gallery/fb_icon
gallery/book_logo
Радыё Свабода
па (в танцах) па, выкру(н)та̀с
павильон лѐтамка, павільён
павлин па̀ва, паву̀н
паводок паводка, палавѐнь, вялі̀кая вада̀
павший (воин) палѐглы
пагуба згу̀ба
пагубный (губительный) згу̀бны, гі̀бельны
падаль падлі̀на, па̀дла, здыхля̀ціна, здыхлі̀на
падать (быстро) хля̀нуць
падающая звезда зьні̀чка
падеж (грам.) склон
падение (с дерева) упа̀дак
падение (авторитета) заняпа̀д
падение (звезды) па̀даньне, спада̀ньне
падение (царского режима) залом
падёж (скота) вопадзь, памор
падкий (на чужое) ла̀сы, ахвочы
падучка (болезнь) вопрамець, упа̀дзень, паду̀чае лі̀ха
падчерица па̀дчарка, [прынясёнка]
падь запа̀дзіна
паевой дольны
паёк бонда
паз зачы̀р, шпар, фа̀лец, заторы (у  драўля̀ным посудзе)
паз в паз у наклопку
пазуха па̀зуха, заўлоньне, [зана̀дра], [сулонь]
паинька ца̀ца
пай (пайка) доля, дзель
пайка (паяние) літава̀ньне, літоўка
пайщик здольнік, дольнік
пакет паку̀нак
пакля па̀кульле, [су̀валака]
пакляный па̀кульны, [су̀валачны]
паковать (чемодан) ладава̀ць
пакостить касьці̀ць, гню̀сіць, паску̀дзіць, га̀дзіць
пакостник ка̀пасьнік, гнюс, паску̀днік
пакостный ка̀пасны, гню̀сны, паску̀дны, плюга̀вы
пакость ка̀пасьць, паску̀дзтва, га̀дасьць, плюга̀ўства
палатка намёт
палач кат, [слуга̀ народны]
палевый палавы̀
палец па̀лец
палец (безымянный) пярсьцѐц, пярсьця̀к
палец (большой) пясту̀к, пянцю̀х, адзінѐц, тоўсты па̀лец
палец (средний) сярэ̀днік, сярэ̀дні па̀лец
палец (указательный) спаказны̀ па̀лец
палец о палец не ударить саломку не пералама̀ць, па̀лец на па̀лец не пакла̀сьці
палисадник агародчык
палить (из огнестрельного оружия) пуля̀ць
палица (оружие) шля̀га, цяльпа̀га, кію̀га
палка па̀лка, па̀пліска
палка (длинная) паплѐціна
палка (длинная, воткнутая в землю) тычы̀на
палка (для мешания углей) вожаг
палка (железная с загнутым концом) цапок
палка (круглая, короткая) пакаточак
палка (небольшая) кіёк, па̀калак
палка (прямая, тонкая) кій
палка (с кривой ручкой) кавѐнька, кацуба̀, ку̀льба, кульба̀ка
палка (с острым железным наконечником) дзюбня̀
палка (случайная, необработанная) кія̀жына
палка (суковатая, толстая) друк
пальба пуля̀ньне, страляні̀на
пальтишко пальцѐчка
пальто паліто, палітон
пальто (демисезонное) асёўка
пальто (женское, весеннее) вясёнка
пальцем не тронет вока не запару̀шыць
палящий пяку̀чы
памятливый па̀мяткі, па̀мятлівы
памятник помнік, па̀мятак
панама (шляпа) [капту̀р]
паника перапалох, няўстры̀мны страх, {гіз}, {здрокат}
паниковать {гізава̀ць}, {здракава̀ць}
панихида заду̀шная адпра̀ва
панталоны (лосины) райстропы
пантомима пантамі̀ма, мігадзѐя
панцирь (рыцаря) [гарнош], [горнаш]
папа та̀та
папа (римский) па̀пеж
папенька тату̀ля
паперть (церковная) бабі̀нец
папин та̀таў
папка (для бумаг) тэ̀чка
папороть па̀паратнік
пар па̀ра
пар (земля под паром) папа̀р
пар костей не ломит ад цяплосьці не баля̀ць косьці
пара па̀ра
пара вёдер су̀ды
пара коней  супра̀га
пара пустяков няма̀ што, як арэ̀х раскусі̀ць, як ху̀кнуць
паразит чужапа̀с, чужаѐд
парализовать скарожыць
паралич паля̀руш
параллельный раўналѐжны
парафин парафі̀н, воск зѐмны
парень хлопец, хлапѐц, ма̀лец
парень (неженатый) дзяцю̀к
парень – не промах хлопец – ву̀да
парень хоть куда да за̀йца стралѐц і да дзѐвак маладзѐц
парик пары̀к, сызвалосьнік
паркет та̀фель
пари закла̀д
парикмахер цыру̀льнік
парикмахерская цыру̀льня
парилка пары̀льня
па̀рить па̀рыць
па̀рить (одежду) пру̀дзіць
парить (паром) парава̀ць
парить (реять) луна̀ць
парламент парля̀мант
парламентарий парлямэнта̀р
парник парні̀к, [шклярні̀ца]
паром паром, [тар]
пароним паронім, сугу̀чнік
пароход парапла̀ў
парообразующий здольны ўтвара̀ць па̀ру
парус вѐтразь
парусник вѐтразьнік
парфюмерия парфу̀ма
парциальный парцыя̀льны, пачасьці̀нны
парши шалу̀дзь, шолудзь, шалуды̀
паршивец шалу̀дзька, шалудзі̀вец, парх
паршивый шалудзі̀вы, парха̀ты
пасека пчальні̀к, пчэ̀льня
пасечник пчаля̀р, [зямѐц]
паскуда поскудзь, паску̀днік, [ка̀пасьнік] 
паскудство паску̀дзтва, [ка̀пасьць]
пасмурный (день) пахму̀ры, хму̀рны
пасмурный (о человеке) пану̀ры
паспорт па̀шпарт
пассажир пасажы̀р, сяда̀к
пассия спадаба̀нка
пастбище (выпас) па̀ша
пасти коров, овец па̀сьвіць каровы, авѐчкі
пасторальный пасты̀рскі
пастух пасту̀х
пастух (овец) аўча̀р
пастух (главный) згоньнік
пастырь пасты̀р
пасть (упасть) упа̀сьці
пасть (повалиться) павалі̀цца
пасть (подохнуть) здохнуць
пасть (лечь) лѐгчы
пасть (в бою) загі̀нуць
пасть (о крепости) зда̀цца
пасть (о режиме) быць зрынутым
пасть (животных) па̀шча, ля̀па
Пасха Вялі̀кадне
Пасха (еврейская) Пэ̀сах
пасхальный велікодны
пасынок па̀серб
патлы ку̀длы, космы
пауза пярэ̀рва, адця̀жка, перапы̀нак, перары̀ўка, перапы̀н
паукообразный павукава̀ты
пафос па̀тас
пах (физиол.) пахві̀на
пахарь ара̀ты, плуга̀р
пахать ара̀ць
пахать (осенью) зя̀бліць
па̀хнуть па̀хнуць
па̀хнуть (сильно) пахацѐць
пахну̀ть патыхну̀ць, павѐяць
пахнущий пахаві̀ты
пахота ворыва
пахотный (распашной) ворны
пахта масьля̀нка, падсьмѐціньне
пацан (о подростке) хлапчу̀к
пациент пацыѐнт, хварэ̀ц
пачка па̀чак
пачка (бумаги) папу̀ша
пачка (краски) [лот]
пачкать пэ̀цкаць, вэ̀дзгаць, варзопаць, квэ̀цаць
пачкун пэ̀цкаль
пашня ральля̀
паянный літованы
паясничать блазнава̀ць, крыўля̀цца
паять літава̀ць
паяц бла̀зен
певец сьпява̀к
певец (поэт.) пясьня̀р
певческий пѐўчы
пегий пля̀місты, пярэ̀сты, рабы̀
педаль понаж
пежина пярэ̀сьціна
пей! пі!
пейзаж краяві̀д, ві̀даль, відок
пекарня хлябоўка
пеклёванный (хлеб) пытлява̀ны
пеклевать пытлява̀ць
пелена пялёнка, заслона
пеленать спавіва̀ць, пялѐгаваць
пелёнка пялю̀шка, спавіва̀ч, полка (квадра̀тная)
пельмень калду̀н
пена пѐна
пена (грязная и накипь в горшке) шума̀, шумаві̀ньне, шумаўё
пенал пяроўка, пярэ̀чнік
пенёк пянёк, пнюшок
пение спява̀ньне, сьпеў
пениться пѐніцца, шумава̀ць
пенка пѐніца
пенсия пэ̀нсія
пенсионный пэнсі̀йны
пентюх цяльпу̀к, кіжла̀й
пень пень
пень (вывернутый из земли) корч
пень (еловый) ёлупень
пенять крыўдава̀ць, нарака̀ць, папіна̀ць, [кана̀дзіць]
пепел попел
пепельный папяловы
пепельный (цвет) папялі̀сты
первейший найпѐршы, найлѐпшы
первенец першынѐц
первенство пѐршасьць, першынство, пярша̀цтва
первичный выточны, пѐршасны
перво-наперво перш-на̀перш
первобытно-общинный строй першабытнаграма̀давы лад
первобытный першабы̀тны
первого (второго, третьего…) ноября пѐршае (другое, трэ̀цяе…) лістапа̀да
первое время на пѐршым ча̀се
первозданный першатворны, адвѐчны, некрану̀ты
первоисточник першакрыні̀ца
первоклассный (товар) найлѐпшы
первоначально ад пача̀тку
первоначальный пача̀тны, выточны
первопечатная книга першадру̀к
первопечатник першадрука̀р
первопричина пярвя̀стка
первостепенный першара̀дны
первоцвет (бот.) клю̀чыкі
первый пѐршы
первый блин комом пѐршы блін саба̀ку
первый гром першагром
первый попавшийся (встречный) пѐршы-лѐпшы
первым делом (долгом) пѐршым чы̀нам, перш-на̀перш
перебеситься перашалѐць
перебиваться кое-как мадзѐць; ча̀пацца патроху
перебиваться с куска на кусок хлеб ямо трая̀кі: чорны, бѐлы й нія̀кі; адзі̀н дзень мак, а другі̀ так
перебиваться с хлеба на квас дзень з алѐем, а тры дні галѐем; ча̀сам з ква̀сам, а парою з вадою
перебивая друг друга наўзахапкі̀
перебить (мысль, разговор) перапыні̀ць, [перабаразьні̀ць]
перебор (излишняя разборчивость) пераборы
переборочный перагародачны
переборчивый пераборлівы, недаборны, [бракаўлі̀вы]
переборчивый (в еде) лютаѐжлівы
переборщить перабра̀ць мѐру
перебранка ла̀янка, сва̀рка, зва̀дка
перевариваемый засвая̀льны, стра̀ўны
переваривать (суп) перава̀рваць
переваривать (о пищеварении) стра̀віць
перевернуть (опрокинуть) перакулі̀ць, абярну̀ць
перевернуть (страницу) перагарну̀ць
перевес (в весе) перава̀жваньне
перевес (преимущество) перава̀га
перевесить перава̀жыць, дамагчы̀ся перава̀гі
перевеситься (через перила) перахілі̀цца
перевести (через мост) перавѐсьці
перевести (с русского языка) перакла̀сьці
перевести дух (дыхание) зьмяні̀ць дых, адды̀хацца, адсапці̀ся, адса̀пацца
перевёртыш пярэ̀крут, перакі̀днік
перевирать перайна̀чваць на свой лад
перевод (почтовый) перавод
перевод (напрасная трата) дарэ̀мная тра̀та, марнава̀ньне
перевод (стихов) перакла̀д
переводной перакладны̀
переводчик перакла̀днік
переводчица перакла̀дніца
перевозчик перавозьнік
перевоплощение пераўвасаблѐньне
переворачивать (сено) варочаць
переворот (дворцовый) пярэ̀крут
перевыборы пярэ̀бары
перевыполнить (план) перавы̀канаць
перевязь вязьмо, [та̀льмах]
перевясло вясло
перегородка перасьцѐнак, за̀гарад, за̀гарадка, пераборка
перегнуть перагну̀ць, перагба̀ць
перегораживать перагаро̀джваць, запіна̀ць
перегородка перагародка, ператоча
перед весною напрадвѐсьні
перед закатом надза̀хад
перед зимою перадзі̀м’ем
перед началом осени надвосень
перед рассветом пярэ̀сьвятам
передаточный (тех.) нада̀ўчы
передача (в больницу, тюрьму) падая̀нка
передвигать (стол) перасоўваць
передвигать (мебель) перастаўля̀ць
передвигать (войска) перамяшча̀ць
передвигать (на другую работу) пераводзіць
передвигать (сроки) пераносіць
передвижной (столик) перасовачны
передвижной (театр) вандроўны
передёрнуть (плечами) перасмыкну̀ць
передзакатный адвячоркавы
передник хварту̀х
передняя (прихожая) перадпакой, віта̀льня, хол
передовой наўпяродны, перадні̀чы, паступовы
передряга калатня̀, калатнѐча
передышка пярэ̀дых, воддыш, адду̀ха
переезд (на другое место) пярэ̀бары, пераходзіны
переждать (неприятность) перачака̀ць, астояць
переживание турбота, хвалява̀ньне
переживать (волноваться) турбоціцца, хвалява̀цца
пережить лето пералѐтаваць
пережог перапа̀л
переиздание перавыда̀ньне
переиздать перавы̀даць
переименование пераймѐньне
переимка пярэ̀йма
переимствование пераняцьцё
переимчивый пераня̀тлівы, перайма̀льны
переиначить зына̀чыць
переквалификация перашкалѐньне
перекись надтлѐньнік
перекладина ашэ̀стак, папярочка
перекличка перазовы, пярэ̀кліч
переключиться (на другую волну) перамкну̀цца
переключиться (на другое занятие) перакі̀нуцца
перекошенный (о лице) скры̀ўлены
перекошенный (о предмете) скараба̀чаны, скры̀ўлены, [збухтава̀ны]
перекреститья перажагна̀цца
перекрещенец пярэ̀хрыст
перекрёсток скрыжава̀ньне, ростань
перекрёстные (дороги) крыжава̀ныя
перекрёстный крыжавы̀, крыжава̀ны
перекрывать (перегораживать) тамава̀ць, перакрыва̀ць, перагароджваць
перекупка пярэ̀куп
перекупщица пярэ̀купка
перекус папа̀ска
перекусить (проволоку) перашчыкну̀ць
переливать из пустого в порожнее зялёны мак калаці̀ць, бобу ў гаросе шука̀ць
переливчатый пералі̀вісты
перелицовка пераніцоўка
перелицовывать пераніцоўваць
перелог аблога, папа̀р
перемена перамѐна
перемена (изменение) зьмѐна, адмѐна
перемена (замена) замѐна, адмѐна
переменный (о дожде) надходны
перемена (комплект белья и под.) зьмѐна
перемена (в школе) перамѐнка, перапы̀нак
переменивать (брёвна при ремонте строения) ператраса̀ць, перасыпа̀ць
переменчивый зьмѐнлівы, адмѐнны
переметнуться перакі̀нуцца
перемёт (сугроб) сумёт, гу̀рба
перемётчик (перебежчик) перакі̀днік
перемётчик (предатель) здра̀днік, здра̀йца
перемётывать (порт.) перафастыгоўваць
перемывать косточки языком абмыва̀ць, косьці перабіра̀ць, шыпу̀лі абіра̀ць
перемычка пярэ̀смык
перенаселённый пералю̀днены, перанасѐлены
перенести болезнь акрыя̀ць, перача̀пацца
перенизать (верёвкой) пералы̀гаць
переносица пераносьсе
переночевать пераночыць, абначава̀ць, абначлѐжыцца
перепел перапёлка
перепечатка перадру̀к
переписка (письмами) лістава̀ньне
перепись (населения) пѐрапіс
переплёт (обложка) абкла̀д, вокладка
переплёт (трудные обстоятельства) пѐкла, нявы̀крутка, куламѐса
переполошить перапалохаць, перапу̀дзіць, перапужа̀ць
перепонка плява̀, плёўка
перепрятать перахава̀ць
перепуг перапу̀д, пярэ̀палах, перапалох
перепутье ростань, ростані, растанцы̀
перепутье (перекрёсток) скрыжава̀ньне
перепутье (раздорожье) раздарожжа
перерубить пераця̀ць
перерыв (между занятиями) перапы̀нак
пересекаться (с кем-либо) супада̀цца
пересекающиеся (линии) перасѐчныя
переселенец пераходзень
переселение (переезд) пярэ̀бары
пересмотр перагля̀д
пересохший перасохлы̀
переспросить пераспыта̀ць
перессорить перасвары̀ць
перестал (о дожде) ушчу̀к
перестать жалеть адшкадава̀ць, аджалкава̀ць
перестать нравиться зьнелюбѐць
перестраховщик засьцярожлівы, перасьцярожлівы
перестрелка страляні̀на, страля̀ньне
перестройка перабудова
переступать границы пераходзіць мѐжы
переступать порог пераступа̀ць парог
переступать с ноги на ногу пераміна̀цца з нагі̀ на нагу̀
пересуды пагада̀нкі, павяда̀кі-раздаба̀ры, гу̀слы
пересыпь пярэ̀спа
перетачать (сапог) перашы̀ць
перетолкавать (о чём-либо) перагавары̀ць
перетолкавать (перевести) ператлума̀чыць
перетрусѝть ператрэ̀сьці
перетру̀сить спалохацца, перапалохацца
перетрухнуть спалохацца, спужа̀цца
переть (ношу) пѐрці
переть (огурцы в банку) пяць, ці̀снуць, пхаць
переубедить перакана̀ць
переулок заву̀лак
переучёт новы падлі̀к
перехват пярэймы
перехватывать перайма̀ць
переход пярэ̀йсьце, пярэ̀йд
переходящий перахаджа̀лы
перехоронить перапахава̀ць
перец пѐрац
перец (красный) папры̀ка
перечень пералі̀к
перечеркнуть перакрэ̀сьліць
перечесть (сосчитать) пералічы̀ць
перечесть (книгу) перачыта̀ць
перечувствовать перажы̀ць, зьвѐдаць, зазна̀ць
перешагнуть (порог) пераступі̀ць, [перажарга̀ць]
перешагнуть (сразу в десятый класс) перайсьці̀
перешагнуть (трудности) пераадолець
перешагнуть (пространство) перасягну̀ць
перешеек (геогр.) пярэ̀спа, пярэ̀смык
перешеек (коса) пярэ̀спа
перешибить (перебить) перабі̀ць
перешибить (превзойти) вы̀перадзіць
перещеголять (дать фору) закасава̀ць
перигей пэрыгѐй, прызѐмнік
перила (поручни) парэ̀нчы
периметр абвод
перина пярна̀т
период пэры̀яд, кругабѐг, кругавод
периодика пэрыёдыкі
перистые (облака) перкава̀тыя
перкаль (ткань) парка̀ль
перламутр ма̀ціца
перламутровый маціцовы
перловка (кул.) панца̀к
перловник (бот.) пѐрлаўка
пернатый птушы̀ны, аброслы пѐр’ем
перо (лука) шчыпѐр
персональный асабовы, пэрсана̀льны
перспектива пэрспэктыва, далягля̀д, празор
перспективный пэрспэкты̀ўны, выгля̀дны, празорны
перст па̀лец
перстень пярсьцёнак
перстень (с печаткой) сыгнэ̀т
перья пёры
перья (лука) шчыпёры
перфоратор (префератор) {цантабор}, {дзюрабу̀р}
перхоть кашута̀, лупѐш, шолудзі
перчатки пальча̀ткі
песенник (сборник) сьпѐўнік
песенница пяю̀ха
пескарь піскі̀ж, курмѐль, пячку̀р, кѐлба
песок пясок
песок (крупный) жвір
песок (жёлтый) жаўтля̀к, жаўтапѐс, жаўтапёсак
песок (мелкий на дороге) жыгу̀н, бегунок
песок сыпется парахня̀ сы̀плецца
песочный пясковы
песнопение дзеясьпѐў, хваласьпѐў, сьпява̀ньне пѐсьняў
пессимизм пэсымі̀зм, [смутнагля̀д]
пессимист пэсымі̀ст(ы), [смутнагля̀дца]
пест таўка̀ч, калтуя̀, мя̀ла
пестик (для ступки) мажджэ̀р
пестреть стракацѐць, пярэ̀сьціцца
пестрота страка̀тасьць, пярэ̀стасьць, рабізна̀
пестрота (неоднородность) неаднаста̀йнасьць, рознасьць
пестрота (цветистость) квяці̀стасьць
пестрядёвый (пестрядинный) шарачковы, дры̀ліхавы
пестрядь (крашенина) шара̀чак, шара̀к, за̀трапес, дры̀ліх
песчанистый пескава̀ты
песчаный пяшча̀ны
петличка пяцѐлечка
петли (для шнурков) за̀барсьні
петля (дверная) завѐса
петля (для крючка в одежде) га̀птачка, га̀фтка, гі̀цаль
петля (в неводе) вочка
петля (в одежде для пуговиц) мочка, прарэшка
петля (затяжная) за̀шмарга
петля (для шнурков) за̀барсень, за̀барстка
петля (в одежде для вешания) гі̀цаль, вяша̀к
петля поехала вочка пабѐгла
петух пѐвень
петух (большой, озорной) [далдон]
петый сьпява̀ны
петь сьпява̀ць, пяя̀ць
петь, кто в лес, кто по дрова казла̀ драць
пехотинец пѐшы воін, пяхотнік, [драб]
печалить засмуча̀ць
печаль сму̀так, маркота
печаль (грусть) сум, журба̀, журбота
печаль (забота) клопат
печаль (неприятность) непрыѐмнасьць
печальный засму̀чаны, маркотны, журботны
печатать друкава̀ць
печатная машинка друка̀рка
печатная продукция дру̀кі
печатник друка̀р
печатный (станок) друка̀рскі
печатный (о продукции) друкава̀ны
печать друк
печать (канц.) пяча̀тка
печать времени адбі̀так ча̀су
печень (анат.) печанцы̀, пячонкі, ятро, ця̀жкія
печник пячку̀р
печурка пяколак
печь печ, пѐчка
печь (пироги) пячы̀
печь (из камней) кру̀шніца
печь-голландка гру̀бка
пешеход праходны, хада̀к
пешка (шахм.) ла̀тнік, пѐхцік
пешком пехатой, пѐшкі, напѐша
пещера пячора
пещерный пячорны
пёрышко пёрка
пёс саба̀ка
пёстрая лошадь рабы̀ (пярэ̀сты) конь
пёстрый пёс рабы̀ сабака
пёстрый платок страка̀тая ху̀стка
пёстрый состав населения неаднаста̀йны (розны) склад насѐльніцтва
пёстрый стиль квяці̀сты стыль
пиарщик пія̀рнік
пивная піўні̀ца
пивоварня бровар, брава̀рня
пигмент пігмэ̀нт, афарбоўнік
Пиедруя Прыдру̀йск
пижма (бот.) дзі̀кая рабі̀нка, палявы̀ цытва̀р
пик (горы и т.п.) [цы̀пель]
пика дзі̀да
пикетчик пікетовец
пики (карточная масть) ві̀ны
пикнуть зю̀кнуць
пиление пілава̀ньне
пилить пілава̀ць
пилюля пігу̀лка
пильщик пі̀льнік, пілѐчнік
пинжак пільча̀к, марына̀рка
пинчанин пінчу̀к
пион півоня, бажу̀р
пир бясѐда, чэсьць
пировать балява̀ць, чэсьць спраўля̀ць
пирожное саладжонка
пирожное (у евреев) ку̀галь
писаная малява̀ная
писание пісьмо
писанина (ирон.) крэ̀мзаньне
писатель пісьмѐньнік
писать (небрежно) крамзоліць, крэ̀мзаць, грымзоліць
пискливый піскля̀вы
писчебумажный папяровы
письмена на̀пісы
письменный пісьмовы
письменный прибор прыла̀ды да піса̀ньня
письмецо лісток
письмо ліст
питание (действие) харчава̀ньне, кармлѐньне
питание (пища) харч
питание (усвоение) засваѐньне
питание (котла водой) забеспячэ̀ньне
питание (для радиоприёмника) сілкава̀ньне
питательность сы̀тнасьць, сытніня̀, пажы̀ўнасьць
питательный пажы̀ўны, сы̀тны
питать отвращение адчува̀ць агі̀ду
питать привязанность (к кому?) прыхілі̀цца (да каго?)
питаться (фруктами) харчава̀цца
питаться кислородом жыві̀цца кіслародам
питаться надеждой жыць надзеяй
питаться подённой работой кармі̀цца падзённай пра̀цай
питаться слухами жыві̀цца чу̀ткамі
питаться электроэнергией карыста̀цца электраэнэргіяй
питейный дом карчма
питомец гадава̀нец, выхава̀нец
питомник гадава̀льнік
пить піць
пить (медленно) цму̀ліць
пить (с жадностью) жлокаць, пу̀гаць, цу̀хліць
пить (без кружки) глёкаць
пить (большими глотками) жлу̀ктаць
пить мёртвую чашу у гарэлцы мокнуць
питьё пітво
пихая попіхам
пихта ѐльніца
пичкать пѐхціць, пѐхтаць
пиши пропало маха̀й ма̀халам
пишущая машинка друка̀рка
пища (разл.) ѐжа, стра̀ва, патра̀ва, харч, корм, спажы̀ва, пожыў
пища (духовная) пажы̀так
пищать (о птенцах) цы̀гаць
пищеварение стравава̀ньне
пищеварительный стравава̀льны
пищевик харчаві̀к
пищевод (анат.) стрававод, [ячая̀], [ѐча]
пищевой харчовы
плавить тапі̀ць
плавить (руду) літава̀ць
плавкий топкі
плавный плы̀ўны, павольны
плакат пляка̀т, га̀сла
плакать пла̀каць
плакать (из-за пусьтяков) ру̀м(з)аць
плакса пла̀кса, зуна̀, ру̀мза
плакучая берёза бяроза ні̀цая
плакучий ні̀цы
пламенный полымны, палымя̀ны
пламя полымя
план плян
планета плянэта
планетарий плянэта̀р
планирование плянава̀ньне
планировать (строить планы) плянава̀ць
планируемый плянава̀ны
планка лі̀штва
пласт пласьцѐнь, плаз, шчын
пласт (вспаханной земли) скі̀ба
пласт (сена) перабі̀рыч, пярэ̀бірак
пластать пля̀жыць, праста̀ць
пластинка кружэ̀лка, [пласток]
пластырь пля̀йстар
плательщик плачэ̀ньнік, пла̀тнік
платёж вы̀плата, спла̀та
платёжеспособность пла̀тная здольнасьць
платёжный (баланс) плацѐльны
платок ху̀стка, хусьці̀на
платок (батистовый) масьліноўка
платок (большой, тёплый) тараноўка
платок (из поскони) пласконка
платок (небольшой изо льна) пяньковачка
платок (ситцевый с цветами) мысьліноўка
платок-шарф шаліноўка
платформа пляцформа, [пла̀са]
платье (одежда) адзѐньне, адзѐжа, адзѐтак
платье сукѐнка, су̀кня
платяной шкаф адзѐжная ша̀фа
плаун (бот.) дзераза̀
плацдарм пляцда̀рма
плача пла̀чучы, проплач
плачевный (голос) жа̀ласны
плачевный (результат) нікчэ̀мны, мізэ̀рны
плашмя пла̀зам
плашка плашча̀к
плащ плашч
плащ (непромокаемый) пыльнік
плащ (домотканый) капота, суконьнік
плевать в потолок лѐнца ва̀жыць, зу̀бы на сонцы грэць
плевел пустазѐльле, жы̀ціца, жы̀цік
племенная (о свинье) надворная
племенной (о коне) завадзкі̀
племянник нябож, плямѐньнік
племянник (по сестре) сястры̀нец
племянники небажа̀ты, плямѐньнікі
племянница нябожа, плямѐньніца
плен палон
пленительный чароўны, прыва̀бны
пленить (взять в плен) палані̀ць
пленить (очаровать) запалані̀ць, зачарава̀ць, захапі̀ць
плениться зачарава̀цца, захапі̀цца
пленник палонны, [няцѐц]
пленница палонніца, [бра̀нка]
пленный палонны
плесень цьвіль, плѐсьня
плесень (на воде, сырой поверхности) бросьня
плесень (на сале) глюз
плеск пляск, плёскат, плю̀скат
плеск (о крыльях) лопат, лапата̀ньне
плескаться плю̀скацца, плю̀хацца, пялёскацца, [кула̀гацца]
плесневелый (запах) цьві̀лы
плеснуть (на кого-либо) чабохнуць, плю̀снуць, плёхнуць
плести (лапти) плѐсьці, [керзаць], [кярзоліць]
плести (что попало) пляву̀згаць, чаўпці̀, вярзьці̀
плести сеть из паутины кросны ткаць
плестись в хвосте цягну̀цца зза̀ду
плестись как черепаха цягну̀цца як аплыву̀да (жа̀ба)
плеть (кнут) пу̀га
плеть (бич, арапник) бізу̀н
плеть (ременная) канчу̀к
плеть (лука, чеснока) вянок, вязка
плечи плѐчы, рамёны
плечистый прыса̀дзісты, аты̀лы
плечом к плечу поплеч
плешь плех
Плеяды (астр.) Стажа̀ры, Валасажа̀р, Валосны, Сі̀тка, Сі̀тцы, Сяўцы̀
плёнка плѐўка
плёнка (дымка) смуга̀
плёнка льда ледзяна̀я корка
плёночка (на молоке) плѐвачка
плётка нага̀йка, бізу̀н
плиска (трясогузка) сі̀таўка, трасу̀шка, стрына̀тка
пловец плывѐц
плодовитость плоднасьць
плодовитый плодны, урадлі̀вы, ураджа̀йны
плодоносный урадлі̀вы, ураджа̀йны, плодны, [жы̀зны]
плодоношение плодаваньне
плодородие урадлі̀васьць
плодородный урадлі̀вы
плодотворный плённы
плоды плады̀
плоды (труда) плён, вы̀нікі
плоить карбава̀ць
плоский пляска̀ты, плазава̀ты
плосконосый клапаносы
плоскостопый пляскатасту̀пы
плоскость плашчыня̀, роўніца
плот плыт
плот (небольшой) ганок
плотва (рыба) плотка
плотник цясьля̀р, цѐсьля
плотничий цясьля̀рскі, цѐсельны
плотность (вещества) шчы̀льнасьць
плотный (плотно прилегающий) шчы̀льны
плотный (крепкий) моцны
плотный (массивный) гру̀бы, га̀матны
плотный (дождь) ча̀сты
плотный (твёрдый) цьвёрды, тугі̀
плотный (туман) густы̀
плотный (крепкого телосложения) мажны̀
плотный (коренастый) каржакава̀ты
плотный (обед) сы̀тны
плотный мужчина мажны̀ мужчы̀на
плотовщик (сплавщик) плы̀тнік
плотоядный (зоол.) драпѐжны, мясажэ̀рны
плотоядный (о человеке) юрлі̀вы, пажа̀длівы
плоть плоцьва, [восар]
плохо бла̀га, дрэ̀нна, кѐпска, нядобра, пага̀на, [нѐбалазя]
плохо видеть дрэ̀нна (кѐпска, бла̀га) ба̀чыць; недаба̀чваць
плохо дело! дрэнь справы! непералі̀ўкі! непярэ̀ліўкі!
плохо себя чувствовать кѐпска (дрэ̀нна, бла̀га) чу̀цца
плохо слышать дрэ̀нна (кѐпска, бла̀га) чуць; недачува̀ць
плохой благі̀, дрэ̀нны, кѐпскі, нядобры, пага̀ны
плошать (делать оплошность) пу̀дла дава̀ць, пудлава̀ць
плошать (уступать) паддава̀цца
плошать (слабеть) рабі̀цца горшым, слабѐць
плошка мі̀ска, сподак, талѐрка
площадка пляцоўка
площадной язык брыдкаслоўе, шкарэ̀дная (шпэ̀тная) мова, матары̀зна, плюга̀вае маўлѐньне
площадь (городская) пляц, плошча
площадь (треугольника) плошча
плут (мошенник) махля̀р, круцѐль, шалбѐр, шахра̀й, шалы̀га, шалыга̀н, шалаплут, [цугу̀ндэр], [гэрц]
плут (обманщик) ашука̀нец, абаку̀ла 
плут (хитрец) хітру̀н, шэ̀льма
плутовать махлява̀ць, круці̀ць, шалбѐрыць
плутовство (плутни) махля̀рства, шалбѐрства, круцѐльства, шахра̀йства, ша̀хер-ма̀хер
плутовство (обман) ашука̀нства
плыть по воде плыць за вадою
плыть по течению за вадой ісьці̀, жыць як набяжы̀ць
плюгавый  плюга̀вы, нехлямя̀жы
плюнуть сквозь зубы цы̀ркнуць
плюш мошаст
плюшевый машастовы
плюшка пляска̀ч
плющить плѐшыць, пляска̀ць
пляж пляж, пры̀печ
плясать скака̀ць
пляска (пляс) скокі
плясун танцор, скаку̀н
пни пнѐўе
пнистый карчы̀сты
пнуть пхнуць, піхну̀ць, штурхну̀ць
по (дороге, кустам, улицам…) па (дарозе, кустох, вуліцах…)
по адресу на адрэ̀су
по-богатырски па-волатаўску, як асі̀лак
по-братски (разл.) па-бра̀цкі, па-братоўску, па-братэ̀рскі
по два раза падвакроць
по душе да спадобы
по важному делу у ва̀жнай спра̀ве
по ветру у вѐцер
по-видимому віда̀ць, як віда̀ць
по виду на вы̀гляд, з пагля̀ду, пазорам
по вкусу (о еде) да спадобы, сма̀кам, да сма̀ку
по внешнему виду на вы̀гляд, з пагля̀ду, пазорам
по воде (плыть) за вадою
по возрасту паводле вѐку
по-волчьи воўкам
по-воровски па-зладзѐйску
по всей вероятности напэ̀ўна, ма̀быць, му̀сіць
по всей видимости як віда̀ць
по всем швам на ўсе за̀стаўкі
по всему видно з усяго віда̀ць
по всему фронту на ўсім фронце
по-всякому уся̀к, усяля̀к
по горло як завяза̀ць, па (са̀мую) завя̀зку, цѐраз горла ва̀ліцца
по-господски па-панску
по-граждански па-грамадзя̀нску
по гроб дней да канца̀ вѐку, па век
по-девичьи па-дзявочаму
по догадкам здомыслу
по душам (поговорить) па шчы̀расьці
по душе даспадобы
по заказу на заказ
по-знакомству па-знаёмасьці
по инициативе з ініцыяты̀вы
по истечении (срока) па вы̀йсьці
по какому случаю? зь якой нагоды?
по клевете з набрэ̀ху
по команде на зага̀д
по коням! па конях!
по крайней мере прына̀мсі
по лености зь ляноты
по-лисьи лі̀сам
по-любому (в любом случае) уся̀к-жа
по местному времени паводле мясцовага ча̀су
по милости з ла̀скі, праз ла̀ску
по мне (по моему мнению) па-дзѐля мянѐ
по мне (платье) для мянѐ
по моему мнению як на маю̀ ду̀мку, як на мой розум
по мостовой па бру̀ку
по мотивах на маты̀вы; паводле маты̀ваў
по наблюдениям з назіра̀ньняў
по наитию інстыкты̀ўна, здомыслу
по-настоящему па-сапра̀ўднаму, як ма̀е быць
по наущению з намовы, з намушчэ̀ньня
по небрежению знагу̀лу
по необходимости зна̀дабі
по-нищенски па-жабра̀цку
по нраву (сердцу, вкусу) спанара̀ўна, даспадобы
по обеим сторонам аба̀пал, паабѐруч
по обыкновению зазвы̀чай
по образу и подобию на падобнасьць
по оговору знабрэ̀ху
по одиночке паасобна
по-ораторски па-прамоўніцку
по отдельности паасобку, упопрысь
по отдельным вопросам пра асобныя пыта̀ньні
по-отцовски па-бацькоўску
по первое число як ма̀е быць
по плечу пад сі̀лу, да падня̀цьця
по поводу наконт
по понедельникам (вторникам) панядзѐлкамі, аўторкамі
по порядку за пара̀дкам
по почину за пача̀ткам, (зачы̀нам)
по правде говоря шчы̀ра кажучы, у гру̀нце
по праву считается лучшим справядлі̀ва ўважа̀ецца лѐпшым
по преданию згодна з пада̀ньнем, паводле пада̀ньня
по-прежнему па-ранѐйшаму
по приглашению на запросіны
по принуждению з прыму̀су, знава̀лу, знасі̀лу
по причине з прычы̀ны, з нагоды
по-птичьи па-птушы̀наму
по пустому на̀пуста
по пути  у адну̀ дарогу
по пути (заехать) на̀вертам
по пьянке зп’я̀ну
по пятам (бежать) на̀зіркам
по решению (суда) паводле пастановы
по рукам! рачанѐц!
по своей охоте (работать без оплаты) з ла̀скі
по-своему па-свойму
по своему характеру сваі̀м хара̀ктарам
по своему хотению самахоць, самохаць
по своим делам пра сваѐ патрэ̀бы, [васвая̀ху]
по сердцу даспадобы
по случаю з нагоды, з пры̀падку, пры̀падкам
по собственной воли самаволь, самахоць
по собственному желанию з добрай ахвоты, сваёй ахвотай
по совести пад сумлѐньнем, сумлѐнна
по-старинному па-старада̀ўняму
по сторонам (улицы) з бакоў
по сторонам (осматриваться) на бакі̀
по субботам (встречаться) у  суботу 
по-сути, по-существу, в сущности з гру̀нту, у гру̀нце рэ̀чы, у і̀сьце, у і̀снасьці
по той причине з таѐ прычы̀ны
по-человечески палю̀дзку
по углах (о вышивании) наклы̀
по усмотрению паводле ўва̀жаньня, з домыслу
по фигу (до фени) ні сеў ні ѐхаў
по-хищенически па-драпѐжніцку, па-хіжа̀цку
по-хорошему па-добраму
по частям нараздробіцу
по шее (дать) узашы̀й
по щучьему велению на шчупакова каза̀ньне
побаиваться асьцерага̀цца
побасёнки [прыбабу̀нькі], ба̀ечкі
побег (из тюрьмы) уцёкі
побег (бот.) па̀растак, атожылак (бакавы̀)
победа перамога, адоля
победитель пераможца
победить перамагчы̀, зваява̀ць, адолець, сходаць
победоносный пераможны
побеждать перамага̀ць
побелевший зьбялѐлы
побеленный пабяля̀ны
побелка (вещество) бѐліва
побелка (потолка) бялѐньне
побережье узьбярэ̀жжа
побитый (о человеке) набі̀ты, зьбі̀ты
подкусить (уязвить) пад’ялды̀кнуць, кпі̀ну пусьці̀ць
поблагодарить (кого?) падзя̀каваць (каму?)
поблажка спуск, паслабѐньне, патура̀ньне
побледнеть спалатнѐць, зьбялѐць
поблеклый забля̀клы
побои пабіцьцё, пабі̀цьце, зьбіцьцё
поборник пры̀хільнік, абаронца, змага̀р
побороть паду̀жаць
поборы ха̀бары
побочный (придаточный) акалі̀чны
побочный (вспомогательный) дапаможны
побочный (второстепенный) другара̀дны, дру̀гасны
побочный (сторонний, посторонний) пабочны
Побрадье Падбродзьдзе
побритый паголены
побрякушка бразготка, дзы̀ндзык
побудитель сты̀мул, і̀мпульс
побудить (к действию) заахвоціць, прыму̀сіць, схілі̀ць
побуждение пабу̀дка
повадиться уна̀дзіцца
повадка уна̀да
повадно пана̀дна, ва̀бка
повар ку̀хар
поваренная соль кухѐнная соль
поварёнок ку̀хта
повариха куха̀рка, варэ̀ўніца
повев (ветра) павѐнь
поведение захава̀ньне, паводзіны
повезло пашэ̀нціла
повеление нака̀з, зага̀д
повелеть наказа̀ць, загада̀ць
повелитель улада̀р
повелительное наклонение зага̀дны лад
повелительный (жест) ула̀дны, улада̀рны
повелительный (тон) катэгары̀чны
повенчаться пашлюбава̀цца
повергнуть (памятник) звалі̀ць
повергнуть (противника) перамагчы̀, адолець
повергнуть в прах зьні̀шчыць дашчэ̀нту
повергнуть в скорбь засмуці̀ць
повернуло на весну ста̀ла на вясну, павесянѐла
повернуло на осень ста̀ла на восень, паасянѐла
поверх паўзьвѐрх, споверх
поверхностно зьвѐрхне, павярхоўна
поверхностный зьвѐрхні, павярхоўны
повеса ві̀сус, вісьлю̀га, галу̀за, бязу̀ля, бэ̀йбус
повеселеть (экспр.) размачу̀ліцца
повесить (пальто) павѐсіць
повесить (человека) засі̀ліць
повесничать галу̀заваць, бязу̀ліць
повествовать апавяда̀ць
повестка позва
повестка в суд нака̀з судовы
повесть аповесьць
поветрие запавѐтраньне, пошасьць
повзводно пазьвя̀зна
повзрослеть пасталѐць, вы̀людзець, вы̀люднець
повиниться прызна̀цца, прызна̀ць віну̀
повинный вінава̀ты, ві̀нны
повиноваться слу̀хацца, падпарадкоўвацца, скара̀цца
повиновение слухмя̀насьць, падпарадкава̀насьць, пакора
повитуха пупарэ̀зіца, ба̀ба, [вабдзѐлка]
повлечь (на землю) пацягну̀ць, павалачы̀
повлечь (вызвать последствия) вы̀клікаць
повлиять паўплыва̀ць
повод (поводок) павадок, шворка
повод (к чему-либо) падста̀ва, прычы̀на, нагода, пры̀клеп, прыклёп, зачэ̀пка
поводья павады̀
повозка хурма̀нка
повойник на̀мітка
поворачивать паварача̀ць
поворачивать оглобли пя̀ткамі наза̀д ѐхаць
поворот (реки и т.п.) заваротак, заварот, за̀крутка
поворот (только дороги) паваротка
поворот (в сторону) поварат, збочваньне
поворотливый паваротлівы, уваротны, кру̀ткі
повредить пашкодзіць, зава̀дзіць
повреждение пашкоджаньне, зава̀да
повреждённый пашкоджаны, уѐмны, зава̀дны
повременить пачака̀ць, пачасава̀ць
повременной пачасовы
повседневно паштадзѐнь, штодзѐнь
повседневный штодзённы, абыдзѐнны
повсеместно усю̀ды, паўсю̀ль, скрозь, паўсю̀дна
повсеместный паўсю̀дны
повстречать сустрэ̀ць, стрэць, спатка̀ць
повсюду усю̀ды, скрозь, спрэс
повысить падвы̀сіць
повышать падвыша̀ць
повыше троху вышэ̀й, повісак
погань поскудзь
погасший які̀ згас, зга̀слы
погибель спагі̀н, вопадзь
погибнуть загі̀нуць
погибший загі̀нулы, палѐглы
поглотитель (тех.) паглына̀льнік
поглощать паглына̀ць
поглощать (съедать) зьяда̀ць
поглощать (сжирать) пажыра̀ць, кумсава̀ць
поглощать (впитывать) усмоктваць
поглощать (отнимать) адбіра̀ць
поглощать (увлекать) захапля̀ць
поглощённый паглы̀нены
погнаться (за кем-либо) пагна̀цца, улѐгчы
погнутый пагну̀ты, пагба̀ны, пагнёны
поговорить пагамані̀ць, пагу̀тарыць
поговорка пры̀маўка
погода надвор’е
погода (хорошая) пагода
погода (ветреная) ветрані̀ца
погода (дождливая) дажджэ̀віца
погода (сухая, ветреная) сухавѐй
погодичный парочны, пагадовы
погожий пагодны, пагодлівы
погон прыра̀мак, палі̀к
погонщик паганя̀ты
погорелец пагарэ̀лец, гару̀ля, гарунѐц
погорланить пагарла̀ць
погост цьвінта̀р
пограничник памѐжнік
пограничный памѐжны
погребальный пахава̀льны
погребение пахава̀ньне
погремушка (побрякушка) бразготка, ляскотка, тарахцёлка
погрести (умершего) пахава̀ць
погрести (на лодке) павеслава̀ць
погрести (сено) пагра̀біць
погрешность хі̀бнасьць, хі̀ба
погрешный хі̀бны
погреть руки ла̀пкі (цапа̀длы) пагрэ̀ць
погружаться (в воду) апуська̀цца
погружаться (тонуть) патана̀ць
погружаться (в созерцание) занура̀цца
погружаться (в спячку) запада̀ць
погружаться в мрак агортвацца цѐмрай
погружаться в отчаяние агортвацца роспаччу
погружаться в размышления дава̀цца ў ду̀му
под пад
под благовидным предлогом ма̀ючы добры намѐр
под вечер надвѐчар, надвячоркам
под видом пад ма̀ркай (вы̀глядам)
под воздействием пад уплы̀вам
под горячую руку на гара̀чы зуб
под завязку (много) пад за̀шмаргу
под корень пад плень, да (суворага) пня
под мухой пад ча̀ркай, з карчмаром прывіта̀ўся, у чуб укі̀нуў, чмялі̀ ма̀е ў носе
под мышки пад па̀хі, упол
под названием з загалоўкам (на̀звай)
под низ (положить) пады̀спад
под окнами пад вокнамі, пападвокніччу
под открытым небом пад богаваю страхою, пад голым нѐбам
под рёбра (дать) пад мікі̀ткі
под руку уподручкі, подручкі
под скамьями пад ла̀вамі, пападла̀віччу
под сомнением пад пыта̀ньнем, пад сумнѐвам
под стать да пары̀
под хмельком (градусом) пад ча̀ркаю
под хорошее настроение добрым ча̀сам
подавить восстание здушы̀ць (задушы̀ць) паўста̀ньне
подавить желания заглушы̀ць (стрыма̀ць, угамава̀ць) жада̀ньні
подавить инициативу прыглушы̀ць ініцыяты̀ву
подавить огонь врага змагчы̀ агонь ворага
подавиться (поперхнуться) задаві̀цца
подавление (восстания) здушэ̀ньне
подавленно (себя чувствовать) прыгнѐчана
подавленность прыгнѐчанасьць
подавно пагатоў, пагатове
подагра казінѐц
подарить здары̀ць
подарок падару̀нак
подарок (ответный) аддару̀нак
податель падава̀ч, пада̀ўца, пада̀вец
по̀дать пада̀так
подать голос аказа̀цца
подаяние падава̀ньне, да̀ча
подбелить сметаной прыбялі̀ць
подберёзовик аба̀бак
подбивать (подмётки, зайца, глаз, танк) падбіва̀ць
подбивать (портн.) падбіва̀ць, падшыва̀ць
подбивать (итог) падвѐсьці
подбивать (подстрекать) падбухторваць, падахвочваць, пад’ю̀джваць, падмушча̀ць, падбукройваць
  бунтава̀ць, юда̀шыць, унуцкава̀ць, падвохрываць
подбивать (подговаривать) падгаворваць, падмаўляць
подбивать клинья халя̀ўкі сма̀ліць, у залёты хадзі̀ць, уляга̀ць
подбивать мехом выфутроўваць
подбитый ветром (легкомысленный) завярні̀-галава̀, шулды̀-булды̀, вѐцер у галавѐ
подбитый ветром (об одежде) вѐтрам шы̀ты (падшы̀ты)
подбиться (войти в доверие) падла̀дзіца, падлабуніцца, падла̀шчыцца
подболтка (для еды) падкалотка
подбор дабор
подбородок падбародзьдзе
подбочениться узя̀цца ў бокі
подбрюшье падчаровак
подвал склеп, сутарэ̀ньне, [поруб]
подведомостный падвѐдамасны, падвѐдамны
подвенечный шлю̀бны
подвергать (разл.) паддава̀ць, падда̀ць, падпада̀ць, падляга̀ць, ста̀віць, выстаўля̀ць, падстаўля̀ць, 
  выводзіць, рабі̀ць, чыні̀ць, наклада̀ць, аддава̀ць, дава̀ць, браць, дзей̀нічаць
подвергать допросу рабі̀ць (чыні̀ць) допыт; дапытва̀ць
подвергать заключению зьнявольваць
подвергать критике крытыкава̀ць; падляга̀ць кры̀тыцы
подвергать наказанию дава̀ць спагна̀ньне; кара̀ць
подвергать обсуждению абмяркоўваць; ста̀віць на абмеркава̀ньне
подвергать опасности свою жизнь ста̀віць пад небясьпѐку сваё жыцьцё; рызыкава̀ць сваі̀м жыцьцём
подвергать операции рабі̀ць апэра̀цыю
подвергать осмотру ста̀віць на агля̀д; агляда̀ць
подвергать пытке катава̀ць, кара̀ць
подвергать штрафу наклада̀ць штраф (навя̀зку); штрафава̀ць; кара̀ць грашы̀ма (грашмі̀)
подвернуться (в нужный момент) нагадзі̀цца, тра̀піцца
подвесной (мост, замок) вісомы
подвиг вы̀чын, спату̀га, дасягнѐньне, зьдзѐйсьце, гераі̀чны ўчы̀нак
подвижка зрух
подвижка (геол.) зрушэ̀ньне
подвижник (подельник) пату̀жнік, падзѐйнік, хаўру̀сьнік
подвижной (состав) рухомы
подвижность руха̀васьць, жва̀васьць
подвижный (живой) руха̀вы, павярткі̀, павароцісты, жва̀вы
подвизаться падмѐцца, дзѐйнічаць, працава̀ць
подвинтить (дела) падагрэ̀ць, падахвоціць
подвисочный падскроневы
подвластный падула̀дны
подвода хурма̀нка
подводить итог (бухг.) вылі̀чваць са̀льда
подводная лодка субмары̀на
подвой прышчэ̀пка
подворотить (края) загарну̀ць
подворотить (ногу) падвярну̀ць
подворотить (рукав) закаса̀ць
подворотничёк падкаўнѐрык
подворотня падваротніца
подвох пады̀сьце
повязаться передником падпераза̀цца хвартухом
подвязаться платком абвяза̀цца ху̀сткай, завяза̀ць ху̀стку
подгнивший падгні̀лы
подговорить намовіць
подгонка (под что-либо) раўна̀ньне, зраўна̀ньне
подготовка (к бою) рыхтоўля, рыхтава̀ньне, падрыхтоўка
подготовка (боевая) падрыхтава̀насьць
поддаваться (силе) паддава̀цца, саступа̀ць, папуска̀цца
подданство падда̀нства, [голд]
подданый падда̀нец, [галдоўнік]
подделанный падроблены
подделка падробка
поддержание падтры̀мка
поддерживаемый падтрымоўваны
поддерживать падтры̀мліваць
поддерживающий канат канат падтрымкі
поддержка падтры̀мка, падмога
поддеть (вилами сено) падчапі̀ць
поддеть (одежду) пададзѐць, падаапрану̀ць
поддеть (приколоться) падкалупну̀ць
поддобриться паддобрыцца, падлабу̀ніцца, прысябры̀цца
поддуть пададзьму̀ць
подействовать падзѐйнічаць, паўплыва̀ць
поделать парабі̀ць
поделка вы̀раб
поделом па заслу̀гах, так і трэ̀ба
подельник пату̀жнік, хаўру̀сьнік, падзейнік
подержанный ужыва̀ны, патрыма̀ны
подержать патрыма̀ць
подёнщик падзѐньнік
подёрнутый (дымкой) засму̀жаны, заця̀гнуты, заімглёны, пакры̀ты
поджаристый добра падсква̀раны
поджарка смажонка
поджарый падга̀лісты, падхорцісты, падцыгля̀сты, сухарля̀вы, жы̀маласны
поджать (ноги) падку̀рчыць, падці̀снуць
поджелудочный падстра̀ўнікавы
поджечь падпалі̀ць
поджидать падчэ̀кваць, падпільноўваць
поджилки трясутся лы̀тка задрыжэ̀ла (закалаці̀лася)
поджимать хвост хвост падту̀льваць (падціна̀ць)
поджигатель падпа̀льнік, зажога
поджог падпа̀л
подзабыть прызабы̀ць
подзапоздать прыпазьні̀цца
подзадоривать падбіва̀ць, падбухторваць, падахвочваць
подзатылок ка̀рак, кѐпель
подзатылочный падпаты̀лічны
подзащитный падабарончы
подземелье падзѐм’е
подземный ход лёх, лёха
подзол  падзол, суглѐй
подзор (оборка) брыж
подзывать клі̀каць, гука̀ць
подкалывать шкѐліць, [падх’ю̀рваць]
подкараулить падпільнава̀ць, падцікава̀ць
подкатывать (ухаживать) стральцоў прыстаўля̀ць, залёты рабі̀ць
подкидыш падклада̀нец, багда̀н
подкладка (в одежде) падшэ̀ўка, подбіўка
подковыристый востры на язы̀к
подковырнуть падкалыпну̀ць
подкожный падску̀рны
подкольщик шкель, падлы̀жнік,  [падх’ю̀рнік]
подкрадываться падкрада̀цца, дзы̀баць
подкрепиться (подъесть) падсілкава̀цца
подкуп на̀куп
подладиться (к кому-либо) падсѐбрыцца, падлабу̀зіцца, падлабу̀ніцца, падла̀дзіцца
подле каля̀, побач, поруч, поплеч, ускра̀й
подлежать (сносу) падляга̀ць
подлежащее (грам.) дзѐйнік
подлежащий падлѐглы
подлесничий (объездчик) падлоўчы
подлец нягоднік, шэ̀льма, падлю̀га
подлечь наказанию пакара̀ць
подливать масла в огонь саломы ў агонь падклада̀ць, смалы̀ ў агонь падліва̀ць
подливка (кул.) падлі̀ва
подлизываться падлабу̀ньвацца
подлинная правда шчы̀рая (і̀стая) пра̀ўда
подлинник арыгіна̀л, аўтэ̀нык
подлинность праўдзі̀васьць
подлинный (настоящий) сапра̀ўдны
подлинный (аутентичный) аўтэнты̀чны
подлинный (оригинальный) арыгіна̀льны
подлинный (истинный) праўдзі̀вы, і̀сты, шчы̀ры
подлинный текст арыгіна̀льны (аўтэнты̀чны) тэкст
подлинный документ сапра̀ўдны даку̀мант
подлинный источник сапра̀ўдная крыні̀ца
подлипало подлаз, прыліпа̀ла
подлог падсту̀пак
подложечковая часть груди падузду̀хі
подложить мехом падфутрава̀ць
подложить свинью шостку падкі̀нуць, ду̀дку падсудобіць, удзюдзю̀ліць
подмастерье чаля̀днік
подмастерье бочара бандарчу̀к, бочар 
подмешанный падбоўтаны
подмётка падносак
подмостки прымосткі
подмывает (сильно хочется) карцѐе, ру̀піць, ры̀мсьціць, зью̀шчвае
подмышка падпа̀ха
поднадзорный паднагля̀дны
поднатореть [навывты̀рыцца]
подначивать падбіва̀ць, падбухторваць, падахвочваць, пад’ю̀джваць, падмушча̀ць
подневольный панявольны
поднизать падлыга̀ць
поднимать уздыма̀ць
поднимать (восстание, вопрос) узьніма̀ць
поднимать (вспугивая) узганя̀ць, успу̀джваць
поднимать (над другими людьми) узвыша̀ць
поднимать (начинать) пачына̀ць, распачына̀ць, усчына̀ць
поднимать (с земли, пола и под.) падыма̀ць, падніма̀ць
поднимать (с помощью рычагов)  падва̀жваць
поднимать (сонного) будзі̀ць
поднимать (ставить) ста̀віць
поднимать (уровень) павыша̀ць
поднимать (хозяйство) падыма̀ць
поднимать воротник настаўля̀ць каўнѐр
поднимать выше падвыша̀ць
поднимать на смех на сьмех выстаўля̀ць, на сьмѐшкі браць
поднимать шум (крик)  гвалт спраўля̀ць, гва̀лту нарабі̀ць
подножие падножжа, падножка, под
подножка (лестницы) прысту̀пка
подножка (ногой) падножка
поднос та̀ца, падста̀ўка
подношение паднос
поднятая целина дзербіна̀
поднять вихрем ускруці̀ць
подняться (в цене) падвы̀сіцца
подняться (на вершину) узьня̀цца, узысьці̀
подняться (над другими людьми) узвы̀сіцца
подняться (в воздух) узьня̀цца
подобающий налѐжны, адпавѐдны
подобие (сходство) падабѐнства, падобнасьць
подобный такі̀
подобоверный годны веры
подобострастие падлы̀жнасьць, дагодлівасьць
подобострастник падлыга̀йла, дагоднік
подобрать (слово) дабра̀ць
подобрать (ноги) падабга̀ць
подогнанный (по фигуре) шчыгу̀льны
подогревать воду падаграва̀ць (лѐціць) ваду̀
подогреться падагрэцца, зьлѐціцца
пододвинуть падсу̀нуць
пододеяльник падкоўдранік, апокрыўка
подозреваемый падазрава̀ны
подозрение падозраньне
подозрительный падозраны, [запасочны]
подойник даёнка, дайні̀ца, [шкопак]
подол (платья) прыпол
подолгу доўга
подольститься падла̀шчыцца, падлабу̀ніцца, падлѐсьціцца
подонки (в ёмкости) адонкі, буза̀, фуз
подоплёка (в одежде) падлямоўка, падкла̀дка, падкла̀д, подшыўка
подопытный паддосьледны
подоткнутый падкаса̀ны
подохнуть здохнуць, спрогчыся
подошва (горы) падста̀ва
подошва (ботинка) падэ̀шва
подощрять падбіва̀ць, падбухторваць, падахвочваць, пад’ю̀джваць, падмушча̀ць
подпахотный падворыўны
подпашка (анат.) па̀ха
подпевала падбрэ̀хіч
подперезь падпяра̀зка
подпечек падпѐчча
подпитывать (батарейку) падсілкоўваць
подполье (в избе) падпамосьце
подпольный (коммитет) патайны̀
подпольщик падпольнік, [падзѐмнік]
подпоясаться апераза̀цца, падпаса̀цца
подпруга папру̀га
подпрыгивать падскокваць
подпрыгивать (стуча ногами) дзогаць
подпускать турусы на колёсах вярзьці̀ гру̀шы на вярбѐ
подражание (разл.) перайма̀ньне, насьлѐдаваньне, іміта̀цыя, імітава̀ньне
подражатель перайма̀льнік
подражательность перайма̀льнасьць
подражательный перайма̀льны
подражать перайма̀ць, імітава̀ць, насьлѐдаваць
подразумеваться мѐцца на ўва̀зе, даўнiма̀цца
подраться пабі̀цца
подрезать мёд ла̀зіць пчол
подрешетина ла̀та
подробно падрабя̀зна
подробность падрабя̀зак
подробный падрабя̀зны
подрожать падрыжэ̀ць
подрост па̀маладзь
подруга сяброўка
подруга (лучшая) та̀йка
подружить пасябрава̀ць
подручный (материал) дапаможны
подручный (подсобник) памочнік
подряд (временная работа) [узнойм]
подряд за̀саб, за̀пар
подряд (класть, брать и т.п.) прытном
подряд (без разбора) агулам
подрядиться [узнойміцца], нагадзі̀цца, умовіцца
подрядчик [узнойміт]
подсвечник сьвѐчнік
подсвечник (фигурный) жырандоля, жырандоль
подседельник папру̀га
подселенец падсусѐд
подсинивать падсі̀ньваць, лазуркава̀ць
подсказчик падка̀зьнік
подскакивать (от радости) падскокваць
подследственный падсьлѐдны
подслушать падслу̀хаць, вы̀чуць
подснежник пралѐска
подсознание падсьвядомасьць, падсьвѐдам’е
подсознательный падсьвядомы
подсолнечное масло алѐй
подсолнух сланѐчнік
подсоседиться (к компании) прысябры̀цца
подсохший падсохлы
подсохший (о почве) падсохлы, шэ̀рхлы
подспорье падсоба, падмога
подспудный спахоўны, захава̀ны, патаѐмны 
подстаканник падшкля̀нак
подстегнуть (лошадь) сьцебану̀ць, хвоснуць, падагна̀ць
подстегнуть (события) падагна̀ць
подстегнуть (пуговицы) падшпілі̀ць
подстерегать цікава̀ць, падпільноўваць, сьцігава̀ць
подстеречь падпільнава̀ць, падцікава̀ць
подстилка подсьціл, посьцілка, перабіра̀нка
подстожье адонак, стажа̀р’е
подсторожить падцікава̀ць, падпільнава̀ць
подстрекатель падбухторнік, падвуча̀ньнік, пад’ю̀да, звадыя̀ш, паджыга̀йла
подстрекательство падбухторваньне, пад’ю̀джваньне, падвуча̀ньне
подстрекать падбухторваць, падахвочваць, пад’ю̀джваць, падмушча̀ць, падбукройваць 
  бунтава̀ць, юда̀шыць, унуцкава̀ць, падвохрываць
подстроить (неприятность) [падсундэ̀чыць]
подстрочник падрадковік
подсудимый падсу̀дны
подсучить (нитку) пасу̀чыць
подсучить (рукава) падкаса̀ць
подсчёт падлі̀к, раху̀ба, рахава̀ньне
подтвердить пацьвѐрдзіць, усправядлі̀віць
подтверждение пацьвѐрджаньне
подтибривать цы̀біць
подтрунивать кѐпікі (кпі̀нкі, сьмѐшкі) строіць, кпіць
подтяжки шлѐйкі
подтянутый (в боках) падхорцісты, падшчоглы
подурнеть (с виду) зблажэ̀ць, пабрыдчэ̀ць
подуст (рыба) цы̀рта
подуськивать падву̀хрываць, падбіва̀ць, падбухторваць, падахвочваць, пад’ю̀джваць, падмушча̀ць
подуть (о ветре) падзьму̀ць, павѐяць
подуть (ртом) падзьму̀хаць
подушка (маленькая) я̀сік
подхалим (подлиза) падлы̀жнік, пахлѐбца, лашчонец
подхалимничать падлы̀гваць
подхватить падхапі̀ць
подхватить болезнь захварэ̀ць
подхлестнуть (лошадь) хвоснуць, сьцебану̀ць
подхлестнуть (события) падсьцёбнуць, паскорыць
подход падыход
подходит (платье) пасу̀е, [дара̀е]
подходить (приближаться) падыходзіць, падступа̀ць
подходить (соответствовать) адпавяда̀ць
подходящий (товар) прыда̀тны, згожы
подчас калі̀-нікалі̀, быва̀е
подчелюстной падскі̀вічны
подчеркнуть падкрэ̀сьліць
подчинённый (покорённый) скораны
подчинённый (поставленный в зависимость) падпарадкава̀ны
подчинённый (зависимый) падлѐглы, залѐжны
подчинённый (руководству) паднача̀лены
подчинённый закону падпарадкава̀ны пра̀ву
подчинить (покорить) пакары̀ць
подчинить (поставить в зависимость) падпарадкава̀ць
подчинить (под руководство) паднача̀ліць
подчиняться падпарадкоўвацца, падляга̀ць, залѐжыць
подшёрсток (ворс) пільсьць
подшиванец (подросток) падшпа̀рак
подшипник падва̀лак
подшить потолок застоліць
подштанники споднікі
подытожить падсумава̀ць, зрабі̀ць вы̀нік, падлічы̀ць, зрахава̀ць
подыхать здыха̀ць
подъём (на гору) узды̀м, уздойм
подъём (пробуждение) падойм
подъёмный (мост, кран) уздоймны, узводны
поедѝм паямо
поединок міжбой, двубой, [запа̀сы]
поезд цягні̀к
поёжиться сьцепану̀цца
пожаловать (наградить, подарить) узнагародзіць, падарава̀ць
пожаловать (правами) нада̀ць
пожаловать (с визитом) навѐдаць, завіта̀ць
пожалуй (так будет лучше) бада̀й
пожалуй (должно быть) ма̀быць, му̀сіць
пожалуй (возможно) магчы̀ма, мажлі̀ва
пожалуй так бада̀й што
пожалуйте! просім!
пожаловаться паска̀рдзіцца
пожалуйста калі̀ ла̀ска
пожалуйте кушать! просім да стала̀!
пожарище папялі̀шча, пагарэ̀лішча, пага̀р, пага̀р’е
пожарник спага̀сьнік
пожатие (руки) поціск, поцісь
пожать (руку) паці̀снуць
пожелание (себе) пажада̀ньне
пожелание (кому-либо) зычэ̀ньне
пожелтевший пажоўклы
пожелтеть пажоўкнуць
пожениться пабра̀цца, пашлюбава̀цца, пажані̀цца
пожертвование ахвярава̀ньне, нада̀ньне
пожертвование (щедрое) фунду̀ш
пожертвователь ахвярада̀ўца
пожертвователь (щедрый) фунда̀тар
поживать ма̀яцца
поживиться пажыві̀цца, запамагчы̀ся
пожизненное владение дажывоцьце
пожизненный (срок) пажыцьцёвы, дажывотны
пожилой падбы̀лы, паджы̀лы, ста̀лага вѐку, у гадох
пожимать (плечами) сьцѐпваць
пожитки мана̀ткі, ужы̀ткі, дабы̀ткі, рухмацьцё
пожня (стерня) (і)ржы̀шча, (і)ржэ̀ўнік, жні̀ўнік
пожня (луг) сенажа̀ць, пожня
пожурить усчу̀ць
поза паста̀ва
позаботиться падба̀ць
позавтракать пасьнѐдаць
позавчера пазаўчора, заўчора
позади (всех) позадзь, зза̀ду
позади (горы) за, па-за̀
позади (в прошлом) у міну̀лым, міну̀лася, прайшло
позаимстовать (лучшее) запазы̀чыць
позаимстовать (денег) пазы̀чыць
позапрошлогодний залѐташні
позапрошлый заміну̀лы, пазаміну̀лы
позарез дазарэ̀зу
позариться паква̀піцца, пагна̀цца, пага̀ліцца, [пая̀гліцца]
позахватывать пагла̀баць
позволение дазвол
позволить дазволіць
позвонок вужла̀к, за̀тняя костка, хрыбѐтка
поздний позьні, позны
поздновато запозна
поздороваться павіта̀цца, паздароўкацца, дабры̀дзень даць
поздравитель павіта̀ч
поздравление віншава̀ньне
поздравление (стихотворное) {віншава̀нка}
поздравлять віншава̀ць
позёмка ду̀йка, папаўзу̀ха, за̀мець
позже пазьнѐй
познавательный пазнава̀льны
познакомить запазна̀ць, пазнаёміць
познакомиться запазна̀цца, пазнаёміцца
познанный пазна̀ны
позови! паклі̀ч!
позолоченный цераззлоты, пазлаца̀ны
позор га̀ньба, нясла̀ва
позорить га̀ньбіць, нясла̀віць, га̀ньбу дава̀ць
позорище [відовішча], [відок]
позорный ганѐбны
позорный столб прэнг
позыв  позыў, покліч
позыв (влечение) ця̀га
позыв на рвоту позыў на вані̀ты; ляда̀йнік
позывает  бярэ̀, ця̀гне
позывает на рвоты бярэ̀ на вані̀ты
поименованный вымянованы, памянёны
поимка бра̀ньне, узя̀цьце, злоў
поиск пошук
поисково-спасательный пошукава-выратава̀льны
поисковый пошукавы
поистини! запраўды̀! напра̀ўдзе!
поить поіць
пой! пей! сьпявай!
пойло жлопель
пойма залу̀ка, абалона
пойманный с поличным прылі̀чны
поймать злаві̀ць
поймать с поличным на гара̀чым учы̀нку (у хапку̀) злаві̀ць
пойти в ствол у пук пайсьці̀
пойти к лучшему на лѐпшае пайсьці̀
пойти насмарку у глум пайсці̀, на пшык зьѐхаць
пойти прахом зь вѐтрам (ды̀мам) пайсьці̀
пойти проветриться вочы прасьвяжы̀ць пайсьці̀
пока! быва̀й!
пока паку̀ль, паку̀ль што
пока бог бережёт паку̀ль бог хава̀е
пока не нужно паку̀ль што ня трэ̀ба
пока помнится паку̀ль помніцца, запа̀мяцьцю
пока суд да дело паку̀ль не паку̀ль
пока что паку̀ль што, нара̀зе
показание сьвѐдчаньне
показатель пака̀зьнік
показательный (процесс) паказа̀льны, узорны
показать где раки зимуют даць пѐрцу зь імбѐрцам
показать кузькину мать паказа̀ць, дзе кама̀р козы пасѐ
показать фигу (кукиш) ду̀лю даць
показаться (появиться) паказа̀цца
показаться (почудиться) зда̀цца, [суздры̀цца]
показаться слишком долгим здоўжыцца, сьцёгціся
показни каза̀лы
показывать пятки пя̀ты падма̀зваць, ма̀ху дава̀ць
покатый  спу̀сьцісты, пахі̀лы, шлапава̀ты
покачать (колыску) пакалыха̀ць, палюля̀ць
покачать (дерево) пахіста̀ць, пакалыва̀ць
покачать (на руках) пагу̀шкаць
покачать (головой) паківа̀ць
покачать (насосом) папампава̀ць
покаяние каята̀, ка̀яньне
покладистость памяркоўнасьць, лагоднасьць
покладистый памяркоўны, [неганьбі̀тны]
поклонение шанава̀ньне, пашанота, пахвалѐньне
поклоняться шанава̀ць, горача любі̀ць
поковеркать сказі̀ць, папсава̀ць, паперакру̀чваць
покой спакой, спачы̀н, спачы̀нак
покойник нябожчык, мрэц
поколебать (стену) пахіста̀ць
поколебать (веру) пахісну̀ць, падарва̀ць
покопнить пасклада̀ць у копы
покоробить (согнуть) скараба̀ціць, сагну̀ць
покоробить (от злости) скалану̀ць, затрэ̀сьці
покоробившийся скараба̀чаны
покороче (говори) карацѐй
покос пакоша
покосный сенакосны
покраснеть как рак на ра̀ка пѐчанага зрабі̀цца; як ад блі̀зкага полымя зачырванѐць
покрашенный пол малява̀ная падлога
покров (на кровать) пакрыва̀ла
покров (ночи) покрыва, акры̀цьце
покров (пелена) пялёнка, заслона
Покрова Пакровы
покровитель (разл.) засту̀пнік, абаронца, апяку̀н
покровительственный (разл.) пабла̀жлівы, апяку̀нскі, засту̀пніцкі
покровительство (разл.) печалава̀ньне, апѐка, засту̀пніцтва, спрыя̀ньне, пратэкцыяні̀зм
покровительствовать (кому?) печалава̀цца (кім?), апекавацца (кім?), спрыя̀ць (каму?)
покрой (одежды) крой
покрупнее буйнѐйшы
покрывало пакровец
покрывало (домотканое, с узорами) дзяру̀га
покрыватель пакры̀вец
покрылся волдырями абсы̀паўся в(б)аўдыра̀мі, в(б)аўдыры̀ абсадзі̀лі
покрытие пакрыцьцё, покрыў, крыцьво
покрыть (голову платком) абапну̀ць
покрыть облаками захма̀рыць
покрыть позором зга̀ньбіць, зьнясла̀віць
покрыться мхом замшы̀цца
покрыться дёрном зьдзірванѐць, зьялавѐць
покрыться озимыми всходами зарунѐць
покрыться потом (от страха) на поты шыба̀ць
покрыться слизью асьлі̀знуць
покрыться тонким льдом сьценя̀ціцца
покрышка павалочка, покрыўка
покуда паку̀ль што, паку̀ль
покупатель пакупні̀к, купля̀ньнік, купѐц
покупать купля̀ць
покупка ку̀пля, справу̀нак, купоўля
покушать паѐсьці
покуша̀ться (на царя) рабі̀ць зама̀х, зама̀хвацца
покушаться (пытаться) рабі̀ць спробу, спраба̀ваць
покушаться (на чужое добро) ква̀піцца, га̀ліцца, хці̀віцца, [я̀гліцца]
покушаться (вознамериваться) мѐцца, мѐрыцца, нава̀жвацца, мані̀цца
покушение зама̀х, спроба
пол (мужской, женский) стан
пол (дома) падлога, мост
пол (дома земляной) далоўка
пол (земли) дол
пола̀ крысо
полагать меркава̀ць, прыпушча̀ць, данушча̀ць
полагать начало пачаткава̀ць
полагаться (на кого-либо) паклада̀цца, спадзява̀цца
полакомиться пала̀саваць
полати пала̀ткі, полак
полба палаві̀ца
полгода паўгоду
полдень поўдзень, палу̀дзень
полдник полудзень, падабѐд
полдничать палу̀днаваць
полдюжины паўтузі̀на
полдюйма паўца̀лі
полениться паленава̀цца
полка палі̀ца
полки (в бане) цапкі̀
полмесяца паўмільёна
полмиллиона паўмільёна
полтонны паўтоны
полтысячи паўты̀сячы
поле поле
поле (впервые разработанное) навіна̀, вы̀дзер, вы̀дзерак
поле (давно непаханное) аблога
поле (заброшенное) дзярба̀н
поле (задервенелое) дзерць
поле (картофельное) бульбоўнік
поле (многие годы под паром) я̀лавіна
поле (невозделываемое) дзіч
поле (неурожайное) пустаполіца
поле (убранное) пустапа̀с
поле (унавоженное) пагноішча
полевой польны
полегчать палацьвѐць, палѐгчыць, [зальжэ̀ць]
полегший палѐглы
полезный кары̀сны, пажы̀ўны, памоцны
полениться паленава̀цца
поленница (дров) касьцёр, клад
полено палѐна
полено (большое) цялѐш
полено (для щепок) аганотак
полено (суковатое) суковіна
полено (тонкое и короткое) аба̀лак
полечь палѐгчы
полёт лёт
полжизни паўжыцьця̀
ползать поўзаць
ползать по-пластунски [пла̀ўздаць]
ползком пры̀паўзкам, попаўзкам, поўзкі
ползунки попаўзьні
поливальщица палѐя
политзаключённый палітвя̀зень, палітзьняволены
полицейский паліцыя̀нт
полицейский участок пастару̀нак
поличное [ліцо]
полк [абоз], [гуф]
полка палі̀ца
полки пала̀ткі
полмешка паўмяха̀
полная грудь бу̀чныя гру̀дзі
полнёхонько поўненька
полно! годзе! досыць! згода!
полно тебе! годзе табѐ!
полномочный упаўнаважа̀ны
полнота паўніня̀
полностью (целиком) ца̀лкам, цалком, суцэ̀ль, суздром, напоўніцу
полночь поўнач, палу̀нач
полночью апоўначы
полный (стакан) поўны
полный (о человеке) мажны̀
полоборота налево! лѐва-скос!
полоборота направо! пра̀ва-скос!
полова мякі̀на
половая жизнь плоцьнае жыцьцё
половик падножнік, ходнік
половинчатый (кирпич) палаві̀нкавы
половинчатый (ответ) палаві̀ністы
половица масьні̀ца, падложына
половник апалонік, палонік, чумі̀чка, чаўхі̀рка
половодье разводзьдзе, паводка
половой плоцьны
половой член чэ̀ляс
пологий спа̀дзісты
положение (безысходное) нявы̀крутка
положение (местонахожение) становішча, месцазнаходжаньне
положение (научное) тэ̀за
положение (неопределённое) панявѐрка
положение (поза) паста̀ва
положение в университете становішча на ўнівэрсытэ̀це
положительный дада̀тны, станоўчы
положить пакла̀сьці
положить начало запачаткава̀ць
полокать палакта̀ць
поломка (повреждение) злама̀ньне, злом
полоса пас, паласа̀
полоса (из металла) шта̀ба
полоса (узкая, земли) шнур
полосатый перапялёсы, піжа̀сты, пісяга̀сты
полоска паласа̀, па̀сак
полоска (сала) швэд
полоска (чего-либо для плетения) шлокшына
полоскать плу̀каць
полосовать пелесава̀ць
полость пустоціна
полосы (на хлебном поле) гоні
полосьмины квартоўка
полотенце ручні̀к
полотенце (грязное) кара̀ч
полотенце (для подтирки вымени) падці̀рыч
полотенце (домотканое) перабіра̀нец
полотенце (на иконе) набожнік, набра̀жнік
полотенце (кухонное) трапка̀ч
полотенце (с длинной бахромой) скара̀ч
полотнище полка
Полоцк Полацак
полоумие дурнота
полоумный прыдуркава̀ты
полочка палі̀чка
полстраны паўкраі̀ны
полтергейст палтэргѐйст, [саму̀сь]
полтинник паўрубѐль
полтора года паўтара̀ году
полтора часа паўтары̀ гадзі̀ны
полугодие паўгодзьдзе
полугодовалое животное пярэ̀летак
полугустой (о каше, супе и под.) урозьмісь
полудурок паўгловак
полукирпич паўцагѐлак
полукровка мяша̀нец
полукруглый паўкру̀глы, абадзі̀сты
полулунный серпава̀ты
полумрак пры̀цемак, суцьмѐнь, помрак
полулунная кость (анат.) серпаві̀ца
полуночник паўночнік
полуоборот паўзварот
полуостров паўвы̀спа, паўабток
полуоткрытый напаўадкры̀ты, напаўадчы̀нены
полупальто пальта̀к
полусумрак паўзмрок
полутёс ачосак
полуторка паўтара̀чка
полутьма пры̀цемак, змрок
получается (в результате) выходзіць
получается (в процессе) выходзіць, ла̀дзіцца
получатель атрыма̀льнік
получить  атрыма̀ць
получить (приобрести) набы̀ць
получить (нажить) нажы̀ць
получить должность даста̀ць паса̀ду
получить знания набы̀ць вѐды 
получить кукиш с маслом ду̀лю зьѐсьці
получить лихорадку захварэ̀ць на ліхама̀нку
получить письмо атрыма̀ць ліст
получить по шее па ка̀рку схапі̀ць (даста̀ць)
получить поддержку заручы̀цца падтры̀мкаю, займѐць падтры̀мку
получить службу даста̀ць слу̀жбу
получить топливо из нефти здабы̀ць па̀ліва з на̀фты
получка зарпла̀та, спла̀та
полушарие паўку̀ля
полушубок футэ̀рка, кажушок
полчетверти паўчвэ̀рткі
полый пусты̀, ду̀дчасты
полынный палыновы
полынь палы̀н
полынь (чёрная) чарнобыль, быльнёг, бы̀льнік
полынья палонка
полыхать пала̀ць, шуга̀ць, жухацѐць, палыска̀ць
полыхающий распа̀лены
полюбить (кого-либо, что-либо) палюбі̀ць, упадаба̀ць
полюбить (женщину) пакаха̀ць
полюбить на вкус (о пище) усмакава̀ць
полюбовный зьлю̀бны
полюбопытствовать паціка̀віцца
полюс полюс, [канцавосьсе]
польза кары̀сьць
польза (маленькая) на̀ўда
пользователь карыста̀льнік
пользоваться карыста̀цца
полька паля̀чка
польстить пава̀біць, зрабі̀ць камплімэ̀нт
польститься пава̀біцца
Польша Польшча
поля (в книге) марынэ̀сік
поляна паля̀на, прага̀ліна, ла̀піна, [яла̀нь], [чы̀сьціна]
Полярная Звезда Зорны Кол
полярный паля̀рны, [канцавосны]
помазок квач
помедлить счака̀ць
помело памяло, [каўга̀нка]
поменьшить памѐншыць, зма̀ліць
померещиться памі̀рсьціцца
поместить (статью в газете) зьмясьці̀ць
поместить (детей в школу) адда̀ць
поместиться (в чемодане) зьмясьці̀цца
помесь (о животных, растениях) мѐшань
помесь (отдельное животное, растение) мяша̀нец
помесь (перен.) мешані̀на
пометка крэ̀ска
помеха замі̀на, перашкода, зава̀да
помешанный (о человеке) звар’яцѐлы
помешательство вар’я̀цтва, [сумарок]
помешаться (сойти с ума) звар’яцѐць
помещаться мѐсьціцца
помещение (куда-либо) зьмяшчэ̀ньне, скла̀дваньне, адда̀ча, стаўля̀ньне
помещение (комната) памяшка̀ньне, памѐшканьне
помещик пан, абша̀рнік, [земяні̀н]
помёт (дерьмо) лайно
помёт (коровий) каравя̀к
помидор тама̀т
поминай как звали толькі й чу̀лі, і сьлѐду ня ста̀ла
поминальный заду̀шны, хаўту̀рны
поминать лихом нядобрага ўспаміна̀ць
поминки хаўту̀ры, сму̀тны баль, гара̀чыя сталы̀
поминовение усопших заду̀шкі
помирить паміры̀ць, пагодзіць, палагодзіць, [памеркава̀ць]
помнить памята̀ць, помніць
помнится памятаѐцца, помніцца, упрыця̀м
помогать дапамага̀ць
помогающий які̀ памага̀е, памоцны
помои памы̀і, вы̀паласкі
помойка памы̀йніца
помол млі̀ва, вы̀мал
помолвиться заручы̀цца, адружы̀цца
помолвка зару̀чыны
помолвленная заручоная
помольщик (завозчик) завозьнік
помолчи! змоўчы!
поморщиться скрыві̀цца, скрывѐліцца, зморшчыцца
помост падмосткі
помочи (подтяжки) шлѐйкі
помощник памачні̀к, пату̀жік
помощник писаря пісарчу̀к
помощник повара (поварёнок) ку̀хта
помощь (разл.) дапамога, падмога, успамога, помач, паслу̀га, пату̀га
помпезный пампэ̀зны, пы̀шны
помрачение зацямнѐньне
помрачить (небо) зацямні̀ць, захму̀рыць
помрачить (настроение) азмрочыць, засмуці̀ць
помчаться паімча̀цца, паджга̀ць
помутнение помут
помыкать (кем?) папіха̀ць (каго?)
помысел (мысль) ду̀мка
помысел (намерение) намѐр, на̀мысел, подум
помянутый памянёны
понадобится спатрэ̀біцца
понапрасну дарэ̀мна, да̀рма, ма̀рна
понаслышке з чу̀так
поневольный паднявольны
понедельник панядзѐлак
понедельный патыднёвы
понемногу пакрысѐ, пакрыху̀, патроху
понесёшь убытки мѐцімеш стра̀ты
понести на своих плечах катлы̀ панѐсьці
понести убытки мець стра̀ты
поникший ні̀цы
понимание разумѐньне
понимать разумѐць
понимать как свинья в апельсинах зна̀цца як сьвіньня̀ на саладзі̀нах; разумѐць як бара̀н на бі̀бліі
поножовщик крамса̀ч
понос (физиол.) троба, ляксу̀ха, мыту̀ха, бягу̀нка, дрыста̀чка
поносить (порочить) бэ̀сьціць, га̀ньбіць, зьнеслаўля̀ць, гу̀дзіць
поносить (оскорблять) бэ̀сьціць, абража̀ць, зьневажа̀ць
поносить (ругать) ла̀яць
понукать паганя̀ць, прыганя̀ць
понравиться спадаба̀цца
понравиться на взгляд спазры̀цца
понудительный прымусовы
понуждение прыну̀ка
понурый пахму̀ры, хму̀рны, уну̀расты
пончик пампу̀шка
поныне дагэ̀туль, да гэ̀тага ча̀су
понюх табака пана̀хт тытуню̀
понява панёва
понятие паня̀так, паймо, споцям
понятливость ця̀млівасьць, кѐмлівасьць
понятливый ця̀млівы, кѐмлівы
понятно зразумѐла
понятный зразумѐлы
понятый зразумѐты
понять зразумѐць, уця̀міць, скѐміць
пообвыкнуть звы̀кнуцца, прывы̀кнуць, агоўтацца, [абоўдзіцца]
поодаль наводдаль, подаль, воддаль, паводдаль, сы̀здаль, на адскочцы
поодиночке па адны̀м
поочерёдно па чарзѐ
поощипанный павы̀шчыканы
поощрение (побуждение) пабу̀дка, заахвочваньне
поощрение (похвалой) падтры̀мка
поощрение (орденом) узнагарода
поощрить (заинтересовать) заахвоціць, заціка̀віць
попадавшие паўпада̀ныя
попадание (в цель) лу̀чаньне
попарно па̀рамі
попасть (в тюрьму) патра̀піць, тра̀піць
попасть (в цель) тра̀піць, лу̀чыць, пацэ̀ліць
попасть в опалу у няла̀ску (нямі̀ласьць) тра̀піць (лу̀чыць), ад ла̀скі аддалі̀цца
попасть в переплет (переделку) у нѐрат тра̀піць, у балота ўскочыць, улі̀пнуць як му̀ха ў саладу̀ху, 
  улѐзьці як су̀чка ў збан
попасть впросак пашы̀цца ў ду̀рні, укля̀пацца
поперек упоперак, упѐрак
попеременно пазьмѐнна
поперечина папярочка
попечение (попечительство) [печалава̀ньне], [пѐча], [пі̀льнае стара̀ньне]
попечитель [печалава̀льнік]
попечительный [печалаві̀ты]
попирать (закон) паруша̀ць, дратава̀ць
попирать (оказывать неуважение) угню̀шваць, зьневажа̀ць
попирать (наступая ногой) дратава̀ць, тапта̀ць
поплавок плывок, плаву̀к
поплатиться заплаці̀ць
попович пападзю̀к
пополам напала̀м, на̀пал, су̀пал, абапольна
пополдничать папалу̀днаваць
поползновение намѐр, жада̀ньне, імкнѐньне, покліч
пополоскать папеляска̀ць, паплу̀каць
пополудни папаўдні̀
пополуночи папаўночы
попона (чепрак) апона, гу̀нька
попотчевать пачастава̀ць, патрактава̀ць
поправиться (о здоровьи) акрыя̀ць, ачуня̀ць, вы̀чухацца, стаць на здароўі, [ачы̀грыць]
попредь наўпѐрш
попрекаемый упіка̀ны
попрекать папіка̀ць, упіка̀ць
поприще поле дзѐйнасьці, ні̀ва, [торышча], [прыпорыска], [гоны]
попробовать (на вкус) пакаштава̀ць
попрошайка ка̀нькала, папрасі̀мец
попрошайничать (канючить) ка̀нькаць
попрошайничество ка̀ньканьне
попрощаться разьвіта̀цца
попугай папу̀га, [чыю̀к]
популизатор пашыра̀ньнік
попустительство папу̀ска, пакволя, патура̀ньне
попустительствовать патура̀ць
попутно (заглянул) мімаходзь, наваротам
попутчик спадарожнік
попытаться  паспрабава̀ць, папрабава̀ць
попытаться (сказать, идти) патну̀цца
попытка вы̀спраб, спроба
попьёте кофе? пап'яцѐ ка̀вы?
попятиться адзадкава̀ць
пора̀ пара̀, [доба]
по̀ра (биол.) сітаві̀на
пора и честь знать трэ̀ба й мѐру вѐдаць
поработить заняволіць, прыгнѐсьці
порабощение заняволеньне, заняволя, прыгнёт
порабощённый заняволены, прыгнѐчаны
порадеть пару̀піцца
поражать ра̀зіць
поражение пара̀жка, пара̀за
поражение в правах пазбаўлѐньне правоў
поражённый в правах вы̀няты з-пад пра̀ва
поразительный (разл.) паразьлі̀вы, надзвыча̀йны, цудоўны
поразминать (ноги) пару̀шыць
поразмыслить памеркава̀ць
порассуждать паразважа̀ць
порасти травой парасьці̀ травою, затравѐць
порвать на куски пашматава̀ць
поредевший парадзѐлы
поредеть зрадзѐць
порешить (на чём?) пагадзі̀цца (на чым?)
пористый мяжджэ̀расты, сі̀таваты
порицание (кого-либо) га̀неньне, вымова, зьнеслаўлѐньне, [спагу̀да]
порицать га̀ніць, га̀ньбава̀ць, зьнеслаўля̀ць, гу̀дзіць
пороги (на реке) [ру̀ба]
порода (геол.) парода
порода (животных) завод
породистый заводны
порождать спараджа̀ць
порождение спараджэ̀ньне, спародзіва, спару̀да
порожняком улѐгцы
порознь паасобку, паасоб, паапры̀ч
порок зага̀на, [спагу̀да], [зака̀л], [зма̀за], [ма̀кула]
поросёнок парася̀, парасё
поросль (ростки) па̀расткі
поросль (заросли) па̀расьць, па̀расьнік
пороть (розгами) шлёбаць, чма̀рыць, джы̀гаць, цьві̀чыць
пороть (нести) ахинею (вздор, ерунду, кашалі̀ бяз ду̀жак (зду̀бавѐцце) плѐсьці; рабой кабы̀ле сон раска̀зваць
 галиматью)
пороть горячку гару̀чку тачы̀ць
пороться (искать) поркацца
порочить шальмава̀ць, га̀ніць, [гу̀дзіць]
порочный зага̀нны, [спагу̀дны]
порочный круг зага̀ннае кола
порошить церушы̀ць
порошок парашок, [парахоль], [трусок]
портач [шпэт], [варзэ̀па], [псуй], [гэ̀пала], [загава̀ла] 
портачить [шпэ̀ціць], [варзэ̀паць]
портить псава̀ць, глумі̀ць, пляндрава̀ць, [блоціць]
портить (небрежным отношением) бяёдаць, нодаць, ганодаць
портмоне партманэ̀, гаманэ̀т
портной кравѐц
портновский кравѐцкі
портянка ану̀ча
портянки (для покойника) мотачкі
портяный портавы
порубить пасѐкчы
порубка (леса) расьцяроб
поругание га̀ньба, зьнява̀га, [пала̀йка]
поругаться (с кем-либо) пава̀дзіцца, пасвары̀цца
поругаться (на кого-либо) пала̀яцца
порука руча̀ньне, зару̀ка
порутчик паручнік
поручать даруча̀ть
поручение нава̀лка, дару̀чыны
поручень парэ̀нчына, бі̀ла
поручитель рукаѐмца, дару̀чнік
поручни парэ̀нчы, бі̀лы
порушѝть церушы̀ць
порхать пы̀рхаць
порча (действие) псава̀ньне
порча (вред) псота
порча (повреждение) пашкоджаньне, паглу̀м
порча (в поверьях) сурокі, ча̀ры
поршень (тех.) шпунт
порыв (ветра) похап, [рапт]
порыв (чувств) парыва̀ньне, памкнѐньне
порывистый пары̀вісты, імпэ̀тны
порыжеть зрудзѐць
порядочный (человек) прыстойны
порядочный (вес) зна̀чны, немалы̀, даволі вялі̀кі
посадить в тюрьму увязьні̀ць, зьняволіць
посадка (в поезд) сяда̀ньне
посаженный (в тюрьму) сядзѐлец
посвежевший пасьвяжэ̀лы
посвятить в свои планы падзялі̀цца сваі̀мі пля̀намі, адкры̀ць сваѐ пля̀ны, азнаёміць са сваі̀мі пля̀намі, 
  паінфармава̀ць (расказа̀ць) пра сваѐ пля̀ны, увѐсьці ў сваѐ пля̀ны
посвятиь (себя Беларуси) прысьвяці̀ць
посвятить (в рыцари) пасьвяці̀ць
посев сяўба̀
посевной сѐўны
поседевший сьсівѐлы
поселение пасѐлішча, сѐлішча, сялі̀ба
поселиться на квартире заквартава̀ць
посеревший сшарэ̀лы
посередине пасярэ̀дзіне, пасяродку
посетитель навѐднік
посещать навѐдваць
посещение навѐданьне
посеять панику пу̀ду падда̀ць
посиделки су̀прадкі, вячоркі, сѐдні
поскользнуться паскаўзну̀цца
поскольку дзѐля таго што, бо, як што
посконник (бот.) рэ̀пік
посконь (бот.) мані̀цы, вы̀беркі
посконь (материал) канаплі̀на, плоскані, пласконьне
посконь (веретье) зрэ̀б’е
поскрёбыш паскрэ̀бак
послабеть пакволіць, паслабѐць
послание (письмо) ліст
послание (известие) паведамлѐньне
послание (весть) вѐдамасьць, вѐстка
послание (весточка) вѐдамка
посланник пасланѐц
после (потом) потым, тады̀, па
после войны пасьля̀ вайны̀, па вайнѐ
после всего паўсім
после дождичка в четверг на тое лѐта, пасля̀ абѐда, гэ̀такаю парою, 
  за̀ўтра ў ту̀ю пару̀, калі̀ рак паляці̀ць з вады̀ ўгару̀
после полудня папаўдні̀, па абѐдзе
после себя па сабѐ
после того а тады̀; па тым таго
послевоенный паваѐнны
последний апошні, аста̀тні, рэ̀шні
последователь пасьлядоўнік
последовательно пасьлядоўна, з пара̀дку
последовательный пасьлядоўны
последовать пайсьці̀
последствие насту̀пства
последующий пасьлѐйшы
послезавтра паза̀ўтра
послеродовой период палога
послесловие пасьляслоўе
пословица пры̀казка
послужило причиной ста̀лася прычы̀най, прычыні̀лася
послужить причиной ста̀цца прычы̀най, прычыні̀цца
послужной список рэзюмэ̀
послушание послух
послушник паслуха̀чы
послушный слухмя̀ны
посметь адва̀жыцца, асьмѐліцца
посмешище пасьмѐх
посмеяние пасьмѐх
пособие (денежное) спамога
пособие (учебное) дапаможнік
пособие (до конца жизни) дажывоцьце
пособить дапамагчы̀
пособник (в плохих делах) памага̀ты
пособник (соучастник) саўдзѐльнік
пособник (сообщник) хаўру̀сьнік, сумѐсьнiк, супольнiк
посоветовать пара̀дзіць, даць ра̀ды
посол амбаса̀дар
посольство амбаса̀да
посох кацуба̀, [палца̀т], кавѐнька
поспешный хапатлі̀вы, пахаплі̀вы, хапаткі̀, пахопны, пасьпѐшлівы
поспособствовать паспрыя̀ць
посрамить (озорника) пасароміць, пасарама̀ціць
посрамить (опозорить) зга̀ньбіць, зьнясла̀віць
посрамить (обличить) вы̀крыць
посрамить глупца вы̀крыць ду̀рня
посреди (посредине) пасярэ̀дзіне
посреди (среди) сярод, пасярод
посредник пасярэ̀днiк, [злу̀чца], [лаўда̀тар]
посреднический пасярэ̀дніцкі
посредственно сярэ̀дне, серадова
посредственный серадовы, пасярэ̀дні
посредством з дапамогаю
посредствующий пасяродкавы
поссориться пасвары̀цца, пава̀дзiцца
пост (рел.) пост
пост (должность) паса̀да
пост (армейский) стань
поставец (для тёрки мака) макацёр
поставить (ловушку) наста̀віць
поставить в вину абвінава̀ціць
поставить вопрос ребром паста̀віць пыта̀ньне ру̀бам
поставить на вид зрабі̀ць заўва̀гу; заўва̀жыць
поставленный паставёны
поставлять дастаўля̀ць, [пастарча̀ць], {шуфлява̀ць}
поставщик дастаўні̀к
постамент пастамэ̀нт, падста̀ўка
постановка (инсценировка) інсцэніза̀цыя
постановление пастанова
постановщик (инсценировщик) інсцэніза̀тар, рэжысэ̀р
постаревший астаркава̀ты
постель пасьцѐля
постепенно паступѐнна
постепенный паступѐнны
постесняться пасьціска̀цца, пасаромецца
постигать (понимать) разумѐць
постигать (охаватывать умом) ахопліваць
постигать (поражать кого-л., случаться с кем-л.) здара̀цца (з кім?), спатыкаць (каго?), спасьцігаць (каго?)
постигло несчастье зда̀рылася (напатка̀ла) няшча̀сьце
постилка посьцілка
постилка (тканая) перабіра̀нка
постирать памы̀ць
поститься поставаць
постный нішчы̀мны
постовой спасьцерага̀льнік
постой (в дороге) папа̀с
посторонись! набок! адхіні̀ся!
посторониться (перед кем-либо, чем-либо) саступі̀ць (адступі̀цца, адысьці̀) ўбок, саступі̀ць з дарогі
посторониться (свернуть с дороги) збочыць, адхі̀нуцца, адхілі̀цца
посторонний (чужой) чужы̀
посторонний (запах в носу) пабочны
посторонний (о человеке) староньні
постоялец пастая̀нец, [пожыцень]
постоялый двор заѐзд
постоянно (разл.) заўсёды, неадмѐнна, ця̀гам, ста̀ла, векаві̀та, станоўна, бѐсьперач, штора̀з
постоянный (разл.) уставі̀чны, станоўны, устойлівы, ста̀лы, неадмѐнны, заўсёдны, 
  векаві̀ты, нязьмѐнлівы
пострел у̀рвіс, вы̀рвас, жэ̀ўжык
построить пабудава̀ць
построить с трудом згару̀сьціць
постройка (из кирпича или камня) камяні̀ца, мурава̀нка
постройка (из многих строений) забудова
постройка (строение) збудава̀ньне
постромки пастронкі, пабоцні
построчный парадковы
поступательный паступовы, прагрэсі̀ўны
поступать (в институт) паступа̀ць
поступать (делать) рабі̀ць
поступать (действовать) дзѐйнічаць
поступать (обращаться с кем-либо) абыходзіцца
поступать (вести себя) чыні̀ць, раб̀іць, кірава̀цца, паводзіцца
поступиться (принципами) адмовіцца, адступі̀цца
поступок учы̀нак
поступок (дерзкий) вохрап
постыдный ганѐбны
посуда посуд, пасу̀дак, судзьдзё
посуда (медная) сьпіж
посудина (сосуд) судзі̀на, судно
посул абяца̀нка
посулить паабяца̀ць
посчастливилось пашча̀сьціла, прытала̀ніла
посылка пасы̀лка, пачок
посягательство зама̀х
посягать (покушаться) рабі̀ць зама̀х, зама̀хвацца
посягать (зариться) ква̀піцца, га̀ліцца, хці̀віцца
пот пот, [туск]
потаённый патаѐмны
потайной (замок) патайны̀
потакать (потворствовать, патура̀ць
попустительствовать)
потаскун талы̀зьнік, шлю̀хтыр
потаскуха плёха, вяхотка, шлю̀ндра
потасовка (свалка) калатня̀, калатні̀на, калатнѐча, часа̀нка, пачоска
потатчик (потворщик) патура̀ньнік, патворца
потачка патура̀ньне, паблажлівасьць, папу̀ска, пакволя, спатвора
потащить пацягну̀ць, павалачы̀
потворство патвора, патура̀ньне
потворствовать патура̀ць
потенциальный патэнцы̀йны
потеплеть (о воде летом) зьлѐціцца
потерпевший укры̀ўджаны
потеря (памяти и под.) стра̀та
потеря (вещи, предмета) згу̀ба
потеря времени тра̀та ча̀су
потеря сознания непрытомнасьць
потерянный (рай) стра̀чаны
потерянный (о вещи) згу̀блены
потерянный (растерянный) разгу̀блены
потерянный (подавленный) прыгнѐчаны
потерянный (пропащий) прапа̀сны, запрапашчоны, апошні
потерять (память и под.) стра̀ціць
потерять (конкретную вещь) згубі̀ць
потерять (утратить) веру зьнявѐрыцца
потерять из виду з-пад вока (з пагля̀ду) вы̀пусьціць
потерять равновесие стра̀ціць раўнава̀гу
потерять расположение ла̀ску стра̀ціць
потерять рассудок (сойти с ума,  з глу̀зду (глуздоў) зьѐхаць (злузну̀цца); з розуму вы̀біцца, ад розуму адысьці̀;
тронуться умом)  розуму крану̀цца, звар’яцѐць
потерять аппетит аця̀цца
потерять веру стра̀ціць вѐру, зьнявѐрыцца
потерять сознание зьнепрытомнець, самлѐць
потерять сон вы̀біцца са сну
потерять терпение зьнецярплі̀вець
потеснить пасу̀нуць, адсу̀нуць
потешник заба̀ўнік, весялу̀н, камотнік, чвэ̀ра
потешный заба̀ўны, камотны, сьмѐшны
потёки (пота и под.) ра̀гі, рага̀зы, лага̀ры
потѝскать (плечами) пацёпаць
потихоньку (без шума) паці̀ху
потихоньку (тихо) ці̀ха, ціхѐнька
потихоньку (украдкой) цішком
потихоньку (медленно) пама̀лу, павольна, паволі, памалѐньку
потный поткі
поток плыў, плынь
потолок столь
потом потым, тады̀
потомки нашча̀дкі, патомныя
потомственный (исконный) патомны
потомственный (природный) патомны, радаві̀ты
потомственный (наследственный) спа̀дчынны
потомство нашча̀дкі, на̀шчадзь, патомныя, [прыродак]
потому заты̀м, дзѐля таго
потому что бо, заты̀м што
потому что так принято дзѐля гадзі̀ся
поторопить падагна̀ць, прысьпѐшыць
потравить (вытоптать) сталачы̀ць, вы̀труіць
потратить попусту змарнава̀ць
потребитель спажыва̀льнік, спажывѐц
потребительская стоимость спажывѐцкая ва̀ртасьць
потребительский спажывѐцкі
потребление спажыва̀ньне
потрескаться парэ̀пацца, раскяпі̀цца, паскѐпацца
потрогать пакра̀таць, пама̀цаць
потроха вантробы
потрошить трыбушы̀ць
потрошить (сад, яблони) латашы̀ць
потрясать горы трэ̀сьці горы
потрясать руками маха̀ць рука̀мі
потрясать оружием бра̀згаць зброяй
потрясать зрителей узру̀шваць гледачоў
потрясать своим видом ура̀жваць сваі̀м вы̀глядам
потуги нату̀гі
потупить взор вочы апусьці̀ць
потусторонний тагабочны, тагасьвѐтны
потухший зга̀слы
потучнеть пасыцѐць
потчевать трактава̀ць, частава̀ць
поусердствовать напрыя̀ць
поучать навуча̀ць, [ву̀хрыць]
похваляться выхваля̀цца
похититель выкрада̀ўца, выкрада̀льнік
похищение выкрада̀ньне, ха̀паньне
похлёбка сёрбанка, поліўка
похлёбка (мучная) за̀цірка
поход выпра̀ва
походка хада̀
похождения прыгоды
похожий (на кого? на что?) падобны (да каго? да чаго?), дара̀е (да каго? да чаго?)
похолодало пахалодала, захалодала
похолодеть пахалодаць, пазімнѐць
похороненный пахава̀ны
похороненный (недавно) навѐц
похороненный (давно) мярсьцѐнь
похоронить паха̀ваць
похороны пахава̀ньне, паховіны, [саду̀хі]
похотливец юрлі̀вец, распу̀сьнік, пахаці̀нец, юры̀га, бязу̀ля, ба̀хур, бардахлы̀ст, рэ̀спут, ха̀баль
похотливый юрлі̀вы
похоть юр, распу̀сная раскоша
поцелуй цалу̀нак, пацалу̀нак
початок (кукурузный) кія̀х, кіёўка
почаще часьцѐй
почва глѐба
почва (неурожайная) сы̀зма
почва (неурожайная, серого цвета) халодніца
почва (урожайная) удобіца
почва (с галькой) жарсьцьві̀нец, жаўкры̀нец
почва (серая, глинистая) шлін
почва (твёрдая, красноватая) цы̀ндра
почва (песчаная) сыпу̀н, песчуга̀, жаўтапѐсак
почва (каменистая) жвіра̀к
почва (подзолистая) суглі̀нак, суглѐй, зду̀хавіна
почва (чернозёмая) чарназѐм
почва (заросшая дёрном) дзерніна̀
почвенный глѐбавы
почвозащитный глебазаслонны
почему? дзѐля чаго? навошта? чаму?
почему-то чаму̀сьці
почём мне знать? а я вѐдаю?
почесать затылок паты̀ліцу пачу̀хаць
почёт (почтение) паша̀на, пашанота, почасьць
почётный (гость) пашаноўны, пашанотны, шаноўны, пачэ̀сны
почётный (знак) ганаровы
почин зачы̀н, пача̀так
починка папра̀ва
почитатель пашаноўца
почитать шанава̀ць
почить вечным сном на вѐчны спакой сысьці̀, сьвѐтам загавѐць
почки (бутоны) пупы̀шкі, каташкі̀, пѐсікі, шыпухі̀, пу̀каўкі
почки (анат.) ны̀ркі
почта пошта
почтальон паштальён, пачта̀р, лістаноша 
почтение паша̀на, пава̀жнасьць
почтение (уважение) пава̀га
почтенный (уважаемый) шаноўны
почтенный (внушающий почтение) паважа̀ны
почтенный (внешний вид) пава̀жны
почтенный (значительный) зна̀чны
почтенный возраст пава̀жны век
почти ама̀ль, блі̀зу, [пра̀ве]
почти всю жизнь як ня ўсё жыцьцё
почти что блі̀зу што, ма̀ла што, бада̀й што, ама̀ль што
почтительно усьці̀ва, з паша̀наю, з пава̀гаю
почтительность усьці̀васьць, паша̀на, пава̀га
почтительный (выражающий почтение) усьці̀вы
почтительный (значительный) значны
почтительный (большой) пава̀жны
почтить ушанаваць
почувствовать неловкость зьніякавѐць
почуять учу̀ць
пошарить (рукой) пашна̀рыць
пошатнуться пашасну̀цца
пошёл несолоно хлебавши пайшоў, як мыла зьеўшы; пайшоў, як пабіты сабака
пошлина мы̀та
пошло своим чередом пайшла̀ су̀чка баразною
пошлость плю̀гкасьць
пошлый плю̀гкі
пощада лі̀тасьць
пощадить зьлі̀тавацца
пощекотать паласкакта̀ць, паказыта̀ць
пощёчина апляву̀ха, поўх
поэтому таму̀
появление зьяўлѐньне, пая̀ва
появившийся вы̀ніклы
появиться зьяві̀цца
пояс пас, пая̀с
пояс (ременный) дзя̀га
пояс (для пеленания) спавіва̀ч
пояснение тлумачэ̀ньне, зьясьнѐньне
поясничать галу̀заваць, выштукоўвацца, блазнава̀ць, крыўля̀цца
поясняемый зьясьнёны
поясок па̀сак
правдоподобие праўдападобнасьць
праведник справѐднік, правѐднік, казнадзѐй
праведник (у евреев) ца̀дзік
праведный справядлі̀вы
правее папра̀ве
правильно правілова, слу̀шна, добра, як ма̀е быць
правильность правіловасьць, слушнасьць
правильный пра̀ўдны, правіловы, слу̀шны
правитель ула̀дца, валада̀р
правительственный урадовы
правительство ура̀д
править (страной) кірава̀ць, улада̀рыць
править (бритву) напраўля̀ць
правление кірава̀ньне
право (юр.) пра̀ва
право взыскания зыск
правовед правазна̀вец
правоведение правазна̀ўства
правонарушение (юр.) вы̀ступ з пра̀ва
правонарушитель правапаруша̀льнік
правописание пра̀вапіс
правосудие судовасьць, суды̀, справядлі̀васьць
правота (доказанная в суде) невінава̀тасьць
правота (цели) пра̀васьць
правота восторжествовала пра̀ўда навѐрх вы̀йшла
правый (противоположный левому) пра̀вы
правый (не виноватый) невінава̀ты
правый (справедливый) справядлі̀вы
правый (правильный) пра̀вільны, правідловы
правый (резонный) слу̀шны
правящий (режим) кiраўні̀чы
праздненство сьвя̀та, урачы̀стасьць
праздник сьвя̀та
праздник (престольный) фэст
празднично па-сьвяточнаму
праздничный (день) сьвя̀тні, сьвяточны
праздновать сьвяткава̀ць
праздновать Канун Нового года шчадрава̀ць
праздновать шабаш шабасава̀ць
празднословие марнаслоўе, пустаслоўе
праздный [су̀лезны]
празелень [я̀рзель]
прапорщик хару̀жы
прах парэ̀шткі, прох, парахно, мотлах
прачечная пра̀льня
прачка пра̀льля
праща [апорак], [су̀партак], [пра̀стка], [воперадка]
праязык першамова
превзойти перасягну̀ць
превознести узвысіць, залі̀шне ўзьнѐсьці (расхвалі̀ць)
превозносить вы̀сіць, залі̀шне ўзносіць (расхва̀льваць)
превозноситься вы̀сіцца, залі̀ше ўзносіцца
превосходить перавыша̀ць, перасяга̀ць, пераважа̀ць
превосходно! вельмі добра! выда̀тна! надзвыча̀йна! цудоўна! файна!
превосходный (очень хороший) вѐльмі добры
превосходный (чудесный) цудоўны
превосходный (отличный) выда̀тны
превосходный (совершенный) дасканалы
превосходный (чрезвычайный) надзвыча̀йны
превосходство перава̀га
превратившийся ператвораны
превратить (человека в кота) ператвары̀ць, перавярну̀ць, абярну̀ць
превратить в жидкость звадкава̀ць
превратить в руины зруйнава̀ць
превратиться (перевоплотиться) абярну̀цца, перакі̀нуцца, скі̀нуцца
превратиться в прах (труху) спра̀хнуць, спарахнѐць, струхлѐць
превратиться в стройную девицу вы̀расьці на згра̀бную панѐнку
превратный пераваротлівы, зьмѐнлівы
превысить перавы̀сiць, узяць зьвѐрхнасьць
превысить власть пераступі̀ць пра̀ва
преграда (разл.) перашкода, загарода, зава̀ла, запора, замі̀на
преграда (анат.) перапона
преграждать (разл.) перагараджа̀ць, перагароджваць, заступа̀ць, заміна̀ць,
   запіна̀ць, перапыня̀ць, забараня̀ць
предавать гласности даводзіць да агу̀льнага вѐдама
предание пада̀ньне
преданность адда̀насьць
предатель здра̀днік, здра̀дца, здра̀йца, прада̀жнік, запрада̀нец
предательский здра̀дніцкі, прада̀жніцкі
прѐдать (кого?) здра̀дзіць (каму?)
преда̀ть забвению на забыцьцё адда̀ць, у няпа̀мяць пусьці̀ць, адшкадава̀ць
предать огню з агнём пусьці̀ць
предбанник прыла̀зьнік, прымы̀льнік
предварительно папярэ̀дне, спача̀тку
предварительный папярэ̀дні
предварять (события) апярэджваць
предварять (заранее опастность) запабяга̀ць
предварять (предупреждать об опастности) папярэ̀джваць, папераджа̀ць
предвестник зьвясту̀н
предвестница зьвясту̀нка
предвечернее время адвячорак, надвячорак
предвещать зьвестава̀ць, праракава̀ць
предвзятость упярэ̀джаньне
предвзятый упярэ̀джаны
предвидеть прадба̀чыць
предвкушать смакава̀ць напѐрад, спацяша̀цца
предводитель верхавода
предводитель дворянства марша̀лак
предгорье падгор’е
предел крэс, шчэнт, краѐнь, мяжа̀
предисловие прадмова
предки продкі, дзяды̀
предлагаемый прапанава̀ны
предлог пры̀клеп, прыклёп, зачэ̀пка, нагода, вы̀думаная прычы̀на
предлог (грам.) прыназоўнік, прыймѐньнік
предложение прапанова, прапазы̀цыя
предложение (грам.) сказ
предложенный прапанава̀ны
предложить прапанава̀ць
предместье прымѐсьце
предмет прадмѐт, [спакмѐнь], [знадбѐнь]
предмет (торчащий из земли) патырча̀ка
предметный прадмѐтны, [спакмѐнны], [знадбѐнны]
предметность прадмѐтнасьць, [спакмѐннасьць], [знадбѐннасьць]
предметы (мелкие, домашней утвари) ца̀пстрыкі
предметы домашнего обихода ха̀тнія рэ̀чы
преднамеренно наўмы̀сна, сумы̀сьля, наўмы̀сьля
предначертание (предопределение) кон, наканава̀ньне, вы̀рак, выракава̀ньне
предначертанный (предопределённый) наканава̀ны
предобрый вѐльмі добры, раздобры
предок продак
предок (далёкий) пра̀шчур
предоставить больше времени, внимания узы̀чыць (вы̀лучыць) больш ча̀су, ува̀гі
предоставить в распоряжение адда̀ць у вѐданьне
предоставить возможность даць магчы̀масьць
предоставить документы (кому-либо) вы̀даць, адда̀ць у ру̀кі
предоставить документы (куда-либо) пада̀ць, адда̀ць
предоставить жильё даць (вы̀лучыць) жытло
предоставить лучшие условия забясьпѐчыць лепшыя ўмовы
предоставить на чьё-либо усмотрение пакі̀нуць на нѐйчы разгля̀д (суд)
предоставить пропуск (охраннику) паказа̀ць, зьяві̀ць
предоставить человеку спокойствие пакі̀нуць чалавѐка ў спакоі
предоставление заведома лживых да̀ньне запэ̀ўна аблу̀дных зьвѐстак
свидетельств
предостаточный зусі̀м дастатковы
предостерегать засьцерага̀ць
предостережение спасьцярэ̀жка, спасьцярога
предосторожность засьцярога, аба̀члівасьць
предосудительный зага̀нны, ва̀рты га̀неньня, ганѐбны, спагу̀дны, несамаві̀ты, адмоўны, нядобры
предосудительный поступок несамаві̀ты ўчы̀нак
предотвратить (предупредить) запабѐгчы, вы̀мiнуць, уні̀кнуць
предохранитель засьцерага̀льнік, [запабѐжнiк]
предписание нака̀з
предплечье (анат.) цэ̀ўка, аплѐчак, поквіца
предплюсна (анат.) ступа̀к
предполагаемый які̀ ма̀е быць
предполагаемый (предположенный) меркава̀ны, які̀ мѐўся быць
предполагаемый (возможный) магчы̀мы, мажлі̀вы
предполагать меркава̀ць, гада̀ць, дапушча̀ць
предположение меркава̀ньне, дапушчэ̀ньне
предположить (решить) зьмеркава̀ць
предпоследний перадапошні
предпосылка перадумова
предпочесть адда̀ць перава̀гу; ува̀жыць за лѐпшае
предпочтение перава̀га
предпочтительно перава̀жна, лепш
предпочтительный перава̀жны, лѐпшы
предпринимать (разл.) чыні̀ць, рабі̀ць, распачына̀ць, бра̀цца за
предпринять издание журнала распача̀ць (узя̀цца за) выда̀ньне часопіса
предпринять шаги зрабі̀ць за̀хады
предприятие (фабрика) прадпрыѐмства
предприятие (дело) спра̀ва, пачына̀ньне
предрасположение схі̀льнасьць
предрассветный дасьвѐтны
предрассудок забабон, пры̀хамаць, пры̀мха
председатель старшыня̀
председательство старшынява̀ньне, старшынёўства
председательствовать старшынява̀ць
предсердие (анат.) прысѐньне
предсказывать вешчава̀ць, прарака̀ць
представился случай нада̀рылася нагода
представитель (фирмы) засту̀пнік
представитель (фауны) зья̀ўнік
представительный (о внешности) самаві̀ты, пазорны, пава̀жны
представить (кого-либо кому-либо) пазнаёміць (з кім?), адрэкамэндава̀ць (каму̀?)
представить (вообразить) уяві̀ць
представить (кого-либо в смешном виде) намалява̀ть, паказа̀ць
представить (на сцене) паказа̀ць
представить доказательства зьяві̀ць (прывѐсьці) доказы
представить к награде вы̀лучыць на ўзнагароду
представить на рассмотрение пада̀ць на разгля̀д
представить свидетельство о болезни зьяві̀ць (паказа̀ць, пада̀ць) пасьвѐдчаньне аб хваробе
представить соображения прывѐсьці (пада̀ць) меркава̀ньні
представление (воображение) уяўлѐньне
представление (на сцене) пака̀з, інсцэніза̀цыя
представление (интересов страны) рэпрэзэ̀нтацыя
представляется возможность ёсьць магчымасьць
представлять (себе) уяўля̀ць
представлять (из себя) быць, зьяўля̀цца, увасабля̀ць, гэ̀та, станаві̀ць (сабой)
представлять (достойно страну) рэпрэзэнтава̀ць
представлять большие затруднения выкліка̀ць (склада̀ць) вялі̀кія ця̀жкасьці
представлять большую ценность уяўля̀ць (склада̀ць) вялі̀кую каштоўнасьць
представлять собой воплощение честности быць увасаблѐньнем чэ̀снасьці
представляться (называть себя) называ̀ць сябѐ, адрэкамэндоўвацца
представляться (в воображении) уяўля̀цца
представляться (представать) паўстава̀ць
представляться (являться) зьяўля̀цца
представляться (казаться) здава̀цца
представляться (показываться) пака̀звацца
представляться дураком прыкі̀двацца (удава̀цца) ду̀рнем, строіць зь сябѐ ду̀рня
представляться в виде паўстава̀ць у вы̀глядзе
предстать паўста̀ць, стаць, зьяві̀цца
предстоять трэ̀ба бу̀дзе, прадба̀чыцца, ма̀е адбы̀цца
предстоящий які̀ ма̀е быць, які̀ бу̀дзе, які̀ ма̀е адбы̀цца
предстоящий (будущий) бу̀дучы
предсумерки ша̀рая гадзі̀на
предтеча наўзьбѐжнік, запавѐсьнік, папярэ̀днік
предубеждение упярэ̀джаньне
предумышленный наўмы̀сны
предупредительный (о человеке) запабѐжлівы
предупредительный (заранее извещающий) папераджа̀льны, паведамля̀льны
предупредить (об опасности) папярэ̀дзіць, паведаміць
предупредить (опасность) папярэ̀дзіць, запабѐгчы
предупредить (события) вы̀перадзіць
предупреждение папярэ̀джаньне
предусловие перадумова
предусматривается мярку̀ецца, ага̀дваецца
предусмотреть агада̀ць, прагада̀ць, намеркава̀ць
предусмотрительный ага̀длівы, прага̀длівы, аба̀члівы, празорлівы
предутрення заря досьвіткі, дасьвѐцьце
предчувствие вычува̀ньне
предчувствовать вычува̀ць
предшественник папярэ̀днік
предшествовать папярэ̀днічаць
предшествующий (предыдущий) папярэ̀дні
предъявитель пада̀ньнiк, падава̀ньнiк
предъявить (пропуск) зьяві̀ць, паказа̀ць
предъявить (требования) зьяві̀ць, вы̀ставіць
предъявить (претензии) зьяві̀ць, вы̀ставіць
предъявить (иск) зьяві̀ць, пада̀ць
предъявить (обвинение) зьявіць, вы̀сунуць
предъявить (докозательства) зьяві̀ць
предъявить (ультиматум) паста̀віць
предъявить (права) зьяві̀ць
предъявленные (обвинения) вы̀сунутыя
преемник пераѐмнік
преемник (вступивший на смену) насту̀пца, насту̀пнік
преемник (продолжатель) прадаўжа̀льнік
преемственность пераѐмнасьць
прежде (когда-то) нѐкалі, калі̀сьці, колісь, калі̀сь
прежде (раньше) ранѐй
прежде (подумай, а позже говори) напѐрад, перш, на̀перш, сьпярша̀, папѐрадзе, упѐрадзь, наўпѐрад, наўпѐрш
прежде всего перадусі̀м, насампѐрад, наўпѐрад, насампѐрш
прежде срока да пары̀, да часу̀
прежде чем перш чым
преждевременный заўча̀сны, дача̀сны, няпорны
прежний колішні, калі̀шні
презент прэзэ̀нт, [суві̀сьцель]
презирать (относиться с презрением) пагарджа̀ць
презирать (считать недостойным внимания) грэ̀баваць
презрение пага̀рда
презрительный пага̀рдлівы
преимущественно перава̀жна
преимущественный перава̀жны
преимущество перава̀га, [адоля]
преисподняя скрозьдонная, апрамѐтная, пѐкла
преисполняться (желанием) прайма̀цца
преклонный возраст старэ̀чы век
преклонять колени клѐнчыць
прекословить пярэ̀чыць
прекрасно! цудоўна! [файна!]
прекрасный (рисунок) вѐльмі прыгожы, цудоўны
прекрасный (молоток) вѐльмі добры, выдатны
прекратить спыні̀ць
прекращение спынѐньне
прелестная девица на̀дная дзѐўка
прелести жизни прына̀ды (понадзі) жыцьця̀
прелестник (искуситель) спаку̀сьнік, зва̀дца, вошуст
прелестница (о женщине) ва̀бка, на̀дніца
прелестный спана̀дны
прелесть спана̀днасьць, ва̀бнасьць, [понадзь]
прелесть! [на̀дна!]
прельщать на̀дзіць, зва̀бліваць, ва̀біць, спакуша̀ць, чарава̀ць
прельщаться спакуша̀цца, ва̀біцца
прельщение ама̀на, зва̀ба, спаку̀са
прелюбодей блудадзѐйнік, ба̀йстар
прелюбодеяние блудадзѐйства, пералю̀б
премного вѐльмі многа
премудрости вы̀мудры
пренебрегать (проявлять пренебрежение) грэ̀баваць 
пренебрегать (относиться с презрением) пагарджа̀ць
пренебрегать (оставлять без внимания) не зьвярта̀ць ува̀гі; не зважа̀ць
пренебрежение (действие) грэ̀баваньне, пагарджа̀ньне, занядба̀ньне
пренебрежение (презрение) пага̀рда, зьнява̀га
пренебрежение правилами движения пагарджа̀ньне (занядба̀ньне) пра̀вілаў ру̀ху
пренебрежительный зьнява̀жлівы
пренебрежительный (презрительный) пага̀рдлівы
пренебрежительный (небрежный,  нядба̀йны
невнимательный)
прения [су̀пры]
преобладание перава̀га
преобладающий перава̀жны
преображать перайна̀чваць, зьмяня̀ць
преобразование пераўтварэ̀ньне
преобразователь (о человеке) рэфарма̀тар
преодолеть  пераадолець, сходаць
преодолеть (победить) перамагчы̀, зваява̀ць, адолець, сходаць
преосвященный правялѐбны
препарат прэпара̀т, [спорабак]
препираться (пререкаться, перечить) пярэ̀чыць, запярэ̀чваць, таройкацца
преподаватель выкла̀днік
преподавать выклада̀ць
преподнести (неприятность) прынѐсьці
преподнести подарок падары̀ць
преподобие (преосвященство) вялѐбнасьць, правялѐбнасьць, сьвятаблі̀васьць
преподобный вялѐбны, сьвятаблі̀вы
Преполовение Перапла̀ўе
препоясать падпераза̀ць
препроводительный суправаджа̀льны
препятствие перашкода, перака̀за, зава̀да, запорына, запіна̀ньне, [застра̀га], [станьнё]
препятствовать перашкаджа̀ць, стая̀ць на перака̀зе, чыні̀ць перака̀зу
препятствующий (о человеке) перашкодца
прервать перапыні̀ць
прерваться перапыні̀цца
пререготива перава̀га, [пяршомства]
пререкание супярэ̀чка, таройканьне
пререкаться пярэ̀чыць, запярэ̀чваць, таройкацца
прерывающийся перары̀вісты
пресвятая найсьвяцѐйшая
пресекать перапыня̀ць, спыня̀ць, кла̀сьці канѐц
пресечение (преступления) спынѐньне
преславный славу̀ты
преследование сьцігава̀ньне, перасьлѐд, пагоня
преследователь перасьлѐднік, [напа̀сьнік]
преследовать перасьлѐдаваць, сьцігава̀ць, [напа̀ставаць]
пресмыкательство (раболепство) папаўза̀, папаўзьлі̀васьць, упа̀ды
пресмыкаться (о животных) поўзаць, [плы̀гаць]
пресмыкаться (раболепствовать) поўзаць, [гні̀біцца]
пресмыкающиеся паўзуны̀, [плыгуны̀]
прессовать прасава̀ць
преставиться (умереть) памѐрці, скана̀ць
престарелый застарэ̀лы
престол паса̀д, сталѐц, [маеста̀т]
преступѝть закон з пра̀ва вы̀ступіць
преступление злачы̀нства, злачы̀н, [вы̀ступ]
преступник злачы̀нец, [высту̀пца]
преступный злачы̀нны, крыміна̀льны, [высту̀пны]
пресыщение перасы̀ць, сыць, здавальнѐньне, [насы̀тнасьць]
претензия прэтэ̀нзія, [пры̀кась]
претерпеть зазна̀ць, зьвѐдаць
претит гі̀дзіць, [мліць]
преткновение згаршэ̀ньне
преть прэць
преувеличить перабольшаць
преуспевание вялі̀кі посьпех, спасьпява̀ньне
преуспевать мець (рабі̀ць) посьпехі, спасьпява̀ць
преходящесть міну̀часьць
преходящий пераходны, пераміна̀ючы, зьнікомы, міну̀чы
при пры
при виде (чего? кого?) пабачыўшы (што? каго?)
при данных обстоятельствах пры гэ̀тых абста̀вінах (умовах)
при действенной помощи з чы̀ннаю дапамогаю
при желании пад ахвоту
при жизни за жыцьця̀, зжы̀ву
при князе Альгерде за кня̀зя Альгѐрда
при нас за нас
при последнем издыхании тры чвэ̀рці да сьмѐрці, адну̀ пя̀тніцу жыць засталося
при случае пры ака̀зіі, пры нагодзе
при царе Горохе за дзѐдам-швэ̀дам, за каралём Бату̀рам
при этом заразом, пад тое
прибавление прыба̀вак
прибавочная стоимость дада̀ная ва̀ртасьць
прибаутки [хабалы̀]
прибегнуть к оружию ужы̀ць (скарыста̀ць) зброю
прибегнуть к врачу зьвярну̀цца да лѐкара
прибедняться нябожыцца, бѐдніцца, бѐдзіцца, ні̀ціцца
прибежище прыпы̀нішча, прыста̀нішча, прыста̀ньне, прыту̀лак, прыту̀льле
приблизительно блі̀зу таго
приблизительно десять волков нѐшта зь дзѐсяць ваўкоў
приблизительно десять лет назад гадоў зь дзѐсяць наза̀д
приблизительно десять рублей рублёў зь дзѐсяць
прибой волн напа̀д хва̀ляў
прибор снадзь, прыла̀да
приборы сна̀дзіва, начы̀ньне
прибрать к рукам прыгла̀баць, прыгнобіць
прибыль прыбы̀так, спарня̀, зыск
прибыль (нечестная) рабохі
прибыльный прыбыткоўны, зыскоўны
приваживать (приманивать) на̀дзіць
привередливый пераборлівы, кара̀длівы, [мільгавольчывы], [сакатлі̀вы]
привередливый (прихотливый) нараві̀сты, пераборлівы, кара̀длівы, [мільгавольчывы], [сакатлі̀вы]
привередливый (капризный) пераборлівы, кара̀длівы, [мільгавольчывы], [сакатлі̀вы]
привередник пярэ̀біра
привередничание пераборы
привередничать перабіра̀ць, [верадава̀ць]
привереды (прихоти) выдва̀ры, пры̀хамаці
приверженец прыхі̀льнік, пасьлядоўнік
привести в замешательство (смятение) збунтава̀ць, спанталы̀жыць
привести в порядок да ла̀ду давѐсьці, спара̀дкаваць, апара̀дчыць, абла̀дзіць
привести в чувство (сознание) ачу̀ціць, адчу̀ліць
привести в ужас  нагна̀ць жа̀ху; жахну̀ць
привет! віта̀ю! здароў!
приветствие павіта̀ньне
приветствованный прывіта̀ны
приветствовать віта̀ць
привечать [вельмава̀ць]
прививка (о дереве) прышчэ̀п, прышчэ̀пка, прышчапля̀ньне, прышчапѐньне
прививка (мед.) вакцына̀цыя
привидение пры̀від, патароча, здань
привилегированный прывілѐйны, прывілеява̀ны
привилегия прывілѐй
привитый (о дереве) прышчэ̀плены
привкус пры̀смак
привкус (вареного) су̀варнасьць
привлекание к суду пазыва̀ньне
привлекательность ва̀бнасьць, пана̀днасьць, вабнота
привлекательный (притягательный) пава̀бны, пана̀дны, ва̀бны, ва̀блівы, ва̀бкі
привлекать прыцягва̀ць
привлекать (влечь, манить) прыця̀гваць, ва̀біць, прыва̀бліваць, на̀дзіць
привлекать (вовлекать) уця̀гваць, залы̀гваць
привлекать (к участию) прыця̀гваць, залуча̀ць
прпривлекать к ответу браць на цугу̀ндэр
привлекать к суду прыця̀гваць да суда̀; пазыва̀ць на суд
привлекать на свою сторону схіля̀ць на свой бок
привлечение (разл.) прыця̀гваньне, залучэ̀ньне, уця̀гваньне, залы̀гваньне, ва̀бленьне, прыва̀бліваньне, 
  пазоў, схілѐньне
привлечённый к суду (ответчик) пазва̀ны
приводимый прыводны
приводить (цитату) прыточваць
приводить в движение (разл.) ру̀хаць, кірава̀ць, соўгаць, су̀нуць, штурха̀ць
приводить в порядок ладкава̀ць, ла̀дзіць
приводить в чувство прытомнець, ачу̀льваць
привозной прывозны
привой прышчэ̀пак
приволье выгодзьдзе, ланы̀
приворотить (кого-либо) прывярну̀ць
приворотное зелье лю̀бжа, любі̀стра, лю̀бчыкі
привратник прыдзьвѐрнік, бра̀мнік
привыкать абвыка̀ць
привыкший абвы̀клы
привычка абвы̀чка, звы̀чка, [налога]
привыкнуть абвы̀кнуць, прызвыча̀іцца
привязанность (чувство) прыхі̀льнасьць, лю̀басьць
привязать прывяза̀ць, прывіну̀ць
привязать (корову) навяза̀ць
привязь (из прутьев) ві̀тка
пригвоздить (доску) прыбі̀ць
пригвоздить (человека) прыку̀ць
пригласительный (билет) запраша̀льны
пригласить запрасі̀ць
пригласить (многих) паспраша̀ць
приглашение запрашэ̀ньне, запросіны
приглядеть [спазры̀ць]
приглянуться спадаба̀цца, упадаба̀цца, спазры̀цца
приговаривать прымаўля̀ць
приговаривать (юр.) асуджа̀ць
приговор прысу̀д, вы̀рак
приговорить прысудзі̀ць, вы̀ракаваць
пригодиться (понадобиться) спатрэ̀біцца, прыда̀цца
пригодиться при случае стаць на прыгодзе
пригодный прыда̀тны
пригородный пры̀гарадны, падмястовы, прымѐскі
пригорок пагорак, узгорак
пригоршня пры̀гаршчы, трэ̀шчы
пригорюниться зажуры̀цца
приготовить (оружие к бою) падрыхтава̀ць
приготовить (суп) згатава̀ць, звары̀ць
придавать (значение) надава̀ць
придавленность (чувство) прыгнѐчанасьць
придаёт родственный характер надаѐ свойскага хара̀ктару
приданница малада̀я з паса̀гам, [вѐньніца]
приданое (невесты) паса̀г, [вѐна]
придать (значение) нада̀ць
придерживаться мысли пільнава̀цца ду̀мкі
придираться чапля̀цца
придирка за̀чапка
придирчивый прычэ̀пісты
придётся давядзѐцца
придурок паўду̀рак, паўгловак, боўдзіла, [шулѐпа]
придыхательный прыдыха̀льны
приевшийся агорклы
приедчивый прыѐдлівы
приемлемый прыма̀льны
приемлемый (допустимый) дапушча̀льны
приемлемый (подходящий) прыда̀тны
приемлемый (сносный) ніштава̀ты
приесться прыѐсьціся, надаку̀чыць, абры̀даць, абры̀днуць
приехать на поиски шука̀ць прыѐхаць
приём прыймо, прыйма̀ньне, прыня̀цьце
приём (спорт.) спохват
приём обеда абѐданьне
приёмка прыма̀ньне, прыня̀цьце
приёмная пачака̀льня, пры̀мень
приёмник (тех.) прыйма̀ч
приёмный прыйма̀ны, прыймовы
приёмный сын нѐсын
приёмыш пры̀йміч
прижать (к забору) прыці̀снуць, прыпну̀ць, прыпя̀ць
прижать (к груди) прыгарну̀ць, прытулі̀ць
прижать (прищемить) хвост кры̀лы прыця̀ць, на хвост наступі̀ць
прижизненный [дажывотны]
прижим (царский) уці̀ск
прижимистый прыці̀склівы
прижимистый (о человеке) скна̀рысты
прижмурить прыплю̀шчыць, прымру̀жыць
призвание паклі̀каньне
призванный паклі̀каны
приземистый аса̀дзісты, прыса̀дзісты, прыпа̀дзісты, апоўзлы, каржакава̀ты
приземлиться прыназѐміцца
призма пры̀зма, кантаслу̀п
признавать уважа̀ць
признак прыкмѐта, азна̀ка
признание прызна̀ньне
признательность удзя̀чнасьць
признать вину прызна̀цца да віны̀
призначенный (вагон) прыдзѐлены
призрак здань, сьцень, мара̀, пры̀від
призрачный (мир) пры̀відны
призрачный (риск) уя̀ўны
призыв за̀клік, покліч
прийти прыйсьці̀
прийти в беспамятство аглу̀зьдзіцца, аглумі̀цца
прийти в бешенство ашалѐць
прийти в голову на ду̀мку (помысел) упа̀сьці
прийти в движение разру̀хацца
прийти в себя ачомацца, агой(ў)тацца, ачуня̀ць, апрытомнець, падня̀ць шоры (пра здароўе), 
  разглу̀здацца (пасьля сну), ачу̀ціцца
прийти в сознание апрытомнець
прийти в ужас жахну̀цца
прийти в упадок заняпа̀сьці, падупа̀сьці
прийти к заключению зрабі̀ць выснову
прийти к соглашению паразумѐцца
прийти к шапочному разбору у сьвіны̀я галасы̀ прыйсьці̀, прыйсці̀ сьвѐчкі тушы̀ць
прийти раньше апарані̀цца
прийтись по нраву (по нутру) даспадобы прыпа̀сьці
приказ зага̀д, [росказ]
приказать загада̀ць
приказать долго жить душою загавѐць, пад абарацѐнь паѐхаць
приказчик (имения) ціву̀н
прикасаться датыка̀цца, дакрана̀цца
прикидываться (кем-либо) удава̀ць зь сябѐ
прикинуть (порассудить) памеркава̀ць
прикинуть (размыслить) паду̀маць, памяркава̀ць, [памадыгава̀ць]
прикинуть (подсчитать) парахава̀ць
прикинуть (взвесить) узва̀жыць
прикинуть (смекнуть) ушу̀піць, скѐміць
прикинуть (добавить) дада̀ць
приклонить (деревце) прыхілі̀ць, прыгну̀ць
приклонить (прислонить) прытулі̀ць
приключение прыгода
приключенческий прыгодніцкі
приключиться зда̀рыцца, прылучы̀цца
приключиться адбы̀цца, ста̀цца
прикол (сленг) дасьці̀пны (датклі̀вы) жарт, [прыты̀чка], [досьціпка], [датклі̀ўка], [пад’ялдычка]
приколотить (доску) прыбі̀ць
прикольный [прыты̀чны], [дасьці̀пны], [датклі̀вы]
прикорнуть (вздремнуть) [замгну̀ць]
прикосновение дотык, дакрана̀ньне
прикосновенный даты̀чны
прикоснуться датыкну̀цца, дакрану̀цца
прикусить язык гаў дый зу̀бы сьцяў, зашы̀ць языка̀
прилавок (в магазине) пры̀талка
прилагательное (грам.) прымѐтнік
прилежание стара̀ннасьць, ру̀пнасьць
приложить (усилие) прыкла̀сьці
приложить (к заявлению справку) прыкла̀сьці
приложить (ещё сто рублей) дада̀ць
приложить (теорию на практике) дапасава̀ць, дастасава̀ць
приложить (использовать) скарыста̀ць, ужы̀ць
прилегающий прылѐглы
прилежание стара̀ннасьць, руплі̀васьць, улѐглівасьць
прилечь прылѐгчы
прилив (мор.) прыплы̀ў
прилив (чувств) наплы̀ў
прилип, как банный лист к ж… прылі̀п, як прус да чырвонага я̀блыка
приличный костюм добры (нядрэ̀нны, шчыгу̀льны) гарніту̀р
приличный молоток добры (нядрэ̀нны) малаток
приличный по весу ла̀дны ва̀гаю
приличный случаю доклад адпавѐдная вы̀падку лѐкцыя
приличный успех здавальня̀ючы (добры) посьпех
приличный человек прыстойны чалавек
приложить руку (к чему-либо) спрычыні̀цца
прильнуть (разл.) прыпа̀сьці, прытулі̀цца, прыгарну̀цца, прылі̀пнуць, далучы̀цца, прымкну̀ць
примазаться (к кому-либо) прысѐбрыцца
приманивание ва̀беньне, прыва̀бліваньне
приманивание (птиц, зверей голосом ва̀ба, ваб
звуком)
приманить прыва̀біць
приманка прына̀да, прыва̀ба
приманка (для пчёл) закроп, на̀прыск
приманка (для раков) лібі̀ла, лі̀пцы
приманчивый зва̀блівы, спаку̀сьлівы, пана̀дны
применять ужыва̀ць, тарнава̀ць, карыста̀ць
применение тарнава̀ньне, ужыва̀ньне, карыста̀ньне
применительно (к чему?) у дастасава̀ньні (да чаго?)
пример пры̀клад, узор
примерить памѐраць
примерно пры̀кладам, пры̀кладна
примерять (одежду) прымяркоўваць
примесь дамѐшак
примета знак, прыкмѐта
приметить прыкмѐціць, зьмѐціць
приметить (заметить) зацѐміць, сьцеміць, заўва̀жыць, [закмѐць]
приметливый ця̀мкі
примечательный (случай) прыця̀мны, заўва̀жны, ва̀рты ўва̀гі
примечать цѐміць, заўважа̀ць
примётка (ниток) фастры̀га
примётывание (ниток) фастрыгава̀ньне, стрыгава̀ньне
примётывать стрыгава̀ць
примирение замі̀раньне, згода
примирительный прымiрэ̀нчы
примирить замі̀рыць, загодзіць
примкнуть (стол к стене) прысунуць усуты̀ч (ушчы̀т, прытном)
примкнуть (к партии) далучы̀цца
примкнуть штык надзѐць штых
примораживает бярэ̀цца на мароз
приморозок пры̀маразкі
примоститься прымасьці̀цца, прымастаколіцца, прымясьцѐрыцца
примосток (возле печи) прыполак
примять (растение) вы̀талачыць, сталачы̀ць
принадлежать прыналѐжыць, налѐжыць
принадлежащий прыналѐжны
принадлежности (письменные) прыла̀ды
принести прынѐсьці
принести благодарность шчы̀ра падзя̀каваць, адда̀ць падзя̀ку
принести извинения папрасі̀ць прабачэ̀ньня
принижать (унижать) зьневажа̀ць
принижать (умалять значение, роль) ма̀ліць, прымянша̀ць, зьніжа̀ць
приникнуть (к кому-либо, к чему-либо) прыпа̀сьці, прытулі̀цца
приникнуть (затаиться) стаі̀цца
принимать близко к сердцу прайма̀цца
принимать во внимание пільнава̀ць, мець на ўва̀зе, браць пад увагу, зважа̀ць
принимать гостей прыма̀ць гасьцѐй
принимать другое свойство набыва̀ць і̀ншую я̀касьць
принимать за другого человека уважа̀ць за і̀ншага чалавѐка
принимать во внимание мець на ўва̀зе, мець наўвѐце, даўніма̀ць, мець узгля̀д (на што? на каго?) 
принимать врага на штык сустрака̀ць ворага багнэ̀там (штыхом)
принимать меры рабі̀ць за̀хады, дава̀ць ра̀ды
принимать ожесточённый характер рабі̀цца заўзя̀тым
принимать остатки ужина прыбіра̀ць рэ̀шткі вячэ̀ры
принимать роды прыма̀ць роды; ба̀біць; дзі̀цятка пераніма̀ць
принимать сторону противника станаві̀цца на бок су̀пара
принимать участие браць удзѐл
приноровиться (изловчиться) знараві̀цца, злаўчы̀цца
приносить пользу дава̀ць кары̀сьць
принтер пры̀нтар, друка̀рка
принудительно прымусова
принудительный прымусовы
принудить зму̀сіць, прыму̀сіць
принуждение прыму̀с, мус, прыну̀ка, зму̀ста
принуждённо вы̀мушана, зму̀шана
принуждённый змуша̀ны, прыгва̀лчаны
принятие прыма̀ньне, прыня̀цьце
принципиально прынцыпова
принять в соображение узя̀ць пад ува̀гу
принять влево! лѐва збоч!
принять вправо! пра̀ва збоч!
принять решение (разл.) пастанаві̀ць, наду̀маць, зду̀маць, зьмеркава̀ць, намеркава̀ць, пагадзі̀ць,
  абсеймікава̀цца
приобрести (разл.) прыдба̀ць, набы̀ць, здабы̀ць, авалодаць, атрыма̀ць, займѐць
приобрести с большим трудом агораць
приобрести барские замашки распанѐць
приобрести благоволение у ла̀ску ўбі̀цца
приобретение прыдба̀ньне, здабы̀так, набы̀так
приобщить (вовлечь) залучы̀ць, залыга̀ць
приосаниться прыня̀ць пава̀жны вы̀гляд (малайцава̀тую паста̀ву)
приостановить прыпыні̀ць, застанаві̀ць
приотворить прачыні̀ць
припадок пры̀падзь, хворыш
припасы (съестные) харчы̀
припекать (о морозе) зы̀рыць
припечек пры̀пек, прыкамі̀нак
приплод вы̀плад
приплюснуть прыпляска̀ць
приплыть (на лодке) прывеслава̀ць
приподнимать (разл.) прыпадыма̀ць, прыўздыма̀ць, прыўзьніма̀ць
приподнимать (рычагом) падва̀жваць
приправа (из теста) закалотка
припрятать прыхава̀ць
припуститься (бежать) улѐгчы
припушить (снегом) прыцерушы̀ць
приравнять прыраўнава̀ць
приречье урэ̀чча
природа прырода, натура
природоведение прыродазна̀ўства, натуразна̀ўства
приручить асвойчыць
присахарить пасы̀паць цу̀крам
присвоение (собственности) прысабѐчаньне, прыўла̀шчваньне, прысвойтаньне
присвоить (собственность) прысабѐчыць, прысвойтаць, прыўла̀сьціць
присвоить звание уганарава̀ць, нада̀ць годнасьць
приседать (делая реверанс) выдыга̀ць
присердие (анат.) прысѐньне сэ̀рца
присесть на колени прысѐсьці на колінкі
присказка пры̀казка
присказка (весёлая) [прыбабу̀нька]
прискорбный (случай) су̀мны
прискучить надаку̀чыць, абры̀даць
прислонить прыставіць, прыперці, прыхілі̀ць, прыхіну̀ць
прислониться к стеклу прышклі̀цца
прислуживать слугава̀ць
прислужник паслуга̀чы, [чаля̀днік]
прислужница паслуга̀чая, [чаля̀дка]
присматривать (ребёнка) дагляда̀ць
присматривать (за кем? за чем?) нагляда̀ць (што? каго?), дагляда̀ць (каго? што?), пільнава̀ць (каго? што?)
присматривать (следить) сачы̀ць, назіра̀ць, пільнава̀ць
присматривать (высматривать, приискивать) наглѐджваць, нагляда̀ць
присматриваться прыгляда̀цца, цѐміцца
присматриваться в мишень набіра̀ць мэ̀ты
присмиреть сьці̀шыцца, [згні̀біцца]
присмотр (призор) дагля̀д, догляд, дагляда̀ньне, агляда̀ньне
присмотренный (ребёнок) даглѐджаны
приснопамятный векапомны
присносущий усюдыі̀сты, вечнаі̀сты
присный заўсёдашні, вѐчны, вячы̀сты, векуі̀сты
присовокупить далучы̀ць, дадаць, пабольшыць
присоединённый далу̀чаны, прыточаны
присоединиться далучы̀цца, прытачы̀цца
приспешник памага̀ты, саўдзѐльнік
приспичило напёрла, пару̀піла
приспосабливать к употребленюю ружьё ра̀дзіць стрэ̀льбу
приспосабливать к употребленюю  ра̀дзіць кросны
ткацкий станок
приспособить (разл.) прыстасава̀ць, прыснасьці̀ць, дапасава̀ць, датарнава̀ць, прыла̀дзіць, зра̀дзіць
приспособленец прыстасава̀нец
приспособление прыстасава̀ньне, прыла̀да, прыла̀дзьдзе
приспособления прыстасава̀ньні, прыла̀ды, начы̀ньне
пристав (судебный) пазыва̀ч
приставка прыточка
приставка к фамилии прыдомак
приставочный прыста̀ўны
приставший (прибившийся) прылу̀чны
пристальный пі̀льны
пристанище прысѐльле, прыту̀льле, прыста̀нак, пры̀стань
пристать к берегу [прыбѐразіцца]
пристегнуть (пуговицу) прышпілі̀ць
пристойно прыстойна
пристраиваться (расширять постройку) прыбудоўвацца
пристраиваться (к компании) прыла̀джвацца, прысупольвацца, прысяброўвацца, прымастакольвацца, 
  прысукроўвацца (з выгадай)
пристраиваться (на скамью) масьці̀цца, прымошчвацца
пристраиваться (на службу, работу) уладкоўвацца, ула̀джвацца
пристрастие (влечение) ця̀га
пристрастие (склонность) схі̀льнасьць
пристрастие (рвение) заўзя̀тасьць
пристрастие (слабость) сла̀басьць
пристрастие (предвзятость) староннасьць, неаб’екты̀ўнасьць, несправядлі̀васьць
пристраститься к водке, картам прыкарцѐць да гарэ̀лкі, ка̀ртаў; улѐгчы ў гарэ̀лку, ка̀рты
пристрастный старонны, неаб’екты̀ўны
пристроиться (к компании) прысябры̀цца, прысѐбрыцца, прысуполіцца
пристройка прыбудова
пристройка (боковая) прысьцѐнак
приступ (мед.) напа̀дак
приступить (к работе) узя̀цца, распача̀ць
пристыдить прысарама̀ціць
пристыженный асаромлены
пристяжка (запряжка) прыпрэ̀жка
пристяжка (упряж) ворчык
пристяжная (лошадь) варча̀к
присудить (премию) даць, прызна̀чыць
присутствовать быць, бытава̀ць, трыва̀ць
присутствующий прысу̀тны, тулі̀чны, прыты̀мны
присущий уласьці̀вы
присяга прыся̀га, прысяга̀ньне, [рота]
присягать прысяга̀цца, [шлюбава̀ць], [рочыць]
присягнувший прыся̀глы, [ротны]
присяжный (на суде) [ла̀ўнік], [копнік]
притаиться стаі̀цца
притаиться (подобно хорьку) стхары̀цца
притвор (церк.) дзядзі̀нец
притворить (дверь) прычыні̀ць
притвориться уда̀цца
притворный удава̀ны
притворяться дурачком дзіва̀чыцца, ду̀рня строіць
притеснение прыгнёт, уці̀ск
приток прытока
притон  прытон, здадзѐйскае прыста̀нішча (кубло)
притолока (перекладина) вяршні̀к, лу̀тка
приторный пры̀кры
притупить прытупі̀ць
притупить зрение пасьляпі̀ць вочы
притча пры̀павесьць
притягательный (манящий) зва̀блівы, ва̀бны, пава̀бны, пана̀дны, ва̀блівы, ва̀бкі
притягивание прыця̀гваньне
притяжательное местоимение прыналѐжны займѐньнік
притяжение (земли) прыця̀г, прыцягнѐньне, цяжэ̀ньне
притязание прэтэ̀нзія, [прыклі̀ка], [пры̀кась]
притянуть внимание зьвярну̀ць (забра̀ць) ува̀гу
притянуть воз прыцягну̀ць воз
притянуть детей к игре залучы̀ць (схілі̀ць) дзяцѐй да гульні̀
притянуть инвестиции в страну залучы̀ць інвесты̀цыі ў краі̀ну
притянуть к ответственности прыцягну̀ць да адка̀знасьці
притянуть клиентов прыва̀біць кліѐнтаў
приукрасить (комнату) трохі аздобіць (прыбра̀ць)
приукрасить (историю) прыхарашы̀ць
приукрасить (преувеличить) перабольшыць
приукрашение прыхарошваньне, прыдоба, маглява̀ньне
приукрашиваться прыхарошвацца, [маглява̀цца]
приурочить прымеркава̀ць, прыстасава̀ць
приусадебный (участок) прысядзі̀бны
приученный прыву̀чаны, прызвыча̀ены
приучить прывучы̀ць, прызвыча̀іць, прына̀дзіць
приучиться с трудом прылама̀цца
прихватить прыхапі̀ць
прихлебатель пахлѐбца, пахлѐбнік
приход (церк.) пара̀хвія (кат.), прыход (правасл.)
приходить в возбуждение от укусов (о скоте) гізава̀ць, зыкава̀ць, здракава̀ць
приходить в себя (в чувство) чуня̀ць, ачу̀ньваць, адха̀йвацца
приходить в упадок падупада̀ць, занепада̀ць
прихо̀дится даводзіцца
приходѝться (оказыватся подходящим) пасава̀ць
приходѝться (на субботу) прыпада̀ць
приходѝться (на долю) выпада̀ць, даводзіцца
прихожая (в квартире) віта̀льня, пры̀вень, прысѐнак, ухожая
прихорашивание прыхарошваньне, маглява̀ньне, чапурэ̀ньне
прихорашиваться (надмевацца) прыхарошвацца, маглява̀цца, чапуры̀цца, шыкава̀цца
прихотливый (привередливый) пераборлівы, кара̀длівы, [мільгавольчывы]
прихотливый (требовательный) патрабава̀льны
прихотливый (замысловатый) мудрагѐлісты, вы̀мудраваны, выштукава̀ны
прихотливый (вычурный) вы̀чварны
прихоть капрыз, недарэчнае жаданьне (хаценьне), пры̀хамаць, выдва̀ры, бажавольле, 
  [вытрыбѐнькі]
прихоть (причуда) дзіва̀цтва
прихрамывать наку̀льгваць, клы̀гаць, кандыба̀ць, шкандыба̀ць, кілга̀ць, кавіня̀ць, чыкільга̀ць, 
  клы̀паць
прицелиться злажы̀цца
прицепной (вагон) прычапны̀
причалить [прытарнава̀ць]
причастие (церк.) пры̀часьць
причастие (у католиков) сакра̀мэнт
причастие (грам.) дзеепрымѐтнік
причастник [спрычы̀нца]
причастный (разл.) даты̀чны, замѐшаны, зьвяза̀ны, прыналѐжны, [спрычынёны]
причём і то, прыты̀м
причёска прычоска, фрызу̀ра
причинить вред учыні̀ць шкоду (стра̀ту)
причислить к лику святых кананізава̀ць
причитание галашэ̀ньне, літа̀ньне
причитать галасі̀ць
причитаться налѐжаць
причитающийся налѐжны
причт (церк.) [почат]
причудливо дзіва̀чна
причуды дзіва̀чаньне, вы̀чуды
причудливый дзіва̀чны, вы̀чудлівы
причудник дзіва̀к, дзівосьнік
причудничать дзівосьнічаць
пришедший в упадок заняпа̀лы
пришей кобыле хвост пя̀тае кола ў возе
пришелец прышлѐц, прыходзька, за̀хадзень
пришелец (пренебр.) пры̀хадзень, прыблу̀да
пришелец (с Марса) прышлѐц
пришелец (чужак) чужы̀нец, чужані̀ца
пришествие прыход, пры̀йсьце, аб’я̀веньне
пришитый прыточаны
пришло в голову (на ум) на па̀мяць набѐгла, у галавѐ (каўтунѐ) закруці̀ла
пришлось (заночевать) давялося
пришлось (пригодилось) знагодзілася
пришлось по душе прыпа̀ла даспадобы
пришлый (не местный) пры̀шлы, наяжджа̀лы 
прищепка (для белья) шчамлётка
прищуренный прыжму̀раны, прымру̀жаны, [мару̀глы]
приют (учреждение) прыту̀лак
приютить даць прыту̀лак, прытулі̀ць
приютить (в беде, несчастьи) прылабу̀ніць
приязненный прыя̀зны
приязнь прыя̀знасьць
приятного аппетита! смачнога! сма̀чна ѐсьці! сыць Божа!
приятный прыѐмны
про запас на запа̀с
про себя (говорить) сам сабѐ
пробавляться (довольствоваться) здавальня̀цца
пробавляться (кормиться) кармі̀цца, жыві̀цца
пробегать (целый день) прагаца̀ць
пробежавший прабѐглы
пробел (пропуск) прага̀л, прогаль, прага̀лак, пробель
пробиваться (о растительности) пракіда̀цца, узыходзіць, бра̀цца
пробиваться (через кусты, толпу) прадзіра̀цца, церабі̀цца, плі̀шчыцца, тачы̀цца, шворыцца
пробирка пробаўка
пробка (бутылочная) корак
пробка (автомобильная) затор
пробовать (съестное) каштава̀ць, смакава̀ць
пробовать (силы) спрабава̀ць
прободать прабосьці
пробойник (инстр.) дорнік
проборка прачуха̀нка, чос
пробудиться абудзі̀цца, прачну̀цца
пробудиться (внезапно) прахапі̀цца
пробуждение просып, пробудзь
пробьёт час часі̀на сту̀кне
провал (в горах) права̀л, права̀льле
провал (партии консерваторов) пара̀жка, пара̀за
провал (в памяти) прага̀л, прогаль, прага̀лак, пробель, пропуст
провалиться мне сквозь землю! каб я празь зямлю̀ (праз доньне) правалі̀ўся!
проваляться (в постели) пракача̀цца
провеивать зерно (г)арфава̀ць
проверка спра̀ўджаньне
проверять спра̀ўджваць
провести (обмануть) абаку̀ліць
провести лето пералѐтаваць
провести жизнь зьвекава̀ць
проветрить (комнату) правѐтрыць
проветрить (зерно) прасѐўрыць
провиант сьпі̀жа
провиантная сьпіжа̀рня
провидение празорнасьць
провиниться правінава̀ціцца, прашка̀піцца (экспр.)
провинность праві̀на
провинциальный правінцы̀йны
провод дрот
проводимых (мероприятий) праводжаных
проводимость (тех.) праводнасьць
проводить (домой) праводзіць
проводить (собрание) праводзіць, рабі̀ць
проводить (в армию) вы̀правіць
проводить время ба̀віць час
проводить время в одиночестве самотнічаць
проводить жизнь векава̀ць
проводить лето лѐтаваць
проводы праводзіны
провозгласить абвѐсьціць
провозглашение абвѐшчаньне, пракляма̀цыя
про̀волока дрот
проволо̀чка адвалока, адця̀гі
проволочный драця̀ны, дротавы
проворный (быстрый) жва̀вы, борзды, порсткі, [азукава̀ты]
проворный (ловкий) спры̀тны, уві̀шны, кру̀ткі, паваротлівы, уваротны
прогалина прага̀лак, прага̀ліна, латы̀галь (у лѐсе)
проглотить праглыну̀ць, пракаўтну̀ць, [зглы̀мзаць]
прогневаться загнѐваць
проговорить сквозь зубы прамі̀кнуць
проголодаться вы̀галадацца, згаладнѐць
проголодаться (двигаясь) вы̀хартавацца, вы̀мерхацца
прогорклый ёлкі, з’ялчэ̀лы
прогоркнуть паялча̀ць, зьялчэ̀ць
программируемый праграмава̀ны
программирующий праграмава̀льны
прогресс прагрэ̀с, поступ
прогрессивный прагрэсы̀ўны, паступовы
прогуливаться шпацырава̀ць, прахаджа̀цца
прогулка шпа̀цыр, праха̀ска, праходак
прогулять (день) правалы̀ндаць
продавать билеты квіткава̀ць
продавать глаза вѐтрам гандлява̀ць, вераб’я̀м хві̀гі дава̀ць
продавец прадаўні̀к
продавщица прадаўні̀ца
продажа продаж
продажная шкура кра̀мная ску̀ра, саба̀кам падшы̀ты
проданный запрада̀ны
продвигать (открытие) пасоўваць, ру̀хаць напѐрад
продевать (нитку) праця̀гваць, заця̀гваць, прасоўваць
продевать (руку в обод) прасоўваць
проделать (отверстие) прарабі̀ць
проделать (отверстие топором) прасячы̀
проделать (работу) зрабі̀ць, споўніць, вы̀канаць
проделать (мероприятие) правѐсьці, вы̀канаць
проделать (фокус) зрабі̀ць, паказа̀ць
продовольственная карточка [ѐмінны лісток]
проделка (стены) праробліваньне, прабіва̀ньне, прасяка̀ньне
проделка (мошенничество) махля̀рства, крутѐльства
проделки (шалости) вы̀брыкі, вы̀хілкі, вы̀цьвірты, вапоры, хаморы, шту̀кі, гіморы, выдрыгоны, бянёхі, 
  бяня̀кі, выдва̀ры, фартэ̀лі, выцёкі, выбѐгі, вывароткі, выкру̀ты, вы̀мудры, філю̀ты, 
  фі̀глі-мі̀глі, выкрута̀сы
продержать (долго на работе) прамушка̀рыць
продираться (через кусты, толпу) прадзіра̀цца, церабі̀цца, плі̀шчыцца, тачы̀цца, шворыцца
продырявиться прадзіра̀віцца, прарашэ̀ціцца
продлить прадоўжыць, працягну̀ць, адтэрмінава̀ць
продовольственный харчовы, ѐмінны
продовольствие прахарчу̀нак, харчы̀, ѐміна
продолговатый падоўжаны
продолжается (действие) доўжыцца, праця̀гваецца
продолжать (действие) доўжыць, праця̀гваць
продолжать вести свою линию вѐсьці (даводзіць) сваё далей
продолжать говорить гавары̀ць далѐй
продолжать занятия до июля праця̀гваць (доўжыць), заняткі да ліпеня
продолжать линию до пересечения падоўжваць лі̀нію да пераціна̀ньня
продолжать свою работу рабі̀ць сваю̀ пра̀цу далѐй
продолжать строительство дома вѐсьці далѐй будаўні̀цтва дому
продолжать традиции праця̀гваць трады̀цыі
продолжение праця̀г, падоўжваньне
продолжение следует бу̀дзе праця̀г
продолжительность (длина) даўжыня̀
продолжительность (жизни) праця̀гласьць
продолжительный (отпуск) праця̀глы
продольный падоўжны, уздоўжны
продрать глаза пралупі̀ць вочы
продраться (через кустарник) працерабі̀цца
продувка прадзіма̀ньне
продукт (производства) вы̀раб
продукт (своего времени) вы̀твар
продуктовый магазин [ѐмінная кра̀ма]
продукты питания [ѐмя], [ѐміна]
продушина праду̀ха
продырявить падзіркава̀ць, прарашэ̀ціць
продырявиться прадзіра̀віцца, прарашэ̀ціцца
продырявленный падзіркава̀ны
проедина проедзь
проездной (билет) праѐзны
проездом мімаѐздам
проём  пройма, прахон, прошчалка
проём (дверной, оконный) пройма
прожечь прапалі̀ць
прожёг (на чём-либо) прапа̀ліна
проживать (в квартире) пажыва̀ць, жыць
прожилка прожылак
прожиточный (минимум) пражыцьцёвы
прожора жарло, жарлок
прожорливый ненажэ̀рны, прожарны, жарлі̀вы, жэ̀рлівы
прожужжать (протрубить) уши ву̀шы адзвані̀ць
прозевать правочыць, праспа̀ць, празя̀піць, правароніць, прага̀піць
прозелит празэлі̀т, новакшчэ̀нец
прозорливец празорца
прозрачный празры̀сты, прасьвѐтны, празоры
прозреть зрабі̀цца віду̀шчым, пача̀ць ба̀чыць
прозреть (понять) уця̀міць, зразумѐць
прозреть (догодаться) здагадацца
прозреть (проникнуть умом) [празѐрыць]
прозябание мадзѐньне, гібѐньне
прозябать (влачить жалкое существование) мадзѐць, гібѐць, марнѐць, [ныдзьвідзь], [тусьмѐць], [чаўрэ̀ць]
произведение (действие) стварэ̀ньне, вы̀раб
произведение (художественное) твор
произведение (мат.) здабы̀так
произвести (действие) зрабі̀ць, правѐсьці, вы̀канаць
произвести (эффект) зрабі̀ць, вы̀клікаць, прычыні̀ць
произвести (продукцию) вы̀рабіць
произвести (ребёнка) нарадзі̀ць
произвести в чин нада̀ць годнасьць
производитель вытворца
производное слово вытворнае слова, вытвор
производный вытворны
призводственный вытворчы
произвол самавольства, дэспаты̀зм, [самады̀я]
произволение добрая воля
произвольный адвольны, самавольны
произносительный вымаўлѐнчы
произнести вы̀мавіць, прамовіць
произношение вымаўлѐньне
произойти (состояться) адбы̀цца
произойти (случиться) зда̀рыцца
произойти (сделаться) зрабі̀цца, ста̀цца
произойти (возникнуть) узьні̀кнуць
произойти (взять начало) узя̀ць пача̀так, пайсьці̀ ад
произошедший (случившийся) які̀ адбы̀ўся, адбы̀ты
произрасти вы̀расьці, прарасьці̀
происки (врага) забѐгі, подступы, ка̀верзы, падкопы, інтры̀гі, пады̀сьце
проистекать выніка̀ць
происходить (о событии) адбыва̀цца, става̀цца, налуча̀цца, здара̀цца, дзѐяцца
происходить (из рода) паходзіць
происхождение паходжаньне
происшествие здарэ̀ньне, вы̀падак, прыгода, падзѐя, [станьнё]
происшествие (необыкновенное) прая̀ва
пройгрыш пройгранка
пройдоха прайдзісьвѐт, прашля̀к, прашлѐц, ца̀хна, пройда,  ша̀хвараст, ша̀хір-ма̀хір
прок кары̀сьць
проказа (шалость) свавольства
проказа (болезнь) лѐпра, стру̀пля
проказливый свавольны, гарэ̀зьлівы, гарэ̀зны, праку̀дны
проказник праку̀да, гарэ̀за, свавольнік
проказничать праку̀днічаць, праку̀дзіць, гарэ̀зьнічаць, гарэ̀зіць, свавольнічаць, 
  сваволіць, бязу̀ліць, дурэ̀ць, галу̀заваць
прокатиться (с ветерком) праѐхацца
прокиснуть сквасьнѐць, скі̀снуць
прокисший сквасьнѐлы, скі̀слы
прокисший (о молоке) абры̀зглы
проклинаемый пракліна̀ны
проклятый пракля̀ты
проклятья праклёны, клѐнічы, [клянбёны]
проколоть прапароць
проконопатить абаткну̀ць
прокуренный (о человеке) затабаканю̀ханы
пролагать (путь) праклада̀ць
пролежень муля̀к
пролеска пралѐска, [сіневароць]
пролетарий пралята̀р
проливной (дождь) вылѐўны, нава̀льны, спорны, абложны
пролиться (через край) праплі̀снуцца
проложить себе дорогу сьлед (троп) сабѐ працерабі̀ць
промазать (промахнуться) спудлава̀ць, ня ўлу̀чыць, схі̀біць, даць ма̀ху (пу̀дла), абвіхну̀цца, абмахну̀цца,
  здурава̀ць
промах (промашка) пу̀дла, похібка, абма̀х
промахнуться спудлава̀ць, ня ўлу̀чыць, схі̀біць, даць ма̀ху (пу̀дла), абвіхну̀цца,
   абмахну̀цца, здурава̀ць
промедление  аба̀ва, ба̀ва, прамару̀джаньне
промедление (зацяжка) заця̀гваньне
промедление (проволочка) адвалока
промедление (немедленно) неадкла̀дна
промежуток прамѐжак
промежуточный прамѐжны, прамѐжкавы
промелькнуть мільгану̀ць
промозглый (о погоде) ёдкі, золкі, сыры̀
промозглый (застоявшийся) застая̀лы
промозглый (гнилой) гнілы̀
промозглый (испорченный) сапсава̀ны, сапсу̀ты
промозглый (затхлый) затхлы
промозглый воздух за̀тхлае (сапсу̀тае, сапсава̀нае, застая̀лае, гнілое) паветра
промоина размы̀віна
промокашка прамака̀тка
промокнуть змокнуць, намокнуць
промокнуть (сильно) вы̀макнуць,
промокший прамя̀клы
промолвить прамовіць, вы̀мавіць, сказа̀ць
промотать (деньги, состояние) праманта̀чыць, прамарнатра̀віць, расшуга̀ць (вы̀кінуць на вѐцер), [златрава̀ць], 
  [зьбяёдаць], [згэ̀рцаць], [згэ̀мтаць], [згайдама̀чыць], [расшы̀шкаць]
промычать (промямлить) прамармыта̀ць
промышленник прамысловец, прамыслоўца
промышленность прамысловасьць
промять пракамя̀чыць
пронзительный прані̀зьлівы, прарэ̀зьлівы, [праназава̀ты]
пронзить (копьём) праця̀ць, праніза̀ць
пронзить (проколоть) пракалоць, прапароць
пронзить (пробить) прабі̀ць
пронзить (пронять) праня̀ць
пронзить (о чувствах) праця̀ць, ахапі̀ць, ура̀зіць, рэзану̀ць
пронзить взглядом вокам праця̀ць
пронизывающий (ветер) золкі, зі̀мны
проникнуть (в комнату) пратачы̀цца, прабра̀цца
проникаться (идеей) перайма̀цца, прайма̀цца
проникновенный прані̀клівы, шчы̀ры, сардэ̀чны
проникнуться прася̀кнуцца
проницаемый праніка̀льны
проницательный празорлівы, гля̀дкі, прані̀клівы
проныра цмы̀га, працмы̀га, выцмы̀га, памаўза̀, прахі̀рца, пададоньнік
пронырливый (повадливый) дападны̀, дападкі̀, памаўзьлі̀вы
проняться (чем-либо) праця̀цца
пропавший прапа̀лы
пропади ты пропадом! прападзі̀ ты за гарэ̀лы блін! прапада̀й ты із дабром сваі̀м!
пропала охота ахвота адпа̀ла
пропали мои денежки! ля̀снулі мае грошыкі!
пропалывать палоць
про̀пасть прорва, пропадзь, зѐўра, прадоньне
пропасть (исчезнуть) прапа̀сьці, зьні̀кнуць, [прашорыцца]
пропасть (погибнуть) прапа̀сьці, згі̀нуць, загі̀нуць, лу̀нуць 
пропасть (потеряться) прапа̀сьці, згубі̀цца, запавѐтрыцца
пропасть (утратиться) прапа̀сьці, адпа̀сьці
пропащий прапа̀сны, гі̀блы, запрапашчоны, запрапа̀шчы
пропеллер ветрагоньнік
прописать ижицу (проучить, наказать) порткі скроіць, гароху засы̀паць (троху)
пропитавшийся прася̀клы
пропитание (действие) пракармлѐньне, прахарчава̀ньне
пропитание (прокормление) пражы̀так, пражыцьцё, прахарчу̀нак
пропитание (пища) харч
пропитать (смочить насквозь) прамачы̀ць, насы̀ціць
пропитать (тряпку водой) прамачы̀ць
пропитать (воздух) напоўніць, насы̀ціць
пропитать (воспитание чувством любви) напоўніць, праніза̀ць
пропитать сыростью нацягну̀ць сы̀расьці
проповеднический каза̀льны
проповедник каза̀ньнік, казнадзѐй, наста̀ўнік
проповедовать (что?) навуча̀ць (чаго?)
проповедь ка̀заньне, ка̀зань, наву̀ка
проподать под ногами (о земле) [я̀мніцца]
прополис пропаліс, кляёк
пропускать мимо ушей паўз ву̀ха пуска̀ць
пропускной прапустны̀
пропустить (страницу) праміну̀ць
пропустить рюмочку спаласну̀ць стопку
прорастать расьлі̀цца
проращивать прарошчваць
прореха праѐрак
прорезинивать гумава̀ць
прорицатель празорца, прарака̀льнік
проросший прарослы
пророческий прароцкі
пророчить праракава̀ць
прорубать (лес) церабі̀ць
прорубь (во льду) палонка, па̀наўка, пролубка, [праломка]
прорыв (в плотине) прорва
просветительский асьвѐтніцкі
просветить (подвергнуть просвечиванию) прасьвяці̀ць
просветить (дать знания) адукава̀ць
просвечивается сьвіці̀цца
просвещённый асьвѐчаны
просвещённый (образованный) адукава̀ны
просвещённый (культурный) культу̀рны
просвещённый абсолютизм асьвѐтны абсалюты̀зм
просвещённый ум асьвѐчаны розум
просевший (голос) перасѐлы
проседь сівізна̀
просека церабѐж, расьцяроб, тры̀ба, кулі̀са
просёлок прасѐліца
проситель прашэ̀ньнік, просьбіт
просительница прашэ̀ньніца
просительный (взгляд) просьбітны
просить прасі̀ць
просить (слёзно) просам (супрохам, просьма) прасіць, мальбоніць
просквозить праня̀ць вѐтрам (скразьняком), прадзьму̀ць
проскользнуть (на коньках) прасьлізну̀ць
проскользнуть (незаметно) працмыгну̀ць
проскользнуть (проскочить) праскочыць
проскользнуть (промелькнуть) прамільгну̀ць
прославленный выславёны
прославляются сла̀вяцца
проследить (за кем?) дапільнава̀ць (каго?), узя̀ць на вока (каго?)
прослойка прослань
прослойка (в сале) прорасьць, перасьцёл
прослушать (лекцию) праслу̀хаць
прослушать (товарища) вы̀слухаць
прослушать (не услышать) праслу̀хаць, недачу̀ць
прослыть прасла̀віцца, ста̀цца вядомым (слы̀нным)
прослышать прачу̀ць, дачу̀цца, пачу̀ць
просмотр (фильма) прагляд, прагляданьне
просмотр (недосмотр) недагля̀д
проснуться прачнуцца
проснуться (внезапно) прахапі̀цца
просохнуть (после дождя) абсохнуць, вы̀сахнуць
просохший прасохлы
проспорить (целый день) праспрача̀цца
проспорить (бутылку коньяка) прайгра̀ць у спрэ̀чцы
просроченный (продукт) застарэ̀лы
просрочить прачасава̀ць
простак прасьця̀к
простецкий (вид) прастакава̀ты
простирать (руки) выця̀гваць, прасьціра̀ць
простирать (кофту) вы̀мыць, памы̀ць, прамы̀ць
простирать (влияние) пашыра̀ць
прости! (последнее сказать) быва̀й!
прости! дару̀й! выбача̀й! праба̀ч!
простите меня! дару̀йце (праба̀чце, выбача̀йце) мне
простительно дарава̀льна
проститутка самада̀йка, [выляжа̀нка], [валя̀ўка]
простить (кого?) дарава̀ць (каму?)
простить долг дарава̀ць пазы̀ку
простить обиду дарава̀ць (праба̀чыць) крыўду
проститься (с другом) разьвіта̀цца
проститься (забудется со временем) дару̀ецца
простоволосый [даўлосы]
простокваша сыраква̀ша, сырапѐня
простолюдин прастотнік, [гбур]
простолюдье прастота, люд паспалі̀ты
простор разлог, прасьця̀г
просторечие прастамоўе
простосердечие сардэ̀чнасьць, шчы̀расьць
просторный шырокі, разложысты
простота прастата̀, простасьць
простофиля сяло-брало, салоха
пространно (объяснять) падрабя̀зна
пространно (выражаться) мнагаслоўна, шматслоўна
пространный (луг) вялі̀кі, шырокі, вялі̀зны, разложысты
пространный (рассказ) падрабя̀зны, шматслоўны
пространственный прасторавы
пространство прастора, пространь
пространство (над облаками) надхма̀р’е, зааблочча
пространство (под потолком) падстольле
пространство (над землёй) надзем’е
пространство (с двух сторон) аба̀паль
пространство (клинообразное) ушчалопак
простуда засту̀да
проступок вы̀ступак, праві̀на
простыня прасьціна̀, [ранту̀х], посьцілка
просфора проскурка
просчёт падлі̀к
просчёт (ошибка) абмы̀лка, пралі̀к
просчитаться (ошибиться) абмылі̀цца, схі̀біць
просьба просьба, [прохань]
протеже пратэжэ̀, [найпры̀яч]
протез пратэз, кавяла̀
против (врага, течения) супроць, су̀праць
противень бля̀ха
противник супраці̀ўнік, супара̀т, су̀пар, супярэ̀чнік, [староньнік], [праці̀вень]
противные стороны супраці̀ўныя бакі̀
противный (противоположный) процілеглы
противный (обратный ) адваротны
противный (противоборствующий) супраці̀ўны, праціўны
противный (противоречащий) пярэ̀члівы, супярэ̀чны
противный (неприятный) агі̀дны, гі̀дкі, бры̀дкі, пры̀кры
противоборствующие стороны супраці̀ўныя (праці̀ўныя) бакі̀
противовес супрацьва̀га
противогаз газаахоўнік, [адга̀зьнік]
противодействие супраці̀ў
противодействующий супрацьдзѐйны
противоестественный ненатура̀льны, ненармалёвы
противозаконный няпра̀ўны
противолежащий процілѐглы, супрацьлѐглы, супрацьлѐжны
противополагать супрацьпастаўля̀ць
противоположная сторона (чего-либо) адваротны бок
противоположный процілѐглы, супрацьлѐглы, супрацьлѐжны
противопоставить супрацьпаста̀віць
противоречить пярэ̀чыць
противоречащий і̀ншы
противоречивый супярэ̀члівы
противоречие (классовое) супярэ̀чнасьць
противоречие (возражение) пярэ̀чаньне
противостояние процістая̀ньне, супрацьстая̀ньне
протирать глаза цярэ̀біць вочы
протиснуться (в толпу) уплі̀шчыцца, утачы̀цца, упну̀цца
проток пратока, вадаточа
протопить (дом) вы̀цепліць
протопленный (дом) працѐплены
проторить (дорогу) пракла̀сьці, пратапта̀ць
протяжённость праця̀гласьць
протяжный (голос) асьця̀глы
протянуть (руку) пада̀ць
протянуть (время) праба̀віць, вы̀трываць
протянуть лапки (здохнуть) рогі скла̀сьці, капыта̀мі навярну̀ць, вы̀прагчыся
протянуть ноги (умереть) ногі вы̀прастаць (вы̀пруціць), уздоўж ла̀ўкі вы̀прастацца, лы̀ткі сту̀ліць, зды̀рдзіцца
проучить на рэ̀мус узя̀ць
профессор прахвэ̀сар
прохаживаться пахаджа̀ць, шпацырава̀ць
прохватить праня̀ць, прабра̀ць
прохвост шэ̀льма
прохиндей прахі̀рца
прохлада прахалода, прохаладзь, халадок
прохладно халаднава̀та, прахалодна
прохлаждаться (в тени) ахалоджвацца, прахаладжа̀цца
прохлаждаться (отлынивать) міжгулы̀ндзіцца, агіля̀цца
проход пройсьце, праход
проход (горн.) праход
проход (свободный доступ) прахон
проход (узкий, между строениями) су̀тачкі
проходимец (пройдоха, прощелыга) прайдзісьвѐт, прашля̀к, прашлѐц, ца̀хна, пройда, ша̀хвараст, ша̀хір-ма̀хір
проходимость праходнасьць
проходимый праходны
проходящий (век) які̀ міна̀е
проходящий (человек) праходны
прохожий праходны, хада̀к, хадзя̀ка
прохудиться прадзіра̀віцца
процедить працадзі̀ць
процедить сквозь зубы прамі̀кнуць
процент адсотак, процант
процессуальный кодекс (юр.) пара̀дак адправава̀ньня судоў
прочёска абысока
прочий і̀ншы
прочитанный прачыта̀ны
прочить (в президенты) прызнача̀ць, меркава̀ць
прочить (предрекать) прарочыць, запавяда̀ць
прочный трыва̀лы, моцны
прочные основы трыва̀лыя падва̀ліны
прочувственно прачу̀ла
прочь (уйти) прочкі, упрочкі
прочь! прэч!
прошел огонь воду и медные трубы пабы̀ў на кані̀ й пад канём, быў і ў коле і ў мя̀ле
прошептать шапятну̀ць
прошикать згэ̀рцаць, згмы̀заць
прошлогодний лѐташні, [лонскі]
прошлое міну̀ласьць, міну̀ўшчына, прошласьць
прошмыгнуць працмы̀гнуць
прощай! быва̀й!
прощальный разьвіта̀льны
прощать (кого?) дарава̀ць (каму?), выбача̀ць (каму?)
прощаться разьві̀твацца
проще пареной репы як абара̀нак зьѐсьці, як саба̀ку му̀ху схапі̀ць
прощелыга прайдзісьвѐт, прашля̀к, прашлѐц, ца̀хна, пройда,  ша̀хвараст, ша̀хір-ма̀хір, шэ̀льма
прощение прабачэ̀ньне, дарава̀ньне
проявить (характер) датрыма̀ць
проявление (характера) прая̀ва
прояснилось на хорошую погоду разабра̀ла на пагоду
проясниться (о погоде) распагодзіцца, вы̀пагадзіцца, узя̀цца на пагоду
пруд са̀жалка
пруд (небольшой) копанка, копань
пруд (для ловли рыбы) буч
прудить га̀ціць
пружина спрунжы̀на
пружинистая (походка) пру̀гкая
прут прут, папру̀ціна
прут (металлический) прэнт
прут (раскалённый) жыга̀ла
прут (тонкий, длинный) дубѐц
прыгать скака̀ць
прыгать (тупая) дзогаць
прыгун скаку̀н
прыгунья скаку̀ха
прыжок скачок
прындик дзю̀ндзік
прыск-прыск! пырсь-пырсь!
прыскать пы̀рскаць
прыткий жва̀вы, спры̀тны, порсткі
прыть спрыт
прыщ жыжа̀ўка
прядка (волос) па̀сма
прядка (льна) палойка
пряжа пра̀дзіва
пряжка спра̀жка, за̀нгель
прялка калаўрот, прасьні̀ца
прямая кишка чараво ку̀тняе
прямик-дорога прасьцѐнь
прямики цянькі̀
прямая связь наўпроставая су̀вязь
прямиком наўпрост, нацянькі̀, напрасткі̀
прямо проста, [абраві̀та]
прямо! наўпрост!
прямо в глаза (сказать) проста ў вочы
прямо-таки проста-такі̀
прямодушный шчы̀ры, адкры̀ты
прямой (путь) просты
прямой (ровный) роўны
прямой (непосредственный) безпасярэ̀дны
прямой (взгляд) адкры̀ты
прямой (проход) скразны̀
прямой путь к… пяройдзе наўпрост да…
прямопропорциональный простапрапарцы̀йны
прямоугольник прастаку̀тнік
пряник пѐрнік
пряники пѐрнікі, [жамкі̀]
пряничный пѐрнікавы
пряности пѐрнасьці
пряный пѐрны
пряслице прасьні̀ца
прясло (для сушки снопов) азярод, пераплот
прясть (пряжу) пра̀сьці
прясть (ушами) стры̀гчы
прятать хава̀ць, утойваць
прятки (игра) хованкі
пряха папраду̀ха, пра̀льля
псалом пса̀льма
псарня сабака̀рня
псарня (для борзых собак) хартоўнік
псевдоимный займѐнны
псевдоним псэўдонім, займѐньне
псиная кость (бран.) псялы̀га
псиная кровь (бран.) псяю̀ха
псих псых, [ланца̀х]
психовать псыхава̀ць, халерава̀ць
психологический псыхалягі̀чны
птенец птушаня̀, птушанё
птенец (неоперившийся) галапу̀пак
птенчик птушаня̀тка
птица пту̀шка
птица (большая) птах
птицы пта̀ства, пту̀шкі, пту̀шша
птицы летят на юг пту̀шкі ляту̀ць у вы̀рай
птичий птушы̀ны
птичий базар птушы̀ны торг
птичка пту̀шачка
публичный дом дом распу̀сты
пугало (в огороде) пу̀дзіла, пужа̀йла, пу̀жала, палохала, шатаві̀ла
пугало (перен.) пу̀дзіла, маньку̀т, ту̀йка, патароча, страхапу̀д, страшы̀дла, страхоцьце
пугало гороховое хоць у каноплі стаўля̀й, патароча салапа̀тая
пугать палохаць, пужа̀ць, ляка̀ць
пугливо пу̀дка, пужліва
пугливый пужлі̀вы, палахлі̀вы, ляклі̀вы
пуговица гу̀зік
пуговица (деревянная) брызгу̀ль, гапцю̀ль
пудель пу̀даль
пузцо трыбушок
пузырёк (на поверхности жидкости) бу̀рбалка, бу̀лбатка, бомбель, бурды̀ль
пузырёк (флакончик) пуздэ̀рак, калама̀рчык
пузырь (на теле) баўды̀р, вуды̀р, шурпу̀ль
пузырь (рыбий) пухі̀р
пук жмут
пулемёт кулямёт
пульверизатор пульвэрыза̀тар, пы̀рскаўка
пульс пульс, тутнѐньне
пульсировать пульсава̀ць, тутнѐць, тохтаць
пуля ку̀ля
пунцовый пунсовы
пунш пунш, [погратак]
пуп пуп, [жаронак]
пурга шугавѐя, крутавѐя, завіру̀ха
пурпур ба̀гра, шарла̀т
пускать по ветру зь вѐтрам пуска̀ць, на сьмѐтнік выкіда̀ць
пускать пыль в глаза чмуту̀ (ману̀) ў вочы пуска̀ць; жвір у вочы сы̀паць; ба̀кі забіва̀ць
пускать слухи дзѐйкаць
пустая голова пустальга̀, пустадомак, вераб'і̀ ў галавѐ нясу̀цца
пустить в дело скарыста̀ць
пустить в оборот у абыходак пусьці̀ць
пустить в ход ру̀хаць, накіроўваць
пустить кровь кроў кі̀нуць
пустить молву задзѐйкаць
пустить на дым з ды̀мам (агнём, вѐтрам) пусьці̀ць
пустить на самотёк лю̀зам пусьці̀ць
пустить на смарку змарнава̀ць
пустить по миру да торбы давѐсьці, у ста̀рцы пусьці̀ць, у ла̀пці абу̀ць
пуститься в пляс у скокі (танок) пайсьці̀, у чараві̀к (абца̀сы) даць
пустозвон пустаголк
пустозвонить шалабоніць
пустой (сосуд) пусты̀, парожні
пустой (вопрос) ма̀рны, дарэ̀мны
пустой человек пустальга̀, пустабѐка
пустомеля пустамлі̀н, плѐнтух, трэ̀ля
пустопляс ветрагон, узьвѐй-вѐцер
пустопорожний пусты̀, беззьмястоўны
пустословие ба̀еньне
пустота пусьціня̀, пустэ̀ча, паражнѐча, паражня̀, [парожнасьць]
пустошь пу̀стка
пустынник пустэ̀льнік
пустыня пустэ̀льня
пустырь агальча̀к, бу̀бен, пу̀стка
пустышка пустальга̀
пустышка (дет.) [ду̀нда]
пусть няха̀й, хай
пусть будет по вашему! няха̀й ваш верх бу̀дзе!
пустяк дробязь, глу̀пства
пустяки [дубавѐцьце]
пустяковый дробязны
пустячный (разл.) пусты̀, малава̀жны, нікчэ̀мны, дарэ̀мны, ма̀рны, нязна̀чны
путаница блытані̀на
путанный блы̀таны
путать (нитки) блы̀таць, бэ̀рсаць
путать (не различать) блы̀таць
путать (коня) пу̀таць
путать (вовлекать) ублы̀тваць, умѐшваць, залы̀гваць
путаться под ногами пад нага̀мі таўчы̀ся, таўпѐхацца
путеводитель давѐднік
путеводный праводны
путеец чыгу̀начнік
путешественник падарожнік, паяжджа̀нін
путешественник (странник) вандроўнік, вандроўца
путешествие падарожжа, падарож
путешествие (странствие) вандроўка, вандрава̀ньне
путешествовать падарожнічаць
путешествовать (странствовать) вандрава̀ць
путёвка дарожны ліст
путём! як ма̀е быць!
путник падарожны, падарожнік
путник (странник) вандроўнік, вандроўца
путно кары̀сна, прыда̀тна, добра
путный (о вещах) кары̀сны, прыда̀тны, добры
путный (о человеке) з глу̀здам (клёкам, панталы̀кам), разу̀мны
путь (дорога) шлях, тор, пуці̀на
путь (железнодорожный) каляі̀на
путь (развития) спосаб
путь держать кірава̀цца
пухлый пу̀льхны, бухма̀ты
пуховичок пярна̀цік
пучеглазый вірлавокі, валапокі, зірка̀ты, лупа̀ты
пучина вір, дрыгва̀, бѐздань, бяздоньне, [тоня]
пучиться пы̀рыцца
пучок пучок, [бу̀нцік]
пучок (горящих лучин) зу̀бленка
пучок (льна, конопли) руча̀йка, палойка
пушистый пу̀хкі, пухна̀ты, бухма̀ты
пушица (бот.) падвѐй
пушок (на лице) пэ̀лех, брудзь
пушкарь гарма̀тнік
пуще (прежнего) больш, мацнѐй
пуще (хуже) горш
пчела пчала̀
пчеловод пчаля̀р, [бортнік], [зямѐц]
пчеловодство пчаля̀рства
пчёлы (дикие) сьлѐпет
пчёлы-разведчики скаль
пшено проса
пшённый прасяны̀
пыж клак
пыжиться надзіма̀цца, напіна̀цца
пыл запа̀л, заўзя̀тасьць, імпэ̀т
пылесос пыласмок
пылко па̀лка, імпэ̀тна
пылкий па̀лкі, гара̀чы, імпэ̀тны
пыль пыл
пыльник (плашч) пылаві̀к
пыльным мешком стукнутый ляда̀шцік пераляцѐў (яму̀)
пыльца пылок
пыльца (на ножках пчелы) абножка, пярга̀, пальга̀
пырей пы̀рнік
пытать катава̀ць
пытка катава̀ньне
пытка (мука) паку̀та
пытливый дапы̀тлівы, ціка̀ўны
пышность (хлеба) пу̀льхнасьць
пышность (праздника) пампэ̀знасьць, помпа, пы̀шнасьць
пышные поминки бага̀тыя клёцкі
пышный (хлеб) пу̀льхны
пышный (праздник) пампэ̀зны, пы̀шны
пышный (о растениях) бу̀чны
пышный (о кронах деревьев) бухма̀ты, купча̀сты
пьеса п’ѐса, дзеятвор
пьявка пу̀гаўка
пьян как сапожник п’яны̀ як рамі̀зьнік (шавѐц, каморнік)
пьяница прапойца, апіву̀да, апівош, апока, зюзь, калю̀жнік
пьянчуга п’яню̀га
пьяный п'яны̀
пьяный в дым п'яны̀ як зямля̀
пьянящий п’янкі̀
пюре камы̀, таўкані̀ца
пядь пя̀дзя, [корх]
пялиться вылу̀плівацца, казѐліцца
пяльцы бі̀льцы, на̀пінкі
пятачок (место) пляцок
пятачок (у свиньи) лыч
пятиалтынный залатоўка
пятиглавый пяцігаловы
Пятидесятница Сёмуха
пятилетка пяцігодка
пятиться задкава̀ць, пя̀цца, адыходзіць наза̀д (за̀дам)
пятки пя̀ты
пятки не стоит пяты̀ (мѐзеніка, гарэ̀лага блі̀на) ня ва̀рты
пятнать пля̀міць
пятнистый пля̀місты, страка̀ты, пярэ̀сты
пятница пя̀тніца
пятно пля̀ма, [кля̀мза]
пятно (на всю жизнь) га̀ньба
пятнышко пля̀мка, бодка, ля̀пінка
пяточная кость (анат.) пя̀тавіца
пятый пя̀ты