gallery/fb_icon
gallery/book_logo
Радыё Свабода
табак тыту̀нь
табак (нюхательный) таба̀ка
табак (турецкий) мульта̀н, стамболь
табакерка (из рога) рагавѐнь
табакерка (берестяная) таўлі̀нка
табачный тытунёвы
таблица (умножения) таблі̀ца
табу табу̀, забарона
табуировать табуява̀ць, забараня̀ць
табурет столак
таврить таўрава̀ць, клеймава̀ць
таврический таўры̀йскі
тавтология таўталёгія, тоеслоўе
таган трыножка
таджикский таджы̀цкі
таз ра̀жка, ра̀жанка
таз (медный) мядні̀ца
таз (анат.) купра̀
таинство таѐмства
таинственный таямні̀чы
тайком спатайка̀, употай, потайкі, ціхама̀тна, пакрыёма
тайник таѐмнік
тайное убежище схоўка
тайные сношения [канша̀хты]
тайный таѐмны, патаѐмны
так так, дык
так Богу угодно так Богу ўпадаба̀лася
так ведётся так паводзіцца
так вздумалось з ла̀скі на пацѐху
так заведено так вядзѐцца
так и быть! такой бяды̀! няха̀й бу̀дзе так!
так как бо
так ли это было? ці гэ̀так было?
так оно и получилось на тое й вы̀йшла, так і ста̀лася
так называемый так зва̀ны
так себе (сносно) ні ў смак ні ў знак, дзѐля гадзі̀ся
так сказать каза̀ў той; казаў-бы
так-то дык-жа гэ̀так
так только дзѐля гадзі̀ся
так точно! так!
также такса̀ма, гэтакса̀ма
таким образом такі̀м чы̀нам (спосабам, робам, пара̀дкам)
таков такі̀
таковой такі̀, гэ̀такі
такой такі̀
такой же такі̀ са̀мы
такой-сякой такі̀ й гэ̀такі
такой-то такі̀ й такі̀
тактичность тактоўнасьць
тактичный тактоўны
талант та̀лент
талантливый таленаві̀ты
талдычить дака̀зваць, трындоліць
талик прата̀ліна
там там, та̀мака, та̀мацькі, та̀мачы, та̀мка
там же тамса̀ма
там и тут дзе а дзе
тамада [марша̀лак]
тамбур та̀мбур, {заходак}
таможенник мы̀тнік
таможенный мы̀тны
таможенная пошлина мы̀тны збор
таможенный досмотр мы̀тны агля̀д
таможня мы̀тня
тамошний тамтэ̀йшы
танк танк, [паўзѐнь]
танцевать танцава̀ць, та̀ньчыць, скака̀ць
танец та̀нец, танок
танцор танцоўнік, скаку̀н
танцорка танцоўка, скаку̀ха
тапки тэ̀пці
тапки (кожаные) ціжэ̀мкі
тапки (матерчатые) трэ̀пы
тарабарщина галда̀, талаба̀сы
таракан пруса̀к
таракан (рыжий) прус
татаканы в голове му̀ха ў носе
тарантас калама̀жка
тарань (рыба) тара̀н
тарарам гармі̀дар, вэ̀рхал, бязла̀дзіца
таратайка (лёгкая повозка) тарада̀йка
тараторить лапата̀ць, тарката̀ць, саката̀ць
таращить (глаза) лупі̀ць, вылу̀пліваць, выга̀льваць
тарелка талѐрка
тарелка (глубокая) паўмі̀сак
тары-бары шулды̀-булды̀
таскать цяга̀ць, валачы̀
таскать (воровать) цяга̀ць, кра̀сьці
таскать (за волосы) чуба̀сіць, чу̀біць
таскаться  (без дела) швэ̀ндацца, валачы̀цца, цёгацца
тасовать (карты) картава̀ць
татарник (бот.) бадзя̀к
тать злодзей
тачать (сапоги) шыць
тачка {вазоўнічак}
тащить цягну̀ць, валачы̀
тащить (что-либо громоздкое) тараба̀ніць
тащить (воровать) цягну̀ць, кра̀сьці
таяние расстава̀ньне
таять растава̀ць
тварь (живое существо) стварэ̀ньне, [створ], {жыві̀на}
твердеть цьвярдзѐць, цубчэ̀ць, калянѐць
твердить паўтара̀ць
твердь цьверж
твёрдый (о предмете) цьвёрды, цу̀бкі, каля̀ны, калыва̀ты
твёрдый (характер) цьвёрды, пэ̀ўны
творение стварэ̀ньне, творыва
Творец Створца, Сотвар
творить (глупости) рабі̀ць, вытвара̀ць, вырабля̀ць, чворыць, вычаўпля̀ць, штука̀рыць
творить поклоны чыні̀ць паклоны
творить суд чыні̀ць суд, судзі̀ць
творить чудеса справава̀ць дзі̀вы
творог тварог
творожный тварогавы
творческий творчы
творчество творчасьць, творства
твоя власть! тваё пра̀ва!
театр тэа̀тар
театральный тэа̀травы
тезис тэ̀за
текстуальный тэ̀кставы
текучий плы̀нны
текущий (о жидкости) цякомы, які цячэ
текущий (год) бягу̀чы, гэ̀ты
текущий (счёт) бягу̀чы
текущий (момент) суча̀сны, цяпѐрашні
текущий (состав рабочих) зьмѐнны
текущий (ремонт) прамѐжкавы
текущий (поток) цёклы
телевидение тэлеві̀зія
телевизионный тэлевізі̀йны
телега калёсы
телега (для возки леса) мажа̀ры, ка̀ры
телега (сломаная) тарада̀йка
тележка драбі̀нкі
телепень целяпѐнь, цяльпу̀к
телесный цѐлавы
телефон тэлефон
телефонная трубка слу̀хаўка
телёнок цялё, цяля̀
тело цѐла
тело (без внутренностей) ту̀луб
тело человека чалавѐчае цѐла
телогрейка бравэ̀рка
телодвижение рух цѐла
телосложение паста̀ва, склад цѐла
телохранитель целаахоўнік, [дра̀бант]
тем более пагатоў
тем временем тым ча̀сам
тем и закончилось дый тым абышлося
тем не менее і ўсё-ж
тем паче пагатове
темень цѐмра, памрока, цѐмрадзь
темнёхонько цямню̀сенька
темница вязьні̀ца
тёмно-красный ку̀равы
тёмно-русый бру̀ды
темновато поцемна, пры̀цемна
темнота цѐмра, цем, цямрэ̀ча, цѐмрадзь, [цямры̀нь]
темнота (невежество) цямнота, нѐвуцтва
температура тэмпэрату̀ра, пал, упол
темя цѐмя
тенета сѐтка, мярэ̀жа, цянёты
тенькать ці̀ўкаць
теория вероятностей тэорыя вераѐмнасьцяў
теперешний цяпѐрашні
теперь цяпѐр, цяпѐрака
теплица цяпля̀рня
тепло (не холодно) цёпла
теплота цеплыня̀, цяплы̀нь, цяплосьць, цеплатэ̀ча
теребить (перебирать) перабіра̀ць
теребить (дёргать) ту̀заць
теребить (тормошить) тармасі̀ць
теребить (щипать) ску̀бці, шчы̀каць
теребить (лён) рваць
теребить (чувства) ту̀заць, крана̀ць
тереть цѐрці, шму̀льгаць, шмуля̀ць, шмарава̀ць
тереть (на тёрке) дзѐрці, таркава̀ць
тереть (хрен) дзѐрці, драць
тереть (шею) му̀ляць
терзать шкумата̀ць, ту̀рзаць, дзѐрці
терзать (причинять страдание) му̀чыць, кроіць, ад’яда̀ць
терзать душу (сердце) сэ̀рца ад’яда̀ць (кроіць)
терминология тэрміналёгія, назваслоўе
терпеливый цярплі̀вы, трыву̀чы
терпение цярплі̀васьць
терпетин тарпаты̀на, жыві̀ца
терпеть перабыва̀ць, цярпѐць, трыва̀ць
терпимо памяркоўна, нішто сабѐ
терпимый (к другим) талера̀нтны
терпкий да̀ўкі, са̀дкі, [корсткі]
терпнуть [пѐрхці]
территория тэрыторыя, [тэрэ̀н]
терять (вещь) губля̀ць
терять (человека) стра̀чваць
теряться (исчезать) губля̀цца
теряться (утрачиваться) тра̀ціцца
теряться (в толпе) губля̀цца
теряться (в беде) бянтэ̀жыцца, губля̀цца
теряться (о конкретных предметах) тра̀ціцца
теряться в догадках розуму не дабіра̀ць
тесак (по дереву) еснота
тесать (камень) часа̀ць
тесать (дерево) склюдава̀ць
тесниться (в вагон метро) ці̀снуцца, плі̀шчыцца, тачы̀цца, шчамі̀цца
тесёмка та̀семка, паварозка
тесновато поцесна
теснота цяснота
тесный цѐсны, збойны
тесный вагон збойны вагон
тесовый дашча̀ны
тест тэст, вы̀пыты
тестирование тэстава̀ньне, выпы̀тваньне
тесто цеста
тесто (высушенное) фарфолі
тесьма тасьма̀
тетерев цецяру̀к, каса̀ч
тетерин цяцёрчын
тетрадь сшы̀так, [каѐт]
технический тэхні̀чны
течение плынь, плыў, патока
течка (у животных) кнуроўка, точка
течка (у кошек, кроликов) марцава̀ньне
течка (у овец, коз) маркіта̀ньне
течка (у волков) талакава̀ньне
течь цячы̀, бруі̀цца
течь (о времени) праходзіць, міна̀ць
течь (в днище лодки) прабоіна, цѐча
тёлка цялу̀шка
тёмно-красный (масть) дзёгністы
тёмно-русый (масть) бру̀ды
тёмно-рыжий (масть) палавы̀
тёмной порою цёмначы
тёмный (необразованный) цёмны, няўзоркі, рэ̀йпаны
тёплые края вы̀рай
тёпленький цяплю̀ткі
тёрка та̀рка, дра̀чка
тёс дошкі
тётенька цётухна
тётя цётка
тётя (по матери) ву̀йка
тёща цѐшча
тигр ты̀гра
тикать (о часах) ча̀паць
тимьян (чабрец) чабор
тина твань
типический тыповы
типографический значок дручок
типография друка̀рня
типун тебе на язык цыпу̀н (ску̀лу, стрык, кірдзю̀к) табѐ на язы̀к
тире (грам.) праця̀жнік
тиски (из дерева) кляшчоткі, скамы̀
тиски (из металла) шрубшток, сусту̀гі, кнэ̀блі
тиски (слесарные) клю̀бы
тиснённый цісьнёны, карбава̀ны
титло ці̀тла, надпі̀сак
титька цы̀цка
тиун цівун
тиф ты̀фус
тихий ціхі̀, за̀цішны
тихий ангел пролетел Ці̀хан нарадзі̀ўся, хоць мак сей
тихой сапою ці̀хім пая̀здам
тихомолком цішком, сьці̀ха
тихонько ціхѐнька, ціху̀тка, паці̀ху
тихоня ціхѐнь, ціху̀н, ціхма̀н
тихоструйный ціхаплы̀нны
тише воды, ниже травы гнілому цяля̀ці хваста̀ не адарвѐ; хоць ла̀пці падшыва̀й
тише иди! пама̀лу йдзі!
тишина (тишь) цішыня̀, ці̀ша, ціхмѐнь, за̀ціш
ткань (материя) ткані̀на
ткань (грубая, редкая) радабодзьдзе
ткань (льняная) порт
ткань (биол.) тка̀нка
ткнуть тнуць, ты̀кнуць, торкнуць, ты̀цнуць
ткнуть (свой язык) ты̀цнуць, су̀нуць
тлеть цьмець
тля тля, тля̀га
тмин кмен
то дык
то бишь (то есть) ці тое, то бок
то и дело (регулярно) раз у раз, абы̀ час
то и дело (с перерывами) раз-пораз, раз у раз, то ба то
то и знай (регулярно) раз у раз, абы̀ час
то и знай (с перерывами) раз-пораз, раз у раз
то ли дело і̀ншая рэч
то-то и оно (в том-то и дело) тож-бо-то
товарищ тава̀рыш, ся̀бар
товарищеский тавары̀скі, сяброўскі
товарищество (между людьми) тавары̀ства, сяброўства
товарищество (организация) тавары̀ства, сябры̀на, суполка
тогда тады̀
тогда-то тады̀ й тады̀
тогда как тым ча̀сам як
тогдашний тады̀шны, тагача̀сны, той
того и жди так і чака̀й
тождественность тоеснасьць
тождественный тоесны
тоже такса̀ма, гэтакса̀ма
ток (электр.) ток, [пруд]
Токио Токіа
толика кры̀ха, ка̀ліва
толк панталы̀к, глузд, клёк
толкатель (тех.) штурха̀ч
толкать (локтем в бок) штурха̀ць, кату̀рхаць
толкать (перед собой тачку) пхаць, пхнуць
толкать (ядро) штурха̀ць
толкать (на мысль) наводзіць
толкать (на преступление) падбіва̀ць, пад’ю̀джваць
толкать (в пропасть) штурха̀ць
толкать (на поступление в институт) заахво̀чваць
толкователь тлумача̀льнік, [тлу̀мач]
толковать (объяснять) тлума̀чыць
толковать (беседовать) гу̀тарыць, гамані̀ць
толковать (рассказывать) распавяда̀ць, раска̀зваць
толковать (разговаривать) размаўля̀ць, гавары̀ць
толковать (говорить) гавары̀ць, каза̀ць
толковый (о вещах) кары̀сны, прыда̀тны, добры
толковый (о человеке) з глу̀здам (клёкам, панталы̀кам), разу̀мны
толковый (словарь и под.) тлумача̀льны 
толкотня штурхані̀на, таўхані̀на
толкучка (рынок) тандэ̀т
толмач тлу̀мач
толокно пу̀тра, [мѐлта]
толочь таўчы̀
толпа натоўп, гурба̀, гурма̀, грамада̀
толпа (огромная) [сьці̀жба], [су̀тарма]
толпиться тоўпіцца
толстая кишка гнётка
толстенный таўшчэ`разны
толстобокий бука̀ты
толстобрюхий чарава̀ты
толстовато вотаўсьця, вогрубя
толстоватый таўсма̀ты
толстозадый [купра`ты], [кляха`ты]
толстый таўсты̀, гру̀бы
толстяк таўст̀ун, пянцю̀х, тоўба, сурмі̀ла
толстяк (невысокого роста) кандароб
толочь таўчы̀
толпа натоўп, гурба̀, гурма̀, грамада̀, [сьціжба̀]
толпиться тоўпіцца
толстенный таўшчэ̀разны
толстомордый абдулава̀ты
толстогубый (экспр.) лупа̀ты, грыба̀ты
толстозадый [купра̀ты], [кляха̀ты]
толчея штурхані̀на, таўкатня̀
толчёный тоўчаны
толчок штуршок, штурханѐц, таўхѐнь, штурхѐль
толща тоўсьць
толщина таўшчыня̀, таўсьціня̀
только толькі, адно
только бы абы̀б
только видимость толькі знак
только если толькі калі̀
только что толькі што, за̀сьвежа, [адношта]
томительный зьнібѐлы
томить (работой) мары̀ць
томиться (о человеке) тамава̀цца, [зьнібѐць], [кохнуць]
томиться (о еде) перасу̀швацца, сьмя̀гнуць
томление тамава̀ньне, [зьнібѐньне]
томлёный (о еде) усьмя̀глы
томный мля̀вы
тон тон, [ваг]
тоненький таню̀сенькі
тонкий тонкі, цѐнькі
тонковатый танкля̀вы
тончать танчэ̀ць
тонюсенький таньцѐнькі
топ-топ ту̀пу-ту̀пу, трэсь-лом
топить (пускать ко дну) тапі̀ць
топить (сало и т.п.) тапі̀ць
топить (печь, баню и т.п) палі̀ць, цѐпліць 
топкий (о дровах) па̀ліўны
топкий (дающий много тепла) па̀лкі
топкий (болотистый) гра̀зкі, багні̀сты
топливо па̀ліва, апа̀л
топляк тапѐльнік
тополиный (пух) таполевы
тополь таполя
тополь (белый) ясака̀р, бѐраст
топор сякѐра
топор (тяжеловесный) бі̀ндас
топорщиться тапы̀рыцца, цюцю̀рыцца
топот ту̀пат, [юкацѐньне]
топотать тупацѐць
топтать тапта̀ць, тапторыць, пляндрава̀ць, пля̀жыць
топтать (посевы) дратава̀ць, талачы̀ць, бунава̀ць 
топтать копытами капы̀ціць
топь ба̀гна, багно, багні̀ска, дрыгва̀, тапіна̀, затопа, [крокаць], [алёс]
торг (рынок) торжышча
торг (на рынке) га̀ндаль
торговать гандлява̀ць
торговаться (долго договариваться) тарокацца
торговец гандля̀р
торговец салом са̀льнік
торговля га̀ндаль
торговые ряды [бромы]
торговый гандлёвы
торжественно урачы̀ста
торжественно приветствовать урачы̀ста віта̀ць
торжественность урачы̀стасьць
торжествовать над врагом перамага̀ць ворага, браць верх над ворагам, трыюмфава̀ць
торжествовать по причине избрания  ра̀давацца з нагоды абра̀ньня ў прэзыдэ̀нты
в президенты
торжествовать победу сьвяткава̀ць перамогу
торица (бот.) сьвінакроп
тормоз гаму̀лец
тормоза гаму̀льцы
тормозить гамульцава̀ць
тормошить тармасі̀ць, кату̀рхаць, ту̀заць, ту̀рзаць, валту̀зіць
торная дорога бі̀ты шлях
торопить прысьпѐшваць
торопиться сьпяша̀цца
торопливый хапатлі̀вы, хапаткі̀, пасьпѐшлівы
торс пагру̀дзьдзе
торчком (торчмя) старчма, потарч, старчаком, спотырч, насторч, тарчмаком, стоць, сторч
торчком (о кладке кирпича) папярочкай
тоска туга̀
тоска (скука) нуда̀, нудота, сму̀так
тоскаться (где-попадзя) швэ̀ндаць, блы̀ндаць, бадзя̀цца
тоскливый тужлі̀вы
тосковать тужы̀ць
тот той
тот, кто (занимается) займа̀ньнік
тот, кто (копает) капа̀ньнік
тот, кто (косит) касѐньнік
тот, кто (покрывает) пакрыва̀ньнік
тот, кто (прыгает) скака̀ньнік
тот, кто (разнимает дерущихся) разбароньнік, разьніма̀ты
тот, кто (расстилает) расьціла̀ньнік
тот, кто (растрясает)  растраса̀ньнік
тот, кто (рявкает, огрызается) гы̀рканнік
тот, кто (сеет) сѐяньнік 
тот, кто (снимает) зьні̀мца
тот, кто (спит)  спа̀ньнік
тот, кто (стелет) сла̀ньнік
тот, кто (студит) студжонік
тот, кто (стучит) сту̀каньнік
тот, кто (топчет) тапта̀ньнік
тот, кто (треплет лён) трапѐц
тот, кто (угрожает) пагража̀ньнік
тот, кто (укоряет) дакорнік
тот, кто (укутывает) и т.д. уху̀тваньнік і г.д.
тотчас адра̀зу, тут-жа, неадкла̀дна, як стой
точило вастры̀лка
точильщик (жук) ша̀шаль
точить (затачивать) вастры̀ць, пра̀віць
точить (косу) мянці̀ць, мянта̀шыць
точить лясы (балясы) блы̀нды пра̀віць, андры̀дулы (анцыбу̀ры) нѐсьці
точка (грам.) кропка
точка (торговая и т.п.) пункт
точка (на точиле) вастрэ̀ньне
точка зрения пункт глѐджаньня, [гляньво]
точка опоры пункт апоры (апі̀рышча)
точка отсчёта пункт адлі̀ку
точка расположения (чего-либо) мѐсца
точно дакла̀дна
точно (в три часа) роўна
точно (как раз) ры̀хтык, акура̀т, якра̀з
точно (с цепи сорвался) бы̀ццам, нібы̀
точно! так! ага̀! пра̀ўда! сапраўды̀!
точность дакла̀днасьць
точный дакла̀дны
точный (о человеке) акура̀тны, пунктуа̀льны
точь-в-точь  рыхт у рыхт; ры̀хтык; не раўну̀ючы; чырк у чырк; цот у цот; якра̀з як; як лёду;
  як з вока вы̀паў
тошнит ваніту̀е, гі̀дзіць, млосна, ну̀дзіць
тошно моташна, млосна, нядобра, му̀тарна
тошнота млосьць, нудота
тощать (худеть) худзѐць
тощать (скуднеть) мізарнѐць, пусьцѐць
трава трава̀
трава (вторая после покоса) ата̀ва
трава (густая, сочная) ва̀ра
трава (засушенная) зёлкі
трава (молодая, мягкая) мурава̀
трава (некошенная) нѐкаш
трава (нескошенная на льду) ві̀шар
трава (нескошенная, сухая на болоте ) сянчу̀к
трава (на корню с прежней осени) асянча̀
трава (полегшая) палёгліца, лѐгліца
трава (ползучая) дзермяза̀
трава (приворотная) га̀рнік
трава (прополанная) палю̀ха
трава (прошлогодняя) па̀суш
трава (речная) шупі̀на
трава (сеяная после озимых и яровых) салядэ̀ра
трава (суходольная) мурог, сівѐц, шчытня̀к
травить (ядом) тру̀ціць, атру̀чваць
травить (собаками) цкава̀ць, [чва̀ліць]
травить (плохим отношением) му̀чыць, не дава̀ць спакою
травить (посевы) глумі̀ць, гайнашы̀ць
травить баланду ваду̀ (пустое) малоць; рот халадзі̀ць
травка траві̀ца
травля цкава̀ньне
травма ура̀за
традиционный традыцы̀йны, [паданёвы]
тракт гасьці̀нец
трактир карчма
трактирчик карчомка
трактирщик карчма̀р
трамбовать шлягава̀ць, плехава̀ць
трамбовка (приспособление) шля̀га, даўбня̀, чаку̀ха
трамплин трамплі̀н, падгоп
транжирить манта̀чыць, марнатра̀віць
транзит транзы̀т
транспорант транспара̀нт, [кара̀кса]
транспортирование транспартава̀ньне
траншея траншэ̀я, закоп
трапеза яда̀
трапезничать ѐсьці
трапеция трапэ̀цыя, [трапэ̀з]
тратить (деньги) тра̀ціць
тратить (зря) глумі̀ць, марнава̀ць, ма̀рна траціць
траур жалоба
траурный жалобны
трафарет трафарэтка
трафаретный трафарэ̀тны, [адузорны]
трахея (анат.) трахѐя, гды̀рха
трахома (мед.) трахома, яглі̀ца
треба (рел.) адпра̀ва
требование патрабава̀ньне, вымога
требования времени вымогі ча̀су
требовательный патрабава̀льны, вымогчывы
требовать (разъяснений) патрабава̀ць
требовать (настойчиво) вымага̀ць
требовать (добиваться) дамага̀цца
требовать (вызывать) выкліка̀ць
требовать (зваць) клі̀каць
требовать деньги спаганя̀ць грошы
требовать нытьём міжджэць
требуха вантробы, бэ̀бахі, трыбухі̀
тревога трывога, мітрэ̀нга
тревожить трывожыць, мітрэ̀нжыць
треволнения далѐглівасьць, [стаканота], [пару̀ха]
трезвон (колоколов) перазвон, звон
трезвонить (в колокола) (д)звані̀ць
трезвонить (языком) балабоніць, пустазьвя̀гаць
трезвый цьвярозы, памяркоўны, устрыма̀ны, [чы̀ты]
треклятый пракля̀ты
трели (муз.) {цы̀тры}
трели (птицы) пошчак
тренировка трэнэрава̀ньне, спрактыкава̀ньне
тренькать тромкаць, бры̀нкаць
трепать (бить) калашма̀ціць
трепать (волосы) перабіра̀ць, кудла̀ціць
трепать (дёргать) ту̀заць
трепать (за волосы) цяга̀ць, ту̀заць
трепать (за чуб) чу̀біць
трепать (нервы) вантробы ад’яда̀ць (выця̀гваць), ду̀хі дастава̀ць
трепать (развевать) разьвява̀ць
трепать (рвать) рваць
трепать (лён) трапа̀ць
трепать (мотать) матля̀ць
трепать (о лихорадке) трэ̀сьці
трепать (одежду) трапа̀ць, дзѐрці, бузава̀ць, драць, бэ̀сьціць
трепать (по плечу) ля̀паць, паля̀пваць
трепать (поносить кого-либо) бузава̀ць, бэ̀сьціць
трепать (тормошить) тармасі̀ць
трепать (трясти) трэ̀сьці
трепать (чесать) языком языком мянці̀ць (малоць, пля̀скаць), язы̀к аб зу̀бы біць
трепач трапло, балбату̀н
трепет трымцѐньне
трепетать трымцѐць
трепетный трапяткі̀, трымцьлі̀вы, трапятлі̀вы
трепыхнуцца страпяну̀цца
треска (рыба) тлушчоўка
трескотня траскані̀на, траскатня̀, [тарката̀ньне]
трескотня (болтовня) балбатня̀
трескаться рэ̀пацца
треснуть трэ̀снуць, лу̀снуць, лопнуць
трести трэ̀сьці
трести (яблоки) абіва̀ць, латашы̀ць
третий трэ̀ці
третичный трайковы
треть траці̀на
треугольник трохку̀тнік
трефы (карточная масть) жалуды̀
трещать (по сорочьи) саката̀ць
трещать (по лягушачьи) скверашча̀ць
трещётка кляшчотка
трещина рэ̀піна, расколіна, пераскёп
трёпка (побои) трапка̀ч, лупцоўка̀
трёхкратный трохразовы
три тры
три раза [разоў тры]
три с половиной паўчварта̀
трибуна трыбу̀на, моўніца
тривиальный трывія̀льны, плю̀гкі
трижды тройчы
трио тры̀ё
триумф трыю̀мф, урачы̀стасьць
трифоль (бот.) бабок
трогает (волнует, обидно) абходзіць
трогай! руш! пайшла!
трогательный прачу̀лы, чульлі̀вы, замілава̀льны
трогать (рукой) крана̀ць, кра̀таць, чапа̀ць, [ку̀рстаць]
трогать (задевать кого-либо) чапа̀ць
трогать (в путь) ру̀шыць
трогать (о чувствах) крана̀ць, расчу̀льваць, узру̀шваць
трогаться (с места) кра̀тацца, ру̀шыцца, крана̀цца
троглодит трагляды̀т, пячорны чалавѐк
Троица (Пятидесятница) Сёмуха
тройка (в дневнике) тройка
тройка (людей) тройца
тройня трайня̀ты
тройственность траі̀стасьць
тронуть душу ура̀зіць (крану̀ць) душу̀ (сэ̀рца)
тронуться (с места) скрану̀цца
тронуться (умом) з глу̀зду (глуздоў) зьѐхаць (злузну̀цца); з розуму вы̀біцца, ад розуму адысьці̀;
  розуму крану̀цца, звар’яцѐць
тропа сьцяжы̀на, сьцѐжка
тростник трысьнёг, трысьцё
трость кій, трысьці̀на, [тырс]
тротуар ходнік, хадні̀к, ходзішча, масткі̀
трофей трафѐй, [лу̀пы]
труба труба̀, [ру̀ра]
труба (водосточная) ры̀на
труба (печная) комін
трубка (для курения) лю̀лька, пі̀пка
трубка (турецкая) стамбу̀лка
трубочист каміна̀р
трубчатый трубча̀сты, трубкава̀ты
труд пра̀ца
трудиться працава̀ць, рабі̀ць
трудно ця̀жка
трудновато заця̀жка
трудность ця̀жкасьць
трудные времена ліха̀я гадзі̀на
трудоёмкий працаёмкі, [працахлонны]
трудолюбивый працаві̀ты, пату̀жны
трудяга працавѐнь, рабоцька, рабача̀й
трудящийся працоўны
трунить кпіць, шыдэ̀раць
труп труп, [лут]
трус баязьлі̀вец, [трус]
труса праздновать у кусты̀ пазіра̀ць (глядзѐць), зуба̀мі звані̀ць
трусливый баязьлі̀вы
трусцой тру̀хам, трушком, подбегам
трусы [майткі̀]
трут (для высекания огня) губа̀, цэ̀ра
трутень (зоол.) тру̀цень, піганок
труха пацяру̀ха
труха (древесная) парахня̀, трупѐхліна
трухлеть парахнѐць, буцьвѐць, трупѐхнуць
трущоба (леса) нѐтры
трущоба (города) лама̀рня, заці̀ньне, заляпѐеўка
трынь-трава а̀нi шум баравы̀; а̀ні ў ву̀ху вада̀
тряпичник (проф.) кара̀вачнік, ры̀зьнік, ану̀чнік
тряпка ану̀чка, ану̀ча, ашмётка
тряпка (для мытья посуды) памы̀вак
тряпка (чистая, для накрывания продуктов) хванці̀нка
тряпка (грязная, старая) кара̀ўка
тряпьё рызьзё, лахманы̀, рызманы̀
трясина дрыгва̀, ба̀гна
тряска калатнѐча
тряский дрогкі
трясти (ногой, рукой) трэ̀сьці
трясти (в телеге) трэ̀сьці
трясти (плодовые деревья) абіва̀ць, трусìць
трясти (плодовые деревья без разрешения) латашы̀ць
трясти (коврик) сьцѐпаць
трясти (мешок) вытраса̀ць
трясти (пробирку) калаба̀ціць
трясти (бить в ознобе) трэ̀сьці, калаці̀ць
трясучка трасца̀, ліхама̀нка
тряхнуть страсяну̀ць, скалану̀ць
туберкулёз сухоты
тугой (лук) тугі̀, пру̀гкі, пру̀ткі, [сьці̀склы]
тугой (непонятливы) нячу̀лы, непамяркоўны
тугой (скупой) скупы̀
тугой на ухо недачува̀е
тужиться пя̀цца, пну̀цца, жы̀ліцца
тузить біць, лупцава̀ць, дуба̀сіць
туесок вярэ̀нька
туловище ту̀лава, [ту̀луб]
туловище (птицы без ног и крыльев) хлуп
тулуп кажу̀х
тулупщик кажу̀шнік
тумак (удар кулаком) кухта̀ль, таўхѐль, штурханѐц, грыма̀к
туман імгла̀, па̀рась
туманиться імглі̀цца
тумба ту̀мба, стабу̀р
тунеядец дармаѐд
тупик завор, закабѐнь, [турок]
турусы  ба̀йкі, бала̀чкі, раздаба̀ры-павяда̀кі, гу̀слы, ша̀лы-ба̀лы, хандзѐі
тупоумие недаўсьці̀п
турист туры̀ст(ы), [гайса̀к]
турнир (рыцарский) [турна̀й], [шырмѐрства], [запа̀сьніцтва], [гарцоўнік], [гарц]
турок ту̀рка
турусы на колесах журавѐль на хвойцы, смаляны̀ дуб
Турция Турэ̀ччына
тусклый цьмя̀ны
тускнеть цьмянѐць
тут же за̀раз-жа, ура̀з
тутить лу̀дзіць
тухлый тухля̀вы
тухлятина здыхля̀ціна
тухлятина (запах) тхлі̀на
тухнуть (гаснуть) згаса̀ць
тухнуть (гнить) ту̀хнуць
туча хма̀ра
туча (белая, бездождевая) сухма̀рак
туча (саранчи) [дзьвіна̀]
тучи (чёрные) сапоры
тучнеть сыцѐць
тучнеть (о колосе) наліва̀цца
туша полць
тушить (готовить) гатава̀ць на па̀ры
тщание пі̀льнасьць
тщательный (старательный) стара̀нны
тщательный (усердный) руплі̀вы, ру̀пны, шчы̀ры
тщательный (внимательный) пі̀льны, дба̀йны, ува̀жлівы
тщательный (аккуратный) акура̀тны, аха̀йны
тщательный (точный) дакла̀дны
тщедушный нядошлы, ляда̀чы, нягѐглы 
тщеславие славалю̀бства, пустахва̀льства, [парожняя сла̀ва]
тщета ма̀рнасьць, [ту̀ннасьць]
тщетно ма̀рна, дарэ̀мна, [ту̀нна]
тщиться намага̀цца, стара̀цца, пну̀цца, пя̀цца
ты думаешь, я помню? ты ду̀маеш, мне ў галавѐ?
ты ничего не видел! ты ба̀чыў два шэ̀рых, а трэ̀йці, як сьнег!
ты прав твая̀ пра̀ўда; пра̀ўду ка̀жаш; на тваі̀м баку̀ пра̀ўда; ты ма̀еш ра̀цыю
тыква гарбу̀з
тырить (воровать) дзы̀баць, лэў̀дзіць, махты̀рыць, шахі̀рыць, шва̀ліць, шу̀бравіць, шаволіць, шва̀біць, 
  шамбѐрыць
тысячелистник (бот.) крыва̀ўнік
тычком старчма̀, старчаком
тюк трок
тюльпан тульпа̀н
тюрбан цюрба̀н
тюрьма вязьні̀ца, турма̀
тютелька в тютельку рыхт у рыхт, чырк у чырк, цот у цот, якра̀з як, як лёду, як з вока вы̀паў
тюфяк сяньні̀к, [шасьцѐль]
тюфяк (о человеке) цюхця̀й, пяхцѐр
тьма цѐмра, цѐмрадзь
тьма (огромное количество) плойма, процьма, бѐзьліч, сьці̀жма
тьфу! кархѐль! ага-ту!
тюря (кул.) цура̀
тявкать дзя̀ўкаць, я̀ўкаць
тягостный цяжкі̀
тягость цяжа̀р
тягаться (бороться) барука̀цца, узя̀цца ў боркі, ду̀жацца
тягаться (оспаривать судом) судзі̀цца
тягаться (соревноваться) ходацца
тягость цяжа̀р, ця̀жкасьць
тягота цяжа̀р
тяготение (физ.) прыцягнѐньне
тяготение (к чему? к кому?) ця̀га (да чаго? да каго?)
тяготить абцяжа̀рваць, быць у ця̀жар, гнясьці̀
тяж (в телеге) атоса
тяжба цягані̀на
тяжебник цяжбі̀т
тяжеленный цяжэ̀зны
тяжелеть цяжэ̀ць
тяжеловоз (конь) аграма̀к
тяжесть цяжа̀р
тяжесть (трудность) ця̀жкасьць
тяжёлые обстоятельства цяжкі̀я абста̀віны, ату̀га
тяжёлый цяжкі̀
тяжёлый камень на душе чорны ву̀галь у грудзёх, чорны цы̀ган на душы̀
тянуть (воз) цягну̀ць
тянуть (запахом) па̀хнуць, тхнуць
тянуть (воровать) кра̀сьці, цягну̀ць
тянуть (выматывать) душу ду̀хі выма̀ць, сэ̀рца ад’яда̀ць (кроіць)
тянуть жилы жы̀льле выця̀гваць, жы̀лы дастава̀ць
тянуть жребий цягну̀ць лёсы, лёсаваць
тянуться из последнего жы̀лы напіна̀ць (пяць)
тяп да ляп (тяп-ляп) ца̀пу-ла̀пу, чапані̀на-лапані̀на
тяпка маты̀чка, дра̀пкі, дра̀пцы, га̀чка
тятя̀ тату̀ля