gallery/fb_icon
gallery/book_logo
Радыё Свабода
раб раб, нявольнік
раболепие (раболепство) папаўза̀, папаўзьлі̀васьць, упа̀ды
работа пра̀ца, работа
работа (напряжённая при нищете) гароўля
работа (сдельная) пазьдзѐльніца
работа (сердца, мотора и т.п.) работа
работа (срочная) пі̀льніца, ру̀пніца
работа валится из рук робіць (працу̀е) як мокрае гары̀ць
работа сообща талака̀, [моцыя]
работать працава̀ць, рабі̀ць, дзѐйнічаць
работать (не разгибаясь) рачкава̀ць
работать (непосильно) пѐтавацца, пеклава̀цца, вашава̀ць
работать (по хозяйству в конце дня) уходжвацца, агляда̀цца
работать без оплаты ла̀ску рабі̀ць
работать спустя рукава па канѐц рук працава̀ць, шарва̀рку адрабля̀ць
работник працаўні̀к
работничек рабоцька
работодатель працада̀ўца
работоспособный працаві̀ты
работы (строительные) работы
работящий цягаві̀ты
рабочее место мѐсца пра̀цы
рабочий працоўны
раввин ра̀бін
раввин! ра̀бі!
равенство роўнасьць
равнина раўніна̀, роўнядзь, раўні̀зь
равно роўна, аднолькава
равновесие раўнава̀га
равноделящийся раўнадзѐльны
равнодушие абыя̀кавасьць
равномерно [ва̀гам]
равносвященный роўны ў сьвя̀тасьці
равносильный роўны ў сіле
равный (разл.) роўны, такі̀ са̀мы, аднаста̀йны, аднолькавы
равным образом зароўна
равняйсь! раўну̀й!
равнять (дорогу) ураўноўваць, раўнава̀ць
равнять (между собой) параўноўваць
рад ра̀ды
радетель (рел.) засту̀пнік, засту̀пца, апяку̀н
радеть дбаць, ру̀піцца, спрыя̀ць
ради дзѐля
радикальный радыка̀льны, [крэ̀ўкі]
радикулит перакры̀ш
радио ра̀дыё
радиоволны радыёхва̀лі
радиохимик радыехі̀мік
радоваться цѐшыцца, ра̀давацца
радуга вясёлка
радушие гасьці̀ннасьць, вѐтлівасьць, сардэ̀чнасьць
радушный гасьці̀нны, вѐтлы, вѐтлівы, сардэ̀чны
раз раз, рэдзь
раз в год по обещанию гады̀ ў рады̀
раз, два, взяли! трэ̀цім ра̀зам, лѐпшым ча̀сам!
раз за разом раз-пораз, раз-поразу
раз и готово! ён (яна̀) за̀раз!
раз плюнуть як пѐрынку асмалі̀ць, як гарэ̀х раскусі̀ць, як нагу̀ ў бот уста̀віць
разбахвалиться расхвалі̀цца, раззухва̀ ліцца
разбередить (рану) разьвярэ̀дзіць, разьверадзі̀ць
разбиение (множества) разьбі̀ўка, падзѐл, дзялѐньне
разбирательство разьбіра̀ньне, разбор, разборы, разгля̀д, [хандзѐі]
разбираться (в чём? в ком?) зна̀цца (на чым? на кім?), шалопаць (эксп.)
разбираться в болезнях зна̀цца на хваробах
разбираться в грибах зна̀цца на грыба̀х
разбитие разьбіцьцё
разбитной пракідны̀, пракідкі̀, жва̀вы
разбитый (разъезженный) разьѐжджаны, разгэ̀паны, разброханы
разбитый (расшатанный) расхі̀станы, разбайдава̀ны
разбить разьбі̀ць
разбиться (о яйце и под.) раздушы̀цца
разбиться в доску у мак разьбі̀цца
разбодриться набра̀цца сьмѐласьці (адва̀гі)
разбойник рабаўні̀к, збойца
разболтать (смесь) разбоўтаць, разьмяша̀ць
разболтать (кол вбитый в землю) расхіста̀ць
разболтать (тайну) разбалбата̀ць
разборка разбор, разьбіра̀ньне
разборный разборны, разьбіра̀льны, склада̀ны
разборчивый (о человеке) разва̀жны, рассу̀дны, патрабава̀льны
разборчивый (в еде) пераборлівы
разборчивый (почерк) чытэ̀льны, выра̀зны
разборщик разьбіра̀ньнік
разботелый гла̀дкі, тлу̀сты
разботеть пагладчэ̀ць, патлусьцѐць
разбрестись разбры̀ндацца, паразыходзіцца
разброд розбрыдзь
разбродиться расшумава̀цца, забрузьнѐць
разброс роскід, раскі̀ даньне
разбросать раскі̀даць, параскіда̀ць, разьвёрзаць, разгойзаць, разгоцаць, разджогаць
разбухнуть набра̀кнуць
разбухнуть (от сырости) набрыня̀ць
разбушеваться усхадзі̀цца, расшумава̀цца
развалины стру̀шні, зва̀лы, {руйні̀ны}
разварившийся (о каше, супе и под.) раскулѐшаны
разваристая (картошка) сопкая
разве хіба̀, ці, няўжо, або-ж, ці-ж, аза̀ж, [нойды]
разве же ці-ж, хіба-ж, няўжо-ж
разве это впервые? ці гэ̀та першыня̀? гэ̀та яму̀ не ўпершыню̀
разведенец разводнік, разжон
разведёнка (о женщине) развадня̀чка, разводка
разведка вы̀ведкі, вы̀вед
разведчик вывѐднік, віж
развезти (по домам) разьвѐзьці
развезти (от жары) размары̀ць
развезти (о дороге) расхля̀біць, расква̀сіць
разверзать разьвіра̀ць
разверзнуть разьвѐрці
развести грязь разварзѐкаць, развэ̀дзгаць
развернуть (крылья) разьвіну̀ць
развернуть (плечи) распраста̀ць, вы̀прастаць
развернуть (конфету) разьвярцѐць
развернуть (свёрток, торговлю, борьбу, разгарну̀ць
талант, фронт, перспективу)
развернуть (в другую сторону) завярну̀ць
развернуть (расширить отверстие) раскруці̀ць, рассьвідрава̀ць
разветвиться разгалінава̀цца
развесистая клюква гру̀шы (шы̀шкі) на вярбѐ, смаля̀ны (смольны) дуб
развесистый разьві̀слы, разложысты, раскі̀дзісты, разга̀лісты
развесочный ва̀жыльны
развести (по домам) разьвѐсьці
развести (мужа с женой) разьвѐсьці
развести (канитель) учыні̀ць
развести (растворить) распусьці̀ць
развести (разбавить) разба̀віць
развести (о животных) распладзі̀ць, разгадава̀ць
развести (о растениях) вы̀расьціць
развести (огонь) распалі̀ць, раскла̀сьці, [разгнѐціць]
разветвиться разгалінава̀цца
разветвление разгалінава̀ньне
разветвлённый разга̀лісты, разгаліна̀ваны
разветвляющийся разгалінава̀ны
развеять (миф) зьняпра̀ўдзіць
развёрнутый раскру̀чаны, расхі̀лены, разгорнуты
развёрстка раскла̀дка
развёртка разгортваньне, раскру̀чваньне, разьвіна̀ньне
развёртка (мат.) разгортка
развёртка (тех.) рассьвідроўваньне
развивающаяся (экономика) яка̀я разьіва̀ецца, разьвіва̀ная, разьвіцьцёвая
развлекать забаўля̀ць, весялі̀ць, займа̀ць
развлечение за̀баўка, заба̀ва, суцѐшка
развод (расторжение брака) развод, [роспуст]
разводить канитель валаводзіць
развожжаць разляйца̀ць
развораживать разварожваць, чурава̀ць
разворот (книги) разгортка
разворотить (разрушить) разьвярну̀ць, збуры̀ць
разворошить (разл.) разварушы̀ць, разварочаць, паразварочваць, растрэ̀сьці, парастраса̀ць,
  раскі̀даць, параскі̀дваць
разврат распу̀ста, бязу̀льства, пахаці̀нства, аблу̀д
развратник (распустник, сладострастник) юрлі̀вец, распу̀сьнік, пахаці̀нец, юры̀га, бязу̀ля, ба̀хур, бардахлы̀ст, рэ̀спут, ха̀баль
развязывать кошелёк кішэ̀нь (кішанёй) трэ̀сьці
развязать (войну) усча̀ць, распача̀ць
развязаться (отделаться) адчапі̀цца, адкасну̀цца
развязность разьвя̀зласьць, наха̀бнасьць, нерацымоннасьць
разгар пиршества гуга̀
разгильдяй разбрындзя̀й
разглагольствовать прастарэ̀кваць
разгласить (тайну) вы̀даць
разгласить (распространить разнесьці (чутку, пагалоску), разбазі̀каць, раззвані̀ць
вздорные сообщения)
разговаривать размаўля̀ць, гавары̀ць
разговаривать (по приятельски) зю̀каць, зюзюкаць
разговаривать (тихо) жу̀піць, дуду̀каць
разговаривать знаками гавары̀ць на мі̀гі
разговор размова, гаворка
разговорник размоўнік
разговорный гутарковы
разговорчивый гаваркі̀, гаманкі̀
разговоры (пустые) ба̀йкі, бала̀чкі, раздаба̀ры-павяда̀кі, гу̀слы, ша̀лы-ба̀лы, хандзѐі, гавэ̀нды
разграничитель (тех.) разьмежава̀льнік
разграфить разьлінѐіць
разгром збурэ̀ньне, рабу̀нкі, розрух
разгромить разбуры̀ць, разьбі̀ць, зьні̀шчыць, здру̀згаць
разгул шал
раздаваться (громко) разляга̀цца
раздаться (о толпе) расступі̀цца
раздаться (потолстеть) патаўсьцѐць, распанѐць, раскаха̀цца
раздаться (прозвучать) прагучэ̀ць, пачу̀цца
раздаться (растянуться) расьцягну̀цца
раздаться в плечах паплячэ̀ць
раздвигать (столы) рассоўваць, расстаўля̀ць
раздвигать (ветви куста, веер) расхіна̀ць
раздвигать (стулья) рассоўваць
раздвигать (ножки цыркуля) расстаўля̀ць
раздвигать (границы) пашыра̀ць
раздвижной рассоўны
раздвоенный раздвоены, падвайча̀сты
раздевалка распрана̀льня, ша̀тня
раздел (Польши) падзѐл
раздел (в книге) разьдзѐл
разделать (тушу) разабра̀ць
разделение распадзѐл
разделить распадзялі̀ць
разделить (занавеской) перапя̀ць
раздельно асобна, паасобна, разлу̀чна
раздельно (отдельно) асобна, паасобна
раздельно (чётко) выра̀зна
раздельно произносить выра̀зна вымаўля̀ць
раздёрнуть занавеску расшмаргну̀ць фіра̀нку
раздобреть распанѐць
раздобыть (что?) разжы̀цца (чаго?), прыстара̀цца (чаго?), раздабы̀ць (што?), даста̀ць (што?)
раздобыть (питьё) усяўбава̀ць
раздолье (простор) пазлог, прастора
раздолье (о жизни) выгодзьдзе, раскоша
раздольный (просторный) разьлѐглы, шырокі
раздольный (о жизни) раскошлівы, выгодны
раздор зва̀да, нѐлады, нязгода, [ростырга]
раздорожье раздарожжа
раздосадовать дадзѐць, разазлава̀ць
раздражать (кого-либо) цьвялі̀ць, квялі̀ць, раздражня̀ць, злава̀ць
раздражать (рану) я̀трыць, верэ̀дзіць, раздражня̀ць
раздражать (нервы) раздражня̀ць
раздражение раздражнѐньне, злосьць
раздражённый уцьвѐлены, раздражнёны
раздробить (размельчить) раздрабні̀ць, раскрышы̀ць
раздробить (разбить, повредить) стру̀шчыць, здру̀згаць
раздробить (расчленить) распадзялі̀ць
раздробить (мат.) раздрабні̀ць
раздувать (огонь) разьдзіма̀ць, раздзьму̀хваць (ротам)
раздувать (шарик, паруса) надзіма̀ць
раздувать (от опухоли) напуха̀ць, разносіць
раздувать (о животе) падпіра̀ць, успушва̀ць
раздувать (преувеличивать) разьдзіма̀ць, перабольшваць
раздувать (облака) разганя̀ць
раздуло (о животе) падпѐрла, напу̀шыла
раздумать пераду̀маць
раздумье роздум
разжалобить расчу̀ліць, разжа̀ліць
разжать (губы) растулі̀ць
разжать (кулак) разьня̀ць, расьці̀снуць
разжать (пружину) распусьці̀ць, адпусьці̀ць, асла̀біць
разжать (зубы) расшчапі̀ць, расьця̀ць
раззадорить заахвоціць
раззява лэ̀мза, цяпую̀х, салапѐда, загава̀йла, салопа, салапя̀ка, разёпа, разява̀ка, кіра̀пла, растапша̀
разинуть (рот) разя̀віць
разиня лэ̀мза, цяпую̀х, салапѐда, загава̀йла, салопа, салапя̀ка, разёпа, разява̀ка, кіра̀пла, растапша̀
разительный случай незвыча̀йны (дзіва̀чны) вы̀падак
разлагаемый расклада̀ны
разлагаться (истлевать) гніць
разлад зра̀да, разла̀дзьдзе
различие (во внешности) розьніца
различие (отличительный признак) адрозьненьне
различить (в темноте) распазна̀ць
различить (между собой) адрозьніць
разложение (окиси ртути) расклада̀ньне
разложение (трупа) гніѐньне
разложение (личности) разбэ̀шчаньне
разложение (общества) занепада̀ньне
разложить костёр раскла̀сьці (разгнѐціць) вогнішча
разложистый разга̀ты, разга̀лы
разломить разлама̀ць
разлука ростань, раста̀ньне
размазня (о человеке) недарэ̀ка, салапя̀ка, салупя̀й, аблэ̀вух, мазэ̀па
размах (крыльев) разма̀х
размах (дела) разгон
размахивать (крыльями, кулаком) маха̀ць
размашистый (почерк) разьбѐжны
разменять разьмяні̀ць
размер (обуви) памѐр
размеренный (шаг) мѐрны
размесить разьмясі̀ць, раскуляшы̀ць, раскуламѐсіць, растаўмясі̀ць, растаўпясі̀ць, скалбоніць
разметать (камни) раскі̀даць, параскіда̀ць
разметка зна̀чаньне, знак
размечтаться адда̀цца ма̀рам (крозам, летуцѐньням)
разминирование разьмінава̀ньне
размножаться [плоцьвіцца]
размножаться (о пчёлах) ча̀рвіцца
размножаться (о червях) рабачэ̀ць
размножение [плоцтва]
разможжать мажджэ̀рыць, гламазьдзі̀ць, тру̀шчыць
размоина размы̀віна
размокший размоклы
размолвка пасва̀рка, зва̀да, [ростырка]
размол (зерна) памол
разморённый разамлѐлы
размыслить паду̀маць, памеркава̀ць, разва̀жыць, паразважа̀ць
размышление роздум
размышление (рассуждение) разва̀га, разважа̀ньне
размякший разьмя̀клы, [цьвя̀клы]
размяться разру̀хацца, папрактыкава̀цца
разнести молву пусьці̀ць пагалоску
разница розьніца
разниться розьніцца, адрозьнівацца
разно розна, па-рознаму
разнобой разьбѐжнасьць, разнабой
разновидность [рознаста̀тнасьць], [кшталт]
разновидность (животных) адмѐна
разновидность (сорт) гату̀нак
разногласие рознагалосіца, рознагалосьсе, размоўка
разногласие (размолвка) размоўка
разногласие (во взглядах) нязгода
разногласие (ссора) зва̀да, сва̀рка
разномыслие разнамы̀снасьць, разнаду̀мнасьць
разнообразить рабі̀ць разнастайным (размаі̀тым)
разнообразный разнаста̀йны, размаі̀ты
разнос (почты) разнос
разнос (выговор) вымова
разносолы прысма̀кі
разносторонний рознабако̀вы
разность рознасьць
разнузданнось (коня) раскѐлзанасьць
разнузданнось (человека) распу̀шчанасьць, разбэ̀шчанасьць
разный розны
разных видов разнаста̀йны, шматбаковы, размаі̀ты, [разнаста̀тны]
разнять (дерущихся) разбарані̀ць
разобидеться пакры̀ўдзіцца
разоблачать (одежду) разьдзява̀ць, распрана̀ць
разоблачать (тайну) выкрыва̀ць
разоблачение (тайны) выкрыва̀ньне
разоблачитель выкрыва̀льнік
разогнать сон разгоўтацца
разоднеть абаднѐць
разозлиться зазлава̀цца, разью̀шыцца, разгнѐвацца
разойдись! роскід!
разойтись (с собрания) разысьці̀ся, паразыходзіцца
разойтись (во взглядах) разысьці̀ся
разойтись (раствориться) раста̀ць, распусьці̀цца
разойтись (на дороге) разьміну̀цца
разойтись (разбушеваться) усхадзі̀цца, [завіну̀цца]
разойтись с женой разысьці̀ся з жонкаю
разомкнись! росступ!
разонравиться кі̀нуць падаба̀цца
разорванный (заяц) задра̀ты
разорвать раздра̀паць, падзѐрці
разорвать в клочья падзѐрці на шматкі̀, пашкумата̀ць
разорённый разбу̀раны, раскі̀даны
разоритель спусташа̀льнік, разбура̀льнік
разоружение раззбраѐньне
разоткровенничаться разгаварыцца шчыра, разьзюзю̀кацца
разорять руйнава̀ць, разбура̀ць, спусташа̀ць, раскі̀дваць
разочарование расчарава̀ньне
разработка разраблѐньне, разрабля̀ньне
разрази меня гром! хай мянѐ пяру̀н спа̀ліць! каб мянѐ перуны̀ смалі̀лі!
разразиться смехом зарагата̀ць
разрешение (на какое-либо действие) дазвол
разрешение (вопроса) разьвяза̀ньне, разьвя̀званьне
разрешение (экрана монитора) разьдзяля̀льнасьць
разрешетить пасеткава̀ць
разрешить (дать согласие) дазволіць
разрешить (вопрос) разьвяза̀ць
разрешить (освободить) звольніць
разрешиться от бремени абрадзі̀ніцца, абрадзі̀цца, нарадзі̀ць дзіця̀
разруха розрух, рэ̀зрух, разбурэ̀ньне
разрушать буры̀ць, руйнава̀ць
разрушитель разбура̀льнік, руйнава̀льнік
разрыв (дипломатических отношений) разры̀ў
разрыв (во времени) пярэ̀рва
разрядить (обстановку) распру̀жыць
разрядить (ружьё) разладава̀ць
разрядиться (в одежды) прыбра̀цца, убра̀цца, начапу̀рыцца
разряжай! выбіва̀й!
разубедить перакана̀ць у адваротным
разувериться зьнявѐрыцца
разузнавать справѐдваць, вывѐдваць, дазнава̀цца
разузнание (разведка) вы̀ведкі, вы̀вед
разукрасить аздобіць, прыбра̀ць
разум розум, клёк, глузд
разумеется зразумѐла, а ўжо-ж
разумное поведение [ра̀цыя]
разъединить разьядна̀ць
разъём (тех.) разды̀м
разъярённый разью̀шаны, разья̀траны
разъяриться разью̀шыцца, разья̀трыцца, разьлютава̀цца
разъяснить растлума̀чыць, зьясьні̀ць
разъясниться вы̀сьветліцца, зьясьні̀цца
разыскать знайсьці̀, адшука̀ць
разява разява̀ка, разёпа, салупя̀ка, салупя̀й, разгры̀ба
раком (стоять) вокраччу, ракача̀
ракушка чарупі̀на, скаралю̀шча, лупок, жа̀біны начоўкі, жа̀біна ха̀тка, ра̀кавінка
рама ра̀ма, аса̀да
рамы (вторые) дубэ̀льты
рана (дет.) ва̀ва
рандеву рандэву̀, спастрэ̀чка
ранее ранѐй
ранение пара̀неньне
раненый пара̀нены
ранец заплѐчнік, пляца̀к
ранимый (характер) ура̀зьлівы
ранить пара̀ніць
раньше ранѐй, даўнѐй
расада раса̀да, фля̀нцы
раскатанный (половик) раскочаны
раскатанный (выровненный) выраўнава̀ны
раскатать (выровнять дорогу) вы̀раўнаваць
раскатать (полотно) раскача̀ць
раскатать (полотно) раскача̀ць
раскатать (полотно) раскача̀ць
раскатистый (гром) покатны
раскатистый (смех) за̀катны
раскаты (грома, орудийные) грымоты
раскачать (зуб) расківа̀ць
раскачать (качели, маятник) разгойдаць, раскалыха̀ць, разгу̀шкаць
раскачать (о человеке) разварушы̀ць
раскачать (столб) расхіста̀ць, раскалыва̀ць
раскачаться ото сна расхадзі̀цца пасьля̀ сна
раскачка (маятника, колыски) разгойдваньне, раскалы̀хваньне, разгу̀шкваньне
раскачка (столба) хіста̀ньне, калыва̀ньне
раскачка (зуба) ківа̀ньне
раскачка (человека) разварушэ̀ньне
раскаяние ка̀яньне, каята̀
расквасить (нос) раскавѐзіць
раскидистый разга̀лісты, разлогі
раскидывать умом (мозгами) розум па галавѐ пуска̀ць, у галавѐ пакапа̀цца
раскиснуть (о земле, дороге) раздражджанѐць, раскуляшэ̀ць, размузьнѐць
раскол (полена) раскэ̀ѐп, разшчэ̀п
раскол (в обществе) розрух
расколдовать вы̀зваліць ад ча̀раў, зняць ча̀ры
расколоть разшчапі̀ць, раскѐпаць
раскольник бунтаўні̀к, зва̀дца, калатні̀к, адшчапѐнец
раскопка (археол.) раскоп
раскоряка кірна̀, раскірэ̀ка, кірэ̀бла, рагаза̀, рагазу̀ля
раскорячить раскірэ̀чыць, раскірна̀чыць
раскошничать раскашава̀цца
раскраска расфарбоўка, размалёўка
раскрепосить (крепостных) вы̀зваліць ад прыгнёту
раскрепостить (чувства) разьняволіць
раскрыть (секрет) раскры̀ць
раскрыть (книгу) разгарну̀ць
раскрыть (дверь) расчыні̀ць
раскрыть (преступление) вы̀крыть
раскупорить (бутылку) адаткну̀ць, адкаркава̀ць
раскупорить (бочку) адшпунтава̀ць
раскусить (что-либо) раскусі̀ць
раскусить (замысел врага) расшалопаць, ушу̀піць
раскусить (орех) разлу̀заць
распахнуть (пальто) расхліста̀ць, расхрыста̀ць, расхіну̀ць
распахнуть (окно) разна̀сьцежыць, разья̀шчыць, расхля̀шчыць
распекать (за поведение) ушчува̀ць, папіка̀ць, ла̀яць
распеленать распаві̀ць, распелегава̀ць
распестрить сьпярэ̀сьціць
распилить расьпілава̀ць
распинать (на кресте) расьпіна̀ць, укрыжоўваць
распинаться (силиться) расьпіна̀цца, вылу̀звацца
расписание раскла̀д
расписка цэ̀тлік
расплескать расплю̀хаць, парасплёскаць
расплывающийся які̀ расплыва̀ецца, расплыва̀ны
расплывчатый расплы̀вісты
распогодилось вы̀пагадзілася, вы̀білася на пагоду
располагать войска разьмяшча̀ць войскі
располагать доказательствами мець доказы
располагать к себе падаба̀цца, выклікаць прыхільнасьць да сябе
располагать своим имуществом распараджа̀цца сваёй маёмасьцю
располагать средствами мець сродкі
располагаться разьмяшча̀цца, атаба̀рвацца, атайбоўвацца
расположение (на чём-либо) разьмяшчэ̀ньне
расположение (симпатия) прыхі̀льнасьць, сымпа̀тыя, падаба̀ньне
распорошить расьцерушы̀ць
распорядитель спра̀ўца
распоряжаться (отдавать приказания) дава̀ць зага̀ды
распоряжаться (при подготовке мероприятия) арганізоўваць, ла̀дзіць, клапаці̀цца
распоряжаться выделенными средствами выкарыстоўваць вы̀лучаныя сродкі
распоряжаться как у себя дома пара̀дчыць як у сябѐ ў ха̀це
распоряжаться хозяйством пара̀дчыць (кірава̀ць) гаспада̀ркаю, гаспада̀рыць
распостереть (крылья) распасьцѐрці
распостереть (влияние) пашы̀рыць
распостираться разьляга̀цца, расьсьцiла̀цца
распоясать расьпераза̀ць
расправить ноги вы̀прастаць ногі
расправить морщины разгла̀дзіць зморшчыны
расправить крылья распраста̀ть (распасьцѐрці) кры̀лы
расправить плечы {прыарлі̀цца}
распределение разьмеркава̀ньне
распределять разьмяркоўваць
распространение (газет) распаўсю̀джваньне
распространение (влияния) пашырэ̀ньне, шы̀раньне,
распространитель пашыра̀ньнік
распространяемый распаўсю̀джваны
распродажа спродаж
распря ростырк, зва̀дка, [гры̀жа]
распрямить (плечи) вы̀прастаць
распрямить (дорогу) вы̀раўнаваць
распрягать распростваць, распрага̀ць
распрячь распрэ̀гчы, вы̀прагчы
распускать (учеников на каникулы) распуска̀ць
распускать (перья) тапы̀рыць
распускать (средства) марнатра̀віць, баёдаць, праманта̀чваць
распускать (почки) распу̀кліваць
распускать нюни ру̀мы (кі̀зікі) папуска̀ць; ру̀мзаць
распускать слухи дзѐйкаць
распускать сплетни каза̀лы вадзі̀ць, дзѐйкаць
распустить (партию) разьвяза̀ць
распуститься (о поведении) разбэ̀сьціцца
распуститься (о почках) распу̀кліцца, папу̀кацца
распустник юрлі̀вец, распу̀сьнік, пахаці̀нец, юры̀га, бязу̀ля, ба̀хур, бардахлы̀ст, рэ̀спут, ха̀баль
распутица бѐздараж, бездарожжа, [растаропіца]
распутство распу̀ста, аблу̀да
распутье раздарожжа, ростань
распылить (развеять, рассеять) расьцяру̀щыць, разьвѐяць, распы̀ліць
распялить расьпя̀ць
распятие укрыжава̀ньне, роскрыж
распять (на кресте) укрыжава̀ць
рассверливать расточваць, рассьвідроўваць
рассвести развіднѐць, разаднѐць
рассвет сьвіта̀ньне, сьвіта̀нак, досьвітак, досьвіткі, [надоднік]
расседлать рассядла̀ць, раскульба̀чыць
расселина расколіна
рассердиться зазлава̀цца
рассерженный засердава̀ны, зазлава̀ны
рассесться (экспр.) раскапу̀сьціцца
рассечение расьці̀н
рассеять (семена) расьсѐяць
рассеять (толпу) разагна̀ць
рассеять (тревогу) разьвѐяць, разва̀жыць
рассечь расьця̀ць, рассѐкчы
рассказ апавяда̀ньне, аповед
рассказ (долгий, неинтересный) махалѐя
рассказчик раска̀зьнік, павяда̀ч
рассказываемый апавяда̀ны, які̀ апавяда̀ецца
рассказывать апавяда̀ць, раска̀зваць
расследование дазна̀ньне
расследовать дазнава̀ць
рассмотрение разгля̀д
рассол (селёдочный) лёк, тузлу̀к
расспрашивать распы̀тваць, [дапэ̀ўнівацца]
рассредоточение разгрупава̀ньне, разасяроджаньне
рассредоточить разгрупава̀ць, разасяродзіць
рассрочка растэрміноўка, вы̀плат, [распалог]
расстегнуть (пальто) расшпілі̀ць
расстелить разасла̀ць
расстояние адлѐгласьць, [адскока]
расстрелять застрэ̀ліць
расстроить (дело) разла̀дзіць
расстроить (нервы) зьнервава̀ць
расступание роступ
расступиться разда̀цца
рассудительный разва̀жлівы, разва̀жны
рассудить разва̀жыць
рассудок розум, [помаракі]
рассудочная любовь любоў бяз па̀мяці
рассудочный разумовы
рассудочный (отвлечённый) адця̀гнены, абстра̀ктны
рассудочный (освобождённый от чувства) разва̀жны
рассуждать меркава̀ць, разважа̀ць
рассуждение меркава̀ньне, разва̀га
рассчитаться (деньгами) разьлічы̀цца
рассчитаться (за обиду) паквіта̀цца
рассчитывать (на что-либо) меркава̀ць, спадзява̀цца
рассылка рассыла̀ньне
рассыпается мелким бесом аж сьцѐлецца
рассыпанный рассы̀паны, растру̀шаны, расцяру̀шаны
рассыпаться бисером (мелким бесом) дробным ма̀кам рассыпа̀цца
рассыпаться в благодарностях шчы̀ра падзя̀каваць
рассыпчатая картошка сопкая бульба
рассыпчатый сопкі, рассы̀пісты
растамаживать мы̀таваць
растаможка мы̀таваньне
растаявший раста̀лы
растаять раста̀ць
раствор (окна) росчын
растворимый распушча̀льны, рассы̀чаны
растворимый кофе ка̀ва распушча̀льная
растворить (окно) расчыні̀ць
раствориться (в воде) рассы̀ціцца, рашчы̀ніцца
растение расьлі̀на, [капітошка]
растерзать разьдзѐрці, растрыбушы̀ць, расту̀рзаць
растерянность разгу̀бленасьць, зьбянтэ̀жанасьць
растеряться разгубі̀цца, зьбянтэ̀жыцца
растечься расплы̀сьціся
расти расьці̀
расти (пышно) бучнѐць
расти как на дрожжах расьці̀, як гарбу̀з на гародзе
растить (что-либо) расьлі̀ць
растить (кого-либо) гадава̀ць
растить в тепличных условиях за шкло пасадзі̀ць
растлевать разбэ̀шчваць, [растнява̀ць]
растолкать (по карманам) расьпіха̀ць, парасьпі̀хваць
растолкать (спящего) раскатурха̀ць, расштурха̀ць, растурка̀ць
растолстеть растаўсьцѐць, разрабі̀цца
растолочь растаўчы
растопка падпа̀лка
расторопный упра̀ўны, кѐмлівы, уві̀шлівы
расторгать (брак) касава̀ць
расторжение (договора) растыргнѐньне, скасоўваньне
расточать (транжирить) манта̀чыць, марнатра̀віць, шуга̀ць (вы̀кідваць на вѐцер), [латрава̀ць], [бяёдаць], [гэ̀рцаць], [гэ̀мтаць], [гайдама̀чыць], [шы̀шкаць]
расточительный марнатра̀ўны
растравленный растру̀ены
растравливать растру̀йваць
растранжирить праманта̀чыць, прамарнатра̀віць, расшуга̀ць (вы̀кінуць на вѐцер), [златрава̀ць], [зьбяёдаць], [згэ̀рцаць], [згэ̀мтаць], [згайдама̀чыць], [расшы̀шкаць]
растрезвонить разбалбата̀ць, разбазі̀каць, раззвані̀ць
растрескиваться лу̀скаць, трэ̀скацца, рэ̀пацца
растрёпа (о женщине) лаху̀дра
растроганный расчу̀лены
растрогать расчу̀ліць
раструбить (всем о чём-либо) раззвані̀ць, разбазі̀каць
растяжимый расьця̀жны
растянутый (во времени) расьця̀гнены
растяпа гламазда̀, растраса̀, недарэ̀ка, нѐкмень, цѐляпень, раскѐпа
расхаживать (по двору) прахаджа̀ць, шпацырава̀ць
расхититель раскрада̀льнік
расхищение раскрада̀ньне
расхищенный раскра̀дзены, расхапа̀ны
расходился как горячий самовар раскалыха̀ўся як бра̀цкі звон; расхадзі̀ўся як Ма̀рка ў пѐкле; усхадзі̀ўся (збуры̀ўся) як маладое пі̀ва
расходовать выдаткава̀ць, тра̀ціць
расходы выда̀ткі
расходящийся (ряд) разьбѐжны, расходны
расхождение разьбѐг, разьбѐжнасьць
расхожий (для постоянного употребления) абыходкавы, на абыходак
расхожий (ходкий) ходкі
расцвет (государства) росквіт
расцветать (о цветах) зацьвіта̀ць
расчёт (денежный) разьлі̀к, раху̀ба
расчёт (на что-либо) меркава̀ньне, зьмеркава̀ньне, раху̀нак, спадзява̀ньне
расчёт (выгода) раху̀ба
расчленить распадзялі̀ць
расшатывать (разл.) калыха̀ць, калыва̀ць, хіста̀ць, вага̀ць, віха̀ць, гайда̀ць
расшибиться в лепёшку на блінѐц распляска̀цца
расширитель (тех.) расшыральнік
расширяться распашыра̀цца
расщелина расколіна
расщепиться раскалоцца
рахит (болезнь) кастагры̀зь
рациональное число вымѐрны лік
рачительный руплі̀вы, ру̀пны, стара̀нны
рваньё розьдзерць, абдзірош, лахманы̀, тра̀нты
расхныкаться расхлі̀пацца
расходовать (средства) выдаткава̀ць
расходовать (тратить) без толку марнава̀ць, марнатра̀віць
рвануть (побежать) ламану̀ць, джгану̀ць
рвать ірва̀ць, драць, дзѐрці
рвать (щавель) браць
рвать (блевать) ванітава̀ць, вараца̀ць, казлава̀ць
рвать в клочья (на куски) матлашы̀ць, шкумата̀ць, шматава̀ць, шкума̀рдзіць
рвать и метать так разысьці̀ся (разью̀шыцца)
рвать когти уцяка̀ць
рвач дзяру̀н
рвение гарлі̀васьць, старанна̀сьць
рдест (бот.) урэ̀чнік
рдеть жаўрэ̀ць, прышчэ̀ць, ірдзѐць
реальность рэчаі̀снасьць
реальный рэчаі̀сны
реальный (практический) практычны
реальный (существенный) істотны
реальный (действительный) сапра̀ўдны
реакционер цемраша̀л, [асталѐц]
ребёнок дзіцё, дзіця̀
ребёнок (блудницы) ку̀рвіч
ребёнок (внебрачный) байстру̀к, самасѐйка, банка̀р
ребёнок (годовалый) адналѐтак
ребёнок (последний у родителей) паскрэ̀бак
ребро рабро
ребро (край) руб, брыж
ребром (ставить вопрос) ру̀бам
ребята дзѐці
ребячиться ма̀ліцца
ревень раба̀рбар
реверанс рэвера̀нс, [дыг]
реветь (о животных) раўці̀, мы̀каць
реветь (плакать) ру̀мзаць, раўці̀, звы̀рыць
реветь белугой пла̀каць як бабёр, пла̀чам заходзіцца
ревматизм рама̀тус, каляні̀ца, кашталом
ревнивец зайздросьнік, [рупатлі̀вец]
ревностный шчы̀ры, гойны, гарлі̀вы
ревность за̀йздрасьць, гарлі̀васьць, [рупата̀]
революция рэвалю̀цыя, [пярозрынь]
револьвер левальвѐр
регалии кляйноды
Регина Раі̀на
регрессивный рэгрэсы̀ўны, адступовы
редко рэ̀дка
редко-редко урэ̀дзь а ўрэдзь
редковолосый бяску̀длы
редька рэ̀дзька
реестр рэѐстар, рэчасьпі̀с
реже радзѐй
резать рэ̀заць
резать (большими кусками) палянтава̀ць
резать (глубоко) чва̀ліць
резать (слоями овощи, фрукты) скрыля̀ць
резать (хлеб) кроіць
резать правду пра̀ўду ў вочы кі̀даць (церабі̀ць)
резьба (ваяние) разьбя̀рства
резвый жва̀вы, порсткі, гарэ̀зьлівы
Резекне Рэ̀жыца
резерв рэзэ̀рвы, запа̀с
резервный рэзэрвовы, запасны̀
резиденция рэзыдэ̀нцыя, гаспода
резина гу̀ма
резиновый гумовы
резкий (голос) разьлі̀вы
резко отличаться кантрастава̀ць, выдзяля̀цца, вылуча̀цца
резной разьблёны
резня разані̀на, рэз
резон [ра̀цыя]
резонный (дельный) слу̀шны
результат вы̀нік
результативный выніковы
резцы (анат.) секачы̀
резчик рэ̀заньнік
резь (в животе) раза̀чка
резьба (на винте) нарэз
резьба (ваяние) разьбя̀рства
река рака̀, рэ̀чка
реклама рэкля̀ма
рекламировать рэклямава̀ць
рекомендательный рэкамэндацы̀йны
рекошет рэкашэ̀т, адскок
религиозный рэлігі̀йны
рельсовый рэ̀йкавы
рельсы рэ̀йкі
ремень рэ̀мень, папру̀га, дзя̀га
ремесленник рамѐсьнік
ремесло рамяство
ремешок рамѐньчык, пасок
ремонт (в мастерской) папра̀ва, пачы̀нка
ремонт (помещения) рэпара̀цыя
ремонт (дорог, мостов) [шарва̀рак]
ренегат адсту̀пнік, цемраша̀л
репейник (бот.) дзядоўнік
реплика рэ̀пліка, пададка̀з
рептилии паўзуны̀
репутация рэпута̀цыя, [апі̀̀нія]
ресницы вѐйкі, вѐі
реставрация рэстаўра̀цыя, адбудава̀ньне
ретивый (усердный в деле) заўзя̀ты, спраўны, стара̀нны, руплі̀вы
ретивый (бойкий, горячий) порсткі, жва̀вы
ретирада рэтыра̀да, адступлѐньне
рехнуться (спятить) з глу̀зду зьѐхаць (вы̀біцца)
рецензируемый рэцэнзава̀ны
рецидив рэцыды̀ў, на̀варат, [адры̀г]
рецидивист рэцыдыві̀сты, на̀варатнік
рецидивный рэцыды̀ўны, на̀варатны
речевой маўлѐнчы
речение вы̀раз
реченька рэ̀чанька
речивый гаваркі̀
речушка рачу̀лка
речь гаворка, размова, [гавара̀]
речь касается музыки гаворка (размова) йдзе пра му̀зыку (аб му̀зыцы)
решение (задачи) разьвя̀зак, разьвя̀з, разьвяза̀ньне, разьвя̀званьне, розьвязь
решение (принимаемое) наду̀м, ду̀мка, зьмеркава̀ньне
решение (партии) пастанова
решение суда пастанова суду̀, пастанаўля̀ньне суду̀, вы̀рак, рассу̀дак, прысу̀д
решетина ла̀та
решето рэ̀шата
решётка рашотка
решётка (на окне) кра̀ты
решётчатый краці̀̀сты, рашэ̀цісты
решительно (не раздумывая) без разва̀г, не разду̀мваючы
решительно (смело) адва̀жна, сьмѐла, безразва̀жна, [нарыбра̀к]
решительно (твёрдо) цьвёрда
решительно (совершенно) зусі̀м
решительный нава̀жны, адва̀жны, сьмелы, [разулі̀тны]
решительный момент вызнача̀льны момант
решительный ответ канчатковы адка̀з
решить вопрос, проблемму разьвяза̀ць пыта̀ньне, праблему
решить дело скончыць (дарэ̀шціць) справу
решить (лишить) жизни жыцьцё адабра̀ць, ад жыцьця̀ пазба̀віць, арашы̀ць
решить задачу вы̀канаць зада̀ньне
решить задачу по арифметике зрабі̀ць (разьвяза̀ць) зада̀чу з арытмэ̀тыкі
решить свою судьбу вы̀ракаваць (вы̀значыць) свій лёс
решиться (на поступок) нава̀жыцца, нара̀дзіцца
рея рэль
реять луна̀ць, крыла̀ць
рёбра рэ̀бры
рёбра (крупнорогатого и рабочего скота) дра̀бы, шча̀пы
рёбра (свиней, овечек) ска̀бы, скабуры̀ны
рёбрышко (свиней, овечек) ска̀бка
ржавчина іржа̀, іржаві̀ньне
ржаной жы̀тні, аржаны̀
ржанье (і)ржа̀ньне
ржать (і)ржа̀ць
ржать (смеяться) і̀рзы спраўля̀ць
рига клу̀ня
рижский ры̀скі
риза ша̀та
ризница ша̀тніца, ша̀тня
рикошет рыкашэ̀т, похват, адскок
ринуться ры̀нуцца, страмяну̀ць
Рио-де-Жанейро Ры̀ё-дэ-Жанэ̀йра
рис рыж
риск ры̀зыка
рискованный рызыкоўны
рискованный человек рызыка̀нт
рисковать рызыкава̀ць, [хурава̀ць]
рисовый ры̀жавы
рисунок малюнак
рисовать малява̀ць
рисовка (позировка) удава̀ньне
риф скрыж
рифма ры̀тма, ры̀ма
рифмач рыфма̀р
робкий нясьмѐлы, баязьлі̀вы
ров роў
ров (оборонительный) фоса
ров (с валом) перакоп
ровесник аднагодак
ровесница аднагодніца
ровно в половину пятого акура̀т (ры̀хтык) а палове пя̀тай
ровнять раўнава̀ць
рогатка (для стрельбы) рагу̀лька
родимое пятно радзі̀мы знак, радзі̀мая зна̀тамка, чорны знак
родимый родны
Родина Радзі̀ма
родинка радзі̀мка
Родион Радзівон
родители бацькі̀
родительный падеж родны склон
родительский бацькоўскі
родить нарадзі̀ць
родить досрочно зрані̀ць
родить на свет прывѐсьці ў жыцьцё
родник крыні̀ца, здрой (у рацэ̀, возеры)
родной (край) родны
родной (брат) родны, крэ̀ўны
родовые схватки (мед.) пату̀гі
родословная радавод
родственник свая̀к, родзіч, крэ̀ўны, [радак], [радонік], [ю̀жык]
родственники по всем линиям кубло, кага̀л, кагало
родственный (по происхождению) блі̀зкі, роднасны, свая̀цкі, родны
родственный (по содержанию) блі̀зкі, падобны
родящая земля зраджа̀йная зямля̀
роение райба̀
рождение нараджэ̀ньне, народзіны
Рождественские праздники Каля̀ды
Рождественский пост Пілі̀паўка
Рождество Ра(ж)ство
Рождество св. Богородицы Бага̀ч
роженица парадзі̀ха, паражэ̀ля
рожковидный ражкава̀ты
рожь жы̀та
рожь (яровая) я̀рыца
роза ру̀жа, рожа
Розалия Ру̀зя
розарий ружоўнік
розга дубѐц
розгрыш розыйгра
розжиг распа̀л
розничная торговля раздробны га̀ндаль
розничный раздробны
рознь (вражда) варожасьць
рознь (нелады) нязгода
рознь (различие) розьніца
розовый ружовы
розойдись! роскід!
розыгрыш розыгра
розыск вы̀шук, зыск
розыскной (юрид.) вышуковы
рок (предопределение) кон, наканава̀ньне
роковой наканава̀ны, фата̀льны
рокот рэ̀хат, вурката̀ньне
рокотать вурката̀ць
роль роля
ромашка рамонак
ромашка собачья (бот.) пупок саба̀чы
ромб сукосьнік
ронять (выпускать из рук) выпуска̀ць з рук, рына̀ць
ронять (достоинство, авторитет) прыніжа̀ць, тра̀ціць
ронять (листву, перье) саскіда̀ць, губля̀ць
ронять (голову на грудь) апуска̀ць
ронять (слова) кі̀даць, цы̀ркаць
ронять (слёзы) рына̀ць
ропот нарака̀ньне
ропот (гул, шум) гул, гоман, шум, вурката̀ньне
роптать нарака̀ць, маракава̀ць, [батава̀ць]
росистый росны
роскошествовать раскашава̀ць, раява̀ць
роскошный (бюст) пы̀шны, бу̀чны
роскошный (дворец) раскошлівы, пампэ̀зны
роскошный (праздник) пы̀шны, пампэ̀зны
роскошь раскоша, [ла̀лы]
Рославль Рослаў
рослый рослы, ця̀глы, дужма̀ны (пра чалавека)
роспись роспіс
росплывь (сплавной лес) шарош, россып
росплывью (сплавлять) россыпам, мольлю
роспуски (дроги) ка̀ры, панара̀д, дра̀гі, дра̀бы
российский расѐйскі
Россия Расѐя
россиянин расѐец
россказни ба̀йкі, бала̀чкі, раздаба̀ры-павяда̀кі, гу̀слы, ша̀лы-ба̀лы, хандзѐі, гавэ̀нды
росток расток, [плёнчык], [плянѐц]
росток па̀растак, храсток
ростом не вышел ростам ня ўда̀ўся; кораткі пя̀ты
ростовщик ліхвя̀р
рот (экспр.) га̀гавіца, мя̀ла
ротик раток
ротозей разява̀ка, салупя̀ка, салупя̀й, разгры̀ба, загава̀йла, кіра̀пла
ротозейничать вароніць
рохля вахля̀й
роща гай
ртуть мі̀ркіль, жывое срэ̀бра
рубанок гэ̀блік, гэ̀баль
рубанок (на четыре руки) бара̀н
рубанок (с двумя лезвиями) двухлёзка
рубанок (содним лезвием) адналёзка
рубаха-парень душа̀-хлопец, хлопец-зух
рубашка кашу̀ля
рубашка (дет.) лёля
рубеж мяжа̀, крэс, апора, [дукт]
рубец (кул.) кіндзю̀к
рубец (шрам) сувор, блі̀зна
рубин анфра̀кс, лал
рубить (дрова) біць, сѐкчы
рубить (лес) цяць, ціна̀ць, церабі̀ць
рубить (правду) рэ̀заць
рубище (лохмотья) рызьзё, лахманы̀
рубищеносец абшарпа̀нец, абдзірош
рубка ці̀нка
рубка (леса) ва̀лка
рубль рубѐль
рубщик сѐкар, сякѐньнік
ругань ла̀янка, зьвя̀га
ругатель ла̀еньнік, браха̀ла
ругать (кого?) ла̀яцца (на каго?)
ругать на все корки ла̀яць на чым сьвет стаі̀ць
ругаться (между собой) ла̀яцца, браха̀цца
руда руда̀, [крушэ̀ц]
рудимент (анат.) рудымэ̀нт, зача̀так
рудник ру̀дня
ружейный завод стральбоўня
ружьё стрэ̀льба, хвузѐя (жарт.)
ружьё (заряжаемое готовыми зарядами в лама̀нка
гильзах)
ружьё (из дамасской стали) жвіроўка
ружьё (кремневое) скалкоўка
ружьё (курковое) куркоўка
ружьё (пистонное) пістаноўка
руины стру̀шні, [рум], {руйні̀ны}
рука изменила рука̀ схі̀біла
рука об руку рука̀ ў руку̀, поруч
рукав рукаво
рукав (реки) атока, [ры̀га], [ра̀мя]
рукавицы рукаві̀цы
рукавицы (вязанные) вязёнкі
рукавицы (вязанные из шерсти) (і)сподкі
рукавчик рукаўцо
руки в брюки ру̀кі спусьці̀ўшы, абы дзень да вѐчара
руки опускаются ру̀кі апада̀юць, аж ру̀кі апа̀лі
руководитель кіраўні̀к
руководство кіраўні̀цтва
руководство (книга, инструкция и т.д.) {пара̀днік}
руководство (наставлеие) навуча̀ньне, нака̀з, наўпаміна̀ньне
руководствоваться паводзіцца, справава̀цца
рукой подать рукою даста̀ць (сягну̀ць), непаводдаль
рукокрылые кажаны̀
рукомойник рукамы̀йніца
рукопись ру̀капіс
рукоплескать пля̀скаць у далоні (ла̀дкі)
рукопожатие поціск рукі̀
рукотворный рукачы̀нны
рукоятка (рукоять) дзяржа̀ньне, дзяржа̀лна, дзяржа̀к, дзяржно, ру̀чка, цаўё
рукоятка (жёрнов) млён
рулет (конд.) пераклада̀нец
рулет (мясной) руля̀да
рулон скру̀так, паста̀ў, сувой
румянец (на лице) краса̀, ірдзѐнь, румѐнец
румянить (лицо) маглява̀ць, румѐніць
румяный (лицом) маглява̀ны, румѐны
рупор ру̀пар, галасьні̀к
русизм расеяні̀зм
русло рэ̀чышча
русло (старое) рача̀дзь
русский язык расѐйская мова
русый руся̀вы
рутина руты̀на, руці̀на, абыдзёншчыны, [навы̀тар]
рухлядь тра̀нты, стары̀зна, халу̀сьце, трахаму̀дзьдзе, гломазд, лабудзьдзё, болды, за̀валь
ручательство (гарантия) зару̀чны ліст, гара̀нтыя
ручеёк ручаі̀нка, раўчу̀к
ручей руча̀й
ручейник (зоол.) шы̀цік, ашы̀так
ручка (ведра, бидона, чайника) восілка, вочапка
ручка (для вращения) корба
ручка (для письма) аса̀дка, самапі̀ска, скры̀ба (жарт.)
ручка (ножа, вилки) тронкі
ручная кисть ручні̀ца
рушить (разрушать) разбура̀ць, руйнава̀ць
рушиться (обваливаться) буры̀цца
рыба (мн.) ры̀бы
рыбак рыба̀лка
рыдание узры̀г
рыдать узры̀гваць
рыло (свиньи) лыч
рыльце в пушку сьмята̀нка на ву̀сах
рысак стаѐньнік
рыскать гойсаць, шнурава̀ць
рысцой (трусцой) подбегам, тру̀хам, трушком, наўскапыта̀
рысь (зверь) ры̀ся
рыть себе яму (могилу) вяроўку на сябѐ сука̀ць, на сябѐ нож вастры̀ць
рыться (медленно собираться) поркацца, корпацца
рыхлый дру̀злы, прахонны, пу̀льхны
рычаг (вообще) вага̀р, падва̀жнік
рычаг (кол подложенный под груз) касарга̀, падва̀жнік
рычаг (для поднимания брёвен) лѐгар
рычаг (управления кормилом) ба̀гіль, багля̀
рычаг (на весах) ду̀шкіль
рычание (собаки) гырча̀ньне, гы̀рканьне
рычать ры̀каць
рычать (реветь) раўці̀
рычать (о собаке) гы̀ркаць
рычать (о человеке) гы̀ркаць, раўці̀
рьяный заўзя̀ты, заю̀шны
рюкзак пляца̀к, хату̀ль, заплѐчнік
рюмить ру̀мзаць
рюмка кілі̀шак, ча̀рка, [пі̀тачка]
рябчик рабок, рабѐц
рябь (на воде) таласа̀, брынь, бруячок
рябь (на лице) рабацѐньне, рабаві̀ньне, рабі̀зна
рявкать (о животных) раўці̀
рявкать (кричать) раўці̀, крыча̀ць, гарла̀ць
ряд (разл.) шыхт, шэ̀раг, чарада̀, пасьлядоўнасьць
ряд (торговый) [брома]
рядовой (обыкновенный) звыча̀йны
рядовой (арм.) шараговец
рядом побач, поруч, упоруч, [на̀ўзьле]