gallery/fb_icon
gallery/book_logo
Радыё Свабода
лабаз я̀тка, ша̀пік, рунду̀к
лабиринт лябіры̀нт, [блука̀льня]
лаборатория лябараторыя
лавка кра̀ма
лавка (мясная) я̀тка
лавочник кра̀мар, кра̀мнік
лавочница кра̀мніца
лавочный кра̀мны
Лаврентий Лаўрэ̀н
лагерь абоз, та̀бар
ладанка ла̀данка, кудмѐньчык
ладно! добра! ага̀!
ладный спра̀ўны
ладонный далоневы
ладонь далонь, даланя̀, ла̀дка
ладья (лодка) лодзь
ладья (шахм.) тура̀
лазейка (в ограждении) пралаз
лазейка (обходной путь) шчы̀лінка, [рэ̀пінка]
лазоревка (зоол.) блакі̀тніца
лазоревый блакі̀тны
лазы (монтёрские) ла̀звы
лазурный блакі̀тны, лазурковы
лазурь лазу̀рка
лазутчик лазу̀к, ісходнік, шны̀пар
лай брэх, га̀ўканьне, зьвя̀га
лайка (кожа) хоз
лайковый хазовы
лак полір
лакать лы̀каць, лакта̀ць, жлакта̀ць, глакта̀ць, хлябта̀ць
лакей лёкай, паслуга̀ч
лакомиться ла̀савацца
лакомка ласу̀ха, ла̀саўка, ласу̀н
лакомства прысма̀кі
лакомства (сладкие) ласу̀нкі, [ла̀хардзікі]
лакомый (кусок) любі̀вы, на̀дны
лакомый (к чему-либо) ла̀сы, [цва̀ны]
лаконизм лякані̀зм, маласлоўе
лаконический лякані̀чны, сьці̀слы
лампа ля̀н(м)па
лампа (без стекла) дамаку̀рка, ку̀раўка, смарка̀чка
лампа (керосиновая) газьні̀ца, газоўка
лампа (карбидная) карбі̀дка
лампочка накаливания жара̀нка
ландшафт ляндша̀фт, краяві̀д
ландыш канва̀лія
ланита шчака̀
лапа лапа
лапа (экспр.) цапа̀дла
лапотник лапцю̀жнік, ачку̀рнік
лапта (игра) лапта̀, [паля̀нт]
лапти ла̀пці, кавярзьні̀
лапти (из верёвок) кнатовікі
лапти (из лозы) лазовікі
лапти (истоптанные) ашмёткі, атопкі
лапти (кожаные) чу̀ні, паршні̀, маршчакі̀
лапти (неподбитые верёвками) шчарбакі̀
лапти (подплетеные кручёной пенькой) пахлапні̀
лапша локшыны
ларец куфэ̀рак, скры̀нка
ларёк (лабаз) я̀тка, ша̀пік, рунду̀к
ласка (зверёк) ла̀сіца, белагру̀дка
ласкательница лѐстачка
ласкать ла̀шчыць, пѐсьціць, [лабу̀ніць]
ласкаться лѐсьціцца, лабу̀ніцца
ласковый ласка̀вы
ластовица цьві̀кля
ласточка ла̀стаўка
латаць ла̀піць
латка ла̀пік
латунь мосенж
латынь лаці̀на
лацканы штры̀пелі, кля̀пы
лачуга халу̀па, халу̀га, шалабэ̀йка
лаяние брахва̀, браха̀ньне, гаўканьне, зьвя̀га
лаять га̀ўкаць, браха̀ць
лаять (назойливо) зьвя̀гаць
лаять (при погоне за добычей) цахлі̀ць, я̀хкаць
лбище (щит) за̀шчытак
лгать хлусі̀ць, мані̀ць
лгун хлус, маню́ка, манько, маньку̀т, ман
Лебедь (астр.) Пятроў Крэст
лебезить падлабу̀ньвацца
лебёдка (тех.) дэ̀рык
лебяжий лебядзі̀ны
левее палѐве
левкой (бот.) ляўконя
левша лѐвуш, ляўшу̀н, ляўшэ̀нь
легавая (охотн.) вы̀жла
легавый (охотн.) вы̀жал
легальный лега̀льны, прававі̀ты
легковая (машина) легцава̀я
легковой автомобиль а̀ўта
легковушка легкаві̀к, легцаві̀к
легкомысленный легкаду̀мны, [халавѐйны]
легонький лягу̀сенькі
легонько зьлёганьку
легчайший найлягчэ̀йшы
легче лацьвѐй, лягчэ̀й
леденец ляндры̀нка, ледунѐц
ледник ледавѐнь
ледовый лёдавы
ледолом крыгалом
ледоход крыгаход
ледышка лядзя̀к
ледяной лядзя̀ны
лежанка лѐжня, ляжа̀к
лежать в постели (по болезни) аблогам ляжа̀ць
лежать на смертном одре на божай дарозе ляжа̀ць
лежебока абібок, лѐжань, лажбѐль
лезвие лязо
лезвие (рубанка, фуганка) жаля̀зка, лёска
лезвия (мн.) лёзы
лезть лѐзьці
лезть (в толпу, густые кусты, заросли и под.) шы̀цца, тачы̀цца, плі̀шчыцца
лезть (о мехе) выла̀зіць
лезть из кожи (вон) са ску̀ры вылу̀звацца (выпіна̀цца, прэ̀гчыся, пя̀цца)
лезть на глаза у вочы вяза̀цца, сьляпі̀цаю ў вочы лѐзьці
лезть на рожон на бадавѐнь лѐзьці
лейка лѐйка, паліва̀чка
лекарственный лѐкавы, памоцны
лекарство лѐкі
лекарь лѐкар, [гойбіт]
лектор лѐктар, чыта̀р
лекция лѐкцыя, чы̀тань
лелеять (ребёнка) пѐсьціць, пялѐгаваць, дагляда̀ць, кукобіць
лелеять (надежду) сьпялі̀ць
лемех нарог
лениться ленава̀цца
ленивый лѐны, ляны̀
леность ляні̀васьць
лента (і)сту̀жка
лента (в косе) касьні̀к, уплёт
лента (красная) жы̀чка
лентяй (лодырь) гульта̀й, лайда̀к, бі̀ндус, таўлу̀й, багла̀й, бры̀нда, саўмэ̀ла, лябі̀х
лентяйничать ленава̀цца, гультаява̀ць, лайда̀чыць
лень лянота
Леонтий Лявон
лепесток пялёстак
лепестковы пялёсткавы
лепетание лапата̀ньне
лепетать лапата̀ць
лепёшка ку̀хан
лепёшка (из пресного теста) прасна̀к
лепёшка (из кислого теста) перапѐчка
лепёшка (пшеничная) ламанѐц
лепта (вклад) унёсак
лес лес
лес (заповедный) за̀сеч
лес (лиственный) лісьцьвя̀нік
лес (сосновый) бор
леса (строит.) рыштава̀ньне
лесничество лясьні̀цтва
лесенка усходкі
лесонасаждение лесасѐў
лесопилка тарта̀к, пі̀льня
лесосплав (место на берегу) рум
лесосплавное дело плы̀тніцтва
лестница лѐсьвіца
лестница (приставная) драбі̀ны
лестница (в доме) сходы
лестный пахлѐбны, лёсны
лесть пахлѐбства, лісьлі̀васьць, лёсткі, лёстачкі
летаргия летаргі̀я, апомерць
летательный лётны
летечко лѐцейка
лето следующего года налѐцьце
летоисчисление часазлічэ̀ньне
летом улѐтку
летучий лёткі
лечебница (врачебница) ляка̀рня
лечебный лѐкавы
лечение лекава̀ньне, лякоба, выгойванье
лечить лекава̀ць, гаі̀ць
лечить внушением лекава̀ць натха̀ньнем (гіпнозам)
лечиться лекава̀цца
лечь лѐгчы
лечь в душу да сэ̀рца прыпа̀сьці
леший каду̀к, лясу̀н
лещинник ляшчэ̀ўнік
лёд тронулся крыга пайшла̀; рака̀ ўзьняла̀ся
лёгкие (анат.) плю̀цы
лён лён
лён (очёсанный) ку̀жаль
лётчик лётнік, авія̀тар
лжесвидетель крывасьвѐдка
лжесвидетельство крывасьвѐдзтва
лжец браху̀н, хлус, аблы̀жнік
лживый хлусьлі̀вы, аблы̀жны, брахлі̀вы
ли, ль ці
либо або, альбо, ці
ливень залѐва, за̀лівень, зьлі̀ва, пролівень, [лю̀ха], [вѐдранец]
ливер лі̀вар
Ливия Лі̀бія
лидер лі̀дар
лидировать лідарава̀ць
лизоблюд падлі̀зьнік, салупа̀йла
лик (лицо) від
лик святых почат
ликование [ра̀дашчы]
ликовать цѐшыцца незвыча̀йна, трыюмфава̀ць, ра̀давацца
ликующий ра̀дасны
лилипут ліліпу̀т, {карузьлік}, [каркадзѐдак]
лилия лілѐя
лилово-красный бурачковы
лиловый лілёвы, бэ̀завы
лимон цытры̀на
лимфа су̀кравіца, ропа, па̀сака
линеить лінава̀ць
линия лі̀ня
линючий ліну̀чы
линь лін
линяние выліна̀ньне
линять выліна̀ць, вылі̀ньваць
лиса лісі̀ца
лисёнок лісяня̀, лісянё
лисий лісі̀ны
лист (на ветви) ліст
лист (бумаги) а̀ркуш
листать гарта̀ць
листва лі̀сьце, лісьцё, лістота
лиственница мадры̀на, лістоўніца, мудрадрэ̀ва
лиственный (лес) ліставы̀
листовка улётка
литвин ліцьві̀н
литейная мастерская гісэ̀рня
литовцы (белорусские) жагуны̀
литография літагра̀фія, камнедру̀к
лить ліць
лить (с шумом во что-либо) бухторыць, бурболіць
лить как из ведра ліць як з лу̀бу; у камёл ліць; плюшчэ̀ць; лю̀шыць
лифт ліфт, ві̀нда
лифчик ста̀нік, заця̀гівач
лифчик (пришитый к юбке) лі̀хва
лихач рызыка̀нт, зух, ёмкач
лихо (сущ.) лі̀ха, злы̀беда, нячы̀вель
лихо (нар.) зухава̀та, па-заліхва̀цку
лиходей (злодзей) злы̀дзень, ліхадзѐй, злакама̀н
лихой заліхва̀цкі, зухава̀ты
лихоимец (ростовщик) ліхвя̀р
лихоимец (взяточник) ха̀барнік
лихоимство ліхвя̀рства, [збы̀тнае бага̀цьце]
лихорадка (золотая) гару̀чка
лихорадка (болезнь) ліхама̀нка, тра̀сца
лихорадочный ліхама̀нкавы
лихость зухава̀тасьць
лицевой (о ткани) пра̀вы бок
лицевой счёт асабовы раху̀нак
лицедей відачы̀нец, відачы̀нца
лицедейство відачы̀нства
лицемер хітля̀ч, змышля̀ч
лицемерие хітля̀насьць
лицемерить змышля̀ць, крываду̀шнічаць
лицемерный хітля̀ны
лицеприятие староннасьць, несправядлі̀васьць, неаб’якты̀ўнасьць, упярэ̀джанасьць
лицо твар, [від]
лицо (персона) асоба, пэрсона
лицованный ніцава̀ны
личико тва̀рык
личина ма̀ска, [машка̀ра]
личина (тех.) за̀стаўка, накла̀дка
личинка (биол.) ля̀рва, чарва̀
личинка (у ружья) баявічок
лично асабі̀ста, пэрсана̀льна
личность асоба, пэрсона
личный (автомобиль, пример) асабі̀сты
личный (счёт, листок) асабовы
личный состав асабовы склад
лишай (мед.) шалуды̀, шолудзь, шалу̀днікі
лишайник ліша̀й
лишения нягоды, ліхі̀я прыгоды, ліхту̀га
лишить пазбы̀ць, спабы̀ць, пазба̀віць
лишить восставших подкрепления пакі̀нуць паўста̀нцаў без падмацава̀ньня
лишить жизни забра̀ць жыцьцё
лишить надежды абезнадзѐіць
лишить родительских прав пазба̀віць бацькоўскіх правоў
лишить свободы зьняволіць
лишить смелости абнясьмѐліць
лишить чувствительности зьнѐчуліць
лишиться пазбы̀цца, спабы̀цца, пазба̀віцца
лишиться ума звар’яцѐць
лишиться чувств зьнепрытомнець, самлѐць
лишь ледзь, толькі
лишь бы абы̀-б
лишь бы где абы̀-дзе
лишь бы как абы̀-я̀к; на тандэ̀т, абы̀ з рук
лишь бы когда абы̀-калі̀
лишь бы что абы-што
лоб лоб
лобастый лаба̀ты
лобач лаба̀н
лобзать цалава̀ць
лобище лаба̀ціна
лобное место кальва̀рыя
ловкач зух, вужля̀к, дзялок, фа̀лер
ловкий спры̀тны, уві̀шны, [зьві̀тны], [хупа̀вы]
ловкий (удобный) ёмкі, зру̀чны
ловкость спрыт, спры̀тнасьць, [зьві̀тнасьць]
ловушка па̀стка, лапа̀нка, [снуда̀]
ловче (удобнее) ямчэ̀й
ловчить хітрава̀ць, круці̀ць
лог лог, лагчына
логика лёгіка
логический лягі̀чны
логово логва, логавішча, лагво, логаўе, [стохлішча]
логово (свиньи) гайно
лодка лодка
лодка (рыбачья) байда̀
лодка (большая, выдолбленая) шугалѐя
лодка (плоскодонная, лёгкая) ча̀йка
лодка (из досок) гіля̀ра
лодка (выдолбленная, с бортами из досок) абшыва̀нка
лодка (одноместная) абарні̀к
лодыжка шчы̀калатка
лодырничать гультаява̀ць, гульта̀йнічаць, лайда̀чыць, дзяньгу̀біць, [дзяньдзю̀ліць], [дзяндзі̀верыць]
лодырь гультай, лайдак, дзяньгу̀б, [дзяндзі̀вер], [дзяндзю̀ль]
ложе (постель) пасьцѐль, лажні̀ца
ложе (реки) рэ̀чышча
ложе (ружья) ку̀льба, аса̀да
ложбина латочына, лагчы̀на
ложись! лѐгчы!
ложить мох (при строительстве) імшы̀ць
ложиться (спать) кла̀сьціся
ложка лы̀жка
ложная мысль абмыльная (памылковая) думка
ложная скромность безпадста̀ўная сьці̀пласьць
ложное обвинение непраўдзі̀вае абвінава̀чаньне
ложные кристаллы несапра̀ўдныя крышталі̀
ложный (ошибочный) абмы̀льны, памылковы
ложный (неверный) няпра̀вільны, неправідловы
ложный (ненастоящий) несапра̀ўдны
ложный (фальшивый) хвальшы̀вы, непраўдзі̀вы
ложный (неоправданный) безпадста̀ўны
ложный (лживый) ілжы̀вы, хлусьлі̀вы, аблы̀жны, аблу̀дны
ложный (притворный) удава̀ны
ложный стыд безпадста̀ўны сорам
ложный шаг няправільны крок (сіг)
ложь мана̀, хлусьня̀, няпра̀ўда
лозина (ивовый прут) лазіна̀, хлыз, хлы̀зіна
локон ку̀дзер
локоны су̀кры, ку̀дзеры
локотник падлакотнік
лом лом
лом (для пробивания льда) пѐшня
ломака крыўля̀ка
ломаного гроша не стоит гарэ̀лага шэ̀лега ня дам
ломаный палама̀ны
ломать лама̀ць, разла̀мываць
ломать (всё подряд) тру̀шчыць
ломать (что-либо слоистое) тры̀сьціць
ломать (установления) паруша̀ць
ломать (график) перапыня̀ць
ломаться лама̀цца
ломаться (кривляться) крыўля̀цца, верацѐніцца, карэ̀жыцца
ломаться (упрямиться) манѐжыцца, нараві̀цца
ломкий зломкі, крохкі
ломовой извозчик балагол, панара̀днік
ломонос (бот.) павойнік
ломота ламота, ламацьцё
ломоть (хлеба) лу̀ста, скі̀ба, скі̀бка
Лонгин Логін
лоно улоньне
лопасть (тех.) {пѐлюсьць}, {лапты̀р}, {лопацень}
лопата рыдлёўка
лопата (деревянная, окованная) ры̀даль
лопата (для хлеба) лапа̀та
лопатить шуплява̀ць
лопатка для заточки косы мянта̀шка
лопать (есть с жадностью) жу̀мрыць
лопнуть лопнуць, трэ̀снуць, рэ̀пнуць, пу̀кнуць, пэ̀нкнуць
лопотать (крыльями) лапацѐць
лорд лёрд
лосёнок ласяня̀, ласянё
лоск гля̀нец
лоскут абрэ̀зак, шкумат, ашмётак
лоскут (клочок) шматок
лоскут (клочок кожи) скура̀т
лоскут (кожи) акра̀вак
лоскут (ткани) акрамосак
лоскут (часть поверхности земли) ла̀пік, ла̀піна
лоскутное государство шматковая дзяржа̀ва
лосниться ільсьні̀цца, [палы̀скавацца]
лоток лата̀к
лоток (киоск) я̀тка
лохань балѐя, ра̀жка
лоханка памы̀йніца
лохматый кудла̀ты, калма̀ты, кашла̀ты, валаха̀ты
лохмотья (об одежде) лахманы̀, лахмоцьце, рызманы̀, пляхоцьце
лоцман лоцман, {рэ̀цьман}
лошадёнка каня̀ка
лохмотья лахманы̀, рызманы̀, рызьзё, ашмоцьце
лошадка конік
лошадь конь
лошадь в мыле конь зьёхлены
лощёный глянцава̀ны
лощина лагчы̀на, сухадол
лощить глянцава̀ць
лояльный ляя̀льны
луг луг
луг (заливной) абалонь, поплаў
луг (скошенный) пакоша
Лудза Лю̀цын
лудильщик катля̀р
лужа калю̀жына, лу̀жына, калю̀га, калу̀жа
лужайка лужок
лужица калю̀жынка
луидор люідор
лук (бот.) цыбу̀ля
лука (у седла) кульба̀ка
лука̀винка хітры̀нка
лукавить хітрава̀ць, юда̀шыць
лукавство хі̀трыкі, пады̀сьце
лукавый хі̀тры, саба̀камі падшы̀ты
лукавый (рел.) нячы̀сьцік
Лукерья Люцэ̀я
луковица цыбу̀ліна
луковичный цыбу̀льны
лукошко кошык, лу̀бка
луна мѐсяц, мѐсік
луна (молодая) маладзі̀к
луна (полная) поўня
луна (убывающая) сход
луна (на исходе) вѐтах, вятох
лунатик непрытомнік
лунатизм [падвя̀ня]
лунка пролубка, цю̀шка
лунный месяцовы
лупить (кожу) лупі̀ць
лупить (хлестать) лупцава̀ць, хваста̀ць
лупоглазый вірлавокі, зярка̀ты, бяльма̀сты
луч прамѐнь, промень, коска, адкосак
лучевой прамянёвы
лучезарный прамяні̀сты
лучина лучы̀на, дрэ̀зга, сіню̀ха
лучина (смолистая) смаля̀к
лучистый (поток) прамѐнны
лучистый (взгляд) прамяні̀сты, я̀сны
лучиться прамяні̀цца
лучше лепш, лѐпей, [валѐй]
лучший (из всех) са̀ма лѐпшы, найлѐпшы
лучший (по сравнению с…) лѐпшы
лучший из всех са̀ма лѐпшы; найлѐпшы; лѐпшы з (за, ад) усі̀х
лущить (разл.) луза̀ць, лузга̀ць, лу̀скаць, абіра̀ць, саскраба̀ць
лыбиться хмы̀ліцца
лыжные палки апіра̀чкі
лыжи і̀рты
лыко лы̀ка, лу̀цьце
лыко (молодой липы) лут
любвеобильный шчадралю̀бны
любезнейший каха̀ненькі
любезничать (с кем?) заляцацца (да каго?)
любезничать (рассыпаться в комплиментах) гавары̀ць камплімэ̀нты (мі̀лыя рэ̀чы)
любезно ласка̀ва, вѐтліва, прыя̀зна, мі̀ла
любезность ла̀скавасьць, вѐтлівасьць, прыя̀знасьць
любезность (комплимент) камплімэ̀нт, мі̀лая рэч
любезность (одолжение) ла̀ска, паслу̀га
любезный (возлюбленный) лю̀бы, каха̀ны
любезный (обращение) ласка̀вы, дарагі̀, шаноўны
любимая лю̀бая, мі̀лая
любимая (возлюбленная) каха̀ная
любимец аблюбѐнец, улюбѐнец, мілосьнік
любимчик (царский) [апры̀чнік]
любимый (напиток) улюбёны
любимый (о человеке) лю̀бы, каха̀ны
любитель ама̀тар, [любѐц], [вяльбі̀цель]
любитель выпить піток
любить без рассудка любі̀ць (каха̀ць) бяз па̀мяці
любоваться (чем? кем?) цѐшыцца (з чаго? каго?), заглядацца (на каго? на што?), дзівіцца (з чаго? каго?)
любовник палюбоўнік, каха̀нец
любовник (влюблённый) каха̀нак
любовница палюбоўніца, [каха̀льніца]
любовница (влюблённая) каха̀нка
любовь любоў, лю̀басьць
любовь (к женщине) каха̀ньне, мілосьць, [любѐньне], [любошчы]
любовь (к ближнему) міласэ̀рнасьць
любознательность ціка̀ўнасьць, дапы̀тлівасьць
любознательный (любопытный) ціка̀ўны
любознательный (пытливый) дапы̀тлівы
любой кожны, уся̀кі, хоць які̀
любопытный (о человеке) ціка̀ўны, пы̀цік
любопытный (интересный) ціка̀вы
любопытство (кого-либо) ціка̀ўнасьць
любопытство (к чему-либо) ціка̀васьць
любопытствующий (зевака) пустаціка̀ўца
любострастие сласнота, ю̀рнасьць
любочестие гонару прагнѐньне, выхвалѐньне
любушка лю̀бка
людная (дорога) шляговая
людоед людажэ̀р, жываѐдца
люлька (колыбель) лю̀лька, калы̀ска, калы̀бка, зы̀бка
люлька (в мотоцикле) вазок
лютик (бот.) казялѐц
лютик (едкий) курасьлѐп
люцифер люцы̀пар
львёнок ільвяня̀, ільвянё
льгота (разл.) польга, у̀льга, зьні̀жка, палёгка
льдина кры̀га, лядзѐнь
льдистый лёдзісты
льновый лёнавы
льняной ільня̀ны
льняной (из тонкого льна) кужэ̀льны
льнуть (прижиматься) тулі̀цца, гарну̀цца, хілі̀цца
льнуть (подольщаться) ла̀шчыцца, падла̀шчвацца, лі̀пнуць
льстец лісьлі̀вец, вілахвост, лі̀зус, лёсьнік, падлы̀жнік, падла̀за, пахлѐбца, лашчонец
льстивость лісьлі̀васьць
льстивый лісьлі̀вы, улёсьлівы
льстить лісьлі̀вець
льститься (на что-либо) ква̀піцца, га̀ліцца
лягаться брыка̀цца
лягушка (вид) жа̀ба
лягушка (луговая) варопаўка, кура̀па, [люга̀шка]
лягушка (ласк.) жабоцька, ляжэ̀нька
лядник (бот.) зуброўка
ляжка клуб
лязг бра̀згат
лязгать бра̀згаць
лямка шлѐйка
ляпис блакі̀ць