gallery/fb_icon
gallery/book_logo
Радыё Свабода
магазин кра̀ма, гамазы̀н (жарт.)
магазинный кра̀мны
магарыч падкру̀шчыны
Магдалина Ма̀гда
магистр магі̀стар
магнит магнэ̀с
магнитный магнэ̀савы
Магомет Муха̀мад
мазанка (дом) ляпя̀нка, віту̀ха
мазать ма̀заць, шмарава̀ць
мазать (жиром) валожыць
мазать (неаккурато) вэ̀дзгаць
мазать (помазком) квэ̀цаць
мазовшанин ма̀зур
мазюка пэ̀цкаль
мазюкать вэ̀дзгаць, му̀рзаць, кѐўзаць, пэ̀цкаць
мазь мазь, ма̀зіва
мазь (дегтярная) шмараві̀дла
мазь (колёсная) калама̀зь
мазь (отработанная) калані̀ца
май тра̀вень, май
майка галаплѐчка, саколка
майский тра̀веньскі, маёвы
майский жук хрушч, хрушчэ̀ль
мак мак
мак-самосей віду̀к
Макарий Мака̀р
макательный мача̀льны
макать (обмакивать) мача̀ць
маковник макаві̀шча
макушка (дерева) макаві̀на, ма̀каўка, вяршок, верхаві̀на, шчыток
макушка (головы) паты̀ліца
мал мала меньше адзі̀н пад адны̀м; адзі̀н аднаго не панясѐ
Малая Медведица Малы̀ Воз
малейший наймѐншы
маленький малѐнькі
малёк (рыба) маля̀ўка
малёхонький малю̀сенькі, малюпа̀сенькі
мало касается ма̀ла абыходзіць
мало ли какой ма̀ла які̀
мало-мальски хоць трохі, больш-менш
мало-помалу трошкі-патрошкі
маловато помала, вобмаль
маловерие недавѐрства
маловерный недавя̀рак
маловероятный малаімавѐрны, малаверагодны
малодушный ляклі̀вы, баязьлі̀вы
малоедный нехарчоўны
малолеток малѐча
маломощный (слабый) недалу̀гі, няду̀жы, кволы, [крэўкі]
маломощный (двигатель) малой магу̀тнасьці
малоповоротливый неўвароткі, кіжла̀ты
малоречивый негаваркі̀
малосильный недалу̀гі, няду̀жы, кволы, [крэ̀ўкі]
малосостоятельный (небогатый) небага̀ты, незаможны
малосостоятельный (ответ) малаабгрунтава̀ны, малаперакана̀ўчы
малоценный малава̀ртасны, [нічогі]
малость драбні̀ца, дробязь, скру̀пул, ка̀ліва
малосущественный малаістотны
малочисленный малалі̀чны
малый малы̀
малыш малы̀
малютка дзіця̀тка
мальки (рыбы) мальгва̀
мальчик хлопчык
мальчик (незаконнорожденный) бязба̀цькавіч
мальчишеский хлапѐчы
мальчишеский (несурьёзный) блазѐнскі
мальчишество блазѐнства
мальчишка хлапчаня̀, хлапчанё
мальчишка-клоун блазьню̀к, бла̀зен
мальчишник хлапѐчнік
мальчуган хлапчу̀к
малютка маля̀ня
мамаша мату̀ля
маменька ма̀мухна, мату̀лечка
маменькин ма̀мчын
маменькин сынок ба̀бін ду̀рань
мамочка мату̀ля, маму̀ся
манатки (пожитки) тра̀нты, прычында̀лы, прычында̀льле, вархопкі
манжет(а) каўнѐрац, заборац, закаўра̀ш
манжетка га̀рнік, расі̀чка
манатки (пожитки) тра̀нты, прычында̀лы, прычында̀льле, трахамудзьдзе, [вархопкі], [талму̀ты]
манить (звать) клі̀каць, зваць
манить (влечь) ва̀біць, на̀дзіць, прыця̀гваць
манить (кошку) клі̀каць
манишка шмізэ̀тка
мановение (руки) узма̀х, рух
манок (охот.) ва̀бік
мантия ма̀нтыя, ахі̀лім
манящий (притягательный) зва̀блівы, ва̀бны, пава̀бны, пана̀дны, ва̀блівы, ва̀бкі
маразм сызмор
маратель пэ̀цкаль
марать (грязнить) пэ̀цкаць, бру̀дзіць, плю̀ндрыць
марать (позорить) пля̀міць, нясла̀віць, га̀ньбіць
марать (плохо рисовать, писать) крэ̀мзаць, крамзо̀ліць, мазю̀каць
марать (вычёркивать) касаваць, крэсьліць
марать руки ру̀кі гню̀сіць
Маргарита Макрэ̀да
маргаритка стакротка
марево мроіва, парава̀н
Мария Ма̀р'я, Мар'я̀на, Мары̀ля, Мары̀на, Ма̀нька, Мару̀ся, Мару̀та
Марк Ма̀рка
марка (почтовая) познамка
Маркелина Марцэ̀ля
маркий пля̀мны
март сакаві̀к, ма̀рац
мартовский сакаві̀цкі
Марфа Ма̀рта
марш! руш!
маршрут маршру̀т, падарожня
маскироваться маскава̀цца
маслёнок (гриб) масьля̀к
масличная (культура) алѐйная
масло (сливочное) ма̀сла
масло (растительное) алѐй
масло (машинное) алі̀ва
масло (гарное) пакост
маслобойка яндоўка
маслобойня алѐйня
маслобойщик алѐйнік
масса (людей) ма̀са, су̀тарма, гурма̀, грамада̀, га̀муз
масса (слов) процьма
массивный [га̀матны]
мастер ма̀йстра, ма̀йстар, [ма̀хар]
мастерить майстрава̀ць
мастер на все руки ру̀кі на ўсе шту̀кі, [масьцю̀к]
мастерская майстэ̀рня
мастерская (артистическая) майстроўня
мастерски па-майстэ̀рску
мастерство майстэ̀рства
мастика ма̀стка
масштаб машта̀б, сумѐр
мат (в спортивном зале) мат
мат (сквернословие) брыдкаслоўе, шкарэ̀дная (шпэ̀тная) мова, [бля̀ўза]
Матвей Мацѐй, Ма̀цюсь
материнский ма̀тчын
материться (матом) брыдкасловіць, швэ̀ркаць, бля̀ўзаць
материя (субстанция) субста̀нцыя
материя (ткань) ткані̀на
матерщина брыдкаслоўе, шкарэ̀дная (шпэ̀тная) мова, матары̀зна, плюга̀вае маўлѐньне
матрас матра̀ц, сяньні̀к, пасьцілѐнь
Матрёна Матру̀на
матрёшка (кукла) матру̀нка
мать ма̀ці, ма̀тка
мать и мачеха (бот.) падбѐл
мать честная! ма̀тухны маѐ!
махина [абэ̀ржа]
маховик ма̀хала
махом (мгновенно) умах
махры махры̀, фарботы
мачальщик (спец.) ма̀каль
мачта сьлямга̀, ма̀кшта, [шчогла]
машинально неўпрыця̀м
маяк майга̀ч, [вы̀зірка]
маятник ківа̀ч
маяться мэ̀нчыцца, мардава̀цца
маячить (вдалеке) мільга̀ць, мітусі̀цца
маячить (издалека) дава̀ць знак, майга̀чыць
маячить (перед глазами) соўгацца, мітусі̀цца
мгла імгла̀
мглистый імглі̀сты
мглица рось
мгновение імгнѐньне, міг, хві̀ля, [прокмець]
мгновенно імгнѐнна, вобмельгам, якга̀, як слова мовіць
мебель мэ̀бля
мебель (домашняя) сталю̀гі
мебельный мэ̀блевы
меблировка абста̀ва
медведица мядзьвѐдзіца, мядзьві̀га
медведка (зоол.) турчок, турка̀ч
медведь мядзьвѐдзь
медведь (ворчащий) мармы̀ль
медвежатина мядзьвѐдзіна
медвежий угол глухі̀ заку̀так
медвежонок медзьведзяня̀, медзьведзянё
медвяный мядовы
медеплавильный завод гамэ̀рня, гама̀рня
медиана мэдыя̀на, сярэ̀дніца
медицинский мэды̀чны
медленно паволі, пама̀лу, павольна, спавольна, мару̀дна, [ва̀гам]
медленный павольны, спавольны, звольны, мару̀дны
медлительный (медленный) запаволены, мару̀длівы
медлить мару̀дзіць, абаўля̀цца, агіля̀цца, пы̀пліцца
медник катля̀р
медный мядзя̀ны, мѐдны
медоточивый салодкамоўны
медь медзь, сьпіж
медянка (зоол.) сьлі̀вень
междометие выклі̀чнік
между памі̀ж, між, спамі̀ж, промеж
между делом на хапка̀, пры̀хапкам, перапы̀нкамі
между молотом и наковальней між молата й кава̀дла
между небом и землёй ад нѐба адарва̀ўшыся й зямлі̀ не дастэа̀ўшы
между прочим між і̀ншага
между собой міжсобку
между тем тымча̀сам, тымча̀сам-жа, пры̀меж таго
международный міжнародны
междуречье міжрэ̀чча
междуузлие сукалѐнца, суглоб
междуусобица ха̀тняя вайна̀, ростырк
межень малаводзьдзе, межані̀на
межеумок недарэ̀ка
мезга жамѐрыны, мязга̀
мездра мяздра̀
мел крэ̀йда
Мелания Малэ̀ньня
меланхолик мэлянхолік, маркотнік, маркату̀н
меланхолия мэлянхолія, маркота
Мелентий Мілѐт
мелеть плытчэ̀ць
мелизна мяльча̀к, плы̀ткасьць
мелиса (бот.) ша̀ндра
мелкий (предмет) дробны
мелкий (мелководный) плы̀ткі, неглыбокі, няглы̀бкі
мелкий (характер) дробязны
мелколесье драбналѐсьсе
мелкопоместный засьцянковы
мелкотравчатый (о ткани) дробнамярэ̀жысты
мелкотравчатый (о человеке) нікчэ̀мны, нязна̀чны, мізэ̀рны
мелодичный мэляды̀чны, мілагу̀чны
мелочёвка драбноцьце
мелочность дробязнасьць
мелочей (р.) дробязяў
мелочиться драбязьлі̀віцца
мелочность драбя̀знасьць
мелочный дробязны
мелочь (мелкие вещи) драбяза̀
мелочь (пустяк) дробязь, драбні̀ца, [скаланда̀]
мелочь (денежная) дробязь
мелькать (мигать) мільга̀ць, мільгацѐць
мелькать (мельтешить) мітусі̀цца
мелькать (мерцать) блі̀скаць, мігцѐць
мельком зналу̀сна, пабѐжна
мельник млына̀р
мельница млын
мельница (ветряная) вятра̀к
мельница (вальцовая) пы̀цель
мельстынь (бот.) жось
мельтешить мітусі̀цца
мельчайший найдрабнѐйшы
мельчать драбнѐць
мелюзга (малышня) малѐча, жамяра̀, пу̀плы, ю̀рдыка, чэ̀кер, нѐбалазь, чамярва̀, драбяза̀, бахурня̀, блазнота, маля̀ўкі
меновая стоимость абмѐнная ва̀ртасьць
менструация (физиол.) менструа̀цыя, мѐсячныя, вярэ̀міца, апла̀вы, крові
меньше месяца, года менш за мѐсяц, за год
меньшинство мѐншасьць
меню меню̀, стра̀ўны лісток
меня так и подмывает мне карці̀ць, мне ру̀піць
меня это мало трогает (волнует, беспокоит) мянѐ гэ̀та ма̀ла абыходзіць
меня это устраивает мянѐ гэ̀та задавальня̀е
меняться (шапками) мяня̀цца
меняться (изменяться) зьмяня̀цца
мерещиться мі̀рсьціцца, здава̀цца
мерёжа мярэ̀жа, нѐрат
мерзавец абры̀днiк, мярзотнік, плюга̀вец, нягоднік, пага̀нец, паску̀днік
мерзкий мярзотны, агі̀дны, бры̀дкі, плюга̀вы, абры̀дны, пага̀ны,[шкарэ̀дны]
мерзляк сту̀дзька
мерзость брыдота, брыда̀, плюга̀ўства, агі̀днасьць
меридиан мэрыдыя̀н, паўдзѐньнік, палу̀дзеньнік
мерило мѐрка
мерин вала̀х
мерить на свой аршин мѐраць на свой капы̀л
мериться силами ду̀жацца
меркнуть (тускнеть) цямнѐць, цьмянѐць, тусьнѐць, [сьвя̀нуць]
меркнуть (гаснуть) га̀снуть, згаса̀ць
мерлушка смуша̀к
мероприятие імпрэ̀за, мерапрыѐмства
мертвенный зьмярцьвѐлы
мертветь мярцьвѐць, нежывѐць
мертвец зьмярцьвѐц, мярцьвя̀к, мѐрац
мерцать мігцѐць, мігацѐць
мерцающий мігатлі̀вы
месиво (смесь) мешані̀на, куламѐса
месиво (корм) мѐшанка
месиво (вязкая грязь) калату̀ша, калапѐта
мессия мэсі̀я
местами сям-там
местечко (в доме) мѐсьцейка
местечко (природное) мясьці̀нка
местность мясцовасьць
местность (прибрежная) урэ̀чча
местный мясцовы
местный житель насѐльнік, мясцовы жыха̀р, тутэ̀йшы
место мѐсца
место (в лесу куда не проникает солнце) цѐмжар
место (на реке, где клокочет вода) клы̀га
место (во дворе, где рубят дрова) трасотнік
место (вытоптанное в поле, огороде) токлішча
место (в углу под иконами) покуць
место (возвышенное, сухое, на низине) бурвэ̀лак, бурвала̀к
место (выеденное) вы̀едзь
место (выжатое на ниве) вы̀жын
место (выпаленое солнцем) па̀сушань
место (вырубленное) пасѐка, расцяроб
место (вырубленное под поле) церабѐж
место (где был посеян лён) льняні̀шча
место (где был послан лён) сьлі̀шча
место (где была мельница) млына̀рышча
место (где было озеро) азяры̀шча
место (где было поселение) сялі̀бішча
место (где вытаскивают сети) здойма
место (где галдят) гама̀рня
место (где дерут лыко) лыкаўѐц
место (где жжёт солнце) пры̀смалак
место (где гнали дёготь) майда̀н
место (где закапывают сдохших животных) па̀длішча
место (где кладут) пакла̀дзішча
место (где колотили вальком бельё на реке) пра̀тва
место (где копали мел) ва̀пнішча, мѐлішча
место (где мочили коноплю) пенькамочча, пяньковішча, пяньку̀чышча
место (где растёт вереск) верасаві̀шча
место (где растут белые грибы) баравіковішча
место (где рос боб) цівя̀нішча
место (где рос горох) гарохавішча, гарохаўе
место (где росла конопля) канапля̀ньне
место (где ссыпают) ссы̀пішча
место (где стелят) сьцѐлішча
место (где стояла изба) ха̀тнішча
место (где стояла печь) пѐчышча, печалі̀ска
место (где стоял замок) за̀мчышча
место (где стоял стог) стогавішча, падстожжа, адонішча, адоньне
место (где стоял хлев) хлѐвішча
место (где стоял стог) стажа̀р'е, стогавішча
место (где сужается река, озеро) пераву̀зіна, пераву̀зьзе
место (глухое) за̀падзь
место (голое, пустое) га̀ла, гало, агальча̀к, пратавѐсы
место (грибное) грыбовішча
место (за гумном) загумѐньне
место (за забором) заплоцьце
место (за печью) запѐк, запѐчча
место (за хлевом) захлѐўе
место (заболоченное) за̀балаць, ба̀гнішча, алёс
место (куда спадает вода с мельничн. колеса) падкольле, падкол
место (мокрое, низкое) мокуць, макліня̀, артэ̀па, жыватока
место (на ландшафте) мясьці̀на
место (на реке незамерзающее зимой) апа̀ра, прыду̀ха
место (на солнечной стороне) прыслонак
место (низкое) смужаві̀на
место (низкое, с близкой грунт. водою) падні̀зьзе
место (опаханное) аборак
место (открытое) буй
место (под окнами) падвоканьне
место (под пнём) пні̀ва
место (под скамьёй) падла̀вічча, падла̀ўе
место (покрытое пнями) пнѐвішча
место (пропущенное при вспашке) агрэ̀х, аборыш, цялёзны
место (сплава брёвен) рум
место (сухое, на болоте) устру̀гавіна
место (топкое) топель, агі̀ба, валога, жымѐрва, крактаві̀ньне, падкру̀чча
место (укромное) за̀цішак, зату̀лак
место (чудотворное) прошча
место (слияния рек) сутока, за̀лвань
место (чистое) чысьця̀к, чы̀сьцеж
мксто (шумное) гама̀рня, гамэ̀рня
место жительства мѐсца жыха̀рства, [котлішча]
место нахождения мѐсца знаходжаньня; ачхна̀ньне
место пыток засьцѐнак, катава̀льня
местоимение займѐньнік
месть помста, адпла̀та
месячный оклад [андына̀ра]
металл мэта̀ль
метатель кіда̀льнік
метательный кіда̀льны
метать шпурля̀ць, шпуля̀ць, шыба̀ць, [лука̀ць]
метать банк банкава̀ць
метать громы и молнии сы̀паць грамы̀ й мала̀нкі; дава̀ць перуноў
метать икру нерастава̀ць, кла̀сьці ікру̀
метать жребий кі̀даць жэ̀рабя; лёсаваць
метать карты картава̀ць
метать петли (о зайце) пятля̀ць
метать ткань фастрыгава̀ць
метаться (бросаться) кі̀дацца
метаться (суетиться) мітусі̀цца, па̀дацца
метаться (суетливо бегать) гойсаць, гайса̀ць
метафора мэта̀фара, [пераносьня]
метель мяцѐліца, за̀мець, замяту̀ха
метель (вьюга) завіру̀ха, завѐя, [ку̀даса]
метельчатый мяцёлчаты
метить (ставить метку) зна̀чыць, знакава̀ць
метить (в цель) лу̀чыць, мѐрыцца, цаля̀ць
метить (ставить метку) зна̀чыць, знакава̀ць
метка знак, намѐтка
меткий (выстрел) лу̀чны
меткий (ответ) тра̀пны
метко (высказаться) тра̀пна
метко (стрелять) лу̀чна
метко сказано сказа̀ў як зьвяза̀ў (уця̀ў)
меткость лу̀чнасьць
меткий тра̀пны, лу̀чны
метр мэ̀тар
метрическая запись рождения хрышчоны ліст
метрическая запись смерти пахоўны ліст
Мефодий Махтод, Мяфодзька
мех (зверей) фу̀тра
мех (овечки) аўчы̀на
мех (мешок) мех, вор
меховой футровы, фу̀травы
меченосец мѐчнік
меченный зна̀чаны, знакамѐтны
мечется как угорелый гойсае як шалёны
мечеть мячэ̀т
мечта (грёза) мроя, ма̀ра, летуцѐньне, кроза
мечтатель мрая̀р, летуцѐньнік
мечтательный (взгляд) летуцѐнны, замроены
мечтать (грезить) ма̀рыць, мроіць, летуцѐніць, [мжаволіць]
мешанина мѐшань
мешать (что-либо) мяша̀ць
мешать (препятствовать) заміна̀ць, перашкаджа̀ць
мешаться (под ногами) блы̀тацца
мешаться (во что-либо) умѐшвацца, ублы̀твацца
мешкала мару̀дзька
мешкать мару̀дзіць, ба̀віцца, агіля̀цца, [для̀кацца]
мешковатый мехава̀ты, бухма̀ты, тарбава̀ты
мешкотный мару̀длівы
мешок мех, мяшок, [ворак], [вор]
мешок (большой) ланту̀х
мешок (верёвочный для сена) рэ̀птух, пяхцѐр
мешок (вещевой) пляца̀к
мешок (из грубого холста) радзю̀га
мешок (заплечный) хату̀ль
мешок для картошки мяшок (мех) на бу̀льбу
мешок для муки мяшок (мех) на муку̀
мешок для ржи и т.д. мяшок (мех) на жы̀та і г.д.
мешочек мяшэ̀чак
мёд мёд
мёд (липовый) лі̀пец
мзда ха̀бар, на̀ўда, на̀дба
мздовоздаятель нагароднік, пла̀тца
мздоимец ха̀барнік
миг мірг, вобмірг
мигать (глазами) мірга̀ць, моргаць, плю̀скаць
мигать (мерцать) мігацѐць, мігцѐць
мигом вобміргам, вобмельгам, вобцас, у мірг, [абвярта̀сам]
мизерный мізэ̀рны, [на̀зны], [зьні̀бедны]
мизинец мѐзенец, [кокаць]
миксер мі̀ксэр, боўт
милашка мі̀лка
миллион мільён
миллионер мільянэ̀р
миллиционер міліцыя̀нт
миловидность ва̀бнасьць, мілавочнасьць
миловидный ва̀бны для вока, мілавочны
милое дело любата̀
милое создание пяшчотка
милосердие літасьці̀васьць
милосердный літасьці̀вы
милости просим! бу̀дзьце ласка̀вы!
милостивый мі̀ласьлівы, лі̀тасьцівы, ласка̀вы
милостивые господа ягамосьці
милостивый государь дабродзей, ягомасьць
милостыня (подаяние) да̀тка, падая̀нка, ялму̀жная, мі̀ласьціня
милость лі̀тасьць, ла̀ска
милочка лю̀бачка
милый лю̀бы, мі̀лы
мимика мігава̀ньне, ківомігі
мимический мігоўны
мимоезжий мімаезны
мимоходом мімаходзь, на̀вертам
миндалины (физиол.) за̀валкі, зівачы̀
миндаль мігда̀лы
миндальный мігдаловы
минерал мінэра̀ль
миниатюра мініяту̀ра, абразок
минимальный мініма̀льны, са̀ма ма̀лы
минимум мі̀німум, вобмаль
министр мініста̀р
миновать (обойти) міну̀ць, праміну̀ць, абміну̀ць
миновать (окончиться) міну̀ць, прайсьці̀, скончыцца
минорный мінорны, жур(б)лі̀вы
Минск Менск
минута хвілі̀на, міну̀та
минчанин мянчу̀к
Миоры Мёры
мир (окружающий) сьвет
мир (после войны) мір, ціхамі̀р’е
мир (согласие) зла̀гада, злад, згода
мир (спокойствие, тишина) спакой, цішыня̀, ціша̀
мир (сельская община) грамада̀
мираж міра̀ж, відзѐжа, [памжа̀], [помірс]
миритель разьміра̀ньнік
мирить лагодзіць, гадзі̀ць, міры̀ць
мирный (невоенный) мі̀рны, цыві̀льны
мирный (спокойный) лагодны, ціхамі̀рны, спакойны
мирный договор мірава̀я ўмова
мировая сделка мірава̀я ўгода, зьмі̀ршчына
мировая скорбь сьвятовы сму̀так
мировоззрение сьветагля̀д
мировой сьвятовы
мироволить патура̀ць
миродержатель дзяржа̀ўца сьвѐту
мироздание сьветабудова, [сьветаствор]
миролюбивый ціхамі̀рны
мирская помощь талака̀
мирской сьвѐцкі
мирянин цыві̀льны чалавѐк
миска мі̀ска
миска (неглубокая) паўмі̀сак
миска (большая глиняная) макі̀тра
мисочка (чашка) лату̀шка
митингующий мітынговец
миф міт
мифический міты̀чны
мифология міталёгія
Михаил Міха̀йла, Міха̀лка, Міха̀сь
мишень цэ̀льнік, цэ̀льніца
мишура маштурга̀
младенец немаўля̀
младенчество малѐнства
младший малодшы, мязённы
млекопитающиеся (зоол.) сысуны̀
Млечный Путь Птушы̀ны Шлях, Стан
мне больно мне балі̀ць
мне дурно мне млосна (моташна, му̀тарна); мне ляда̀іць,
мне что-то не по себе мне штосьці ніякава̀та
мне это совершенно безразлично мянѐ гэ̀та ма̀ла абыходзіць
мнение меркава̀ньне, ду̀мка, погляд, [зда̀ньне]
мнётся (о ткани) камя̀чыцца
мнётся (о человеке) мару̀дзіць, ба̀віцца
мнимая часть уя̀ўная ча̀стка
мнимый (разл.) спаду̀мны, уя̀ўны, несапра̀ўдны, [зданьнёвы]
мнительный (разл.) наду̀млiвы, падозраны, недавѐрлівы
мнить (разл.) уяўля̀ць, ду̀маць, меркава̀ць, [млѐвіць]
многие шматлі̀кія
много шма̀т, бага̀та, многа, [ла̀дне]
многовато помнага
многое шмат што
многогранный шматлу̀чны, шматкантовы
многоклеточный шматкаморкавы
многократно шматкроць
многолюдный лю̀дны
многообразие разнаста̀йнасьць
многоречивый мнагамоўны
многосторонний шматбаковы, многабочны
многострадальный паку̀тны
многоступеньчатый шматступѐневы
многоточие шматкроп’е, [недака̀з]
многотрудный поўны працы
многоуважаемый шаноўны
многочисленный шма̀тны, шматлі̀кі, многалі̀чны
многоязычный шматмоўны
множественное число множны лік
множество мноства, плойма, сьці̀жма
множитель множнік
мобильник [далька̀жык]
мобильный телефон сотавы тэлефон
могила магі̀ла, магі̀лка, [могліца], [клад]
могильный дух Копша
могильщик далакоп, граба̀р
могучий магу̀тны
могущенственный магу̀тны, пату̀жны, [маца̀рны]
могущество магу̀тнасьць
модница [чапуру̀ха], [джэнджару̀ха]
модный шчыгу̀льны, фацэ̀тны, [шты̀бны]
можжевельник ядловец
можно можна, (і)льга̀
мозг глузды̀, мозгi
мозг (костный) шпік
мозги (экспр.) кѐпелі
мозги не работают галава̀ не нясѐ
мозолить глаза вочы рэ̀заць
мозоль мазоль, муля̀к
моечный мы̀йны
моё дело сторона я тут ні пры чым; мая̀ ха̀та з кра̀ю
Моисей Масѐй
мойка (приспособление) мы̀йніца
мойка (головы) мыцьцё
мойка (машина) мы̀йка
мокрица (зоол.) бабу̀ра, макра̀нка, макру̀ха
мокрота (физиол.) харкоцiна, ха̀ркі, хля̀ма
мол маўля̀ў, [пыні̀]
мол (мор.) хваляспы̀н
молва погаласка, погалас, пагу̀дка, пагада̀нка, розгалас, прослых
молва (слухи) чу̀ткі, почут, пагада̀нкі, дзѐйкі, гавэ̀нда
молва (слава) сла̀ва, слынь
молвить сказа̀ць, прамовіць, вы̀мавіць
молитвенный дом малітоўня, малѐльня, бажні̀ца
молитва малі̀тва, па̀церы, модлы
молитвенный малітоўны
молкнуть сьціха̀ць, змаўка̀ць
молниеносно мала̀нкава
молниеносный мала̀нкавы, бліскаві̀чны
молния мала̀нка, бліскаві̀ца, маладня̀
молния (застёжка) за̀смаўжачка
мо̀лодец хлопча, дзяцю̀к
молодѐц! малойца!
молодёжный маладзёвы, моладзевы
молодило (бот.) скочкі
молодняк маладзьва̀
молодожёны малады̀я
молодой да ранний малады̀ а сьпѐлы
молодость маладосьць
молодцеватый зухава̀ты
молодчик малойчык
молозиво малодзiва
молоко (дет.) моня
молоко (из конопли) дзягно
молокосос смарка̀ч, маладзён
молотилка малата̀рня
молотильщик малацьбі̀т
молотовище малатаві̀ла
молотый кофе мѐленая ка̀ва
молотьё мѐліва, молка
молочная (помещение) малача̀рня
молча (молчком) моўчкі, нямком
молчаливый маўклі̀вы
молчание маўча̀ньне, маўкліня̀
моль (зоол.) маля̀
моль (сплавной лес) шарош
моль (мелочь - о рыбе) маля̀ўка
мольба малѐньне, просьба
момент момант, імгнѐньне, хві̀ля
моментальный імгнѐнны
моментально імгнѐнна, якга̀, ура̀з, адны̀м ма̀хам (лётам)
монастырь манасты̀р
монастырь (католический) кля̀штар
монах мнiх, мана̀х, чарнѐц
монах (какого-либо ордена) законьнік
монашеский мана̀скі, мні̀шы, чарноцкi
монашка мні̀шка, мана̀шка, чарна̀ўка, чарні̀ца
монета манэта
монета (мелкая) наўда̀
монпасье лядры̀нкі
монстр монстар, пачва̀ра
мопс мопса
мор памор, паморак, [чэзь]
мор (эпидемия) пошасьць
морг трупя̀рня
морг-морг плюсь-плюсь, мірг-мірг
моргать (глазами) плю̀скаць, мірга̀ць
моргун міргу̀н
морда пы̀са
морда (крупных животных) хра̀па
мореход марапла̀ўца, марапла̀вец, [пла̀ўбіт]
морить голодом галадзі̀ць
морковь морква, моркаўка
моровое поветрие паля̀ндра, пошасьць
мороженое марозіва
мороз (очень сильный) кі̀пецень
мороз (на голую землю) галашчок
мороз ослаб мароз адвалі̀ўся
мороз по коже дерёт мароз па ску̀ры прабяга̀е
морозец марозік
морозный марозны, маразя̀ны
моросить імжэ̀ць
морока [азёл]
морось імжа̀, імжа̀ка, імжэ̀ль
морочить (голову) чмуры̀ць, чмуці̀ць, тлумі̀ць, дуры̀ць, [зялі̀ць]
мортира (пушка) мажджа̀ра
морской морскi
морщина зморшчка, зморшч, зморшчына, змаршча̀к
морщинистый змаршчакава̀ты, карпа̀ты, скарпацѐлы
морщиться (об одежде и под.) жма̀кацца, жа̀біцца
моря̀ моры
моряна вѐцер з мора
москвич масковец
мослы маслакі̀, кастама̀хі, масталы̀гі
моститься (удобно устраиваться) масьці̀цца, мастаколіцца, ладка̀вацца, лашта̀вацца, ла̀дзіцца, грамоліцца, уладкоўвацца
мостовая брук, брукава̀нка
мот манта̀ч, талы̀зьнік, маталы̀га, марнатра̀ўца
мотать (нитки) мата̀ць, навіва̀ць
мотать (головой) ківа̀ць
мотать (транжирить, расточать) манта̀чыць, марнатра̀віць, шуга̀ць (вы̀кідваць на вѐцер), талы̀зьнічаць, [латрава̀ць], [бяёдаць], [гэ̀рцаць], [гэ̀мтаць], [гайдама̀чыць], [шы̀шкаць]
мотель матэ̀ль, [стадола]
мотивировать абасноўваць
мотня (шаровар) крэ̀сла
мотня (штанов) сѐсла
мотовило матаўня̀
моток змотак, верч, віту̀шка, марту̀шка, клубня̀к
мотошный (муторный) млосны
Мотрёна Матру̀на, Мотра
мотушка віту̀шка, марту̀шка
мотыга капні̀ца, маты̀ка
мотыжить маты̀чыць
мохнатоногий калашма̀н
мохнатый кашла̀ты, валаха̀ты
моховик (гриб) рашэ̀тнік
моча (физиол.) бру̀лі, чубру̀й
мочалка мачу̀лька, шрувацѐлка, шарава̀лка, шорык, рахотка
мочалка (для мытья посуды) вяхотка, вѐхаць, шорык
мочащийся под себя бруй
мочи нет! ня вы̀трываць!
мочиться (физиол.) бру̀лiць, бурэ̀ніць
мочить (в чём-либо) мача̀ць
мочить росой расі̀ць
мочь (глагол) магчы̀
мочь (сила) моц, змога, сі̀ла
мошенник (плут) махля̀р, круцѐль, шэ̀льма, маталы̀га, шахра̀й, маталы̀жнік, ашука̀нец, вошуст, цугу̀ндэр
мошенничать махлява̀ць, ащу̀кваць
мошеннически па-ашука̀нску, па-махля̀рску, па-шальмоўску, па-круцельскі
мошенничество махля̀рства, шальмоўства, ашука̀нства, круцѐльства
мошкара жомаць, за̀едзь
мошна (для денег) кѐска, кѐцка, гаманѐц, гама̀н
мошонка (анат.) шмонка
мощённый булыжником брукава̀ны
мощи парэ̀шткі
мощность магу̀тнасьць
мощь магу̀тнасьць, моц
мразь брыда̀, поскудзь
мрак цѐмра, цѐмрадзь
мракобес цемраша̀л
мракобесие цемраша̀льства
мрамор ма̀рмур
мраморный мармуровы
мрачнеть хмурнѐць, цямнѐць, рабіцца змрочным
мрачный хму̀рны, пахму̀ры, пану̀ры, змрочны
Мстиславль Амсьцісла̀ў
мститель мсьці̀вец, помсьнік
мстительный помсьлівы, мсьці̀вы, уры̀сьлівы
мстить помсьціць, адпла̀чваць
мудрёный (странный) дзі̀ўны, дзіва̀чны
мудрёный (непонятный) мудрагѐлісты, незразумѐлы
мудрила мудрагѐль
мудрствовать мудрава̀ць, мудрагѐліць
мужать мужнѐць
мужественный му̀жны
мужество му̀жнасьць
мужской мужчы̀нскі
мужчина мужчы̀на
мужчина (у которого не растёт борода) галабародзька
музей музэ̀й
музыкант музы̀ка, ігра̀ч
мука̀ мука̀
мука (крупичатая) крупча̀тка
мука (осевшая на стены мельницы) абмѐціца
мука (петлеваная) пытлёўка
му̀ка паку̀та, [нура̀]
мумия му̀мя
мундир мунду̀р
мундштук мушту̀к
муравей мура̀шка, мура̀ш
муравей (маленький, красный) жа̀гляўка
муравейник мура̀шнік
муравьиный мурашы̀ны
мурлыкать варката̀ць, курня̀ўкаць, куны̀каць, вѐсьцi (пяя̀ць) курну̀
мур-мур курня̀ў-курня̀ў
мурыжить (затягивать дело) цягну̀ць, валаводзіць
мускат мушка̀т
мускатный мушка̀тны
мускул цяглі̀ца, [мясѐнь]
му [мясѐневы]
мусолить (возиться с чем-либо) важда̀цца, валту̀зіцца
мусолить (жевать) жваць
мусолить (засаливать) шмальцава̀ць, сьлемаза̀рыць, цухмоліць
мусолить (затягивать дело) цягну̀ць, валаводзіць
мусолить (рукава) шмальцава̀ць, сьлемаза̀рыць, цухмоліць
мусолить (смачивать слюной) сьлі̀ніць
мусор сьмѐцьце
мусорная яма сьметнік
мусорный сьмѐцьцевы
мусоропровод сьмецьцявод
мусорщик сьмяця̀р, бруда̀р
мути напустить му̀ту напусьці̀ць (нарабі̀ць)
мутѝт (тошнит) ну̀дзіць, ця̀гне на вані̀ты
мутить (небосвод) тума̀ніць, за̀сьціць
мутить (жидкость) каламу̀ціць, муці̀ць
мутить (народ) баламу̀ціць, бунтава̀ць, падбухторваць
мутный каламу̀тны, цьмя̀ны, бунтоўны
муторный моташны, млосны
муть каламу̀ць, мут, мутайга̀
муфта (одежда) мутэ̀рка
мученик паку̀тнік, [му̀кар]
мученический паку̀тніцкі, паку̀тны
мучитель лю̀тар, кат
мучительный паку̀тлівы, паку̀тны
мучить му̀чыць, [та̀лаваць]
мучить (истязать) катава̀ць
мучиться паку̀таваць, кавэ̀нчыцца, му̀чыцца
мучиться беспокойством непакоіцца
муштровать муштрава̀ць, школіць, дручкава̀ць, цьві̀чыць, мушкѐрыць, ву̀хрыць
муштровка муштра̀, шкалѐньне, дручкава̀ньне, цьві̀чаньне
мчаться імча̀цца, джгаць
мшанка (бот.) гары̀ца
мшаный імша̀ны, мохавы, махавы̀
мщение помста
мыкать горе пя̀каць, гарава̀ць
мыкаться горе пя̀каць, гарава̀ць
мыкаться (скитаться) блука̀ць, бадзя̀цца
мыловаренный завод мылава̀рня
мыс (уступ) суга̀, сугба̀, сузок, рог
мыс (острый) цы̀пель, патарча̀ка
мыслитель мысьля̀р, ду̀маньнік
мысль ду̀ма, ду̀мка
мытариться паку̀таваць, гарава̀ць
мытарство пакута, гора, нягода
мытник (бот.) увярэ̀днік
мычать рыка̀ць, мы̀каць
мыш мыш, шчу̀ра
мыший мышы̀ны
мышление ду̀маньне
мышонок мышаня̀, мышанё
мышца цяглі̀ца
мышцы (на шее) вя̀зы
мышьяк аршэ̀ньнiк
мягкий мя̀ккі
мягчить зьмягча̀ць
мягкотелые (моллюски) мякуны̀
Мядининкай Мѐднікі
мякина мякі̀на, палова, аці̀ра
мякина (грубая) вотрына
мякина (овсяная) амѐці
мякинная башка сѐчка ў галавѐ
мялка (ручная) цѐрніца, мя̀ліца, мя̀чка
мяльщик мнец
мямлить гамазі̀ць, мармыта̀ць
мясистый мясёны
мясить (бить) мяжджу̀ліць, таўчы̀
мясник рэ̀зьнік
мясной мясны̀
мясо мя̀са
мясо (бобра) бабровіна
мясо (дикого кабана) дзічы̀на
мясо (зайца) заѐчына
мясо (зверя) зьверына̀
мясо (козье) казі̀на
мясо (молодое) маладзя̀чына
мята перечная паху̀чка
мять (комкать) камя̀чыць, жма̀каць
мять (давить) ці̀скаць, душы̀ць
мять (разминать) цѐрці, таўчы̀
мять (месить) мясі̀ць
мять (топтать) тапта̀ць
мять (лён, пеньку) мяць, цѐрці
мятеж бунт, рокаш, [булга̀к]
мяч мя̀чык, [апу̀ка]
мяу-мяу каў-каў, курня̀ў-курня̀ў
мяукать ка̀ўкаць, курня̀ўкаць