gallery/fb_icon
gallery/book_logo
Радыё Свабода
к (ко) да, пад, на, у, к
к бою! да бою!
к будущему году да налѐцьця
к величайшему изумлению на вялі̀кае зьдзіўлѐньне
к вечеру ветер утих пад вѐчар вѐцер угамані̀ўся
к западу на за̀хад
к изголовью у галовы
к моему стыду на мой сорам
к моему ужасу гэ̀та было жахлі̀ва
к морковкину заговению на святы̀я ніколі
к ноге! зброю – стаў!
к примеру пры̀кладам
к слову пришлось з гаворкi вы̀йшла
к сожалению на жаль, насу̀жаль
к счастью на шча̀сьце
к удивлению на зьдзіў
к утру положение изменилось пад ра̀ніцу становішча зьмяні̀лася
к чёрту! к чорту!
к чёрту на кулички за сьвет; дзе чорт хамуты̀ вѐшае
к шапочному разбору у свіны̀я галасы̀
к этому причастен да гэ̀тага спрычыні̀ўся
кабак шынок, пякѐлка, [кна̀йпа]
кабак (трактир) карчма̀
кабала няволя, прыгон, запалон
кабала (учение) кабала̀
кабан (дикая свинья) дзік
кабан (вепрь) вяпру̀к
кабан (самец ломашней свиньи) парсю̀к, каба̀н
кабан (откормленный на убой) кормнік
кабан (некормленый) надворны каба̀н
кабан (невыхолощенный) кныр, кнораз, карзу̀н, кѐрназ, кілу̀н, гука̀ч
кабан (бранн.) парсю̀к, каба̀н, вяпру̀к
кабанчик падсьві̀нак
кабатчик шынка̀р
кабатчик (трактирщик) карчма̀р, [ранда̀р]
кабацкий шынковы, карчомны
кабинет габінэ̀т
каблук абца̀с, усьпя̀так, запя̀так
каботаж кабата̀ж, наўзьбярэ̀жніцтва
кабушка (сыра) гамолка
кавардак (похлёбка) чаўпарня̀
кавардак (перен.) гармі̀дар, разгардзія̀ш, каламѐса, вэ̀рхал, бязла̀дзіца, блытані̀на
каверза ка̀ведзь, ка̀пась
каверзный ка̀ведны, ка̀пасны
кавказкий каўка̀скі
кавычки двухкосьсе
кадастр када̀стар, зямѐльны пѐрапіс
кадка ка̀дка, каду̀шка
кадка (большая) кадзь
кадка (квашня) дзяжа̀, дзѐжка
кадка (с крышкой) ку̀бел
кадка (для мёда) лазобка
кадка (для воды) вадзя̀нка
кадка (для бучения белья) жлу̀кта
кадка (для мытья белья) балѐя
кадочник каду̀шачнік
кадр ка̀дар
кадык коўцік
каёмка: гл. кайма
каждой твари по паре усяго патроху
каждую ночь штоночы, ноч пры ночы, штоноч, абыноч
каждую осень штовосень
каждый кожны
каждый вечер штовѐчар
каждый день штодзѐнь
каждый раз кожным ра̀зам, штора̀з
кажется здаѐцца
кажущийся які̀ здаѐцца, уя̀ўны, ілюзорны, зданьнёвы
казарма каша̀ра
казать пака̀зваць
казаться здава̀цца, мі̀рсьціцца, удава̀ць у вачох
казённая часть ружья за̀дняя ча̀стка стрэ̀льбы
казённый скарбовы
Казимир Казімѐр, Казю̀к
казна скарб
казначей ска̀рбнік
казнить (сов.) пакара̀ць сьмѐрцю
казнить (несов.) кара̀ць сьмѐрцю
казнить (перен.) кара̀ць, му̀чыць
казниться му̀чыцца, му̀чыць сябѐ
казниться (раскаиваться) ка̀яцца
казнохранилище скарбні̀ца, скарбоўня, скарбахава̀льня
казнь (смертная) пакара̀ньне сьмѐрцю, сьмяротная ка̀ра
казнь (перен.) ка̀ра,
казнь (страдание) паку̀та, му̀ка
казнь египетская ка̀ра эгі̀пецкая
кайма шляк, беражок, аблямоўка
кайф кейф, слодыч
как? як?
как банный лист к … як п’яны̀ да плота
как будто як быццам, нібы̀та, нібы̀
как будто так то-бо-то, то-бо-то-што
как бы не так! чаму̀ не! а як жа! чаму̀ ня так!
как бы то не было што-б не было; так ці гэ̀так
как быть? што рабі̀ць?
как в аптеке мѐра й вѐра
как в бездонную бочку як у прорву
как в воду канул як вадою разьлі̀ўся (змы̀ла)
как варом обдало як пры̀скам сыпну̀ла
как вдруг нi адту̀ль, нi адсю̀ль; аж ра̀птам; калі̀ гэ̀та; аж-вось
как ведётся як паводзіцца, як зазвы̀чай
как вздумается як навінѐ
как видно як віда̀ць
как водится такі̀ звы̀чай; так звыча̀йна
как вы его находите? што ты пра яго ду̀маеш? якой ты ду̀мкі пра яго?
как вылитый як вы̀капаны
как гора с плеч як камѐнь з сэрца
как говорится як той каза̀ў; каза̀ў той
как должно як сьлед; як ма̀е быць; як налѐжыць
как есть всё усё чы̀ста
как же нет чаму̀-ж не
как живёте-можете? як жывяцѐ-ма̀ецеся?
как заблагорассудится сваі̀м одумам
как знать? хто вѐдае?
как из ведра (о дожде) як з лу̀бу; у камёл
как изваяние як ста̀туй
как кот наплакал з камароў нос; і голаму запа̀зуху
как кур во щи як лісі̀ца ў саладу̀ху
как-либо як-нѐбудзь, як-кольвек, як-колечы, нѐяк, нейк, [як-лень]
как можно больше як мага̀ больш; як найбольш
как муха на мёд як саба̀ка да рэ̀зьні
как на беду (зло) як на лі̀ха
как на духу як на споведзі
как надо як сьлед, як ма̀е быць
как надолго на як доўга
как нарочно як на тое; як знарок (назнарок, наўмысьля̀)
как нельзя лучше як мага̀ лепш; лепш і ня трэ̀ба; як найлѐпш
как ни в чём не бывало як нічога нія̀кага, я̀к-бы нічога (не ста̀лася)
как ни верти круці̀ не круці̀
как ни есть як-нія̀к
как-нибудь як-нѐбудзь, як-кольвек, як-колечы, нѐяк, нейк, [як-лень]
как-нибудь (кое-как) абы-я̀к; на тандэ̀т, абы̀ з рук
как-нибудь образуется нѐяк бу̀дзе
как-никак як-нія̀к
как нужно як ма̀е быць, хоць куды̀
как обыкновенно сваі̀м абыча̀ем
как ошпапенный як ва̀рам аблі̀ты
как перст як пень
как поживаешь? як ма̀есься?
как по маслу як з ма̀слам
как попало абы-я̀к; на тандэ̀т, абы̀ з рук
как правило зазвы̀чай
как принято як паводзіцца
как раз акура̀т, якра̀з, ры̀хтык, та̀тык, са̀ма
как раз этот самый са̀ма (са̀менькі) той
как резаный (кричит) як зарэ̀заны; як на жывот
как с козла молока як ад быка̀ малака̀, як зь мятлы̀ лі̀сьця
как скоро як (калі̀) толькі
как следует (всыпать) як сьлед; як ма̀е быць
как следует (из донесения) вк выніка̀е
как следует (вооружены) як патрэ̀бна
как следует (одет) да ла̀ду
как снег белый як (нібы̀, бы̀ццам) сьнег бѐлы
как снег на голову неспадзѐўкі
как собака на сене і ня гам і ня дам
как собаке пятая нога як да ма̀йткі рука̀ў, у падлозе дзюра̀
как так як-то
как-то нѐяк
как-то раз нѐшта раз
как только возможно як толькі мага̀
как угодно як хаця̀, як хоця, як зна̀еце, як заўгодна
как угорелый як апанта̀ны; як пілі̀п (за̀яц) з канапѐль
какао кака̀ва
какая жалость! які̀ жаль!
какими судьбами? які̀м чы̀нам (пара̀дкам)?
каков які̀
каков он собой? які̀ ён сабою?
каково? як?
каково! бач як!
каково вам живётся? як ма̀ецеся?
какого чёрта? якой хваробы (халѐры)? [напса̀?]
какое там! дзе там!
какое дзе там!
какое тебе дело? што табѐ да таго?
какой які̀
какой бы то не был які̀ заўгодна
какой-нибудь колечы-які̀, дзе-які̀
какой-то які̀сь, які̀сьці, нѐйкі
какой угодно які̀ хаця̀
кал (физиол.) кал, надворак
кал (жидкий) прысѐдак
кал (лошади) коўт
каламбур калямбу̀р, жартаслоўе
каланча вѐжа, ба̀кшта
калган (бот.) дуброўка
календарь калянда̀р, лікадзён, чы̀сьленьнік
каленчатый (вал) калѐнкавы
калёный (подвергшийся закалке) гартава̀ны, га̀ртны
калёный (горячий) гара̀чы, напа̀лены
калёный (поджареный) пра̀жаны, прэ̀жаны
калибр калі̀бар
калика перехожий лёзны чалавѐк; калі̀ка лёзны
Калининград (Кёнигсберг) Каралявѐц
калитка вѐсьніцы, вѐсьнічкі, фортка, бра̀мка, прыбра̀мак
калить (мет.) гартава̀ць
калить (сильно разжигать) напа̀льваць
калить (поджаривать) пра̀жыць, прэ̀гчы
каллиграфия калігра̀фія, прыгожапіс
калмыкский калмы̀цкі
калоши галёшы, [макрасту̀пы]
калужница (бот.) лотаць
кальсоны кальсоны, споднікі
кальций ва̀пень
калякаць гандзю̀рыць, гавэ̀ндзіць, бала̀каць, раздаба̀рваць, дуду̀каць
камедь галба̀н
камелёк (небольшой очаг) камі̀нак, [лучні̀к]
каменный камѐнны
каменный (дом) мурава̀ны
каменщик мура̀ль, муля̀р
камень камѐнь
камень (дроблёный) жарства̀
камень (для изготовления жернов) дзіка̀р
камень (для натирания сапог) пуштэ̀нт
камень (в жерновах) жарон, жарна̀к
камень ( нижний в жерновах) спада̀к
камень (под землёй) патаѐнь
камень (огромный) лата̀р, ляга̀к
камень (от обледенения) валу̀н
камень (точильный) асёлак
камень преткновения камѐнь згаршэ̀ньня, [спаткмѐнь]
камера (светлица) камора
камера (в колесе) кі̀ха, дэ̀нтка
камера (в тюрьме) цэ̀ля
камера хранения бага̀жня
камергер каморнік
камердинер пакаёвы
камеристка пакаёўка
камешек камѐньчык
камзол камізэ̀лька
камин [гру̀ба]
камка (узорчатый шёлк) адама̀шка
камни камяні̀, камѐньне
камса хамса̀
камчатны адама̀шкавы
кампания кампа̀нія
камфора канфора
камыш чарот, сітнёг, сітня̀к
камышовый чараця̀ны, чаротавы, сітняговы
канава кана̀ва
канава (глубокая, протяжённая) роў
канава (водосточная) ры(н)шток
канал кана̀л, перакоп, прорынь
канал (перен.) кана̀л
канал (анат.) кана̀л
каналья шэ̀льма, нягоднік, [галця̀й]
канананизировать кананізава̀ць
канарейка (зоол.) кана̀рка
канат кана̀т, паўроз, лі̀на, лінва̀, гуж
канва канва̀, рэ̀дніца
кандалы кайда̀ны
кандальник кайда̀ньнік, калоднік
кандидат кандыда̀т, наўчароднік
каникулы вака̀цыі
каникулярный вакацы̀йны
канителить (затягивать дело) цягну̀ць, валаводзіць
канителиться валаводзіцца, корпацца, кѐшкацца, поркацца, важда̀цца, валту̀зіцца, таўпорыцца
канитель (нитка) павілёк
канитель (неодобр.) валаводзтва, валаводжаньне, цягамоціна, цягані̀на, важдані̀на, кавадня̀
каннибал каніба̀л, людажэ̀р, жываѐдца
кант (ребро в доске и т.п.) кант, руб
кант (шнурок) ра̀мцік, рамоўка
канун пярэ̀дадне, пярэ̀дадзень, конадзень
канун весны прадвѐсьне
канун зимы перадзі̀м’е
канун Нового Года шчадрэ̀ц, багатая (шчодрая) куцьця̀, шчодры вѐчар
канун праздника прысьвя̀так
канун Рождества куцьця̀
кануть лу̀нуць, прапа̀сьці, зьні̀кнуць
канцелярия канцыля̀рыя
канюк (птица) ка̀ня
канючить ка̀нькаць
каолин (мин.) каалі̀н, белаглі̀ньне
капать кра̀паць
капелла капэ̀ля
капель капѐж
капелька кропелька
капельку (очень мало) ка̀ліўца, ка̀ліва, што-кольвек, на па̀лец, драбок
капитал капіта̀л, [і̀ста]
капитальный капіта̀льный, грунтоўны
капище стадола, бажні̀ца, жэ̀глішча, мольбішча
капкан па̀стка, [за̀шчымка], [кля̀пцы]
капля кропля
капля (жира на воде) ска̀лка
капля в каплю крошкі падабра̀ць, рыхт у рыхт, чырк у чырк, цот у цот, якра̀з як, як лёду, як з вока, вы̀паў
капор капту̀р
капот (хламида) капота
каприз капры̀с, пры̀хамаць, гімора
капризничать капры̀сіць, капры̀сьцічаць, гіморнічаць, нараві̀цца, карожыцца
капут! капу̀т! гамон! халэ̀мус! алох! саду̀хі! капцы̀!
капюшон шлык
кара ка̀ра, пакара̀ньне
карабкаться кара̀скацца, гла̀бацца, карабу̀ніцца, дра̀пацца
каравай (кул.) бохан, [верч]
караковый (масть) цёмна-гняды̀
каракулевый смушковы
каракуль сму̀шак
каракули крамзолі, крыву̀лі, мазграні̀на
карандаш аловак, алавѐц
карапуз пу̀цык, пу̀пла, шпунт, кару̀зьлік, лупы̀цар, дунды̀ш, ду̀ндзік
каратель ка̀рнік
карательный ка̀рны
караул (дозор) ва̀рта, [ру̀нда]
караул! гвалт! рату̀йце!
караулить (сторожить) пільнава̀ць, вартава̀ць
караулить (подстерегать) падпільноўваць, пільнава̀ць, падцікоўваць
карающий (аппарат) кара̀льны
карболка карболь
карбункул (мед.) карбу̀нкул, вогнік
карбункул (мин.) і̀скрык
карга (бран.) каргота, качарга̀, варона
кардамон (бот.) буймі̀на
карета (лёгкая, на рессорах ) драпча̀к
карета (большая, дорожная) рыдва̀н
каретник (помещение) абора
каретник (проф.) калесьнік, стальма̀х
каркас карка̀с, [суклёт]
каркать гра̀каць, гра̀гаць, гру̀мкаць
Карл Кароль, Кару̀сь
карлик ка̀рла, кару̀зьлік, ку̀рцік
карман кішэ̀ня, кішэ̀нь
карманник (вор) машнарэ̀з, кішэ̀ньнік
карманный кішэ̀нны, кішанёвы
карманный компьютер надалонны кампу̀тар
карниз гзымс, ліштоўка, шчы̀нцаль
каротин каротына
Карп Ка̀рпа
карта (географическая) ма̀па
карта (игральная) ка̀рта
картечь картэ̀ча
картёжник картэ̀ўнік, карты̀жнік, картагра̀ч
картина карці̀на
картина (перен.) малю̀нак
картинный карці̀нны
картинный (перен.) маляўні̀чы
картинный (образный) вобразны
картон кардон, бі̀була
картофель бу̀льба, картопля, [бараболя]
картофель (мёрзлый) шайморы
картофель (на еду) ѐменка
картофель (на посадку) сѐменка
картофельный бульбяны̀, картапля̀ны
карточка ка̀ртка, цэ̀тлік, карталю̀шка
картошка бу̀льба, картопля, [бараболя]
картошка-скороспелка бу̀льба-пасьпѐшка
карусель [лы̀ндаўка], [крутарэ̀лі]
касается тебя (меня, его) датычыць цябѐ (мянѐ, яго); гаворка йдзе пра цябѐ (мянѐ, яго); ходзіць пра цябѐ (мянѐ, яго)
касание дотык, дакрана̀ньне, датыка̀ньне
касательная (мат.) даты̀чная
касательно што даты̀чыцца, што ты̀чыцца, што да, узгля̀дам, даты̀чна
касатики (зоол.) касачы̀
касаться (дотрагиваться) дакрана̀цца, датыка̀цца
касаться (затрагивать) закрана̀ць
касаться (иметь отношение) ты̀чыцца, даты̀чыцца, даты̀чыць
касаться ісьці̀ (пра каго? пра што? - аб кім? аб чым?)
касаться вопроса закрана̀ць пыта̀ньне
каскад каска̀д, вадава̀л, вадаспа̀д прысту̀пкавы (геагр.)
касса (страховая) убясьпѐчня
Кассиопея (астр.) Вісажа̀р
кассета {матарэ̀йка}
кассир касіѐр, ска̀рбнік
кассировать решение суда касава̀ць пастанову суда̀
касторка рыцы̀на
касторовое масло рыцы̀на
кастрат лягча̀нец, спаклада̀нец
кастратор лягча̀й, спаклада̀ч
кастрация лягча̀ньне, спаклада̀ньне, валошчаньне (жывёлаў)
кастрировать лягча̀ць, вы̀легчаць, спаклада̀ць, валошчыць, звалошчваць
кастрированный звалошчаны, спаклада̀ны, вы̀легчаны
кастрюля рандоля, рондаль, кастру̀ля
каталог каталёг, кнігасьпі̀с, рэчасьпі̀с
катальны кача̀льны
катальный станок ма̀галь
катапульта катапу̀льта, рага̀тка
катать кача̀ць
катать (плющить или вытягивать) кача̀ць
катать (возить) вазі̀ць
катать (быстро или много ездить) ѐзьдзіць
катать (выделывать из битой шерсти) валі̀ць
катать (стремительно танцевать, писать и т.п.) танцава̀ць, скака̀ць, піса̀ць і пад.
катать (разглаживать катком, вальком) кача̀ць, маглява̀ць
катать (придавать округлую форму) кача̀ць
катать бельё маглява̀ць бялі̀зну
катать валенки валі̀ць валёнкі
катать драмы чыга̀ніць дра̀мы
катать кого-либо на лодке вазі̀ць каго-нѐбудзь на лодцы
катать листовое железо кача̀ць ліставое зялѐза
катать мяч кача̀ць мя̀чык
катать на машине ѐзьдзіць на машы̀не
катать трепака скака̀ць трапака̀
катать шарики из хлеба кача̀ць га̀лкі (галу̀шкі) з хлѐба
кататься кача̀цца
кататься (совершать прогулку) ѐзьдзіць, вазі̀цца
кататься (много раз, часто ездить) ѐзьдзіць
кататься (по земле) кача̀цца
кататься (по льду) коўзацца
кататься (туда-сюда) разьяжджа̀ць
кататься верхом ѐзьдзіць вѐрхам
кататься на коньках коўзацца на канька̀х (каўзяля̀х)
кататься со смеху заходзіцца ад сьмѐху; сьмяя̀цца, аж за бакі̀ бра̀цца
категорически отвергаются катэгары̀чна запярэ̀чваюцца
катер ка̀тар, ску̀тар
катет прастаку̀тная
катить (что-либо) каці̀ць
катить (стремительно ехать, идти) імча̀ць, ру̀шыць
катиться под гору апуска̀цца
катиться под гору (перен.) занепа̀даць
каткий коткі
каток (на льду) коўзанка, каўзѐль
каток (для белья) кача̀лка, качу̀лка, ма̀глі
каторжный труд пякѐльная пра̀ца
катушка шпу̀ля, шпу̀лька, цэ̀ўка
катыш (скатанный шарик) га̀лка, галу̀шка
катыш (обрубок, чурбан) уці̀нак
катыш (деревянный кружок) кацёлка
Катюша Ка̀ся
Катя Ка̀ся
Каунас Коўна
каурый (масть) була̀ны
каучук каўчук, гумаля̀стык
кафе кавя̀рня
кафедра катэ̀дра, каза̀льніца
Кафедральный собор Катэ̀дра
кафель ка̀хля
кафельный кахля̀ны
кафтан капта̀н, жупа̀н
качалка (двухколёсный экипаж) двуколка, чыхонка, бяда̀
качалка (кресло) гу̀шкалка, гутата̀лка
качалка (спец. качели) гутарэ̀лі, гу̀шкалка, гутата̀лка
качалка (спец. колыбель) зы̀бка, калы̀бка
качать (что-л. подвешенное ветром, волной) калыха̀ць, гайдаць
качать (в люльке, гамаке и под.) калыха̀ць, зы̀баць, гу̀шкаць, гу̀таць
качать (баюкать) люля̀ць,
качать (насосом) пампава̀ць
качать (головой) ківа̀ць
качать (шатать) хіста̀ць, калыва̀ць, калыха̀ць
качать (юбиляра на руках) падкіда̀ць
качели арэ̀лі, [цуга̀йкі], [сі̀гаўкі]
качественный я̀касны, ніштава̀ты (разм.)
качество я̀касьць
качество (свойство) уласьці̀васьць
качка (мор.) гайда̀нка
качка (накачивание) пампава̀ньне
каша ка̀ша
каша (жидкая) кулѐш
каша (из ржи, ячменя и гречки) па̀рыш
каша (негустая ячменная или пшеничная) ка̀ндзер
каша (перловая) гру̀ца
кашель ка̀шаль, пѐрханьне
кашлять ка̀шляць, пѐрхаць, кохаць
кашне кашнэ̀, ша̀лік
Кащей Кашч, Мѐрат
каюк! гамон! халэ̀мус! алох! саду̀хі! капцы̀! капу̀т!
каюта (на судне) каю̀та, [ма̀йка]
квакать квакта̀ць, кракта̀ць, ку̀мкаць
квартира кватэ̀ра, [гаспода]
квартирант кватара̀нт, [гасподнік]
квартирный кватэ̀рны
кварц (мин.) кварц, крамня̀к
квасцы (хим.) галы̀н
квашенина (с.-х.) ква̀шанае бацьві̀ньне
квашня (кадка) дзяжа̀, дзѐжка
квашня(тесто) цѐста
кверху угору, дагары̀
квитанция квіт, квіток, квіта̀нцыя
квота квота, пай, доля
квохтать квахта̀ць, саката̀ць
квочка квахтуха
кегли (спорт.) кра̀глі
келейно сакрэ̀тна, таѐмна, адзі̀н на адзі̀н
кельма кѐльня
келья кѐлятка
кепка (кепи) кѐпурка
керзовый ю̀хтавы
керосин га̀за
керосинка газні̀ца
кибитка кібі̀тка, бу̀да, балагола
кивать ківа̀ць
кивать (давая знать) віха̀ць
киви (бот.) бяскры̀л
кивок кіў, спокіў
кизил (бот.) дрон
кизильник драноўнік
кикимора мара̀
кикнуть (умереть) гѐгнуць
килограмм кілягра̀м
километр кілямэ̀тар
кимвал кімва̀л, цымба̀лы
кинжал кінджа̀л
киноварь (мин.) цынобра
киноновости наві̀ны кіно
киоск ша̀пік, лѐтамка, кіёск
киот (церк.) ківот, бажні̀ца
кипа стос, стус, [стугор], [жу̀жма]
кипарис (бот.) цыпры̀с, кіпары̀с
кипень (пена) пѐна, шумаві̀ньне
кипень (кипяток) кі̀пецень, кі̀пень, вар, вараток, галава̀р, прагаток
кипеть кіпѐць, кіпянѐць
кипеть (пениться) пѐніцца, шумава̀ць
кипрей (бот.) скры̀пень
Киприан Купрэ̀й, Цыпру̀к
кипяток кі̀пецень, кі̀пень, вар, вараток, галава̀р, прагаток
кипятить воду гатава̀ць ваду̀
кипятить молоко па̀рыць малако
кипятиться (перен.) гарачы̀цца, кіпянѐць
кипячёная вода гатава̀ная вада̀
кипячёное молоко па̀ранае малако
кипячёный па̀раны
Кирилл Кіры̀ла, Куры̀ла, Куры̀лка
кирпич цэ̀гла
кирпич (необожжённый) сыроўка
кирпич (огнестойкий) плі̀нта
кирпич (отдельный) цаглі̀на, цагѐлак
кирпичник цагѐльнік, цагля̀р
кирпичный цагля̀ны, мурава̀ны
кирпичный (масть) сьцягля̀сты
кирпичный (каменный) дом камяні̀ца, мурава̀нка
кирпичный завод цагѐльны завод, цагѐльня
кисейный мусьліновы, сі̀тавы
кисея мусьлі̀н
кисель кісѐль
кисель (овсяный) жур
кисель (густой) салама̀ха
кисель (из конопли) дзягно
кисель (из ягод калины) кула̀га
кисет (для огнива и пр.) магалѐйка
кисет (для табака) капшу̀к
кислая капуста ква̀шаная капу̀ста
кислить кісьлі̀ць, ква̀сіць
кислород (хим.) кісларод, тлен
кислота кіслата̀, кі̀сладзь, кісьліня̀, квась
кислый кі̀слы, ква̀сны
кислятина кісьля̀ціна, кіслоцьце, кі̀сьля
киснуть кі̀снуць, квасьнѐць
киснуть (о молоке) бры̀згнуць
кисть (для рисования) пэ̀ндзаль
кисть (для украшения) кута̀с
кисть (бот.) гронка
Кит (астр.) Рыбазьвѐр
кичливость фанабэ̀рыя, пы̀ха, напы̀шлівасьць, [бу̀та]
кичиться фанабэ̀рыцца, пы̀шыцца, выхваля̀цца, выстаўля̀цца, [курбѐчыцца]
кичливый фанабэ̀рысты, фанабэрлівы, пыхлі̀вы
кишеть кішэ̀ць, [гіжа̀ць]
кишка тонка! кароткі завароткі!
кишки (анат.) кі̀шкі, шлу̀нкі, шлу̀ньне, завароткі, гізу̀нты, чаровы
клавиатура клявіяту̀ра
клавиша кля̀віша
клад скарб
кладбище могілкі, могліцы, могільнік, клады̀, жа̀льнік, паконішча
кладбищенский могілкавы
кладовая кладоўка
кладовая (чулан) камора, сѐнечкі
кладовая (для медной посуды) сьпіжа̀рня
кладовая (для овощей) варыўня̀, (і)стопка
кладовая (клеть) клеть
кладь (груз) пакла̀жа, покладзь
кладь (скирда) сьці̀рта
кланяться кла̀няцца
кланяться (приветствовать) віта̀цца, здпроўкацца, шапкава̀ць
клапан кля̀пан, за̀тамка, вэ̀нтыль, заслонка, створка
класс кля̀са
классик кля̀сык
классический клясы̀чны
класть кла̀сьці
класть (прибавлять, подмешивать) кі̀даць
класть (всыпать) сы̀паць
класть (яйца - о птицах) нѐсьці
класть (яйца - о насекомых) кла̀сьці
класть (холостить животных) лягча̀ць, вы̀легчаць, спаклада̀ць, валошчыць, звалошчваць
класть поклоны біць (адбіва̀ць) паклоны
класть кирпич кла̀сьці цэ̀глу, мурава̀ць
класть оружие склада̀ць зброю
класть пол кла̀сьці падлогу; масьці̀ць
класть пятно (на кого? на что?) пля̀міць
класть сахар в чай сы̀паць цу̀кар у гарба̀ту
класть резолюцию накла̀дваць рэзалю̀цыю
класть стену мурава̀ць
клацать (зубами) ля̀скаць
клацать (оружием) бра̀згаць
клацать (по клавиатуре) пстры̀каць
клевать (о птицах) дзяўбці̀, дзюбаць, зобаць
клевать (о рыбе) торкаць
клевать (ловиться) бра̀цца
клевать на червя бра̀цца на чарвяка̀
клевать носом таба̀ку ва̀жыць; акуні̀ цяга̀ць; дзяды̀ вадзі̀ць
клевер канюшы̀на
клевер (белый) дзя̀целіна, дзя̀тліна
клевета паклёп, намоўка, абмова, потвар, агу̀да
клеветать паклёпнічаць, намаўля̀ць, патвара̀ць, пляву̀згаць, гу̀дзіць, [лігвоніць]
клеветник паклёпнік, патва̀рца, абмоўнік
клеветнический паклёпніцкі
клеёнка цыра̀та
клеёночный цыра̀тны
клеёнчатый цыратовы
клей клей
клей (столярный) кару̀к
клейкий клѐйкі
клейкий (липкий) лі̀пкі, ліпу̀чы
клеймо кляйно, таўро
клеймить (клеймом) клейнава̀ць, таўрава̀ць, ліцава̀ць
клеймить позором га̀ніць, га̀ньбіць, нясла̀віць
Клементий Клім, Клямэ̀нта
клепать (тех.) кляпа̀ць
клепать (клеветать) паклёпнічаць, намаўля̀ць, патвара̀ць, пляву̀згаць, гу̀дзіць, [лігвоніць]
клетка (для птиц, зверей) клетка
клетка (биол., бот.) каморка
клетка (на чём-либо) кра̀тка
клеточная оболочка каморкавая абалонка
клеточный каморкавы
клетушка (маленькая комната) каморка
клетчатка (биол., хим.) абалоніна
клетчатый (в клетку) краці̀сты, у кра̀тку
клеть клець
Клецк Клѐцак
клешни (хомута) кляшчы̀
клешни (рака) клю̀шні, шчэ̀мы
клещи (металлические) абцугі̀
клещи (деревянные) кляшчоткі
клён клён
клён (белый) я̀вар
клёст (птица) крыжадзю̀б
клёцки с мясом калдуны̀ з ду̀шамі
клика хѐўра, хѐбра
клика (свора) згра̀я
кликуша апанта̀ная
клин клін
клин (узкий) цы̀пель
клин (в штанах) папу̀шка
клин (журавлей) ключ
клин (участок поля) палѐтак
клирик (церк.) клѐрык, [клераша̀нін], [прычэ̀тнік]
клистир (анат.) клі̀тар, леваты̀ва, ка̀нка, промытка, анэ̀ма
клитор (анат.) ласкацѐнь, сѐкель
кличка мяну̀шка
клобук (церк.) падка̀пак, капі̀ца, капту̀р
клок жмут, жму̀так, жмак
клок (волос) па̀сма, кудла̀к
клок (шерсти и под.) касмы̀ль, касмы̀ліна, касмы̀к, [паянчы̀на]
клок (лоскут, обрывок) шматок, шкума̀т, мэ̀тлах
клок (льна, конопли) павѐсма
клок (сена, травы) жмуток
клок (комок) камя̀к
клокот шлёхат, бу̀лькат, глёкат
клокотать шлехата̀ць, бульката̀ць, глюкчэ̀ць
клокотать (в груди, горле) бу̀лькаць, хрыпѐць
клокотать (о чувствах, страстях) кіпѐць, бушава̀ць
клон клон
клонировать кланава̀ць
клонить (что-либо) хілі̀ць
клонить (наклонять) нахіля̀ць, вярну̀ць
клонить (склонять) хілі̀ць
клонить (нагибать) нагіна̀ць
клонить (гнуть) гнуць
клонить (к чему?) хілі̀ць (на што? да чаго? куды̀?), гнуць (да чаго? куды̀?)
клонить (влечь) цягнуць (на што? да чаго? куды̀?)
клонить (вести) вѐсьці (да чаго? куды̀?)
клонить (направлять) кірава̀ць, скіроўваць (на што? да чаго? куды̀?); вярну̀ць (да чаго? куды̀?)
клонить ко сну хілі̀ць на сон
клониться к упадку занепада̀ць
клоп блашчы̀ца, плю̀ска
клоп (полевой) бзьдзюль
клохтать квахта̀ць, саката̀ць, кохаць
клочковатые облака касмыкава̀тыя воблакі (аблокі)
клочковатый касмыкава̀ты
клочковатый (сбитый) лямцава̀ты
клочок бумаги шматок папѐры, лахлѐтка
клочок волос па̀смачка
клочок земли ла̀пік зямлі̀
клочок сена жмуток (шматок) сѐна
клочок шерсти касмычок (касмылёк) воўны, поўсьці
клуб клюб
клуб (дыма) клуб
клубника труска̀лкі, труска̀ўкі
клубиться клубі̀цца, кудзѐліцца, тоўпіцца
клубок клубок
клумба клю̀мба, квѐтня
клуша (наседка) квактуха, квоча
клык ікол
клыкастый ікла̀сты
клыки і̀клы
клюв дзю̀ба, дзю̀бка
клюв (хищной птицы) глю̀га
клюка ку̀льба, кульба̀ка, крыву̀ля, ля̀ска, кавяня̀
клюква жураві̀ны
клюквенный жураві̀навы, жураві̀нны
клюкнуть дзю̀бнуць
клюнуть (о птицах) дзеўбану̀ць
клюнуть (о рыбе) торкнуць, узя̀цца
ключ ключ
ключ (источник, родник) крыні̀ца
ключевой (важный, решающий) падставовы, каранёвы
ключевой (родниковый) крыні̀чны
ключица (анат.) рамѐньніца, лы̀каўка, ду̀жка, лучок
клюшка (спорт.) [каслу̀к], [каспы̀ль]
клякса кля̀мза
клянчить ка̀нькаць, [кня̀гаць], [каланты̀рыць]
кляп за̀тычка
кляп (для стягивания верёвки) цырбалка
клясть клясьці̀
клясть (проклинать) пракліна̀ць
клясться клясьці̀ся
клясться (клятвенно присягать) прысяга̀цца, [шлюбава̀ць], [рочыць]
клятва кля̀тва
клятва (зарок) зарок
клятва (клятвенное уверение) прысяга̀ньне
клятва (присяга) прыся̀га, [рота]
клятвопреступление крывапрыся̀га
клятвопреступник крывапрыся̀жца
кляуза паклёп
кляуза (каверза) ка̀ведзь, ка̀пась
кляузник паклёпнік, патва̀рца, абмоўнік, ка̀веднік, ка̀пасьнік
кляузничать паклёпнічаць, ка̀веднічаць, ка̀пасьнічаць
кляча чу̀чка, [шка̀ба], [шка̀па], [хабэ̀та], [шаўлю̀га], [шэ̀ўля], [канчля̀]
книга кні̀га
книга для обучения чтению чыта̀нка
книговедение кнігазна̀ўства
книгоиздатель выдавѐц кніг
книгопечатание кнігадру̀к, друка̀рства
книгопродавец (книготорговец) кніга̀р
книготорговля кні̀жны га̀ндаль
книгохранилище кнігасховішча
книжка кні̀жка
книжный каталог кнігасьпі̀с
книжный магазин кніга̀рня
книзу уні̀з, дадолу
кнопка кнопка
кнопка (застёжка) за̀пінка, прысьці̀бка
кнопка (звонка) гу̀зік
кнут пу̀га
кнут (перен.) бізу̀н
кнут (свитый из верёвочек) дратава̀нка
кнутовище пугаўё
княгиня княгі̀ня
княжеский кня̀скі, кня̀жацкі
княжество кня̀ства
княжий князёў
княжна князёўна
ко всем чертям! (к чертям собачьим!) у балота! у аржавѐнь! у вір!
кобель саба̀ка
кобель (волка, лисицы) кяжу̀к, кѐжчык
кобениться нараві̀цца, нату̀рыцца, чачэ̀ніцца, карэ̀жыцца, упіра̀цца
кобура похва, біса̀г
кобыла кабы̀ла
кобылица (молодая) жаробка, жарабі̀ца
кобылий кабылі̀ны
кованый ку̀ты, кава̀ны
коварный падсту̀пны, ка̀ведны, злакама̀нны, зьвераломны
коварство падсту̀пства, ка̀ведзь, зьвераломства
ковать куць, кава̀ць
коверкать (ломать) псава̀ць, лама̀ць
коверкать (причинять увечье) калѐчыць, нявѐчыць
коверкать (уродовать нравственно) псава̀ць, калѐчыць, нявѐчыць, зьнявѐчваць
коверкать (извращать, исказить) перакруці̀ць, скажа̀ць
ковёр дыва̀н, кілі̀м
коврига бохан
коврижка (пряник) пѐрнік
коврижка (медовая) мядовік
коврик (под ноги) кабѐрац
ковровая дорожка ходнік
ковровый дывановы, кілі̀мавы
ковш (для питья) коўш
ковш (берёстовый) карэ̀ц
ковш (мукомольный) кош
ковылять клы̀паць, клы̀гаць, кандыба̀ць, шкандыба̀ць, кілга̀ць, кавіня̀ць, чыкільга̀ць
ковылять (хромать) кульга̀ць
ковырять калупа̀ць, [дзёрпаць]
когда (нареч.) калі̀
когда (союз) калі̀
когда бы (если бы) калі̀ б, каб
когда бы ещё калі̀ б яшчэ̀
когда бы ни калі̀ б ні
когда были зелёными на(д)зѐлень
когда же калі̀-ж, а як
когда заходит разговор калі̀ заходзіцца
когда-либо, когда-нибудь калі̀-нѐбудзь, калі̀-колечы, калі̀-кольвек
когда-никогда калі̀-нікалі̀, сяды̀-тады̀; ча̀сам
когда-то (в прошлом) нѐкалі, калі̀сьці, калі̀сь, колісь, нѐяк, даўнѐй
когда-то (в будущем) калі̀, калі̀ там, калі̀ гэ̀та
когда угодно абы̀-калі̀, хоць калі̀, калі̀-хаця̀, калі̀ заўгодна
коготок кі̀пцік, кіпцюрок
коготь кі̀паць, кіпцю̀р, [пазу̀р]
когти (монтёрские) кошкі
когтистый кіпцюра̀сты
кодекс кодэкс, зборнік пра̀ва
кое-где дзе-нідзѐ, дзе-а-дзе, сям-там, абы-дзе, дзе-колечы
кое-как сяк-так, мясца̀мі
кое-как (как нибудь) калі̀-нѐбудзь, нѐяк, нейк
кое-как (небрежно) абы-я̀к, абы̀ з рук, на тандэ̀т
кое-когда сяды̀-тады̀, калі̀-нікалі̀, дзе-калі̀, абы̀-калі̀
кое-когда (иногда) ча̀сам, часа̀мі, падча̀с, і̀ншы раз
кое-кто сёй-той, хто-ніхто, дзе-хто, хто-кольвек
кое-куда сюды̀-туды̀, куды̀-нікуды̀, куды̀-нѐбудзь, абы̀-куды̀, дзе-куды̀
кое-чей сяго-таго, некаторых, чыѐ-нічыѐ
кое-что што-нішто, абы-што, сёе-тое, дзе-што, нѐшта, што-нѐбудзь
коечный ложкавы
кожа ску̀ра
кожа (выделанная в кусках) скура̀т
кожа (невыделанная) сырэ̀ц
кожа (сыромятная) сыры̀ца
кожа (ягнёнка) сму̀шак
кожа да кости ногі ды рогі; рэ̀бры ды ску̀ра
кожан (кожанка) скура̀нка
кожаный скураны̀, скураця̀ны
кожевенник гарба̀р
кожевенный гарба̀рны
кожевенный (об изделии) скураны̀, скураця̀ны
кожевенный завод гарба̀рня
кожевенный товар скураны̀ (скураця̀ны) тава̀р
кожевник гарба̀р
кожемит скурамі̀т
кожемяка кажамя̀ка
кожистый ску̀рысты, скурава̀ты
кожица ску̀рка
кожный ску̀рны
кожура лу(ш)пі̀на, лушпа̀йка
кожух кажу̀х
кожух (покрытый сукном) павалочка
козёл отпущения ахвя̀рны казёл
козий казі̀ны
козлёнок казьляня̀, казьлянё
козлиный казьля̀чы, казловы, казьлі̀ны
ко̀злы козлы
ко̀злы (для распиловки) сталю̀га
козни падкопы, падсѐды, заса̀дкі, подступы
козодой (птица) ляля̀к
козырь (в карточной игре) козыр, па̀нфіль
козявка казу̀рка, казлю̀ька, гмызу̀рка
койка ложак
кокарда цэ̀шка, кука̀рда
кокетка малімонтка, малімоньніца, баламу̀тка
кокетка (в одежде) гѐстка, палі̀к
кокетничать [какетава̀ць], [малімоньнічаць]
коклюш (мед.) кохлік, кы̀хтар
кокон вопрадзень, капшучок
кокнуть укоцаць, цю̀кнуць
кол кол
кол (короткий) ушва̀рак
колба коўба
колбаса кілбаса̀, каўбаса̀
колбаса (из потрохов) вантрабя̀нка
колбаса (кровяная) крывя̀нка
колдобина калдобіна, калдаба̀н, кандароб, выбоіна, выбой
колдовать вядзьма̀рыць, вядзьма̀чыць, чарава̀ць
колдовать (ворожить) варажы̀ць
колдовство вядзьма̀рства, ча̀ры, чараўні̀цтва
колдовство (перен.) ча̀ры
колдун вядзьма̀к, вядзьма̀р
колдун (волшебник) чараўні̀к, чарадзѐй
колдунья вядзьма̀рка
колдунья (волшебница) чараўні̀ца, чарадзѐйка
колебать (колыхать) калыха̀ць, гайда̀ць
колебать (слегка колыхать) варушы̀ць, кра̀таць
колебать (шатать) хіста̀ць, хіта̀ць, калыва̀ць, ківа̀ць, вітля̀ць, кра̀таць, варушы̀ць
колебать (в вертикальном направлении) вагаць, зы̀баць
колебать (заставлять сомневаться) хіста̀ць
колебаться (быть в нерешительности) хіста̀цца, вага̀цца
колебаться (терять влиятельность) хіста̀цца
коленки калѐні
коленки (у детей) коленькі
коленкор (ткань) ма̀міс
коленопреклонение клѐнчаньне
коленопреклонённо уклѐнчыўшы
коленопреклонённый уклѐнчаны
колесить (ездить) калакру̀жыць, разьяжджа̀ць, ѐзьдзіць
колесить (говорить не то) гавары̀ць наўздага̀д
колесник (колёсник) стальма̀х, каладзѐй
колесница коч, калы̀бка, вазок, павозка
колесо кола, [пакато]
колечко кол(ь)ца, колка
колечко (перстень) пярсьцёнак
колея каляі̀на, утор
колёсико кол(ь)ца, колка
колёсная мазь калама̀зь
колёсная мазь (отработанная) калані̀ца
количественные числительные (грам.) колькасныя лічэ̀бнікі
количественный колькасны
количество колькасьць
колкий (легко раскалывающийся) скѐпкі
колкий (колючий) калю̀чы
колкий (перен.) тклі̀вы, датклі̀вы, упі̀клівы
колкий (язвительный) зьѐдлівы
колкости пры̀тыкі, даці̀нкі, дапі̀нкі, шкѐлі
коллапс каля̀пс
коллега (женщина) каляжа̀нка
коллегия калѐгіюм
коллектив калекты̀ў, суполка
коллективная помощь супольная пра̀ца; талака̀
коллективный калекты̀ўны, супольны, зборны, зьбіра̀льны
коллекция калѐкцыя, {су̀барніца}
коллизия калі̀зія, сты̀чнасьць
колобродить (возиться) поркацца, корпацца, кѐшкацца, важда̀цца, валту̀зіцца, таўпорыцца
колобродить (проказничать) праку̀днічаць, праку̀дзіць, гарэ̀зьнічаць, гарэ̀зіць, свавольнічаць, сваволіць, дурэ̀ць, бязу̀ліць, галу̀заваць
колобродить (бесцельно блуждать) калакру̀жыць, каламѐсіць, валачы̀цца
коловорот (стол.) корба
коловорот (круговорот) вір
коловорот (вихрь) ві̀хар
коловратный калаваротны
коловращение кругаварот
колода калода
колода (водопойная) кары̀та
колода (жёлоб) жолаб
колода (для пчёл) калода
колода (карт) калода, та̀лія
колодец (колодезь) сту̀дня, калодзеж
колодка калодка
колодка (сапожная) капы̀л
колодка (в граблях) стаўпѐц
колокол (д)звон
колокол (тех.) каўпа̀к
колокол (самый большой на колокольне) бурло
колокол воздушного насоса каўпа̀к павѐтранай помпы
колокольный (д)звані̀чны, (д)звановы
колокольный звон звон, перазвон
колокольня звані̀ца
колокольчик званок
колокольчик (в часах) цы̀мбал
колокольчик (бот.) званочак
колокольчиковые (бот.) званочкавыя
коломазь калама̀зь
коломазь (отработанная) калані̀ца
коломенская верста ды̀рда, дзы̀га
коломянковая ткань каламя̀нка
колонист каляні̀ст(ы), [аса̀днік]
колония калёнія, [аса̀да]
колонка калонка
колонка (столбец) слупок
колонна (арх.) калю̀мна
колонна (строй, группа людей) гуж, цуг, стазь
колоннада калюмна̀да
колоситься каласі̀цца, каласава̀ць
колосник (тех.) рошт
колотить (бить кого?) біць, зьбіва̀ць, лупцава̀ць, таўчы̀, калашма̀ціць
колотить (бить что?) біць
колотить (хрупкое) біць, кокаць
колотить (трясти) калаці̀ць, трэ̀сьці
колотить (вальком бельё) пѐрыць, праць
колотиться (биться) бі̀цца
колотиться (трястись) калаці̀цца, трэ̀сьціся
колотиться (о сердце) лекацѐць
колотушка даўбѐшка, пабавѐшка
колотушка (для выбивания пыли) выбіва̀чка
колотушка (сторожевая) ляскотка, бразготка
колоть (раскалывать) скяпа̀ць, шчапа̀ць, варса̀ць
колоть (дрова) скяпа̀ць, шчапа̀ць, сѐкчы, бiць
колоть (иглой и под.) калоць, тнуць, пароць
колоть (рогами) басьці̀
колоть (перен.) калоць, тнуць, пароць
колоть (штыком) штыхава̀ць
колошение каласава̀ньне
колпак капту̀р, коўбель
колун бі̀ндас, шчапа̀га
колхоз калга̀с
колчан каўча̀н, ту̀ля, сайда̀к
колчедан (мин.) сѐрчаны іскра̀к
колченогий клышава̀ты, клышаногі, кульга̀вы, куля̀вы, клыпа̀ты, крываногі
колыбель лю̀лька, калы̀ска, зы̀бка
колыбельная (муз.) калыха̀нка
колыбельный калы̀скавы
колыбельный (муз.) калыха̀нкавы
колымага (телега) калама̀га, рыдва̀н
колыхать калыха̀ць, гайда̀ць, гойдаць, калыба̀ць
колышек колічак, калочак, усколачак, кляпѐнь
коль калі̀, як
коль скоро як толькі
кольцевидный пярсьцёнкава̀ты
кольцо кол(ь)ца
кольцо (круг) кола
кольцо (перстень) пярсьцёнак
кольцо (плоское) ба̀нька
кольцо (с камнем) жуковіна
кольцо (с печатью) сыгнэ̀т
кольцо (годовое на рогах) карб
колючка калю̀чка, бадзя̀к
колющая боль колючы боль
колющий які̀ коле, колючы
коляска (экипаж) вазок, коч
коляска (дет.) каля̀ска
ком (комок) камя̀к
ком (круглый) га̀ла, га̀лка
ком (клубок) клубок
ком (сухой или замёрзшей земли) камлы̀га, глыж, гурза̀л
ком снега камя̀к сьнѐга
ком подкатил к горлу клубок падкаці̀ўся да горла
команда кама̀нда
команда (приказ) зага̀д
команда (спорт.) дружы̀на
командир камандзѐр
комедиант камэдыя̀нт, [кулдыя̀ш]
комедия камэ̀дыя, [кулдыя̀], [куншт], [перасьмѐўка]
командовать кама̀ндаваць, аддава̀ць зага̀ды
командовать людьми над людзьмі̀ стая̀ць
комарьё камарэ̀ча
комбинация камбіна̀цыя, амярка̀цыя, злучэ̀ньне
комбинезон камбінезон, [супольніца]
комель камѐль
комичный камі̀чны, фацэ̀тны
комкать камячы̀ць, гамзі̀ць, гомтаць
комковатый камякава̀ты
комлистый дуб камлюкава̀ты дуб
комментарий камэнта̀р
комментатор камэнта̀тар
коммерческий камэрцы̀йны
комиссионный камісі̀йны
комната пакой
комната отдыха (ад)пачыва̀льня
комнатная собака пакаёвы саба̀ка
комнатная температура ха̀тняя тэмперату̀ра
комнатные цветы вазоны, ха̀тнія квѐткі
комнатный ха̀тні, пакаёвы
комод камода
комод (небольшой в углу) касі̀нчык
комок камя̀к, камячок
комок (сухой земли) камлы̀га, глыж
комолый бязрогі, лаба̀ты, [камёзы]
компакт-диск {кружэ̀лка}
компактный кампа̀ктны, сьці̀слы
компания (торговая) кампа̀нія
компания (друзей) кампа̀нія, суполка, хаўру̀с, сябры̀на
компенсация кампэнса̀цыя, адшкадава̀ньне
компетентный кампэтэ̀нтны, дасьвѐдчаны
компетентный человек зна̀ўца, экспэ̀рт
компиляция кампіля̀цыя, зьбірані̀на
комплект камплѐкт, поўналі̀к, [паўна̀к]
комплектовать камплектава̀ць, упаўналі̀чваць
комплименты камплімэ̀нты, лёсткі, залёсткі
компоненты кампанэнты, скла̀днікі, [столкі]
компот узва̀р, [абада̀]
компьютер кампу̀тар
кому-нибудь каму̀-нѐбудзь, каму̀-колечы
кому угодно каму̀ хаця̀
комфорт камфорт, уту̀льнасьць, раскоша
конверт канвэ̀рт, капэ̀рта, кувэ̀рт
конвертируемая (валюта) канвэрсоўная
конвенция канвэ̀нт, пагаднѐньне
конвоируемый падканвойны
конгломерат канглямэра̀т, зьлѐпішча, зьляпня̀к
кондрашка пара̀люш
кондитер цукѐрнік
кондитерская цукѐрня
коневодство гадоўля коней
конец канѐц
конец (пространственный предел) край, [шчэнт]
конец жатвы дажы̀нкі
конец жизни пажывоцьце
конечно (вводн. сл.) вѐдама, вядома, дзі̀ва што, [ачколечы]
конечно (понятно) зразумѐла
конечно (безусловно) безумоўна
конечно (бесспорно) бяспрэ̀чна
конечно да! а я̀к-жа! ато-ж! пэ̀ўна-ж! аўжо-ж!
конечность канчатковасьць
конечность (анат.) канцаві̀на
конечность (филос.) канѐчнасьць
конечная дробь канѐчны дроб
конечная станция канцава̀я ста̀нцыя
конечеая цель канчатковая мэ̀та
конечный канѐчны
конечный (находящийся на конце) канцавы̀
конечный (являющийся пределом) канчатковы
конёк (уменш.) конік
конёк (на крыше) вільча̀к
конёк (для катания на льду) канёк, каўзѐль
конический (триг.) кані̀чны, стажковы
конкурировать канкурава̀ць
коновал канава̀л, лягча̀й, валох
коновязь пры̀вязь на коні, прыпон
конокрад канакра̀д, канёўнік
конопатить (забивать щели паклей) паклява̀ць
конопатый рабаці̀ністы, васпава̀ты
конопля (бот.) каноплі
конопляное масло алѐй
конопляный канапля̀ны, канаплёвы
конспект канспэ̀кт, скарот
конспиративный кансьпіраты̀ўны, патаѐмны
Константин Касту̀сь, Касьцю̀к
Констанция Косьця
констатировать канстатава̀ць
конструктивный канструкты̀ўны
конструкционный канструкцы̀йны
конструкция канстру̀кцыя, будова, пабудова
консул консуль
консульство кансуля̀т
консультант консульт, пара̀днік
консультация кансульта̀цыя, пара̀да
контакт канта̀кт, сты̀чнасьць
контактировать кантактава̀ць, стыка̀цца
контактный канта̀ктны, сты̀чны
контингент кантынгѐнт, склад
континент кантынѐнт
контробанда кантрабанда, шмукля̀рства
контрабандист кантрабандыст(ы), шму̀клер
контрабас кантраба̀с, басэ̀тля, басоля
контракт кантра̀кт, умова
контраст кантра̀ст, супраці̀ўства
контроль кантроль, [спра̀ўдка], [ём]
контур контур, абры̀с
конура (собаки) бу̀дка
конура (жильё) закану̀рак, зату̀лак, кату̀х
конус конус, [стажок], [кучма̀к]
конус (усечённый) усѐчаны конус, [стаўбу̀н]
конусообразный [стажковы]
конфедератка (головной убор) рагаты̀ўка
конфета цукѐрка
конфетница цукѐрніца
конфетный цукѐрачны
конфединциальный канфэдынцыя̀льны, сакрэ̀тны, таѐмны
конфисковать канфіскава̀ць, [заскарбава̀ць]
конфитюр канфіту̀ра
конфорка (газовая) фаѐрка
конфуз сорам
конфузить сароміць, сарамаці̀ць, [га̀мбрыць]
конфузливый сарамлі̀вы, сарамя̀жлівы, сарамя̀жны
концевой канцавы̀, канцовы
концентрический канцэнтры̀чны, супольнаасяродкавы, сусяродлівы
концессия канцэ̀сія, пераўсту̀пка
кончина скон, скана̀ньне, сьмѐрць
кончить скончыць
конь конь
конь (ласк.) кося
конь (серой масти) мыша̀к
конь (скаковой) скаку̀н
конь (слуцкой породы) слу̀цак
коньки канькі̀, каўзялі̀, лызгачы̀
конюх каню̀х
конюший ста̀йнік
конюшня ста̀йня
копальщик капа̀льнік, капа̀ч, [хорык]
копальщик могил далакоп
копатель (тех.) капа̀льнік, капа̀ч
копать капа̀ць
копать (картошку) капа̀ць, выбіра̀ць
копаться (рыться) капа̀цца
копаться (возиться) корпацца, поркацца, таўпорыцца, валту̀зіцца
копаться (медлить) мару̀дзіць, кѐшкацца, важда̀цца
копач (с.-х.) капа̀ч
копёр (тех.) ка̀пар
копилка скарбонка
копировальный капіява̀льны
копить запа̀сіць, зьбіра̀ць, [кукобіць]
копить злость таі̀ць злосьць
копия копія, [ві̀дымус]
копна капа̀
копна (небольшая) валацэ̀нь
копна волос кучма̀
копнитель капакла̀д
копотливый капы̀рсьлівы
копоть куродым, курады̀м, са̀жа
копошиться варушы̀цца, кішэ̀ць
копошиться (возиться) кѐшкацца, корпацца, поркацца
коптеть (покрываться копотью) заку̀рвацца
коптеть (перен.) карпѐць, гарбѐць
коптилка (лампа) газоўка, каганѐц, смарка̀чык
коптильня вянгля̀рня, вяндля̀рня, дыма̀рня, ку̀рня
коптить (испускать копоть) куродымець, курады̀міць, курэ̀ць
коптить (вялить в дыму) вэ̀ндзіць, вянгля̀рыць
коптить (покрывать копотью) закуродымліваць, закурады̀мліваць, заку̀рваць
коптить небо (пренебр.) смуродзіць сьвет
копуша (копун, копотун) мару̀да, мару̀дзька, карпа̀ч, капу̀н
копуша (копотунья) мару̀да, капу̀ха
копчёный венглява̀ны, вэ̀нджаны, дымлёны
копчик (анат.) хвасьцѐц, ку̀прык
копь капа̀льня, копішча
копь (известковая) ва̀пнішча
копь (железная) ру̀дня
копьеметатель дзідакіда̀льнік
копьё дзі̀да
копыто капы̀т
копытце капыток
кора кара̀
кора (пробкового дерева) корак
кора (молодого вяза) вя̀зельле
кора (молодой липы) лу̀цьце
корабль карабѐль
корабль (космический) човен
коралл кара̀ль
кораллы кара̀лі
корельская берёза чачотка
коренастый (о дереве) карана̀сты
коренастый (крепкого телосложения) каржакава̀ты, карчакава̀ты
коренастый (приземистый) прыса̀дзісты
коренной (прил.) карэ̀нны, вакорны (пра дрэва)
коренной (сущ.) карэ̀ньнік
коренной житель тубы̀лец, тутэ̀йшы
коренной зуб ку̀тні зуб
коренным образом карэ̀нным чы̀нам; коранна
корень корань
коренья карані̀, карэ̀ньне
корешок (уменш.) карэ̀ньчык
корёжить (коробить) караба̀ціць, гнуць
корёжить (о болезненном состоянии) ку̀рчыць
корёжить (перен.) калаці̀ць (ад чаго?), трэ̀сьці (ад чаго?)
корёжить (возмущать) абура̀ць
корёжить (раздражать) раздражня̀ць
корзина кош, кошык, кашолка
корзина (кузов экипажа) палу̀кашак
корзина (из луба) лубя̀нка
корзина (из лучины) кашэ̀ль
корзинка кошык, кашолка
корзинка (бот.) кошык
кориандр (бот.) каля̀ндра
коридор калідор
корить (упрекать, порицать за что-л.) дакара̀ць (каго?), упіка̀ць (каго?)
корить (попрекать чем-л.) дакара̀ць, папіка̀ць (каму?)
корифей карыфѐй, верхавод(а)
корица (бот.) цынамон(а)
коричневый руды̀, [бруна̀тны], [цынамонавы]
корка (кожура) лупі̀на
корка (кора) кара̀, корка
корка (обложка) вокладка
корка (твёрдый верхний слой) скары̀нка, скабу̀рка, скажу̀рка
корка (кожица) ску̀рка
корка (хлеба) скары̀нка
корка (хлеба, сухая) асу̀шак
корка (на каше) скару̀пка
корм корм
корм (из сломы и сена) трася̀нка, калача̀нка
корм (подножный) папа̀с
корм (сыпкий, в дорогу для лошадей) аброк
кормёжка пакорм, кармѐжа
кормило (руль) стырно
кормить кармі̀ць
кормить грудью [саі̀ць], [соіць]
кормить завтраками прадаля̀тамі кармі̀ць
кормление (коней в дороге) папа̀с, папа̀ска
кормчий сты̀рнік, стырнавы̀
корнать абціна̀ць, абраза̀ць
корневище карэ̀нішча
корневой каранёвы
корнистый карані̀сты
короб дораб
коробить караба̀ціць
коробка карабок
коробка (спиченая) пу̀шка, куба̀рка
коробка (патронная) ладаўні̀ца
коробовый дорабавы
корова карова
корова (нетельная) я̀лавіца
корова (рябая) рабу̀шка
корова (пёстрая) цьвятоня
корова (чёрная с белыми пятнами) гала̀на
корова (очень старая) шкраба̀н
корова (с белым пятном) лысоха
корова (красная) красу̀ля
корова (худая) хру̀ля
коровник абора
король (в картах) вы̀шнік
коромысло каромысел, пачапѐнь
коротать время ба̀віць час
коротать время вечером вечарава̀ць
коротить караці̀ць, карна̀ціць
коротко (сойтись) накоратка
коротковато покаратка, упры̀караць, пры̀каратка
короткоухий карнаву̀хі
коротышка (недоросток) курду̀пель, каранты̀ш, ху̀рсік, карапу̀нька, куцобка, невыростак, пашавэ̀лак, паўшабэ̀лак
короче карацей
короче шаг! дробны крок!
корпеть карпѐць
корреспонденция карэспандэ̀нцыя, допісы
коррумпированный карумпава̀ны
корсаж гарса̀ж
корсет гарсэ̀т
корт (материал) чартакож
корточки ку̀кішкі
корчеватель карчаві̀к
корчи ку̀рчы, су̀тарга, кавэ̀нчаньне
корчить из себя удава̀ць зь сябѐ
корчить из себя дитя дзяці̀ніцца
корчиться (от боли) карэ̀чыцца, ку̀рчыцца, кавэ̀нчыцца, карлю̀чыцца
корчиться (боясь боли) кара̀дзіцца
корыстный (человек) кары̀сьлівы
корысть [луп]
корыто кары̀та
корыто (для стирки) ночвы, начоўкі
корыто (маленькое) апалу̀шкі
корыто (для водопоя) камя̀га
корыто (для купания детей) купѐла
корь (мед.) водра, адзёр
корюшка озёрная сты̀нка
корявый каструбава̀ты, шэ̀рхлы, кару̀злы
коряга корч, карчажы̀на
корячиться карэ̀чыцца
коса (девичья) каса̀
коса (длинная отмель) пярэ̀спа
косарь касѐц, касьбі̀т
косвенный пабочны, ускосны
косильщик касѐньнік
косить глаза касаву̀рыцца, глядзѐць скоса
косить глаза (о лошади) хмы̀ліцца
косить (сено) сенава̀ць
косить (траву) касі̀ць
косить (сухую, редкою траву) лы̀бать
косить за долг адкошваць
коситься в сторону ня мець вока
косматый кудла̀ты
космополит касмапалі̀т, сусьвѐтнік
космы ку̀длы, касмачы̀, ку̀чмы, калдуны̀
косноязычный недарэ̀кі, [балкатлі̀вы]
коснуться датыкну̀цца, дакрану̀цца
коснуться вопроса закрану̀ць пыта̀ньне
косовище (косы) касьсё, касаві̀льна
косогор пака̀т
косой косы, крывы̀
косолапый кацала̀пы, краштала̀пы
костеря мя̀льле
костенеть дубѐць, камянѐць
костёр вогнішча, [распа̀л]
костёр (небольшой) цяпѐльца
костёр (бот.) гірса̀
костлявый кашча̀вы, касьці̀сты
костный касьця̀вы
костра кастры̀ца
костистый касьці̀сты
костный мозг (анат.) клёк
кострец (сорт мяса) сьцягня̀к
костыль мы̀ліца (пад па̀хі), кавѐнька, кацуба̀, ку̀льба, кульба̀ка, [костур]
костюм (мужской) гарніту̀р
костюм (национальный) строй
кость костка
кость (обглоданая) галамя̀нка
кость (толстая, большая) масол, масалы̀га
костяк (анат.) касты̀р
костяника (ягоды) касьцяні̀ка, ну̀дачка
костянка костаўка
костяшки (пальцев) чу̀чкі, чу̀чанкі
косуля казу̀ля
косынка хусьці̀нка
косьба касаві̀ца
Косьма Кузьма̀
косяк (вереница птиц) ключ
косяк (двери) вуша̀к
кот наплакал як кату̀ пад’ѐсьці
котелок казанѐц, саганок
котёл каза̀н, сага̀н
котёнок кацяня̀, кацянё
котик каток
котловина катлі̀на
котомка ка̀йстра, хату̀ль, клу̀нак
который які̀, што, каторы
кофе ка̀ва
кофейник імбры̀к да ка̀вы
кофейное дерево ка̀вавае дрэ̀ва
кочевать вандрава̀ць
кочевье вандроўе
коченеть дубѐць, калѐць, карчанѐць, дранцьвѐць, мѐрзнуць
кочерга качарга̀, кавяня̀, кацуба̀, табу̀р
кочерыжка (качана) хра̀пка
кочка ку̀піна
кочка (на болоте) кі̀чаўка
кочки куп’ё
кошачий каці̀ны
кошачьи лапки (бот.) ага̀ткі
кошелёк гаманѐц, магалѐйка
кошелёк (на поясе) калі̀тка
кошель (рыб. снасть) буч, жак
кошенина (подкормка) кошанка
кошерный кашэ̀рны
кошка котка
Кощей Кашч
кощунственный блюзьнѐрскі
кощунствовать блюзьнѐрыць
краденое покрадзь
крадучись кра̀дучыся, употайкі, ціхачом, цішком, крадком, сьці̀ха
крадучись (тайком) употай, употайкі
краесветный накрайсьвѐтны
краешек ускра̀йчык, беражок
краешком (идти) беражком
кража крадзѐж
край (территория) край
край (кувшина, чашки, горшка) кры̀сачка
край (полотна) пруг, прыд, кра̀йка
край (стола) бѐраг, брыж
край (леса) ускра̀ек
край (болота) узбалотак
край (некого пространства) крэс
крайне (важно) скра̀йна, вѐльмі, на̀дта, надзвы̀чай, канѐчна, л̀ішне
крайность скра̀йнасьць
крайняя плоть скураві̀нка
крамола замутня̀, нера̀дзіца, зра̀да
крамола (мятеж) бунт, рокаш
крамольник му̀тар, зва̀дца
крамольник (мятежник) бунтаўні̀к, ракошнік
кран (подъёмный) кран, [асьвѐр]
крапива крапіва̀
крапива (жгучая) жыгу̀чка
красавец харашу̀н
красавица красу̀ня, харашу̀ха
красивый харошы, прыгожы, [пѐкны], [сьлі̀чны]
красивый (с виду) пазорны
красильный фарбоўны, фарбавальны
красильня сінѐльня
красильщик (в красильне) сінѐльнік
краситель фарбава̀льнік
красить (опуская в краску) фарбава̀ць
красить (нанося краску) малява̀ць
красить (охрой) вохрыць
краска фа̀рба
Краслава Красла̀ўка
красная девица краса̀-дзѐўчына
красная рыба каштоўная ры̀ба
Красная горка Праводная нядзѐля, Ра̀даўніца
Красная Слобода Вы̀зна
красная строка новы радок
Красная Шапочка Чырвоны Каптурок
краснеть чырванѐць, брусьнѐць
краснеть до корней волос чырванѐць па са̀мыя ву̀шы
красно-бурый (масть) чма̀ры
краснобай гаварэ̀ц
краснобайство гутары̀стыка
красноречивый красамоўны
красноречие красамоўства
краснота чы̀рвань
краснуха (мед.) чырвонка
краснуха (у животных) заўшні̀ца
красный (цвет) чырвоны
красный гриб падасі̀навік, асаві̀к
красный товар карту̀на
красный угол покуць
красоваться красава̀цца, людзкава̀цца
красота прыгажосьць, хараство, краса̀, [харашба̀], [пекната̀]
красочный (пейзаж) маляўні̀чы
красочный (о красках) фа̀рбавы
кратер кра̀тэр, [рыгво]
краткий кароткі, сьці̀слы
кратко (говорить) сьці̀сла
краткое изложение сьці̀слы перака̀з
краткость сьці̀сласьць
кратчайший (путь) найкаротшы, найкарацѐйшы
крахмал крухма̀л
краше (лучьше) лепш, лѐпей
краше (красивее) прыгажэй
крашеный (пол) малява̀ны
крашеный (пинжак) фарбава̀ны
краюха (хлеба) акра̀ец, скі̀бка, лу̀ста
кредит крэдыт, павѐр
кредитор крэдытэ̀р, павѐрнік, пазычэ̀ньнік
кредо крэда, верынѐц
крем (для обуви) ва̀кса, прастава̀р
кремешок крамѐньчык, ска̀лка
крендель абара̀нак
крен нахі̀л
крениться хілі̀цца, нахі̀ляцца
креп (ткань) можаст
крепиться (держаться) трыма̀цца
крепиться (едой) мацава̀цца
крепкий моцны, ду̀жы, пату̀жны
крепковато заду̀жа, замоцна
крепление (в лыжах) мацава̀ньне
крепнуть мацнѐць, дужэ̀ць, здаравѐць
крепостничество прыгоньніцтва
крепостное право прыгон, па̀ншчына
крепостной (сословие) прыгонны
крепостной (вал) цытадэ̀льны
крепость (сила) пату̀жнасьць, мацніня̀
крепость (сооружение) фартэ̀ца, цытадэ̀ль
крепыш маца̀к, бурвэ̀лак, нязломак
крепчать мацнѐць
крепыш (о человеке) крагѐль, маца̀к, здаравѐц, здаравя̀ка, здараўча̀к
кресло (мягкое) фатэ̀ль
крест крыж
крест-накрест уна̀крыжкі, на̀крыж, на̀шлыг
крестец (анат.) крыж
крести (карточная масть) жалуды̀
крестины хрэ̀сьбіны, ходзьбіны
Креститель Хрышчэ̀ньнік
крестить хрысьці̀ць, ксьціць
крестник хрэ̀сьнік
крестница хрэ̀сьніца, хрышчоніца
крёстный (отец) хросны
крестовик (бот.) старасьцѐнь
крестовик (зоол.) крыжаві̀к
крестовина (арх.) крыжаві̀на
крестообразный крыжовы
крестьяне сяля̀не
крестьянин селяні̀н
крестьянство сяля̀нства
крещение хрост
крёстная мать ма̀тка падхрэ̀сная
кривить (душою) вілі̀ць
криво (улыбнуться, посмотреть) скры̀ва
криводушный вілаводны
кривой крывы̀
кривой (о человеке) сьлепавокі
кривоногий клышаногі, кіжла̀ты, клыба̀ты
криворотый крывалу̀пы
кризис кры̀за, крыш, перакры̀ш
крик крык, га̀лас
крикун кры̀кса
кринка конаўка
кристалл крышта̀ль
кристаллизоваться крышталізава̀цца
кристальный крышталёвы
критерий крытэ̀р
кричать крычэ̀ць
кричать (громко) лямантава̀ць, зы̀каць
кричать (о чибисе) кігікаць
кричать “го-го” галёкаць
кричать (пронзительно) вя̀ркаць
кричать во всё горло гарла̀ць, зяўла̀ць, зіпа̀ць
кричать неистовым голосом крычэ̀ць нѐмым голасам, зяпа̀ць
кров (прибежише) прыту̀лак, прыста̀нак
кров (убежише) сховішча, схрон
кров (покров) покрыў
кров (кровля) дах
кровавить крывя̀ніць
кровавый крыва̀вы, крывя̀ны, крывяні̀сты
кровать ложак
кровельный да̀хавы, страхоўны
кровельщик страха̀р
кровля дах, страха̀
кровля (покрытие) да̀хавае крыцьцё
кровный крэ̀ўны
кровожадный крыважэ̀рны
кровопиец крывапі̀ўца, крывасмок
кровопролитный бой крыва̀вы бой
кровопускание [водмут]
кровосмешение казіродзтва
кровь кроў
кровь (артериальная) жы̀чка
кровь (венозная) сапорка
кровь с молоком сыр ды малако
кровотечение крывацёк, крыватока
кройка крой
кролик трус
кроличий трусі̀ны
кроме апроч, апрача̀, акром, акрамя̀, апры̀ч
кромешный сукротны, апраметны
кромка (ткани) пруг, кра̀йка
кромка (льда) беражок
кромка (стола) брыж
кромсать чыкры̀жыць, крэ̀мзаць
крона ша̀ты
кропать гѐрзаць, галабу̀рдзіць, каўга̀ніць, гамзі̀ць
кропило крапі̀дла
кропотливый карпатлі̀вы
кроссворд крыжава̀нка, крыжаслоў
кроткий рахма̀ны, лагодны
кроха (крошка) крошка
кроха (малое количество) крыха̀
крохобор драбязьня̀к, крупѐньнік
крошево кры̀шава
крошево (еда) кры̀шанка
крошево (льда и под.) мешані̀на
крошечный (крохотный) малю̀хны, крыхотны, малюпа̀сенькі
крошить крышы̀ць, тру̀шчыць
крошка (хлеба и т.п.) крошка, [мамоска]
крошка (перен.) крошка, крыха̀
крошка (тех.) крошка
крошка (малютка) мала̀я
крошка (действие) крышэ̀ньне
крошка (вид чего-либо накрошенного) кры̀шава
круг кола
круг друзей сябры̀на
круги (на воде от кинутого предмета) [ва̀хта]
круглолицый круглаві̀ды
круглый год цэ̀лы год
кругозор (горизонт) далягля̀д, відавок, небакра̀й, пазѐм, кругаві̀д, паднѐбесь
кругозор (широта познаний) кругагля̀д, кругазор
кругом! тыл-фронт!
кругообразный галападобны
кружева кару̀нкі, анталя̀жы, фарботы (з чы̀рваньню), дэ̀сань (на ткані̀не)
кружевница кару̀начніца
кружечный сбор скабонкавы збор
кружка ку̀бак
кружка (конусообразная) конаўка
кружка (металлическая) карэ̀ц
кружка (глиняная) ставѐц
кружок (в школе) гурток, [сха̀чка]
круп (у лошади) крыж
крупа кру̀пы
крупа (ячневая) панца̀к
крупеник кру̀пнік
крупинка (крупица) крупі̀нка
крупинка жалости ка̀ліва (ка̀ліўца) жа̀лю (шкадава̀ньня)
крупинка соли драбок солі
крупица гравия жвіры̀нка
крупичатая мука крупча̀тка
крупичатый крупча̀сты
крупичатый хлеб хлеб з крупча̀ткі
крупнеть буйнѐць
крупнокапельный (дождь) краплі̀сты
крупный (горох) буйны̀
крупный (город) вялі̀кі
круподёрка крупадзёрка, крупэ̀рня, [ждэ̀на]
крупчатый (зернистый) крупча̀сты
крупяной крупяны̀
крутанулся на пятке акруці̀ўся на пяцѐ
крутизна стромкасць
крутизна (шик) шык
круто! дзе ў халѐры!
крутое яйцо густое (цьвёрдае) я̀йка
крутой (берег, подъём) стромкі, стромы, пры̀тны, усхонны, спа̀дзісты
крутой поворот раптоўны паваротя̀
крутой характер жорсткі хара̀ктар
крутящий момент момант кручэ̀ньня
круча строма
круче страмчэ̀й
кручина маркота, сму̀так, туга̀
крушение разва̀л, катастрофа
крушить крышы̀ць, разбура̀ць
крыжовник агрэ̀ст
крылатый крыла̀сты
крыло крыло
крыло (ветряной мельницы) мах
крылышко кры̀лка
крыльцо га̀нак
крыса пацу̀к, пац, шчур
крыса (с длинным хвостом) смаля̀нка
крыса (водяная) вадашчу̀р
крыша страха̀, дах
крыша (плоская) дах
крышевать {страхава̀ць}
крышка вѐка, вѐчка, накры̀ўка, покрыўка, зачыня̀тка
крюк гак
крючок гачок
крючок (дверной) за̀шчапка
крючок (для вязания) шыдэ̀лак, шту̀цік
крючок (на одежде) ча̀плік, га̀плік
крючок (на вешалке) пачапѐнь
крючок (рыболовный) за̀зубунь
кряжистый камлюкава̀ты, каржакава̀ты, карчакава̀ты
крякнуться (умереть) зды̀рдзіцца, здохнуць, гѐгнуць
кряхтеть кракта̀ць
Ксения Аксі̀ньня, Аксю̀та
кстати дарэ̀чы, дала̀ду
кстати говоря да слова ка̀жучы
кто хто
кто идёт? што зач?
кто попало абы-хто
кто-то хтосьці
кубарем ку̀мiльгам, кулём, кулём-поныр'ю
кубышка скарбонка, куба̀рка
кувшин гарла̀ч, збан
кувшин (глиняный, без ручки) глады̀ш
кувшин (выпуклый, с узким горлом) гляк
кувшинка (бот.) гарла̀чык
кувыркаться куля̀цца, кулдыка̀цца
кувырком ку̀лем, ку̀льма, ку̀мільгам, кулём-поныр'ю
кувырок кулёк
куда куды̀
куда глаза глядят за вачы̀ма; пѐрад сабой; у сьвет вочы
куда как хорошо! вось як добра!
куда ни шло (ладно уж) туды̀-сюды̀
куда ни шло (согласен) няха̀й сабѐ
куда там! дзе там!
куда тебе! дзе табѐ!
куда-то куды̀сьці, куды̀сь
куда угодно абы̀-куды̀, куды̀ хаця̀
куда уж! дзе ўжо!
кудахтать саката̀ць
кудель кудзѐля
кудесник чарадзѐй, кудзѐбнік
кудрявый (о человеке) кучара̀вы, сукры̀сты
кудрявый (о дереве) купча̀сты
кудряшки ку̀дзеркі, кучара̀ўчыкі
кузнец кава̀ль
кузнечик конік, кавалёк, стрыгу̀нчык
кузнечный кава̀льскі
кузница ку̀зьня, кава̀льня
кузов (машины) кодаб
кузовок вярэ̀ня, вярэ̀нька, кузобчык
кукиш ду̀ля, ахорац, фіндос
кукиш с маслом гула̀ сма̀лена, трасцы̀ з ма̀кам
кукла ля̀лька
кукование кува̀ньне, наку̀кі
куковать кува̀ць
куколка (насекомых) каўша̀нка, каўша̀к
куколь (бот.) ку̀каль, куколь, кукольле, гу̀галь
кукушка зязю̀ля
кукушкин зязю̀льчын
кулага (кул.) саладу̀ха
кулиса [засьцѐньне]
культиватор спрынжыноўка, драпа̀к
культивировать спрынжава̀ць
культя (культяшка) ку̀кса
кумекать шалопаць
кумушка ку̀мка
куница куні̀ца, ку̀ня, куна̀
купал ку̀мпал, копуль
купальщик купа̀ньнік
купеческий купѐцкі
купить купі̀ць, спра̀віць
купить по случаю купі̀ць выпадкова
купля купля̀ньне, купоўля, ку̀пля
купорос (медный) купарва̀с, вітрыёль
купчиха купча̀нка
кургузый карна̀ты, курду̀пы
курильщик курэ̀ц, табаку̀р
куриный кура̀чы
курительный (табак) курэ̀цкі
курить (сигарету) куры̀ць, [палі̀ць]
курить (трубку) куры̀ць, пі̀пчыць
курить (экспр.) смэ̀ндзіць, смы̀жыць
курица ку̀рыца
курица (ласк.) ку̀ра, ку̀рка, ны̀рачка
курица вброд перейдёт кату̀ па пяту̀
курносый карпаносы, кірпа̀ты
курок (ружья) спуст
куролесить каламѐсіць, праку̀дзіць, бабаду̀рыць, сваволіць, гарэ̀зіць
куролесица каламѐса, бабаду̀рства
куролесник бабаду̀р
курочка ку̀рка, пы̀рка
куртка капота
курчавый (кудрявый) кучара̀вы
куры не клюют (денег) саба̀кі ня ліжу̀ць, ня зна̀юць як палічы̀ць
курятник кату̀х
кусающийся кусьлі̀вы
кусок кава̀лак, кус, шмат
кусок (большой мяса, сала) апялю̀ха, ахла̀пак
кусок (большой хлеба) ку̀мса
кусок (бревна) бурвэ̀лак
кусок (верёвки) шворка
кусок (жести) бля̀шка
кусок (кожи) скура̀т
кусок (крепкий дерева) камёлак
кусок (плоский чего-либо съедобного) крыша̀н, лу̀ста
кусок (сала для засолки) шты̀галь, аполец
кусок (стекла) шклі̀на
кусок (ткани) шкума̀т
куст куст, хмыз
кустарник хмызьня̀к, кустоўе
кустарник (тёмный) цѐмнік
кустарничество саматужнасьць
кустарный (самодельный) самату̀жны
кустарь самату̀жнік
кутать ху̀таць, заху̀тваць, завіна̀ць, завіва̀ць, спавіва̀ць
кутать (от холода) шу̀шкаць
кутать (завёртывать) укру̀чваць, загортваць
паўшабэ̀лак завіру̀ха, куламѐса, гармі̀дар, [ку̀тня], [дырдыга̀н], [склока], [ростырга]
кутила гуля̀ка
кухня ку̀хня, вары̀ўня
кухня (летняя) істопка
куча ку̀ча, кучмѐнь
куча (камней) кру̀шня
куча (хвороста) лоўж
куцехвостый курта̀ты, курду̀пы, карна̀ты
куцый ку̀рта
кучевые облака кудзѐлістыя (пагоднія) аблокі
кучей ку̀чаю, плоймаю, [рэ̀пехам]
кучер фурма̀н, вазьні̀ца
кучный густы̀
кушак пас
кушанье (блюдо) страва
кушанье (еда) ѐжа
кушать ѐсьці
куща ша̀ты