gallery/fb_icon
gallery/book_logo
Радыё Свабода
к (кому? чему?) да (каго? чаго?)
к бою! да бою!
к будущему году да налѐцьця
к моему стыду на мой сорам
к моему ужасу гэ̀та было жахлі̀ва
к морковкину заговению на святы̀я ніколі
к ноге! зброю – стаў!
к примеру пры̀кладам
к слову пришлось з гаворкi вы̀йшла
к сожалению на жаль, насу̀жаль
к счастью на шча̀сьце
к удивлению на зьдзіў
к чёрту на кулички за сьвет; дзе чорт хамуты̀ вѐшае
к шапочному разбору у свіны̀я галасы̀
к этому причастен да гэ̀тага спрычыні̀ўся
кабак шынок, пякѐлка, [кна̀йпа]
кабан вяпру̀к
кабан (откормленный на убой) кормнік
кабан (невыхолощенный) кнораз, карзу̀н
кабанчик падсьві̀нак
кабатчик карчма̀р, шынка̀р, [ранда̀р]
кабинет габінэ̀т
каблук абца̀с, [усьпя̀так]
кабушка (сыра) гамолка
кавардак  чаўпарня̀, каламѐса, гармі̀дар, вэ̀рхал, бязла̀дзіца, блытані̀на
каверза ка̀ведзь
каверзный ка̀ведны
кавычки двухкосьсе
кадастр када̀стар, зямѐльны пѐрапіс
кадка (квашня) дзяжа̀, дзѐжка, кадзь
кадка (с крышкой) ку̀бел
кадка (для мёда) лазобка
кадка (с водой) вадзя̀нка
кадр ка̀дар
кадь (для бучения белья) жлу̀кта
кадык коўцік
каждую осень штовосень
каждый кожны
каждый вечер штовѐчар
каждый день штодзѐнь
каждый раз кожным ра̀зам, штора̀з
кажущийся уя̀ўны, ілюзорны, які̀ здаѐцца, зданьнёвы
казарма каша̀ра
казаться здава̀цца, мі̀рсьціцца, удава̀ць у вачох
казённый скарбовы
казначей ска̀рбнік
казнить кара̀ць сьмѐрцю
казнь пакара̀ньне сьмѐрцю
казнь (мука) ка̀ра, паку̀та
кайма шляк, беражок, аблямоўка
кайф кейф, слодыч
как як
как банный лист к … як п’яны̀ да плота
как бы не так недачака̀ньне (тваё)
как бы то не было што-б не было; так ці гэ̀так
как быть? што рабі̀ць?
как в аптеке мѐра й вѐра
как в бездонную бочку як у прорву
как в воду канула як вадою разьліла̀ся
как варом обдало як пры̀скам сыпну̀ла
как вдруг нi адтуль, нi адсюль; аж ра`птам; калi гэта
как ведётся як паводзіцца, як зазвы̀чай
как вздумается як навінѐ
как видно як віда̀ць
как вы его находите? што ты пра яго ду̀маеш? якой ты ду̀мкі пра яго?
как говорится як той каза̀ў; каза̀ў той
как же нет чаму-ж не
как заблагорассудится сваі̀м одумам
как из ведра (о дожде) як з лу̀бу; у камёл
как кот наплакал з камароў нос, і голаму запа̀зуху
как кур во щи як лісі̀ца ў саладу̀ху
как-либо як-кольвек, як-колечы, [як-лень]
как можно (ближе) як мага̀
как муха на мёд як саба̀ка да рэ̀зьні
как на беду як на лі̀ха
как на духу як на споведзі
как надо як сьлед, як ма̀е быць
как надолго на як доўга
как нарочно як на тое; як знарок (назнарок)
как нельзя лучше лепш і ня трэ̀ба, як найлѐпш
как ни в чём не бывало як нічога нія̀кага, я̀к-бы нічога (не ста̀лася)
как ни верти круці̀ не круці̀
как-нибудь як-кольвек, як-колечы
как-нибудь образуется нѐяк бу̀дзе
как-никак як-нія̀к
как нужно як ма̀е быць, хоць куды̀
как обыкновенно сваі̀м абыча̀ем
как перст як пень
как поживаешь? як ма̀есься?
как по маслу як з ма̀слам
как попало абы-я̀к; на тандэ̀т, абы̀ з рук
как правило зазвы̀чай
как принято як паводзіцца
как раз акура̀т, якра̀з, ры̀хтык, та̀тык
как раз этот самый са̀менькі той
как резаный (кричит) як зарэ̀заны; як на жывот
как с козла молока як ад быка̀ малака̀, як зь мятлы̀ лі̀сьця
как следует (всыпать) як сьлед; як ма̀е быць
как следует (из донесения) вк выніка̀е
как следует (вооружены) як патрэ̀бна
как следует (одет) да ла̀ду
как собака на сене і ня гам і ня дам
как собаке пятая нога як да ма̀йткі рука̀ў,  у падлозе дзюра̀
как-то нѐяк
как-то раз нѐшта раз
как только возможно як толькі мага̀
как угодно як хаця̀, як хоця, як заўгодна
как угорелый як апанта̀ны, як пілі̀п (за̀яц) з канапѐль
какао кака̀ва
какими судьбами? які̀м чы̀нам (пара̀дкам)?
какого чёрта? якой хваробы (халѐры)? [напса̀?]
какое тебе дело? што табѐ за дзѐла?
какой які̀
какой бы то не был які̀ заўгодна
какой-нибудь колечы-які̀, дзе-які̀
какой-то які̀сь, які̀сьці, нѐйкі
какой угодно які̀ хаця̀
кал (физиол.) надворак
кал (жидкий) прысѐдак
каламбур калямбу̀р, жартаслоўе
калган (бот.) дуброўка
календарь лікадзён, чы̀сьленьнік
каленчатый (вал) калѐнкавы
калёный (твёрдый) каля̀ны
калёный (о железе) гартава̀ны, га̀ртны
калик перехожий лёзны чалавѐк, калі̀ка лёзны
Калининград (Кёнигсберг) Каралявѐц
калитка вѐсьніцы, фортка, бра̀мка, каварацѐц
калить (железо) гартава̀ць
каллиграфия калігра̀фія, прыгожапіс
калмыкский калмы̀цкі
калоши галёшы, [макрасту̀пы]
калужница (бот.) лотаць
кальсоны споднія
кальций ва̀пень
калякаць гандзю̀рыць, зю̀каць
каменный камѐнны
каменный (дом) мурава̀ны
каменщик мура̀ль
камень камѐнь
камень (дроблёный) жарства̀
камень (для изготовления жернов) дзіка̀р
камень (в жерновах) жарон, жарна̀к
камень ( нижний в жерновах) спада̀к
камень (под землёй) патаѐнь
камень (огромный) лата̀р, ляга̀к
камень (от обледенения) валу̀н
камень (точильный) асёлак
камень преткновения камѐнь згаршэ̀ньня, [спаткмѐнь]
камера (в колесе) кі̀ха, дэ̀нтка
камера (в тюрьме) цэ̀ля
камера хранения бага̀жня
камергер каморнік
камешек камѐньчык
камин камі̀нак, [лучні̀к]
камка (узорчатый шёлк) адама̀шка
камни камяні̀, камѐньне
камса хамса̀
камыш чарот
камышовый чараця̀ны, чаротавы
канава кана̀ва
канава (водосточная) ры(н)шток
канал кана̀л, перакоп, прорынь
каналья шэ̀льма, нягоднік, [галця̀й]
канарейка кана̀рка
канат кана̀т, паўроз, лі̀на, лінва̀, гуж
кандалы кайда̀ны
кандидат кандыда̀т, наўчароднік
каникулы вака̀цыі
канителиться валаводзіцца, корпацца, кѐшкацца, поркацца, важда̀цца, валту̀зіцца, таўпорыцца
канитель цягамоціна, цягані̀на, важдані̀на, валаводзтва
каникулярный вакацы̀йны
канитель (волокита) цягані̀на, валаводзтва, важдані̀на
каннибал каніба̀л, людажэ̀р, жываѐдца
канун конадзень, пярэ̀дадне
канун праздника пры̀сьвятак
канун весны прадвѐсьне
канун зимы перадзі̀м’е
канун праздника прысьвя̀так
канун Нового Года Шчадрэ̀ц
кануть  прапа̀сьці, зьні̀кнуць, лу̀нуць
канцелярия канцыля̀рыя
канюк (птица) ка̀ня
канючить ка̀нькаць
каолин каалі̀н, белаглі̀ньне
капелла капэ̀ля
капель капѐж
капелька кропелька
капельку (очень мало) ка̀ліўца, ка̀ліва, што-кольвек, на па̀лец, драбок
капище стадола, бажні̀ца, жэ̀глішча
капкан па̀стка
капля кропля
капля (жира на воде) ска̀лка
капля в каплю крошкі падабра̀ць, рыхт у рыхт, чырк у чырк, цот у цот, якра̀з як, як лёду, як з вока 
  вы̀паў
каприз пры̀хамаць, гімора
капризничать гіморнічаць
капут! капу̀т! гамон! халэ̀мус! алох!
капюшон шлык
карабканье кара̀сканьне
карабкаться кара̀скацца, гла̀бацца, карабу̀ніцца
каравай (кул.) [верч], [н]вадзень]
караковый (масть) цёмна-гняды̀
каракуля крамзоля
карандаш аловак, алавѐц
карапуз пу̀цык, пу̀пла, шпунт
каратель ка̀рнік
карательный ка̀рны
караул (дозор) ва̀рта, [ру̀нда]
караул! гвалт!
караулить (сторожить) пільнава̀ць, вартава̀ць
караулить (подстерегать) падпільноўваць, пільнава̀ць, падцікоўваць
карающий (аппарат) кара̀льны
карбункул карбу̀нкул, вогнік
карда (бот.) чартапалох
кардамин буймі̀на
карета (лёгкая, на рессорах ) драпча̀к
карета (большая, дорожная) рыдва̀н
каретник (помещение) абора
каркас карка̀с, [суклёт]
каркать гра̀каць, гра̀гаць, гру̀мкаць
карлик ка̀рла, кару̀зьлік
карман кішэ̀ня, кішэ̀нь
карманник (вор) машнарэ̀з
карманный кішэ̀нны
карманный компьютер надалонны кампу̀тар
карниз гзымс, [шчы̀нцаль]
каротин каротына
карта (географическая) ма̀па
карта (игральная) ка̀рта
картёжник картэ̀ўнік, карты̀жнік
картон кардон
карточка цэ̀тлік, карталю̀шка
картофель бу̀льба
картофель (мёрзлый) шайморы
картофель (на еду) ѐменка
картофель (на посадку) сѐменка
картофельный бульбяны̀
картофлянище бульбя̀нішча
карусель [лы̀ндаўка]
карьерист кареры̀сты
касается тебя (меня, его) гаворка йдзе пра цябѐ (мянѐ, яго); ходзіць пра цябѐ (мянѐ, яго)
касание дотык, дакрана̀ньне, датыка̀ньне
касательная (мат.) даты̀чная
касательно што даты̀чыцца, што ты̀чыцца, што да
касатики (зоол.) касачы̀
касаться (дотрагиваться) дакрана̀цца, датыка̀цца
касаться (затрагивать) закрана̀ць
касаться (иметь отношение) ты̀чыцца, даты̀чыцца, даты̀чыць
касаться ісьці̀
касаться вопроса закрана̀ць пыта̀ньне
касса (страховая) убясьпѐчня
Кассиопея (астр.) Вісажа̀р
кассир касіѐр, ска̀рбнік
кассировать решение суда касава̀ць пастанову суда̀
касторка рыцы̀на
кастрат лягча̀нец
кастратор лягча̀й, спаклада̀ч
кастрация лягча̀ньне, спаклада̀ньне, валошчаньне (жывёлаў)
кастрировать лягча̀ць, паклада̀ць, валошчыць, звалошчваць 
кастрированный звалошчаны, спаклада̀ны, вы̀легчаны
кастрюля рандоля
каталог (книжный) каталёг, кнігасьпі̀с
катание (белья) маглява̀ньне
катапульта катапу̀льта, рага̀тка
катать (по полу) кача̀ць
катать (на машине) вазі̀ць
катать (овечью шерсть) валі̀ць
катать (бельё) маглява̀ць
кататься (где-либо) ѐзьдзіць
кататься (по земле) кача̀цца
кататься (на санках) коўзацца
кататься (туда-сюда) разьяжджа̀ць
категорически отвергаются катэгары̀чна запярэ̀чваюцца
катер ску̀тар
катет прастаку̀тная
катить (ехать) імча̀ць, ру̀шыць
каток (ледяной) коўзанка, каўзѐль
каток (для белья) ма̀глі
каторжный (труд) пякѐльны
катушка шпу̀ля, шпу̀лька, [цэ̀йка]
Каунас Коўна
каурый (масть) була̀ны
кафе кавя̀рня
кафедра катэ̀дра, каза̀льніца
Кафедральный собор Катэ̀дра
кафель (изразцы) ка̀хля
кафельный кахля̀ны
кафтан капта̀н
качалка гу̀шкалка, гутата̀лка
качать (колыбель) калыха̀ць, зы̀баць, люля̀ць, гу̀шкаць
качать (воду) пампава̀ць
качать (головой) ківа̀ць
качать (дерево) хіста̀ць, калыва̀ць
качать (юбиляра на руках) падкіда̀ць
качаться (разл.) хіста̀цца, гойдацца, гу̀тацца, гу̀шкацца, калыха̀цца ківа̀цца, калыва̀цца, вага̀цца
качели арэ̀лі, [цуга̀йкі], [сі̀гаўкі]
качественный я̀касны, ніштава̀ты (разм.)
качество я̀касьць
качество (свойство) уласьці̀васьць
качка (морск.) гайда̀нка
каша ка̀ша
каша (перловая) гру̀ца
каша (из ржи, ячменя и гречки) па̀рыш
кашель пѐрханьне
кашлять пѐрхаць
каюк! халэ̀мус! гамон!
каюта (на судне) [ма̀йка]
квакать ку̀мкаць, кракта̀ць
квартира кватэ̀ра
квартирант кватара̀нт, падсусѐд
квартирный кватэ̀рны
кварц крамня̀к
квашня дзяжа̀, дзѐжка
кверху (в высоту) угору
квитанция квіт
квота квота, пай, доля
квохтать квахта̀ць, саката̀ць
квочка квахтуха
кегли (для игры) кра̀глі
кельма кѐльня
кепка (кепи) кѐпурка
керзовый ю̀хтавы
керосин га̀за
кибитка бу̀да
кивать ківа̀ць
кивать (давая знать) віха̀ць
киви бяскры̀л
кивок кіў, спокіў
кизил дрон
кикимора мара̀
кикнуть (умереть) гѐгнуць
килограмм кілягра̀м
километр кілямэ̀тар
кимвал кімва̀л, цымба̀лы
киноварь цынобра
киноновости наві̀ны кіно
киоск ша̀пік, лѐтамка
кипа стос, стус, стугор, [жу̀жма]
кипарис цы̀прыс
кипрей (бот.) скры̀пень
кипяток вар, кі̀пень, кі̀пецень, вараток, галава̀р
кипячёная вода гатава̀ная вада̀
кипячёное молоко па̀ранае малако
кипячёный па̀раны
кирпич цэ̀гла
кирпич (необожжённый) сыроўка
кирпич (отдельный) цаглі̀на, цагѐлак
кирпичный цагля̀ны, мурава̀ны
кирпичный (каменный) дом камяні̀ца
кирпичный завод цагѐльны завод, цагѐльня
кисель кісѐль
кисель (овсяный) жур
кисель (густой) салама̀ха
кисель (из конопли) дзягно
кисель (из ягод калины) кула̀га
кисет (для огнива и пр.) магалѐйка
кисет (для табака) капшу̀к
кислая капуста ква̀шаная капу̀ста
кислород кісларод, тлен
кислота кіслата̀, квас, квась
кислый ква̀сны, кі̀слы
кислятина кісьля̀ціна, кіслоцьце
киснуть квасьнѐць, кі̀снуць
киснуть (о молоке) бры̀згнуць
кисточка пэ̀ндзлік
кисть (маляра) пэ̀ндзаль
кисть (украшение) кута̀с
кисть (ягод) гронка
кичливость фанабэ̀рыя, пы̀ха, напышлівасьць, [бу̀та]
кичиться фанабэ̀рыцца, пы̀шыцца, [курбѐчыцца]
кичливый фанабэ̀рысты, фанабэрлівы, пыхлі̀вы
кишеть кішэ̀ць, гіжа̀ць
кишка тонка! кароткі завароткі!
кишки (анат.) шлу̀нкі, шлу̀ньне, завароткі, гізу̀нты, чаровы
клавиатура клявіяту̀ра
клавиша кля̀віша
клад скарб
кладбище могілкі, могліцы, клады̀, жа̀льнік
кладовая камора, кладоўка
кладовая (для медной посуды) сьпіжа̀рня
кладовая (для овощей) варыўня̀, (і)стопка
кладовка каморка, закабоўка
кладь пакла̀жа
клапан кля̀пан, за̀тамка, вэ̀нтыль, заслонка, створка
класс кля̀са
классик кля̀сык
класть пол кла̀сьці падлогу, масьці̀ць
клацать (зубами) ля̀скаць
клацать (оружием) бра̀згаць
клацать (по клавиатуре) пстры̀каць
клевать дзяўба̀ць, дзяўбці̀
клевать (о рыбе) бра̀цца
клевать носом таба̀ку ва̀жыць, акуні̀ цяга̀ць, дзяды̀ вадзі̀ць
клевер канюшы̀на
клевер (белый) дзя̀целіна, дзя̀тліна
клевета паклёп, намова, потвар, агу̀да
клеветать паклёпнічаць, намаўля̀ць, патвара̀ць, пляву̀згаць, гу̀дзіць
клеветник патва̀рца, паклёпнік, шэ̀льма
клеветнический паклёпніцкі
клеёнка цыра̀та
клеёнчатый цыратовы
клей клей
клей (столярный) кару̀к
клеймо кляйно, таўро
клеймить (клеймом) клейнава̀ць, таўрава̀ць, ліцава̀ць
клеймить (позором) га̀ніць, га̀ньбіць, нясла̀віць
клетка (биол.) каморка
клетка (на чём-либо) кра̀тка
клеточный (биол.) каморкавы
клетчатый (в клетку) краці̀сты
клешни клю̀шні, шчэ̀мы
клешня клю̀шня, шчэ̀ма
клещи абцугі̀
клещи (деревянные) кляшчоткі
клён клён
клён (белый) я̀вар
клёст (птица) крыжадзю̀б
клёцки с мясом калдуны̀ з ду̀шамі
клин клін
клин (узкий) цы̀пель
клин (в штанах) папу̀шка
клин (журавлей) ключ
клин (участок поля) палѐтак
клинок (лезвие) лязо
клирик [кліраша̀нін], [прычэ̀тнік]
клистер (анат.) леваты̀ва
клитор (анат.) ласкацѐнь
кличка мяну̀шка
клобук падка̀пак
клок клок, жмут, жму̀так, жмак
клок (волос) па̀сма
клок (шерсти) касмы̀ль, касмы̀к, паянчы̀на
клок (лоскут) шматок, шкума̀т
клокот шлёхат, бу̀лькат
клокотать шлехата̀ць, бульката̀ць
клон клон
клонировать кланава̀ць
клонить (дерево) хілі̀ць, нахіля̀ць, нагі̀наць
клонить (на свою сторону) схіля̀ць
клонить (направлять) вѐсьці, скіроўваць
клониться к упадку занепада̀ць
клоп блашчы̀ца, плю̀ска
клоп (полевой) бзьдзюль
клохтать кохаць
клочить клы̀чыць
клочковатый касмыкава̀ты
клочок бумаги шматок папѐры
клочья клочча, касмылі̀, мэ̀тлахі
клуб клюб
клубника труска̀ўкі
клубиться клубі̀цца, кудзѐліцца, тоўпіцца
клубок клубок
клык ікол
клыкастый ікла̀сты
клюв дзю̀ба, дзю̀бка
клюв (хищной птицы) глю̀га
клюка ку̀льба, кавѐнька
клюква жураві̀ны
клюквенный жураві̀навы, жураві̀нны
ключевой (узловой) падставовы, каранёвы
ключица рамѐньніца
клякса кля̀мза
клянчить ка̀нькаць, каню̀чыць, [каланты̀рыць]
клясть кля̀сьці, пракліна̀ць
клясться прысяга̀ць
клятва прыся̀га
клятвопреступление крывапрыся̀га
клятвопреступник крывапрыся̀жца
кляуза паклёп
кляузник паклёпнік
кляузничать паклёпнічаць
кляча [шка̀ба], [хабэ̀та], [шаўлю̀га], [шэ̀ўля], [канчля̀]
книга кні̀га
книга (для обучения чтению) чыта̀нка
книговедение кнігазна̀ўства
книгопечатание кнігадру̀к
книгохранилище кнігасховішча
книжка кні̀жыца
книжный каталог кнігасьпі̀с
книжный магазин кніга̀рня
кнопка (в одежде) за̀пінька
кнопка (звонка) гу̀зік
кнут бізу̀н, пу̀га
кнут (свитый из верёвочек) дратава̀нка
кнутовище пугаўё
княжеский кня̀скі
княжество кня̀ства
княжий князёў
княжна князёўна
ко всем чертям! (к чертям собачьим!) у балота! у аржавѐнь! у вір!
кобель саба̀ка
кобениться нараві̀цца, нату̀рыцца, чачэ̀ніцца, карэ̀жыцца
кобура похва
кобыла кабы̀ла
кобыла (молодая) жаробка
кованый ку̀ты
коварный падсту̀пны, ка̀ведны, злакама̀нны
коварство падсту̀пства, ка̀ведзь
ковёр дыва̀н, кілі̀м
коврига каўры̀га
коврик (под ноги) кабѐрац
ковровая дорожка ходнік
ковровый дывановы, кілі̀мавы
ковырять калупа̀ць, длу̀баць 
ковш чарпло, чарпа̀к, чарпа̀чка
ковш (берёстовый) карэ̀ц
ковылять кульга̀ць, клы̀гаць, кандыба̀ць, шкандыба̀ць, кілга̀ць, кавіня̀ць, чыкільга̀ць, клы̀паць
ковырять калупа̀ць, [дзёрпаць]
когда калі̀
когда были зелёными назѐлень, на̀дзелень
когда заходит разговор калі̀ заходзіцца
когда-нибудь калі̀, калі̀-колечы, калі̀-кольвек, калі̀-нікалі̀, нѐкалі, хоць калі̀
когда-никогда сяды̀-тады̀; ча̀сам
когда-то (в прошлом) нѐкалі, калі̀сьці, калі̀сь, колісь
когда-то (в будущем) калі̀ там, калі̀ гэ̀та
когда угодно абы̀-калі̀, калі̀ заўгодна
коготок кі̀пцік
коготь кі̀паць, кіпцю̀р, [пазу̀р]
когти (монтёрские) кошкі
когтистый кіпцюра̀сты
кодекс кодэкс, зборнік
кодла кубло
кодолб ка̀даўб
кое-где дзе-нідзѐ, дзе а дзе, сям-там
кое-как абы-я̀к; на тандэ̀т, абы̀ з рук, сяк-так
кое-когда сяды̀-тады̀, ча̀сам, калі̀-нікалі̀
кое-кто хто-ніхто, хто-кольвек, сёй-той
кое-что што-нішто, сёе-тое
кожа ску̀ра
кожа да кости ногі ды рогі, рэ̀бры ды ску̀ра
кожаный скураны̀, скураця̀ны
кожевенный гарба̀рны
кожевенный завод гарба̀рня
кожевник гарба̀р
кожемит скурамі̀т
кожица ску̀рка
кожный ску̀рны
кожура лупі̀на, лушпі̀на, лушпа̀йка
козёл отпущения ахвя̀рны казёл
козлёнок казьляня̀, казьлянё
козий казі̀ны
козлиный казьля̀чы
ко̀злы (для распиловки) сталю̀га
козни падсѐды, заса̀дкі, подступы
козодой (птица) ляля̀к
козырь (в карточной игре) козыр, па̀нфіль
койка ложак
кокарда цэ̀шка, кука̀рда
кокетка  малімонтка, малімоньніца
кокетка (в одежде) гѐстка, палі̀к
кокетничать [какетава̀ць], [малімоньнічаць]
коклюш кохлік
кокон (зоол.) вопрадзень, капшу̀к
кокнуть укоцаць
кол кол, тычы̀на, шчэп
кол (короткий) ушва̀рак
колба коўба
колбаса кілба̀сы, каўба̀сы
колбаса (из потрохов) вантрабя̀нка
колбаса (кровяная) крывя̀нка
колдобина калдобіна, калдаба̀н, кандароб, выбоіна, выбой 
колдовать вядзьма̀рыць, чарава̀ць
колдовство вядзьма̀рства, чараўні̀цтва
колдун вядзьма̀к, чараўні̀к, чарадзѐй
колдунья вядзьма̀рка, чараўні̀ца
колебание вага̀ньне, здрыг
колебаться вага̀цца
колебаться (сомневаться) вага̀цца
колебательный вага̀льны
коленки калѐні
коленки (у детей) коленькі
колесница коч, калы̀бка, вазок
колесо кола, [пакато]
колечко колца
колея каляі̀на, калю̀га, калю̀гавіна, утор
количественный колькасны
количество колькасьць
колкий (вопрос) тклі̀вы, датклі̀вы
колкий (ёж) калю̀чы
коллапс каля̀пс
коллега (женщина) каляжа̀нка
коллегия калѐгіюм
коллектив калекты̀ў, суполка
коллективный калекты̀ўны, супольны, зборны, зьбіра̀льны
коллекция калѐкцыя, {су̀барніца}
коллизия калі̀зія, сты̀чнасьць
колодец сту̀дня, калодзеж
колода калода, шля̀га
колодка (сапожная) капы̀л
колокол звон
колокольный звані̀чны
колокольня звані̀ца
колокольчик званок
колокольчик (в часах) цы̀мбал
коломенская верста ды̀рда
коломянковая ткань каламя̀нка
колонист каляні̀сты, аса̀днік
колония калёнія, аса̀да
колонка (газетная) слупок
колонна (арх.) калю̀мна
колонна (людей) гуж, цуг, стазь
колоситься каласава̀ць
колосник (тех.) рошт
колотить (вальком бельё) пѐрыць, праць
колотить (бить) біць, лупцава̀ць, пѐрыць, калашма̀ціць
колотить (трясти) калаці̀ць, трэ̀сьці
колотиться (о сердце) лекацѐць
колотушка (для выбивания пыли) выбіва̀чка
колотушка (сторожевая) ляскотка, бразготка
колоть (иглой и под.) калоць
колоть (дрова) сѐкчы, бiць
колоть (штыком) штыхава̀ць
колпак капту̀р, коўбель
колун бі̀ндас
колхоз калга̀с
колчедан сѐрчаны іскра̀к
колченогий куля̀вы
колыбель лю̀лька, калы̀ска, зы̀бка
колыбельная калыха̀нка
колышек колічак
колющий (предмет) колючы
коль калі̀
коль скоро калі̀, як толькі
кольцевидный пярсьцёнкава̀ты
кольцо (годовое на рогах) карб
кольцо (круг) кола
кольцо (перстень) пярсьцёнак
кольцо (плоское) ба̀нька
кольцо (с камнем) жуковіна
кольцо (с печатью) сыгнэ̀т
коляска вазок, коч
ком (клубок) клубок
ком (комок) камя̀к
ком (круглый) га̀ла, га̀лка
ком (сухой или замёрзшей земли) камлы̀га, глыж, гурза̀л
команда (ровняйсь!) кама̀нда
команда (приказ) зага̀д
команда (спорт.) дружы̀на
командир камандзѐр
комедиант камэдыя̀нт, [кулдыя̀ш]
комедия камэ̀дыя, [кулдыя̀], [куншт]
командовать  кама̀ндаваць, аддава̀ць зага̀ды
командовать людьми над людзьмі̀ стая̀ць
комбинезон камбінезон, [супольніца]
комиссионка камісі̀йка
комичный камі̀чны, фацэ̀тны
комкать камячы̀ць, гамзі̀ць, гомтаць
комковатый камякава̀ты
комлистый (дуб) камлюкава̀ты
комментарий камэнта̀р
комментатор камэнта̀тар
коммерческий камэрцы̀йны
комиссионный камісі̀йны
комната пакой
комната отдыха пачыва̀льня
комнатный пакаёвы
комод камода
комод (небольшой в углу) касі̀нчык
комок камя̀к
комок (сухой земли) камлы̀га, глыж
комолый бязрогі, лаба̀ты, [камёзы]
компакт-диск кружэ̀лка
компактный кампа̀ктны, сьці̀слы
компания (торговая) кампа̀нія, суполка
компания (друзей) суполка, хаўру̀с, сябры̀на
компенсация кампэнса̀цыя, адшкадава̀ньне
компенсировать кампэнсава̀ць, адшкаджа̀ць, заступі̀ць
компетентный кампэтэ̀нтны, дасьвѐдчаны
компетентный человек зна̀ўца, экспэ̀рт
компиляция кампіля̀цыя, зьбірані̀на
комплект камплѐкт, паўналі̀к
комплектовать камплектава̀ць, упаўналі̀чваць
комплименты камплімэ̀нты, лёсткі, залёсткі
компоненты кампанэнты, скла̀днікі, [столкі]
компот узва̀р
компьютер кампу̀тар
комсать камшы̀ць
кому-нибудь каму̀-колечы
кому угодно каму̀ хаця̀
комфорт камфорт, уту̀льнасьць
конверт капэ̀рта, кувэ̀рт
конвертируемая (валюта) канвэрсоўная
конвенция канвэ̀нт, пагаднѐньне
конвоируемый падканвойны
конгломерат канглямэра̀т, зьлѐпішча, зьляпня̀к
кондитерская цукѐрня
конец канѐц, [шчэнт]
конец жатвы дажы̀нкі
конец жизни пажывоцьце
конечно вѐдама, дзі̀ва што
конечно да! а я̀к-жа!
конечно же! пэ̀ўна-ж!
конечности (анат.) канцаві̀ны
конечный (на конце) канцавы̀
конёк конік
конёк (крыши) вільча̀к
коновязь прыпон
конокрад канёўнік
конопатить (лодку) паклява̀ць
конопатый рабаці̀ністы
конопля канапля̀
конопляный канаплёвы
конструктивный канструкцы̀йны
консул консуль
консульство кансуля̀т
консультант консульт, пара̀днік
консультация кансульта̀цыя, пара̀да
контакт канта̀кт, сты̀чнасьць
контактировать кантактава̀ць, стыка̀цца
контактирующий канта̀ктны, стычны
контактный канта̀ктны, сты̀чны
контингент кантынгѐнт, склад
контрабас кантраба̀с, басэ̀тля
контроль кантроль, [ём]
конура (собаки) бу̀дка
конура (жильё) закану̀рак, кату̀х
конус [стажок]
конус (усечённый) [стаўбу̀н]
конусообразный [стажковы]
конфедератка (шапка) рагаты̀ўка
конфета цукѐрка
конфетница цукѐрніца
конфетный цукѐрачны
конфисковать канфіскава̀ць, [заскарбава̀ць]
конфитюр канфіту̀ра
конфорка (газовая) фаѐрка
конфузить  бянтэ̀жыць, сароміць, сарама̀ціць, [га̀мбрыць]
конфузливый (стеснительный) сарамлі̀вы, сарамя̀жлівы, сарамя̀жы
концевой канцавы̀
концентрический канцэнтры̀чны, супольнаасяродкавы
кончина скон, скана̀ньне, сьмѐрць
кончить скончыць
конь конь
конь серой масти мыша̀к
конь (слуцкой породы) слу̀цак
коньки каўзялі̀
конюший ста̀йнік
конюшня ста̀йня
копальщик капа̀льнік, капа̀ч, [хорык]
копальщик могил далакоп
копать  капа̀ць
копать (картошку) капа̀ць, выбіра̀ць
копаться (медлить) корпацца, кѐшкацца, поркацца, важда̀цца, валту̀зіцца, таўпорыцца
копёр (тех.) ка̀пар
копилка скарбонка
копировальный капіява̀льны
копить запаса̀ць, зьбіра̀ць, [кукобіць]
копить (злость) таі̀ць
копия (выписка) копія, сьпі̀сак, [ві̀дымус]
копна капа̀
копна (волос) ку̀чма
копнитель капакла̀д
копоть куродым
копошиться кѐшкацца
коптить (о лампе) куродымець, курэ̀ць
коптить (мясо) вэ̀ндзіць
коптить (свет) смуродзіць
копуша (копун) мару̀да, мару̀дзька, карпа̀ч
копчёный вэ̀нджаны
копчик хвасьцѐц
копь капа̀льня, копішча
копь (известковая) ва̀пнішча
копьеметатель дзідакіда̀льнік
копьё дзі̀да
копыто капы̀т, капы̀л
копытце капыток
кора кара̀
кора пробкового дерева корак
кора молодого вяза вя̀зельле
кора молодой липы лу̀цьце
корабль карабѐль
корабль (космический) човен
коренастый карчакава̀ты, карчаві̀ты, карчукава̀сты, прыса̀дзісты
коренной (зуб) ку̀тні
коренным образом коранна
кореш дружба̀к, {кунпа̀н}
корешок карэ̀ньчык
корёжить караба̀ціць
корзина кош, кашэ̀ль
корзина (из луба) лубя̀нка
корзинка кошык
кориандр каля̀ндра
коридор калідор
корить дакара̀ць, упіка̀ць
корица цынамона
коричневый руды̀, [бруна̀тны]
корка (кожура) лупі̀на
корка (кора) кара̀
корка (обложка) вокладка
корка (твёрдый верхний слой) скары̀нка, скабу̀рка
корка (хлеба, сухая) асу̀шак
корм корм
корм (из сломы и сена) трася̀нка, калача̀нка
корм (подножный) папа̀с
корм (сыпкий, в дорогу для лошадей) аброк
кормёжка пакорм, папа̀с, кармѐжа
кормило (руль) стырно
кормить кармі̀ць
кормить грудью [саі̀ць], [соіць]
кормить завтраками прадаля̀тамі кармі̀ць
кормчий сты̀рнік, стырнавы̀
корнать абціна̀ць, абраза̀ць
корневище карэ̀нішча
корневой каранёвы
корнистый карані̀сты
короб дораб
коробить караба̀ціць
коробка карабок
коробка (спиченая) пу̀шка, куба̀рка
коробка (патронная) ладаўні̀ца
коробовый дорабавы
корова карова
корова (нетельная) я̀лавіца
корова (рябая) рабу̀шка
корова (пёстрая) цьвятоня
корова (чёрная с белыми пятнами) гала̀на
корова (очень старая) шкраба̀н
корова (с белым пятном) лысоха
корова (худая) хру̀ля
коровник абора
король (в картах) вы̀шнік
коромысло каромысел, пачапѐнь
коротать время ба̀віць час
коротать время вечером вечарава̀ць
коротить караці̀ць, карна̀ціць
коротко (сойтись) накоратка
коротковато покаратка, упры̀караць, пры̀каратка
короткоухий карнаву̀хі
коротышка (недоросток) курду̀пель, каранты̀ш, ху̀рсік, карапу̀нька
короче карацей
короче шаг! дробны крок!
корпеть карпѐць
корреспонденция карэспандэ̀нцыя, допісы
коррумпированный карумпава̀ны
корсаж гарса̀ж
корсет гарсэ̀т
корт (материал) чартакож
корточки ку̀кішкі
корчеватель карчаві̀к
корчи ку̀рчы, су̀тарга, кавэ̀нчаньне
корчить из себя удава̀ць зь сябѐ
корчиться (от боли) карэ̀чыцца, ку̀рчыцца, кавэ̀нчыцца, карлю̀чыцца
корчиться (боясь боли) кара̀дзіцца
корыстный (человек) кары̀сьлівы
корысть [луп]
корыто кары̀та
корыто (для стирки) ночвы, начоўкі
корыто (маленькое) апалу̀шкі
корыто (для водопоя) камя̀га
корюшка озёрная сты̀нка
корь (мед.) водра, адзёр
корявый каструбава̀ты, шэ̀рхлы, кару̀злы
коряга корч, карчажы̀на
корячиться карэ̀чыцца
коса (девичья) каса̀
коса (длинная отмель) пярэ̀спа
косарь касѐц, касьбі̀т
косвенный пабочны, ускосны
косильщик касѐньнік
косить глаза касаву̀рыцца, глядзѐць скоса
косить глаза (о лошади) хмы̀ліцца
косить (сено) сенава̀ць
косить (траву) касі̀ць
косить (сухую, редкою траву) лы̀бать
коситься в сторону ня мець вока
косматый кудла̀ты
космополит касмапалі̀т, сусьвѐтнік
космы ку̀длы
косноязычный недарэ̀кі, [балкатлі̀вы]
коснуться датыкну̀цца, дакрану̀цца
коснуться вопроса закрану̀ць пыта̀ньне
косовище (косы) касьсё, касаві̀льна
косогор пака̀т
косой косы, крывы̀
косолапый кацала̀пы, краштала̀пы
костеря мя̀льле
костенеть дубѐць, камянѐць
костёр вогнішча, [распа̀л]
костёр (небольшой) цяпѐльца
костёр (бот.) гірса̀
костлявый кашча̀вы, касьці̀сты
костный касьця̀вы
крайне (важно) скра̀йна, вѐльмі, на̀дта, надзвы̀чай, канѐчна, л̀ішне 
крайность скра̀йнасьць
костра кастры̀ца
кострец (сорт мяса) сьцягня̀к
костыль мы̀ліца (пад па̀хі), кавѐнька, кацуба̀, ку̀льба, кульба̀ка, [костур]
костюм (мужской) гарніту̀р
костюм (национальный) строй
кость костка
кость (обглоданая) галамя̀нка
костяк (анат.) касты̀р
костянка костаўка
костяшки (пальцев) чу̀чкі, чу̀чанкі
косуля казу̀ля
косынка хусьці̀нка
косьба касаві̀ца
косяк (вереница птиц) ключ
косяк (двери) вуша̀к
кот наплакал як кату̀ пад’ѐсьці
котелок казанѐц, саганок
котёл каза̀н, сага̀н
котёнок кацяня̀, кацянё
котик каток
котловина катлі̀на
котомка ка̀йстра, хату̀ль, клу̀нак
который які̀, што, каторы
кофе ка̀ва
кофейник імбры̀к да ка̀вы
кофейное дерево ка̀вавае дрэ̀ва
кочевать вандрава̀ць
кочевье вандроўе
коченеть дубѐць, калѐць, карчанѐць, дранцьвѐць, мѐрзнуць
кочерга качарга̀, кавяня̀, кацуба̀, табу̀р
кочерыжка (качана) хра̀пка
кочка ку̀піна
кочка (на болоте) кі̀чаўка
кочки куп’ё
кошачий каці̀ны
кошачьи лапки (бот.) ага̀ткі
кошелёк гаманѐц, магалѐйка
кошелёк (на поясе) калі̀тка
кошель (рыб. снасть) буч, жак
кошенина (подкормка) кошанка
кошерный кашэ̀рны
кошка котка
Кощей Кашч
кощунственный блюзьнѐрскі
кощунствовать блюзьнѐрыць
краденое покрадзь
крадучись кра̀дучыся, употайкі, ціхачом, цішком, крадком, сьці̀ха
крадучись (тайком) употай, употайкі
краесветный накрайсьвѐтны
краешек ускра̀йчык, беражок
краешком (идти) беражком
кража крадзѐж
край (кувшина, чашки, горшка) кры̀сачка
край (стола) бѐраг, брыж
край (леса) ускра̀ек
край (болота) узбалотак
край (некого пространства) крэс
крайне (важно) скра̀йна, вѐльмі, на̀дта, надзвы̀чай, канѐчна, л̀ішне 
крайность скра̀йнасьць
крайняя плоть скураві̀нка
крамола замутня̀, нера̀дзіца, зра̀да
крамола (мятеж) бунт, рокаш
крамольник му̀тар, зва̀дца
крамольник (мятежник) бунтаўні̀к, ракошнік
кран (подъёмный) кран, [асьвѐр]
крапива крапіва̀
крапива (жгучая) жыгу̀чка
красавец харашу̀н
красавица красу̀ня, харашу̀ха
красивый харошы, прыгожы, [пѐкны], [сьлі̀чны]
красивый (с виду) пазорны
красильный фарбоўны, фарбавальны
красильня сінѐльня
красильщик (в красильне) сінѐльнік
краситель фарбава̀льнік
красить (опуская в краску) фарбава̀ць
красить (нанося краску) малява̀ць
красить (охрой) вохрыць
краска фа̀рба
Краслава Красла̀ўка
красная девица краса̀-дзѐўчына
красная рыба каштоўная ры̀ба
Красная горка Праводная нядзѐля
Красная Слобода Вы̀зна
красная строка новы радок
Красная Шапочка Чырвоны Каптурок
краснеть чырванѐць, брусьнѐць
краснеть до корней волос чырванѐць па са̀мыя ву̀шы
красно-бурый (масть) чма̀ры
краснобай гаварэ̀ц
краснобайство гутары̀стыка
красноречивый красамоўны
красноречие красамоўства
краснота чы̀рвань
краснуха (мед.) чырвонка
краснуха (у животных) заўшні̀ца
красный (цвет) чырвоны
красный гриб падасі̀навік, асаві̀к
красный товар карту̀на
красный угол покуць
красоваться красава̀цца, людзкава̀цца
красота прыгажосьць, хараство, краса̀, [харашба̀], [пекната̀]
красочный (пейзаж) маляўні̀чы
красочный (о красках) фа̀рбавы
кратер кра̀тэр, [рыгво]
краткий кароткі, сьці̀слы
кратко (говорить) сьці̀сла
краткое изложение сьці̀слы перака̀з
краткость сьці̀сласьць
кратчайший (путь) найкаротшы, найкарацѐйшы
крахмал крухма̀л
краше (лучьше) лепш, лѐпей
краше (красивее) прыгажэй
крашеный (пол) малява̀ны
крашеный (пинжак) фарбава̀ны
краюха (хлеба) акра̀ец, скі̀бка, лу̀ста
кредит крэдыт, павѐр
кредитор крэдытэ̀р, павѐрнік, пазычэ̀ньнік
кредо крэда, верынѐц
крем (для обуви) ва̀кса, прастава̀р
кремешок крамѐньчык, ска̀лка
крендель абара̀нак
крен нахі̀л
крениться хілі̀цца, нахі̀ляцца
креп (ткань) можаст
крепиться (держаться) трыма̀цца
крепиться (едой) мацава̀цца
крепкий моцны, ду̀жы, пату̀жны
крепковато заду̀жа, замоцна
крепление (в лыжах) мацава̀ньне
крепнуть мацнѐць, дужэ̀ць, здаравѐць
крепостничество прыгоньніцтва
крепостное право прыгон, па̀ншчына
крепостной (сословие) прыгонны
крепостной (вал) цытадэ̀льны
крепость (сила) пату̀жнасьць, мацніня̀
крепость (сооружение) фартэ̀ца, цытадэ̀ль
крепыш маца̀к, бурвэ̀лак, нязломак
крепчать мацнѐць
крепыш (о человеке) крагѐль, маца̀к, здаравѐц, здаравя̀ка, здараўча̀к
кресло (мягкое) фатэ̀ль
крест крыж
крест-накрест уна̀крыжкі, на̀крыж, на̀шлыг
крестец (анат.) крыж
крести (карточная масть) жалуды̀
крестины хрэ̀сьбіны, ходзьбіны
Креститель Хрышчэ̀ньнік
крестить хрысьці̀ць, ксьціць
крестник хрэ̀сьнік
крестница хрэ̀сьніца, хрышчоніца
крёстный (отец) хросны
крестовик (бот.) старасьцѐнь
крестовик (зоол.) крыжаві̀к
крестовина (арх.) крыжаві̀на
крестообразный крыжовы
крестьяне сяля̀не
крестьянин селяні̀н
крестьянство сяля̀нства
крещение хрост
крёстная мать ма̀тка падхрэ̀сная
кривить (душою) вілі̀ць
криво (улыбнуться, посмотреть) скры̀ва
криводушный вілаводны
кривой крывы̀
кривой (о человеке) сьлепавокі
кривоногий клышаногі, кіжла̀ты, клыба̀ты
криворотый крывалу̀пы
кризис кры̀за, крыш, перакры̀ш
крик крык, га̀лас
крикун кры̀кса
кринка конаўка
кристалл крышта̀ль
кристаллизоваться крышталізава̀цца
кристальный крышталёвы
критерий крытэ̀р
кричать крычэ̀ць
кричать (громко) лямантава̀ць, зы̀каць
кричать (о чибисе) кігікаць
кричать “го-го” галёкаць
кричать (пронзительно) вя̀ркаць
кричать неистовым голосом крычэ̀ць нѐмым голасам, зяпа̀ць
кров (прибежише) прытулак, прыстанак
кров (убежише) сховішча, схрон
кров (покров) покрыў
кров (кровля) дах
кровавить крывя̀ніць
кровавый крывя̀ны
кровать ложак
кровельный да̀хавы, страхоўны
кровельщик страха̀р
кровля дах, страха̀
кровля (покрытие) да̀хавае крыцьцё
кровный крэ̀ўны
кровожадный крыважэ̀рны
кровопиец крывапі̀ўца, крывасмок
кровопролитный бой крыва̀вы бой
кровопускание [водмут]
кровосмешение казіродзтва
кровь с молоком сыр ды малако
кровотечение крывацёк, крыватока
кройка крой
кролик трус
кроличий трусі̀ны
кроме апроч, апрача̀, акром, акрамя̀, апры̀ч
кромешный сукротны, апраметны
кромка (ткани) пруг, кра̀йка
кромка (льда) беражок
кромка (стола) брыж
кромсать чыкры̀жыць, крэ̀мзаць
крона ша̀ты
кропило крапі̀дла
кропотливый карпатлі̀вы
кроссворд крыжава̀нка, крыжаслоў
кроткий рахма̀ны, лагодны
крохобор драбязьня̀к, крупѐньнік
крошево (еда) кры̀шанка
крошево (льда и под.) мешані̀на
крошечный (крохотный) малю̀хны, крыхотны, малюпа̀сенькі
крошить тру̀шчыць
крошка (девочка) мала̀я
круг кола
круг друзей сябры̀на
круги (на воде от кинутого предмета) [ва̀хта]
круглолицый круглаві̀ды
кругом! тыл-фронт!
кругообразный галападобны
кружева кару̀нкі, анталя̀жы, фарботы (з чы̀рваньню), дэ̀сань (на ткані̀не)
кружевница кару̀начніца
кружечный сбор скабонкавы збор
кружка ку̀бак
кружка (конусообразная) конаўка
кружка (металлическая) карэ̀ц
кружка (глиняная) ставѐц
кружок (в школе) гурток, [сха̀чка]
круп (у лошади) крыж
крупа кру̀пы
крупа (ячневая) панца̀к
крупеник кру̀пнік
крупинка (крупица) крупі̀нка
крупинка жалости ка̀ліва (ка̀ліўца) жа̀лю (шкадава̀ньня)
крупинка соли драбок солі
крупица гравия жвіры̀нка
крупичатая мука крупча̀тка
крупичатый крупча̀сты
крупичатый хлеб хлеб з крупча̀ткі
крупнеть буйнѐць
крупнокапельный (дождь) краплі̀сты
крупный (горох) буйны̀
крупный (город) вялі̀кі
круподёрка крупадзёрка, крупэ̀рня, [ждэ̀на]
крупчатый (зернистый) крупча̀сты
крупяной крупяны̀
крутанулся на пятке акруці̀ўся на пяцѐ
крутизна стромкасць
крутизна (шик) шык
круто! дзе ў халѐры!
крутое яйцо густое (цьвёрдае) я̀йка
крутой (берег, подъём) стромкі, стромы, пры̀тны, усхонны, спа̀дзісты
крутой поворот раптоўны паваротя̀
крутой характер жорсткі хара̀ктар
крутящий момент момант кручэ̀ньня
круча строма
круче страмчэ̀й
кручина маркота, сму̀так, туга̀
крушение разва̀л, катастрофа
крушить крышы̀ць, разбура̀ць
крыжовник агрэ̀ст
крылатый крыла̀сты
крыло крыло
крыло (ветряной мельницы) мах
крылышко кры̀лка
крыльцо га̀нак
крыса пацу̀к, пац, шчур
крыса (с длинным хвостом) смаля̀нка
крыса (водяная) вадашчу̀р
крыша страха̀, дах
крыша (плоская) дах
крышевать страхава̀ць
крышка вѐка, вѐчка, накры̀ўка, покрыўка
крюк гак
крючок гачок
крючок (дверной) за̀шчапка
крючок (для вязания) шыдэ̀лак, шту̀цік
крючок (на одежде) ча̀плік, га̀плік
крючок (на вешалке) пачапѐнь
крючок (рыболовный) за̀зубунь
кряжистый камлюкава̀ты, каржакава̀ты, карчакава̀ты
крякнуться (умереть) зды̀рдзіцца, здохнуць, гѐгнуць
кряхтеть кракта̀ць
кстати дарэ̀чы, дала̀ду
кстати говоря да слова ка̀жучы
кто хто
кто идёт? што зач?
кто попало абы-хто
кто-то хтосьці
кубарем ку̀мiльгам, кумільгом
кубышка скарбонка, куба̀рка
кувшин гарла̀ч, збан
кувшин (глиняный, без ручки) глады̀ш
кувшин (выпуклый, с узким горлом) гляк
кувшинка (бот.) гарла̀чык
кувыркаться куля̀цца, кулдыка̀цца
кувырком ку̀лем, ку̀льма, ку̀мільгам
кувырок кулёк
куда куды̀
куда глаза глядят за вачы̀ма; пѐрад сабой; у сьвет вочы
куда как хорошо! вось як добра!
куда ни шло (ладно уж) туды̀-сюды̀
куда ни шло (согласен) няха̀й сабѐ
куда там! дзе там!
куда тебе! дзе табѐ!
куда-то куды̀сьці, куды̀сь
куда угодно  абы̀-куды̀, куды̀ хаця̀
куда уж! дзе ўжо!
кудахтать саката̀ць
кудель кудзѐля
кудесник чарадзѐй, кудзѐбнік
кудрявый (о человеке) кучара̀вы, сукры̀сты
кудрявый (о дереве) купча̀сты
кудряшки ку̀дзеркі
кузнец кава̀ль
кузнечик конік, кавалёк, стрыгу̀нчык
кузнечный кава̀льскі
кузница ку̀зьня, кава̀льня
кузов (машины) кодаб
кузовок вярэ̀ня, вярэ̀нька, кузобчык
кукиш ду̀ля, ахорац, фіндос
кукиш с маслом гула̀ сма̀лена, трасцы̀ з ма̀кам
кукла ля̀лька
куколка (насекомых) каўша̀нка, каўша̀к
куколь (бот.) ку̀каль, куколь, кукольле
кукушка зязю̀ля
кукушкин зязю̀льчын
кулага (кул.) саладу̀ха
кулиса [засьцѐньне]
культиватор спрынжыноўка, драпа̀к
культивировать спрынжава̀ць
культя (культяпка) ку̀кса
кумекать шалопаць
кумушка ку̀мка
куница куні̀ца, ку̀ня, куна̀
купал ку̀мпал, копуль
купальщик купа̀ньнік
купеческий купѐцкі
купить купі̀ць, спра̀віць
купить по случаю купі̀ць выпадкова
купля купля̀ньне, купоўля, ку̀пля
купорос (медный) купарва̀с, вітрыёль
купчиха купча̀нка
кургузый карна̀ты, курду̀пы
курильщик курэ̀ц
куриный кура̀чы
курительный (табак) курэ̀цкі
курить (сигарету) куры̀ць, [палі̀ць]
курить (трубку) куры̀ць, пі̀пчыць
курить (экспр.) смэ̀ндзіць, смы̀жыць
курица ку̀ра, ку̀рка
курица вброд перейдёт кату̀ па пяту̀
курносый карпаносы, кірпа̀ты
курок (ружья) спуст
куролесить каламѐсіць, праку̀дзіць, бабаду̀рыць
куролесица каламѐса, бабаду̀рства
куролесник бабаду̀р
курочка ку̀рка, пы̀рка
куртка капота
курчавый (кудрявый) кучара̀вы
куры не клюют (денег) саба̀кі ня ліжу̀ць, ня зна̀юць як палічы̀ць
курятник кату̀х
кусающийся кусьлі̀вы
кусок кава̀лак, кус, шмат
кусок (большой мяса, сала) апялю̀ха, ахла̀пак
кусок (большой хлеба) ку̀мса
кусок (бревна) бурвэ̀лак
кусок (верёвки) шворка
кусок (кожи) скура̀т
кусок (плоский чего-либо съедобного) крыша̀н, лу̀ста
кусок (сала для засолки) шты̀галь, аполец
кусок (стекла) шклі̀на
кусок (ткани) шкума̀т
куст куст, хмыз
кустарник хмызьня̀к, кустоўе
кустарник (тёмный) цѐмнік
кустарничество саматужнасьць
кустарный (самодельный) самату̀жны
кустарь самату̀жнік
кутать ху̀таць, шу̀шкаць
кутаться ху̀тацца, шу̀шкацца
кутерьма завіру̀ха, куламѐса, гармі̀дар,  [ку̀тня], [дырдыга̀н], [склока], [ростырга]
кутила гуля̀ка
кухня ку̀хня, вары̀ўня
кухня (летняя) істопка
куча ку̀ча, кучмѐнь
куча (камней) кру̀шня
куча (хвороста) лоўж
куцехвостый курта̀ты, курду̀пы, карна̀ты
куцый ку̀рта
кучевые облака кудзѐлістыя (пагоднія) аблокі
кучей ку̀чаю, плоймаю, [рэ̀пехам]
кучер фурма̀н, вазьні̀ца
кучный густы̀
кушак пас
кушанье (блюдо) страва
кушанье (еда) ѐжа
кушать ѐсьці
куща ша̀ты