gallery/fb_icon
gallery/book_logo
Радыё Свабода
цапаться (ссориться) [чапушы̀цца]
цапка маты̀чка, дра̀пкі, дра̀пцы, га̀чка
цапля ча̀пля
цап-царап цу̀пу-лу̀пу
царап-царап скраб-скраб
царапать скра̀баць, дра̀паць, драць, [дзёрстаць]
царапать (на бумаге) крамзоліць, крэ̀мзаць
царапина дра̀піна,[ дзёрстка]
царапка дзярку̀н
царить панава̀ць
царство ца̀рства, валада̀рства
царствовать царава̀ць, валада̀рыць, панава̀ць
цвести (о цветках) квітнѐць
цвести (о девушке) цьвісьці̀
цвести (благоденствовать) квітнѐць
цвести (плесневеть) цьвісьці̀, бросьнець
цвести (пышно) буя̀ць
цвести (о кустарниках) квітнѐць, красава̀ць
цвести (о деревьях) квітнѐць, цьвісці̀
цвести (об огурцах) гарэ̀ць
цвести (о злаковых) красава̀ць, палавѐць
цвет (чего-либо) колер, калёр
цвет (собир.) квѐцень, квет, цьвет
цвет лица цэ̀ра
цветистый квяці̀сты
цветная капуста капу̀ста-цьвяту̀ха
цветник квѐтнік, [раба̀тка]
цветной каляровы
цветов радуги [мінёны]
цветовод кра̀сачнік
цветовой колеравы
цветоложе кветадоньне
цветочный квѐткавы
цветущий квітнѐючы, квіту̀чы
цветы квѐткі
цветы (полевые) кра̀скі
цевьё (верхняя часть ложки ружья) цаўё
цевьё (стержневая часть чего-либо) цаўё
цевьё якоря цаўё якара
цевьё (цепа) цапільно, цапаўё
целебный гаю̀чы, гойны, лѐкавы
целевой мэ̀тавы
целенаправленный мэтаскіраваны
целеполагающий намэ̀тны
целесообразный дамэ̀тны
целеустремлённый мэ̀тлівы
целиком суздром, цалком, ца̀лкам, зусі̀м
целина цалі̀к, цальнёг, нѐруш, векама̀нь
целина (снежная) цалі̀к, панова
целительный гаю̀чы, здаровы
целковый рублёвік
целитель гойнік, гойбіт
целѝть гаі̀ць
целоваться цалава̀цца
целоваться (в праздник) зна̀ймавацца
целомудрие (невинность) цнота, цнатлі̀васьць
целостность цэ̀ласьць, суцэ̀льнасьць
цель (при стрельбе) цэль
цель (перен.) мэ̀та
цельное (молоко) чы̀лае, неадстоенае
цельный (сплошной) суцэ̀льны
цельный (о характере) цэ̀ласны
цементный цэмянтовы
цена цана̀
ценить по достоинству шанава̀ць па заслу̀зе
ценность каштоўнасьць, ва̀ртасьць
ценный каштоўны, ва̀ртасны
центр цэ̀нтар, сяродак, [сэ̀рцань]
центролизация цэнтраліза̀цыя, сусяроджаньне
центральный цэнтралёвы, сяродкавы
центробежный адасяродкавы
центростремительный даасяродкавы
цень (она) цень (ён)
цепенеть (от холода) дубѐць
цепенеть (от страха) дранцьвець, нямець ад страху
цепкий чаплі̀вы, учэ̀пісты, учарэ̀пісты, уля̀пісты, учу̀пісты, ушчапѐрысты
цепляться чапля̀цца
цепной ланцуговы
цепочка ланцужок
цепь ланцу̀г, [шворка]
церемониться малімоньнічаць, [цымбѐрыцца]
церемония рацымонія, малімонія
церемонный рацымонны, малімонны
церковь царква̀
цесарка цаца̀рка
циклоп цыклёп, аднавок
цикута вех
цилиндр валѐц
цинга скарбу̀т
циновка ма̀та
циркуль рогіль
циркуляр цыркуля̀р, абѐжнік
циркулярка крайзэ̀га
цитата цыта̀та, вы̀нятка
цитировать цытава̀ць
цифра лі̀чба
цифровой лі̀чбавы
цокольный падму̀ркавы
цыган цыга̀н
цыплёнок куранё, кураня̀
цыплёнок (вылупившийся) вы̀лупак
цыплёнок (недосиженный) недасѐдак