gallery/fb_icon
gallery/book_logo
Радыё Свабода
чавкать цьвя̀каць, чвя̀каць, жмя̀каць
чаёвничать піць гарба̀ту
чаить спадзява̀цца
чайка кі̀рля, кіга̀рка, [мэ̀ва]
чай гарба̀та
чайник гарба̀тнік, і̀мбрык
чайник (для заваривания) жлу̀кцік, імбры̀чак
чалить тарнава̀ць, вяза̀ць вузлом
чалый (масть) дарашава̀ты, дэ̀раш
чан чоп
час гадзі̀на
час от часу штораз, раз за ра̀зам
часовня каплі̀ца
часовой вартавы̀
частота (попадания) часьціня̀
частота (тех.) фрэквэ̀нцыя
частица часьці̀нка
частичный (неполный) частковы
частичный (являющийся частицей) часьці̀нны
частник прыва̀тнік
частное лицо прыва̀тная асоба
частное (мат.) дзель
частность (мелочь) дробязь
частность (деталь) дэта̀ль, дробязь
частность (подробность) падрабя̀знасьць
частный (о собственности) прыва̀тны
частный (случай) асобны
частокол частакол, тычы̀ннік
частоколина частаколіна
частуха (бот.) ша̀льнік
частушка прыпеўка, папѐўка, тарыбу̀шка, дрынду̀шка (жарт.)
часть ча̀стка, доля, столка
часы гадзі̀ньнік
часы (настенные) ходзікі
часы пик са̀ма розрух
часы ушли вперёд гадзі̀ньнік сьпяша̀ецца
чахлый чэ̀злы, счаўрэ̀лы, цьві̀глы
чахнуць чэ̀знуць, чаўрэ̀ць, цьві̀гнуть, марнѐць, сохнуць
чахотка сухоты
чахоточник сухотнік
чаша ча̀ра
чашка (чайная) філіжа̀нка, [чаўхірка]
чашка (весов) ша̀ля
чашка (надколенная) рэ̀пка
чаща (чашчоба) гушча̀р, гушча̀рнік, гушча̀к, гусьця̀ж, гушчэ̀ча, гу̀шча, гусьцѐрнік, часьцѐрнік, шчы̀тнік
чашча (дебри) нѐтры, нѐцераць, нѐмерач, мярэ̀ча, нѐпрахадзь
чаяние спадзява̀ньне, спадзѐў
чваниться ф(хв)анабэ̀рыцца, браць на пы̀хі, пы̀шыцца, канозіцца
чванливый ф(хв)анабэ̀рысты, напы̀шлівы, запанѐлы, канозьлівы
чванство фанабэ̀рыя, напы̀шлівасьць, запанѐласьць
чвякать ча̀мкаць
чебрец чабор
чей? чый?
чей непонятно абы̀-чый
чей-то чы̀йсьці, нѐйчы
чека (в ружье) за̀гваздка
чеканить (монеты) кляпа̀ць, выбіва̀ць
чеканить (шаг) адбiва̀ць, выбiва̀ць
чеканка (действие) кляпа̀ньне, выбіва̀ньне
чеканка (продукт) кляпа̀нка, выбіва̀нка
чеканщик кляпа̀ньнік, выбіва̀ньнік
чекушка цы̀бік
чело чола
челобитье чаломбі̀цьце
человек чалавѐк
человек (без причины жалующийся) бяду̀лька, бяду̀ля
человек (безбородый) безбародзька, галамоўжа
человек (безусый) музга̀й, музга̀ч
человек (бестолковый, неуклюжий) чамара̀, гламазьдзѐнь, гламазда̀
человек (близорукий) пані̀кнік
человек (бойкий, шустрый) каём, каёміна
человек (везучий) шанцоўнік, лёсік
человек (выполняющий тяжёлую работу) аглабѐльнік
человек (высокий, "длинный") даўгя̀ла, даўгѐль, ды̀лда, гардэ̀да
человек (высокий, длинноногий) ды̀рда, ды̀гусь
человек (высокий, поджарый) цы̀мбал
человек (высокий, тонкий) стаўбу̀н, су̀здаль
человек (высокий, неуклюжий) бардады̀м
человек (вялый, слабый) млю̀га, нямоглік
человек (глуповатый) халдзѐй
человек (гнусавый, гундосый) гамзу̀к, гамзу̀н, гомза, гамзѐль, гомзала, гу̀гна
человек (громко говорящий) балобан
человек( жирный) глады̀ш
человек (задиристый) задзіра̀ка, буя̀н, калатні̀к, зачэ̀па, шкару̀да, шкрэ̀да, кару̀за, шка̀радзь, бузу̀н, біту̀н
человек (застенчивый, нелюдимый) му̀ма
человек (злой) пѐраедзь
человек (косолапый) клышавѐнь, клыш, каштарла̀п
человек (который шатается по избам) пахадзя̀ка
человек (которым помыкают) папіха̀ч
человек (краснощёкий, здоровый) красько, рыдва̀н, ірдзѐнь
человек (крепкий, здоровый) крагѐль, маца̀к, здаравѐц, здаравя̀ка, здараўча̀к, камёлак, ку̀юган
человек (кривоногий) крывашла̀п, крывэ̀дла
человек (кудрявый) кучара̀вец
человек (куцеголовый) галамоўза, галамоўжа, галаму̀з
человек (легкомысленный, ветренный) ветрагон, ша̀лахваст, узьвѐй-вѐцер, легамэ̀нта, халавѐй, абэ̀ртух, круця̀ка, пустальга̀, пустадомак
человек (ленивый) гульта̀й, лайда̀к, бі̀ндус, таўлу̀й, багла̀й, бры̀нда, саўмэ̀ла
человек (ловкий) лаўка̀ч, вужля̀к, дзялок, фа̀лер
человек (лысый) лыса̀ч, лыса̀к
человек (лупоглазый) зэ̀грач, вы̀рачка, варлівока
человек (медлительный) мару̀да, пачупа̀йла
человек (мерзкий) паску̀днік
человек (мешковатый, несообразительный) вярэ̀ня, нопік
человек (мизерный) мізэ̀рнік, зьні̀бенда
человек (настырный) процівень
человек (находчивый, острый на язык) джога
человек (небрежно подстриженный) стрыгма̀ч
человек (небрежно расстёгнутый) расхры̀ста, хры̀да
человек (неженатый) нѐжань, кавалѐр
человек (некстати влезающий в дело) падлѐпуш
человек (немой) нямко, нямту̀р
человек (ненасытный) цѐрніца
человек (неповоротливый, неуклюжий, няўклю̀да, недарэ̀ка, пяхцѐр, нязгра̀ба, нязгрэ̀да, гѐпала, загава̀ла, недалэ̀нга,
неловкий) незграбоцьце, целяпѐнь, цяльпу̀к, пацуба̀йла, лапу̀за, лапѐза, пама̀к, пы̀пла,
  медзюля̀н, мяжджу̀ла, лапѐза, лапѐта
человек (непоседливый) ѐнза, саўга̀йла, няўсѐда, няўры̀мста, гойда, [матлахон]
человек (нерадивый) нядба̀лец, нядба̀йнік
человек (нервный) нэ̀рвус
человек (неразговорчивый, замкнутый) ню̀нька, нямчу̀р, пацёмнік, маўмы̀ра, мамру̀к
человек (неряшливый, неаккуратный) халдаба̀, шалагойда, шкара̀да, задры̀па, зашмулѐнік, пашавэ̀лак, ку̀тла
человек (неудачливый, бедный) няўда̀лішча, неўдалю̀га-павалю̀га, неўдала̀га, няўда̀ліца, ліхама̀рац
человек (неумелый) няўмѐка, неўдамога
человек (низкоросый) курду̀пель, каранты̀ш, ху̀рсік, карапу̀нька, куцобка, невыростак, пашавэ̀лак,
  паўшабэ̀лак
человек (никчёмный) нікчэ̀мнік, апоўзьлік, жа̀ба апоўзлая, міздры̀чка, благоцьце
человек (опустившийся) апу̀шчанік, апушчэ̀нец, ракло, лакі̀за
человек (отъявленный, закоренелый) казарэ̀зьнік
человек (плечистый) плечавѐнь
человек (плоскостопый) гэ̀пала
человек (подслеповатый) сьлепяндра̀, блі̀ндар
человек (покинутый) пакі̀дзішча
человек (полный, здоровый) лазьбѐнь, гладунѐц
человек (придирчивый) кастра̀
человек (приземистый, силный) бурвэ̀лак, крунпѐль
человек (прожорливы) кішку̀н, кішка̀р, вобжыр, жарлок, ненажора, ненаѐжа, жыромскі, крумі̀ла
человек (пухлый) пухна̀ч, пухно, пульхня̀к
человек (рискованный, отчаянный) раскола, рызыка̀нт
человек (рыжий) ру̀дзька
человек (рябой) рабэ̀йза
человек (с большой головой) галава̀ч
человек (с большим животом) ланту̀х, начва̀ч
человек (с большим носом) носаль, нохаль, носар
человек (с большими губами) грыба̀ч, кіслагу̀бец, лупѐза, лупсѐй
человек (с незастёгнутой одеждой) расхры̀ста, хры̀да
человек (с неподпоясанными штанами) распяра̀за
человек (со слабым здоровьем) нездаля̀ка, нездалѐтнік, нѐўдаль, хваравѐка, хвараві̀к
человек (спешащий) сьпяша̀лец
человек (старающийся) стара̀ньнік, руплі̀вец
человек (столующийся) сталаўні̀к
человек (страдающий бессонницей) бяссоннік
человек (суетящийся) халахала̀
человек (сутулый) гнёнік, суглоба
человек (толстозадый) сядро
человек (толстощекий) мурла̀ч
человек (толстый) таўсту̀н, пянцю̀х, тоўба, сурмі̀ла, ляпѐш, цялѐш, лапацѐнь, лапацон, шу̀ла, апу̀цак, бары̀ла, гладу̀н
человек (толстый, жадный на еду) трабло
человек (угрюмый, необщительный) сугнѐй, чуры̀ла, зуй, самарды̀к, пахмы̀ла, ніцу̀н насу̀па
человек (упрямый) упорнік, неўступа̀ка, нарт, [запрыду̀х]
человек (хромой) клы̀пша, канды̀ба, кульга̀, чыкільдзѐй, чыкільда̀, клыш, клышу̀н, кальча̀га
человек (худой, костлявый) сухарэ̀брык, сухая̀н
человек (часто спотыкающийся) спатыка̀йла
человек (честный) сумлѐньнік
человек (щербатый) шчэ̀рба
человек (шумливый) зазѐла
человек слова аднаслоўлівы чалавѐк
человеконенавистник ненаві̀днік, мізантроп
человеческий чалавѐчы, людзкі̀
человечество чалавѐцтва, лю̀дзтва
человечный чалавѐчны, гума̀нны, лю̀дзкі
челюсти скі̀віцы
челюсти (экспр.) зя̀ўні
челюсти (животных) пашчэ̀нкі
челюсти (человека и свиньи) шчэ̀лепы
чем бог послал што бог даў
чем (нежели) чым, чы̀мся, ад, за, ніж
чем богаты тем и рады! што ма̀ем тым і прыма̀ем!
чем-нибудь чым-колечы
чем-то чы̀мсьці, чымсь
чемерица (бот.) чэ̀мер
чемодан валі̀зка
чепец капту̀р
чепрак апона, гу̀нька
чепуха (глупости, вздор, чушь) лухта̀, бязглу̀зьдзіца, бзду̀ра, глу̀пства, несянѐціца, верзяя̀
чепуха (пустяк) дробязь, глу̀пства, пусьцяковіна
чепчик каптурок
Червень Ігу̀мен
черви чарвякі̀
черви (карточная масть) чы̀рвы
червоточина сьвіршч
червь чарвя̀к, раба̀к
червь (в испражнениях) раба̀к
чердак гары̀шча, гара̀, падда̀шак, падда̀шша
череда (бот.) ваўчкі̀
череда (вереница) чарада̀, гуж
череда (время) пара̀
череда (птиц) га̀та, ключ
чередование чаргава̀ньне, паперамѐннасьць
чередующийся які̀ чаргу̀ецца, паперамѐнны, знаказьмѐнны
через праз, цѐраз, за
через край (лить, сыпать) з каптуром, укоптур, коптурам, збрэзь
через некоторое время цѐраз-пагадзя̀
через пень-колоду так-сяк накася̀к
через поле [цярэ̀спаля]
через силу з прыму̀су
через слёзы [проплач]
через час по чайной ложке па кропельцы (кры̀шачцы) цы̀ркаць
черенок (сад.) чаранок
черенок (листа) чаранок
черенок (рукоятка) дзяржа̀ньне, дзяржа̀лна, дзяржа̀к, дзяржно, ру̀чка
черенок (ножа, вилки) тронкі
черенок (долота и т.п.) калодачка
черенок (грабель) грабі̀льна
черенок (косы) касьсё
черенок (цепа) цапільно, цапаўё
черенок (плети) пугаўё
черенок (весла) валёк, мы̀лка
черепица дахоўка
черепки чарэ̀п’е, аскроткі
чересчур залі̀шне, лі̀шне, зана̀дта, на̀дта, заду̀жа
черешня чарэ̀шня
черёмуха калакалу̀ша, чаромха
черкать крэ̀сьліць, касава̀ць
чернёхенький чарню̀сенькі
черника чарні̀цы
чернила (мн.) чарні̀ла (адз.), атра̀мант, чэ̀рня
чернильница калама̀р
чернобыльник (бот.) чарнобыль
черноголовка (бот.) брунэ̀лька, гарля̀нка
чернозём чарназѐм
чернолесье чарналѐсіца
чернота чарноцьце
черным черно чорна чарнѐй
чернь (простолюдины) чарналю̀д
черпатель чарэ̀паньнік
черпать чэ̀рпаць, сіля̀ць, чарэ̀паць
черстветь чарсьцьвѐць, карэ̀ць
чертёж рысу̀нак
чертёнок чарцяня̀, чарцянё
чертить рысава̀ць
чертовски хорошо! халѐрна добра!
чертовщина чартаўня̀
чертог пала̀ц, пакоі, [лажні̀ца]
чертополох (бот.) дзядоўнік
черчение рысава̀ньне
чесальник часа̀ньнік
чесальщик часа̀ньнік
чесать (волосы, лён) часа̀ць
чесать (идти) [клѐмбаць], [шлы̀хаць]
чесать (тело, спину и под.) чу̀хать
чесать затылок чу̀хать паты̀ліцу
чесать языком языком мяньці̀ць, языка̀мі абмыва̀цца
чесаться (зудеть) сьвярбѐць
чеснок часны̀к
чесотка кароста
чествовать ушаноўваць, чэ̀сьці чыні̀ць, увяльбя̀ць, вялікоміць
честная компания цёплая кампа̀нія
честной крест сьвяты̀ крыж
честной народ лю̀дзі добрыя
честность сумлѐннасьць
честный сумлѐнны
честный человек сумлѐньнік
честолюбие славалю̀бства
честь годнасьць, гонар, пава̀га
честь честью (всё хорошо) да ла̀ду
честь честью (всё в порядке) як ма̀е быць, як налѐжыць
чета па̀ра
четверг чацьвѐр
четверик паўасьмі̀на
четверо чацьвёра
четверо из нас чатырох нас
четвертушка (бутылка) чвэ̀ртка, кваты̀рка
четверть чвэрць, чвэ̀ртка, ква̀дра
четвёрка чацьвѐрка
четвёрка (лошадей) квадры̀га
четвёртый чацьвѐрты
четыре чаты̀ры
четыре дня назад тампазаўчора
четырежды чаты̀ры ра̀зам
четырёхгранный чатырохкантовы
чехарда скакані̀на, чыкірда̀
Чехия Чэхія
чехол пакровец
чехонь (рыба) чэ̀шка
чечевица сачаві̀ца, са̀чыўка
чечётка (птица) чачот
чешский чэ̀скі
чешуевидные лускава̀тыя
чешуйка лускаві̀нка, лу̀сачка
чешуйчатые лускавікі̀
чешуйчатый лускава̀ты
чешущийся (нос) сьвярблі̀вы
чешуя луска̀
чёлка чубок
чёлка (у коня) холка
чёркать крэ̀сьліць, касава̀ць
чёрный день ліха̀я гадзі̀на
чёрный как сажа сопушны
чёрствый чэ̀рствы, калава̀ты
чёрт чорт
чёрт бы тебя побрал! бада̀й цябѐ лі̀ха (ліхоцьце) ўзяло! каб цябѐ чорт узя̀ў! каб цябѐ нѐмач забра̀ла!
чёрт возьми! лі̀іха яму̀ (на яго)!
чёрт дёрнул чорт падаткну̀ў
чёрт дёрнул за язык за язы̀к пацягну̀ла, нячы̀сьцікі за язы̀к пацягну̀лі
чёрт (бес, леший, пёс) его знает а лі̀ха (пяру̀н, агонь, халѐра, нѐмач, упа̀дак) яго вѐдае; а сму̀ткі (злы̀дні, каду̀кі, віры̀) яго вѐдаюць
чёрт знает что! ліхавѐдзь што! чортвѐд!
чёрт (бес) попутал нячы̀сьцік падкасну̀ўся, чорт панёс на дзіра̀вы мост
чёрт полосатый чорт лаза̀ты
чёрт принес! нячы̀сьцік (чорт) прыгна̀ў! чортава хві̀ля прыгна̀ла! хвароба прынѐсла!
чёрт тебя дери! каб зь цябѐ чэ̀рці вяроўкі вілі̀! каб цябѐ чэ̀рці паі̀лі-кармі̀лі!
  каб табѐ д’я̀блы ску̀ру папіса̀лі!
чёрт ты рогатый! халѐра ты серпаві̀тая!
чёрта с два! тра̀сцы! дзе там!
чёртова дюжина чортаў ту̀зін
чёртова кожа (ткань) корт
чёртова кукла (перечница) рапу̀ха паганая, жа̀ба апоўзлая (разьлѐзлая, віславу̀хая, карэ̀лая), кацѐра нягодная
чёрточка ры̀ска, ры̀хтачка
чёрточка (дефис) злучок, дэфі̀с
чёт цот
чёт и нечёт цот і лі̀шка
чётки па̀церкі, ружа̀нец
чёткий (ответ) дакла̀дны
чёткий (профиль) выра̀зны
чёткий (слаженный) зла̀джаны
чётный цотны
чибис кні̀гаўка, ка̀ня
чиж чачок
чин пара̀дак
чин чином (всё хорошо) да ла̀ду
чин чином (всё в порядке) як сьлед, як ма̀е быць, не абы̀-як, па пара̀дку
чинить (ремонтировать) пра̀віць
чинный пара̀дны, пава̀жны
чиновник ура̀днік
чиновничество ура̀дніцтва
чинуша служэ̀ц
чирей (фурункул) ску̀ла, вѐрад
чирикать цілі̀каць
чирикание цілі̀каньне
чирк-чирк (спичкой) крамзѐнь-крамзѐнь
чирок (зоол.) чыра̀нка
чирьеватый скулава̀ты
численный лі̀кавы
числитель (мат.) лі̀чнік
число лік
число (количество) колькасьць
число (месяца) чысло
числовой (разл.) колькасны, шматлі̀кі, лі̀кавы
чистилище чысьцѐц, наўзьпѐкле
чистить чы̀сьціць
чистить (до блеска) ліхтава̀ць
чистить (картошку) абіра̀ць
чистить (морковь) скраба̀ць
чистить (яйцо) лупі̀ць
чистить (песком или золою) шарава̀ць
чистить (орехи) луза̀ць, лу̀шчыць
чистить (свёклу) церабі̀ць
чистить (от грязи) ха̀яць
чистить (кремом) ваксава̀ць
чистить (помещение) пра̀таць
чистка чы̀шчаньне
чистовик чыстапі̀с
чистоган гатоўка
чистоплотный ахайны
чистосердечие і̀стасьць
чистосердечный і̀сты
чистота чысьціня̀
чистотел (бот.) падты̀ньнік, чортава фэ̀бра
чистюля чысьцёха
читабельный чытэ̀льны
читать нотации рацэ̀і разводзіць
читать по слогам сьлібізава̀ць
чихалка чохаўка, чох
чиханье чха̀ньне, чох
чихать чхаць, чохаць
член (сообщества) ся̀бра, чалѐц
член (анат.) чэ̀лес
член (мат.) удзѐльнік
член семьи сямѐйнік
чмокаць цмокаць, чмя̀каць
чомга (зоол.) пага̀нка
чопорность чапуры̀стасьць
чопорный чапурны̀, чапуры̀сты
чохом га̀музам, гу̀рбай, агу̀лам, усё ра̀зам
чреватый (чем?) бага̀ты (на што?), поўны (чаго?)
чреватый последствиями небясьпѐчны на вы̀нікі
чрево чэ̀рава
чревовещание [счувѐрства]
чреда чарада̀
чрезвычайная опасность [смычкоў перавоз]
чрезвычайный надзвыча̀йны
чрезмерно надмѐру, завѐльмі, зана̀дта
чрезмерный надмѐрны
чтение чыта̀ньне
чтец чыта̀льнік
чтить шанава̀ць, паважа̀ць
что што
что в этом толку? яка̀я тут кары̀сьць?
что дело, то дело што пра̀ўда, то пра̀ўда
что есть мочи (бежать) колькі змогі, штомоцы, як моцы стаѐ, як ма̀еш моцы
что есть мочи (кричать) на ўсе гру̀дзі, як моцы стаѐ, як моц-сі̀ла
что за беда толькі й бяды̀, таѐ бяды̀
что за дело што за на̀ўда
что за шуточки? што за сьмѐшкі?
что касается меня што да (на) мянѐ
что-ли ці-што
что надо (очень хороший) як ма̀е быць! хоць куды̀!
что надо (отменный) цудоўны, незраўна̀ны
что непонятно абы̀-што
что-нибудь што, што-кольвек, што-колечы, што-якое
что-нибудь (дать) чаго-колечы
что попало абы̀-што
что твой… як твой…
что-то штосьці
что-то в этом роде штосьці накшта̀лт, штосьці такое
что тут такого? што тут такое?
что угодно што хаця̀ (хоця)
что хочешь што любя̀
чтоб каб, бада̀й
чтоб и духа твоего здесь не было! каб і за̀ваду твайго тут не было!
чтоб не зглазить няўрокам ка̀жучы
чтоб там не было на чым ні ста̀не
чтоб тебе пусто было! каб ты запустава̀ў! каб на цябѐ ўпа̀дак (безгалоўе)!
чтоб тебя приподняло да шлёпнуло! каб табѐ добра было!
чтоб тебя разорвало! каб цябѐ парва̀ла! каб табѐ ду̀хі вы̀гнала! каб зь цябѐ вантробы вы̀трыбушыла!
чтоб ты лопнул! хай ты трэ̀сьні!
чтоб ты пропал! каб ты спрах (спрогся, спруціўся, здох)!
чтоб ты скорее сдох! каб цябѐ пѐршы пяру̀н не міну̀ў!
чтобы каб, бада̀й, абы̀
чтобы не было будзь чаго
чтобы обмануть голод на падма̀н голаду
чубук цыбу̀к
чувственность (осязаемость) пачуцьцёвасьць
чувственность (ощущаемость) адчува̀льнасьць
чувственный (осязаемый) пачуцьцёвы
чувственный (ощутительный) адчува̀льны
чувственный (взгляд) пажа̀длівы, пажа̀дны
чуствительно благодарен! шчы̀ры дзякуй!
чувствительный (воприимчивый) чульлі̀вы
чувствительный (чуткий) чу̀лы
чувствительный (впечатлительный) ура̀зьлівы
чувствительный (ощутимый) адчува̀льны
чувствительный (заметный) прыкмѐтны
чувствительный (значительный) зна̀чны
чувствительный (сентиментальный) сэнтымента̀льны
чувствительный (нежный) пяшчотны
чувствительный (трогательный) прачу̀лы, чульлі̀вы, замілава̀льны, крана̀льны, шчымлі̀вы
чувствительный (элемент, нерв) адчувальны
чувствительный романс сэнтымента̀льны рама̀нс
чувтвительный человек чульлі̀вы (чу̀лы) чалавѐк
чувство пачуцьцё, пачу̀цьце
чувствовать (холод, музыку, радость, боль) адчува̀ць
чувствовать расположение падаба̀ць
чувствовать себя (нехорошо) пачува̀ць сябѐ, пачува̀цца
чувствовать себя нездоровым пачува̀ць сябѐ нездаровым, кволіцца
чувствовать себя неловко пачува̀ць сябѐ ніякава̀та, ніякавѐць
чувствуется вычува̀ецца, адчува̀ецца
чугун (металл) чыгу̀н
чугун (горшок) сага̀н
чудак дзіва̀к
чудак-чудаком дзіва̀к-дзіва̀дла
чудаческий дзіва̀цкі
чудачествовать дзіва̀чыцца
чудачество дзіва̀цтва, [дзівачы̀нства]
чудеса цу̀ды, дзівосы, цудэ̀ры, [цудасѐя]
чудеса в решете [здубавѐцьце]
чудеса из чудес дзі̀ва зь дзі̀ваў; прадзі̀ў
чудить дзіва̀чыць
чудно дзі̀ўна
чудной дзі̀ўны, дзіва̀цкі
чудный цудоўны
чудо цуд, дзі̀ва
чудо (великое) прадзі̀ў
чудо из чудес над цу̀дам цуд, над дзі̀вам дзі̀ва
чудовище пачва̀ра, страхоцьце, дзі̀ўства, страхалю̀д
чудовищный пачва̀рны, жахлі̀вы, страхотны, страхаморлівы, страхалю̀дны
чудодейственный цудадзѐйны
чудотворец цудадзѐй
чудотворное место прошча
чужак чужы̀нец, чужані̀ца, чужапа̀нец
чужбина чужы̀на
чуждаться цура̀цца, дзіка̀цца
чуждый (кому?) непрыхі̀льны (да каго?)
чужие люди чужані̀на
чужой чужы̀
чулан клець, камора
чулок панчоха
чума паля̀ндра, чу̀жык
чумазый мурза̀ты, нечупа̀зы
чурбан цурба̀к, цурба̀н, бамбэ̀лак, пацурба̀лак, аскаба̀лак
чурбан (смолистый) усма̀л, смаля̀к
чурбан (для забивания свай) ба̀ба
чурбан (бран.) даўбѐшка, доўбня
чурка цу̀рка, пацурба̀лак, аскаба̀лак
чуткий чу̀йны, чу̀лы, спага̀длівы
чуткость чу̀йнасьць, чу̀ласьць, спага̀длівасьць
чуть (едва) ледзь, лѐдзьве, траха̀
чуть (еле, едва) держаться ліпѐць, варня̀цца, цевялѐць
чуть ли не бегом як ня бѐгма
чуть ли не до… ці не да…
чуть ли не почти сразу ці не праз паўхві̀лі
чуть свет як сьвет, на досьвітку, на золку, досьвіткам
чуть-чуть залѐдзьве
чуть-чуть не… за-малым…
чутьё нюх
чушка (свинья) дзёдзя
чушь лухта̀, бязглу̀зьдзіца, бзду̀ра, глу̀пства, несянѐціца, верзяя̀
чушь несусветная лухта̀ непадсява̀ная
чуять (предчувствовать) вычува̀ць
чья? чыя?