gallery/fb_icon
gallery/book_logo
Радыё Свабода
та (мест.) та̀я
табак тыту̀нь
табак (нюхательный) таба̀ка
табак (тёртый) цярту̀ха
табак (турецкий) мульта̀н, стамболь
табак мелкой крошки тыту̀нь дробнага кры̀шыва; таба̀ка дробная
табакерка (из рога) рагавѐнь
табакерка (берестяная) таўлі̀нка
табанить (приставать к берегу) тарнава̀ць
табачный тытунёвы
таблица умножения таблі̀ца множаньня
табу табу̀, забарона
табуировать табуява̀ць, забараня̀ць
табурет табурэ̀тка, столак
таврить таўрава̀ць, клеймава̀ць
таврический таўры̀йскі, таўры̀цкі
тавро таўро, кляймо
тавтограмма таўтагра̀ма, адналі̀тарнік
тавтология таўталёгія, тоеслоўе
таган трыножак, трыножка, сага̀н
таджикский таджы̀цкі
таёжный таѐжны
таз (посуда) ра̀жка, ра̀жанка
таз (медный) мядні̀ца
таз (анат.) купра̀, лагво, лага̀
таз (представитель народности) таз
тазобедренные кости (анат.) клубы̀
тазовый (анат.) лагвовы
таинство таѐмства
таинственный таямні̀чы
Таисия Тарэ̀ся
таить таі̀ць, утойваць, хава̀ць
тайком спатайка̀, употай, потайкі, тойма, патаѐмна, ціхама̀тна, пакрыёма
тайна таямні̀ца, та̀йна,
тайник патайні̀к, таѐмнік, схоўка, хоўтка
тайное убежище схоўка, схрон
тайные сношения [канша̀хты]
тайный таѐмны, патаѐмны
тайный ход патайні̀к
так (разл.) так, гэ̀так, дык, таму, такі̀, такоўскі, гэ̀ткі, гэ̀такі, ага̀, добра
так оставить это дело нельзя так пакі̀нуць гэ̀тую спра̀ву нѐльга
так богу угодно так богу ўпадаба̀лася
так ведётся так паводзіцца
так вздумалось з ла̀скі на пацѐху
так вот дык вось; вось-жа
так заведено так вядзѐцца
так и быть! такой бяды̀! няха̀й бу̀дзе так!
так или иначе так ці іна̀кш
так как бо; та̀му што
так ли это было? ці гэ̀так было?
так (настолько) выразительно так выра̀зна
так не должно поступать так нѐльга (няможна, ня трэ̀ба) рабі̀ць
так оно и получилось на тое й вы̀йшла; так і ста̀лася
так называемый так зва̀ны
так себе (сносно) ні ў смак ні ў знак; дзѐля гадзі̀ся
так сказать каза̀ў той; казаў-бы
так согласен? дык згодзен?
так так ли? хіба̀ так?
так-то дык-жа гэ̀так; ато-ж; вось так
так только дзѐля гадзі̀ся
так точно! так!
так ты мне веришь? дык ты мне вѐрыш?
так что так што; такі̀м чы̀нам (спосабам, робам, пара̀дкам)
так что даже ажно
так, чтобы… так, каб…
также такса̀ма, гэтакса̀ма
таким образом такі̀м чы̀нам (спосабам, робам, пара̀дкам)
таков такі̀
таковой такі̀, гэ̀такі
такой такі̀
такой же такі̀ са̀мы
такой-сякой такі̀ й гэ̀такі
такой-то такі̀ й такі̀
такт такт
такт (муз.) такт
тактика та̀ктыка
тактический такты̀чны
тактичность тактоўнасьць
тактичный тактоўны
талант та̀лент, тала̀нь
талантливый таленаві̀ты, тала̀ньлівы
талдычить дака̀зваць, трындоліць
талик прата̀ліна
талисман талісма̀н, кудмѐнь, кудмѐньчык
талия стан
талия (карт.) та̀лія
талон талён, цэ̀тлік
талый та̀лы, адлѐглы
талый (раставший) раста̀лы
тальк (мин.) тальк, тлушча̀к
тальник (бот.) вербалоз
там там, та̀мака, та̀мацькі, та̀мачы, та̀мка
там (потом, затем) там, потым, пасьля̀
там видно будет там (потым, пасьля̀) віда̀ць бу̀дзе
там же тамса̀ма
там и тут дзе а дзе
тамада тамада̀, [марша̀лак]
тамбур та̀мбур, {заходак}
таможенник мы̀тнік
таможенный мы̀тны
таможенная пошлина мы̀тны збор; мы̀та
таможенный досмотр мы̀тны агля̀д
таможня мы̀тня, мы̀тніца
тамошний тамтэ̀йшы
танец та̀нец, тан, танок
танец (пляска) скокі
танец (с радости) гэ̀ндрык
танк танк, [паўзѐнь]
танцевать танцава̀ць, та̀ньчыць
танцевать (плясать) скака̀ць
танцор танцоўнік, скаку̀н
танцорка танцоўка, скаку̀ха
тапки тэ̀пці
тапкки (деревянные) клу̀мбы
тапки (кожаные) ціжэ̀мкі
тапки (матерчатые) трэ̀пы
тарабарить балабоніць, пустазьвя̀гаць
тарабарский незразумѐлы
тарабарщина галда̀, талаба̀сы
таракан пруса̀к
таракан (рыжий) прус
тараканий прусаковы
татаканы в голове му̀ха ў носе
таран тара̀н, муралом
тарантас таранта̀с, зы̀баўка, калама̀жка
тарань (рыба) тара̀н
тарарам гармі̀дар, вэ̀рхал, бязла̀дзіца
таратайка (лёгкая повозка) тарада̀йка, чыхонка, бяда̀
тараторить раздаба̀рваць, лапата̀ць, тарката̀ць, саката̀ць
тарахтеть тарахцѐць, леската̀ць
тарахтеть (говорить без умолку) лапата̀ць, тарката̀ць, саката̀ць
таращить (глаза) лупі̀ць, вылу̀пліваць, выга̀льваць, вытрэ̀шчваць
тарелка талѐрка
тарелка (глубокая) паўмі̀сак
тарелочный талѐркавы
тарелчатый талѐрчаты
тартар та̀ртар
тартар (ад) пѐкла
тартар (преисподняя) апрамѐтная, прадонная
тары-бары шулды̀-булды̀
таска лупцоўка
таска (нагоняй) нагонка
таска (трёпка) чос, ча̀палас, дыхт
таскать цяга̀ць
таскать (волочить) валачы̀
таскать (воровать) цяга̀ць, кра̀сьці
таскать за волосы цяга̀ць за валосьсе (валасы̀); чуба̀сіць; чу̀біць
таскаться (тащиться по земле) цяга̀цца, валачы̀цца, валачы̀ся
таскаться (ходить без дела) швэ̀ндацца, валачы̀цца, цёгацца, талы̀зьнічаць
таскаться (ухаживать) заляца̀цца, уды̀гаваць, дзеразава̀цца, удава̀цца, уляга̀ць, падба̀бевацца
тасовать (карты) картава̀ць
татарёнок татарчу̀к
татарник (бот.) бадзя̀к
татуировать татуява̀ць
тать злодзей
Татьяна Таця̀на
тафта (текст.) кіта̀йка
тафья ярмолка
тачать (порт.) шыць шовам, штукава̀ць
тачка та̀чка, [турля̀жка], {вазоўнічак}
тащить цягну̀ць
тащить (волочить) валачы̀
тащить (что-либо громоздкое) тараба̀ніць
тащить (воровать) цягну̀ць, кра̀сьці
таяние (растаивание) расстава̀ньне
таять (растаивать) растава̀ць
таять (топиться, плавиться) тапі̀цца, пла̀віцца
таять (постепенно исчезать) растава̀ць, зьніка̀ць
таять (замирать) заміра̀ць
таять (уменьшаться) зьмянша̀цца, мѐньшыць, убыва̀ць
таять (слабеть) слабѐць, падупада̀ць
таять (худеть) сохнуць, худзѐць, марнѐць, чэ̀знуць
таять (умиляться) млець
таять от радости млеть ад ра̀дасьці
тварь (живое существо) стварэ̀ньне, [створ], {жыві̀на}
тварь (скотина) жывёліна
тварь (бранн.) поскудзь, брыда̀
твердеть цьвярдзѐць, цубчэ̀ць, калянѐць
твердёхонек цьвярдзю̀сенькі
твердить гавары̀ць
твердить (долбить) дзяўбці̀
твердить (заучивать) заву̀чваць
твердить (повторять) паўтара̀ць
твёрдый (о предмете) цьвёрды, цу̀бкі, каля̀ны, калыва̀ты
твёрдый (характер) цьвёрды, пэ̀ўны
твердыня (крепость) цьвярды̀ня, цьвярдні̀ца, крэ̀пасьць, [грод]
твердыня (перен.) цьвярды̀ня
твердь (земная) цьверж, зямля̀
твердь (небесная) цьверж, нѐба
творение (дейстие) тварэ̀ньне
творение (произведение) твор
творение (живое создание) стварэ̀ньне, творыва
творец творца
Творец Створца, Сотвар
творило (тех.) вапня̀рка
творительный падеж творны склон
творить (создавать) твары̀ць, ствара̀ць
творить (делать) рабі̀ць, чыні̀ць, справава̀ць
творить (что-либо плохое) вытвара̀ць, вырабля̀ць, чворыць, вычаўпля̀ць, штука̀рыць
творить известь (спец.) разводзіць ва̀пну
творить малитву малі̀цца, малітава̀ць
творить поклоны чыні̀ць паклоны
творить суд чыні̀ць суд, судзі̀ць
творить тесто рашчыня̀ць тѐста
творить чудеса справава̀ць дзі̀вы
творог тварог
творожный тварогавы
творческий творчы
творчество творчасьць, творства
твою мать! (бранн.) тваю̀ ма̀каўку!
твоя власть! тваё пра̀ва!
театр тэа̀тар
театральный тэа̀травы
тебе табѐ
тебя цябѐ
текстуальный тэ̀кставы
текучий плы̀нны, плы̀ўкі, цяку̀чы
текущий (прич.) цякомы, цёклы, які̀ цячэ̀ (плывѐ)
текущий (прил.) бягу̀чы
текущий (теперешний, настоящий) цяпѐрашні
текущий (современный) суча̀сны
текущий (этого года) сяголетні, сёлетні
текущий (этот) гэ̀ты
текущий счёт бягу̀чы раху̀нак
текущий момент цяпѐрашні (суча̀сны) момант
текущий состав рабочих зьмѐнны склад рабочых
текущий ремонт прамѐжкавы рамонт; прамѐжкавая рэпара̀цыя
текущий поток цёклы (цякомы) плыў
телега калёсы
телега (для возки леса) драбі̀ны
телевидение тэлеві̀зія
телевизионный тэлевізі̀йны
телега калёсы, драбі̀ны
телега (для возки леса) мажа̀ры
телега (для возки снопов) ка̀ры
телега (роспуски) панара̀д
телега (сломаная) тарада̀йка
телеграфировать тэлеграфава̀ць
тележка драбі̀нкі, вазок, калёскі
тележник стальма̀х, калясьні̀к
телепень целяпѐнь, цяльпу̀к
телескоп тэлескоп, далягля̀д
телесный цѐлавы, цялѐсны
телефонная трубка слу̀хаўка
Телец (астр.) Бык
телёнок цялё, цяля̀
телёнок (годовалый) вы̀пустак, лѐташак
тело цѐла
тело человека чалавѐчае цѐла
телодвижение рух цѐла
телосложение паста̀ва, склад цѐла
телохранитель целаахоўнік, прыбочны вартаўні̀к, [дра̀бант]
тем более пагатоў
тем временем тым ча̀сам
тем и закончилось дый тым абышлося
тем не менее і ўсё-ж
тем паче пагатове
тембр тэ̀мбар
теменная кость (анат.) цемяньні̀ца
темень цѐмра, цем, цямрэ̀ча, цѐмрадзь, памрока, [цямры̀нь]
темляк (арм.) кута̀с
темнёхонько цямню̀сенька, цямню̀тка
темница вязьні̀ца, турма̀
темноцветный цемнаколерны
темновато поцемна, пры̀цемна
темнота цѐмра, цем, цямрэ̀ча, цѐмрадзь, памрока, [цямры̀нь]
темнота (невежество) цямнота, нѐвуцтва
темным-темно цёмна-цёмна, цямню̀сенька
температура тэмпэрату̀ра, пал, упол
темя цѐмя
тенета сѐтка, мярэ̀жа, цянёты
тенденциозный тэндэнцы̀йны
тень (ж.) цень (м.)
тень (затенённое место) цень, цянёк, халадок
тень (загробная душа) сьцень
тенькать ці̀ўкаць, ці̀нькаць
Теодор Тодар
теория вероятностей тэорыя вераѐмнасьцяў
теперешний цяпѐрашні
теперь цяпѐр, цяпѐрака
теплиться (гореть) гарэ̀ць
теплиться (перен.) цьмець
теплица цяпля̀рня
тепло (не холодно) цёпла
тепло (теплота) цеплыня̀, цяплы̀нь, цяплосьць, цеплатэ̀ча
тепловатый цеплава̀ты, троху цёплы, лѐтні
теплота цеплыня̀, цяплы̀нь, цяплосьць, цеплатэ̀ча
теплота (физ.) цеплыня̀
теплохонек цяплю̀сенькі
теребить (перебирать) перабіра̀ць
теребить (дёргать) ту̀заць
теребить (тормошить) тармасі̀ць
теребить (щипать) ску̀бці, шчы̀каць
теребить (лён) рваць
теребить (чувства) ту̀заць, крана̀ць
терем хорам
тереть цѐрці, шму̀льгаць, шмуля̀ць, шмарава̀ць
тереть (на тёрке) дзѐрці, таркава̀ць
тереть (хрен) дзѐрці, драць
тереть (шею) му̀ляць
Терентий Цѐрах, Цярэ̀шка
терзать (раздирать) дзѐрці, рваць, шкумата̀ць, ту̀рзаць
терзать (причинять страдание) му̀чыць, кроіць, ад’яда̀ць
терзать душу (сердце) сэ̀рца ад’яда̀ць (кроіць)
терминология тэрміналёгія, назваслоўе
терние цѐрні
терние (колючки) калю̀чкі, [пышы̀]
терпеливый цярплі̀вы, трыву̀чы
терпение цярплі̀васьць
терпетин (спец.) тарпаты̀на, жыві̀ца
терпеть (безропотно переносить) цярпѐць, трыва̀ць
терпеть (мириться с кем-чем) цярпѐць, перабыва̀ць
терпеть (сносить) зносіць
терпеть (выносить) выносіць
терпеть (переносить) пераносіць
терпеть (подвергаться чему-либо) нѐсьці, цярпѐць, перажыва̀ць
терпеть неприятности цярпѐць (перажыва̀ць) непрыѐмнасьці
терпеть нужду гарава̀ць
терпеть поражение цярпѐць пара̀зку
терпеть убытки нѐсьці стра̀ты
терпимый цярпі̀мы
терпимый (снисходительный) памяркоўны
терпимый (толерантный) талера̀нтны
терпимый (допустимый) дапушча̀льны, прыпушча̀льны
терпимый (сносный) ніштава̀ты
терпкий (о плодах, вине) да̀ўкі, са̀дкі, корсткі, аскомісты
терпнуть [пѐрхці]
терпуг (стол.) ра̀шпіль
территория тэрыторыя, [тэрэ̀н]
терроризировать тэрызава̀ць (каго?), верадава̀ць (кім?)
терять тра̀ціць
терять (преимущественно о конкр. предметах) губля̀ць
терять влияние тра̀ціць уплы̀ў
терять голову не дава̀ць сабѐ ра̀ды
терять деньги губля̀ць грошы
терять из виду спуска̀ць з вачэ̀й
терять напрасно (по-пустому) время марнава̀ць час
терять терпение (от боли) заходзіцца
теряться (исчезать, пропадать) губля̀цца
теряться (утрачиваться) тра̀ціцца
теряться (в толпе) губля̀цца
теряться (в беде) бянтэ̀жыцца, губля̀цца
теряться (о конкретных предметах) тра̀ціцца
теряться в догадках розуму не дабіра̀ць; ня ведаць што й думаць
тесак (плотничий топор) склюд
тесак (оружие) часа̀к
тесать (камень) часа̀ць
тесать (дерево) склюдава̀ць
тесёмка тасѐмка, паварозка
теснина цясьні̀на, [су̀ткі]
теснит в груди гру̀дзі сьціска̀е
теснит дыхание сьціска̀е (займа̀е) дых (дух)
теснить (сжимать) сьціска̀ць
теснить (жать) ці̀снуть
теснить (оттеснять) адціска̀ць
теснить (заставлять отступать) адціска̀ць, цясьні̀ць
теснить (спирать) сьціска̀ць, душы̀ць, займа̀ць
тесниться ці̀снуцца, ці̀скацца
тесниться (толпиться) тоўпіцца
тесниться (стоять тесной толпой) стая̀ць натоўпам, цѐсна стая̀ць
тесниться (ютиться) тулі̀цца
тесниться (толкаясь, пробираться) ці̀снуцца, плі̀шчыцца, тачы̀цца, ткну̀цца, шчамі̀цца
тесниться (перен.) тоўпіцца, напаўня̀ць, поўніць
тесновато поцесна
теснота цяснота, цесната̀
тесные обстаятельства цяжкі̀я абста̀віны
тесный цѐсны, збойны
тесный вагон збойны вагон
тесовый дашча̀ны
тесовый (о крыше) дра̀нкавы
тест тэст, вы̀пыты
тестирование тэстава̀ньне, выпы̀тваньне
тесто цеста
тесто (высушенное) фарфолі
тесьма тасьма̀
тет-а-тет з вока на вока; сам- на̀сам; сам-а-сам
тетерев цецяру̀к, каса̀ч
тетерев (глухой) глушэ̀ц
тетеревиные (зоол.) цецеруковыя
тетерин цяцёрчын
тетёрка цяцѐрка
тетрадь сшы̀так, [каѐт]
технический тэхні̀чны
течение (действие) плынь, цячэ̀ньне, бег, ход, хада̀
течение (поток) плынь, цячэ̀ньне, плыў, патока, ток
течение (струя) струмѐнь, бру̀я, цурок, цёк
течение (перен.) плынь
течение событий ход падзѐй
течка (у животных) кнуроўка, точка, ганьня̀
течка (у кошек, кроликов) марцава̀ньне
течка (у овец, коз) маркіта̀ньне
течка (у волков) талакава̀ньне
течь цячы̀
течь (перен.) праходзіць, міна̀ць
течь (плыть) плы̀сьці, плыць
течь (в днище лодки) прабоіна, цѐча
тёлка цялу̀шка
тёмно-бурый (масть) імша̀ры
тёмно-красный цёмна-чырвоны, ку̀равы, бурачковы
тёмно-красный (масть) дзёгністы
тёмно-русый (масть) бру̀ды
тёмно-рыжий (масть) палавы̀
тёмно-синий (о ткани) ку̀бавы
тёмной порою цёмначы
тёмный (необразованный) цёмны, няўзоркі, рэ̀йпаны
тёплые края вы̀рай
тёпленький цяплю̀ткі
тёрка та̀рка, дра̀чка
тёртый калач прайдзісьвет; хаджа̀лы (быва̀лы, віда̀лы) чалавѐк
тёс дошкі
тёсанный чэ̀саны
тёсанный (тесаком) склюдава̀ны
тётенька цётухна, цётачка
тётка цётка, дзя̀дзіна
тётя цётка
тётя (по матери) ву̀йка
тёща цѐшча
тигр ты̀гра
тикать (о часах) ча̀паць, та̀хкаць
Тимофей Цімох, Цімоха, Цімахвѐй, Цімошка
тимьян (чебрец) чабор, мацярду̀шка
тина твань, багаві̀ньне
типический тыповы
типограф (проф.) друка̀р
типографический друка̀рскі
типографический значок дручок
типография друка̀рня
типографский друка̀рскі
типун (птичья болезнь) пы̀пля, пы̀паць, ці̀пец
типун тебе на язык цыпу̀н (ску̀лу, стрык, кірдзю̀к) табѐ на язы̀к
тирада тыра̀да, даўгаслоўе
тире (грам.) праця̀жнік
тиски (из дерева) кляшчоткі, скамы̀
тиски (из металла) шрубшток, сусту̀гі, кнэ̀блі
тиски (слесарные) клю̀бы
тиски (перен.) шчамлёткі
тиснёный цісьнёны, карбава̀ны
тиснить ці̀снуць, карбава̀ць
тиснить (печатать) друкава̀ць
титан (миф.) тыта̀н
титан (перен.) тыта̀н, волат
титан (хим.) тыта̀н
титло ці̀тла, надпі̀сак
титулованный тытулява̀ны
титульный ты̀тульны
титька (дет.) цы̀цка, цы̀ца
тиун цівун
тиф ты̀фус
тихий ангел пролетел Ці̀хан нарадзі̀ўся; хоць мак сей
тихой сапою ці̀хім пая̀здам
тихомолком цішком, сьці̀ха, цішаком
тихонько ці̀хенька, ціху̀тка, паці̀ху
тихоня ціхѐнь, ціху̀н, ціхма̀н
тихоструйный ціхаплы̀нны
тише воды, ниже травы гнілому цяля̀ці хваста̀ не адарвѐ; хоць ла̀пці падшыва̀й
тише иди! пама̀лу йдзі!
тишина (тишь) цішыня̀, ці̀ша, ціхмѐнь, за̀ціш
тишь да гладь цішыня̀ ды супакой
тканевый (анат.) тка̀нкавы
ткань (текст.) ткані̀на
ткань (грубая, редкая) радабодзьдзе
ткань (льняная) порт
ткань (анат.) тка̀нка
ткацкая мастерская тка̀льня
ткацкий станок кросны
ткачиха тка̀льля
ткнуть тнуць, ты̀кнуць, торкнуць, ты̀цнуць
ткнуть (воткнуть) уватну̀ць, уваткну̀ць, утыркну̀ць, уторкнуць
ткнуть (сунуть) су̀нуць, ты̀цнуць
ткнуть носом (кого во что) ты̀цнуць носам
ткнуться (сунуться куда-либо) пат(к)ну̀цца
тлен тло, тлен
тленный тлѐнны
тлетворный згу̀бны, шкодны
тлеть тлець
тлеть (о горении) тлець, цьмець
тлеть (гнить) тлець, гні̀сьці, гніць, буцьвѐць, парахнѐць, трухлѐць
тлеть (перен.) тлець
тля (зоол.) тля, тля̀га, травяна̀я вош, тра̀ўніца
тля (ничтожество) нікчэ̀мнасьць
тмин кмен
то дык
то бишь (то есть) ці тое, то бок
то и дело (регулярно) раз у раз, абы̀ час
то и дело (с перерывами) раз-пораз, то ба то, сюд-туд
то и знай раз-пораз, то ба то, сюд-туд
то ли ці то
то ли дело і̀ншая рэч
то не ходи, если уже поздно дык (то) не хадзі̀, калі̀ ўжо позна
то-то и есть ато-ж
то-то и оно (в том-то и дело) тож-бо-то
то тут, то там і ту̀така, і та̀мака
то холодно, то жарко то халодна, то горача
товарищ (м.) тава̀рыш, ся̀бар
товарищ (ж.) тава̀рышка, сяброўка
товарищеский тавары̀скі, сяброўскі
товарищество (между людьми) тавары̀ства, сяброўства
товарищество (организация) тавары̀ства, сябры̀на, суполка
тогда тады̀
тогда же у той са̀мы час; са̀ма тады̀
тогда как тым ча̀сам як; тады̀ як; хоць калі̀
тогда-то тады̀ й тады̀, тады̀сь
тогдашний тады̀шні, тагача̀сны, той
того и жди так і чака̀й
тождественность тоеснасьць
тождественный тоесны
тоже такса̀ма, гэтакса̀ма
ток (действие) плынь
ток (течение) цячэньне, плыў
ток (поток, струя) струмѐнь, бру̀я, цурок, цёк
ток (электр.) ток, [пруд]
ток (охотн.) такаві̀шча
ток (с.-х.) ток
токарная мастерская така̀рня
токарный промысел та̀карства
Токио Токіа
толика крыха̀, ка̀ліва
толк (смысл) толк, сэнс, розум, панталы̀к, глузд, клёк, троп
толк (прок, польза) толк, кары̀сьць
толк (разговоры) гаворка, гавэ̀нда, пагада̀нкі, перагу̀ды, дзѐйкі
толк (молва) погаласка, погалас, пагу̀дка, розгалас
толк (слухи) чу̀ткі, почуты
толк (сплетни) плёткі, наброхі, [пра̀шкі]
толк (мнение, суждение) ду̀мка, меркава̀ньне
толк-толк штурх-штурх, штурхѐль-штурхѐль, таўхѐль-таўхѐль, піхѐль-піхѐль
толкатель (тех.) штурха̀ч
толкать (локтем в бок) штурха̀ць, таўха̀ць, кату̀рхаць
толкать (перед собой тачку) пхаць, пхнуць
толкать (ядро) штурха̀ць
толкать (на мысль) наводзіць
толкать (на преступление) падбіва̀ць, пад’ю̀джваць
толкать (в пропасть) штурха̀ць
толкать (на поступление в институт) заахво̀чваць
толкач штурха̀ч
толкач (для толчения) таўка̀ч
толкование тлумачэ̀ньне
толкователь тлумача̀льнік, [тлу̀мач]
толковать (объяснять) тлума̀чыць
толковать (беседовать) гу̀тарыць, гамані̀ць
толковать (рассказывать) распавяда̀ць, раска̀зваць
толковать (разговаривать) размаўля̀ць, гавары̀ць
толковать (говорить) гавары̀ць, каза̀ць
толковый (о вещах) кары̀сны, прыда̀тны, добры
толковый (о человеке) з глу̀здам (клёкам, панталы̀кам), разу̀мны
толковый (словарь и под.) тлумача̀льны
толкотня штурхані̀на, таўкатня̀, таўхані̀на
толкучка (рынок) тандэ̀т
толмач тлума̀ч
толокно пу̀тра, [мѐлта]
толокнянка (бот.) муча̀нік
толочь таўчы̀, таўкці̀
толочься на месте ту̀пацца
толпа натоўп, грамада̀, гурт
толпа (огромная) [сьціжба̀], [су̀тарма]
толпиться тоўпіцца, ці̀снуцца, грама̀дзіцца, каламашы̀цца
толстая кишка (анат.) гнётка, гужошніца
толстенный таўшчэ̀разны
толстобокий бука̀ты
толстобрюхий чарава̀ты, пуза̀ты
толстовато вотаўсьця, вогрубя
толстоватый таўсма̀ты
толстогубый (экспр.) лупа̀ты, грыба̀ты
толстозадый крыжа̀сты, [купра̀ты], [кляха̀ты]
толстокожий грубаску̀ры
толстомордый мурла̀сты, рыла̀ты, абдулава̀ты
толстосум багаты̀р, багацѐй, ту̀мар
толстый тоўсты, таўсты̀, грубы̀, гла̀дкі
толстяк таўст̀ун, тоўсьцік, гладу̀н
толстяк (экспр.) пянцю̀х, тоўба, сурмі̀ла, ляпѐш, цялѐш, лапацѐнь, лапацон, шу̀ла, апу̀цак, бары̀ла
толстяк (невысокого роста) кандароб
толчея штурхані̀на, таўкатня̀, таўхані̀на
толчёный тоўчаны
толчок штуршок, штурханѐц, таўхѐнь, штурхѐль
толща тоўсьць, тоўшча
толщина таўшчыня̀, таўсьціня̀, грубіня̀
только толькі, адно, [тыкѐля]
только бы абы̀-б, абы̀ толькі, толькі-б
только видимость толькі знак
только если толькі калі̀
только что толькі што, за̀сьвежа, [адношта]
томик тамок
томительная жажда нясьцѐрпная сма̀га
томительный (мучительный) паку̀тлівы, паку̀тны, [зьнібѐлы]
томительный (невыносимый) нясьцѐрпны
томительный (скучный) ну̀дны, нудлі̀вы
томительный зьнібѐлы
томить (мучить) му̀чыць
томить (изнурять) марцьві̀ць, мардава̀ць, зануджа̀ць, зану̀рваць
томить (морить) мары̀ць
томить (утомлять) тамі̀ць, стамля̀ць
томить голодом му̀чыць (мары̀ць) голадам
томить расспросами му̀чыць роспытамі
томить (сталь) гартава̀ць
томить (кул.) гатава̀ць на па̀ры
томиться тамава̀цца, тамі̀цца, мардава̀цца, мары̀цца, [зьнібѐць], [кохнуць]
томиться (мучиться) му̀чыцца
томиться (страдать) паку̀таваць
томиться (изнывать) зьнемага̀ць
томиться (скучать) нудзі̀цца
томиться (кул.) гатава̀цца на па̀ры, сьмя̀гнуць
томиться в ожидании (чего-либо) нудзі̀цца (знемага̀ць) у чака̀ньні
томиться в тюрьме паку̀таваць (му̀чыцца) ў ту̀рме (вя̀зьніцы)
томиться от жажды сьмя̀гнуць
томиться тоской зьнемага̀ць (му̀чыцца) ад тугі̀
томлёный (кул.) згатава̀ны на па̀ры, усьмя̀глы
томный мля̀вы
томпак (мет.) тамба̀к
тон тон, [голс], [ваг]
тоненький таню̀сенькі, цяню̀сенькі
тонированный танава̀ны
тонкий тонкі, цѐнькі
тонкий (изысканный) даліка̀тны
тонковатый танкля̀вы
тоннель тунэ̀ль
тонуть тану̀ць, патапа̀ць
тонуть (о человеке) тапі̀цца, заліва̀цца вадой
тонуть (становиться незаметным) тану̀ць
тончайший найтанчэ̀йшы
тончать танчэ̀ць, цянѐць, ніцѐць
топ-топ ту̀пу-ту̀пу, трэсь-лом
топать ту̀паць, гопаць
топить (пускать ко дну) тапі̀ць
топить (сало и т.п.) тапі̀ць
топить (печь, баню и т.п.) палі̀ць, цѐпліць
топить печ палі̀ць у пѐчы
топкий (о дровах, печи и т.п.) па̀ліўны
топкий (дающий много тепла) па̀лкі
топкий (болотистый) гра̀зкі, багні̀сты
топливо па̀ліва, апа̀л
топляк тапѐльнік
тополевый таполевы
тополиный (пух) тапалі̀ны
тополь таполя
тополь (чёрный) я̀сакар
топор сякѐра
топор (каменный, археол.) гі̀рда
топор (колун) бі̀ндас, шчапа̀га
топор (русского образца) маскоўка
топор (тупой) тупі̀ца
топор (тяжеловесный) бі̀ндас
топорище сякѐрышча
топорный сякѐрны
топорный (перен.) нязгра̀бны, лапѐзны
топорщиться тапы̀рыцца, цюцю̀рыцца, цяцѐрыцца
топот ту̀пат, [юкацѐньне]
топотать тупацѐць
топотать (топать) ту̀паць, гопаць
топтать тапта̀ць, тапторыць, пляндрава̀ць, пля̀жыць
топтать (посевы) дратава̀ць, талачы̀ць, бунава̀ць
топтать копытами капы̀ціць
топь ба̀гна, багно, багні̀ска, дрыгва̀, тапіна̀, затопа, патапѐча, твань, [крокаць], [алёс]
торг (рынок) торжышча, ры̀нак
торг (торговля) га̀ндаль
торг (организация) гандлёвая арганіза̀цыя
торгаш гандля̀р
торговать гандлява̀ць
торговаться гандлява̀цца, сьпіра̀цца за цану̀, тарокацца
торговец гандля̀р
торговец салом са̀льнік
торговля га̀ндаль
торговля розьничная га̀ндаль уразброд
торговые крытые ряды [бромы]
торговый гандлёвы
торжественно урачы̀ста
торжественно приветствовать урачы̀ста віта̀ць
торжественность урачы̀стасьць
торжество (праздненство) урачы̀стасьць, сьвя̀та
торжество (триумф) трыю̀мф
торжество (победа) перамога
торжество (состояние радости) ра̀дасьць
торжествование урачы̀сты абход
торжествовать над врагом перамага̀ць ворага, браць верх над ворагам, трыюмфава̀ць
торжествовать по причине избрания ра̀давацца з нагоды абра̀ньня ў прэзыдэ̀нты
в президенты
торжествовать победу сьвяткава̀ць перамогу
торица (бот.) сьвінакроп
тормоз гаму̀лец, гальмо, [тарна̀ч]
тормоза гаму̀льцы
тормозить гамульцава̀ць, гальмава̀ць
тормошить тармасі̀ць, кату̀рхаць, ту̀заць, ту̀рзаць, торгаць, валту̀зіць
торная дорога бі̀ты шлях
тороватый (щёдрый) шчодры, гасьці̀нны
тороватый (расторопный) упра̀ўны, кѐмлівы, уві̀шлівы, паваротлівы
торопить прысьпѐшваць, прыскорваць, падганя̀ць, прыспорваць
торопиться сьпяша̀цца
торопливый (склонный торопиться) хапатлі̀вы, хапаткі̀, пахопны, пасьпѐшлівы
торопливый (быстрый, поспешный) пасьпѐшны, пасьпѐшлівы, шпа̀ркі
торопыга хапату̀н
торос туру̀н
торочить (порт.) аблямоўваць
торс пагру̀дзьдзе
торчком (торчмя) старчма̀, потарч, старчаком, спотырч, насторч, тарчмаком, стоць, сторч, стаўмя̀
торчком (о кладке кирпича) папярочкай
торчок старча̀к, патарча̀ка
тоска туга̀, прыту̀га
тоска (скука) нуда̀, нудота, сму̀так
тоскаться (где-попадзя) швэ̀ндаць, блы̀ндаць, бадзя̀цца
тоскливый тужлі̀вы
тоскливый (скучный) ну̀дны, нудлі̀вы, су̀мны
тосковать тужы̀ць
тосковать (скучать) нудзі̀цца, сумава̀ць
тост тост, заздароўніца
тот той
тот же той-жа, той са̀мы
тот, кто (будит) будзёнік
тот, кто (занимается) займа̀ньнік
тот, кто (копает) капа̀ньнік
тот, кто (косит) касѐньнік
тот, кто (лепит) ляпѐка
тот кто (мирит) разьміра̀ньнік, міры̀льнік
тот, кто (носит) нашэ̀ньнік
тот кто (обижает) кры̀ўднік
тот, кто (пришёл) прыходжаньнік
тот, кто (покрывает) пакрыва̀ньнік
тот, кто (прыгает) скака̀ньнік
тот, кто (разнимает дерущихся) разбароньнік, разьніма̀ты
тот, кто (расстилает) расьціла̀ньнік
тот, кто (растрясает) растраса̀ньнік
тот, кто (рявкает, огрызается) гы̀рканнік
тот, кто (сеет) сѐяньнік
тот, кто (снимает) зьні̀мца
тот, кто (спешит) сьпяша̀лец
тот, кто (спит) спа̀ньнік
тот, кто (стелет) сла̀ньнік
тот, кто (стрижёт) пастрыга̀ч
тот, кто (страшит) стра̀шнік
тот, кто (студит) студжонік
тот, кто (стучит) сту̀каньнік
тот, кто (топчет) тапта̀ньнік
тот, кто (треплет лён) трапѐц
тот, кто (угрожает) пагража̀ньнік
тот, кто (укоряет) дакорнік
тот, кто (укутывает) уху̀тваньнік
тот, кто (часто кашляет) кархѐлік
тотчас адра̀зу, зра̀зу, за̀раз-жа, тут-жа, неадкла̀дна, як стой, адны̀м кі̀вам
точило тачы̀ла, вастры̀лка
точильщик (жук) ша̀шаль
точить (изготовлять точением) тачы̀ць
точить (острить) вастры̀ць, пра̀віць
точить (бруском) вастры̀ць, брусава̀ць
точить (о червях, жуках) тачы̀ць
точить (косу) мянці̀ць, мянта̀шыць
точить лясы (балясы) блы̀нды пра̀віць, андры̀дулы (анцыбу̀ры) нѐсьці
точка (метка, знак) кропка
точка (мат., тех.) пункт
точка (место) пункт
точка (предел, граница) пункт
точка (торговая и т.п.) пункт
точка (на точиле) тачэ̀ньне, вастрэ̀ньне
точка зрения пункт глѐджаньня, [гляньво]
точка кипения пункт кіпѐньня
точка опоры пункт апоры (апі̀рышча)
точка отсчёта пункт адлі̀ку
точка расположения (чего-либо) мѐсца
точка касания (мат.) пункт дотыку
точнёхонько дакла̀дненька, такса̀менька
точно дакла̀дна, дапраўды̀
точно (ровно) роўна
точно (совершенно, вполне) якра̀з, ры̀хтык, акура̀т, са̀ма
точно (союз) бы̀ццам, нібы̀, мэ̀рам, маўля̀ў, няйна̀чай
точно (част.) так, ага̀, пра̀ўда, сапраўды̀
точно (в самом деле) сапраўды̀
точно в три часа роўна (дакла̀дна) а трэ̀цяй гадзі̀ны
точно такая книга якра̀з (ры̀хтык, акура̀т, са̀ма) така̀я кні̀га
точность дакла̀днасьць, акура̀тнасьць, пунктуа̀льнасьць, [дакомнасьць]
точный дакла̀дны
точный (о человеке) акура̀тны, пунктуа̀льны
точь в точь (нареч.) зусі̀м, дакла̀дна
точь в точь (при сравнении) рыхт у рыхт; ры̀хтык; не раўну̀ючы; чырк у чырк; цот у цот; якра̀з як; як лёду;
  як з вока вы̀паў; ады̀стар
точь в точь (слово в слово) слова ў слова; у тое-ж слова
тошнить (о состоянии тошноты) ну̀дзіць, быць моташна (му̀тарна, млосна)
тошнить (рвать) ванітава̀ць, вараца̀ць, казлава̀ць
тошнить (перен.) ну̀дзіць
тошно (нареч.) млосна, ну̀дна, нудлі̀ва
тошно (в зн. тошнит) моташна, млосна, нядобра, му̀тарна, ну̀дзіць
тошно (противно) агі̀дна, гі̀дка, га̀дка, пры̀кра, моташна, му̀тарна, ну̀дзіць
тошно (тоскливо) тужлі̀ва, нудлі̀ва, ну̀дна, су̀мна
тошнота млосьць, млоснасьць, му̀тарнасьць
тошнота (отвратность) агі̀днасьць, адваротнасьць
тошнотворный моташлівы
тошнотворный порошок (мед.) парашок на вані̀ты
тошный моташна, му̀тарны, ну̀дны, нудлі̀вы
тошный (вызывающий отвращение) агі̀дны
тощать (худеть) худзѐць
тощать (скуднеть) мізарнѐць, пусьцѐць
тощий (исхудавший) худы̀
тощий (пустой) пусты̀
тощий (скудный) мізэ̀рны
тощий (с малым содержанием вещества) бѐдны
тощий (с невысокой жирностью) посны
тощий карман пуста̀я кішэ̀нь
тощий творог посны твораг
тощий человек худы̀ чалавѐк
тощий уголь бѐдны ву̀галь
трава трава̀
трава (вторая после покоса) ата̀ва
трава (густая, сочная) ва̀ра
трава (засушенная) зёлкі
трава (молодая, мягкая) мурава̀
трава (некошенная) нѐкаш
трава (нескошенная на льду) ві̀шар
трава (нескошенная, сухая на болоте ) сянчу̀к
трава (на корню с прежней осени) асянча̀
трава (полегшая) палёгліца, лѐгліца
трава (ползучая) дзермяза̀
трава (приворотная) га̀рнік
трава (прополанная) палю̀ха
трава (прошлогодняя) па̀суш
трава (речная) шупі̀на
трава (сеяная после озимых и яровых) салядэ̀ра
трава (суходольная) мурог, сівѐц, шчытня̀к
травить (отравлять) тру̀ціць, атру̀чваць
травить (истреблять) зводзіць
травить (охотн.) гнаць, цкава̀ць, [чва̀ліць]
травить (охотиться) палява̀ць
травить (перен.) цкава̀ць
травить (преследовать) не дава̀ць спакою
травить (мучить) му̀чыць
травить (делать потраву) спа̀сваць, гайнашы̀ць
травить (обрабатывать хим. средствами) траві̀ць, вытраўля̀ць, выводзіць
травить баланду ваду̀ (пустое) малоць; рот халадзі̀ць
травить рисунок траві̀ць (вытраўля̀ць) малю̀нак
травить пятна выводзіць пля̀мы
травля (собаками) цкава̀ньне
травля (охота) палява̀ньне
травля (перен.) цкава̀ньне
травля (гонение) ганѐньне
травма ура̀за, паранѐньне
травник (гербарий) быліна̀р, зѐльнік
традиционный традыцы̀йны, [паданёвы]
традиция трады̀цыя, [показь]
тракт гасьці̀нец, шлях
трактат (филос.) тракта̀т, тарнава̀ньне, разважа̀ньне
трактат (юр.) дзяржа̀ўная ўмова
трактир карчма̀
трактир (кабак) шынок
трактирный карчомны
трактирный (кабацкий) шынковы
трактирчик карчомка
трактирщик карчма̀р
трактирщик (кабатчик) шынка̀р
трактовать разважа̀ць, тарнава̀ць
трамбовать шлягава̀ць, плехава̀ць
трамбовка (приспособление) шля̀га, даўбня̀, чаку̀ха, ба̀ба
трамплин трамплі̀н, падгоп
транжир марнатра̀вец, марнатра̀ўца
транжирить манта̀чыць, марнатра̀віць, ма̀рна тра̀ціць
транзит транзы̀т, правоз
транспорант транспара̀нт, [кара̀кса], [пяросьветка]
транспортировать транспартава̀ть, перапраўляць, перавозіць
траншея траншэ̀я, закоп
транспортный тра̀нспартавы
трап (морск.) трап, сходкі
трапеза стол
трапезничать сталава̀цца
трапеция трапэ̀цыя, [трапэ̀з]
трассирующая пуля дымасьлѐдная ку̀ля
трассирующий дымасьлѐдны
тратить тра̀ціць, стра̀чваць
тратить (зря) глумі̀ць, марнава̀ць, ма̀рна тра̀ціць
тратить (издерживать) выдаткава̀ць, выдаткоўваць, тра̀ціць
траур жалоба
траурный жалобны
трафарет трафарэ̀т, узор
трафаретный трафарэ̀тны, адузорны
трафаретный (перен.) трафарэ̀тны, зьбі̀ты, звыча̀йны
трахея (анат.) трахѐя, гды̀рха
трахома (мед.) трахома, яглі̀ца
треба (рел.) адпра̀ва
требование патрабава̀ньне, вымога
требования времени вымогі ча̀су
требователь патрабава̀льнік, вымага̀ч
требовательный патрабава̀льны, вымогчывы
требовать патрабава̀ць
требовать (настойчиво) вымага̀ць
требовать (добиваться) дамага̀цца
требовать (вызывать) выкліка̀ць
требовать (зваць) клі̀каць
требовать (нытьём) міжджэць
требовать (нуждаться в чём-л.) патрабава̀ць (чаго?); быць патрэ̀бным (для каго-чаго? каму̀-чаму̀?); мець патрэ̀бу (у чым?)
требовать деньги спаганя̀ць грошы
требуемый патрэ̀бны
требуемый (необходимый) канѐчны
требуется трэ̀ба, патрэ̀бна
требуха трыбухі̀, вантробы, бэ̀бахі
тревога трывога, мітрэ̀нга, рымѐньне
тревога (беспокойство) непакой
тревога! трывога!
тревожить трывожыць, мітрэ̀нжыць
тревожить (беспокоить) непакоіць, турбава̀ць, дрэ̀нчыць
тревожный трывожный
тревожный (неспокойный) неспакойны
треволнение трывога, далѐглівасьць, [стаканота], [пару̀ха]
треглавый трохгаловы
трезветь цьверазѐць
трезвон (колоколов) перазвон, звон
трезвонить (в колокола) (д)звані̀ць (ва ўсе званы̀)
трезвонить (языком) балабоніць, пустазьвя̀гаць
трезвучие трохгу̀чнасьць
трезвый цьвярозы, памяркоўны, устрыма̀ны, [чы̀ты]
треклятый пракля̀ты, тройчы кля̀ты
трель (муз.) трэ̀ля, {цы̀тры}
трель (птицы) пошчак
трение трэ̀ньне, цярцё, шарава̀ньне, шмуля̀ньне
трения (перен.) нелады̀
трения (недоразумения) непаразумѐньні
трения (расхождения) разыходжаньні
трения (споры) спрэ̀чкі
трения (ссоры) сва̀ркі
тренькать тромкаць, бры̀нкаць
трепак (танец) драпа̀к
трепалка (текст.) трапло
трепальная машина трапа̀чка
трепать (бить) калашма̀ціць
трепать (волосы) перабіра̀ць, кудла̀ціць
трепать (дёргать) ту̀заць
трепать (за волосы) цяга̀ць, ту̀заць
трепать (за чуб) чу̀біць
трепать (нервы) вантробы ад’яда̀ць (выця̀гваць); ду̀хі дастава̀ць
трепать (развевать) разьвява̀ць
трепать (рвать) рваць
трепать (лён) трапа̀ць
трепать (мотать) матля̀ць
трепать (о лихорадке) трэ̀сьці
трепать (одежду) трапа̀ць, дзѐрці, бузава̀ць, драць, бэ̀сьціць
трепать (по плечу) ля̀паць, паля̀пваць
трепать (поносить кого-либо) бузава̀ць, бэ̀сьціць
трепать (тормошить) тармасі̀ць
трепать (трясти) трэ̀сьці
трепать (чесать) языком языком мянці̀ць (малоць, пля̀скаць); язы̀к аб зу̀бы біць
трепач трапло, балбату̀н
трепет трымцѐньне, тропат
трепетать трымцѐць, тропацца
трепетать (перен.) трымцѐць, дрыжэ̀ць, калаці̀цца, млець, заміра̀ць
трепетать от восторга трымцѐць (млець) ад захаплѐньня
трепетать от страха трымцѐць (дрыжэ̀ць, калаці̀цца) ад стра̀ху
трепетный трымцьлі̀вы, тропаткі
трепыхаться (биться, дёргаться) тропацца
трепыхаться (дрожать, часто колебаться) дрыжэ̀ць
трепыхаться (на ветру) матля̀цца, калыха̀цца, віха̀цца
трепыхаться (об огне, свете) трымцѐць, мільга̀ць
треск трэск, троскат
треска (рыба) тлушчоўка
трескотня траскані̀на, траскатня̀
трескотня (болтовня) траскатня̀, балбатня̀
трескать (сильно бить) сту̀каць
трескать (есть) уплята̀ць, упі̀сваць
трескать (пить) жлу̀кціць
трескаться трэ̀скацца, рэ̀пацца, лопацца, пу̀кацца
трескаться (ударятся) сту̀кацца
трескучий траску̀чы
треснуть трэ̀снуць, лу̀снуць, лопнуць, покнуць
треснуть (сильно ударить) сту̀кнуць
треснуться (обо что) сту̀кнуцца, хропнуцца, тропнуцца, пля̀снуцца
третейский суд трацѐйскі (палюбоўны) суд
третий трэ̀ці
третировать гні̀біць, абхадзі̀цца
третичный (палеонт.) трацьцёвы, траці̀нны, трайковы
треть траці̀на
третьего дня пазаўчора
третьегодняшний пазалѐташні
третья четверть луны трэ̀цяя ква̀дра мѐсяца; гніла̀я ква̀дра; сход
треугольник трохку̀тнік
трефы (карточная масть) жалуды̀, жолудзі
трещать трашча̀ць
трещать (говорить быстро, много) лапата̀ць
трещать (по сорочьи) саката̀ць
трещать (по лягушачьи) скверашчэ̀ць, кракта̀ць
трещать (о кузнечиках) цы̀ркаць, цьві̀ркаць
трещина трэ̀шчына, рэ̀піна, расколіна, пераскёп, прасѐліна, разпоквіна
трещотка трашчотка, кляшчотка, клякотка, бразготка, бражджотка, ляшчотка, ля̀скаўка
трёпка (действие) трапа̀ньне, дра̀ньне, бузава̀ньне, ля̀паньне, паля̀пваньне... (гл. трепать)
трёпка (побои) трапка̀ч, лупцоўка̀
трёпка (нагоняй) нагонка, гас, чос, дыхт, ча̀палас, прачуха̀нка, пу̀дла
трёпка нервов вымотваньне нэ̀рваў
трёхгранный трохкантовы
трёхкратный трохразовы
трёхлетний (о животных) траця̀к, трацячок
трёхмачтовый трохщоглавы
трёхместный на тры мѐсцы
трёхполье трохпольле, трохпалятоўка
трёхрублёвка трая̀чка
трёхсторонний трохбаковы, трохбочны
трёхязычный на трох мовах
трёшница трая̀чка
три тры
три раза тры разы̀, [разоў тры]
три с половиной паўчва̀рта
трибуна трыбу̀на, моўніца
тривиальный трывія̀льны, плю̀гкі
трижды тройчы, трыкроць
трижды (три раза) тры разы̀, [разоў тры]
трижды три тры на тры; тры ў тры
трикирий (церк.) трысьвѐчнік
трико трыкот, рубковец
трио тры̀ё
трикратно трыкроць
трилистник (бот.) бабоўнік, кіцю̀к, кіток
триппер (мед.) тры̀пер, ша̀нцы
трисвятый (церк.) тройчы сьвяты̀
тристих трохрадкоўе
триумф трыю̀мф, урачы̀стасьць, сла̀ва
трифоль (бот.) бабок
трогает (волнует, обидно) абходзіць
трогай! руш! пайшлі̀! паѐхалі!
трогательный чульлі̀вы, (у)звару̀шлівы, прачу̀лы
трогательный (умилительный) замілава̀льны
трогательный (жалкий) жа̀ласьлівы
трогать крана̀ць, кра̀таць, чапа̀ць, займа̀ць, [ку̀рстаць]
трогать (только с отрицанием не) ру̀шыць
трогать (прикасаться пальцами) датыка̀цца
трогать (задевать кого-либо) чапа̀ць
трогать (с места) ру̀шыць
трогать (о чувствах) крана̀ць, кра̀таць, расчу̀льваць, узру̀шваць, узвару̀шваць
трогать (бепокоить, волновать) абыходзіць, дадзява̀ць
трогаться (с места) кра̀тацца, ру̀шыцца, крана̀цца
трогаться (страд.) чапа̀цца, кра̀тацца, крана̀цца
трогаться (умиляться) расчу̀львацца
трогаться (сходить с ума) з глу̀зду (глуздоў) зьяжджа̀ць (злуза̀цца); з розуму вы̀бівацца; ад розуму адыходзіць; розуму крана̀цца; вар’яцѐць; [шыманѐць]
трогаться в путь ру̀шыцца ў дарогу
троглодит трагляды̀т, пячорны чалавѐк
трое друзей тры сябры̀
трое подружек тры сяброўкі
трое поросят трое парася̀таў
трое суток трое су̀дняў
троебрачие трохшлю̀бнасьць, траяжэ̀нства
троекратно тры разы̀, [разоў тры], трыкроць, трыкротна, патройчы
Троица (Пятидесятница) Сёмуха
тройник (спец.) трая̀к
тройник (доска) трохцалёўка
тройничный (техн.) трайніковы
тройничный (нерв) трайча̀сты
тройня трайня̀ты, трайня̀
тройственный траі̀сты
Тройственный Союз Траі̀сты Зьвяз
тройчатка трая̀нка
тройчатый трайча̀сты
трон трон, паса̀д
тронуть душу ура̀зіць (крану̀ць) душу̀ (сэ̀рца)
тронутый (психически больной) ненарма̀льны, звар'яцѐлы, малахольны
тронуться (умом) з глу̀зду (глуздоў) зьѐхаць (злузну̀цца); з розуму вы̀біцца, ад розуму адысьці̀;
  розуму крану̀цца; звар’яцѐць; [сшыманѐць]
тропа сьцяжы̀на, сьцѐжка, [сьцяга̀], [сьлядзі̀на]
тропик (геогр.) тропік, зваротнік
тропик Козерога зваротнік паўднёвы
тропик Рака зваротнік паўночны
тростинка трысьці̀нка
тростник (бот.) трысьнёг, трысьцё
трость (стебель тростника) трысьці̀на
трость (тонкая палка для опоры при ходьбе) кій, ля̀ска, [тырс]
трость (муз.) трысьці̀нка
тротуар ходнік, хадні̀к, ходзішча, масткі̀, кла̀дкі
трофей трафѐй, здобыч, [лу̀пы]
Трофим Трахі̀м
троюродный трохкалѐнны, у трэ̀цім калѐне
троякий трая̀кі, патройны
труба труба̀, [ру̀ра]
труба (водосточная) ры̀на, [смок]
труба (печная) комін
трубить к атаке трубі̀ць на ата̀ку
трубка тру̀бка, [ру̀рка]
трубка (свёрток) скру̀так
трубка (полотна) сувой
трубка (муз.) ду̀дка
трубка (для курения) лю̀лька, пі̀пка
трубка (турецкая) стамбу̀лка
трубочист каміна̀р
трубочный табак тыту̀нь для лю̀лькі
трубчатый трубча̀сты, трубкава̀ты, дудкава̀ты
труд пра̀ца
труд (усилие) намага̀ньне
труд (услуга) паслу̀га
труд (произведение) пра̀ца
трудить голову сушы̀ць галаву̀
трудить ноги вярэ̀дзіць ногі
трудиться працава̀ць
трудиться (тяжело) пѐтавацца
трудно ця̀жка
трудновато заця̀жка
трудность ця̀жкасьць
трудные времена ліха̀я гадзі̀на
трудный ця̀жкі
трудный больной ду̀жа хворы
трудовой працоўны
трудовой (приобретённый трудом) запрацава̀ны
трудоёмкий працаёмкі, [працахлонны]
трудолюбивый працаві̀ты, пату̀жны
труды (заботы) турботы, клопат
труды (название научных сборников) пра̀цы
трудяга працавѐнь, працаві̀к, рабоцька, рабача̀й
трудящийся (прич.) які̀ (што) працу̀е
трудящийся (сущ., прил.) працоўны
трунить пакѐпліваць, насьміха̀цца, [шыдэ̀раць]
труп труп, [лут]
трус баязьлі̀вец, [тхор], {трус}
труса праздновать у кусты̀ пазіра̀ць (глядзѐць); зуба̀мі звані̀ць
тру̀сить баяцца, [тхары̀ць], {тру̀сіць}
трусить (трясти) церушы̀ць, парушы̀ць, сы̀паць
трусить (бежать, ехать трусцой) ехать (бегчы) трушком (тру̀хам); тру̀хаць
трусливый баязьлі̀вы, боязкі, [тхарлі̀вы], {трусьлі̀вы}
трусость баязьлі̀васьць, боязкасьць, [тхарлі̀васьць], {трусьлі̀васьць}
трусцой тру̀хам, трушком
трусы [майткі̀]
трут (фитиль для зажигания от искры) кнот
трут (высушенный трутовик для зажигания) гу̀ба, цэ̀ра
трутень (зоол.) тру̀цень, піганок
трутовик (бот.) гу̀ба
труха пацяру̀ха
труха (древесная) парахня̀, парахонь, трупѐхліна
трухляветь парахнѐць, буцьвѐць, трупѐхнуць, трухлѐць
трущоба (леса) нѐтры, нѐмерач
трущоба (города) лама̀рня, заці̀ньне, заляпѐеўка
трынь-трава а̀нi шум баравы̀; а̀ні ў ву̀ху вада̀
трюк вы̀крут
тряпица ану̀чка
тряпичник (проф.) ану̀чнік, кара̀вачнік, ры̀зьнік
тряпичный ану̀чны
тряпка ану̀ча
тряпка (для мытья посуды) памы̀вак
тряпка (для брания горячих горшков) ганчу̀рка
тряпка (чистая, для накрывания продуктов) хванці̀нка
тряпка (грязная, старая) кара̀ўка
тряпьё (собир.) ану̀чы, рызьзё, рахлю̀дзьдзе, ра̀сьсе, шкумацьцё, дранцё
тряпьё (изношенные вещи) лахманы̀, рызманы̀, [андрамоны]
трясина дрыгва̀, ба̀гна
тряска (действие) трасѐньне, трушэ̀ньне, вытраса̀ньне
тряска (состояние) трасяніна, калатнѐча
тряский дрогкі, трасу̀чы, [гру̀дны]
трясогузка белая (зоол.) сìтаўка
трясогузка жёлтая (зоол.) плìска
трясти трэ̀сьці
трясти (в телеге) трэ̀сьці
трясти (плодовые деревья) абіва̀ць, трусìць
трясти (плодовые деревья без разрешения) латашы̀ць
трясти (коврик) сьцѐпаць
трясти (мешок) вытраса̀ць
трясти (пробирку) калаба̀ціць
трясти (бить в ознобе) трэ̀сьці, калаці̀ць
трястись трэ̀сьціся
трястись (от холода, озноба, лихорадки) трэ̀сьціся, дрыжэ̀ць, калаці̀цца
трясунка (бот.) дры̀жнік
трясучка тра̀сца, ліхама̀нка
тряхнуть страсяну̀ць, скалану̀ць
тряхнуть стариной успамяну̀ць маладосьць
туалет убра̀ньне, уборы, строі
туалет (уборная) прыбіра̀льня
туберкулёз сухоты
туберкулёзный (прил.) сухотны
туберкулёзный (сущ.) сухотнік
туго натягивать ту̀жыць
тугой тугі̀, пру̀гкі, пру̀ткі, [сьці̀склы]
тугой (непонятливы) нячу̀лы, непамяркоўны
тугой (скупой) скупы̀
тугой на ухо недачува̀е
тугой человек жмі̀нда
туда туды̀
туда же такса̀ма
туда и обратно туды̀ й наза̀д
туда-сюда (нареч.) туды̀-сюды̀
туда-сюда (ничего, сойдёт) сяк-так; сюды̀-туды̀
туда-то туды̀ й туды̀
тужить тужы̀ць, сумава̀ць, журы̀цца
тужиться пя̀цца, пну̀цца, жы̀ліцца, напру̀(д)жвацца
туз (карт.) па̀нфіль, па̀нцік
туз (богач) багаты̀р, ту̀мар
туз (мор., спорт.) туз
туземец ту̀былец
туземный ту̀быльны, тутэ̀йшы
тузить біць, лупцава̀ць, дуба̀сіць, латашы̀ць
туесок вярэ̀нька, берасьця̀нка
туловище ту̀лава, [ту̀луб]
туловище (птицы без ног и крыльев) хлуп
туловищный ту̀лаўны
тулуп кажу̀х
тулупный кажуховы
тулупщик кажу̀шнік
тулья верх
тумак (рыба) тунѐц
тумак (удар кулаком) кухта̀ль, таўхѐль, штурханѐц, грыма̀к
тумак (вид зайца) тума̀к
туман тума̀н, імгла̀, па̀рась, [хомар]
туманный тума̀нны, імглі̀сты
туманнный (неясный) цьмя̀ны, тума̀нны
туманиться тума̀ніцца, імглі̀цца
тумба ту̀мба, стабу̀р, подстаўка
тунеядец дармаѐд, дармазьѐда
тупик завор, закабѐнь, глухі̀ канѐц, [турок]
тупоумие ту̀пасьць, недаўсьці̀п
турист туры̀ст(ы), [гайса̀к]
турнир турні̀р, выпярэ̀дніцтва
турнир (рыцарский) [турна̀й], [шырмѐрства], [запа̀сьніцтва], [гарцоўнік], [гарц]
турок ту̀рка
турусы на колесах журавѐль на хвойцы; смаляны̀ дуб
Турция Турэ̀ччына
тусклый цьмя̀ны, жу̀хлы
тускнеть цьмянѐць, жухнѐць
тут ему и конец! тут яму̀ й капцы̀ (саду̀хі)!
тут же за̀раз-жа, ура̀з
тутить лу̀дзіць
тутовое дерево (бот.) ту̀тувае дрэва, шаўкоўніца, морва
туфли ту̀флі
туфли (домашние) пантофлі
тухлый ту̀хлы, тухля̀вы, тхля̀вы
тухлятина тухля̀ціна, тухляцьцё, здыхля̀ціна
тухлятина (запах) тхлі̀на, тухлі̀на
тухнуть (гаснуть) ту̀хнуць, га̀снуць, згаса̀ць
тухнуть (загнивать) ту̀хнуць
туча хма̀ра
туча (белая, бездождевая) сухма̀рак
туча (саранчи) [дзьвіна̀]
тучевой хма̀равы
тучи (чёрные) сапоры
тучнеть сыцѐць, гладчэ̀ць, тлусьцѐць, паўнѐць
тучнеть (о колосе) наліва̀цца, ядранѐць, паўнѐць
тучнеть (о земле) тлусьцѐць, набіра̀цца сі̀лы
тучный сы̀ты, гла̀дкі, тлу̀сты, поўны
туша ту̀ша, полць, ту̀луб, сьцяг
тушеваться (робеть) бянтэ̀жыцца
тушить (пожар) гасі̀ць
тушить (мясо) гатава̀ць на па̀ры
тушканчик тушка̀нчык, земляны̀ за̀яц
тщательный (старательный) стара̀нны
тщательный (усердный) руплі̀вы, ру̀пны, шчы̀ры, спра̀ўны
тщательный (внимательный) пі̀льны, дба̀йны, ува̀жлівы
тщательный (аккуратный) акура̀тны, аха̀йны
тщательный (точный) дакла̀дны
тщедушный нядошлы, ляда̀(ш)чы, нягѐглы, кволы, недалу̀жны, нямоглы
тщеславие славалю̀бства, пустахва̀льства, [парожняя сла̀ва]
тщета ма̀рнасьць, [ту̀ннасьць]
тщетно ма̀рна, дарэ̀мна
тщетность ма̀рнасьць, дарэ̀мнасьць
тщиться намага̀цца, стара̀цца, пну̀цца, пя̀цца
ты думаешь, я помню? ты ду̀маеш, мне ў галавѐ?
ты ничего не видел! ты ба̀чыў два шэ̀рых, а трэ̀йці, як сьнег!
ты прав твая̀ пра̀ўда; пра̀ўду ка̀жаш; на тваі̀м баку̀ пра̀ўда; ты ма̀еш ра̀цыю
тыкать в глаза вочы пароць
тыква гарбу̀з
тырить (воровать) дзы̀баць, лэўдзіць, махты̀рыць, шахі̀рыць, шва̀ліць, шу̀бравіць, шаволіць, шва̀біць, шамбѐрыць
тысячелистник (бот.) крыва̀ўнік
тычком старчма̀, старчаком, насторч
тычком (стоймя) стойма
тычком (о кладке кирпича) старчаком, папярочкай
тычком (об ударе) штурхалём
тычок (торчащий предмет) патарча̀ка, старча̀к
тычок (поперечная кладка кирпича) старча̀к, папярочка
тычок (лёгкий удар) штурхѐль
тьма (мрак) цѐмра, цѐмрадзь
тьма (огромное количество) процьма, плойма, бѐзьліч, сьці̀жма
тьма-тьмущая цэ̀лая процьма
тьма кромешная тьма апрамѐтная (скрозьдонная)
тьфу! тфу! кархѐль! ага-ту!
тюк трок, клу̀нак
тюль туль
тюльпан тульпа̀н, туліпа̀н
тюрбан турба̀н
тюремщик турэ̀мнік
тюрьма вязьні̀ца, турма̀, астрог
тюря (кул.) цура̀, мурцоўка, пата̀пцы, рулі̀
тютелька в тютельку рыхт у рыхт; чырк у чырк; цот у цот; якра̀з як; як лёду; як з вока вы̀паў
тюфяк сяньні̀к, [шасьцѐль]
тюфяк (о человеке) цюхця̀й, пяхцѐр
тявкать дзя̀ўкаць, я̀ўкаць
тягать цяга̀ць
тягать (дёргать) ту̀заць
тягать за волосы ту̀заць (цяга̀ць) за валасы̀; чу̀біць
тягаться цяга̀цца
тягаться (состязаться) спабораваць, спаборнічаць, ходацца, ісьці̀ на вы̀перадкі
тягаться (оспаривать судом) судзі̀цца
тягостный ця̀жкі, уцяжлі̀вы
тягость цяжа̀р
тягота цяжа̀р
тяготение (физ.) прыцягнѐньне
тяготение (перен.) ця̀га
тяготение (стремление) імкнѐньне
тяготеть (испытывать тяготение) прыця̀гвацца
тяготеть (иметь склонность, влечение) мець ця̀гу (нахі̀л), імкну̀цца, цягну̀цца
тяготеть (давить) гнясьці̀, душы̀ць, вісѐць (над кім? над чым?)
тяготеть к искусству мець ця̀гу (нахі̀л) да маста̀цтва
тяготить абцяжа̀рваць
тяготить (быть в тягость) быць у ця̀жар, быць ця̀жкім, ця̀жыць
тяготить (угнетать) гнясьці̀
тяготить (мучить) му̀чыць
тяж (в повозке) атоса
тяж (техн.) па̀са
тяжба (судовое дело) ця̀жба, судовая спра̀ва, суды̀
тяжба (спор) спрэчка
тяжба (состязание) спаборніцтва, ходаньне
тяжебник цяжбі̀т, суця̀га, суця̀жнік
тяжеленный цяжэ̀зны
тяжелеть цяжэ̀ць
тяжеловес (спорт.) ця̀жкай вагі̀, цяжкавагаві̀к
тяжеловоз (конь) аграма̀к
тяжесть цяжа̀р
тяжесть (трудность) ця̀жкасьць
тяжёлые обстоятельства цяжкі̀я абста̀віны; ату̀га
тяжёлый цяжкі̀, ця̀жкі
тяжёлый запах ця̀жкі дух
тяжёлый камень на душе чорны ву̀галь у грудзёх, чорны цы̀ган на душы̀
тяжкий грех вялі̀кі грэх
тянуть цягну̀ць
тянуть (о весе) цягну̀ць, ва̀жыць
тянуть (о запахе) цягну̀ць, нѐсьці, заносіць, аддава̀ць, па̀хнуць
тянуть (о неприятном запахе) патыха̀ць, тхнуць
тянуть (воровать) кра̀сьці, цягну̀ць
тянуть (выматывать) душу ду̀хі выма̀ць, сэ̀рца ад’яда̀ць (кроіць)
тянуть жилы жы̀льле выця̀гваць, жы̀лы дастава̀ць
тянуть жребий цягну̀ць лёсы, лёсаваць
тянуть канитель валаводзіць
тянуть лямку цягну̀ць ярэ̀мца
тянуть резину валаводзіць, мару̀дзіць
тянуть чью сторону цягну̀ць за каго
тянуться цягну̀цца
тянуться (о времени) цягну̀цца, доўжыцца
тянуться (волочиться, плестись) цягну̀цца, валачы̀ся, плѐсьціся
тянуться из последнего жы̀лы напіна̀ць (пяць)
тяп да ляп (тяп-ляп) ца̀пу-ла̀пу, чапані̀на-лапані̀на
тяпка (с.-х.) маты̀ка, дра̀пкі, дра̀пцы, га̀чка
тяпка (для рубки) сяка̀ч
тятенька та̀тачка, тату̀ля, та̀тка
тятя та̀та