gallery/fb_icon
gallery/book_logo
Радыё Свабода
о божечки! божухна!
о (чём? ком?) пра (што? каго?), аб (чым? кім?)
о чём разговор? пра што гамонім?
оба (человека) абодва
оба (яйца) абое
обагрить пабарвава̀ць
обагрить кровью скрыва̀віць
обалделый ачмурэ̀лы, [абаўрэ̀лы]
обалдеть ачмурэ̀ць, [абаўрэ̀ць]
обалдуй (бранн.) ёлуп, ёлупень, галга̀н, балды̀к, мяжджу̀ла, балдэ̀с, масалба̀с
обаяние чар
обаятельный чароўны
оббежал абабѐг
обвал звал
обвалять в муке укача̀ць у муку
обваляться в грязи укача̀цца ў гразь
обвернуть (чем-либо) абвіну̀ць, абгарну̀ць
обвернуть (во что-либо) абкруці̀ць, загарну̀ць, завіну̀ць
обвернуть (книгу, тетрадь и под.) абгарну̀ць, аблажы̀ць
обвернуть (обмотать) абкруці̀ць
обвернуть (голову платком) абапну̀ць
обветриться (потрескаться от ветра) засівѐрыць
обветшать састарэ̀ць
обветшать (одряхлеть) зрабі̀цца (ста̀цца) ляда̀шчым
обветшать (истлеть) струхлѐць, спарахнѐць, здру̀знуць
обветшать (прийти в упадок) заняпа̀сьці
обвинение вінава̀чаньне, абвінава̀чваньне
обвинитель вінава̀льнік, выкрыва̀ўца
обвинять зьвінава̀чваць, вінава̀ціць, віні̀ць, выкрыва̀ць
обвисший абві̀слы
обворожительный чароўны
обгаживаться га̀дзіцца
обглодать абгры̀зьці, абмусоліць
обдать (водой, кипятком) чабохнуць, абліць
обдать (холодом) ахапі̀ць, павѐяць
обдать (о чувствах) агарну̀ць, павѐяць
обдирала лупѐжнік, лупѐжца
обдирать (зерно от шелухи) шатрава̀ць
обдуть абадзьму̀ць
обе (женщины) абѐдзьве
обеденный абѐдны, абѐдні
обеднеть згалѐць, зьбяднѐць, знэ̀ндзіцца
обезболевающий абязбольвальны
обезвредить зьняшкодзіць
обезглавить абезгаловіць, зьняць галаву̀
обезглавить руководство пазба̀віць кіраўні̀цтва, абезгаловіць кіраўні̀цтва
обезлюдевший зьнелюдзѐлы, вы̀люднены
обезлюдеть вы̀люднець
обезопазопаситься засьцерагчы̀ся ад небясьпѐкі
обезумевший звар’яцѐлы, апантанѐлы, ашалѐлы
обезуметь звар’яцѐць, ашалѐць, зьѐхаць з глу̀зду, заглу̀зьдзіцца
обезьяна ма̀лпа
обезьянник малпоўнік
обеими руками абѐдзьвюма (абѐма) рука̀мі, абѐруч
обеими ногами (стоять) абѐдзьвюма (абѐма) нага̀мі, абѐнаж
обелиск востраслу̀п
оберег за̀чур
оберегать ашчаджа̀ць, ахоўваць
оберечь засьцерагчы̀, ахава̀ць
обернуть (бумагой) абгарну̀ць, абвіну̀ць, укруці̀ць
обернуть (голову) павярну̀ць, абярну̀ць
обернуть (в другую сторону) павярну̀ць
обернуть (опрокинуть) абярну̀ць, перакулі̀ць
обернуть (человека в кота) перавярну̀ць, абярну̀ць, ператвары̀ць
обернуться (о капитале) абярну̀цца
обернуться (туда и обратно) абярну̀цца
обернуться (превратиться) скі̀нуцца, абярну̀цца, ператвары̀цца
обескураженный зьбі̀ты з тропу (панталыку), зьбянтэ̀жаны
обеспамятевший аглумлёны
обеспечение забясьпѐчаньне
обеспечить (продуктами) забясьпѐчыць
обеспечить образование запэ̀ўніць адука̀цыю
обеспечить безопасность гарантава̀ць бясьпѐку
обеспокоить занепакоіць, патрывожыць, патурбава̀ць, зьмітрэ̀нжыць
обессилевший зьнясі̀лены, зьнябы̀ты, абнямоглы, зьняможаны
обессилеть зьнябы̀цца, зьнясі̀лець
обесславить зьнясла̀віць
обесцветить пазба̀віць колеру
обесцениться зьняцэ̀ніцца
обесчеловечиться зьнелюдзѐць
обесчестить зга̀ньбіць, зьнясла̀віць
обет абѐтка, абятні̀ца, прырачэ̀ньне, [аброк], [вота]
обетованная земля запавѐтны край
обещание абяца̀ньне, даклярава̀ньне
обещать абяца̀ць, даклярава̀ць
обёртка абгортка, акры̀ўка, вогартка
обёрточная бумага пакава̀льная папѐра
обёрточный абгортачны, пакава̀льны
обжалованный абска̀ржаны
обжаловать абска̀рдзіць, абска̀ржыць
обжарить абсма̀жыць
обжечь (руку кипятком) апа̀рыць
обжечь (кол) абпалі̀ць
обжечь (руку огнём) апячы̀
обжечь (руку крапивою) абстрыка̀ць
обжечься апячы̀ся
обжиг абпа̀л, абпа̀льваньне
обжим абціска̀ньне
обжимка (тех.) абціска̀ч
обжора кішку̀н, кішка̀р, вобжыр, жарлок, ненажора, ненаѐжа, жыромскі, крумі̀ла
обзаведение (животными) абзаводак
обзор (обозрение) агля̀д
обзорный агля̀дны
обзывать (давать кличку) ашыва̀ць
обивать пороги парогі ашыба̀ць
обиваться ашыба̀цца
обида кры̀ўда
обидеть пакрыўдзіць
обидный кры̀ўдны
обидчивый крыўдлі̀вы, кара̀длівы, крывотлівы
обидчик кры̀ўднік
обижать крыўдзіць, [нѐхтаваць]
обижаться крыўдава̀ць, вайдава̀ць
обилие (множество) мноства, многасьць
обилие (богатство) гойнасьць, даста̀так, бага̀цьце
обильный бага̀ты, шчодры, гойны
обильный (о растительности) бага̀ты, густы̀, пы̀шны
обильная ругань густа̀я ла̀янка
обитаемый засѐлены, насѐлены, залю̀днены
обитатель жыха̀р, насѐльнік
обитать жыць, пражыва̀ць, прабыва̀ць, знаходзіцца
обитель манасты̀р, кля̀штар, сялі̀ба
обитель (приют, уютная местность) прыту̀лак, прыста̀нак, уту̀льная мясьці̀на
обиход (употребление) ужы̀так, ужыва̀ньне
обиход (уклад жизни) лад, звы̀чай
обиход (дамашние вещи) ха̀тнія рэ̀чы
обиход (правила церковного пения) абыходак
обиходный штодзённы
обкарнать абчыкры̀жыць, аббамбѐрыць
облава [хапуны̀], [абла̀м]
обладатель улада̀льнік
обладать валодаць, улада̀ць, мець
облака аблокі, сухма̀ркі
облака (кучевые) камягі̀, каўганы̀
обласкать абла̀шчыць
область вобласьць
область (исследования) абся̀г
облачение ша̀ты, уборы
облачиться адзѐцца, убра̀цца
облачко аблачы̀нка
облегчение палёгка, адхла̀ньне, адхла̀нь
облениться разленава̀цца
облечь (одеть) адзѐць
облечь (покрыть) пакры̀ць
облечь (окутать) ахіну̀ць
облечь (воплотить) увасобіць
облечь (выразить) вы̀казаць, на̀даць
облечь (наделить) даць
облечь в форму нада̀ць форму
облечь доверием давяра̀ць, даваць веры
облечь полномочиями даць паўнамоцтвы
облечь тайной пакры̀ць (ахіну̀ць) таямні̀цай
обливка палі̀ва
обливаемый абліва̀ны, які̀ абліва̀ецца
облигация абліга̀цыя, абылга̀цыя (жарт.)
облик (очертание) абры̀с
облик (черты) ры̀сы
облик (внешний вид) вы̀гляд
облик (внешность) вонкавы вы̀гляд
облик (образ) аблі̀чча
облик (душевный склад) склад
облинять вы̀ліняць
облицевать абкла̀сьці, аздобіць
обличение выкрыва̀ньне
обличитель выкрыва̀льнік, вінава̀льнік
обличительный выкрыва̀льны
обличительский выкрыва̀льніцкі
обличить вы̀крыць
обложка вокладка, абкла̀д
обложной (дождь) заложны
облокотиться узлакоціцца, абапѐрціся на локаць, аблѐгчыся
обломать рога рогі падпілава̀ць (уця̀ць, пазьбіва̀ць, скруці̀ць)
обломок адломак, зломак
обломок (дерева) лама̀чыны
обломок (какого-либо предмета) па̀калак
обломок (металлического прута) протар
обломок (коры) кары̀на
обломок (стебля, прута) цуру̀балка
оболонь (заболонь) абалона, за̀бердзь
облучатель (тех.) апрамяня̀льнік
облучок аглабцы̀, козлы
облюбованный аблюбёны
облюбовать аблюбава̀ць
облюбовать (вкусное) абла̀савацца
обмакнуть акуну̀ць
обман (ложь) падма̀н, хлусьня̀
обман (мошенничество) ашука̀нства, круцѐльства, падма̀н
обманывать ашу̀кваць, падма̀нваць, зводзіць, абві̀хваць, абаку̀льваць
обманщик ашука̀нец, вошуст, абаку̀ла
обмарать запэ̀цкаць
обмежек узьмѐжак
обмен мыслями мѐна ду̀мак
обмениваться жестами размаўля̀ць на мі̀гі
обменный пункт мяня̀льня
обмишулить абдуры̀ць, ашука̀ць, абаку̀ліць
обмирать (лишаться чувств) млѐць, нежывѐць
обмирать (цепенеть) дранцьвѐць, млець
обмокший абмя̀клы
обмолвиться (ошибиться) абмовіцца, памылі̀цца
обмолвиться (проговориться) прагавары̀цца
обмолвиться (сказать) сказа̀ць слова, аказа̀цца
обморок непрытомнасьць, ачмурэ̀ньне, замарачэ̀ньне, абамлѐньне
обморочный непрытомны, за̀марачны, зачму̀раны
обмотать абкруці̀ць, абгарну̀ць
обмочить (мочой) апу̀рыць
обмызгать зашмальцава̀ць, засьлемаза̀рыць
обмылок змы̀лак
обмыть спаласка̀ць
обнаглевший знаха̀бісты
обнадёживать надзѐіць
обнажение (тела, флангов) агалѐньне
обнажение (недостатков) выкрыва̀ньне, выяўлѐньне
обнажившийся аголены
обнажить агалі̀ць
обнажить (голову) агалі̀ць, зняць ша̀пку
обнажить (меч) агалі̀ць, вы̀няць
обнажить (недостатки) вы̀крыць, вы̀явіць
обнажить грудь расхрыста̀цца
обнародовать абвѐсьцiць
обнаружить (себя) паказа̀ць
обнаружить (свою радость) вы̀казаць
обнаружить (отыскать) знайсьці̀
обнаружить (пропажу) вы̀явіць
обнимать абдыма̀ць
обнима̀ть (сильно) ашчапѐрваць
обнищать згалѐць, зьбяднѐць, ажабра̀чыць
обнова (обновка) справу̀нак
обновлять панаўля̀ць
обносок зносак
обнять абня̀ць
обнять (охватить) ахапі̀ць
обнять (окутать) агарну̀ць, аху̀таць
обнять (овладеть) апанава̀ць
обнять (постичь) ахапі̀ць, абня̀ць
обнять взглядом окрестность ахапі̀ць вокам навакольле
обнять умом ахапі̀ць (абня̀ць) розумам
обо мне пра мянѐ
обобрать (ягоды) абабра̀ць
обобрать (плоды) абабра̀ць, абтрэ̀сьці, абабі̀ць
обобрать (яблоки без разрешения) аблаташы̀ць, абгайдама̀шыць
обобрать (человека) абабра̀ць, абадра̀ць, абрабава̀ць, абгалоціць, абгайдама̀шыць, абіры̀чыць
обобрать до нитки (до гола) абабра̀ць да ні̀ткі; абіры̀чыць як бѐлку, абгалоціць
обобщение абагульнѐньне
обобществить абагу̀ліць
обобщить абагу̀льніць
обогощать багаці̀ць
обобщающий абагульня̀льны
обогнать вы̀перадзіць
обоготворение багомленьне
обоготворять багоміць
обогреватель абагрэ̀ўнік
обогревательный абаграва̀льны
обогревать (дом) цѐпліць
обод вобад, рэ̀хва, (к)аблу̀к, аблу̀кавіна
ободок (сита) абѐчак
ободрённый асьмѐлены
ободрить ду̀ху (ахвоты) падда̀ць
обоесторонний двухбаковы
обожествление абагаўлѐньне, багомленьне
обожествлять абагаўля̀ць, багомі̀ць
обозлить узлава̀ць, разгнѐваць
обознаться абазна̀цца, укля̀пацца
обозреватель агляда̀льнік
обозрение агля̀д, агляда̀ньне
обои шпалѐры, абі̀цьце
обоими руками абѐма рука̀мі, абѐручкі
обойти (вокруг) абысьці̀
обойти (этот вопрос) абміну̀ць, абысьці̀
обойти (обогнать) вы̀перадзіць
обойти (все углы) абысьці̀
обойти (обмануть) ашука̀ць
обок (стороною) бокам
обокрасть абкра̀сьці, абрабава̀ць
оболонь (заболонь) абалона
оболочка абалонка, [та̀луб]
оболтус (бранн.) ёлуп, ёлупень, галга̀н, балды̀к, мяжджу̀ла, балдэ̀с, масалба̀с
обольститель уводнік , спаку̀сьнік
обольстительница уводка, спаку̀сьніца
обольстить (очаровать) прыва̀біць, зачарава̀ць
обольстить (соблазнить) спакусі̀ць, зьвѐсьці, падмані̀ць
обольщение спаку̀са, зводы
обомлевший абамлѐлы
обомлеть самлѐць
обомшеть абымшэ̀ць
обоняние нюх
обонятельный ню̀хальны
обонять ню̀хаць, адчува̀ць пах
оборачиваться абарача̀цца
оборванец (зимогор) абадра̀нец, абшарпа̀нец, лахмѐй, лахтаты̀р
оборванный (об одежде) абша̀рпаны, абадра̀ны, абшэ̀рганы
оборвыш абдзірош
оборка (на подоле рубашки) фальбона, брыж, вала̀н, горсікі
оборка (кружевная) шляк
оборона абарона
оборонительный (рубеж) абарончы
оборонительный (снаряд) абаронны
оборот (земли вокруг оси) абарот
оборот (денег) абходка, абаротка
оборот (тыльная сторона) лѐвы бок, заты̀лак
оборотень пѐраварацень, скі̀дзень, ваўкала̀к
оборотистый спры̀тны
оборотить (назад) павярну̀ць
оборотиться (превратиться) паракі̀нуцца
оборудование абсталява̀ньне, абсталю̀нак, прыла̀дзьдзе
оборудовать абсталява̀ць
обоснование (идеи) абгрунтава̀ньне, угрунтава̀ньне
обосновать абгрунтава̀ць
обосноваться (обустроиться, осесть) асталява̀цца, атайбава̀цца, атаба̀рыцца
обосновывание абгрунтоўваньне, абгрунтава̀ньне
обособить апры̀чыць, адасобіць
обособленно асобна, адасоблена, апры̀чна, [пасабѐйку]
обособленный апрычоны, апры̀чны, адасоблены, аддзѐлены
обострившийся абвостраны
обосцаться удзю̀ндзіцца
обочина бакаві̀на
обоюдный абапольны, узаѐмны, [абаѐтны]
обоюдовыгодный выгодны для абодвух бакоў, узаемавыгодны
обоюдоострый абаротны
обработка апрацоўка
обработать (деталь) апрацава̀ць
обработать (вещь как игрушку) адца̀цкаць
обработать (землю) урабі̀ць
обработать (воздействовать) настроіць, угавары̀ць
обработать (с выгодой) ула̀дзіць
обравший абра̀лы
обрадовать усьцѐшыць, узра̀даваць
образ (любимой) вобраз
образ (поведения) манэ̀ра
образ (мышления) спосаб
образец узор, почат, капы̀л, калянкор
образина абразі̀ньне
образование адука̀цыя
образование (просвещение) асьвѐта
образование (чего-либо) стварэ̀ньне, заснава̀ньне, закла̀дзіны
образованный (человек) адукава̀ны
образованный (созданный) утвораны
образованный (составленный) скла̀дзены
образованный (сформированный) сфармава̀ны, створаны
образованный (организованный) арганізава̀ны, зла̀джаны
образованный (основанный) заснава̀ны
образовать (сформировать) сфармава̀ць, ствары̀ць
образовать (составить) скла̀сьці
образовать (основать) заснава̀ць
образовать (создать) ствары̀ць, утвары̀ць
образовать (человека) адукава̀ць, вы̀вучыць
образумить аця̀міць, апа̀мятаць, ушчу̀ць
образующая (мат.) утвара̀льная
образцовый узорны
обрат (отгон молока) пераганя̀нка, перагон
обратить внимание (на кого-либо, узяць пад ува̀гу, зьвярну̀ць ува̀гу, зва̀жыць
на что-либо)
обратить внимание (к себе) прыцягну̀ць ува̀гу
обратить внимание (заботиться) дбаць
обратить в новую веру перавярну̀ць (навярну̀ць) на новую вѐру
обратиться (к кому-либо) зьвярну̀цца, абярну̀ць слова
обратиться (обернуться) павярну̀цца
обратиться (устремиться) накірава̀цца, кі̀нуцца, памкну̀цца
обратиться (превратиться) перакруці̀цца, ператвары̀цца
обратиться (склониться) схілі̀цца
обратиться (прибегнуть) зьвярну̀цца
обратиться (в веру) навярну̀цца
обратиться в бегство (тыл) пусьці̀цца наўцёкі
обратиться в слух (сосредоточиться) замяні̀цца ў слых
обратиться за справкой зьвярну̀цца па давѐдку
обратно наза̀д
обратный зваротны, адваротны
обратный путь зваротны шлях
обращение (вокруг оси) кручэ̀ньне
обращение (перевертывание) пераварочваньне
обращение (в кого-либо) ператварэ̀ньне, перакі̀дваньне
обращение (во что-либо) ператварэ̀ньне
обращение (денежное) абарачэ̀ньне, абыходка
обращение (как с игрушкой) абыходжаньне
обращение (поведение) паводзіны, захава̀ньне
обращение (с огнём) абыходжаньне
обращение (к народу) зварот, адозва
обращение (с вопросом) зварот, зваротак
обращение (в веру) навярнѐньне
обращение: сын! сынок! братья! друг! сы̀не! сы̀нку! братове! дру̀жа! кра̀ю! воўча! коце! косю! Дуна̀ю! Бары̀се! і г.д.
край! волк! кот! конь! Дунай! Барыс! и т.д
обращённый (в веру) наварочаны
обрез (из ружья) абрэ̀з, адраза̀нка
обрезок (кожи) скура̀т
обременительный заця̀жкі, [уцяжлі̀вы]
обременять абцяжа̀рваць, абця̀жваць
обременять (просьбой) турбоціць
обрести (денежные средства) знайсьці̀
обрести (новый дом) займѐць
обрести (независимость) здабы̀ць
обрести славу сла̀вы даказа̀ць
обречённый аканава̀ны, прырэ̀чаны, асу̀джаны
обречь аканава̀ць, прырэ̀чыць, асудзі̀ць, адда̀ць на пагі̀бель
обрешетина ла̀та
обритый аголены
обрить агалі̀ць
оброк чынш
обрасти грязью карою абрасьці̀
обросший аброслы
обрубить (со всех сторон) абсячы̀, паабсяка̀ць
обрубить (сучья) абсячы̀, абцерабі̀ць, ацерабі̀ць, паабсяка̀ць, паабцярэ̀бліваць
обрубить (укоротить) адсячы̀, уця̀ць, адця̀ць
обрубок уці̀нак
обрубок (дерева) цурба̀лак, пацурба̀лак
обругать абла̀яць, [абнодаць]
обручение зару̀чыны
обрыв строма, [спры̀вяль]
обрыв (крутой) [у̀рвішча]
обрывистый стромкі, стромы
обрюзгший азы̀злы, абру̀злы
обсадка (деревьями) абса̀джваньне
обслуживать абслугоўваць
обслуживающий (персонал) абслуговы, абслугоўчы
обсосанный абсмоктаны
обстановка (обстоятельства) абста̀віны, акалі̀чнасьці, становішча
обстановка (мебель) абсталява̀ньне
обстановка на фронте становішча на фронце
обстоятельно грунтоўна, дакла̀дна
обстоятельный (рассудительный) пава̀жны, ста̀лы
обстоятельный (детальный) дакла̀дны
обстоятельный (основательный) грунтоўны
обстоятельства дела акалі̀чнасьці спра̀вы
обстоятельство (разл.) акалі̀чнасьць, абставіны, становішча, умовы
обстоятельство времени акалі̀чнасьць часу
обстоять (о делах) ісьці
обстрогать абгаблява̀ць
обсуждать абмяркоўваць
обсуждение абмеркава̀ньне, абмяркоўваньне
обсусленый абмусолены
обсчёт аблі̀к
обтаивать абтава̀ць
обтекаемый абвѐйны
обтесать абчаса̀ць
обтесать (доску) абсклюдава̀ць
обтянуть (кузов брезентом) абапну̀ць
обувной абутковы
обувь абу̀так, абу̀цьце, [вобуй]
обувь (сильно изношенная) пахлапні̀, атопкі
обуглить асмалі̀ць
обуза клопат, цяжа̀р
обуза (помеха) за̀мінка
обуздание утаймава̀ньне, уцiхамі̀раньне
обуздать (коня) забрыта̀ць, надзѐць аброць
обуздать (стихию) утаймава̀ць, уціхамі̀рыць
обусловить абумовіць, вы̀значыць
обустроить (дело) падрыхтава̀ць
обустроить (застроить) забудава̀ць
обустроить (упорядочить) уладкава̀ць, спара̀дкаваць
обустройство (разл.) абла̀да, абсталява̀ньне, забудова, падрыхтоўка
обуревать апаноўваць
обуть (одурачить) у ла̀пці абу̀ць, боты падшы̀ць, ла̀пці падплѐсьці
обучать вучы̀ць
обучающийся навучэ̀нец
обучение навуча̀ньне, трэ̀нінг
обхват абыймо
обхватить абхапі̀ць, абшла̀піць
обход абыход, агі̀ба, абмі̀н
обходительность абыходлiвасьць, даліка̀тнасьць, вѐтлівасьць
обходительный абыходлiвы, абыча̀йлівы, даліка̀тны, вѐтлівы
обходить дозором патрулява̀ць
обходить за версту за гоні абхадзі̀ць
обходиться абыходзіцца, абыва̀цца
обшарить абшна̀рыць, абшны̀парыць, [абла̀хаць]
обшивать досками шалява̀ць, шпарава̀ць
обшивка (одежды) аблямоўка
обширный разлогі, шырокі, вялі̀зны, вялі̀кі
обшлаг (отворот) закаўра̀ш
общаться (контактировать) мець лу̀чнасьць, вадзі̀цца, стасункава̀цца, кантактава̀ць, камунікава̀ць
общаться (беседовать) [сумоўнічаць], размаўля̀ць
общежитие інтэрна̀т, [гамэ̀рня]
общенародный паспалі̀ты
общение (сношения) дачынѐньні, стасу̀нкі
общение (связь) лу̀чнасьць
общение (беседа) [сумоўе], размова
общественность грама̀дзкасьць
общество грама̀дзтва
общество (организация) тавары̀ства, суполка̀
общество (сельское) грамада̀, [гмі̀на ]
общий агу̀льны
общий (совместный) супольны
общий интерес супольная ціка̀васьць
общий итог агу̀льны вы̀нік
общий итог (бух.) агу̀льны падраху̀нак
община грамада̀, злу̀чына, супольня
община (сельская) [гмі̀на]
община (еврейская) кага̀л
общинный грама̀давы, [брашны]
общительный (компанейский) тавары̀скі, кумпанѐйскі, [свойлівы]
общительный (разговорчивый) гаваркі̀, гаварлі̀вы
общность супольнасьць
объегорить абдуры̀ць, [абаку̀ліць]
объединение задзіночаньне, зьяднота, аб’ядна̀ньне
объединительный аб’ядноўчы
объединить задзіночыць, зьядна̀ць, аб’ядна̀ць
объединять ядна̀ць, адзіночыць, аб’ядноўваць
объединяющий аб’ядноўчы, які̀ аб’ядноўвае
объедки абъѐдзьдзе, вы̀едкі
объедья (соломы, сена) пярэ̀біркі
объезд аб’ѐзд, абмі̀н, агі̀ба
объект аб’ѐкт, [знадбѐнь], [дачы̀н], [наўвѐт]
объективный аб’екты̀ўны, [знадбѐнны]
объём (куба) абыймо
объём (знаний) абся̀г
объёмный ёмісты
объявить абвѐсьцiць
объявление абвѐстка
объявлять абвяшча̀ць, агалошваць
объяснение тлумачэ̀ньне, зьясьнѐньне
объяснение в любви прызна̀ньне ў каха̀ньні
объяснять тлума̀чыць, зьясьня̀ць
объятия абды̀мкі, абдоймы, абні̀мы, абды̀мы, абоймы, абы̀ймы, вобдым, абні̀м
объять асягну̀ць
обыкновенное дело звыча̀йная рэч
обыденный (обыкновенный) звыча̀йны, абы̀клы
обыденный (повседневный) штодзённы, абыдзѐнны
обыкновение звы̀чай, звы̀чка
обыкновенной величины звыча̀йнай велічыні̀, само ў сябѐ
обыкновенный звыча̀йны, абы̀клы
обыск ператру̀с, {вобшук}
обыскать абшука̀ць, ператрусі̀ць
обычай звы̀чай, абыча̀й, завядзёнка, [у̀зус]
обычайный звычаёвы
обычный звы̀клы, абы̀клы, звыча̀йны
обязан (Вас предупредить) му̀шу
обязанность абавя̀зак
обязанный абавя̀заны
обязанный (благодарный) удзя̀чны
обязательно (непременно) конча, канѐчне, [абраві̀та]
обязательный канѐчны
обязательный (услужливый) паслу̀жлівы
обязательство (з)абавя̀заньне
обязать (з)абавяза̀ць
овдовелая удовая
овдоветь заўдавѐць
овин ёўня, асѐць, восець
овладеть (крепостью, женщиной, учением) авалодаць
овладеть (охватить) ахапі̀ць, апанава̀ць, агарну̀ць
овладеть собой авалодаць сабою
овод авадзѐнь, здрок, гіз, зык
овощевод гароднік
овощеводство гародніцтва
овощи гародніна, [сьлѐцьце]
овраг яр, роў, разлог, сухадол, [рышт]
овраг (заросший лесом) байра̀к
овражистый я̀рысты, разложысты
овца авѐчка
овечка (годовалая) ператочка
овца (ласк.) шу̀рка
овца (молодая) я̀рка
овчарка вільча̀к, аўчуга̀н
овчарня каша̀ра
огарок (свечи и под.) недага̀рак, зга̀рак
огибать агіна̀ць
оглавление зьмест
огласка агалоска, разгалашэ̀ньне
оглохнуть аглу̀хнуць
оглохший аглу̀хлы
оглушительный аглуша̀льны
оглушить аглушы̀ць, аглумі̀ць
огненный (поток) агнявы̀
огненный (взгляд) агні̀сты
огнепоклонник агняхва̀л
огнестремительный вогнемгнѐнны
огниво крэ̀сіва, краса̀ла, краса̀дла, [цагало]
оговариваемый (вопрос) абгаворваны
оговаривать (кого-либо) намаўля̀ць, паклёпнічаць, пляву̀згаць, гу̀дзіць
оговаривать (условия) абумоўліваць, агаворваць
оговаривать (делать оговорку) агаворваць
оговор (клевета) абмова, [абэ̀лга]
оговорка (ошибка) абмоўка
оговорщик аблы̀жнік, абмоўца, абмаўні̀к
оголец у̀рвіс, вы̀рвас, жэ̀ўжык, галу̀за, падшыва̀нец
оголтелый ашалѐлы, шалёны
огонь агонь
огонь (дет.) жы̀жа
огородничество гародніцтва
огорошить (ошеломить) агаломшыць, ашапу̀лiць
огорчать прысмуча̀ць, квялі̀ць, агорчваць
огорчение прысму̀так, агорчаньне, засмучэ̀ньне
огорчённый прысму̀чаны, агорчаны
ограбить абрабава̀ць
ограда агароджа, абгарода
оградительный загараджа̀льны
оградить (оградой) загарадзі̀ць, абгарадзі̀ць
оградить (от неприятностей) засьцерагчы̀
ограничение абмежава̀ньне
ограниченный абмежава̀ны
ограничитель (тех.) абмежава̀льнік
огрести абгарну̀ць
огреть (ударить) пекану̀ць
огрех [блэнд], [делізна̀]
огромнейший вялі̀зазны, велізма̀нны
огромный вялі̀зны, веліза̀рны, велічэ̀зны
огрызаться аскірза̀цца
огрызок куса̀нік
огрызок (хлеба) аскробак
огурец (а)гурок
огурец (семенной) насѐньнік, жаўтля̀к
огуречник агурочнік
одарённость адоранасьць, зда̀тнасьць, таленаві̀тасьць
одарённый адораны, зда̀тны, таленаві̀ты
одеваться (кричаще) фуфы̀рыцца
одежда адзѐньне, адзѐтак, адзѐжа
одежда (верхняя) вопратка, апра̀тка
одежда (изношенная) шарпоцьце
одежда (мокря) макляцьцё, маклы̀жжа
одежда (порванная) рызманы̀
одежда для праздников адзѐньне на сьвя̀та
одежёнка апрана̀ха
одеколон кёльнская вада̀, [пахацѐнь]
одервеневший зьдзервянѐлы
одержимость (болезнь) апанта̀насьць, утрапёнасьць
одержимость (увлечённость) апанава̀насьць
одержимый (больной) апаната̀ны, утрапёны
одержимый (увлечённый) апанава̀ны, [заю̀шны]
одесную (рел.) правару̀ч
одеть (пальто) апрану̀ць
одеть (штаны, шапку) надзѐць
одеть (сапоги) абу̀ць
одеть узду забрыта̀ць
одеться русалкой убра̀цца ў руса̀ўку
одеяло коўдра
одеяло (ватное) ватола
одеяло (из полотна) ка̀па
одеяние убра̀ньне, ша̀ты
один адзі̀н
один глаз там другой здесь адно вока таўчэ̀, а другое мѐле
один как перст адзін як палец (пень, кол)
один на один сам на̀сам, тэт-а-тэ̀т
один-одинёшенек адзі̀н-адню̀ткі, адзі̀н-адны̀м, адзі̀н душою
один раз (однажды) аднаго ра̀зу, аднораз, аднойчы, [аднакроць]
один только адзі̀ны
один чёрт адна̀ тра̀сца (халѐра)
одинаковый аднолькавы, адна̀кі
одинокий самотны, адзінотны
одиночество самота, адзінота
одиночка адзінѐц
одичавший зьдзічэ̀лы
одичать падзічэ̀ць
однажды аднойчы, аднаго ра̀зу
однако адна̀к, адылі̀
однако же адна̀к-жа, адылі-ж
одна лавочка адна̀ хѐўра
одна только видимость адно толькi дзѐля вока
одним духом чуй дух
одним махом за адны̀м скры̀пам (ця̀гам), адны̀м скокам
одним миром мазаны адзі̀н чорт малява̀ў, адны̀м грэ̀бнем прычаса̀ліся, чэ̀рці адной шэ̀рсьці, аднаго плота кол
одним тоном адны̀м ва̀гам
одно удовольствие! любата̀ адна̀!
одновременно аднача̀сна, нара̀з
одноглазый аднавокі, [аднаву̀ры]
одного поля ягоды з аднаго гнязда̀ пту̀шкі, з аднаго балота чэ̀рці
одной ногой в могиле дзьве чвэ̀рці да сьмѐрці
однородный аднаі̀сты, адная̀кі
однократно аднакроць
однообразие аднаста̀йнасьць
однообразный аднаста̀йны
одобрение ухва̀ла
одобрительный ухвальны
одобрительный (положительный) станоўчы
одобрять ухваля̀ць
одолеть (победить) аду̀жыць, асі̀ліць, перамагчы̀, адолець, зваява̀ць, сходаць
одолеть (завладеть, подчинить себе) адолець, апанава̀ць
одолеть (овладеть) асі̀ліць, адолець
одолеть математику адолець (асі̀ліць) матэма̀тыку
одолжение ла̀ска, паслу̀га
одолженный пазы̀чаны
одолжить пазы̀чыць
одомашнить зрабі̀ць свойскім
одряхлеть зьдзѐдзіцца, састарэ̀ць, сапсѐць, згрыбѐць
одуванчик дзьмухавѐц, бага̀тка, ксяндзоў плеш, кульба̀ба
одуматься разду̀мацца
одурачить абдуры̀ць
одуревший ачмурэ̀лы, здурнѐлы, аглузьдзѐлы
одуреть здурнѐць, ачмурэ̀ць, атлумі̀цца, аглузьдзѐць
одурь чмура̀, ачмурэ̀ньне, замарачэ̀ньне, за̀марач, памрок, сумарок, поблуд, [азялѐньне]
одутловатый абду̀лы, азы̀злы
одухотворённый знадухоўлены
одухотворять знадухоўваць
одышка ды̀хавіца
ожерелье кара̀лі
ожесточённый разьлютава̀ны, бязьлі̀тасны
ожесточиться разьлютава̀цца
оживить аджыві̀ць, адчу̀ліць, адха̀іць
оживиться (вернуться к жизни) ажыві̀цца
оживиться (выйти из состояния аппатии) пажвавѐць, {паарлѐць}
оживлённый неспакойны, жва̀вы
оживляющий ажы̀ўчы
оживший ажывѐлы
ожидаемое чака̀нае, спадзява̀нікі
ожидаемый результат чака̀ны вы̀нік
ожидание чака̀ньне, спадзява̀ньне, часава̀ньне
ожидания спадзява̀ньнi
ожиданка пачака̀нка
ожидать чака̀ць
ожидать (долго) часава̀ць
ожидать (надеяться) спадзява̀цца
ожидающий (о человеке) які̀ чака̀е, чака̀льнік, чака̀ньнік, чака̀ч
ожог апёк
озаботить заклапаці̀ць, устурбава̀ць
озабоченность клопат, турбота
озабоченный заклапочаны, устурбава̀ны
озаглавить даць загаловак
озадаченный сьцемянжа̀ны
озадачивать ацемянжа̀ць
озариться асьвяці̀цца
озверевший азьвярэ̀лы
оздоровительный аздараўлѐнчы
оземь вобземлю, вобзем
озерко азярцо
озеро возера
озимый зімавы̀
озимь азі̀міна, зімавое, рунь
озлобиться узлава̀цца, раззлава̀цца, разьлютава̀цца
озлобленный узлава̀ны, раззлава̀ны, разьлютава̀ны
ознакомительный азнаямлѐнчы
ознакомление азнаямлѐньне
ознаменовать адзна̀чыць
означает зна̀чыць
озноб дры̀жыкі, дрыготка, дры̀жка
озорник галу̀за, гарэ̀за, бязу̀ля, свавольнік, дурасьлі̀вец, дуронік, абязу̀рнік, буя̀н, брой, шы̀беньнік, ві̀сус, галі̀на, лахтадра̀й
озорничать галу̀заваць, гарэ̀зьнічаць, бязу̀ліць, сваволіць, буя̀ніць
озорной гарэ̀зьлівы, ага̀зьлівы, ага̀зны, свавольны
озябнуть азалѐць, зьмѐрзнуць, скалѐць
озябший азалѐлы, задубѐлы, закарчанѐлы, зьмёрзлы, закля̀клы, скалѐлы
ойкать войкаць
ойкать от боли [юю̀каць]
окаёмка аблямоўка
оказать воздействие паўплыва̀ць
оказать любезность ла̀ску зрабі̀ць, лі̀тасьць учыні̀ць
оказать помощь даць дапамогу; дапамагчы̀
оказать почтение паша̀ну (пава̀жнасьць) учыні̀ць (адда̀ць)
оказать сердечный (тёплый) приём прыня̀ць з ра̀дасьцю (цёпла)
оказать сопротивление супраціўля̀цца
оказаться (кем-либо) быць, вы̀явіцца, ста̀цца
оказаться (где-либо) апыну̀цца, знайсьці̀ся
оказаться причастным (к чему-либо) спрычыні̀цца
оказывается выходзіць, выяўля̀ецца
окаймление аблямоўка
окалина дзы̀ндра
оканчивать скончваць
окатистый кругля̀ны, бука̀ты
окатить (водой) шабохнуць
окаянный няка̀яны, [закамѐлы]
океан акія̀н
окинуть глазом скі̀нуць вокам
окись тлѐньнік
окладистый аса̀дзiсты
оклеветать узьвѐсьці паклёп, абылга̀ць
окна смотрят в сад вокны выходзяць у сад
окно (в)акно
оковка аку̀цьце
оковы ковы, аку̀цьце
окоём кругагля̀д
околачивать (пороги) абіва̀ць
околочиваться аціра̀цца, абіва̀цца, шлы̀ндаць, лы̀ндаць, швэ̀ндацца, валы̀ндацца, [шала̀цца],
  [блуканя̀цца]
околесица акалозіца, кругабродзіца
околеть (окочуриться) здырдзіцца, гѐгнуць, вы̀прастацца, вы̀пруціцца, ду̀ба даць, вѐчкам накры̀цца
околдовать зачарава̀ць
околица асѐліца, навакольле
около каля̀, ля
около доллара блі̀зка даля̀ра
около трёх дней блі̀зу тры дні
околышек усколак
окольный (путь) агбавы̀, сугбавы̀, кру̀жны, вакольны
окольный (приём) абыходны
окольный (мир) навакольны
окомгновение воміг, вобмірг
окомгновенно вомігам, вобміргам
оконце ваконца, вакѐнца
оконечность канча̀р, канчу̀р, [пупы̀р], канѐц, край
окоём кругагля̀д
оконная замазка кіт, кіта̀
оконфузиться асароміцца, асарама̀ціцца, абрамі̀зіцца
окончание (действие) заканчэ̀ньне, сканчэ̀ньне
окончание (конец) канѐц
окончание (грам.) канча̀так
окончание жатвы дажы̀нкі
окончание копания картошки укопкі
окончание молотьбы да̀малаткі
окончание посева дасѐўкі
окончательно канчаткова
окончательный канча̀льны, даканцовы
окорок кумпя̀к
окорок (копчёный) шы̀нка
окорнать абчыкры̀жыць
окостенелый задубѐлы, спруцянѐлы, скарчанѐлы, скалѐлы, здранцьвѐлы, азалѐлы, зьмёрзлы
окот акот
окот (овец) акот, ягнѐньне
окоченеть спруцянѐць, адубѐць, скарчанѐць, скалѐць, здранцьвѐць, азалѐць, зьмёрзнуць
окочуриться (околеть) гѐгнуць, вы̀прастацца, вы̀пруціцца, зды̀рдзіцца, ду̀ба даць, вѐчкам накры̀цца
окошечко вакѐнечка, ваконца
окошко ваконка
окраина ускра̀іна, крэ̀сы
окрепнуть падужэ̀ць, памацнѐць
окрепнуть (о здоровьи) акрыя̀ць
окрестить ахрысьці̀ць
окрестность навакольле, аколіца
окрещённый [акшчоны]
окриветь асьлѐпнуць на адно вока
окрик вокрык, вокліч
окровавить скрыва̀віць
окроек акра̀вак
окрошка (кул.) халадні̀к
округ акру̀га
округлый кругля̀вы
окружающий мир навакольны сьвет
окружать (врага) акружа̀ць, асяда̀ць
окружение (действие) акружэ̀ньне, асяда̀ньне
окружение (с предваритель. выслеживанием) абусока
окружение (обстановка вокруг) акружэ̀ньне, навакольле
окружение (из людей) акружэ̀ньне, атачэ̀ньне
окружность акру̀жына
оксюморон аксю̀маран, дасьці̀пна-дурное
октябрь кастры̀чнік
октябрьский кастры̀чніцкі
Октябрьский Рудабѐлка
окунуться (в реку) скупа̀цца
окунуться (в работу) зану̀рыцца
окунуться (уйти) с головой па ву̀шы ўѐхаць; ма̀каўку зрабі̀ць
окунь аку̀нь
окурок недаку̀рак, недапа̀лак
окутать аху̀таць, ахіну̀ць, укруці̀ць
окучить (землёй) абгарну̀ць, абагна̀ць, аборыць, акапані̀чыць
оладья ала̀дка
оледеневший зьледзянѐлы
оледенение зьледзянѐньне
оленёнок аляня̀, алянё
олифа пакост
олицетворение увасаблѐньне
олицетворять увасабля̀ць
олово цы̀на
олух ёлуп, ёлупень
ольха вольха
ольшаник альхоўнік, алѐшнік, алёс
омлет амлѐт, разьбіва̀нка
омут вір, каламу̀т
оникс аніхі̀н
ономедни (на днях) анагды̀сь
омерзение абры̀да, агі̀да
омерзительный агі̀дны, агі̀длівы, абры̀дны, бры̀дкі
омертвевший зьмярцьвѐлы, здранцьвѐлы, [сьцѐрхлы]
омертветь зьмярцьвѐць, здранцьвѐць, [сьцѐрхнуць]
омёт стог
омолодиться адмаладзѐць
омоложение водмаладзь
омрачить азмрочыць, засмуці̀ць
морочение азмрочаньне, вомрак
омут вір, каламу̀т, [вотмуць]
омыть абмы̀ць
он ён
он в ужасе яго бярэ̀ жах (жу̀дасьць)
он недомогает яму̀ нездаровіцца (няду̀жыцца)
он нуждается в куске хлеба ён жадзён да кава̀лка хлѐба
он прав ягоная пра̀ўда; пра̀ўду ка̀жа; на ягоным баку̀ пра̀ўда; ён ма̀е ра̀цыю
она яна̀
она-то дык-жа яна̀
онанизм анані̀зм, збруд
онеметь зьнямѐць, сьцѐрпнуць
они согласны яны̀ згодныя
Онуфрий Анухрэ̀й, Нупрэ̀й
опаздывать пазьні̀цца
опала нямі̀ласьць
опалить асмалі̀ць, апалі̀ць
опара рошчына
опасаться асьцерага̀цца, высьцерага̀цца
опасение засьцярога, засьцярожка, перасьцярога
опаска перасьцярога, засьцярожка
опасность небясьпѐка
опасный небясьпѐчны
опахало ма̀хала, вахля̀р
опека апѐка, [пѐча]
опекать апекава̀цца, [печалава̀цца]
опекаемый падапѐчны
опенок апѐнька
опередить вы̀перадзіць, перагна̀ць, [закасава̀ць]
опережать выпярэ̀джваць, пераганя̀ць, [закасоўваць]
опереться абапѐрціся, узлакоціцца
опечалить засмуці̀ць, зажуры̀ць
опечаленный зажу̀раны, засму̀чаны
опечатка памы̀лка дру̀ку, хохлік друка̀рскі
опечье апѐчак
опешивший зьнячэ̀ўлены, зьбянтэ̀жаны
опешить (замяться) сумѐцца, зьнячэ̀віцца, асалапѐць
опивки апоіны
опилки ты̀рса, пілава̀ньне, [шы̀мка], [ры̀зна], [трусок]
опирающийся абапёрты
опись вопіс
опиться абапі̀цца, апрэ̀гчыся
оплачивать (счета) спла̀чваць
оплашать схі̀біць, спудлава̀ць, даць ма̀ху
оплеуха (затрещина) поўха, поўх, поўшына, паўхѐніч
оплодотворение запладнѐньне
оплодотворённый заплоднены, найгра̀ны
оплодотворять запладня̀ць, засемяня̀ць, [ры̀хчыць]
оплот апора, апі̀рышча
оплошать (сплоховать) схі̀біць, даць ма̀ху, абмылі̀цца
оплошность абмы̀лка
оплывать (остров) абплыва̀ць
оплывать (становиться одуловатым) азыза̀ць
оплывать (о свече) аплыва̀ць
оплывать (сползать) спаўза̀ць
оповещать (заблаговременно) запавѐдваць
оповещать (о торжестве) азнаймоўва̀ць, знак дава̀ць
оповещение (заблаговременное) за̀паведзь
оповещение (о торжестве) азнаймава̀ньне
опоздание спазьнѐньне, аба̀ва
опоздать запазьні̀цца
опознавательный апазнава̀льны
оползень апоўзак, апоўзень, абсова
оползти (осесть) апаўзці̀, асу̀нуцца, аб’ѐхаць, асѐсьці
оползти (вокруг чего-либо) абпаўзці̀
ополчение рушэ̀ньне, збройны чын
опомниться (очнуться) апрытомнець, ачуня̀ць
опомниться (одуматься) апа̀мятацца, абду̀мацца
опорочить зьнясла̀віць, зганьбава̀ць, [згу̀дзіць]
опосредствованность апасродкавасьць
опосредствованный апасродкаваны
опостылеть усты̀ць, зьнелюбѐць, абры̀днуць, абры̀даць, апры̀краць, зьнемілѐць
опохмелиться зу̀бы спаласну̀ць
опоясанный падпяраза̀ны
опоясывать апярэ̀зваць
опояска падпяра̀зка
оппонент апанэ̀нт, процімоўца
оправа аса̀да
оправдательный апраўда̀льны
оправдывать (на суде) уневіня̀ць
оправдываться (доказывать свою правоту) апра̀ўдвацца, усправядля̀цца
оправдываться (подтверждаться) спра̀ўджвацца
опрашивать апы̀тваць
определение (разл.) азначэ̀ньне, устанаўлѐньне, акрэ̀сьленьне, зьясьнѐньне, выяўлѐньне, азначэ̀ньне, пастанаўлѐньне, прысуд, аддава̀ньне, ула̀джваньне, прызначэ̀ньнепастанова,
определённо (разл.) напэ̀ўна, дакла̀дна, бясспрэ̀чна, безумоўна
определённый (точный) дакла̀дны, выра̀зны
определённый (установленный) вы̀значаны
определённый (твёрдо установленный) пэ̀ўны
определённый (предел) акрэ̀сьлены
определённый (сформированный) азна̀чаны, акрэ̀сьлены
определённый (явный, очевидный) пэ̀ўны, відавочны
определённый (несомненный, безусловный) безумоўны, бясспрэ̀чны
определённый (артикль) азнача̀льны
определимый азнача̀льны
определитель вызнача̀льнік
определить (разл.) вы̀значыць, азна̀чыць, устанаві̀ць, вы̀явіць, акрэ̀сліць, абумовіць, ула̀дзіць, адда̀ць
определить предозначение устанаві̀ць (вы̀явіць, вы̀сьветліць) прызначэ̀ньне
опреснённый апрэ̀сьнены
опреснок прасна̀к
опреснок (еврейский) маца̀
опровергнуть неточную инфрмацию зьняпра̀ўдзіць недакла̀дную інфарма̀цыю
опровергнуть ошибочное мнение зьбіць памылковае сцьвѐрджаньне
опровергнуть сведения давѐсьці непраўдзі̀васьць зьвѐстак
опровергнуть слухи запярэ̀чыць чу̀ткам
опровергнуть собственное мнение адклі̀каць собскае (ула̀снае) меркава̀ньне
опровержение (своего утверждения) адклі̀каньне
опровержение (чужого утверждения) зьняпра̀ўджаньне, аспрэ̀чаньне
опрокинуть (перевернуть) перакулі̀ць, абярну̀ць
опрокинуть (вывалить) вы̀валіць, вы̀куліць
опрокинуть (повалить) звалі̀ць, павалі̀ць
опрокинуть (неприятеля) адкі̀нуць, зьбіць
опрокинуть (теорию) зьняпра̀ўдзіць, аспрэ̀чыць
опрокинуть (все рассчёты) разбуры̀ць
опрокинуть стопку кульну̀ць ча̀рку
опрометчиво спараптоўна, зьнячы̀вілі
опрометчивый спараптоўны
опрометью вобцас, спараптоўна, зьнячы̀вілі, вобмельгам, на скрут (злом) галавы̀; вопрамецьцю; угру̀нь
опрос апыта̀ньне, вопыт, апы̀т
опросный (лист) апыта̀льны
опротестовать апратэстава̀ць, аспрэ̀чыць
опротиветь усты̀ць, зьнелюбѐць, абры̀днуць, абры̀даць, апры̀краць, зьнемілѐць
опрятность аха̀йнасьць
опрятный (чистоплотный) аха̀йны
оптовик гуртаўні̀к
оптом уздоймам, гу̀ртам
опустевший апусьцѐлы
опустившийся (морально) заняпа̀лы
опустить руки ру̀кі злажы̀ць
опуститься (морально) [агуры̀цца]
опуститься (на землю, вниз) апусьці̀цца, спусьці̀цца
опуститься на колени уклѐнчыць
опуститься (на стул) сѐсьці
опуститься (о доме, почве) асѐсьці, агру̀знуць
опустошительный спусташа̀льны
опустошить (страну) спустошыць
опустошить (ведро) апаражні̀ць
опутать аблы̀таць
опутать (обмануть) ашука̀ць
опутать ложью аблы̀таць хлусьнёю
опухнуть апу̀хнуць, сьцѐрпнуць
опухоль пухлі̀на, спу̀хля, вопух
опухоль сошла пухлі̀на спа̀ла
опухший апу̀хлы, абдулава̀ты, абду̀лы, азы̀злы
опушка (леса) паналѐсьсе, узлѐсьсе, узьлѐсак
опушка (оторочка) апу̀ха
опыление запылкава̀ньне
опыт дазна̀ньне, пра̀ктыка, досьвед
опытный (человек) дасьвѐдчаны, спрактыкава̀ны
опытный (образец) досьледны, спробавы, спробны
опьянять п’яні̀ць
опьянять (зельем) зялі̀ць
опята апѐнькі
опять (снова) ( і)зноў, зноўку
опять-таки зноў-жа
орава га̀муз
оранжерея [сьпѐкта]
оратор ара̀тар, прамоўца
орать зя̀ваць, апрага̀цца, галяпава̀ць, крычэ̀ць
о̀рган (учреждение) установа
орга̀н (муз.) арганы̀
организовать (разл.) арганізава̀ць, зла̀дзіць, спра̀віць, схаўру̀сьціць, учыні̀ць, зрабі̀ць
органист аргані̀сты
органщик арга̀ньнік
органы (половые) сарамацѐньне
оргия [ру̀я]
орден (наградной знак) о̀рдэн
орден (рыцарский) закон
ордена и медали [лічма̀ны]
ореол аўрэёля
орех (г)арэх
орех (вылущившийся) луза̀нец, лушчанѐц, лузга̀н, лушча̀к
орехи чернильные галя̀с
орешник арэ̀шнік, ляшчоўнік
оригинал (о человеке) арыгіна̀л, цудасѐй
Орион Касцы̀, Трайнёткі
оркестр аркѐстра
орошение абваднѐньне, палі̀ў
орудие (труда) прыла̀да, снасьць
орудие (защиты) сродак
орудие (арт.) гарма̀та
орудовать спры̀тна ўпраўля̀цца
орудывать веслом спры̀тна веслава̀ць
орудовать пилой спры̀тна пілава̀ць
орудийный (выстрел) гарма̀тны
оружейник збройнік
оруженосец [драб]
оружие зброя
оса асва̀
осада (крепости) аблога, аблажэ̀ньне
осадистый акла̀дзісты
осадить (крепость) аблажы̀ць, абкружы̀ць
осадить (лошадь) спыні̀ць, асадзі̀ць
осадить (заставить попятиться) пада̀ць наза̀д, асадзі̀ць, адпіну̀ць
осадить (говорящего) асадзі̀ць, абарва̀ць, перапыні̀ць
осадки (дождя) апа̀дкі
осадный абложны
осадок (жидкости) [фуз]
осадок (на дне) адонкі, падонкі, ападоньне, адоньне, вы̀ціскі, [фуз], [ажамѐры]
осадочные породы апа̀дкавыя пароды
осанистый (представительный) самаві̀ты, паважны, станаві̀ты
осанка паста̀ва, постаць, вы̀гляд
осанна (церк.) аса̀нна, збаў, захава̀й
осатанеть (разъяриться) ашалѐць, разью̀шыцца, разьлютава̀цца
осатанеть (опротиветь) усты̀ць, зьнелюбѐць, абры̀днуць, абры̀даць, апры̀краць, зьнемілѐць
осведомитель паведамля̀льнік, абвѐсьнік, шпег
осведомлённый (разл.) абазна̀ны, дасьвѐдчаны, кампэтэ̀нтны, праінфармава̀ны
осведомляться азнаймава̀цца
освещение асьвятлѐньне
освидетельствование агля̀д
освободитель вызвалѐньнік, вызвольнік
освободительный вызвалѐнчы, вызвольны
освободить (заключённого) вы̀зваліць
освободить (от грехов) вы̀бавіць
освободить (руки) вы̀слабаніць, апраста̀ць
освободить (пространство) ачы̀сьціць
освободить (посуду) апаражні̀ць
освобождение (Беларуси) вызвалѐньне
освобождение (от пут) апраста̀ньне
освоенный асвойтаны, агоўтаны
освоиться асвойтацца, агоўтацца, абвы̀кнуцца
освятить вы̀сьвенціць
оседлать асядла̀ць, [ашлапі̀ць], [акульба̀чыць]
оседлость асѐласьць
оседлый асѐлы
осенение крестом жагна̀ньне
осенить (покрыть) ахіну̀ць, агарну̀ць, акры̀ць
осенить (озарить) натхні̀ць
осенить крестом перажагна̀ць
осенний восеньскі
осенью увосень
осерчать зазлава̀ць
осесть (остановиться надолго) ата̀барыцца, атаўбава̀цца, астадоліцца, асталява̀цца
осетр асясёр
осилить зду̀жаць, паўзду̀жаць
Осип Восіп
осипший асі̀плы, сіпа̀ты
Осирис Азы̀рыс
осиротевший асірацѐлы, асірочаны
оскал вы̀шчар, вы̀скал
оскаливаться ашчэ̀рвацца, ашчапѐрвацца, выскаля̀цца
осквернять шпэ̀ціць, пага̀ніць, паску̀дзіць
осквернение шпэ̀чаньне, апага̀ньваньне, апаску̀джаньне
осклабиться пасьміхну̀цца
осколки аскѐпкі, аскалёпкі, дру̀згі
осколки (битого стекла) шкѐльле
осколок аскѐпак, аскалёпак
осколок (большой) аскалобак
осколок (мелкий) дру̀зачка
осколок (камня) адломак
осколок (стекла) ашкѐлак
оскопить (охолостить) спакла̀сьці, вы̀легчаць, авалашы̀ць, звалошчыць
оскоплённый спаклада̀ны, вы̀легчаны, звалошчаны (пра жывёлаў)
оскорбитель абра̀зьнік, абража̀льнік, зьневажа̀льнік
оскорбить зьнява̀жыць, абра̀зіць, [зьнѐхтаваць]
оскорбление абра̀за, зьнява̀га
оскоромиться аскароміцца, абусурма̀ніцца
оскотинитья збыдлѐць
оскудеть (обеднеть) зьбяднѐць
оскудеть (обессилеть) вы̀сіліцца, [атушчэ̀ць]
ослабеть аслабѐць, асьмя̀гнуць, абняду̀жыць, акволець, [ахлѐць]
ослабеть (о дожде) ушчу̀кнуць
ослабший аслабелы, асьмя̀глы, зьнядужаны, [ахля̀лы]
ослепление засьляплѐньне
ослеплённый прасьлѐплы
осложнение ускладнѐньне
осложнять ускладня̀ць
ослушание агу̀рства, непаслушэ̀нства
ослушник нѐслух, агу̀рнік
ослышаться недачу̀ць
осмотр абгля̀д, агля̀д
осматриваемый агляда̀ны
осматривать (что-либо) абгляда̀ць
осматриваться (по сторонам) разгляда̀цца
осматриваться (назад) азіра̀цца, агляда̀цца
осмелиться нава̀жыцца, насьмѐліцца
осмеяние асьмѐйваньне, акпіва̀ньне
осмотр агля̀д
осмотрительность аба̀члівасьць, аба̀глівасьць
осмотрительный аба̀члівы, аба̀глівы, ба̀чны
осмысление асэнсава̀ньне, усьведамлѐньне
осмысленный асэнсава̀ны, усьвядомы
осмысленный (разумный) разу̀мны, сьвядомы
оснастить асна̀дзіць
оснастка сна̀дзіва, асна̀да
оснащение (действие) асна̀джаньне
оснащение (амуниция) асна̀да
основа аснова, падва̀ліна
основание (города) заснава̀ньне
основание (горы) падножжа, падножка
основание (колонны) падму̀рак
основание (основа) аснова, падва̀ліна
основание (причина) падста̀ва
основание (треугольника) аснова
основанный заснава̀ны, закла̀дзены
основатель (строительства, дела) фунда̀тар, заснава̀льнік, засноўнік
основательно грунтоўна
основательный (большой по размеру, весу) здаровы, ла̀дны
основательный (веский) ва̀жкі
основательный (дельный) слу̀шны
основательный (о человеке) станаві̀ты
основательный (обоснованный) абгрунтава̀ны
основательный (прочный) моцны
основательный (разумный) разу̀мны
основательный (сурьёзный) грунтоўны, сур’ёзны
основательный (труд) грунтоўны, угрунтава̀ны
основной галоўны, асноўны
основной капитал [і̀сьціна]
основывающийся на… палѐглы на…
особа асоба, пэрсона
особенно асаблі̀ва
особенность асаблі̀васьць, [свомасьць]
особенность (характерная) шчыгу̀л
особенный (своеобразный) асаблі̀вы, шчыгу̀льны, [свомы]
особый (народ) апры̀чны, апрычоны
особь (о животных) асобіна
особь (о растениях) ка̀ліва
осоед (птица) карша̀к
осознать усьвядоміць
осока (бот.) асока, нюнька
осока (большая, несъедобная) лабаза̀
осокорь (бот.) я̀сакар
осоловелый асавѐлы
оспа воспа
оспаривание аспрэ̀чаньне, аспрэ̀чваньне
оспяной воспавы
осрамить асарама̀ціць
оставаться дома пільнава̀цца дому
оставить (женщину) пакі̀нуть
оставить (работу) кі̀нуць
оставить без почвы (под ногами) {абязглѐбіць}
оставить без присмотра (внимания) пакі̀нуць бяз догляду (ува̀гі); акі̀нуць; занядба̀ць
оставить без рубашки з сарочкі вы̀весьці
оставить в дураках пакі̀нуць у ду̀рнях; у ду̀рні пашы̀ць
оставить в небрежении заняха̀іць
оставить в покое спакой даць, не чапа̀ць
оставить на авось заняха̀іць
оставить рожки да ножки хвост ды гры̀ву пакі̀нуць
оставшийся пазаста̀лы, аста̀лы
остальное рэ̀шта, заста̀лае
остальной заста̀лы, аста̀тні
останки парэ̀шткі
остановились на том атаўбава̀ліся на тым
остановить (поезд) спыні̀ць, затрыма̀ць
остановить (болезнь) спыні̀ць, ня даць
остановить (внимание) спыні̀ць, зьвярну̀ць
остановить дыхание стаі̀ць дых
остановить кровотечение суня̀ць крывацёк
остановиться спыніцца, запыні̀цца, запну̀цца
остановка (процесс) спынѐньне
остановка (перерыв) перапы̀нак
остановка (автобусная) прыпы̀нак
остаток рэ̀шта, восталь, аста̀ча
остаток (стога) падонак
остататок (после сцеживания) сцэ̀дкі
остаток (после выбора из подобных вещей) абборышкі
остаться (где?) заста̀цца
остаться в девках дзеўкава̀ць
остаться в живых вы̀жыць, ацалѐць
остаться в одиночестве абадзіночыць
остаться при своих интересах (козырях) на тым-жа суку̀ сѐсьці
остекленеть ашклянѐць
остеклить ашклі̀ць
остепениться пасталѐць
остервенеть (остервениться) азьвярэ̀ць, разью̀шыцца, разлютава̀цца
остерегаться высьцерага̀цца
остеречь засьцерагчы̀
остёр (острый) на язык спры̀тны на язы̀к
остистый асьцюкава̀ты
остов карка̀с, касьця̀к, {ка̀даўб}, {дра̀бы}, {адаробка}
остов (телеги) дра̀бы
остолбенеть струпянѐць
остолбить акапа̀ць
остолоп воталапень
осторожность высьцерага̀ньне
осторожный сьцярожкі
осточертеть абры̀даць, абры̀днуць, абры̀дзець
острастка (страх от угроз) граза̀, пострах
острая необходимость неміну̀шчая (пі̀льная, канѐчная) патрэ̀ба, мус
острекать (о крапиве) абаджга̀ць
остриё вайстра̀к, [цы̀пель]
острить (что-либо) вастры̀ць, [лязі̀ць]
острить (инструмент с зубьями) зубі̀ць
острить (косу) мянці̀ць
острить (говорить остроты) шкѐліць
острить зубы (на что-либо) ла̀сіцца
остриём бры̀жма
остричь астры̀гчы
остричь (лишь бы как) абгалага̀ніць, абамбѐрыць
остров востраў, вы̀спа, абток, атока
островок вы̀спачка, астравок
островок (на реке) солка, заклі̀віна, сы̀паль
острога восьці
остроконечный шылава̀ты, сьпіча̀сты, стажковы, дзю̀бчасты
остролист (бот.) па̀дуб
острословить (острить) кпіць
острота̀ вастрыня̀, [і̀мкасьць]
остро̀та досьціп
остроумие досьціп, дасьці̀пнасьць
остроумная шутка дасьці̀пны жарт
остроумный дасьц і̀пны
острый г(в)остры, [і̀мкі]
остряк дасьці̀пнік, шкель
оступиться абшасну̀цца
остывший асты̀глы, ача̀хлы
остыть ача̀хнуць, асты̀гнуць, ахалодаць, асьцюдзянѐць
осуждать (приговаривать) асу̀джва̀ць, засу̀джва̀ць
осуждать (порицать) га̀ніць, асуджа̀ць, гу̀дзіць
осуждать (обрекать) асу̀джва̀ць, прырэ̀чваць
осуждение (порицание) га̀неньне, асу̀д(а)
осунувшийся (о человеке) зблажэ̀лы
осуществить ажыцьцяві̀ць, зьі̀сьніць, зьдзѐйсьніць
осуществлять церемонию сьвяткава̀ць
осы асва̀
осыпаться (покрыться сыпучим веществом) абсы̀пацца
осыпаться (густо усеяться) усы̀пацца
осыпаться (обвалиться) асы̀пацца, абсу̀нуцца
осыпь (геол.) асы̀пак, зава̀льле
ось (в механизме) вось, [па̀ўпрыца]
осязание дотык
осязательный датыка̀льны
осязать успрыма̀ць дотыкам
от ад
от всей души от души ад шчы̀рага (чы̀стага) сэ̀рца; з усяго сэ̀рца
от горшка два вершка кату̀ па пяту̀; вераб’ю па калѐна; пчалѐ па крылѐ; ра̀ку па ву̀сы; кавалѐр кату̀ па каўнѐр
от жиру лопается (яго) аж расьпіра̀е
от избытка чувств ад паўнаты̀ (надмѐру) пачу̀цьцяў
от испуга зь перапу̀ду (пераля̀ку)
от конца до конца наўсьця̀ж
от корки до корки ад вокладкі да вокладкі
от моего имени ад мянѐ
от него-то ды̀к-жа ад яго
от радости з ра̀дасьці
от случая к случаю калі̀-нікалі̀, сяды̀-тады̀, гады̀ ў рады̀
отапливать ацяпля̀ць, апа̀льваць
отара чарада̀
отаукать адгалёкаць
отбеливатель выбѐльнік
отбирать (брать обратно) забіра̀ць
отбирать (насильно) адбіра̀ць
отбирать (выбирать) выбіра̀ць, абіра̀ць
отбирать (собирать путём опроса) браць
отбить (удар) адбі̀ць
отбить (косу) адкляпа̀ць
отбить внутренности вантробы (пячонкі) адсадзі̀ць
отбить охоту абезахвоціць
отблагодарить аддзя̀чыць
отблагодарить (материально или работой) адгадзі̀ць
отблагодарить вдвойне у дзьве столкі аддзя̀чыць
отбой (время спать) уля̀гі
отбой (атаки) адбой
отборный вы̀барны, даборны, чалавы̀
отборный предмет вы̀барак
отбоя нет хоць ма̀халам маха̀й, не абабра̀цца
отбрить (в разговоре) мала̀нкай смаляну̀ць
отбросить (кого-либо от себя) варсану̀ць
отбросы аша̀ра, фуз, скаланда̀, халу̀сьце, трахаму̀дзьдзе, лабудзьдзё, болды, за̀валь, шлом
отбросы общества {аша̀ра грама̀дзтва}
отвага адва̀га
отважный адва̀жны, нава̀жны
отвалить (кусок сала) адкавялі̀ць
отведать (на вкус) пакаштава̀ць, пасмакава̀ць
отвергать адкіда̀ць, адпрэ̀чваць
отвердевать (о почве) шэ̀рхнуць
отверженный адры̀нуты
отверзать расчыня̀ць
отвернуться завярну̀цца
отверстие адту̀ліна, дзю̀рка, жарало, сьвідраві̀на
отвесить оплеуху поўху дать
отвесить поклон паклані̀цца
отвесный стромы, стромкі, прытнабокі
отвести детей в школу завѐсьці дзяцѐй у школу
отвести стадо от дороги адвѐсьці ста̀так ад дарогі
отвести квартиры войскам адвѐсьці кватэ̀ры войскам
отвести душу добра (наўсалодзь) павесялі̀цца
отвести удар адхілі̀ць уда̀р (вы̀цень)
отвести глаза (в сторону) адвѐсьці вочы
отвести кандидатуру адхілі̀ць кандыдату̀ру
ответ адка̀з
ответвление (ветвь) галіна̀
ответвление (ж.д.) адгалінава̀ньне
ответить колкостью адакпі̀ць
ответить отрицательно адмовіцца
ответный (соответствующий) адпавѐдны
ответный гол гол у адка̀з
ответственность адка̀знасьць, [шчыгу̀льнасьць]
ответственный (за порядок) адка̀зны
ответственный (о человеке) шчыгу̀льны
ответственно шчыгу̀льна, з адка̀знасьцю
отвечать (на вопрос) адка̀зваць
отвечать (за мероприятие) адка̀зваць
отвечать (соответствовать) адпавяда̀ць
отвёртка за̀шрубка
отвиливающий (от работы) вілахвост
отвлечённость адця̀гненасьць, абстра̀ктнасьць, [адвалока]
отвлечённый адця̀гнены, абстра̀ктны, [адвалочны]
отвлечь (внимание) адцягну̀ць
отворить (дверь) адчыні̀ць
отворот (обшлаг) зака̀ўраш
отвратительный агі̀дны, абры̀длівы, адра̀зьлівы, мярзотны
отвратить (беду, несчастье) адвѐсьці, адхілі̀ць
отвратиться (от человека) адступі̀цца, адрачы̀ся
отвратиться (от еды) адмовіцца
отвратный агі̀дны, абры̀длівы, адра̀зьлівы, мярзотны
отвращение агі̀да
отвязаться (от столба) адвяза̀цца
отвязаться (от кого-либо, от чего-либо) адчапі̀цца, адкасну̀цца, адкара̀скацца, адца̀цкацца
отговорка адмоўка
отголосок водгалас, водгульле
отгородка заку̀тка, застронак
отгрохать (сбацать) адга̀каць, збохаць, збатава̀ць
отдавать (неприятным запахом) патыха̀ць, дыхцѐць
отдавать на разорение у разор пуска̀ць
отдавать предпочтение уважа̀ць за лѐпшае
отдалённо (держаться) паасоб, паасобку
отдалённый (голос) воддальны, адлѐглы
отдалённый (на большее расстояние) адда̀лены
отдалённый (на большом расстоянии) воддальны, адлѐглы, далёкі
отдалённый (намёк) адда̀лены
отдалиться пада̀лець
отдаляться да̀ліцца
отдать Богу душу душой загавѐць
отдать должное адда̀ць налѐжнае
отдать концы (умереть) клю̀чыкі ў мора адда̀ць, вѐчкам накры̀цца, душою рыгну̀ць, ду̀ба даць
отдать на веру адда̀ць напавѐр
отделанный (предмет) выштукава̀ны
отделать (окончательно) апрацава̀ць, вы̀штукаваць
отделать (придать законченный вид) адстроіць, вы̀рабіць
отделать (украсить) аздобіць
отделать (выругать) прабра̀ць, вы̀лаяць
отделаться (отцепиться) адчапі̀цца, адкара̀скацца, адкаса̀цца, адкруці̀цца
отделаться (лёгкой царапиной) абысьці̀ся
отделение полиции пастару̀нак
отделённый адлу̀чаны, адасоблены, адлі̀шаны
отдалившийся (о человеке) аддалѐнец
отделить адасобіць, адлучы̀ць, адлішы̀ць
отдельная комната асобны пакой
отдельная нация апрычоная нацыя
отдельно (обособленно) асобна, апры̀чна, [пасабѐйку]
отдельно (порознь) паасоб, паасобку, паапры̀ч, нарозна
отдельный (обособленный) асобны, апры̀чны
отдельный (единичный) паасобны, адлу̀чны
отдельный (некоторый) некаторы
отдельный (самостоятельный) асобны, апрычоны
отдельный батальён асобны батальён
отдельный народ апрычоны народ
отдёрнуть (занавеску) адшмаргну̀ць, адвѐсіць
отдёрнуть (руку от огня) адхапі̀ць
отдохновение адхла̀нь, адхла̀ньне, прасьвѐтлая гадзі̀на, аддыха̀ньне
отдушина праду̀ха, адду̀хавіна
отдых адпачы̀нак, спачы̀нак, спачы̀н
отдыхать спачыва̀ць, адпачыва̀ць
отдыхающий (о человеке) адпачыва̀льнік, адпачыва̀ньнік, адпачні̀к
отереть ацѐрці
отзыв (разл.) водгук, адозьвіны, адзоў
отец (служитель культа) айцѐц, ойча
отец (в семье) ба̀цька
отечески па-бацькоўску
Отечество Ба̀цькаўшчына, Айчы̀ны
отечь ацячы̀, ацѐкнуць, сьцѐрпнуць
отживший аджы̀лы
отзвук (эхо) водгук, рэ̀ха, водгульле, водгалас
отзвыв (отзвук) водгук, рэ̀ха, водгульле, водгалас
отзвыв (о новой книге) водгук
отзвыв (из армии) адклі̀каньне
отзывающийся адгу̀чны
отзывчивый спага̀длівы, чу̀лы
отишие (рел.) ці̀хасьць
отказ адмова, ура̀да
отказ (двигателя) спынѐньне
отказаться адмовіцца, [ура̀дзіцца]
отказник {адмаўні̀к}
отказываться (страстно, как только можно) адмага̀цца
откинутый адкі̀нуты, адкі̀нены
откинуть копыта (коньки) капыты̀ атрэ̀сьці, з капылоў далоў
откинуть (отбросить) ноги ногі вы̀пруціць
откликнуться (отозваться) адгукну̀цца, аказа̀цца
откладывать (деньги) адклада̀ць, адкла̀дваць
откладывать (яйца) адкла̀дваць, несьці
откладывать (дела) адклада̀ць, адкла̀дваць, да̀ўніць
отклонение адхілѐньне
отклониться (от удара) адхілі̀цца
отклониться (быстро) адхісну̀цца
отклониться в сторону збочыць
отключить (свет) вы̀мкнуць
отключить (воду) вы̀лучыць, закруці̀ць
отключиться (от чего-либо) вы̀мкнуцца, адлучы̀цца
отключиться (потерять сознание) забы̀цца, зьнепрытомець
отколотить (избить) адлупцава̀ць
отколоть номер коніка (фартэ̀ль) вы̀кінуць
отколоться (от пня, камня) адщапі̀цца
отколоться (от компании) адасобіцца
откормленный кормны
откос адхон, адхоньне, спад, схіл, спадзі̀на
откреститься адаксьці̀цца
откровение аб’я̀веньне, адкрыцьцё
откровенно шчы̀ра, адкры̀та
откромсать адчыкры̀жыць, адкавялі̀ць, адрэ̀заць
открываемый адкрыва̀ны, які̀ адкрыва̀ецца
открывающийся (об утвари, окнах и под.) адчыня̀сты, які̀ адчыня̀ецца
открытая душа сэ̀рца на далоні
открытие (банка) адкрыцьцё
открытие (научное) адкрыцьцё, вынаходка, вынаходзтва
открытка (поздравительная) {віншоўка}
открытка (почтовая карточка) паштоўка
открыть (новое) адкры̀ць
открыть (собрание) пача̀ць, распача̀ць
открыть (крышку) адкі̀нуць
открыть (окно, дверь) расчыні̀ць, расхля̀шчыць
открыть (глаза) расплю̀шчыць
открыть (грудь) агалі̀ць
открыть (тетрадь) разгарну̀ць
открыть (заговор) вы̀крыць
открыть (распахнуть) разна̀сьцежыць
открыть воду пусьці̀ць ваду̀
открыть огонь распача̀ць страляні̀ну
откуда адку̀ль, скуль
откуда ни возьмись ні адту̀ль, ні адсю̀ль; скуль ні ўзя̀ўся
откуда-то аднѐкуль, зьнѐкуль
откупорить (бутылку) адкаркава̀ць, адаткну̀ць
откупорить (бочку) адшпунтава̀ць, адаткну̀ць
откупорить (сильно закупоренное) адкубрава̀ць
откупщик адку̀пнік
отлагательство адкла̀д
отлежавшийся адлѐжаны
отлетевший адляцѐлы
отлив адплы̀ў
отличающийся адрозны
отличие адмѐтнасьць, адрозьненьне
отличительный (характерный) адмѐтны
отличительная особенность адмѐтная асаблі̀васьць, шчыгу̀л
отличник выда̀тнік
отличный выда̀тны, фа̀йны
отличный (от чего-либо) адрозны
отлогий (покатый) адхоністы, адхонны, спа̀дзісты, спусьці̀сты
отлогость адхон, одхоньне, спад, схіл, спадзі̀на
отложение (действие) адклада̀ньне
отложение (геол.) адкла̀ды
отложение (биол.) адкла̀ды
отложить (в сторону) адкла̀сьці, паадкла̀дваць
отложить (перенести на более долгий срок) адкла̀сьці, абняха̀яць
отложить (лошадей) адпрэ̀гчы
отложить (биол.) адкла̀сьці
отложить (геол.) адкла̀сьці, паадкла̀дваць
отложить в долгий ящик адкла̀сьці на даўжэ̀йшы час
отложной воротник адкладны̀ каўнѐр
отломить адламі̀ць, адкрышы̀ць
отлучить (от церкви) адлучы̀ць
отлучиться (от компании) адысьці̀ся
отлынивать (прохлаждаться) міжгулы̀ндзіцца, агіля̀цца
отмазаться (отцепиться) адчапі̀цца, адкара̀скацца
отматывать (нитку) адсу̀кваць
отмахать (пройти, проехать) адматыля̀ць
отмежева̀ть адмежава̀ць, [адпляцава̀ць]
отмель пярэ̀спа, мялі̀зна, [бруякі̀]
отменить (упразднить) скасава̀ць, адклі̀каць, забрані̀ць
отменный выда̀тны, незраўна̀ны
отместка адпла̀та, помста
отметина плѐха, знак, мѐтка, карб, карбѐж
отметить (событие) адзна̀чыць, адсьвяткава̀ць
отметить (заметить) адцѐміць, заўва̀жыць
отметка пазна̀ка
отмеченный адзна̀чаны
отмеченный крестиком адкраскованы
отмирание адумѐрце
отмотать (расстояние) вы̀гнаць, вы̀мчаць
отмочить штуку шту̀ку адпалі̀ць, шту̀чку вы̀тварыць
отнекиваться адпіна̀цца
отнестись паста̀віцца
отнимаемый адыма̀ны
относительно даты̀чна, узгля̀дна
относительный даты̀чны, узгля̀дны, дачы̀нны
относиться ста̀віцца, дачыня̀цца
отношения стасу̀нкі, дачынѐньні, ста̀ўленьне
отныне адцяпѐр
отныне и вовеки адцяпѐр і да вѐку, ад вѐку й да вѐку, паку̀ль сьвет (стаі̀ць)
отнюдь анія̀к, ані̀
отняло язык мову заняло
отнять (взять силой) адабра̀ць
отнять (ребёнка от груди) адня̀ць, адвучы̀ць
отнять (вычесть) адня̀ць
отнять здоровье здароўе адабра̀ць; клёк (клёкі) вы̀браць (вы̀цягнуць, вы̀ціснуць)
отняться (о дыхании) заця̀ць
отображаемый адлюстрава̀ны
отображающий адлюстрава̀льны
отображение адлюстрава̀ньне
отобранное (сущ.) вы̀баркі
отовсюду адусю̀ль
отодвигать (предмет) адсоўваць
отодвигать (время обеда) адкла̀дваць
отодвинуться адсу̀нуцца, пада̀ліцца
отозваться адклі̀кнуцца, адгукну̀цца, аказа̀цца
отозваться (дать отзыв) адгукну̀цца
отозваться (перен.) адбі̀цца
отойти (разговориться, развеселиться) размачу̀ліцца
отомкнуть (штык) зьняць
отопительный ацяпля̀льны, абаграва̀льны
отопить (помещение) вы̀цепліць, апалі̀ць
отопление апа̀л, ацяплѐньне
оторачивать аблямоўваць
оторва ві̀сус, у̀рвіс
оторвать адарва̀ць, ададра̀ць, аддзѐрці, адшарпну̀ць
оторопеть старапі̀цца, ашалапу̀ціць
оторопь утрапѐньне, атарапѐньне
оторочка (опушка) аблямоўка, апу̀ха
отошёл адышоўся
отощать схуднѐць, змарнѐць, [згі̀ндзіцца]
отпавший адпа̀лы
отпечатать (текст) аддрукава̀ць
отпечатать (оставить след) адці̀снуць, адбі̀ць
отпечаток адбі̀так
отпирательство (отречение) адмаўлѐньне, адрака̀ньне, адпіна̀ньне, адкара̀скваньне
отплачивать квіта̀ць, спла̀чваць
отповедь строгі адка̀з
отправитель адпра̀ўнік
отправить в мир иной у валада̀рства нябѐснае пусьці̀ць
отправить ни с чем адпрэ̀чыць
отправиться (прочь) сысьці̀, зьѐхаць
отправиться (в дорогу) вы̀правіцца
отправиться (на речку) пайсьці̀
отправить в мир иной у валада̀рства нябѐснае пусьці̀ць
отправиться (в путь) вы̀правіцца, ру̀шыць, пада̀цца
отправиться на тот свет (к праотцам) на той сьвет пада̀цца, да Абрага̀ма на пі̀ва паѐхаць
отправление (в дорогу) выпра̀ва
отправление службы (церк.) адправа набажэ̀нства (імшы̀)
отпрыгнуть адскочыць
отпрыск вы̀плад , адродак
отпрянуть адскочыць, адхілі̀цца, адхіну̀цца
отпрячь адпрэ̀гчы
отпуск апдпу̀стка, {спаволя}
отпустить (бороду) адгадава̀ць
отпустить душу на покаяние спакой даць
отпущение грехов адпушчэ̀ньне (водпуст) грахоў
отпущенный (из плена) адпушчэ̀нец, пу̀шчаньнік
отпячиваться адпіна̀цца, адзадкоўваць
отработка адпрацоўка
отрава атру̀та, труці̀зна
отравить атру̀ціць, атру̀іць
отравленный атру̀чаны, атруѐны
отрада патоля, суцяшэ̀ньне
отрадный пара̀дны, суцяша̀льны
отражаемый (в воде) адбіва̀ны, які̀ адбіва̀ецца
отражатель (тех.) адбіва̀льнік
отражаться (в чём-либо) люстры̀цца, адбіва̀цца
отражение (в воде) адлюстрава̀ньне, адбі̀так
отражение (атаки) адбiцьцё, адбой, адпор
отразившийся (в воде) адбі̀ты, які̀ адбі̀ўся
отраслевой галіновы
отрасль (область деятельности) галіна̀
отрастить (волосы) адгадава̀ць
отребье (после теребления) паза̀дкі, патрэ̀п’е
отребье (перен.) {паза̀дкі}, {патрэ̀п’е}
отребье (общества) плюга̀ўства
отрезанный ломоть адкры̀шаны бѐраг, адкросная скі̀ба
отрезвевший ацьверажоны
отрезвить вы̀цьверазіць
отрезвление ацьвярожаньне
отрезок адці̀нак, адцён
отрепье лахманы̀, рызьзё
отречение адрачэ̀ньне, зрака̀ньне, вырака̀ньне, адпіна̀ньне
отречься (от кого? от чего?) сцура̀цца (каго? чаго?), зрачы̀ся (каго? чаго?), адпіна̀ць (каго? што?)
отречься от веры зрачы̀ся вѐры
отрешить адхілі̀ць, вы̀зваліць, зьняць
отрешить от должности адхілі̀ць (вы̀зваліць) ад паса̀ды, зьняць з паса̀ды
отрешиться (от мысли) вы̀зваліцца, адмовіцца
отрёпки атрэ̀п’е
отринуть адкі̀нуць, адпрэ̀чыць, адапхну̀ць, атрэ̀сьці
отрицание адмова, адмоўе
отрицатель адмаўлѐнец
отрицательный адмоўны, ад’ѐмны
отрицать адмаўля̀ць
отрог (горной цепи) адгор’е
отродье выродзьдзе, вылю̀дзьдзе
отродясь зроду
отрок выростак
отростки (молодые у хвойных) засмолкі
отросток (бот.) гучок, флянс, па̀растак, атожылак
отросток (анат.) адростак
отрочество малалѐцтва
отруби вы̀тачкі, вотруб’е, вотрына, вы̀сеўкі, асѐўкі
отрубить адсѐкчы, адця̀ць
отрубленный адця̀ты
отрывистый (голос) адры̀вісты, адры̀ўчавы
отрывной (календарь) адрыўны̀
отрывок (из произведения) уры̀вак
отрывочный адры̀ўкавы, адры̀вачны
отряд сьцяж
отряхнуться атрэ̀сьціся
отсек (корабля) [ару̀д]
отсекать сьціна̀ць
отсечение (головы) сьціна̀ньне, адцён
отскоблить адскрэ̀бці
отскочить адскочыць, адшасну̀цца
отслоиться адхлу̀пнуць, адлу̀шчыцца
отсоветованный адра̀ены, адгу̀джаны
отсохнуть адсохнуць, адпя̀трыць
отсрочить адкла̀сьці, адчасава̀ць
отсрочка адкла̀д, адця̀г, адчасава̀ньне, адлы̀г
отставленный (воротник, мизенец) адтапы̀раны, аддуду̀раны
отставной козы барабанщик ад пустой бочкі заты̀чка
отставить! зварот!
отставить (отодвинуть) адста̀віць, адсу̀нуць
отставить губу губу̀ закапы̀ліць
отставить задницу аза̀дак аддуду̀рыць
отстаивать (истину) барані̀ць
отстань! адчапі̀ся! адкасьні̀ся!
отсталый (от других) аста̀лы
отстать (от стены) адста̀ць, адхлу̀пнуць
отстать (от других) аста̀цца
отстать (перестать приставать) адчапі̀цца, адкараска̀цца, адкасну̀цца
отстающий аста̀тнік
отстегнуть (пуговицу) адшпілі̀ць
отстегнуть (застёжку) адплікну̀ць
отстоявшийся астоены
отстоять (истину) адбарані̀ць
отстояться (о молоке) састояцца
отстранённый адлу̀чаны, адда̀лены
отстранить (в сторону) адхілі̀ць, адсу̀нуць
отстранить (от дела) адлучы̀ць, аддалі̀ць, адпрэ̀чыць, [адпаса̀жыць]
отстранить от должности звольніць з паса̀ды
отступ адсту̀п
отступник адсту̀пнік, адрачэ̀нец, схізма̀тык, [ка̀цар], [кацэ̀р]
отсутствие (вещи) нѐмень
отсутствие (человека) нябы̀тнасьць, няста̀ча
отсутствовать ня быць
отсутствующий взгляд непрытомны (безува̀жлівы) позірк
отсчёт адлі̀к
отсыревший павалчэ̀лы, адсырэ̀лы, павільгатнѐлы, зьвільжэ̀лы
отсыреть адсырэ̀ць, павільжэ̀ць, павільгатнѐць, павалчэ̀ць
отсюда адсю̀ль
оттаять адта̀ць
оттенок водцень, адцѐньне
оттепель адлі̀га, адлѐга, [вотліж]
оттеснить адапхну̀ць
оттиск адбі̀тка
оттого таму̀
оттолкнуть адпіхну̀ць, адштурхну̀ць
оттолкнуть (перен.) адштурху̀ць, адвярну̀ць, вы̀клікаць агі̀ду
отторгать адкіда̀ць, адпрэ̀чваць
отторжение адкі̀даньне, адпрэ̀чваньне
отточенный адвойстраны
оттуда адту̀ль
оттягивать (косу) кляпа̀ць
оттяпать адсячы̀, адсѐкчы, адця̀ць
отутюжить вы̀прасаваць
отхарчина карха̀віньне
отхватить (руку от огня) адхапі̀ць
отхватить (отрезать) адрэ̀заць
отхватить (отрезать большой кусок) адкавялі̀ць, адчыкры̀жыць
отхватить (быстро, ловко сделать) адсмалі̀ць
отхватить (состоятие) адхапі̀ць, уварва̀ць, [згры̀бчыць]
отходить адыходзіць
отходить (человека) аджыві̀ць, адчу̀ліць, адха̀іць
отходчивый пераходлівы, адлѐглівы
отходы адходы, фуз
отходы (при молотьбе) ахвосьце, пазадкі
отходы (от веняния зерновых) су̀сьпіца, су̀бар, су̀барніца, пасьлѐд
отходы (от чесания льна) зуй, сува̀лкі
отходы (от выжимания ягод) крышчы̀ны
отходы (от овса) шаборкі
отходы (от конопли) траста̀, сува̀лкі
отходы (зерна в виде семян сорняков) зяло
отходы (при вязании, охвостье) паза̀дзьдзе
отходы (после обработки воска) марва̀
отхожее место су̀тачкі
отцепись! адчапі̀ся!
отцовский (ремень) ба̀цькаў, ба̀цькаўскі
отцовский (взгляд) бацькоўскі
отцовство бацькоўства
отчаиваться (терять надежду) тра̀ціць надзѐю, быць у роспачы
отчаиваться (на поступок) насьмѐльвацца, адва̀жвацца
отчасти часткова
отчаяние роспач, нѐмарасьць
отчаянный (взгляд) роспачны
отчаянный (поступок) рызыкоўны, шалёны
отчего? чаму? з чаго?
отчертить адкрэ̀сьліць
отчество імя̀ па ба̀цьку
отчёт (бух.) справазда̀ча
отчётливый (голос) выра̀зны
отчётливый (точный) дакла̀дны
Отчизна Ба̀цькаўшчына, Айчы̀на
отчим айчы̀м
отчисление (денег) адлічэ̀ньне
отчисление (из института) звальнѐньне
отчитывать (кого?) выгаворваць (каму?)
отчудить адчамалу̀дзіць
отчуждение адчужбѐньне, адцура̀ньне
отчуждённо адчу̀жана
отшатнуться (в испуге) адкасну̀цца
отшельник (затворник) самотнік, пустэ̀льнік, адзінѐц
отщепенец адрачэ̀нец, адсту̀пнік, схізма̀тык, [кацэ̀р]
отщепок аскѐпак
отщипнуть адшчыкну̀ць
отщёлкнуть адшчапі̀ць
отыскать знайсьці̀
отъезд ад’ѐзьдзіны
отъезжающие ад’язджа̀нцы
отъехать (в Америку) пада̀цца
отъявленный заўзя̀ты, страшэ̀нны
отъявленный негодяй страшэ̀нны нягоднік
отъявленный игрок заўзя̀ты гулѐц
отяжелять абця̀жваць, рабі̀ць ця̀жкім
отягчать (отягщчать ) рабі̀ць ця̀жкім, абця̀жваць, абцяжа̀рваць
отягощение абцяжа̀рваньне
отягощённый абцяжа̀раны
отяжелеть уцяжа̀рыць, пацяжэ̀ць
официальный документ урадовы ліст
официант кѐльнэр
ох! ава̀й! вох!
охапка (дров) бярэ̀мя, абярэ̀мак
охаять зга̀ніць, зьнясла̀віць, [згу̀дзіць]
охват абня̀цьце, асягнѐньне, агарнѐньне
охват (при облаве) воступ
охватить (мыслью) абня̀ць, асягну̀ць, апанава̀ць
охватить (руками) ахапі̀ць, агарну̀ць
охватить (окружить) акружы̀ць, аблѐгчы
охвостье амѐцьце
охладеть ахалодаць
охлаждение (отношений) асту̀да
охлёстывание (ветвей) ашалёстваньне
охлопки (шерсти) зуй
охолостить звалошчыць, авалашы̀ць, спакла̀сьці, вы̀легчаць
охолощённый звалошчаны, спаклада̀ны, вы̀легчаны
охорашиваться харахоніцца, харашы̀цца, чапуры̀цца
охота (желание) ахвота, хоць, жада̀ньне
охота (за зверем) палява̀ньне, ловы, [палѐшня]
охотиться (за кем? за чем?) палява̀ць (на каго? на што?)
охотник (за зверем) паляўні̀чы, [лавѐц], [мысьлі̀вец]
охотно ахвотна, ахвоча, з ахвотай, з задавалѐньнем
охочий хатлі̀вы, ла̀сы, ахвочы
охрана (здоровья) ахова
охрана (дворца) ва̀рта
охранная грамота абаронны (ахоўны) ліст
охранник вартаўні̀к, ахоўнік
охраняемый падахоўны
охранять (от порчи) ахоўваць, засьцерага̀ць
охранять (стеречь) ахоўваць, вартава`ць, пільнава̀ць
охулить [згу̀дзіць], [агу̀дзіць], зьнясла̀віць
охулка [пагудка]
оценка ацэ̀на, ацэ̀ньваньне
оценка (в тетради) адзна̀ка
оцепеневший здранцьвѐлы, здубѐлы
очаг камі̀нак, агмѐнь, гарно
очаг (при печи) загнѐт
очарование зачарава̀ньне, [аба̀ва]
очарованный зачарава̀ны
очаровательный чароўны, мі̀лы
очевидец вочнік, відоўца, самаві̀дца
очевидный відавочны
очеловечиваться люднѐць
очень вѐльмі, ду̀жа, на̀дта
очень редко урэдзь а ўрэдзь
очень сомнительно ця̀жка павѐрыць (даць вѐры)
очередной чарговы, чародны, чарадовы
очередь чарга̀, радоўка, чарод
очерк (произведение) на̀рыс
очерк (контур) абры̀с, акрэ̀с
очернить (человека) абшальмава̀ць, зьнясла̀віць, [аб’ялда̀чыць]
очернение шальмоўства, зьнеслаўлѐньне, [аб’ялдачаньне]
очернитель шэ̀льма
очертание абры̀с, контур
очертенѐть ачамярэ̀ць
очертя голову як чорт падсма̀лены; на злом (скрут) галавы̀
очертя голову (стремглав, опрометью) вобцас, спараптоўна, зьнячы̀вілі, вобмельгам, вопрамецьцю; угру̀нь; кулём
очёски (льна) су̀часкі, па̀часкі, па̀часьсе, абдзі̀ркі, асмы̀чыны
очинить завастры̀ць
очистки шалупі̀ньне, шалупа̀йкі, лупі̀ны, абі̀ркі, пацяробкі
очистной ачышча̀льны
очки акуля̀ры
очная ставка навочныя зводзіны, [су̀від]
очнуться (ото сна) прачну̀цца
очнуться (прийти в сознание) ачу̀цца, апрытомнець
очутиться апыну̀цца
ошарашить ашапу̀ліць, зьнячэ̀віць, агаломшыць
ошеек каркаві̀на, ашы̀ек
ошейник аброжак, нашы̀йнік, абрэ̀нчык
ошеломить ашапу̀ліць, зьнячэ̀віць, агаломшыць
ошеломлённый агаломшаны, зьнячэ̀ўлены, ашапу̀лены
ошибаться мыля̀цца, мылі̀цца
ошибка абмы̀ла, абмы̀лка, памы̀лка
ошибка зрения улу̀да зроку, злу̀да
ошибка (при тканьи) блюзна̀
ошибочный памылковы, абмы̀льны
ошибочный шаг хі̀бны крок
ошпарить абвары̀ць, [абсу̀рыць]
ощериться вы̀шчарыцца, вы̀скаліцца
ощупью навобмацак, мацака̀, мацаком
ощутительный (удар) адчува̀льны
ощутительный (вес) зна̀чны
ощущаемый адчува̀ны
ощущать адчува̀ць
ощущать тошноту бла̀жыць
ощущение адчува̀ньне