gallery/fb_icon
gallery/book_logo
Радыё Свабода
на на
на авось на ўзьвей-вѐцер; на шча̀сьце
на беду на лі̀ха; на ліху̀ю гадзі̀ну
на безрыбьи и рак рыба на бязьлю̀дзьдзі й дзяк чалавѐк
на бекрень набакі̀р
на близком расстоянии на̀ўзблізь
на более длительное время надаўжэ̀й
на босую ногу галанож
на взгяд (о зрении) напагля̀д
на взгляд (о мнении) на ду̀мку
на вид з вы̀гляду, наспазор, пазорам, насу̀гляд, наўзрок, на вока
на виду навідавоку, пад вокам
на виду у всех на вачох ва ўсіх
на вкус (отведать) на смак, на посмак
на воробьиный шаг на жа̀бін скок
на все руки мастер на ўсе шту̀кі ма̀йстра (і да та̀нца, і да ража̀нца)
на всякий случай на ўся̀кае ўсё, дзѐля ўсяго дзѐля
на выбор навыбор, налюбкі̀, налю̀ба, наўпадобу
на выдержку бяз вы̀бару
на вытяжку [наўвы̀спруж]
на глазах на ваччу̀
на глазомер нацямкі̀
на голодном пайке на нічы̀м нічога
на грудь! на фронт!
на дальнейшее нада̀лей
на дармовщину на халя̀ву
на два шага не подходи! на два ла̀пці не падходзь! (жарт.)
на-двое на̀палы
на двухмесячный срок на два месяцы̀
на деле на спра̀ве
на дне на дне, пады̀спадам
на дно на дно, пады̀спад
на днях гэ̀тымі дня̀мі
на днях (только в прошедшем) надоечы, надовечы, анагды̀сь
на другой год налѐтась
на дурной глаз урокам
на дыбы на дыбкі̀, удыбкі̀, дубка̀
на закате дней на схі̀ле вѐку (жыцьця̀)
на заклание на пагі̀бель, на сьмерць
на закорках на гѐршках
на запоре наўза̀пры
на заре на золку, нацямочку, досьвіткам
на затравку для пача̀тку
на зло на злосьць, нанару̀гу
на зов на покліч, на̀гукам
на излёте пры канцы̀ лёту
на исходе (закате) дней на схі̀ле дзён
на исходе зимы на згоне зімы̀; напрадвѐсьні
на каждом шагу (всюду) што ні крок
на капельку на ка̀ліўца
на клочки на шматкі̀, умотлах
на кой чёрт! (на черта!) начорта! налі̀ха! нахалѐру!
на корню (о лесе) на пні
на корточках на ку̀кішках, на чопачках, на кукарэ̀чках, на почапках, на восьпінках,
  на колечках, на скрыпёнках
на краешке ускра̀й
на лету улёт
на локтях (подыматься) наўзлакотках
на манер напочат
на миру на лю̀дзях
на моём веку за маёй па̀мяцьцю
на немного на ма̀ла
на ночь глядя проці ночы
на общественное использование у абагу̀л
на один глоток на лызь-мызь
на один покрой на адзі̀н капы̀л (лад)
на одной ноге {аднанож}
на одном молоке (жить) аб адны̀м малаку̀
на открытом месте на відавоку, на відоліцы
на отшибе на аднасѐльлі, на адскочцы
на ощупь навобмацак
на пару (кул.) сухапа̀рам
на первый случай на пѐршы абыходак
на первых порах на пѐршую пару̀
на перепутье на раздарожжы, на ростанях, на крыжава̀най дарозе, на крыжавы̀х пуці̀нах,
  на расходных дарогах
на подпитии нападпі̀тку
на полную напоўніцу, папоўніцы
на полный рот (есть) на поўную губу̀, напоўніцу
на пороге жизни пѐрад сваі̀м вѐкам
на последнем месте (о человеке) у трэ̀цім пакалѐньні
на посошок на адчэ̀пнае, на разьѐзнае, [на пу̀жку], [аглаблёва]
на посту на ста̀ні
на предмет (чего?) узгля̀дам (чаго?)
на примете наўвѐце, наўва̀зе
на произвол судьбы на волю лёсу
на протяжении праз, цѐраз
на протяжении всей жизни праз усё жыцьцё
на протяжении дня праз дзень, абдзѐнь
на протяжении многих лет праз цэ̀лыя гады̀
на разведение (о животных) наабзаводку, на завод
на рассвете на сьвіта̀ньні, досьвіткам, [додня]
на ремень! на пас!
на самом деле (в действительности) у сапра̀ўднасьцi, насамрэ̀ч, узапраўды̀, папра̀ўдзе, [ізабы̀ль]
на седьмом небе (быть) рай адамкну̀ўся, на нѐба ўзьлѐзьці, як на сто коней сеў
на сколько хватает глаз яквокам скі̀нуць
на скорую руку на хапка̀, на гара̀чыя гу̀бы, пры̀хапкам
на следующий год налѐта
на следующую весну навѐсну
на случай чего калі̀ што якое
на смарку на глум
на смертном одре на божай пасьцѐлі (дарозе)
на смешанном языке (говорить) трася̀нкаю, нара̀ба
на сносях на пары̀, на часа̀х, на россыпу, на вы̀ліўках, на ўзносах
на сон грядущий перад сном
на сохранение (отдать) на сховы (сховань)
на средства коштам
на стороне (вне дома) прочкі
на тот конец на той (на такі̀) вы̀падак
на тощий желудок на пусты̀ жывот
на тебе! во табе!
на трезвый взгляд на цьвярозае вока
на ту беду на то̀е лі̀ха
на ту пору напару̀
на углу (дома) на рагу̀
на удачу наўда̀ку
на удивление назьдзі̀ў, напродзіў
на уме наўмѐ
на усмотрение наўсугля̀д, на даба̀чнасьць
на халяву на шармачка̀
на ходу подметки рвет з-пад су̀чкі я̀йка ўкрадзѐ
на хранение (сдать) на сховы
на цыпочках на ды̀бачках
на черта! налі̀ха! на халѐру! начорта!
на четвереньках вокрач, вокараччу, чацьвяры̀цай
на чёрный день пра чорны дзень
на что твой… куды̀ твой…
на что твой (очень) на што (ужо); да чаго (ужо); вѐльмі
на чужой хлеб на ласка̀вы хлеб
на шару (за чужой счёт) нашармака̀
на этот раз гэ̀тым ра̀зам
на этих днях гэ̀тымі дня̀мі
на юру на зыры̀, на бую̀
набалдашник балдавѐшка, клуга̀
набег (врага) напа̀д
набегавшийся вы̀беганы
набедокурить напраку̀дзіць
набежавший набѐглы
набезобразничать натвары̀ць агі̀днасьцяў, набязу̀ліць
набекрень набакі̀р, [на ма̀гер]
набело на̀чыста, на̀бель
набережная набярэ̀жная
набилки (в ткацком станке) набі̀ліцы
набитый дурак чы̀сты ду̀рань; асёл малява̀ны
набить (матрац) напха̀ць
набить (морду) набі̀ць
набить (свиней) накалоць
набить (скота) нарэ̀заць
набить (чемодан) напакава̀ць, наладава̀ць, напіцава̀ць
набить (холодильник) насьпіжава̀ць
набить (шишку на лбу) наста̀ліць
набить аскомины нагна̀ць аскомы, аскамѐць, ажоснуць
набить руку налаўчы̀цца, налажы̀цца, наспрактыкава̀цца, [навы̀тырыцца]
набить карман кішэ̀нь напха̀ць (напѐрці)
набить морду пы̀су наста̀ліць
набить холку ка̀рак наму̀ляць
набиться (скопиться) набі̀цца, набу̀рхацца
набиться в друзья прысябры̀цца
наблюдатель назіра̀льнік
наблюдательный (о человеке) назорны
наблюдательный (пост) назіра̀льны
наблюдать назіра̀ць
наблюдение (за звёздами) назіра̀ньне
наблюдение (за ребёнком) нагля̀д
набожность пабожнасьць
набожный пабожны
наболевший набалѐлы, азьнібѐлы
набрался как свинья нахляба̀ўся як жа̀ба му̀лу
набранный (собранный) назьбіра̀ны
набрести натра̀піць
набросить верёвку (на рога) залыга̀ць
набросок (эскиз) на̀кід, эскі̀з
набряклый набрыня̀лы, абру̀злы
набрякнуть набрыня̀ць, набру̀знуць
набухнуть (о почках растений) набу̀бніцца
наваждение насланьнё, на̀слань, на̀кідзь, [па̀мжа]
навалить (кучу, воз) навалі̀ць, панакіда̀ць, нагрува̀сьціць, [наг(т)а̀ўрыць]
навалиться (придавить своей тяжестью) навалі̀цца, налѐгчы
навалиться (мор.) нахілі̀цца, нахіну̀цца, навярну̀цца
навалиться (напа̀дать в большом количестве) накі̀дацца, навалі̀цца, насы̀пацца
навалиться (напа̀сть на врага) напа̀сьці, набѐгчы, накі̀нуцца, нагарну̀цца, навярну̀цца
наверное пэ̀ўна-што, пэ̀ўна-такі
навернуться (на что-либо) накруці̀цца, намата̀цца
навернуться (о слезах) навярну̀цца, набѐгчы
навернуться (случайно оказаться) папа̀сьціся, тра̀піць, нада̀цца
навернуться (брякнуцца) гры̀мнуцца, бра̀знуцца, чмя̀кнуцца
навернуться (загнуться, крякнуцца) зды̀рдзіцца, здохнуць, гѐгнуць
навернуться (сломаться) злама̀цца
наверняка пэ̀ўна, пэ̀ўна-ж, запэ̀ўна
наверстать (упущенное) надалу̀жыць, намагчы̀
наверху навѐрсе, увѐрсе, угары̀
навес павѐць, шопа, стрэ̀шка
навес (небольшой) павѐтка
навес (из ветвей дерева) на̀вісь
навеселе повесель, надовеселі
навестить навѐдаць, давѐдацца
навестить больного давѐдацца хворага
навет паклёп, падсту̀пак, нагавор
наветник паклёпнік
навёрстывать (упущенное) намага̀ць, надалу̀жваць
навзничь ніц, ні̀цма
навзрыд (плакать) вудры̀г, наўзроў, наўзры̀г, упроплач
навиду навозірку, навідавоку, пад вокам
навлечь беду наклі̀каць бяду̀
наводить порядок пара̀дкаваць, ладкава̀ць, [кухмѐрыцца]
наводить тоску наганя̀ць нуду̀
наводить ужас наганя̀ць жах; жаха̀ць
наводнение (паводок) паводка, разводзьдзе
наволочка пошва, пошыўка, на̀валка, наўлѐчка, напѐрніца
наводящий наводны
навострить уши ву̀шы наста̀віць
навскидку (охот.) наўскі̀дку, наўскі̀д
навспять наўза̀дзь, насу̀задзь
навстречу насу̀страч, наўстрэ̀ч, насустрэ̀к, наспаты̀чку
навык навы̀чка
навьючить наклу̀ніць, натрочыць
навязать навяза̀ць
навязать (верёвкой за рога, шею) налыга̀ць
навязаться (обременить собой) прычапі̀цца, навя̀ліцца, накаса̀цца
навязаться (напроситься) напрасі̀цца
навязчивость назольнасьць, (на)даку̀члівасьць, прычэ̀пістасьць
навязчивый назольны
навязчивый (надоедливый) даку̀члівы, надаку̀члівы, прычэ̀пісты
навязчивый (неотступный) неадчэ̀пны
нагибать нагіна̀ць, нахіля̀ць
нагишом галышом, галяком
наглость наха̀бства
наглец (нахал) наха̀бнік
наглеть наха̀бнічаць
наглый наха̀бны, нахра̀пісты
наглядность навочнасьць, пагля̀днасьць
наглядный (пример) пагля̀дны, навочны
наглянцевать наглянцава̀ць, наваксава̀ць, налашчоніць
нагнуть нагну̀ць, нагба̀ць
наговоры намовы, намаўлѐньні, нагаворы, паклёпы, каза̀лы
наговорить нагавары̀ць, наба̀яць
наговорить лишнего на свой хвост набраха̀ць
нагой голы, аголены
наголо нагалаву̀
нагоняй нагонка, гас, чос, дыхт, ча̀палас, прачуха̀нка, пу̀дла
нагорье сугор’е
наготове (начеку) напагатове
наготове (под рукой) напагатове, напашэ̀ве
наготовить (запасти) нарыхтава̀ць, назапа̀сіць
наготовить (настряпать) нагатава̀ць, навары̀ць
наготовить сена насенава̀ць
награбленное нарабава̀нае
награда (уз)нагарода
наградной (знак) (уз)нагародны
награждать (уз)нагароджваць
нагреватель награва̀льнік
нагромождение нагрува̀шчаньне
нагромождённый нагрува̀шчаны
нагромоздить нагрува̀сьціць
нагрянуть нахапі̀цца, назы̀нуць, напа̀сьці, наляцѐць, наскочыць, абры̀нуцца, звалі̀цца
надавать тумаков кухталёў надава̀ць; нагрымя̀чыць
надбавка надда̀так
надвинуться насу̀нуцца
надвинуться (на врага) нагарну̀цца
надвое напалы̀, напала̀м, напапала̀м
надгортанник надгорлік
надгробие надгробак, надмагі̀лак
надгробный надмагі̀льны
надевать (пальто) апрана̀ць
надвинуть (шапку) насу̀нуць, нахлу̀піць
надвое напала̀м, напапала̀м, напалы̀
надгробие надмагі̀льле, намагі̀лак, надгробак
надежда спадзѐў, спадзява̀ньне, надзѐя
надел (земли) дзяля̀нка, дзя̀лка
Надежда Надзея, Надзёжка
наделать бед натвары̀ць шкоды
наделать глупостей надзівосьнічаць
наделить правом даць пра̀ва, упаўнава̀жыць
наделать тревоги нарабі̀ць клопату
надеть личину перакі̀нуцца
надеяться (на что?) спадзява̀цца (чаго?)
надёжный (верный) надзѐйны, пэ̀ўны
надёжный (прочный) надзѐйны, моцны, трыва̀лы
надёргать насморгаць, нату̀заць
надёргаться (устать) нату̀зацца
надзиратель нагля̀днік, дазорца
надзор нагля̀д
надлежащий (причитающийся) зналѐжны, прынагодны, адпавѐдны
надломанный (нос) прыломлены
надмеваться дма̀ць, пы̀шыцца
надменность ганары̀стасьць, дма̀ньне, напы̀шлівасьць, пыха, фанабэ̀рыя, фанабэ̀растасьць
надменный напы̀шлівы, фанабэ̀рлівы, фанабэ̀расты, ганарысты, [ду̀мны]
надо трэ̀ба, трэ'
надо (нужно) патрэ̀бна
надо (следует) налѐжыць, ва̀рта
надо быть ма̀быць, му̀сіць, му̀сібыць
надо думать (пологать) трэ̀ба ду̀маць, меркава̀ць
надо же было! собіла-ж!
надобно патрэ̀бна, [на̀дабе]
надобность патрэ̀ба
надоедала назола, даку̀чнік
надоедание даку̀ка, назольнасьць
надоедала назола, даку̀чнік, дая̀да, сьлявя̀да (абраз.), [канада̀]
надоедать дакуча̀ць, надаку̀чваць, назаля̀ць, [ка̀сьнічаць]
надоедать просьбами дакуча̀ць (надаку̀чваць, назаля̀ць) просьбамі; яглі̀ць
надоедала назола, даку̀чнік, [канада̀], [нака̀сьнік]
надоедливый даку̀лівы, назольны, дая̀длы, [ага̀зны]
надоело абры̀дла
надоело ждать сьцяглося чака̀ць
надоесть надаку̀чыць, абры̀дзець, абры̀даць, дадзѐць
надоесть упрёками павы̀есьць вочы
надолб на̀даўбень
надорвать животики (смеясь) парва̀ць з рогату кі̀шкі
надосадить дадзѐць
надоумиться даўмѐцца
надпись на̀піс
надрать (сена из стога) наску̀баць
надруб наці̀н
надругательство (вообще) глумлѐньне, глум
надругательство (издевательство) зьдзек, збы̀так
надругательство (насмешка) кпі̀ны, кѐпікі
надругательство (изнасилование) згва̀лчаньне
надругательство (оскорбление) зьневажа̀нне, абра̀за, зьнява̀га
надругательство (обесчещивание) зьнеслаўлѐньне, зру̀га
надрыв (от работы) надорва
надрыв (от смеха) порва
надрываться асьця̀гвацца, знату̀жвацца, надрыва̀цца
надрываться от смеха (надрывать животики) бокі рваць (урыва̀ць)
надрывный (крик) асьця̀глы, знату̀жны, надры̀ўны
надсада натуга, надорва, асьця̀га
надсадить живот надарва̀цца
надсадный (крик) асьця̀глы, знату̀жны, надры̀ўны
надсаживать (себя работаю) верадзі̀ць, надрыва̀ць
надсмотр наглѐдзіны
надсмотрщик дагляда̀ч, намѐсьнік, прыганя̀ты, [ціву̀н]
надсмотрщик (за работой крестьян) прыганя̀ты, ціву̀н
надставить (нарастить, надшить) падтачы̀ць
надставка (приставка) прыточка
надстройка надбудова
надувает (живот) пу̀шыць
надувала (плут) абаку̀ла, вошуст, ашука̀нец, чмут
надувательство абаку̀леньне, ашука̀нства
надумать намы̀сьліць
надутик (о человеке) мамы̀ль
надутый (шар) надзіма̀ны
надуть (обмануть) абаку̀ліць, ашука̀ць, абдуры̀ць
надуть (шарик) надзьму̀ць
надуть губы лу̀пы наста̀віць (закапы̀ліць, надуду̀рыць, намамы̀ліць); тру̀нькі скла̀сьці
надуться (напиться) нажлу̀кціцца, нажлу̀ктацца
надуться (о парусе) надзьму̀цца, напя̀цца
надуться (о человеке) надзьму̀цца, заганозіцца
надуться (о шаре, камере) надзьму̀цца, [узбэ̀нчыцца]
надымить (сигаретой) накуры̀ць, начвэ̀ндзіць
наевшийся які̀ наѐўся, наѐты
наездник вѐршнік
наерундить налухці̀ць
наесться наѐсьціся
наесться (экспр.) наборсывацца, наву̀рыцца, накашамя̀кацца, напунды̀рыцца, напѐрціся, насёрбацца, нацялѐскацца
наесться до отвала бокі вы̀класьці
наём на̀ймы, найма̀ньне
наёмная (квартира) найма̀ная
наёмник на̀йміт
наёмница на̀ймічка, на̀ймітка
нажать (педали) наці̀снуць
наждак шмаргѐль, шморгель
наживка (рыб.) прына̀да
наживной нажыўны̀, набы̀тны
наживной (охот., рыб.) прына̀дны, для прына̀ды
нажиливаться нажыля̀цца
нажим нагнёт, прыці̀ск
нажитое нажыва̀нае
нажиться (обогатиться) нажы̀цца, запамагчы̀ся
назапасить назапа̀сіць, наспасобіць
Назарий Аза̀р, Наза̀р
назатыльник напаты̀лічнік
название на̀зва, назоў, [на̀зьвішча]
назвать невиновного вором абзладзѐіць
наземь вобзем, вобземлю
назидание павуча̀ньне, наву̀ка
назидательный павуча̀льны
назидать павуча̀ць, [знадукоўваць]
назначение (бумага) прызнача̀льны ліст
назойливый назольны
назревание (плодов) насьпява̀ньне
назревание (событий) набліжэ̀ньне
наиболее найбольш, найболей
наивеличайший найвялі̀кшы
наивысший найвышэ̀йшы
наизнанку навы̀варат, назна̀йніцу
наизусть напа̀мяць
наилучший найлѐпшы
наименее наймѐнш, наймѐней
наименование наймѐньне, на̀зва
наименовать назва̀ць
наискос наўскася̀к, наўскос, на̀скась
наитие натхнѐньне
наихудший найгоршы
найденное решение вы̀нахад
найдёныш зна̀йдыш, зна̀йда, знайдзён
найпаче зла̀шча
найти знайсьці̀
найти (время для отдыха) знайсьці̀, вы̀лучыць, вы̀браць, прыймѐць
найти (квартиру) знайсьці̀, падабра̀ць
найти (кредит) знайсьці̀, атрыма̀ць, прыймѐць
найти (на врага) напа̀сьці, набѐгчы, нагарну̀цца
найти (надвигаясь, закрыть) найсьці̀, насу̀нуцца
найти (натолкнуться) натра̀піць, наўрэ̀цца
найтись (не растеряться) не разгубі̀цца
найти (о тоске, дури и под.) апанава̀ць, агарну̀ць
найти (обнаружить) знайсьці̀, заўва̀жыць, уба̀чыць
найти общий язык (взаимопонимание) паразумѐцца, зьмеркава̀цца
найти общий язык (тему) разгавары̀цца, разгамані̀цца
найтись (отыскаться) знайсьці̀ся
найтись (оказаться) тра̀піцца, нада̀рыцца
найти (пациента здоровым) прызна̀ць
найти (потерянное) знайсьці̀ адшука̀ць
найти (себе занятие) знайсьці̀, прыйме`ць
найти (собраться) найсьці̀, панаходзіць
наказание ка̀ра, кара̀ньне, пакара̀ньне, ушчу̀нак
наказать пакара̀ць, ушчу̀ць
наказуемость (юр.) кара̀льнасьць
наказывать кара̀ць
накал (металла) напа̀л
накал (чувств) запа̀л
накануне проці, напярэ̀дадні, наконадні
накануне понедельника проці панядзѐлка
накатанный (в прямом смысле) накочаны
накатанный (наготовленный катаньем) накачаны
накатанный (о дороге) наѐжджаны
накатанный (утрамбованый) утрамбованы, [прыця̀ты]
накатанный (типогр.) нака̀таны
накатанный (намотанный) накру̀чаны
накатанный (донос) нашра̀йблены, нашпа̀раны
накатать (в прямом смысле) накаці̀ць, панакочваць
накатать (брёвен) накача̀ць, панака̀чваць
накатать (дорогу) наѐзьдзіць
накатать (анонимку) нашра̀йбіць, нашпа̀рыць
накататься наѐзьдзіцца
накатить (колесом) накаці̀ць
накатить (на врага) нагарну̀цца
накатить (о волне) набѐгчы
накатить (внезапно появиться) нахапі̀цца, надысьці̀, навалі̀цца
накатить (приехать в большом количестве) наѐхаць, панаяжджа̀ць
накатить (о чувствах) апанава̀ць, агарну̀ць
накатник пакот
накачанный (насосом) напампава̀ны
накачать (насосом) напампава̀ць
накачать (водкой) напаі̀ць
накачать (мышцы) узмацні̀ць
накачаться (на качелях) нагайда̀цца, накалыха̀цца
накаченный (мускулистый) здаравя̀цкі
накидывать на себя дурь дзіва̀чыцца
накинуть (платок) абапну̀ць
накинуться с криком назы̀нуць
накипь шумаві̀ньне, шума̀
накипь (воска, сала) сплы̀ўкі
накладная (на товары) праводчая
наклейка налѐпка
наклон нахі̀л, нагі̀н
наклонение нахілѐньне, нагіна̀ньне
наклонение (грам.) лад
наклонить нахілі̀ць, схілі̀ць, нагну̀ць
наклонный нахі̀лены, косы
наклюкаться (спиртного) надзю̀бацца
наковальня кава̀дла
наколдовать навядзьма̀рыць, начарава̀ць, наваражы̀ць
наколоться (на что-либо) нанзі̀цца
накомарник сѐтка ад камароў
наконец нарэ̀шце, урэ̀шце
наконечник аканѐчнік, канча̀р
накопить (запастись) наспасобіць, з’ыбра̀ць, назапа̀сіць, [наспароміць], [скукобіць]
накопление намнажэ̀ньне, зьбіра̀ньне, назапа̀шваньне, награмаджэ̀ньне
накопыльник на̀маразень
накосо наўскася̀к
накрапывать церусі̀ць
накрениться нахілі̀цца, нахіну̀цца, навярну̀цца
накрест на̀крыж, на̀шлыг
накрошенный накры̀шаны
накрывающий накры̀ўны
накрыть стол на стол сабра̀ць (даць)
накуролесить накуламѐсіць
налагать наклада̀ць, накла̀дваць
наладить контакт усталява̀ць канта̀кт, скантактава̀цца
налево! лѐва-фронт!
налево (на вола)! цоб!
налегке улѐгцы, паражняком
налегке (об одежде) лёгка апрану̀ты
налечь (навалиться) узьлѐгчы
налёт (на чём-либо) павалока, на̀слань
налёт (на кого-либо) напа̀д, наскок
налёт (авиации) налёт, напа̀д
наливной наліўны̀
налим мянту̀з, мянёк
налитый (плод) наточаны
наличие ная̀ўнасьць, бы̀тнасьць
наличка (денежная) гатоўка
наличник (дверей) лі̀штва
наличный (расчёт) ная̀ўны
наличными (отдать) ная̀ўнымі
налог пада̀так
налоговая декларация пада̀ткавая дэкляра̀цыя
налоговик падатковец
налогообложение падаткаабклада̀ньне
налогоплательщик падаткава̀ньнік, плачэ̀ньнік пада̀ткаў
наложить накла̀сьці, наўскіда̀ць
наложить (слишком много) наваропаць
наложить взыскание дать спагна̀ньне
наложить штраф спагна̀ць (узя̀ць) штраф
наложить арест (на что?) канфіскава̀ць (што?)
наложить свою печать пакі̀нуць па сабѐ адбі̀так
наложница [мамошка]
наломать бока бакі̀ наму̀ляць (нама̀цаць)
налысо (постричь) на лы̀сага
налюбоваться нацѐшыцца, наглѐдзецца
намедни надоечы, анагды̀сь, анодысь, надовесь
намеднишний нада̀шні
намереваться мѐцца, мѐрыцца, нава̀жвацца, мані̀цца, [лацна̀ць]
намерен это сделать ма̀ю намѐр (наважа̀нье, наду̀м) гэ̀та зрабі̀ць; ма̀юся гэ̀та зрабі̀ць
намерение нава̀жаньне, намѐр, наду̀м
намеренно наўмы̀сна, знарок
намеренный наўмы̀сны
намёк на̀луск, намі̀нка, намянѐньне, атумѐка, недамаўля̀нка
намётка (при шитьи) фастры̀га
намётка (плана) намэ̀та
намного нашма̀т, намнога
намозолить глаза вочы павы̀стрыкаць
намокать намяка̀ць
намокший намя̀клы
намордник намы̀зьнік, напы̀сьнік, пысьня̀к, нахра̀пнік
намудрить намудрава̀ць
намять бока налама̀ць (нагрэ̀ць) бакі̀, плѐчы параўна̀ць
намять (намылить) холку у каршэ̀нь даць (наўсклада̀ць, налажы̀ць), ды̀хту даць
нанести визит скла̀сьці візы̀ту, навѐдаць
нанести урон пашкодзіць
наниматель наѐмца, найма̀льнік
нанимать наймава̀ць, найма̀ць
нанятый найма̀ны
наоборот наадварот
наобум намана̀, наўздага̀д, не паду̀маўшы
наотмашь наўзма̀х, навотляг, наводліў
нападает (злость) разьбіра̀е
нападающий (спорт.) напа̀днік
нападение напа̀д
напаковать наладава̀ць
напала бессонница сон не бярэ̀
напа̀сть (на врага) напа̀сьці, набѐгчы, нагарну̀цца, навярну̀цца
напа̀сть (на что-либо) натра̀піць
на̀пасть нава̀ла, вокідзь, пля̀га, навалока, на̀валач, на̀ўрышча, наха̀ба, на̀капась, на̀хлынь
наперво спача̀тку, сьпярша̀
наперебой наўза̀хапкі, напяробіль, назбой, наўзамі̀н
наперевес (держать копьё) наповерку, наперачоп
наперегонки навы̀перадкі, напярэ̀сьпехі, навы̀менкі
наперекор насу̀перак, наўпрэ̀к, насупор, [знару̀гу]
наперерез напярэ̀сьціг, упералу̀ч, наператоч
напересчёт напералі̀к
наперехват напярэ̀ймы, напярэ̀хапы, [напярожаб]
наперёд (сначала) перш, сьпярша̀, упѐрадзь, спача̀тку
наперник насы̀пка
напёрсток напа̀рстак
напинаться пну̀цца
напиться напі̀цца
напиться (экспр.) нахлябта̀цца, нажлу̀кціцца, нажлопацца, нажлэ̀хацца, нахліста̀цца
напиханный напха̀ны, наладава̀ны
наплевательство напляві̀зм
наплести (ерунды) начаўпці̀
наплечник па̀лік
наплыв наплы̀ў, на̀плынь
наподобие накшта̀лт, кшта̀лту
напоказ напака̀з, [на ўказѐі]
наполнитель (тех.) напаўня̀льнік
напоминание на(ў)памі̀н, напамі̀нак, напамі̀нка, па̀мятка
напомнить напомніць, нагада̀ць
напопятую наўспа̀к
напороться (на неприятность) нара̀зіцца
напоследок наапошку, нааста̀чу, надосталь, пад канѐц
направиться скірава̀ць
направление (в пространстве) кіру̀нак, [прасьці̀нак]
направление (на работу) скiрава̀ньне
направленность скірава̀насьць
направлять (лошадь, плот) скіроўваць, накіроўваць, тарнава̀ць
направлять (дуло ружья) настаўля̀ць
направлять (заявление) пасыла̀ць
направлять (чинить) напраўля̀ць
направлять (налаживать) нала̀джваць
направлять шаг ісьці̀, скіроўвацца, падава̀цца
направо! пра̀ва-фронт!
направо (на вола)! цабѐ!
напраслина на̀пасьць, паклёп, дарэ̀мшчына
напрасно ма̀рна, дарма̀, дармо, ту̀нна, без кары̀сьці
напрасно ноги бить па пусты̀х сьцѐжках хадзі̀ць
напрасный ма̀рны, дарэ̀мны, бескары̀сны, ту̀нны
напредь перш, сьпярша̀, упѐрадзь, спача̀тку
например пры̀кладам, напры̀клад
напроказничать напраку̀днічаць, напраку̀дзіць, нагарэ̀зіць
напропалую наспропадзь
напротив (сидеть) насу̀праць, насупроць, наўпроць, напроці
напротив (наоборот) наадварот
напротив (наперекор) насу̀перак, наўпрэ̀к, насупор, [знару̀гу]
напрягаться (тужиться) пя̀цца, напру̀жвацца, жы̀ліцца, [пру̀дзіцца]
напряжение напру̀га, напру̀жаньне, напру̀жанасьць, напя̀цьце, [успру̀г]
напряжённость напру̀жанасьць
напряжённый напру̀жаны, напя̀ты
напрямую (напрямик) наўпрост, напрасткі̀, нацянькі̀, напрасьцѐнь
напрячь (внимание) напру̀жыць
напрячь (ноги) вы̀пруціць
напрячь (слух) настру̀ніць
напугать напалохаць, напужа̀ць
напускать дыма дымі̀ць
напускной (перен.) шту̀чны, няшчы̀ры
напутствие нака̀з (зычэ̀ньне) на дарогу
напучить напу̀шыць
напыжиться надзьму̀цца
напыщенность пы̀ха, напы̀шлівасьць
напыщенный напы̀шлівы, пыхлі̀вы
напяливать напіна̀ць
напялить (куртку) напну̀ць
наравне зароўна, зараўно
нараспашку (в незастёгнутым виде) наросхрыст
нарастающий нараста̀льны
нарастяг наросьцег
нарвать (щавля) назьбіра̀ць
нарваться (на что-либо) наскочыць, нага̀дзіцца
нарезанный (хлеб) накроены
наречие гаворка, дыялѐкт
наречие (грам.) прыслоўе
нарицательный назоўны
нарываться на неприятность гу̀за (гузякі̀) шука̀ць
нарезать (хлеба) пакроіць
нарезать (картошки) пакрышы̀ць
нарезаться в стельку набра̀цца як зямля̀ (бэ̀ля), ча̀ры набра̀цца
нарезной [карбава̀ны]
наречь налажы̀ць імя̀
нарицательное имя (грам.) агу̀льнае імя̀
нарицательный (о стоимости) наміна̀льны
нарицательный (грамм.) агу̀льны
нарицать называ̀ць
наркотик наркаты̀н, [зёл]
наровне нароўні
нарост на̀расьцень
нарост (на берёзе) кура̀тка
нарост (на дубовым пне) мума̀к
нарочитый знарочысты, наўмы̀сны
нарочито наўмы̀сна, сумы̀сьля, наўмы̀сьля, знарок, назнарок
нарочно знарок, назнарок, наўмы̀сна
нарочно (умышленно) наўмы̀сна, сумы̀сьля, наўмы̀сьля
нарочный (юр.) наўмы̀сны пасланѐц
нарубить (дров) насячы̀
наружи знадворку
наружность вонкавы (знадворны) выгляд
наружный вонкавы, знадворны
наружу (наверх) навѐрх
наружу (во двор) надвор, вонкі
наручники кайда̀нкі
нарушение парушэ̀ньне
нарушитель паруша̀льнік
нарушить пару̀шыць
нарушить супружескую верность здра̀дзіць
Нарцисс Нарцыз
нарыв (чирей) гная̀ўка, ску̀ла
нарыв (гнойный) валасѐнь
наряд убор, прыбор, строй
нарядный прыбра̀ны, убра̀ны, [стройны]
наряду (рядом) упоруч, упобач
наряду (наравне) нароўні
наряду (вместе) разам
наряду (одинаково) аднолькава
наряжать убіра̀ць, прыбіра̀ць, [выстройваць]
наряжаться убіра̀цца, прыбіра̀цца, чапуры̀цца, нядзѐліцца
насадка (топора, молотка и т.п.) аса̀да
насаждать (веру, идею) укараня̀ць, пашыра̀ць
насаждения (зелёные) абса̀да, паса̀дкі
насаживать (косу) асаджа̀ць
наседка (курица) квахту̀ха, сяду̀ха
насекать (зубрить) зу̀біць
насекомые вусякі̀, жамяра̀
население насѐльніцтва, жыха̀рства
население Польши насѐльніцтва ў Польшчы
население Витебска насѐльніцтва (жыхарства) ў Віцебску
население Витебщины насѐльніцтва на Віцебшчыне
населённость залю̀дненасьць
населённый (пункт) насѐлены, залю̀днены
насест сѐдала, кураса̀дня
насечка за̀рубка, наці̀н
насилие гвалт, прыму̀с, прысі̀л
насильник гвалтаўні̀к, гвалтоўца
насильно гва̀лтам, прыму̀сам, знасі̀лу, жывасі̀лам, [рабохам]
насиловать гва̀лціць, прымуша̀ць, прысі̀льваць
насильственно гвалтоўна, вы̀мушана
насквернить напаску̀дзіць
насквозь наскрозь, [напротырх], [напратарча̀к]
наскоблить наскрэ̀бці
насколько наколькі
насколько хватает глаз як вокам скі̀нуць
наскрести наскрэ̀бці
наскучить надаку̀чыць, абры̀даць, нададзѐць, зну̀дзіць
наслаждаться цѐшыцца, ужыва̀ць слодыч
наслаждение (н)асалода
наследить нарабі̀ць сьлядоў
наследник спадкаѐмец, спадкаѐмца, спа̀дчыньнік, [пасьлѐдак], [спадкабѐрнік]
наследник (по деду) дзѐдзіч
наследовать спадкава̀ць, атры̀мліваць у спа̀дчыну
наследственность спа̀дчыннасьць
наследственный спа̀дчынны, спа̀дкавы, насьлѐдны
наследство (наследие) спа̀дак, спа̀дкі, спа̀дчына
наслоение на̀слань, напластава̀ньне
насмехаться (над кем? над чем?) насьмейва̀цца (з каго? з чаго?), кпіць (з каго? з чаго?), шкѐльнічаць (з каго? з чаго?), кѐпікі строіць (з каго? з чаго?)
насмешки кпі̀ны, кѐпiкi, шкѐлi, насьмѐвы
насмешливый кплі̀вы
насморк чохаўка, ката̀р, [на̀смарга]
насмутьянить набухторыць
насолить (огурцов) насалі̀ць
насолить (напакостить) нашкодзіць
насос помпа, [ка̀фар]
наспех сьпѐхам
наст (снега) шарон, шарпа̀к, [шарасѐнь], [шарашор], [ляшчот], [паздром], [скару̀ба]
наставить перье натапы̀рыць пер'е, нашупы̀рыцца, нашашэ̀рыцца, [апу̀рхнуць], [сьцю̀піцца]
наставить рога здра̀дзіць
наставить ухо настру̀ніць слых
наставление навуча̀ньне, нака̀з, наўпаміна̀ньне
наставлять навуча̀ць, нака̀зваць, наўпаміна̀ць
настаивать (водку) настойваць
настаивать (добиваться) нава̀жваць, дамага̀цца, даляга̀ць, даціна̀ць, ста̀віць
настаивать на своём нава̀жваць (ставі̀ць) на сваё
настеж на̀сьцеж, на̀хлашч, [на̀піта], [ха̀ліпам]
настилать пол масьці̀ць ха̀ту
настилать потолок столiць, сталі̀ць, сталява̀ць
настойчивость заложнасьць, напорыстасьць, вытрыва̀ласьць
настойчивый напорысты, вытрыва̀лы, заложны, [атна̀длы]
настораживать (слух) настру̀ньваць
настораживать (уши) натапы̀рваць
насторожиться настру̀ніцца
настоятель (католического монастыря) пляба̀н
настоятельная необходимость пі̀льная (канѐчная) патрэ̀ба
настоятельный (настойчивый) заложны
настоятельный (упорный) упа̀рты, упорны
настоятельный (крайне нужный) пі̀льны
настоять на своём дамагчы̀ся (нагану̀ць) свайго
настоящее суча̀снасьць, суча̀снае, цяпѐршчына
настоящее время цяпѐрашні час, цяпѐршчына
настоящий (происходящий сейчас) суча̀сны
настоящий (теперешний) цяпѐрашні
настоящий (этот) гэ̀ты
настоящий (данный) да̀дзены
настоящий (истинный) сапра̀ўдны, праўдзі̀вы, і̀сты
настоящий мастер праўдзі̀вы ма̀йстра
настраивать (радио) настройваць
настраивать (налаживать) нала̀джваць, насна̀джваць
настраивать (подстрекать) падву̀хрываць, падбіва̀ць, падбухторваць, падахвочваць, пад’ю̀джваць, падмушча̀ць
настраиваться (на поступок) нава̀жвацца
настрого вѐльмі строга
настроение настрой
настроение (хорошее) гумор
настроенный (о человеке) нава̀жаны
настроенный (прибор) нала̀джаны, навѐдзены
настропалять падву̀хрываць, падбіва̀ць, падбухторваць, падахвочваць, пад’ю̀джваць, падмушча̀ць
наступательный наступа̀льны
наступающий (праздник) надыходны
наступающий (боец) наступовец
наступать (арм.) наступава̀ць
наступила (весна) надышла̀
наступить на свой хвост на свой хвост набраха̀ць
наступление (весны) надыход
наступление (армии) на̀ступ
настурция (бот.) насту̀рка
настырность асьця̀га
настырный асьця̀глы
насунуть (напялить) шапку нацу̀біць
насупиться спахмурнѐць
насупротив напраці̀ўку
насухо на̀суха, дасуха̀
насущная потребность пі̀льная патрэ̀ба
насущный (ежедневный) надзённы, паўсёдны, бу̀дны
насущный (неотложный) неадкла̀дны, пі̀льны
насущный (жизненный) жыцьцёвы
насущный хлеб надзённы (паўсёдны, заплѐчны) хлеб
насущный вопрос надзённае (паўсёднае) пыта̀ньне
насчёт (относительно) наконт
насчитывать (разл.) налі̀чваць, палічы̀ць, зьлічы̀ць, лічы̀ць, зрахава̀ць
насыпка на̀сыпка
насыщение на̀сыць
насыщенность насы̀чанасьць
Наталия Ната̀льля
натапливать (помещение) цяплі̀ць, цѐпліць
натаскать нацяга̀ць
натачивать (серп) зубі̀ць
натащить нацягну̀ць, панаця̀гваць
натереть (смазать) нашмарава̀ць
натереть (начистить) наглянцава̀ць, начы̀сьціць, наліхтава̀ць
натереть (жиром) нашмальцава̀ць
натереть (шею хомутом и т.п.) наму̀ляць
натереть (измельчить) нацѐрці
натереть (тёркой) надзѐрці
натерпеться нацярпѐцца, напрыйма̀цца
натиск (врага) напор, нава̀ла
натирать мазью шмарава̀ць
наткнуться (натолкнуться) натра̀піць, [наўрэ̀цца]
натолочь натаўчы̀
натомить (руки) навярэ̀дзіць, [ажмяні̀ць]
натопить (баню) нацяплі̀ць
натопорщиться натапы̀рыцца, надубы̀рыцца, настабу̀рчыцца, напу̀ргацца, нацюцю̀рыцца
наторелый навы̀тыраны, дасьвѐдчаны, спрактыкава̀ны, спры̀тны
натореть налажы̀цца (да чаго?), [навы̀тырыцца]
натореть (набить руку) налаўчы̀цца, налажы̀цца, наспрактыкава̀цца, [навы̀тырыцца]
натощак на̀шча
натравить (собаку) нацкава̀ць, наву̀згаць
натренированный (глаз) наспрактыкава̀ны
натрое на тры ча̀сткі
натруживать (руку) верадзі̀ць, [ажмяня̀ць]
натура нату̀ра, [урода]
натуры не изменить нату̀ры не пераста̀віш
натягивать (верёвку) наця̀гваць, напіна̀ць
натягивать (влагу) насыча̀цца
натягивать (палатку) напіна̀ць, расьпіна̀ць
натягивать (нервы) напру̀жваць
натяжение (действие) наця̀гваньне, напіна̀ньне
натяжение (струны) нацяжэ̀ньне, напя̀цьце
натяжение (поверхностное) нацяжэ̀ньне
натяжитель (тех.) {нацягіч}
натянутый (канат) наця̀гнены, напя̀ты
натянутый (напряжённый) напру̀жаны
натянутый (напяленный) напну̀ты, нацу̀блены
натянутый (смех) удава̀ны, ненатура̀льны, няшчыры, роблены
наугад нацямкі̀, намана̀, наўздага̀д, наўзга̀дзь
наугольник нарожнік
Наум Наву̀м
наустить (подстрекнуть) намусці̀ць, наву̀хрыць, падгавары̀ць, падбухторыць, нацкава̀ць
науськать (собаку) нацкава̀ць, наву̀згаць
наутёк наўцёкі, наўцекача̀, хадаля̀ку
наутро наза̀ўтра
научиться (чему?) навучы̀цца (чаго?)
научный работник навуковец
наушник ву̀шнік
наущать падву̀хрываць, падбіва̀ць, падбухторваць, падахвочваць, пад’ю̀джваць, падмушча̀ць
наущение намушчэ̀ньне, падву̀храньне
нахал наха̀бнік
нахально наха̀бна, нахра̀піста, [пішчом]
нахальный наха̀бны, нахра̀пісты
нахватать наха̀паць, награба̀стаць
нахлебаться (спиртного) надзю̀бацца
нахлебаться горя гора напрыйма̀цца
нахлебник застольнік, настольнік, пахлябоўца
нахлобучить (шапку) напя̀ліць, нацу̀біць
нахлынуть наплы̀сьці, навалі̀цца, нары̀нуць
нахмуриться спахмурнѐць
находить (утерянную вещь) знаходзіць, адшу̀кваць
находить (причину) знаходзіць
находить (удовольствие) мець
находить (друга дома) застава̀ць, знаходзіць
находить (в словах неправду) адчува̀ць, ба̀чыць, знаходзіць
находить (возможным) уважа̀ць
находить (виновным) прызнаваць
находить (на мель) находзіць, трапля̀ць
находить (пешком десять километров) нахадзі̀ць
находиться (где-либо) быць, знаходзіцца, [стыка̀цца]
находиться в соприкосновении межава̀цца
находиться в состоянии течки марцава̀цца
находка знаходка, зна̀хадка, зна̀хад
находчивый (сообразительный) кѐмлівы
находчивый (остроумный) дасьці̀пны
находчивый (изобритательный) вынаходлівы
находящийся в сознании прытомны
нахождение знаходжаньне
нахоженная (дорога) ѐжджая
нахохлиться нашупуы̀рыцца, нашашэ̀рыцца, [апу̀рхнуць], [сьцю̀піцца]
национальная особенность нацыяна̀льная асаблі̀васьць
началась (гроза) усчала̀ся
начало пача̀так
начало жатвы зажы̀нкі
начало зимы зазі̀мак
начало косьбы закоскі
начало новолуния настацьцё
начало пахоты заворыны
начальник нача̀льнік (на чале)
начальный пача̀тны
начатки пача̀ткі
начать пача̀ць, распача̀ць
начать божиться забажы̀цца, забожкацца
начать бороться узя̀цца ў боркі
начать господствовать запанава̀ць
начать держать себя независимо паня̀ць волю
начать лучиться запрамяні̀цца
начать праздновать засьвяткава̀ць
начать причитать забожкаць
начать рыскать загойсаць
начать саднить засмылѐць
начать сокрушаться забедава̀ць
начать шутить зажартава̀ць
начать яснеть и т.д. заясьнѐць і г.д.
начеку напагатове
начерта! на халѐру!
начертание (действие) напіса̀ньне
начертание (контур) абры̀с, контур
начертание (предопределение) наканава̀ньне
начесть налічы̀ць
начётчик схаля̀ст
начинай вить! ві!
начинание пачы̀н
начинатель пачына̀льнік
начинать жать зажына̀ць
начинаться пачына̀цца, усчына̀цца, распачына̀цца
начинающий пачатковец
начинённый (пирог) кры̀паны
начинка (пирога) накры̀пка
начинять (пирог) кры̀паць
начудачить надзіва̀чыць
наш брат нашэ̀нец
наша взяла на̀ша ўзяло
нашалить насваволіць, нагарэ̀зьнічаць
нашатырь сальмя̀к
нашенский на̀скі
нашептывание падшэ̀пты
нашествие нава̀ла, на̀валь, наход
нашивка на̀шва
нащупать нама̀цаць
не не, ня
не ахти не заві̀дна, не самаві̀та, ня на̀дта
не балуй! не пустава̀ць!
не бери в голову не сіві̀ галавы̀
не бог весть (какой) ня вѐльмі; ня вѐльмі што; ня бог вѐдае які̀
не боги горшки обжигают не сьвяты̀я гаршкі̀ лѐпяць
не более трёх (человек) са̀ма больш тры
не было печали ня меў клопату
не в духе не ў гуморы
не в ладу ня ў згодзе
не в лоб, так по лбу ня кі̀ем, дык па̀лкай
не в моей власти не ад мянѐ залѐжыць
не в памяти неўпа̀мкі
не в своей тарелке не ў гуморы
не в своём уме быть ня ў ра̀дзе быць; з глузду зьѐхаць
не в себе непрытомны
не в силах ра̀ды ня дам, ра̀ды (змогі) няма̀
не в состоянии (быть) не патрапі̀ць, ня мець змогі, няду̀ж
не в строку ня ў лад
не в том дело ня ў тым сі̀ла
не ведать душевных мук адпорнае сэ̀рца мець
не велика беда! такой бяды̀!
не велика важность не вялі̀кая наўда̀
не взирая на лица не зважа̀ючы на пэрсоны
не взыщите! вы̀бачце!
не видно ни зги а̀ні я̀сачкі не віда̀ць; цёмна, хоць вока вы̀калі
не во гнев будь сказано ня ў кры̀ўду ка̀жучы
не вовремя няўча̀с, не ў пару̀
не впервой не першына̀
не все дома бяз пя̀тай дошчачкі; клёку ў галавѐ не стаѐ
не выпендривайся! {не ханяню̀йся!}
не выполнить ня вы̀канаць
не выходит (разл.) не выходзіць, не атрымоўваецца, не выпада̀е
не выходит из мысли карці̀ць, рупі̀ць
не гони кнутом, а гони овсом кармі̀ мукою, дык пойдзе ракою
не давать перевести дух не дава̀ць дыхну̀ць
не давать покоя збы̀ту (жыцьця̀) не дава̀ць
не давать прохода (покоя) ступі̀ць не дава̀ць; прасту̀пу не дава̀ць
не давать спуску лі̀тасьці не дава̀ць; не папуска̀ць
не дай бог (божа)! неўнара̀й! крый (барані̀) божа!
не дать себе труда не патурбава̀цца; не паклапаці̀цца; не пару̀піцца; не падба̀ць
не для чего няма̀ чаго
не до этого! не наўмѐ!
не должен (никому) ня ві̀нны, ня ві̀нен
не достаёт (денег) браку̀е, не стаѐ
не доходящий недаходны
не живём а дни проживаем не жывѐм а цьмѐем
не жилец на белом свете не жыток на гэ̀тым сьвѐце
не заметить прапусьці̀ць, не заўва̀жыць, не зацѐміць
не за страх, а за совесть сумлѐнна
не засти! не за̀стуй!
не за что няма̀ за што
не знать ни бельмеса нічога ня вѐдаць
не знать сна ня спаць
не знать удержу упы̀нку ня мець
не идёт с ума не выходзіць з галавы̀
не идёт на ум ня лѐзе ў галаву̀
не имеется няма̀
не имеющий никакой ценности некаштоўны, нікчэ̀мны, нява̀рты, нява̀ртасны
не имеющий потомства непатомны
не к добру не на добрае
не к месту не дарэ̀чы, ні да бока, ні да вока
не лаптем щи хлебать не абораю хлеб кроіць
не лезет в глотку (в горло) у рот ня ўбіць (ня лѐзе)
не любить не любі̀ць, зьневажа̀ць
не менее трёх (человек) са̀ма менш тры
не могу знать ня вѐдаю
не на месте не на месцы; [недарэ̀ндзі]
не на того напал са̀ма той
не на чем глаз остановить нѐйдзе й вокам зачапі̀ць
не о том речь не аб тым гу̀тарка
не обинуясь без вага̀ньня, не разважа̀ючы
не обращать внимания ня браць пад ува̀гу; не зважа̀ць; ма̀ла ўважа̀ць
не обращать малейшего внимания не шмана̀ць, жа̀днай мѐрай ня гля̀нуць
не обсевок в поле не з пустога хлява̀ (парожняй бочкі) заты̀чка
не оставлять места для сомнения не сумнява̀цца
не от мира сего як ня з гэ̀тага сьвѐту, як душа̀ бязь цѐла, як не ў сабѐ
не отрывая глаз не зьмігну̀ўшы вокам
не отходить от дома не адыходзіць ад ха̀ты; пільнава̀цца ха̀ты
не очень плохой нязгоршы
не перетрудиться касьці̀ не ўламі̀ць
не по адресу (обращаться) не на той а̀драс; не туды̀
не по вкусу (о еде) няўсма̀к
не по вкусу не пад нораў
не по душе не да спадобы
не по карману не да падня̀цьця
не по нраву не даспадобы, не да носа, не ў прыку̀ску
не по нутру не да спадобы, не да носа; не пад нораў
не по себе (неудобно) ніякава̀та, несамаві̀та
не под силу нязмога
не под стать неўдала̀д
не поднять (о тяжести) неўпадойму, на падоймішча
не пойманный с поличным непрылі̀чны, неўліцкава̀ны
не покладая рук душы̀ паслуха̀ючы
не поминайте лихом! не спаміна̀йце ліхога (благі̀м словам)!
не приведи господь (бог)! не давядзі̀ бог! хай бог абносіць (бароніць)!
не принимать во внимание ігнарава̀ць
не проведёшь (не обманешь) не падма̀ніш, ня зловіш
не промах [ву̀да]
не радуйся чужой беде своя на гряде ня цѐшся чужой бядзѐ свая̀ з ты̀лу ідзѐ
не раз ці раз
не разбери поймёшь і тут гу-гу̀, і там гу-гу̀
не разлейте кофе! не разьлѐце кавы!
не робкого десятка не з баязьлі̀вых (палахлі̀вых)
не ровён час няўрокам (ня тут, не пра нас) ка̀жучы; чаго добрага; чаго не быва̀е
не с избытком няўзбы̀т
не с тобой говорят! не пра цябѐ ка̀жуць!
не сводить (не спускать) глаз з вока не выпуска̀ць
не сдобренный нішчы̀мны
не сейчас так потом не цяпѐр дык у чацьвѐр
не сладить (с кем-чем) ра̀ды ня даць, тропу не знайсьці̀
не следовало ня ва̀рта было, не гадзі̀ла
не следует (не надо) нясьлѐд
не смотря на то, что дарма̀ што
не солоно хлебавши як мы̀ла зьѐўшы
не спуская глаз (идти) на̀зіркам
не стоило (не следовало) не га̀дзіла, ня ва̀рта было
не судьба ня су̀джана
не сходит с ума з дум ня сходзіць
не так, как следует (делать) ня так, як трэ̀ба; [навы̀нтарак]
не так ли? хіба̀ (ці) ня так?
не так-то ня так ужо; не такі̀ ўжо
не твоя печаль не твая̀ бяда̀; ня твой клопат
не тебе чета табѐ не раўня̀
не терпится карцѐе, ру̀піць, ры̀мсьціць
не теряя из виду на̀зіркам, пры̀глядкам
не трогай! не чапа̀й! не зама̀й! ня руш! не крана̀й! ня кра̀тай
не трудитесь! не турбу̀йцеся!
не трудное дело не вялі̀кая рэч
не тут-то было ды дзе там; не туды̀ тое; ра̀ды няма̀
не у кого няма̀ ў каго
не убудет нічога ня ста̀нецца (ня зробіцца)
не угонится (хлеб покупать) не наспароміцца
не укладывается в голове у галавѐ ня тоўпіцца, розуму не дабра̀ць
не управиться ра̀ды ня даць, тропу не знайсьці̀
не упускать из виду пільнава̀цца
не успеть няўцѐяць, не пасьпѐць
не фунт изюму ня проста з моста; ня мех сшыць; ня лю̀льку вы̀курыць; ня ла̀паць сплѐсьці; не абы̀ што
не хватает не стаѐ, браку̀е, [не выстарча̀е]
не хуже нізгорш
не хухры-мухры ня ла̀пці сплѐсьці, не калёсы закіда̀ць
не чета ня роўня
неамбициозный неамбі̀тны, {неганьбі̀тны}
небезосновательный небеспадста̀ўны
небезрезультатный небезвыніковы
небезукоризненный (небезупречный) небездакорны
небезызвестный даволі вядомы
небезынтересный даволі ціка̀вы
небеса нябёсы
небесный узьнѐбны
неблаговидный (непривлекательный) несамаві̀ты, непрыгожы
неблаговидный (предосудительный) несамаві̀ты, нядобры, дрэ̀нны
неблаговидный (неприличный) несамаві̀ты, непрыстойны
неблаговоспитанный нявы̀хаваны, дрэ̀нна вы̀хаваны
неблагодарный няўдзя̀чны
неблагожелательный непрыя̀зны, незычлі̀вы, непрыхі̀льны
неблагозвучный немілагу̀чны, недабрагалосы
неблагополучный непамы̀сны, нешчасьлі̀вы
неблагопристойный недачэ̀сны, непрыстойны
неблагоприятный (не способствующий) неспрыя̀льны
неблагоприятный (неудобный) нязру̀чны, невыгодны
неблагоприятный (неблагосклонный) непрыхі̀льны
неблагоприятный (неудачный) нешчасьлі̀вы, нядобры, няспорны
неблагоразумный (неразумный) неразу̀мны, неразва̀жлівы
неблагоразумный (неосторожный) несьцярожкі
неблагородный нешляхѐтны
неблагосклонный непрыхі̀льны
неблагоустроеный неўпара̀дкаваны, неспара̀дкаваны
небоеспособный небаяздольны
небольшой (малый) невялі̀кі
небольшой (незначительный) нязна̀чны
небосвод небаскляпѐньне
небосклон небасхі̀л
небоскрёб небася̀г, хмарачос
небрежение заняха̀ньне, нядба̀ньне
небрежность заняхана̀сьць, нядба̀йнасьць
небрежный заняха̀ны, нядба̀йны, нядба̀лы
небылица нѐбыль, ка̀зка-ма̀нька, несумя̀ціца, [туру̀сы]
небытие небыцьцё, нябы̀тнасьць
небьющийся небіткі̀
неважно! такой бяды̀! малой бяды̀!
неважный (несущественный) неістотны
неважный (незначительный) нязна̀чны
неважный (костюм) кѐпскі, дрэ̀нны, нядобры
невдалеке неўздалёк
невдолге няўдоўзе
невдомёк неўпамкі̀, неўпрыця̀м, няўця̀м, неўпрымёк
неведение нѐведзь
невежа недаліка̀тны (нявѐтлівы) чалавек
невежда нѐвук
невежество нясьвѐдасьць, нѐвуцтва, неадукава̀насьць, цямнота
невероятный неймавѐрны, невераѐмны, неверагодны
неверующий нявѐрнік
неверие нявѐра, зьнявѐра
неверный (в любви) здра̀длівы
неверный (неправильный) няпра̀вільны, неправідловы
неверный (ложный) памылковы
неверный (неточный) недакла̀дны
неверный (ненадёжный) ненадзѐйны, няпэ̀ўны
неверный (неуверенный) няцьвёрды, хі̀сткі
неверный (о зрении, слухе и т.п.) хвальшы̀вы
неверный (рел.) недавя̀рак
невероятный неймавѐрны, неверагодны
невесомый (предмет) бязва̀жкі
невесомый (малозначительный) нязна̀чны
невеста малада̀я
невестка сыновая, ятроўка
невесть что ні̀вець што, ліхавѐдзь што, немавѐдама што
невещественный нярэ̀чыўны
невзгоды нягоды, злы̀дні
невзирая няглѐдзячы, не зважа̀ючы
невзлюбить незалюбі̀ць
невзначай (неумышленно) ненаўмысна
невзначай (ненамеренно) незнарок, няўрокам
невзначай (случайно) выпадкова
невзначай (незаметно) няўзнак
невзначай (неожиданно) нечака̀на, неспадзява̀на, неспадзѐўкі, раптоўна, зьняна̀цку, зьнячэ̀ўку
невзнос нѐплат
невзрачный непазорны, няўзгля̀дны, несамаві̀ты, няўзорысты, нягѐглы
невзыскательный малатрэ̀блівы, невымогчывы
невидаль нѐўглядзь, дзі̀ва, дзіўё, дзівосы, дзівоцьце
невиданный няба̀чаны, небыва̀лы
невидение невідомасьць
невидимка няўглѐдка, няві̀дка
невидимый нязгля̀дны, невідомы, няўві̀дны, няўглѐдны
невидная должность невялі̀кая паса̀да
невидный (в темноте) няба̀чны, непрыця̀мны
невидный (неприметный) непрыкмѐтны
невидный (незначительный) нязна̀чны
невидный (не выдающийся) не знакамі̀ты
невидный (невзрачный на вид) непазорны, няўзгля̀дны, несамаві̀ты
невидный из себя няўзгля̀дны (несамаві̀ты) з вы̀гляду
невидящий невіду̀шчы
невинность (целомудренность) цнатлі̀васьць, цнота
невинный (невиновный, неповинный, невінава̀ты, бязьві̀нны
безвинный)
невинный (безгреховный, безгрешный, безграхоўны, чы̀сты, беззага̀нны, незапля̀млены
беспорочный, чистый, незапятнанный)
невинный (непогрешимый, правый, непагрэ̀шны, мара̀льны, бездакорны
нравственный)
невинный (целомудренный, девственный, цнатлі̀вы, некрану̀ты, нечапа̀ны, чы̀сты
чистый)
невинный (безобидный) бяскры̀ўдны
невкусица нѐсмач, нясма̀чыца
невкусный нясма̀чны, несмакаві̀ты
невлиятельный неўплывовы
невменяемость непрытомнасьць, поўная нябы̀тнасьць па̀мяці
невмешательство неўмяша̀ньне
невмочь няўзмогу, няўзмог
невнимательный безува̀жны, няўва̀жлівы, няўцямны
невнятный невыра̀зны
невод нѐрат
невозвратный незваротны
невозвращенец невярта̀нец
невоздержанный непастры̀млівы, няўстры̀маны
невозможно немажлі̀ва, немагчы̀ма
невозмутимый (бесстрастный) абыя̀кавы
невозмутимый (безмятежный) непару̀шны
невозмутимый (сдержанный) стры̀маны
невозмутимый (спокойный) спакойны
невозмутимый (уравновешенный) ураўнава̀жаны
невольно (помимо воли) міжволі, мімаволі
невольно (случайно) выпадкова
невольно (нечаянно) незнарок
невольно (против воли) панявольне, паняволі, нѐхаця
невольно (по принуждению) вы̀мушана, па прыму̀су
невообразимый (трудно представляемый) няўя̀ўны
невообразимый (невероятный) неймавѐрны, неверагодны
невообразимый (чрезвычайный) надзвыча̀йны
невообразимый (фантастический) фантасты̀чны
невообразимый (сверхчеловеческий) несусьвѐтны, звышчалавѐчы
невообразимый (неизмеримый, непомерный) непамѐрны, невымѐрны
невооружённым глазом простым вокам
невостребованный незапатрабава̀ны
невпопад неўпатра̀п
невразумительный (непонятный) незразумѐлы
невразумительный (неясный) невыра̀зны, няя̀сны
невразумительный (неубедительный) неперакана̀ўчы
невредимый (целый) цэ̀лы, непашкоджаны
невредимый (здоровый) здаровы
невстречающийся (экземпляр) неспатыка̀ны
невсхожий няўсходжы
невсхожий (о зерне) неап(б)холы
невсхожий (о тесте) які̀ не падыходзіць
невтерпёж няўсьцѐрп, няўсу̀держ
невыдержанность нявы̀трыманасьць, неўстрымана̀сьць
невыносимый нязносны, нясьцѐрпны, непамы̀сны
невыпеченный (о хлебе) ацѐсьлівы, ацѐслы, глызыва̀ты, глѐўкі
невыразимый невымоўны, невыка̀зны
невыразительный невыра̀зны
невысоко невысока
невысоко над лесом улѐшку
нега пяшчота, [кунѐга]
негативный нэгаты̀ўны, адмоўны
негде няма̀ дзе
негде голову приклонить няма̀ дзе галаву̀ прытулі̀ць
негласный таѐмны, сакрэ̀тны
негнущийся няўломкі
негодный непрыда̀тны, непрыгодны
негодование абурэ̀ньне
негодовать абура̀цца
негодяй нягоднік, басала̀й, шка̀радзь
негоже нязгожа
негожий нязгожы
негоциант нэгацыя̀нт, гасьцѐбнік
негр муры̀н
неграмотный непісьмѐнны
недавно няда̀ўна, кагадзѐ, надовесь
недальновидный непразорлівы
недаром (не без основания) нездарма̀
недаром (не напрасно) недарэ̀мна, недарма̀
недвижимое имущество (недвижимость) ляжа̀чая маёмасьць, [вячні̀на]
недействительный несапра̀ўдны
неделимый непадзѐльны
недельный тыднёвы
неделя ты̀дзень
недобиток (о человеке) недасѐка
недоброжелатель незычлі̀вец, злосьнік, злакама̀н
недоброжелательный незычлі̀вы, зласьлі̀вы
недоброкачественный недабраякасны, тандэтны
недобросовестный несумлѐнны
недоверчивый недавѐрлівы
недовес недава̀жка
недовольный незадаволены, зьнеахвочаны
недогадливый нездага̀длівы, някѐмлівы, няця̀млівы, няця̀мкі
недодача недада̀так
недоедание прогаладзь, нѐедзь
недожечь недапалі̀ць
недоимочный недаборачны
недоказанный недака̀заны, недавѐдзены
недоказательный нядоказны, неперакана̀ўчы
недоказуемый недаказа̀льны
недолговечный міну̀чы
недомогание няду̀жаньне
недомогать няду̀жыць, запада̀ць, недаляга̀ць
недомолвка недака̀з
недоносок нявы̀насак
недопитки сьпі̀ўкі
недопустимый недапушча̀льны
недоразвитый (умственно) недачупа̀лы
недоразвитый (физически) нягѐглы
недоразумение непаразумѐньне, заму̀так
недоросль недаростак, недалѐтак, мама̀й
недоросток невыростак, пашавэ̀лак, паўшабэ̀лак, курду̀пель, каранты̀ш, ху̀рсік, карапу̀нька, куцобка, кару̀зьлік
недосмотр недагля̀д
недосмотренный недаглѐджаны
недоставать (не хватать) бракава̀ць, не става̀ць
недостаток (изъян) зага̀на, загу̀да
недостаток (погрешность) хі̀ба
недостаток (средств) нядаста̀ча, [брак]
недостаток (нужда) няста̀ча
недостаточный недастатковы
недостижимый недася̀жны, недасяга̀льны
недостоверный (разл.) непраўдзі̀вы, незапра̀ўдны, няпэ̀ўны, неверагодны, недакла̀дны, [неістапра̀ўдны]
недосуг нѐправаль, недасьпѐх, няўпра̀ўка, нѐкальства
недосчитать недалічы̀ць
недосягаемый недасьцігомы
недотёпа недалу̀га, недалу̀жнік, ця̀мця-ля̀мця, недарэ̀ка, пакра̀ка, цярэ̀па
недотрога недаты̀ка, незачэ̀па, недаткнёнка
недоуздок аброць, ка̀нтар
недоумевать (изумляться) дзіві̀цца
недоумевать (не понимать) не разумѐць
недоумение (непонимание) неўразумѐньне
недоумение (изумление) сподзіў, зьдзіўлѐньне
недоумение (растерянность) здумѐньне, неўразуменьне, зьбянтэ̀жанасьць, разгу̀бленасьць
недоуменно неўразумѐнна, здумѐнна
недоучесть недаўлічы̀ць
недоучка недапёка, нѐвук
недотёпа целяпѐнь, ця̀мця-ля̀мця, недарэ̀ка, недалу̀га
недочёт (нехватка суммы) недаста̀ча, недалі̀к
недочёт (погрешность) хі̀ба
недра (земли) нѐтры, спра̀ты
недра (души) глыбіня̀
недруг супара̀т, вораг
недружелюбие непрыязнасьць, варожасьць
недружелюбный непрыя̀зны, варожы
недужный (недугующий, недужливый) хваравѐка
недуг нѐмач, хвароба
недурно нябла̀га, нядрэ̀нна, някѐпска
недюжинный (необычный) незвыча̀йны
недюжинный (выдающийся) выда̀тны
неестественный (искуственный) шту̀чны, ненату̀ральны
неестественный (необычный) незвыча̀йны
нежданный нечака̀ны, неспадзява̀ны
нежелательно непажада̀на
нежелательный непажада̀ны
нежели ані̀ж, чымсь
неженатый бязжонны
неженка пясту̀н, пясту̀ха
нежилой (дом) няжы̀тны
нежирный (кусок мяса) любі̀вы
нежить пѐсьціць, пялѐгаваць, кукобіць, [кунѐжыць]
нежиться пѐсьціцца, [лялѐць], [малімоніцца]
нежность пяшчота
нежно (разл.) пяшчотна, даліка̀тна, ласка̀ва
нежный пяшчотны, даліка̀тны, ласка̀вы
незабвенный незабы̀ўны, векапомны
незабываемый незабыва̀ны
незавидный незайздросны
независимость незалѐжнасьць
независимый незалѐжны
независтливый незайздросьлівы, незаві̀длівы
незадача пля̀га
незадачливый недалу̀жны, недалу̀гі
незажиточный незаможны
незаконнорожденный ребёнок байстру̀к, бэ̀нцаль, бязба̀цькавіч
незаменимый незамѐнны
незаметно непрыкмѐтна, нявогледзьдзю, няўгля̀дзь
незаметно (уйти) неўпрыкмѐт
незаметный (глазами) непрыкмѐтны
незаметный (незначительный) нязна̀чны
незамеченный незаўва̀жаны
незамысловатый немудрагѐлісты, няхі̀тры, просты
незапятнанный незапля̀млены
незаурядный (необычный) незвыча̀йны
незаурядный (выдающийся) выда̀тны
незачем няма̀ чаго, нѐчага
нездешний нетутэ̀йшы, няту̀тны
незлобивость незласьлі̀васьць, лагоднасьць
незлобивый незласьлі̀вы, лагодны
незнаемый нязна̀ны
незнайка нявѐдка
незнакомец незнаёмец, незнаёмца
незнакомый незнаёмы
незнание нявѐданьне
незначительный нязна̀чны, малава̀жны
незрелый (плод) нясьпѐлы
незрелый (о человеке) няста̀лы
незримо няўзглѐдна, невідочна
незримый няўзглѐдны, невідочны
незрячий невіду̀чы
незыблемый (нерушимый) непару̀шны, непахі̀сны
неизбежный неўнікнёны, немiну̀чы, няўхі̀льны
неизвестно нявѐдама, немавѐдама
неизвестность невядомасьць, бѐзьведзь
неизвестный невядомы
неизвестный (незнакомый) незнаёмы
неизгладимый неспагла̀дны
неизлечимый невылѐчны, невыгойны, невыгойлівы
неизмеримый невымѐрны
неизречимый невымоўны
неизъяснимый (непередаваемый) неперадава̀льны
неизъяснимый (необыкновенный) незвыча̀йны
неизъяснимый (невыразимый) невыка̀зны
неимущий немаёмны
неискоренимый невыкарана̀льны
неискренность няшчы̀расьць
неискусный няўмѐйны, няўмѐлы, немайстэ̀рскі, неадмысловы
неискушённый неспрактыкава̀ны, недасьвѐдчаны
неисполнимый невыкана̀льны
неисправимый непапра̀ўны
неисправность няспра̀ўнасьць, пашкоджаньне, сапсу̀тасьць
неиссякаемый невычэ̀рпны, невычарпа̀льны, няўшчу̀кны
неистовство утрапёнасьць, утранѐньне, шалѐнства, разью̀шанасьць, лю̀тасьць, нястры̀манасьць
неистовые аплодисменты гара̀чыя воплескі
неистовые выходки шалёныя вы̀брыкі, [вохрапы]
неистовый (неудержимый) нястрымны, [нястотны]
неистовый (яростный) шалёны, лю̀ты, разью̀шаны
неистовый (одержимый) утрапёны, апанта̀ны
неистовый плач нястры̀мны плач
неистощимый невыводны, невычэ̀рпны
неистребимый невынішча̀льны
неисчерпаемый невычарпа̀льны
неисчислимое богатство бага̀цьце нязводнае
неисчислимое множество (сонм) бѐзьліч, сьці̀жма
неисчислимый несчысьлёны, незьлічоны, нялі̀чаны
неказистый несамаві̀ты, няўзгля̀дны, няўзорысты, нягѐглы
некогда (нет времени) няма̀ калі̀, нѐкалі
некогда (давно) нѐкалі, калі̀ тое, калі̀сьці
некозырная карта лёзная ка̀рта
некому няма̀ каму̀
некоторые из числа некаторыя зь лі̀ку
некоторый нѐйкі
некошерный некашэ̀рны, [трэ̀фны]
некролог нэкралёг, апамѐртка
некстати недарэ̀чы, няўла̀д
некстати (не вовремя) няўча̀с, неўпару̀
некстати (не к месту) не да мѐсца, недарэ̀чы
некуда няма̀ куды̀, нѐкуды
нелепость недарэ̀чнасьць, бязглу̀зьдзіца
нелепый недарэ̀чны, бязглу̀зды
нелестный (неодобрительный) непахва̀льны
нелестный (неприятный) непрыѐмны
нелестный (нехороший) нядобры
нелестный (незаманчивый) непрыва̀бны
нелёгкая меня дёрнула! надало мне лі̀ха! чорт мяне падбі̀ў!
неловкий няспры̀тны, няўла̀дны
неловко няёмка
неловкость няёмкасьць
нелучший ненайлѐпшы
нельзя нѐльга, няможна
нелюбезный неласка̀вы, нявѐтлівы
нелюбовь нялю̀басьць
нелюбопытный (не интересующийся) неціка̀ўны, недапы̀тлівы
нелюбопытный (неинтересный) неціка̀вы
нелюдим нѐлюдзень, ніцка, ніцко
нелюдимость адлюднѐньне, дзіклі̀васьць, ваўкава̀тасьць
нелюдимый ваўкава̀ты, дзіклі̀вы, адлю̀днены, [сугнѐісты]
немедленно незаба̀ўна, неадкла̀дна, неадвалочна
немедленный незаба̀ўны, неадкла̀дны, неадвалочны
немеркнущий незгаса̀льны, няту̀скны
немигающий немірготкі, незьмірготны
немилосердно непабожна, немілажа̀льна, нелітасьці̀ва
немилосердный (немилостивый) немілажа̀льны, нелітасьці̀вы, непабожны
неминуемый неміну̀чы
немногий нешматлі̀кі
немного крыху̀, трохі, няшма̀т
немножко кры̀шку, трошку, ка̀ліва
немногочисленный нешматлі̀кі, нячы̀сьлены
немножко смутиться прыбянтэ̀жыцца
неможется няду̀жыцца
немой нямы̀, нямко, мамѐй, нямту̀р
неморочный нѐмарасны
неморочь нѐмарасьць
немота нямота, нѐмань, нѐмасьць
нѐмощный кволы, нямоглы, нѐмачны, нездаля̀шчы, нездалѐтны, няўздольны, няду̀жлівы, недалу̀гі, [крэ̀ўкі]
немудрёный няхі̀тры
немудрёный (незамысловатый) немудрагелі̀сты
немудрёный (о человеке) прастаду̀шны
немыслимо не да паду̀маньня
немыслимый (невероятный) неймавѐрны, неверагодны
немыслимый (невозможный) немагчы̀мы, немажлі̀вы
ненавистный ненаві̀дны, зьненаві̀джаны, зьняві̀дны
ненависть няна̀вісьць
ненадёжный (о человеке) ненадзѐйны, неспадзѐжны
ненадёжный (неопределённый) няпэ̀ўны
ненадёжный (непрочный) нетрыва̀лы
ненадлежащий неналѐжны
ненадобность непатрэ̀бнасьць
ненамеренно ненаўмы̀сна
ненапрасно няда̀рма, нездарма̀, недарэ̀мна
ненароком незнарок
ненароком (случайно) выпадкова
ненароком (ненамеренно) ненаўмы̀сна
ненастный непагодны, непагодлівы
ненастный (дождливый) дажджлі̀вы
ненастный (пасмурный) хму̀рны
ненастоящий несапра̀ўдны
ненастье нѐпагадзь, нѐгадзь, [ледая̀к]
ненасытная утроба плячы̀сты на жывот, горла як прорва, у кі̀шках мозгі
ненасытность (жадность) прагаві̀тасьць, прагнасьць, сква̀пнасьць
ненасытность (в еде) ненаѐднасьць, няна̀сыць
ненасытность (в желаниях) бажавольле
ненужные вещи непатрэ̀бныя рэ̀чы, прычында̀лы
необитаемый (остров) незасѐлены, ненасѐлены, бязлю̀дны
необитаемый (обезлюдевший) зьнелюдзѐлы, вы̀люднены
необитаемый (нежилой) няжы̀тны
необдуманность няподумнасьць
необлагаемый неабкла̀дны
необозримый (глазами) неагля̀дны
необозримый (необъятный) неабся̀жны, неабды̀мны
необозримый (беспредельный) бязьмѐжны
необоснованный неабгрунтава̀ны
необоснованный (лишённый основания) безпадста̀ўны
необработанный неапрацава̀ны
необработанный (о земле) няўроблены
необразованный неадукава̀ны
необременительный няця̀жкі, лёгкі
необузданый (неукротимый) неўгамава̀ны, неўтаймава̀ны
необузданый (неудержимый) нястры̀мны
необходимая вещь [знадбѐнь]
необходимо трэ̀ба, патрэ̀бна, канѐчне, мусова
необходимое условие канѐчная ўмова
необходимость канѐчнасьць, патрэ̀ба
необходимый (нужный, надобный) патрэ̀бны
необходимый (неотложный) пі̀льна патрэ̀бны
необходимый (вынужденный) мусовы
необходимый (настоятельный, обязательный) канѐчны
необщительный нетавары̀скі
необщительный (некомпанейский) некампанѐйскі
необщительный (неразговорчивый) негаваркі̀
необщительный (замкнутый) замкну̀ты
необщительный (нелюдимый) нелюдзі̀мы, дзіклі̀вы, ваўкава̀ты
необщительный (угрюмый) пану̀ры
необыкновенный незвыча̀йны
необъяснимый невытлумача̀льны
необъятный неабся̀жны, неабды̀мны, неахопны
необъятный (беспредельный) бязьмѐжны
необычный незвыча̀йны, неабыча̀йлівы
необязательно неканѐчне
неограниченный неабмежава̀ны
неодинаковый неаднолкавы
неодобрительный непахва̀льны
неодобрительный (неблагосклонный) непрыхі̀льны
неодобрительный (отрицательный) адмоўны
неодобрительный (недовольный) незадаволены
неодолимый неадольны
неожиданно нечака̀на, неспадзява̀на, неспадзѐўкі, зпадналу̀ску, зьняцѐйку, няду̀мна
неожиданность нечака̀насьць, неспадзява̀насьць, неспадзѐўнасьць, [наворышча]
неожиданный нечака̀ны, неспадзява̀ны, зьняна̀цны, неспадзѐўны
неокончанный няскончаны
неокрепший (слабый) няду̀жы, слабы̀, кволы
неокрепший (ещё слабый) непадужэ̀лы
неокрепший (о здоровьи) неакрыя̀лы, кволы
неописуемый неапіса̀льны
неописуемый (невыразимый) невыка̀зны, невымоўны
неопределённый (неустановленный) неазна̀чаны, нявы̀значаны, няпэ̀ўны, неакрэ̀сьлены
неопределённый (сомнительный, няпэ̀ўны, сумнеўны, уні̀клівы, ухі̀лісты
уклончивый)
неопределённый (неясный) невыра̀зны, няя̀сны
неопределённый (мат.) неазна̀чальны
неопределимый неазнача̀льны
неопровержимый нязьбі̀тны, неаспрэ̀чны
неопрятный (неряшливый) неаха̀йны
неосведомлённость (неведение) недасьвѐдчанасьць
неосведомлённый (о чём?) непаінфармава̀ны ( пра што?), непавѐдамлены (пра што?)
неосведомлённый (в чём?) недасьвѐдчаны (у чым?)
неосвещённый неасьвѐтлены
неослабевающий неасла̀бны
неосмотрительный неаба̀члівы
неосмысленный неасэнсава̀ны
неосновательный негрунтоўны, безпадста̀ўны
неосновательный (несолидный) няста̀лы
неосновательный (легкомысленный) легкаду̀мны
неосознаный неўсьвядомлены
неоспоримый неаспрэ̀чны
неосязаемый неадчува̀льны
неотбеленный (лён) суравы̀
неотвратимый няўхі̀льны, безадвалочны
неотвратимый (неминуемый) неміну̀чы
неотвязный неадчэ̀пны
неотделимый неаддзѐльны
неотёса [кацьма̀к]
неотзывчивый неспага̀длівы, нячу̀лы
неоткуда няма̀ адку̀ль, нѐадкуль
неотложно неадкла̀дна, неадвалочна
неотложный неадкла̀дны, неадвалочна
неотразимое впечатление надзвыча̀йнае ўра̀жаньне
неотразимый (удар) неадхі̀льны
неотразимый (непреодолимый) неадольны
неотразимый (непобедимый) непераможны
неотразимый (убедительный) перакана̀ўчы
неотразимый (непоколебимый) непахі̀сны
неотразимый (обаятельный) прыва̀бны, надзвычайны
неотразимый (захватывающий) захапля̀льны
неотразимый (восхитительный) чароўны
неотремонтированный (утюг) непапра̀ўлены
неотремонтированный (дом) неадрапарава̀ны
неотрицательный неадмоўны
неотступный неадчэ̀пны
неотчётливый (негатив) невыра̀зны
неотчётливый (почерк) неразборлівы
неотъемлемый неады̀мны, неадоймны
неохота (ехать) няма̀ ахвоты, ня хочацца
неохотно неахвотна, зьнѐхаця
неохочий неахвочы, неахвотнік
неохватный неабды̀мны
неочевидный невідавочны
неочищенный от коры неакораны
неощутимый (вкус) неашчу̀тны, неадчува̀льны
неощутимый (незначительный) нязна̀чны
неощутимый (незаметный) непрыкмѐтны
непашь аблога
неплодородный (о земле) неўрадлі̀вы
неплодотворный (труд) няплённы
неплохой неблагі̀, нядрэ̀нны, някѐпскі, добры
непобедимый непераможны
неповадный непана̀дны
неповинный (невиноватый) невінава̀ты
неповинный (невинный) бязьві̀нны
неповиновение непадпарадкава̀ньне, непаслушэ̀нства
неповоротливый неўвароткі, нягѐглы, [лапѐзны]ѐ, [нелапы̀]
неповреждённый непашкоджаны, непапсава̀ны
неповторимый непаўторны
непогода нѐпагадзь, нѐзгаль, нѐгадзь
непогрешимый (безошибочный) непахі̀бны, неабмы̀льны
непогрешимый (безгрешный) бязгрэ̀шны
неподвластный непадула̀дны
неподвижный нерухомы, неўзвару̀шны
неподвижный (человек) неруха̀вы
неподвижный (взгляд) незьмігу̀тны
неподдающийся непадда̀тны
неподдельный (неподделанный) непадроблены
неподдельный (искренний) шчы̀ры
неподпоясанный распяраза̀ны
неподходящая (вещь) непасоўная, непрыда̀тная
неподходящее дело не на ру̀ку; нязру̀чна
неподчинение непадпарадкава̀нне, непаднача̀ленне, непаслушэ̀нства
непоказываемый непака̀зны
непозволительно (себя вести) недапушча̀льна, недазвольна
непоколебимость непахі̀снасьць, непару̀шнасьць
непоколебимый непахі̀сны, непару̀шны
непомерно над мѐру
непонимание неразумѐньне
непонятливый някѐмлівы, няця̀млівы, няця̀мкі
непонятка {заму̀так}
непонятно незразумѐла, не зразумѐць
непонятный незразумѐлы
непонятый незразумѐты
непоправимый непапра̀ўны
непорочный беззага̀нны, бязгрэ̀шны, няві̀нны
непорядочный непрыстойны
непорядочный (нечестный) несумлѐнны
непоседа ѐнза, саўга̀йла, няўсѐда, няўры̀мста, гойда, [матлахон]
непоседливый няўры̀мсьлівы, няўсѐдлівы
непосильно не пад сі̀лу
непоследовательный непасьлядоўны
непослушание непаслушэ̀нства, неслухмя̀насьць
непослушный неслухмя̀ны, аслу̀хлы
непосредственно беспасярэ̀дне
непосредственный беспасярэ̀дні
непосредственный (искренний) шчы̀ры
непостижимый (недосягаемый) недасту̀пны, недасьцігомы, недася̀жны
непостижимый (непонятный) незразумѐлы
непостижимый (загадочный) зага̀дкавы, дзі̀ўны
непохожий (на кого?) непадобны (да каго?)
непочтение непава̀га, непаша̀на
непочтивость няўсьці̀васьць, непава̀жлівасць
непочтительный няўсьці̀вы, непава̀жлівы
неправедный аблу̀дны, няпра̀ўдны
неправильный няпра̀вільны, неправідловы, хі̀бны
непревзойдённый непераўзы̀дзены, неперавы̀шаны, неперася̀гнуты
непревзойдённый (недостижимый) недася̀жны
непревзойдённый (самый совершенный) найдаскана̀лейшы, са̀мы даскана̀лы
непредвзятый бесстаронны, неўпярэ̀джаны
непредвиденно зьняба̀чку, неспадзява̀на
непреднамеренный ненаўмы̀сны
непредсказуемый неага̀даны
непредубеждённый бесстаронны, неўпярэ̀джаны
непредусмотрительный неаба̀члівы
непреклонный (непоколебимый) непахі̀сны
непреклонный (несгибаемый) нязломны
непреклонный (неумолимый) няўмольны
непреложный (нерушимый) непару̀шны
непреложный (неуклонный) няўхі̀льны
непреложный (неизменный) нязьмѐнны
непреложный (неоспоримый) неаспрэ̀чны
непременно канѐчне, конча
непременный (необходимый, неизбежный) канѐчны
непреодолимый неадольны
непреодолимый (непобедимый) непераможны
непререкаемый неаспрэ̀чны, беспярэ̀чны
непрерывный несупы̀нны, бесперапы̀нны
непрестанно без супы̀ну, без уні̀мку, няспы̀нна, безупы̀нна
непрестанный несупы̀нны, няспы̀нны
непреходящая ценность вечнатрыва̀лая каштоўнасьць
непреходящий ста̀лы, вечнатрыва̀лы
непривередливый некара̀длівы, непераборлівы
непривлекательный непрыва̀бны, [няту̀сны]
непривычный нязвы̀чны, нязвы̀клы
неприглядный (невзрачный) няўзгля̀дны, несамаві̀ты, няўзорысты, непазорны
неприкасаемый недатыка̀льны, незачэ̀пны
неприкосновенность недатыкальнасьць
неприкосновенный недатыка̀льны
неприлично непрыстойна, не прышло
неприличный непрыстойны
неприманчиво непава̀дна
неприметно неўпрыця̀м, непрыкмѐтна, неўпрыкмѐтку, няўгля̀дзь, няўзна̀к
непринуждённый (смех) нязму̀шаны
непринуждённый (естественный) натура̀льны
непринуждённый (простой) просты
непринуждённый (слишком свободный) зана̀дта вольны
непринуждённый (слишком развязный) зана̀дта разьвя̀злы, нерацымонны
неприсмотренный бяздоглядны
неприспособленный непрыстасава̀ны
непритязательный (нетребовательный) непатрабава̀льны
непритязательный (неразборчивый) непераборлівы
непритязательный (скромный) сьці̀плы
неприхотливый (нетребовательный) непатрабава̀льны, [нязбойчысты]
неприхотливый (неразборчивый) непераборлівы
неприхотливый (простой) просты
неприхотливый (незатейливый) немудрагѐлісты
неприязнь непрыя̀знасьць
неприятно непрыѐмна, пры̀кра
неприятно изумлённый непрыѐмна ўра̀жаны
неприятность непрыѐмнасьць, пры̀красьць
неприятный непрыѐмны, пры̀кры
неприятный (досадный) пры̀кры, непамы̀сны
неприятный вкус нѐсмак
непробудно бяспроспу
непроизвольный мімавольны, міжвольны
непроизносимый невымоўны
непроницаемый непраніка̀льны
непропускающий непрапуска̀льны
непросвящённый неасьвѐчаны, нявѐдны, неадука̀ваны
непростительный недаравальны
непроторенный путь непратор
непрочный нетрыва̀лы
непьющий непіту̀шчы
нерабочий (день) нячы̀нны
неравенство няроўнасьць
неравный брак няроўны шлюб, мэзалья̀нс
нерадение нядба̀ласьць
нерадивый нядба̀лы, нядба̀йны
нерадушный негасьці̀нны, нявѐтлы
неразборчивый (о почерке) нечытэ̀льны
неразборчивый (нечёткий) невыра̀зны
неразборчивый (непривередливый) непераборлівы
неразборчивый (в еде – о животных) спа̀сьлівы, ѐшчы
неразборчивый (нетребовательный) непатрабава̀льны
неразборчивый (ничем не брезгующий) нягрэ̀блівы
неразвивающаяся (страна) яка̀я не разьвіва̀ецца, у ста̀дыі разьвіцьця̀, неразьвіва̀ная
неразвязный (о человеке) сьцісклі̀вы
неразговорчивый негаваркі̀
неразделимый непадзѐльны
неразличимый нераспазнава̀льны
неразнствие нярознасьць
нерасположение непрыхі̀льнасьць
нерассудительный неразва̀жны, неразва̀жлівы
нерасторжимый нерастыргнёны
нерасторопный няўпра̀ўны
нерастущий нерасьля̀вы
нерв нэ̀рвы
нервничать халерава̀ць, непрыя̀ціцца, нэрвава̀цца, [рымѐць], [ірытава̀ць]
нервный нэрвовы, заходлівы
нервозность халерава̀ньне, [ры̀масьць]
нервы шалят нэ̀рвы не ў пара̀дку
нерест нораст
нерешительность панявѐрка
нерушимость непару̀шнасьць
нерушимый непару̀шны
неряха (о женщине) хлю̀ндра, нязгра̀я, няхлю̀йка, ры̀нда, лаху̀дра, салоха, чулі̀ндра, чупера̀дла,
  каўты̀га, каструба̀
неряха (о мужчине) нязгра̀й, няхлю̀й, штамадзю̀к
неряшливый неаха̀йны
несварение желудка нястра̀ўнасьць
несвоевременный несвоечасовы, няпорны
несвойственный неўласьці̀вы
несвязный нязьвя̀злы, няскла̀дны
несвязный (бессвязный) бязла̀дны
несвязный (без связи) бяз су̀вязі
несгибаемый (прут) незгіна̀льны, незгіна̀ны
несгибаемый (характер) нязломны, непахі̀сны
несговорчивый незгаворлівы
несгораемый незгара̀льны
несдержанный нястры̀маны
несердитый незасердава̀ны, непагнѐўны,
несёте несяцѐ, несяцё
нескладица рагаза̀
нескладный (несвязный) няскла̀дны, несула̀дны
нескладный (о человеке) нязгра̀бны, нясклёпісты, нехлямя̀жы
несколько (человек) нѐкалькі
несколько (чуть-чуть) крыху̀, трохі
нескончаемый бясконцы
неслаженность нязла̀джанасьць
несловоохотливый негаваркі̀, негаварлі̀вы
несложный несклада̀ны
неслучайный невыпадковы
неслыханный нечува̀ны
неслышно нячу̀тна
несменяемый нязьмѐнны
несметное количество незьлічоная рэч (моц)
несметный незьлічоны
несмолкаемый нямоўчны, несьціха̀ны
несмолкающий незмаўка̀льны
несмотря незважа̀ючы
несмотря на дарма̀ што; не зважа̀ючы
несмышлёный някѐмлівы, няця̀млівы, няця̀мкі, [нязмы̀слы]
несоблюдение (чистоты) незахава̀ньне
несоблюдение (правил) невыкана̀ньне
несовершеннолетний непаўналѐтні
несовершенный недаскана̀лы
несовместимость несумяшча̀льнасьць
несовпадение несупадзѐньне
несогласие нязгода
несогласованность няўзгодненасьць
несоединимый незлуча̀льны
несозвучный несугу̀чны
несокрушимый нязломны
несолоно хлебавши шы̀лам па̀такі хапі̀ўшы
несомненно пэ̀ўна, пэ̀ўна-ж, запэ̀ўна
несомый (элемент) падтры̀мны
несообразительный някѐмлівы, няця̀млівы, няця̀мкі, нездага̀длівы
несообразный нестасоўны
несоответственный неадпавѐдны
несоответствующий неадпавѐдны
несоразмерный несызмѐрны
несостоявшийся (концерт) які̀ не адбы̀ўся, неадбы̀ты
несостоятельный (незажиточный) незаможны, бѐдны
несостоятельный (неплатёжеспособный) неплатаздольны
несостоятельный (банкрот) банкру̀т
несостоятельный (ответ) няслу̀шны
несостоятельный (неосновательный) негрунтоўны
несостоятельный (необоснованный) неўгрунтава̀ны, неабгрунтава̀ны
несостоятельный (лишённый оснований) безпадста̀ўны
несостоятельный (неубедительный) неперакана̀ўчы
несостоятельный (нежизнеспособный) нежыцьцяздольны, няздольны
несподручный нязру̀чны
неспособный нязда̀тны, няздольны, [нездалѐтны]
несравненный незраўна̀ны
несравнимый непараўна̀льны, непараўна̀ны
нестерпимый нясьцѐрпны, нестрыва̀лы, невыносны
нести нѐсьці
нести (пороть, городить) околесицу (ахинею, лухту̀ плѐсьці (малоць, вярзьці̀); боб з гарохам мяша̀ць; пляву̀згаць; дзічы̀ць;
чепуху, чушь, вздор, дичь, ерунду, галиматью) чаўпці; трэ̀ліць; кашалі̀ бяз ду̀жак (здубавѐцце) плѐсьці; рабой кабы̀ле сон раска̀зваць, кашалі̀ кярзоліць
нестись (лететь) імча̀цца, шуга̀ць
нестиханно безперасьці̀ху
Нестор Нѐсьцер, Нѐсьцерка
нестройный нястройны, няста̀нны
нестройный (нескладный) нязгра̀бны, нясклёпісты, нехлямя̀жы, няўклю̀дны
нестройный (несогласный - о звуках) нязла̀джаны
нестройный (нескладный - о звуках) няскла̀дны
нестройный (беспорядочный - о звуках) несула̀дны, бязла̀дны
нестройный хор нязла̀джаны (няскла̀дны) хор
нестройный говор няскла̀дная (бязла̀дная) гаворка (гоман)
несть числа лі̀кам не злічы̀ць, лі̀ку не набра̀цца, бязь лі̀чбы
несуразица (нелепость) недарэ̀чнасьць, бязглузьдзі̀ца, [нісянѐціца]
несуразный бязглу̀зды, недарэ̀чны
несусветное (нечто) несусьвѐцьце (нѐйкае)
несусветный неймавѐрны, [несугра̀дны]
несущая (конструкция) трыма̀льная
несущественный неістотны, нява̀жны
несходный (непохожий) непадобны
несходный (неодинаковый) неаднолькавы
несчастливец няўздольнік, нешчасьлі̀вец
несчастный нешчасьлі̀вы, няўздольны
несчётный незьлічоны
нет (денег, счастья) няма̀, няма̀шака
нет (отрицательный ответ) не
нет аппетита (у него) ѐжы не прыма̀е
нет же ды нѐ
нет и в помине і за̀ваду (зга̀дкі, зна̀ку) няма̀
нет как нет як няма̀ так няма̀
нет ничего удивительного няма̀ дзі̀ва
нет стыда в глазах у (рабога) саба̀кі вачэ̀й пазы̀чыўшы
нет толку! клёку няма̀!
нет удержу упы̀нку няма̀
нетерпливость нецерпялі̀васць
нетерпеливый нецярплі̀вы
нетерпёж нецярпліва̀сьць
нетерпимость нязносчывасьць, неталера̀нтнасьць
нетерпимый нязносчывы, неталера̀нтны
нетленная слава неўміру̀чая слава
нетленный негнію̀чы, [нѐтлы], [няпсотны]
нетленный (бессмертный) неўміру̀чы
нетождественный нятоесны
нетопырь скурла̀т
неторопливый нясьпѐшны, павольны, звольны
неточность недакла̀днасьць
нетронутый некрану̀ты, нечапа̀ны
неуважение непава̀га
неуважительный (безосновательный) няўва̀жны
неуважительный (непочтительный) непава̀жлівы, няўсьці̀вы
неуверенный няўпэ̀ўнены
неувядаемый [неспавя̀нучы]
неугасимый нязга̀сны, незгса̀льны, [няту̀скны]
неугомонный няўры̀мсьлівы, неўтаймоўны, неўгамонны
неудачливый нешчасьлі̀вы, няўда̀тны, неўдалу̀жны, [нястрэ̀шны]
неудачник неўдала̀га, ліхама̀рац
неудержимый нястры̀мны
неудивительно нядзі̀ва, няма̀ дзі̀ва, [наўды̀]
неудобно (себя чувствовать) ніякава̀та, няёмка
неудобно (сидеть) нязру̀чна, няёмка
неудобство нязру̀чнасьць
неудобство (отсутствие удобств) невыгода
неудобство (неловкость) няёмкасьць
неудовлетворённость нездаволенасьць
неуёмный неўтаймоўны, нястры̀мны
неужели няўжо, або-ж, ці-ж, аза̀ж
неуживчивый няўжы̀ўны
неуклонный няўхі̀льны, неўнікнёны
неуклюжий (неловкий) нязгра̀бны, няўклю̀дны, нехлямя̀жы, недалу̀жны, недалу̀гі, лемехава̀ты, [хамяля̀жлівы], [негалю̀зны], [нехуца̀вы]
неукоснительно няўхі̀льна
неукротимый неўтаймава̀ны, неўтаймоўны, нястрымны, няўпы̀нны
неуловимый няўлоўны
неумение няўмѐльства, няўмѐласьць, няўмѐйнасьць
неуместно недарэ̀чы
неуместный недарэ̀чны
неумолимый няўмольны
неумолкаемый несьціха̀ны
неумолчный нязмоўкны, нязмоўчны
неумышленный ненаўмы̀сны
неунывающий безжурботны
неупотребительный неўжыва̀льны
неуравновешенный неўраўнава̀жаны
неурожайный неўрадлі̀вы
неурядица безгалоўе, закалот, нѐлады
неусидчивый непасѐдлівы
неустанный няспы̀нны, безупы̀нны
неустанный (неутомимый) нястомны
неустойчивый няўстойлівы, хі̀сткі
неустойчивый (изменчивый) зьмѐнлівы
неустранимый неадхі̀льны
неустрашимый бясстра̀шны, адва̀жны, сьмѐлы
неустроенный няўла̀джаны, неўладкава̀ны
неутешительный несуцяша̀льны, няўцѐшны
неутешный несуцѐшны, няўцѐшны
неутомимый нястомны
неучтивый непачці̀вы, няўсьці̀вы
неучтивый (невежливый) нявѐтлівы, недаліка̀тны, няўсьці̀вы
неуют няўту̀лак
неуютный няўту̀льны
неуязвимость няўра̀зьлівасьць
нефть на̀фта
нефтяной на̀фтавы
нехватка брак, няста̀ча
неходовой (товар) няходкі
нехотение нѐхаць
нехотя нѐсхаць, няхоцьцю
нехотя (неохотно) неахвотна
нехристь вы̀кста, вы̀хрыст
нецелесообразный немэтазгодны
нечаемый нечака̀ны, неспадзява̀ны, зьняна̀цны
нечаянно незнарок, ненаўмы̀сна, нечака̀на, неспадзява̀на, выпадкова
нечего ко мне приставать няма̀ чаго да мянѐ чапля̀цца
нечего сказать што й каза̀ць, няма̀ што
нечего терять няма̀ чаго тра̀ціць
нечеловек нѐлюдзь
нечему удивляться [на̀ўды]
нечестие нязбожнасьць, няцнотнасьць
нечестивый нязбожны, няцнотны
нечестный несумлѐнны
нечёткий (контур) невыра̀зны
нечёткий (ответ) недакла̀дны
нечётный няцотны
нечистая сила нячы̀сьцік, ляда̀шцік
нечистая сила занесла нячы̀сьцік прыгна̀ў, пага̀ная сі̀ла (лі̀ха) прынѐсла
нечистоплотный (неопрятный) неаха̀йны
нечистоплотный (на руку) нячы̀сты
нечистоплотный (недобросовестный) несумлѐнны
нечистота бруд
нечистый дух нячы̀сьцік
нечто нѐшта
нечувствительное сердце нячу̀лае сэ̀рца
нечуствительный нечульлі̀вы
нечуствительный (нечуткий) нячу̀лы
нечуствительный (неощутимый) неадчува̀льны
нечуствительный (незаметный) непрыкмѐтны
нечувствительный к красоте нечульлі̀вы да хараства̀
нешуточная болезнь сур’ёзная хвароба
нешуточный неабыякі̀
нешуточный (серьёзный) сур’ёзны
нешуточный (немалаважны) немалава̀жны
нещадно бязьлі̀тасна
неявка няста̀ньне
неявно няя̀ўна, употай
неясыть (пеликан) [ба̀ба]
нёбо паднябѐньне
нёбовый паднябѐнны
ни аза в глаза (не знать) нічагу̀ткі ня вѐдаць
ни бельмеса ні кля̀па
ни в жизнь! нізашто! ніколі!
ни в какую (нет возможности) а̀ні ра̀ды, а̀ні зь якога боку
ни в какую (нет желания) а̀ні блі̀зка, а̀ні руш, а̀ні туды̀ тое
ни в коем случае ні ў я̀кім ра̀зе
ни во что уні̀веч
ни да ни нет ні сяк ні так
ни дать ни взять ні ўцяць ні ўзяць
ни дна ни покрышки каб на цябѐ (яго) лі̀ха
ни жив ни мертв ні павѐшаны ні апу̀шчаны; ні жывы̀ ні ўмѐрлы; бяз ду̀ху;
  ні на тым сьвѐце ні на гэ̀тым
ни за грош (пропасть) за гнілу̀ю ры̀бу (гарэ̀лы блін)
ни за понюшку табаку ні за понюх таба̀кі
ни за что за нівошта
ни за что ни про что за няма̀ што; бяз дай прычы̀ны
ни зги не видно сьвѐту бѐлага не віда̀ць; як у жмѐні цёмна; цёмна, хоць вока вы̀калі
ни к кому не заходил ні да кога не заходзіў
ни к селу, ни к городу ні да пѐчы, ні да рэ̀чы; ні да ра̀ды, ні да зва̀ды; ні да вока, ні да бока; ні да ла̀ду, ні да скла̀ду
ни к чему ні да чога
ни кожи, ни рожи ні з ста̀ну, ні з тва̀ру; ні з гловы, ні з мовы
ни кола ни двора ні ха̀ты, ні лапа̀ты; ні ха̀ткі, ні гра̀дкі; ні вала̀, ні кала̀
ни копья ні капѐйкі
ни мычит, ни телится ні трэ, ні мне; ні кус, ні плѐшча; ні ўкасі̀ць, ні ўгрэ̀бці
ни на йоту ні на ка̀ліва
ни на что не надеясь нічога не спадзеючы̀ся
ни нашим ни вашим ні па кані̀ ні па аглоблях
ни один ніводны, ніводзін, [жа̀дны]
ни ответа ни привета ні чу̀ткі ні почуткі, ні адзы̀ву ні адры̀гу
ни охнуть ни вздохнуть ні дыхну̀ць ні зіпну̀ць
ни под каким видом ні ў які̀м ра̀зе
ни прохода ни проезда ні праѐхаць ні прайсьці̀
ни пуха ни пера! ляшчы̀ ды акуні̀!
ни рыба ни мясо ні лой ні ма̀сла; ні пра̀жаны ні смажа̀ны; ні пѐчаны ні ва̀раны; ні ра̀ды ні зва̀ды
ни свет ни заря яшчэ̀ й на дзень не займа̀ла; зь цёмнага ра̀на; чуць сьвет
ни сейчас ни потом ні цяпѐр ні ў чацьвѐр
ни слуху ни духу ні слы̀ху ні прослыху, ні слы̀ху ні ды̀ху, і почуту няма̀
ни с того ни с сего безь нічога нія̀кага; з дабрамёру; ні з пу̀шчы ні з поля; бяз дай прычы̀ны
ни то ни другое ні сьця̀ты ні павѐшаны; ні сёе ні тое
ни у какого ні ў я̀кага
ни у кого ні ў кога
ни холодно ни жарко ні сьвярбі̀ць ні балі̀ць
ни шатко ни валко так сабѐ
ни шуму ни гаму ні пі̀ску ні ві̀ску, ні кры̀ку ні вы̀ку
ни шьет ни порет ні куѐ ні плѐшча, ні ка̀чка ні шва̀чка
нигде нідзѐ
нижайший найніжэ̀йшы
ниже ніжэй
нижнее бельё сподняе, нацѐліва
нижний дольні, ні̀жні
низать ніза̀ць, лыга̀ць (жывёлаў)
низвергать зрына̀ць
низвести зьвѐсьці
низина лагчы̀на, лашчы̀на, нізовіна, панізоўе, латока, кру̀гліна
низинный нізі̀нны, дольны
низка (рыбы на прутике) ку̀кан
низкий (лоб) западны̀, запа̀длівы
низкокачественный нізкая̀касны, тандэ̀тны (разм.)
низкорослый прызѐмісты
низлагать спаклада̀ць
низлежать ні̀зка ляжа̀ць
низменность нізі̀на
низменность (подлость) подласьць
никак няма̀ як
никак (не пойму) нія̀кім чы̀нам
никак нет! не!
никакой нія̀кі
Никита Мікі̀та
Никифор Нічы̀пар, Нікі̀пар
никогда ніколі
никого нікога
никоим образом жа̀дным пра̀вам, анія̀к
никому нікому
Николай Мікола
никотин ля̀гір, нікаты̀на
никто (не поймёт) ніхто
никто (о человеке) нія̀кі
никуда нікуды̀
никудышный нікчэ̀мны, нікуды̀ ня ва̀рты
никчемный человек нікчэ̀мнік; ні млён ні таўка̀ч
нимало (не волнует) ані̀, ніколькі
ниоткуда ніадку̀ль, ніску̀ль
нисколечко ані-ні̀
нисколько (не боюсь) ані̀, зусі̀м, ні ма̀ла, а̀ні кры̀шку
нисходящий сыходны
нитчатый ні̀ткавы
нитченки (текст.) ні̀ты
ничего (нет) нічога
ничего в нём нет няма̀ ў ім ні сма̀ку, ні зна̀ку
ничего неимеющий няма̀шчы
ничего подобного а̀ні ду̀маць
ничего себе! нішто (дарма̀) сабѐ!
ничего себе (хороший, качественный) нічогі, ніштава̀ты
ничей нічы̀
ничему нічому
ничком ніц, ні̀цма, [памерносам]
ничто нішто
ничтожество нікчэ̀мнасьць
ничтожный (о мере) мізэ̀рны, нязна̀чны
ничтожный (о человеке) нікчэ̀мны
ничуть ані̀, ні трошкі (кры̀шку)
ничуть не удивил ані̀ зьдзіві̀ў
нищать галѐць, бяднѐць
нищета галѐча, жабра̀цтва, нэ̀ндза
нищенский жабра̀чы, жабра̀цкі
нищий галѐтны
нищий (о человеке) жабра̀к, галѐтнік, ста̀рац, [падарэ̀йка]
но алѐ
новозаветный новазапавѐтны
новейший ноўшы, найноўшы
новелла навэ̀ля
новенький (костюм) навю̀ткі
новичок (новенький) новік, нава̀к
новичок (на работе) стрынга̀ль
новобранец рэ̀крут
Новогрудок Нава̀градак
новокрещенец навакщэ̀нец
новолуние маладзі̀к
новообращённый новапавѐрнуты
новопахотный нававорны
Новополоцк Наваполацак
новорожденный немаўля̀, навародак
новоселье ула̀зіны
новость навіна̀
новшество, нововведение ноўніцтва, навіна̀
новь (поле) навіна̀, вы̀дзер, вы̀дзерак
ноги ногі
ноги (длинные) цы̀бы
ноги (тонкие) стры̀балкі
ноготок кі̀пцік, пазногцік
ноготок (бот.) наготка
ноготь пазногаць
ногти пазногці
нож нож
нож (мясника) сіпа̀г
нож (с коротким или поломанным лезвием) крамок, крамса̀чык
нож (тупой) ча̀пель
ножик (перочинный) сьцізорык
ножик (складной) склада̀нчык
ножницы нажні̀цы
ножны похва
ножовка стальза̀к
ноздря наздра̀
номенклатура намэнкляту̀ра, назвазбор
ноль нуль
номер ну̀мар
нора нара̀, пячу̀ра
норка (зверёк) нары̀ца
нормальный нармалёвы
норовистый (о человеке) нараві̀сты, нату̀рысты, з норавам
норовистый (о животных) нараві̀сты, занорысты, порсткі, абыча̀йлівы
нос (груб.) са̀палка, яндоўка
нос (курносый) кі̀рпа
носач нохаль, носар, носаль
носовой платок насоўка, уносьнік, смарка̀тка
носилки дра̀гі
носилки (для покойника) ма̀ры
носильщик дра̀гіль, наша̀тай, нашэ̀льнік, носіч
носитель носьбіт, нашэ̀ньнік
носить насі̀ць
носить (тяжёлое) [вашава̀ць]
носить (одежду) повседневно насі̀ць паштадзі̀нь
носить траур быць у жалобе
носки шкарпэ̀ткі
носки (у обуви) насцакі̀
носок (чайника и т.п.) пі̀паць
нотариус ната̀рус
нотации малібоны
ночлежка (ночлежный дом) начу̀лішча
ночной ночны
ночь ноч
ночь (глухая) {глуханоч}
ночью уночы, уначы̀
ноша ноша, ношта
ноябрь лістапа̀д
ноябрьский лістапа̀даўскі
нрав нораў, понараў, порсьць, нату̀ра, форс, холер
нравится падаба̀ецца, зьлюб
нравиться падабацца
нравоучитель навуча̀льнік, наста̀ўнік
нравный нараві̀сты, нату̀рысты, з норавам
нравственный мара̀льны, абыча̀йны, духоўны
ну ну
ну их! ат!
ну вот! вось-жа!
ну-ка! ану̀! ну̀тка!
ну уж! аўжо-ж!
нужда (потребность) патрэ̀бнасьць, [на̀ў(б)да]
нужда (нищета) няста̀ча, галеча, нэ̀ндза
нуждаться (быть в нужде) жыць у галѐчы (няста̀чы, бѐднасьці, нэ̀ндзы)
нуждаться (терпеть нужду) цярпѐць галѐчу (няста̀чу, бѐднасьць, нэ̀ндзу)
нуждаться (в ком? в чём?) мець патрэ̀бу, патрабава̀ць, быць жа̀дным
нужен как летошний снег на грыб нява̀рты
нужная вещь [знадбѐнь]
нужнейший найпатрэ̀бнейшы
нужно трэ̀ба
нужный патрэ̀бны
нулевой нулявы̀
нумеровальщик нумарава̀льнік
нутро нутро, сяродка
ныне цяпѐр
ныне здравствуюўщий які̀ (што) цяпѐр жывѐ
нынешний цяпѐрашні
нырять нырцава̀ць, дава̀ць (задава̀ць) нырца̀
ныряльщик нырэ̀ц
нытик ту̀жык, зьні̀бка, скрэ̀нда
ныть шчымѐць, скамѐць, зьнібѐць
нюни блю́мы
няньчить ня̀ньчыць, бянёхаць, кукобіць, ма̀мчыць
няньчиться ня̀нькацца
няня ня̀нька, [бянёха]