gallery/fb_icon
gallery/book_logo
Радыё Свабода
хавронья дзёдзя
хаживать часта (ня раз) хадзі̀ць
хай (поднять) гармі̀дар, вэ̀рхал
хайло (бран.) ля̀па, зя̀па
хакер ха̀кер, праломнік
халатный (нерадивый) нядба̀йны
халтура (шабашка) [ды̀тка]
халуй папіха̀ч
халява (дармовщина) дарэ̀мшчына, [мату̀лы], [халя̀ва]
хам хаму̀ла , хаму̀йла, хамло, зьлёб, люх, хабло
хана! халэ̀мус!
хандрить маркоціцца, нудзі̀цца, хаморыца
хаос хаос, [роіла]
хаотично хааты̀чна, [роілам]
хапуга тарбахва̀т
характерная (отличительная) особенность характэ̀рная асаблі̀васьць, шчыгу̀л
характерный характэ̀рны, адмѐтны
хариус (рыба) ліпѐнь
харканье ка̀рханьне
харкать ка̀рхаць
хахаль (груб.) ба̀хур, [ха̀бель]
харчевня карчма̀, яда̀льня
хаять га̀ніць, гу̀дзіць, нехтава̀ць
хвастаться хвалі̀цца, выхваля̀цца
хвастливый выхва̀льны
хвастун хвалько, выхваля̀ка
хвастун (отъявленный) шалахвост
хват (лихач) зух, ёмкач, місьцю̀к, джгун, крут, [вадады̀х]
хватает (всего) стаѐ, досыць
хватать (что-либо) ха̀паць, гла̀баць
хватать (зубами, губами) глэмаць
хватать воздух открытым ртом зяха̀ць, ха̀ўкаць
хватит! (когда наливают) досыць!
хватит! (когда насыпают) хопіць!
хватит! (когда пристают) бу̀дзе!
хватит! (на собаку) до!
хватит! (на плакате) годзе!
хватит (достаточно) даволі, ста̀не
хватит с меня! годзе мне!
хватить (схватить) хапі̀ць, дзобнуць
хватить (горя, страха) зазна̀ць, набра̀цца
хватить (тарелкой об пол) бра̀знуць, ля̀снуць
хватить (кулаком по лбу) стукну̀ць, уця̀ць, даць
хватить (поразить) хапі̀ць
хватить (посевы морозом) пабі̀ць, прыхапі̀ць
хватить (выпить) хапі̀ць, ця̀пнуць
хватить (сделать что-либо) адсмалі̀ць, адпалі̀ць
хватить лишнее мѐру перабра̀ць
хватить плясовую пусьці̀цца ў скокі
хватить рюмку хапі̀ць (ця̀пнуць) ча̀рку
хватить через край цѐраз (праз) мѐру ўзяць, мѐру перабра̀ць, далёка заѐхаць
хватка (в борьбе) спохап
хвать! цап! цалы̀п!
хвойный (лес) ігла̀сты
хворать хварэ̀ць
хворост хваросьце, хвораст
хворост (мелкий) хлуд
хворост (кул.) хрушчы̀
хворостина дубѐц, па̀пліска, віці̀на, хлабазьдзі̀на, лазі̀на
хворь хворасьць, нѐмач, нѐмарасьць
хвост хвост
хвост (кабана) [дрыма̀к]
хвост пистолетом хвост абара̀нкам
хвостик хвасток
хвощ полевой гуголь
хвоя (иглица) іглі̀ца, шы̀гальле
хижина халу̀па, шалабэ̀йка
хилеть кѐпснуць, кволець
хилый кволы, кѐпы, недалу̀жны
хиляк недалу̀га, недалу̀жнік
хиреть чэ̀знуць, чаўрэ̀ць, марнѐць, слабѐць, [цьві̀гнуць], [хі̀знуць], [ныдзѐць]
хиреть (приходить в упадок) падупада̀ць, занепада̀ць
хитрец хітра̀к, хітру̀н, мудрэ̀ц
хитрить хітрава̀ць, мудрава̀ць, мудрагѐліць
хитрости хі̀трыкі, прыхі̀тры, [ёхры]
хитрость хітрасьць, хітрына̀
хитроумный хітраму̀дры
хитрунья хі̀трыца
хитрый хі̀тры, хіцёр
хи-хи кіх-кіх
хихикать кі̀х(к)аць
хищение крадзѐж, раскрада̀ньне
хищник драпѐжнік, хіжа̀к
хищный драпѐжны, хі̀жы, мясажэ̀рны, [дзярклі̀вы]
хладнокровие (выдержка) вы̀трыманасьць, вы̀трымка
хладнокровие (равнодушие) абыя̀кавасьць
хлам халу̀сьце, трахаму̀дзьдзе, гломазд, хломазд, лабудзьдзё, болды, за̀валь, шлом
хламида шарла̀тная ша̀та
хлеб хлеб
хлеб (дет.) па̀па
хлеб (мякинный) пухно
хлеб (зерно) збожжа, збажына̀
хлеб (невыпеченный) гляўка̀ч, ляпѐш
хлеб (яровой) ярына̀
хлеб да соль! сыць, Божа!
хлеб насущный хлеб надзённы (заплѐчны)
хлебало сярба̀йла
хлебать сёрбаць, хлябта̀ць, пу̀ргаць
хлебец перапѐчка
хлебосольничать станаві̀ць (развадзі̀ць) сталы̀
хлебосольный гасьці̀нны
хлев хлеў, пу̀ня
хлестать (бить) хваста̀ць, джы̀гаць
хлестать (стегать) хваста̀ць, сьцяба̀ць, сьцёбаць, хлабыста̀ць, шлёбаць
хлестать (о волнах) хваста̀ць
хлестать (о воде) лі̀цца, хлюшчэ̀ць
хлестать (воду) жлу̀кціць
хлестаться (веником) цёпацца
хлёсткий (удар) хвосткі
хлёсткий (парень) спры̀тны, зухава̀ты
хлёсткий (ответ) востры, зьѐдлівы, кусьлі̀вы
хлипать (плакать) хлюмѐндзіць
хлипкий крэ̀ўкі, хі̀сткі, кволы, пляха̀ты
хлопать (глазами) лы̀паць
хлопать (мягким или по мягкому) ля̀паць, ля̀скаць, пля̀скаць
хлопать (твёрдым по твёрдому) ля̀паць, бра̀згаць, гру̀каць
хлопать (о выстрелах) ба̀хкаць
хлопать в ладоши пля̀скаць у ла̀дкі (кацёпы)
хлопать глазами вачы̀ма лы̀паць
хлопковый баваўня̀ны
хло̀пок бавоўна
хлопо̀к (ладонями) воплеск
хлопо̀к (по чему-либо) пляска̀ч
хлопотать (ходотайствовать) ядна̀ць, справава̀ць, заступа̀цца, прасі̀ць
хлопотать (быть в хлопотах) быць у клопаце, мець клопат
хлопотать (стараться) ру̀піцца, завіха̀цца, куёўчыцца
хлопотать (суетиться) мітусі̀цца, бѐгаць, круці̀цца
хлопотливый рупатлі̀вы, клапатлі̀вы, уві̀шны
хлопотун клапату̀н, рупатлі̀вец
хлопоты клапатня̀, клопаты, [маркамэ̀нты]
хлопушка покаўка
хлопчатобумажная ткань баваўня̀нка
хлопчатобумажный баваўня̀ны, парцяны̀
хлопья (снега) хлапякі̀
хлор хлёр
хлорка хлёрка
хлынуть лі̀нуць
хлыст (прут) прут, дубѐц
хлыст (кнут) пу̀га
хлюпать хлю̀паць
хлюпать (сильно) плюшчэ̀ць
хлюст [джы̀нджык]
хлябь праду̀хі водныя, плю̀ха, протхлань
хмельной хмѐльны, хмѐлісты
хмуриться (о небе) хма̀рыцца, боўкнуць
хмуриться (о человеке) хмурыцца, хмурнѐць
хмурь гмур
хмырь гмы̀рак, [дзюк]
хныкала кны̀хала
хныкать кны̀хаць, хны̀пець, кана̀рхаць
хобот [чмыс]
хоботок чмысок
ход ход
ход (шаг, аллюр, ходьба) хада̀
ход (течение событий) хада̀
ход (крытый) [вавоз]
ход (подземный) лёх
ходатай пасярэ̀днік, засту̀пца, ядна̀ч
ходатайство стара̀ньне
ходатайствовать ядна̀ць, справава̀ць, заступа̀цца
ходит как неприкаянный як пад зямлёй ходзіць
ходить хадзі̀ць
ходить (долго и напрасно) пха̀цца, ла̀хаць
ходить (туда-сюда) соўгацца, сноўдацца, шнурава̀ць
ходить (на цыпочках) ды̀баць, дзы̀баць
ходить (босиком) цы̀баць
ходить (несмело) цю̀паць
ходить (быстро) шыба̀ць
ходить (по грязи) цялёпаць
ходить (по старчески) ту̀паць
ходить (прихрамывая) кульга̀ць, кавіня̀ць, талалы̀хаць, чыкільды̀каць
ходить в корню у аглоблях хадзі̀ць
ходить вперевалку валюха̀ць
ходить гоголем фэ̀ртам (кандыбоберам, пѐўнем) хадзі̀ць
ходить как на дрожжах ходырам хадзі̀ць
ходить на задних лапках на цы̀рлах (ды̀бачках) хадзі̀ць; па адной масьні̀чыне хадзі̀ць
ходить на рыбалку хадзі̀ць на ры̀бу
ходить на сносях дзіцём хадзі̀ць; на часа̀х хадзі̀ць
ходить по горе, дороге, полю… хадзіць гарою, дарогаю, полем…
ходить по миру па лю̀дзях хадзі̀ць; з торбаю хадзі̀ць; жабрава̀ць
ходить по грибы хадзі̀ць у грыбы̀
ходить по струнке па дроце хадзі̀ць; па адной дошчачцы скака̀ць
ходить с дозором рабі̀ць абход
ходить с протянутой рукой з прыполам хадзі̀ць; на хлеб сьпява̀ць; з рук глядзѐць
ходить ходуном ходырам хадзі̀ць
ходок хада̀к, хадзя̀ка
ходули ды̀блі, шчоўдлі
ходун хады̀ка
ходьба хада̀
хождение хадня̀, хаджані̀на
хождение по мукам блука̀ньне па паку̀тах
хозяин гаспада̀р
хозяйка гаспады̀ня
хозяйничать гаспада̀рыць
“хозяйничать” [па̀расаваць]
хозяйственный (магазин) гаспада̀рчы
хозяйственный (о человеке) гаспада̀рлівы
хозяйство гаспада̀рка
Хойники Хвойнікі
холерик халёрык
холёный пѐшчаны, даглѐджаны
холить пѐсьціць, пялѐгаваць, дагляда̀ць, кукобіць
холм узгорак, пагорак
холм (среди низин) груд
холмик (земли) капѐц
холмистый узгорысты
холод холад
холод (проникающий до костей) зэс
холод (дет.) зю̀зя
холодец (кул.) квашані̀на, халоднае
холодильник лядоўня
холодище халадэ̀ча
холодно халодна, зі̀мна, сьцюдзёна
холодноватый халаджа̀вы
холодящий асту̀дны, які̀ сту̀дзіць (халодзіць)
холостой (о мужчине) дзяву̀шчы
холостой выстрел безнабойны стрэл
холостяк бязжонец
холостяк (старый) міру̀н
холощение паклада̀ньне, валошчаньне, лягча̀ньне
холст палатно
холст (домотканый, худшего качества) радно, радні̀на
холст (домотканый, цветной) дры̀ліх, шара̀чак, шарачок
холщёвый палатня̀ны, зрэ̀бны
хоронить (покойника) хава̀ць
хорёк тхор, шашок
хоровод карагод, танок
хором (ответить) га̀музам
хоромина гама̀рня
хорохориться шарахорыцца, шашэ̀рыцца
хорош гусь дабёр бабёр; добрая ца̀ца
хорошенько як ма̀е быць
хорошенькое дело добры га̀ндаль
хороший добры, лю̀дзкі
хороший (плохой) клёв (о рыбе) добра (дрэ̀нна) бярэ̀цца
хорошо добра
хорошо что (благо) добра што, балазѐ, [на̀ба]
хорошо когда зла̀шча
хоругвь хару̀гва
хоругвь (церьковная) пратэ̀са
хотел было мѐўся
хотеться хацѐцца
хотеться (сильно) карцѐць, ру̀піць, ры̀мсьціць
хоть бы хны і ня лыс, хоць бы дзі̀чкі, ні ў ву̀ху вада̀
хоть бы что аніга̀дкі; і ня шум баравы̀; хоць бы цьвік; а̀ні дба̀е; лы̀сгабрусь
хоть в омут головой хоць у пѐльку (вір) галавою, хоць у палонку
хоть верёвки из него вей хоць у ву̀ха кладзі̀
хоть глаз выколи хоць у хованкі гуля̀й, хоць па̀льцам у вока
хоть завались хоць гаць гаці̀; возам не павязѐш; хоць расьперажы̀ся
хоть к ране прикладывай хоць ла̀пці падшыва̀й
хоть караул кричи хоць гвалт крычы̀
хоть кол на голове теши хоць у лоб страля̀й; клец баранавы̀
хоть косой коси хоць касу̀ заклада̀й; хоць грабля̀мі заграба̀й
хоть куда як ма̀е быць
хоть ложись да помирай хоць жывому ў зямлю̀ сыру̀ю лезь
хоть лопни хоць у печ крычы̀; хоць ты што
хоть отбавляй хоць каўшом бяры̀; аж зана̀дта; аж цѐраз ву̀шы
хоть пруд пруди хоць гаць гаці̀, возам не павязѐш
хоть разорвись (расшибись) хоць парві̀ся; хоць трэ̀сьні й прапада̀й
хоть топор вешай бы̀ццам каты̀ ў ха̀це начава̀лі; хоць сякѐру завѐсь
хоть трава не расти няха̀й хоць воўк траву̀ есьць
хоть ты кричи караул хоць ты гвалт крычы̀
хоть умри хоць ты лунь; хоць ты з па̀льца вы̀ламі
хоть уши затыкай хоць ву̀шы затыка̀й; хоць сьвяты̀х вынось
хоть шаром покати ні ўзяць ні ўцяць, як вы̀мецена, як жа̀ба цы̀цкі дасьць
хохлатка (курица) чуба̀тка
хохлач чубан
хохол чуб, чупры̀на
хохолок чуба̀йка
хохот рогат
хохотать рагата̀ць
хочешь не хочешь хочучы-няхочучы, хоцькі-няхоцькі
храбриться [зу̀хаць]
хранение захоўваньне, захова, схоў
хранилище сховішча, схоўня, сховы
хранитель хава̀льнік
хранить захоўваць
хранить веру трыма̀цца вѐры
храпеть храпці̀
хребет (анат.) вужла̀к, за̀тняя костка
хрестоматия хрэстама̀тыя, чыта̀нка, [вы̀пісы]
хрипеть хрыпѐць, хірча̀ць
хриплый хрыпа̀ты
хриплый (о голосе) дзярка̀ты
Христина Хры̀ста, Хрысьці̀на, Крысты̀на
христом-богом просить (молить) напрамі̀лы бог (жывы̀м богам) прасі̀ць
хром [клосень]
хромать кульга̀ць, клы̀гаць, кандыба̀ць, шкандыба̀ць, кілга̀ць, кавіня̀ць, чыкільга̀ць, клы̀паць
хромец клы̀пша, канды̀ба, кульга̀, чыкільдзѐй, чыкільда̀, клыш, клышу̀н, кальча̀га
хрометь кульгавѐць
хромой кульга̀вы
хромоногий клышаногі
хромоножка клы̀пша, канды̀ба, кульга̀, чыкільдзѐй, чыкільда̀, клыш, клышу̀н, кальча̀га
хроника кроніка
хронический кранічны, нядойшлы (пра хваробу)
хронология краналёгія
хронометр краномэтар, часамѐр
хронометрический кранамэтры̀чны, часамѐрны
хроноскоп кранаскоп, часагля̀д
хроноскопический кранаскапі̀чны, часагля̀дны
хрупать хру̀мстаць
хрупкий крохкі, крохлы
хрустеть (издавать хруст) хрумсьцѐць, храбусьцѐць
хрустеть (ломать с хрустом) храбуста̀ць, хру̀стаць, хропаць
хрустеть (жевать с хрустом) хру̀мстаць
хрустящий (прич.) які̀ (што) хрумсьці̀ць, храбусьці̀ць; які̀ (што) храбуста̀е, хру̀мстае, хропае; які̀ (што) хру̀мстае
хрустящий (прил.) хру̀мсткі, хрупа̀сткі, храбусткі̀
хрусь-хрусь хроп-хроп, трэсь-трэсь
хрыч (старый) вы̀пса, вы̀стар
хрюкать рохкаць
хряк кнораз, кнур, кныр
хрящевой храстковы
хрящик (анат.) храсток
худо (плохо, дурно) кѐпска, дрэ̀нна, бла̀га, нядобра, [ледая̀к]
худо (зло) лі̀ха
худоба̀ худзіня̀, худзі̀зна
художественный маста̀цкі
художник маста̀к
худой (дырявый) дзіра̀вы
худой (плохой) благі̀, кѐпскі, дрэ̀нны
худой (тощий) худы̀
худой (с впалыми боками) падхля̀бісты
худощавый (сухощавый) хударля̀вы, сухарля̀вы, [хільпа̀сны]
худющий худэ̀зны
хуже горш, горай
хуже всего найгорш
хуление (хула) блюзьнѐрства
хулиган роздур
хулитель блюзьнѐрца, абмоўца
хулить га̀ніць, гу̀дзіць
хулить (поносить) га̀ньбіць, гу̀дзіць, зьнеслаўля̀ць
хульный блюзьнѐрскі
хуторянин хутара̀нец