gallery/fb_icon
gallery/book_logo
Радыё Свабода
и і, й, ды, а
и баста! і кві̀та! і квіт! і годзе!
и был таков! толькі й чу̀лі! і хвастом накры̀ўся!
и в помине нет! і за̀ваду няма̀!
и в ус не дуть ня дбаць і не шмана̀ць
и весь рассказ! і ўся фэ̀сія!
и вся музыка! і скры̀пкі ў торбу!
и действительно! і пра̀ўда!
и дело с концом! (и делу конец!) і канѐц! дый годзе! і па ўсім!
и на старуху бывает проруха конь на чатырох нага̀х, і то спатыка̀ецца
и надо же было! і собіла-ж!
и ни гугу і аніга̀дкі
и никаких гвоздей! і нія̀кіх выкрута̀саў!
и подавно i пагатоў, запагатове, заподаўна
и поминай как звали і Мі̀нкам зва̀лі
и след простыл! і сьлед прапа̀ў! і зна̀ку няма̀!
и слухом не слыхать і вочуткі не чува̀ць, і чу̀ткі ня чу̀лі, і почуту няма̀
и так всё время і так усьця̀ж
и так и эдак і скокам і бокам
и то хорошо! на̀ба!
и только і годзе
и угораздило же! i собiла-ж!
и ухом не ведёт і за ву̀хам не сьвярбі̀ць; і не шмана̀е
и ходу і ходу (ця̀гу)
ибо бо, таму̀ што
ива вярба̀
ива прутовидная вярба̀ ні̀цая
иван-да-марья (бот.) бра̀ткі
Иван не помнящий родства Іва̀н-бязродзіч
иван-чай (бот.) скры̀пень
ивняк вербалоз, вярбня̀к
ивовый вярбовы, лазовы
иволга кароза
игла (і)голка
игла (толстая, длинная) шарша̀тка
иглица (разл.) іглі̀ца, сьцібі̀клі, чычу̀ркі, шыпу̀льнік, шыга̀льнік, шы̀шальнік, шыльлё, шкуліна̀
  скуётнік, калюкі̀, баду̀лькі (апалая), бадзю̀ркі (зялёная)
иго ярмо
игра гульня̀
игра (муз.) гра, гра̀ньне
игра (сверкание) зіх(а)цѐньне
игра (обращение как с игрушкой) за̀баўка
игра с огнём жа̀рты з агнём
играть (в шахматы) гуля̀ць
играть (муз.) граць
играть в битки (на Пасху) убайца̀ ісьці̀
играть глазами падмі̀ргваць
играть на улице гуля̀ць на двары̀
игривый гульлі̀вы, гарэ̀зны, гарэ̀зьлівы
игристый пѐністы
игристость пѐністасьць
игрище гу̀льбішча
игровой гульнявы̀
игрок гулѐц
игрушечный ца̀цачны
игрушка ца̀цка, за̀баўка, баві̀дла
игрушка (обещенная) ца̀цанка
идеографический словарь ідэяграфі̀чны слоўнік, тэза̀ўрус
идём! хадзѐма!
иди к чёрту! iдзі̀ ў балота!
идол балва̀н, стод
идолопоклонничество балвахва̀льства
идолослужение балвахва̀льства
идти ісьці̀
идти (быстро) шыбава̀ць, джгаць, цы̀гаць
идти( медленно) цёпкаць, цю̀хкаць, цю̀паць, ча̀п(к)аць, су̀нуцца, плѐсьціся
идти (загребая ногой) лампава̀ць
идти (с лёгкой поклажей) тахту̀рыць
идти (на цыпочках) дзы̀баць
идти (напрямик) прастава̀ць, цалява̀ць
идти (переваливаясь с ноги на ногу) валюха̀ць, члэ̀каць
идти (шаткой походкой) віхля̀цца 
идти (небрежно по грязи) хлю̀пацца
идти (семенить) тры̀паць
идти (стуча) шлэ̀паць
идти (трусцой) лямцѐць
идти (шаркая ногами) шкандыб̀аць
идти (широким шагом) сіга̀ць, шалыга̀ць, чоўгаць, жы̀ргаць, дзы̀гаць
идти в ногу! роўны крок!
идти в ствол (о растениях) у тру̀бку бра̀цца
идти за водой ісьці̀ па ваду̀
идти за грибами ісьці̀ ў грыбы̀
идти за сеном ісьці̀ па сена̀
идти на приманку ва̀біцца
идти на рога у рожкі ста̀віцца
идти на сборище на каза̀лы ісьці̀ 
идти навстречу перайма̀ць; ісьці̀ напярэ̀ймы
идти насмарку у пыл ісьці̀, ды̀мам сысьці̀
идти не в ногу! вольны крок!
идти по пятам (не упуская из виду) ісьці̀ на̀зіркам
идти шаг за шагом ва̀гам ісьці̀
иезуит езуі̀т
иждивенец утрыма̀нец
иждивение спажы̀так
иждивенка утрыма̀нка
из (куста) з
из-за (куста) з-за
из-за недосмотра празь недагля̀д
из-за плохой жизни праз кѐпскае жыцьцё
из огня да в полымя з агню̀ ў пры̀сак
из одного теста з адной дзѐжкі; чэ̀рці адной шэ̀рсьці
из первых рук празь пѐршыя ру̀кі
из плутов плут шалаплу̀т
из-под (руки) з-пад
из-под низу спадысподу, спады̀спаду
из рук вон (плохо) горш і ня трэ̀ба; ні ў пяць ні ў дзесяць; абы̀-як
из рук в руки ру̀чна
из ряда выходящий звонра̀дны
из уст в уста з ву̀ха на ву̀ха
из этого явствует з гэта̀га выніка̀е (выяўля̀ецца)
изба ха̀та
изба (в лесу) падора
изба (курная) ку̀рніца
избавитель зба̀ўца
избавить вы̀збыць
избавиться пазбы̀цца, вы̀збыцца, вы̀зваліцца
избавление збавѐньне, выбаўлѐньне
избавленный пазбы̀ты, без (чаго?), вы̀збыты
избавляться (от кого? от чего?) пазбыва̀цца (каго? чаго?)
избалованный расьпѐшчаны
избега̀ть  уніка̀ць (каго? чаго?)
избега̀ть (уклоняться) ухіля̀цца (ад чаго?)
избега̀ть (остерегаться) асьцерага̀цца, варажы̀цца, запабяга̀ць
избега̀ть (обходить) абыходзіць, абміна̀ць, міна̀ць
избёнка хаці̀нка, шалабэ̀йка (экспр.)
избивать зьбіва̀ць, грумя̀чыць
избить до полусмерти у ком (на горкі я̀блык) зьбіць; асадзі̀ць нялёгкія
избить до синяков пасіня̀чыць
избираемый абіра̀ны, які̀ абіра̀ецца
избиратель абіра̀льнік, абіра̀ньнік
избирательный (участок) вы̀барчы, выборчы
избирательность выбарковасьць
избирать абіра̀ць
избодать збосьці
избоина маку̀ха
избороздить (океан) збаразьні̀ць
избороздить (спину) спаласава̀ць
избочениться узя̀цца ў бокі
избравший абра̀лы, які̀ абра̀ў
избрание сочинений вы̀бар твораў
избрание (в партию) выбра̀ньне, абра̀ньне
избранник абра̀нец, выбра̀ньнік
избранница (в жёны) нарачоная
избранный выборны, абра̀ны
избрать (кем?) вы̀браць (на каго?)
избушка хаці̀нка, ха̀тка
избыток збы̀так, надмѐр, замѐрак, лі̀шак, лі̀шкі, лі̀шніца
избыток (достаток) бага̀цьце, даста̀так
избыточный надмѐрны, збыткоўны
изваяние ста̀туй, скульпту̀ра, вы̀лепак
изваять вы̀лепіць, вы̀разаць, вы̀часаць
изведать спазна̀ць, зазна̀ць
изверг (изувер) вы̀людак, нѐлюдзь, кат
извергаться выкіда̀цца
извержение вы̀кід
изверившийся зьнявѐраны, зьнявѐрца
извести (истребить) рашы̀ць, зьні̀шчыць, зьвѐсьці
извести (средства) праманта̀чыць, збаёдаць, прамарнатра̀віць, [златрава̀ць], [згэ̀рцаць], 
  [згэмтаць], [згайда̀чыць]
извести (кого-либо) дадзѐць, дапячы̀
извести попусту зглу̀міць
известие паведамлѐньне
известить наказа̀ць, павѐдаміць
известно вѐдама
известное дело вѐдамая (зна̀ная) рэч
известный (знаменитый) вядомы, слы̀нны, зна̀ны, знакамі̀ты
известный (всем случай и т.п.) вѐдамы, вѐданы
известковать вапнава̀ць
известковый ва̀пнавы
известковый раствор ва̀пна-муля̀рка
известняк вапня̀к
известь (извёстка) ва̀пна
извет данос, паклёп, [вы̀зьвед]
изветшать струхлѐць
извечный спрадвѐчны, адвѐчны, вячы̀сты
извещать апавяшча̀ць, паведамля̀ць
извиваться выгіна̀цца, выкру̀чвацца, зьвіва̀цца
извилина (извив) вілава̀ціна, зьві̀ліна, вы̀гін
извилины (в мозгу) глузд
извилистый пакруча̀сты, зьві̀лісты, віля̀сты, [занорысты] [лу̀чысты]
извинение прабачэ̀ньне, выбачэ̀ньне
извините меня праба̀чце мне
извинительный выба̀чны
извиниться (перед кем?) перапрасі̀ць (каго?), папрасіць прабачэньня (у каго?)
извинять (кого?) прабача̀ць (каму?), дараваць (каму?)
извлекать (предмет) выма̀ць, дастава̀ць, выця̀гваць
извлекать (выгоду) атры̀мліваць
извлекать (цитаты) выбіра̀ть, высморгваць
извлекать (сок из берёзы) здабыва̀ць
извлекать (мат.) здабыва̀ць
извлечение (корня) здабыва̀ньне
извлечение (выдержка из книги) вы̀нятка
извне звонку, знадворку
изводить (кого-либо) бяёдаць
изводить сердце сэ̀рца ад’яда̀ць (кроіць)
извоз возьніцтва, рамі̀зьніцтва
извозчик возьнік
извозчик (наёмного экипажа) рамі̀зьнік
извозчик (еврей на дилижансе) балагол
изволение воля, ра̀чаньне
изволить ра̀чыць, хацѐць, жада̀ць
изволь! рач!
извольте! ра̀чце!
изворот вы̀крут, выкрунтс, вы̀верт, вы̀варатка
изворотливость выкру̀тлівасьць, спры̀тнасьць, спрыт
изворотливый выкру̀тлівы, вы̀круцісты, вы̀крутны
изворотливый (ловкий) спры̀тны, спра̀ўны
извратить (переврать) перакруці̀ць, [вы̀зьвярнуць]
извратить (исказить) сказі̀ць
извратить (искривить) скрыві̀ць
извращение (действие) скажэ̀ньне, перакру̀чваньне, скрыўлѐньне
извращение (искажение) скажэ̀ньне
извращение (противоест. отклонение) ненарма̀льнасьць, парушэ̀ньне, збачэ̀нства, [выпа̀чаньне]
извращенец скажэ̀нец, збачэ̀нец, парушэ̀нец 
изгиб вы̀гін, вы̀гіб, вы̀гба, заваротак, вылом
изгибание выгіна̀ньне, гба̀ньне
изгибаться выгіна̀цца, гба̀цца
изгладить (выровнять) згла̀дзіць
изгладить (уничтожить) спля̀жыць, зьні̀шчыць, здратава̀ць
изглодать згры̀зьці, абгры̀зьці, абмусоліць
изгнание выгна̀ньне, экзы̀ль
изгнаньник выгна̀ньнік
изгнать вы̀гнаць, вы̀турыць
изголовье ву̀згал, ву̀згалаўе, прыголаўе, згаловейца
изголодаться вы̀галадацца, згалада̀цца, вы̀мерхацца, вы̀хартавацца
изгородь за̀гарадзь, за̀гарада, агароджа, тын
изгородь (живая) жываплот
изготовить вы̀рабіць, зрабі̀ць
изготовить (чего-либо много) настара̀цца
изгрызть згры̀зьці
издаваемый (том) выдава̀ны
издавать (книгу) выдава̀ць
издавать запах па̀хнуць
издавна здаўна̀, адда̀ўна
издалека (издали) здалёку, здалёк, зводдаль, здаля̀, [здалегодзь]
издание выда̀ньне
издатель выда̀ўца, выдавѐц
издательство выдавѐцтва
издательский выдавѐцкі
издеватель зьдзяку̀н
издевательства зьдзѐкі, збы̀ткі, зну̀ткі
издеваться (над кем?) зьдзѐквацца (з каго?), збыткава̀цца (з каго?), знушча̀цца (з каго?), глумі̀цца (з каго?)
изделие вы̀раб
издержки (расходы) выда̀ткі
издёвка кѐпік, паглу̀м, вы̀сьмешка
издохший здохлы
издревле спаконвѐку, спрадвѐку, зьвѐку
издыхать дохнуць
изжаленный (пчёлами) саджга̀ны
изжалить саджга̀ць
изжить зжыць, вы̀караніць
изжога пякотка, ляда̀йка, печая̀, пяча̀йка
излагать выка̀зваць, раска̀зваць, распавяда̀ць
излечение вылѐчваньне, выгойваньне
излечить вы̀лечыць, вы̀гаіць
излечимый выгойлівы, вылѐчны
излишек лі̀шак, залі̀шак, лі̀шкі, лі̀шніца, збы̀так, замѐрак, надмѐр
излишне заду̀жа, зана̀дта, залі̀шне, лі̀шне, збыт
излишний залі̀шні, збы̀тны
изловчиться злаўчы̀цца, змагчы̀ся, знараві̀цца
изложение перака̀з, вы̀клад
изложить на бумаге вы̀класьць на папѐры, напіса̀ць
излом (дерева) злом
излом (душевный) надры̀ў
излом (дороги, реки) залом, паварот
излучать выпрамѐньваць
излучение выпрамѐньваньне
излучина вы̀гіб, вы̀гба, гбѐжа, лукаві̀на
излюбленный улюбёны, упадаба̀ны
излюбленный (о еде) абсмакава̀ны
измельчавший здрабнѐлы
измельчание здрабнѐньне
измельчённый здроблены
измельчать (что-либо) крышы̀ць
измельчать (о чем-либо, о ком-либо) здрабнѐць
измена здра̀да, здра̀дніцтва
изменение зьмѐна, зьіна̀чаньне
изменившийся (голос) зьмѐнены, зьіна̀чаны
изменить (что-либо) зьмяніць, зьіна̀чыць
изменить (кому-либо) здра̀дзiць
изменить (веру) абярну̀цца
измениться в лице на тва̀ры адмѐну займѐць
измениться в лице (сильно) сказі̀цца
изменник здра̀днік, здра̀йца, прада̀жнік
изменчивость зьмѐнлівасьць
изменчивый зьмѐнлівы, перамѐнлівы
изменяемость зьмѐннасьць, зьмѐнлiвасьць
изменяющийся зьмѐнлівы
измерение (разл.) вы̀меры, мѐраньне, вымярэ̀ньне
измеримый вымѐрны
измерительный вымяра̀льны, памѐрны
измерительный прибор снадзь памѐрная, мѐральная прыла̀да
измерить глазами акі̀нуць вокам
измерять вымяра̀ць
измождённый змарнѐлы, змардава̀ны
измокший змоклы
измор звод
изморозь на̀маразь, аблой
изморось імжа̀, імжа̀ка, імжэ̀ль
измотать змардава̀ць, зму̀чыць
измучиться зму̀чыцца, спаку̀тавацца
измываться зьдзѐквацца, збытка̀вацца
изнанка вы̀варат, зна̀йніца, сподні (лѐвы, благі̀) бок, спод
изнасиловать згва̀лціць, згвалтава̀ць, [зьнехтава̀ць]
изначально спача̀тна, спрадвѐчна
изначальный спача̀тны, спрадвѐчны
изнеженность сьпѐшчанасьць, расьпѐшчанасьць, вы̀цацкаванасьць
изнежить сьпѐсьціць, расьпѐсьціць, здаліка̀ціць, вы̀цацкаваць
изнемогший зьнямоглы, зьняможаны
изнеможение зьнямога, зьнемажэ̀ньне
изнемочь зьнемагчы̀ся, зьнемагчы̀
изнервничать зьнервава̀цца
изношенный (пинжак, сапог) зношаны, збухтава̀ны
изнурение марцьвѐньне, мардава̀ньне
изнурять марцьві̀ць, мардава̀ць, зануджа̀ць, зану̀рваць
изнуряться работаю жы̀льле выця̀гваць
изнывать нудзі̀цца, [ны̀двіць]
изнывать от жары сьмя̀гнуць
изо всех сил з цэ̀лай моцы, штомоцы, як мага̀, як мець сі̀лу
изо дня в день дзень пры дні, паштадзѐнь, што ў бога дзень
изобилие даста̀так, бага̀цьце
изобличить (вскрыть) вы̀крыць, вы̀явіць
изобличить (обвинить) абвінава̀ціць
изображать (создавать образ) ствара̀ць вобраз
изображать (рисовать) малява̀ць
изображать (чертить) рысава̀ць
изображать (лепить) ляпі̀ць
изображать (высекать) вычосваць
изображать (в театре) пака̀зваць
изображать (события) адлюстроўваць
изображать (словами) апі̀сваць, раска̀зваць, распавяда̀ць
изображать (быть, являться  быць, зьяўля̀цца (чым?), адлюстроўваць (што?), уяўля̀ць сабой (каго? што?)
кем-либо, чем-либо)
изображать (выражать, обнаруживать) выяўля̀ць, выка̀зваць
изображать (выдавать себя за кого-либо) выдава̀ць сябѐ (за каго?), строіць зь сябѐ (каго?)
изображать из себя несчастного выдаваць сябе за няшчаснага, строіць зь сябе няшчаснага
изображение (разл.) відары̀с, візару̀нкі, выя̀ва, стварэ̀ньне вобразу, адлюстрава̀ньне, рысава̀ньне,  
  малява̀ньне, пака̀з, вычосваньне, выяўлѐньне, выка̀званьне, апіса̀ньне, 
  лѐпка, вобразатвор
изображение воина вобразатвор ваяра (воя)
изображение чайника на вывеске відары̀с (выя̀ва) гарба̀тніка на шы̀льдзе
изображение пирамиды відары̀с (выя̀ва) пірамі̀ды
изобразительное искусство выяўлѐнчае маста̀цтва
изобразительный выяўлѐнчы
изобретатель вынаходнік, вынаходца
изобретательный кѐмлівы, дасьці̀пны, [вынаходлівы]
изобретать вынаходзіць, [вынайдоўваць], прыду̀мваць
изобретение вынаходка, вынаходзтва, вынаходніцтва (дзѐйнасьць), [вынайдава̀ньне]
изогнутость вы̀гнутасьць, вы̀гін
изогнуть вы̀гнуць, сагну̀ць
изоляционный (материал) ізаляцы̀йны
изоляция (тех.) ізаля̀цыя
изоляция (от общества) ізаля̀цыя, адасобленасьць
изорванный падзёрты, падра̀ны
изощрённый (утончённый) вы̀танчаны, абвостраны
изощрённый (замысловатый) мудрагѐлісты
изощрённый (совершенный) даскана̀лы
изощрённый (об оружии) востры, адвостраны
изразец ка̀хля
изразцовый кахля̀ны
израненный зра̀нены
изредка зрэ̀дку, зрэ̀дчас, зрэдзьча̀су, зрэдзь
изреживать прарэ̀джваць
изрезанный (берег) занорысты
изречение выслоўе, афары̀зм
изрешетить зьдзіра̀віць, зрашэ̀ціць
изрядный выборны, даволі вялі̀кі, дастатковы, не абы̀ які̀
изругать зла̀яць
изувер вы̀людак, нѐлюдзь, кат, фана̀тык
изуверский фанаты̀чны, пачва̀рны
изувечить зьнявѐчыць, скалѐчыць
изумляться дзівава̀цца
изумительный чароўны, дзівосны, [здумѐнны]
изумить ура̀зіць, моцна зьдзіві̀ць, [здумѐць]
изумруд смара̀гд
изуродовать скалѐчыць, зьнявѐчыць, апачва̀рыць
изурочение (порча, сглаз) урокі, сурокі, ва̀да, подзіў, падзі̀ў
изучать вывуча̀ць, дасьлѐдаваць, студыява̀ць
изучающий (о человеке) вывуча̀льнік, які̀ вывуча̀е
изыскания вы̀шукі
изысканный (вкус) вѐльмі тонкі, вы̀танчаны, вы̀шуканы
изысканный (о внешнем виде) вѐльмі зграбны, элега̀нтны, [выцацкаваны], [вытворны]
изысканный (найденый) адшука̀ны, знойдзены
изыски [асабѐнкі]
изюм разы̀нкі
изъявительное наклонение (грам.) абвѐсны лад
изъявить (желание) вы̀казаць
изъян ган, хі̀ба, зава̀да
изъятие выня̀цьце
изьятый адабра̀ны, канфіскава̀ны
изьять (конфисковать) канфіскава̀ць, адабра̀ць
изьять (из списка) зьняць
изящный (о предмете) поўны хараства̀, па-маста̀цку вы̀раблены, [выборны], [хупа̀вы]
изящный (ответ) вѐльмі тра̀пны, дасьці̀пны
изящный (изысканный) элега̀нтны, вѐльмі згра̀бны, [выборны]
Иисус  Ѐзус 
икать і̀каць, [шчоўгаць]
икота і̀каўка
икра ікра̀
икра (лягушачья) жабуры̀ньне, крокат, квок
икра (ноги) лы̀тка
икроножный лы̀ткавы
ил мул, глей, твань
или або, альбо, ці
или-же ці-бо, ці-то
илистый глѐісты, твані̀сты, тва̀нкі, мулава̀ты
иллюзионист [чмута̀р]
иллюстрированный ілюстрава̀ны
имбирь імбѐрац
имение маёнтак
именитый знакамі̀ты
именно акура̀т, толькі, менаві̀та, са̀ма
именовать называ̀ць, менава̀ць
иметь мець, [іма̀ць]
иметь в виду мець наўвѐце, даўніма̀ць
иметь вес ва̀жыць
иметь вид выгляда̀ць
иметь виды (на кого-либо) разьлі̀чваць
иметь власть мець сі̀лу
иметь возможность прымѐць
иметь дело мець стасу̀нкі (дачынѐньне)
иметь заднюю мысль сваё наўмѐ трыма̀ць
иметь зуб (на кого-либо) зака̀лец мець; вока ня мець
иметь имущество валодаць
иметь на примете мець наўвѐце (на прыкмѐце)
иметь надежду спадзява̀цца
иметь право мець пра̀ва
иметь резон мець ра̀цыю
иметь силу (юр.) быць правадзѐйным
иметь то же мнение пагаджа̀цца
иметь угол (в чьём-либо жилье) у падсусѐдзях жыць
иметь успех квітнѐць, працьвіта̀ць
иметь ценность быць каштоўным, мець ва̀ртасьць
имеющий вес ва̀жкі
имитация іміта̀цыя, уда̀ньне
империя імпэ̀рыя
имущественный маёмасны, маѐмны, ма̀етны
имущество маёмасьць, ма̀етнасць
имя імя̀, мяно
имя числительное лічэбнік
инакомыслие рознамы̀снасьць, іншамы̀снасьць
инакомыслящий іншамы̀сьнік
иначе інакш, іна̀чай
инвалид с детства хваравѐка
инвентарь (мёртвый) снасьць
инвестировать (спонсировать) інвэстава̀ць, фундава̀ць, [хугава̀ць]
инвестор інвэ̀стар, фунда̀тар
индульгенция індульгѐнцыя, прошча
индеветь інѐць, шарэць, пакрыва̀цца шэ̀раньню
индейка індычка
индюк інды̀к, [калаку̀т]
иней шэ̀рань, [шарсьцѐнь], [вѐянь], [інь]
инициалы ініцыя̀лы, пача̀тнікі
иногда ча̀сам, часа̀мі, і̀ншы раз
иное і̀ншае
иное дело [інося]
иной і̀ншы, другі̀, гэ̀накі
иноземец чужы̀нец
инок [адзінѐц]
иноплеменник чужаплѐмец
иносказание алегорыя, іншаска̀з, [атумѐкі]
иносказательный алегары̀чны, іншаска̀зны, [атумѐчны]
иностранец замѐжнік
иностранный замѐжны
иностранщина чужазѐмшчына
иноходец [драба̀р]
иноязычный іншамоўны
интерес (любопытство) ціка̀васьць
интерес (польза) інтарэ̀с, кары̀сьць
интересный ціка̀вы
интересоваться ціка̀віцца
инструктировать інструктава̀ць, дава̀ць нака̀з
инструкцыя інстру̀кцыя, нака̀з
инструмент снадзь, сна̀дзіва, навой, начы̀ньне
инструмент (музыкальный) струмэ̀нт
интересная вещь цікавостка
интересный ціка̀вы
интермедия інтэрмэ̀дыя, паміждзѐя
Интернет Інтэрнэ̀т, Сѐціва
интуитивный інтуіцы̀йны
инфекция інфэ̀кцыя, лі̀пля
информационный інфармацы̀йны
информация інфарма̀цыя, асьведамлѐньне
ион іён
Иордания Ярда̀нія
ипотека іпатэ̀ка, заста̀ва
ирис (бот.) каса̀ч
иронический гірані̀чны, злосьмѐшны
иск (юр.) пазоў, зыск
искажать ка̀зіць, выкрыўля̀ць, перакру̀чваць
искажение ска̀за, перакру̀чваньне, выкрыўлѐньне
искатель шука̀ч, шука̀льнік
искатель (руды) пошукавік
искатель приключений аванту̀рнік
искать (каго? што?) шука̀ць (каго? чаго?)
искать (роясь в вещах) шна̀рыць, шны̀парыць
исключение вы̀нятак, [вы̀вет]
исключительно (только) вылу̀чна, выня̀тна, толькі
исключительно (необыкновенно) надзвыча̀йна
исключительность вылу̀чнасьць
исключительность (необыкновенность) надзвыча̀йнасьць
исключительный вылу̀чны, вынятковы
исключительный (необыкновенный) надзвыча̀йны
исключить (разл.) вы̀мкнуць, вы̀лучыць, адкі̀нуць, вы̀кінуць, вы̀касаваць
исковое заявление пазоўны ліст
исколесить скалакру̀жыць
искомое шука̀нае
искомый шука̀ны
искони спакон
исконный спракавѐчны, спаконвѐчны
ископаемое вы̀капень
ископаемый выкапнёвы
искоренять (разл.) выкарчоўваць, выкасоўваць, вынішча̀ць, выкарэ̀ньваць
искорёжить скараба̀ціць
искорка я̀скарка
искоса (посмотреть) скры̀ва, скоса
искра іскра̀, я̀ска
искренний шчы̀ры
искренность шчы̀расьць
искривление скрыўлѐньне
искромётный вогнепы̀рскі
искромсать пашкумата̀ць, парэ̀заць
искрошить патры̀сьціць, скрышы̀ць
искрящийся іскры̀сты
искупить вы̀купіць
искупление аку̀п
искус выпрабава̀ньне, спаку̀са
искуситель спакуша̀льнік, зводца
искусительный спаку̀сьлівы, [паква̀пны]
искусник штука̀р
искусное изделие шту̀ка
искусный штука̀рскі, майстэ̀рскі, вы̀штукаваны, вы̀цацкаваны
искусственный шту̀чны
искусство маста̀цтва
искусство (мастерство) майстэ̀рства
искушать спакуша̀ць, змушча̀ць, зводзіць
искушение (соблазн) спаку̀са, спакушэ̀ньне, зму̀ста, зводы
Испания Гішпа̀нія
испанский гішпа̀нскі
испарение выпа̀рваньне, выпарэ̀ньне
испарина пот
испариться вы̀парацца
испепелиться спапялѐць
испепелять папялі̀ць
испестрить сьпярэ̀сьціць
испечь сьпячы̀
испещрённый сьпярэ̀шчаны
испещрить сьпярэ̀сьціць, усы̀паць
исповедник спавѐднік, спавяда̀ч
исповедовать (веру) вызнава̀ць
исповедоваться спавяда̀цца
исповедь споведзь
испоганить (новую шапку, книгу) [зганодаць]
испод спод, падысподзьдзе
испод (печи) чарэ̀н
исподволь спакваля̀, зволі
исподлобья спадылба̀
исподтишка спатайка̀, спотайку
испокон века спаконвѐку, адвѐку, зь вякоў, ад вѐку вѐчнага, зроду-родзкага
исполин волат, магу̀т, асі̀лак, гіга̀нт
исполинский рак волат-рак
исполнитель выкана̀ўца, выкана̀вец
исполнительный (комитет) выкана̀ўчы
исполнительный (расторопный) уві̀шны
исполнить вы̀канаць, уі̀сьціць, зрабі̀ць
исполосовать (кого-либо) сьпелесава̀ць, вы̀пелесаваць
использование выкарыста̀ньне, скарыста̀ньне
использовать скарыста̀ць, вы̀карыстаць
использовать (в качестве пищи) спажыва̀ць
используемый вы̀карастаны
используя случай карыста̀ючы з нагоды
испортить сапсава̀ць, папсава̀ць, зглу̀міць, згню̀сіць
испортить нервы здэнэрвава̀ць
исправление напра̀ва
исправлять выпраўля̀ць, напраўля̀ць
исправник спраўнік
исправное (оборудование) непашкоджанае, цэ̀лае, у працоўным ста̀не
исправный (о человеке) спра̀ўны, упра̀ўны
исправный работник пату̀жнік
испражнение пахно
испуг спуд, перапуд, зьляка̀ньне, ляк, спалох
испугаться спужа̀цца, спалохацца, лякну̀цца
испускать пар выпуска̀ць па̀ру
испустить последний вздох рыгну̀ць душою; дух вон; скана̀ць
испытание выпрабава̀ньне
испытатель выпрабава̀льнік
испытать (самолёт) вы̀прабаваць
испытать (лишения) зазна̀ць, зьвѐдаць, дакана̀цца
испытываемый (образец) выпрабава̀льны, выпрабоўны
исследуемый дасьлѐдаваны
исследование дасьлѐдваньне, досьлед
исследователь дасьлѐднік
исследовательский дасьлѐдчы
исследовать дасьлѐдаваць
иссохнуть ссохнуць, вы̀петраць
иссохший ссохлы, вы̀петраны
исстари здаўна̀, ад даўняй пары
исступлённый непрытомны, апанта̀ны
иссушить вы̀сушыць, вы̀петраць
иссякнуть (о роднике) [ушчу̀кнуць]
иссякнуть (исчерпаться) вы̀чарпацца, закончыцца
истекший міну̀лы
истерзанный зму̀чаны, змардава̀ны, [сту̀рзаны]
истерзанный (пытками) скатава̀ны
истерзать зму̀чыць, змардава̀ць, [сту̀рзаць]
истец пазоўнік
истица пазоўніца
истина пра̀ўда, [вядомка]
истинный праўдзі̀вы, запра̀ўдны, пра̀ўдны
истлевать парахнѐць, трухлѐць
истлевший спарахнѐлы, струпѐхлы, струхлѐлы
истовый (разл.) сапра̀ўдны, праўдзі̀вы, шчы̀ры, руплі̀вы
исток (реки) выток, [вы̀плынь]
истолковать вы̀тлумачыць
истолочь (в порошок) стаўчы̀
истома мля̀васьць, зьнямога
истомиться стамі̀цца
истомиться от жажды и жары спра̀гнуць, асьмя̀гнуць
истомиться от работы увярэ̀дзіцца
истомиться от ходьбы падбі̀цца
истопить (печь) пацѐпліць
истоплённый пацѐплены
истопник апа̀льнік
исторгать (вырывать силой) вытырга̀ць, вырыва̀ць, выхопліваць
исторгать (выбрасывать) выкіда̀ць
исторгать (извергать) выкіда̀ць
исторгать (из тюрьмы) вызваля̀ць
исторгать (слёзы у кого-либо) выкліка̀ць
исторгать крик крычэ̀ць
историк гісторык, дзеяпі̀сец
историко-архитектурный гістары̀чна-архітэкту̀рны
исторический гістары̀чны
история (России) гісторыя
история (приключение, случай) прыгода, вы̀падак
история (приключенческая) прыгоды, [гавэнда]
источать аромат духмѐніць, водарыць, вохнуць
источник крыні̀ца, жарало, [здрой]
источник права жарало пра̀ва
истошный (крик) нѐмы
истощать (похудеть) схуднѐць
истощать (ослабеть) аслабѐць, зьнясі̀ліць
истощать (осунуться) змарнѐць
истощать (кого-либо) мардава̀ць, зьнясі̀льваць
истощать (о почве) спусташа̀ць, спустошваць
истощать (исчерповать) вычэ̀рпвать, выдаткоўваць
истребитель зьнішча̀льнік
истратить (впустую) збаёдаць, праманта̀чыць, прамарнатра̀віць
истребить зьні̀шчыць, вы̀нішчыць, рашы̀ць, вы̀губіць, зьвѐсьці
истрепать (одежду) падзѐрці, падра̀ць, патрапа̀ць, збузава̀ць, вы̀цепкаць
истукан стод, стодзіва, балва̀н вы̀літы
истязать катава̀ць
истязатель катава̀льнік, кат
исход (откуда-либо) вы̀схад, уцёкі
исход (игры) вы̀нік
исходить (из чего?) выходзіць (з чаго?)
исходить (кровью) сьцяка̀ць
исходное выточнае
исходный выточны
исхудать схуднѐць, змарнѐць, зблажэ̀ць, [схля̀нуць]
исчадие ада пякѐльнік
исходя выходзячы
исходящий документ вы̀сланы даку̀мант
исцарапать падра̀паць, здра̀паць
исцелить вы̀гаіць, вы̀лечыць
исчезать зьніка̀ць
исчезающий зьніка̀льны
исчезнувший зьні̀клы
исчезнуть из памяти загубі̀ць зна̀йку
исчерпать вы̀чарпаць
исчерпывающий вычарпа̀льны
исчерпывающий (ответ) найпадрабя̀зьнейшы, найпаўнѐйшы
исчисление вылічэ̀ньне, зьлічэ̀ньне
итальянский італі̀йскі
итог вы̀нік
итог (бухг.) падраху̀нак
итого ра̀зам, усяго
Иуда Ю̀да
иудаизм юдаі̀зм
иудей юдэ̀й
ишь бач
ищейка абсочны саба̀ка, сок
ищи дураков няма̀ дурны̀х
июль лі̀пень
июльский лі̀пеньскі
июнь чэ̀рвень
июньский чэ̀рвеньскі