gallery/fb_icon
gallery/book_logo
Радыё Свабода
за (стеной, лесом, кустами…) за
за бесценок за бѐсцань
за глаза (достаточно) аж зана̀дта
за дело (поделом) нездарма̀
за день абдзѐнь
за душой пры душы̀
за здорово живёшь без дайпрычы̀ны, займаздароў
за исключением з вы̀няткам
за компанию у паляру̀ша
за милую душу з ахвотай
за мной – марш! за мной – руш!
за мной, шагом – марш! за мной, крокам – руш!
за обе щеки (есть) аж нос гнѐцца
за помощью (бежать) па дапамогу
за свой счёт сваі̀м коштам
за свою жизнь за свайго жыцьця̀
за сеном (ехать) на сѐна
за справкой (обратиться) па давѐдку
за счёт за кошт
за что? завошта?
за ягодами (идти) па я̀гады, у я̀гады
забава (игрушка) за̀баўка, баві̀дла
забавный сьмѐшны, камі̀чны, фацэ̀тны, займа̀льны
забастовка страйк, прыстой-работа
забастовщик страйковец
забвение забыцьцё, за̀будзь, няпомін
забегавшийся забѐганы
забеременеть зацяжа̀рыць, зачарава̀цець
забирастый (серп) займі̀сты
забираться зала̀зіць, заскраба̀цца, закара̀сквацца
забияка зачэ̀па, кару̀за
заблаговременно заўча̀с, заранём, [задалягодзь]
ваблагорассудиться (сильно захотеться) заману̀цца, забажа̀цца
ваблагорассудиться (вздуматься) наду̀мацца, уважа̀ць за патрэ̀бнае
заблестеть забліскацѐць, заблішчэ̀ць
заблудившийся заблу̀дны, заблука̀ны
заблудшая овца аблу̀дная авѐчка
заблудший аблу̀дны
заблудший сын аблу̀дны сын
заблуждаться памыля̀цца
заблуждающийся які̀ памыля̀ецца, аблу̀дны, [адсу̀тны]
заблуждение (ошибка) памы̀лка, улу̀да
заблуждение (ложное мнение) памылковая думка, памылковы погляд
заблуждение (порок) аблу̀днасьць, аблу̀да, за̀блудзь, заблука̀ньне
заболевание захворваньне
заболеть (о человеке) захварэ̀ць
заболеть (об органе) забалѐць
забор плот
забор (из жердей) жардзя̀нік
забор (из брёвен) парка̀н, замёт
заборонить (поле) забаранава̀ць, заскародзіць
забота дба̀ньне, клопат, ру̀пнасьць, турбота, [заскѐма]
заботиться дбаць, клапаціцца
заботливый дба̀лы, дба̀йны, клапатлі̀вы
забрало [пры̀лбіца], [парка̀н]
забрать последнее кій адара̀ць
забраться (куда-либо) улѐзьці, убі̀цца, зану̀рыцца
забрезжить днѐць, пачаць сьвіта̀ць
забродший за̀шлы
забросать камнями [закаменава̀ць]
забросить (камень, мяч) закі̀нуць
забросить (завести, доставить) закі̀нуць
забросить (оставить без присмотра) акі̀нуць, занядба̀ць
заброшенность акі̀нутасьць, занядба̀насьць
забрызгать абпы̀рскаць, абпля̀скаць
забулдыга гуля̀ка, п'янчу̀га
забывать (что?) забыва̀цца (на што?)
забывчивый забы̀ўчы, забы̀ўлівы, забы̀тлівы
забыл забы̀ўся
забытьё забыцьцё, за̀будзь, няпомін
заважничать заважнѐць
завалинка пры̀зба, загава̀льня
заварить кашу навары̀ць пі̀ва
заварка запа̀ра
заведение установа
заведовать зага̀дваць, кірава̀ць
заведомо запэ̀ўна
заведующий зага̀днік, кіраўні̀к
заверение запэ̀ўненьне
завернуть (штанину) падкаса̀ць
завернуть (рукава, подол) закаса̀ць
завернуть (полы) захіну̀ць
завернуть (во что-либо) загарну̀ць, закруці̀ць, запакава̀ць, завіну̀ць
завернуть (угол платка) загну̀ць
завернуть (свернуть в сторону) завярну̀ць, павярну̀ць
завернуть (куда-либо) зайсьці̀, заѐхаць, загляну̀ць, завіта̀ць
завершение (дела) разьвя̀зка, завѐршаньне
завершить завяршы̀ць, [заскляпі̀ць]
завеса (дыма и под.) заслона, парава̀н, за̀вісь
завести знакомство зазнаёміцца
завет запавѐт
завешивать (окно занавеской) запавѐшваць, запіна̀ць
завещание тэста̀мэнт, адпі̀с
завещание (духовное) духоўніца
завещать адпіса̀ць, адказа̀ць
завёртка за̀варацень, за̀вертка, загортка
завивка (о волосах) заві̀̀ўка, [андуля̀цыя]
завидник зайздросьнік, зазронік, хці̀ўца, [заглоба]
завидный зайздросны, зайздросьлівы
завидовать зайсдросьціць
завинтить зашрубава̀ць, закруці̀ць
зависеть залѐжаць
зависимость залѐжнасьць, падлѐгласьць
зависимый залѐжны
зависящий залѐжны
завистливый (завидущий) зайздросьлівы, паві̀длівы, зазроны, паква̀пны, хці̀вы, злы̀нны, запѐсьлівы,
  хоўчлівы, крывотлівы
завистник зайздросьнік, хці̀ўца, [заглоба]
зависть за̀йздрасьць, паві̀длівасьць, сква̀пнасьць, хці̀васьць
зависший заві̀слы
завиток спавіток
завладеть завалодаць, заўлада̀ць
завлекательно (заманчиво) пава̀бліва
завлечь (куда-либо) уцягну̀ць, завѐсьці
завлечь (чем-либо) за̀вабіць, спакусі̀ць
заводила завада̀тар, завада̀тай
заводить знакомство запазнава̀цца
заводить шуры-муры халя̀ўкі сма̀ліць
заводной (ключик) завадны̀
заводоуправление кіраўні̀цтва завода
заводь затока, за̀вань, завоіна, [заха̀бавіца], [атвой]
завоевание заваёва
завоеватель заваёўнік
завоевательский заваёўны
завоевать зваява̀ць
завоёванный зваява̀ны
завонять засьмярдзѐць
завонять воздух запавѐтрыць
завопить залямантава̀ць, закрычэ̀ць
заворот кишок (мед.) [ванца̀ч]
заворотить (что-либо) закруці̀ць
заворотить (куда-либо) завярну̀ць, збочыць
завсегдатай заўсёднік, заўзя̀тар, ста̀лы наве`днік, {быва̀ч}
завтрак сьнѐданьне, сьняда̀нак
завтракать сьнѐдаць
завывать скуголіць
завьюженный завіру̀шны
завязка (из обрезка верёвки, тесьмы и т.п.) мотуз, мату̀з
завязнуть (в грязи) угру̀знуць, захра̀снуць, застра̀гнуць
загадать (вперёд) загану̀ць
загадить запаску̀дзіць
загадочность зага̀дкавасьць
загадочный зага̀дкавы
загвоздка за̀гваздка
загиб загі̀н
загибать загіна̀ць
заглавие загаловак
заглядывать в бутылку у ча̀рку загляда̀ць
заглушаемый глу̀шаны
загнанный (конь) загна̀ны
загнанный (затурканный) зату̀каны
загнетка (в печи) загнѐт
загнуть (за угол) завярну̀ць
загнуть (лишнее) ля̀пнуць
загнуться загну̀цца
загнуться (умереть) зды̀рдзіцца, здохнуць, гѐгнуць
Заговение За̀пусты, За̀гавіны
за̀говор (сговор) змова
загово̀р замова
заговорить (рану) замовіць
заговорный замоўны
заговорщик змоўца
заголовочный загалоўкавы
загон (для скота) пастаўні̀к
загонщик (на охоте) запу̀днік
загородка за̀гарадзь
заготавливать сено сенава̀ць
заготовка сена сенава̀ньне
заградительный заслонны
заграждение загарода, за̀гарад
заграница замѐжжа
загребущий хаплі̀вы, заграбу̀шчы 
загромождать загрува̀шчваць
загребала хапу̀н
загребастые глаза зямля̀ ненаѐдная (ненаѐжная)
загребать (хватать) гла̀баць
загробный тагасьвѐтны, замагі̀льны
загрубевший агру̀блы
загрустить засумава̀ць, зажуры̀цца
загрязнение забру̀джаньне, забру̀джваньне
загрязнить (разл.)  забру̀дзіць, зьнячы̀сьціць, запэ̀цкаць, завэ̀дзгаць, заю̀дзгаць, зала̀шчаніць, зацу̀хліць,
   зацухамоліць, уквакну̀ць, заварзёкаць, уворзаць, уцопаць, затаўморыць,
   замарзёпаць, зарэ̀йпаць, захлю̀ндрыць, засьлемаза̀рыць, зашмарава̀ць, запля̀міць, 
  заквэ̀цаць, абрамі̀зіць, увазголіць, увазгра̀йліць, увазгра̀чыць, угвэ̀здаць, угамзі̀ць, 
  угалу̀зіць, зашмальцава̀ць
загустеть загусьцѐць, загу̀снуць
загуститель (тех.) загушча̀льнік
зад аза̀дак, агу̀зак, аза̀дзьдзе
задавака хвалько, бадры̀ла, хлю̀сьцік
задавать перца ды̀хту дава̀ць
задавать тон рэй вѐсьці
задавать храпака (храповицкого) тхары̀ капа̀ць (дзѐрці), у сапунцы̀ пайсьці̀
задаваться (зазнаваться) хвалі̀цца, фанабэ̀рыцца, капуз̀іцца, пы̀шыцца, [вызы̀ліваць]
задаваться вопросом ста̀віць пыта̀ньне
задавить задушы̀ць
задание зада̀ньне
заданный зада̀дзены
задаром зада̀рма
задача зада̀ньне
задвижка за̀саўка
задвижка (тех.) ры̀гель
задворки завугольле, вы̀селкі
задевать (кого?) чапі̀цца (да каго?)
заделать (что-либо) зала̀дзіць, заштукава̀ць, зама̀заць, замурава̀ць
заделывать мхом імшы̀ць
задержание затрыма̀ньне
задержать затрыма̀ць
задержаться запазьні̀цца, затрыма̀цца, заба̀віцца, [задля̀кацца]
задержаться на ходу прыстоіць
задерживаться затры̀млівацца, ба̀віцца, пазьні̀цца, [для̀кацца]
задерживаться (в дороге) запыня̀цца
задержка (разл.) затры̀мка, адкла̀д, адтэрміноўка, запавольваньне, замі̀нка
задеть зачапі̀ць, закрану̀ць
задёрнуть (занавеску) зашморгнуць
задира зачэ̀па, шкару̀да, шкрэ̀да, кару̀за, шка̀радзь, бузу̀н
задник (ботинка) ты̀лак
задний проход кѐзаўка
задним умом крепок разу̀мны па ча̀се
задница [кутэ̀шніца]
задобрить залагодзіць, загадзі̀ць
задолжать завінава̀ціцца, запазы̀чыцца
задолженность запазы̀чанасьць, завінава̀чанасьць
задоринка ска̀за
задор запал, заўзя̀тасьць, імпэ̀т
задорный заўзя̀ты, па̀лкі, імпэ̀тны
задрать нос нос закапы̀ліць; хві̀гаю носа не дастаць
задумать здумѐцца, заману̀ць, зду̀маць
задумчивый заду̀млівы, задумѐнны
задурить  задуры̀ць, затлумі̀ць, заду̀рбаць
задурить голову  задуры̀ць галаву̀; ву̀шы аб'ѐсьці
задушевный сардэ̀чны, шчы̀ры
задохнуться задыхну̀цца, затхну̀цца, затохнуцца, затохліцца
задыхаться зады̀хвацца
задыхаться (от любви) захлына̀цца
заедливый зая̀длівы
заезжий (дом) заѐжджы, заѐзны
заемный банк  пазычковы банк
заём пазы̀ка
зажаривать мясо сма̀жыць скароміну
зажать (взять) в тиски у клю̀бы (шчымёты) ўзяць
заживлять гаі̀ць
заживляющий гаю̀чы
зажигалка запальні̀ца, запальні̀чка
зажигатель запалѐнец
зажигательный (о веществе) запа̀льны
зажигательный (возбуждающий) гара̀чы, палымя̀ны
зажим заціска̀чка
зажиточный заможны, станаві̀ты, панава̀ты, даста̀тны
зажиточный человек заможнік
зажить (о ранах) спагаі̀цца
зажмурить (смежить) заплю̀шчыць, змру̀жыць
зажор зажор, зажора, [на̀стлыш]
зазаборье заплоцьце
зазеркалье залюстроўе
зазнаваться хвалі̀цца, фанабэ̀рыцца, капуз̀іцца, пы̀шыцца, [вызы̀ліваць]
зазнайка фанабэ̀р, капу̀за
зазнаться развашэ̀ніцца (жарт.)
зазноба назола
зазор люз
зазубривать (нож) зубі̀ць
зазубрина за̀зубень, вы̀скепка
зазубрить (нож) вы̀зубіць
заика пы̀пкала
заикаться пы̀каць, пы̀пкаць
заилиться заглѐіцца
заиметь плохую привычку спана̀трыць
заимствование запазы̀чаньне
заимствовать (одалживать) пазыча̀ць
заимствовать (лучшее) браць, перайма̀ць, запазы̀чваць
заиндевелый заінѐлы, сшарэ̀лы
заиндеветь заі̀нець, сшарэ̀ць
заинтересованность заціка̀ўленасьць
заинтересовать заціка̀віць
заискивание запабяга̀ньне, забѐгі, уляга̀ньне, паддобраваньне, заха̀джваньне, [за̀ласткі]
заискивать запабяга̀ць, паддобрывацца, заха̀джваць
займовый пазыковы
зайти в гости завіта̀ць
зайтись от смеха уза̀хады рагата̀ць
зайчатина за̀ечына
зайчик за̀йка
зайчонок зайчаня̀, зайчанё
закавыка закабу̀ня
заказать заказа̀ць
заказная обедня закуплёная абѐдня
заказное письмо упі̀сны ліст
заказчик зака̀зца
закаиваться зарака̀цца
закал (в хлебе) зака̀лец
закал (действие) гартава̀ньне
закал (состояние) гарт
закалённый загартава̀ны, гартоўны
закаливание гартава̀ньне, загартоўка
закаливать гартава̀ць, загартоўваць
закалка (действие) гартава̀ньне, загартоўка
закалка (состояние) гарт, загартоўка
заканчивать (работу) закончваць, даканцоўваць, канча̀ць, давадзі̀ць канцы̀
закат (солнца) за̀хад
закат (Европы) заняпа̀д
закат (смерть) скон, канѐц
закатать (штанину) падкаса̀ць, закаса̀ць
закатать (во что-либо) загарну̀ць, закруці̀ць
закатать (катком) зараўнава̀ць
закатить глаза (с удивлением) заказѐрыць, заказѐліць
закатный (луч) згаса̀льны
закатный (вечерний) вечаровы
закачивать (колесо) закочваць
закачать (воду) запампава̀ць
закачать (ребёнка) закалыха̀ць, залюля̀ць
закачать (дерево) захіста̀ць, загайда̀ць, закалыва̀ць
закачать (головой) заківа̀ць
закашляться закѐрхацца
закваска рошчына
закиснуть заквасьнѐць
закись падтлѐньнік
заклад заста̀ва, зару̀ка
закладка (в книге) закла̀дка
закладка (здания, сооружения) закла̀дзіны
закладывать (отдавать в залог) застаўля̀ць
закладчик застаўні̀к
заклание на пагі̀бель, на сьмерць
заклинание за̀клін
заклинатель заклiна̀ч
заклинить уклінава̀ць
заключать (в тюрьму) саджа̀ць, зьнявольваць
заключать (делать выводы) выводзіць, рабіць вывад
заключать (оканчивать) канча̀ць
заключать брак браць шлюб, шлюбава̀цца
заключать в объятия абдыма̀ць, абніма̀ць
заключать в себе зьмяшча̀ць у сабѐ
заключать в скобки (кавычки) браць у ду̀жкі (двукосьсе)
заключать договор падпі̀сваць дамову
заключать под стражу браць пад ва̀рту
заключаться (содержаться) зьмяшча̀цца
заключаться (сводиться к чему-либо) зводзіцца (да чаго?), паляга̀ць (на чым?), замыка̀цца (на чым?)
заключаться (находиться) знаходзіцца
заключаться (в тюрьму) зьнявольвацца, садзі̀цца
заключение (статьи) замкнѐньне
заключение (заточение) зьняволеньне, вязѐньне
заключение (вывод) выснова
заключение (конец) заканчэ̀ньне, дакончаньне
заключение (договора) падпіса̀ньне
заключение (статьи) замыка̀ньне
заключённый (в тюрьме) вя̀зень, зьняволены
заклятие заклён
закованный заку̀ты
заковыка [закаклю̀ка], [закалу̀біна]
заколебать (достать) даня̀ць
заколка [тарканок]
заколотить (гвоздь) забі̀ць
законный пра̀ўны
законность пра̀ўнасьць
законодательство правадзѐйства, правада̀ўства
закономерность пасьлядоўнасьць
законопатить запаклява̀ць
законополагать станаві̀ць пра̀ва
законоположник праваасноўнік
закончить (завершить) скончыць, кончыць, дарэ̀шціць
закопёрщик (спец.) закапёрнік
закопёрщик (зачинщик) завада̀тар, завада̀тай
закопёрщик (верховод) верхавода
закоптить закуродымець
закоревший скарэ̀лы
закормить сладостями зла̀саваць
закорючка [закаклю̀ка], [закалу̀біна], закарлю̀га (у подпісе)
закорячиться закарэ̀жыцца
закоснелость [заскробласьць]
закостенелость (взглядов) [касты̀рства]
закостенелый здранцьвелы
закоулок заку̀так, завор, завор’е, закабѐнь, закама̀рак
закоченеть задубѐць, закарчанѐць, зьмёрзнуць, адубѐць
закоченелый задубѐлы, закарчанѐлы, зьмёрзлы, закля̀клы, скалѐлы
закрадываться в душу запада̀ць у сэ̀рца
закраина закра̀ек
закраины (у корыта) пѐлюсьці
закрашенный замалява̀ны
закреплять замацоўваць
закрой рот! падперажы̀ язы̀к!
закром засѐк, сусѐк, ару̀д, пасьвіронак
закручиниться зажуры̀цца
закручиниться (запечалиться) засмуці̀цца, засмуткава̀ць, замаркоціцца
закручиниться (затосковать) затужы̀ць
закрыть (крышкой) закры̀ць
закрыть (занавеской) заслані̀ць, запавѐсіць
закрыть (дверь) зачыні̀ць
закрыть (глаза) заплю̀шчыць
закрыть (зонт) скла̀сьці, згарну̀ць
закрыть (собрание) закры̀ць
закрыть (дело) закры̀ць
закряхтеть закохкаць, закрахта̀ць
закупка за̀куп
закупорить заткну̀ць
закупорить (пробкой) закаркава̀ць
закупорить (бочку) зашпунтава̀ць
закупщик заку̀пнік
закуска  заку̀ска
закуска (холодная) за̀едкі
закусочная [захадна̀я], [гандэ̀лаўка (пагард.)]
зал за̀ля
зал ожидания пачака̀льня
заламывание (колдовское ржи) за̀ламка
залатанный зала̀плены
залебезить залі̀сіць, залісьлі̀вець
за̀лежная (целинная) земля абложная зямля̀; я̀лавіна
за̀лежный (с/х) абложны
залежь (геол.) радовішча
залежь (с/х) аблога, я̀лавіна
залечить (рану) загаі̀ць
залечь залѐгчы
залив затока
заливной луг поплаў
залог закла̀д, заста̀ва, зада̀так
залогодатель застаўні̀к
заложенный (оставленный под залог) заста̀ўлены
заложить (дыру кирпичём) закла̀сьці, замурава̀ць
заложить (оставить в залог) закла̀сьці, заста̀віць
заложить (запрячь) запрэ̀гчы
заложить за воротник закі̀нуць у шулумѐйку
заложить основы закла̀сьці падва̀ліны
заложник закла̀днік
залосниться (заблестеть) заільсьні̀цца, заблішчэ̀ць
залосниться (засалиться) зашмальцава̀цца, засьлемаза̀рыцца
залощить заглянцава̀ць
заляпать (одежду) абрында̀ць
замазка (оконная) кіта̀, кіт
замазывать (оконной замазкой) кітава̀ць
замазывать глаза вочы замы̀льваць
замалчивать замоўчваць
заманивать ва̀біць, на̀дзіць
заманить зава̀біць, зана̀дзіць
заманчивый пава̀бны, зва̀блівы, ва̀блівы, прына̀дны
замарать запэ̀цкаць, заму̀рзаць
замарашка мазэ̀па, му̀рза, плю̀ндра
замаслить (рукава) засьлемза̀рыць, зашмальцава̀ць, вы̀шмальцаваць, замасоліць
замахиваться (камнем) мѐціцца
замедленный запаволены, замару̀джаны, заба̀ўлены
замереть заці̀хнуць, стаі̀цца
замерзший зьмёрзлы, закля̀клы, скалѐлы, азалѐлы
замертво як мёртвы, як нежывы̀
замерцать замігцѐць
замесить (тесто) рашчы̀ніць
заместитель засту̀пнік, засту̀пца, намѐсьнік
заметить (глазами) зацѐміць, сьцѐміць, заўва̀жыць, [звочыць], [закмѐць]
заметить (в разговоре, статье) заўва̀жыць, зацѐміць, адзна̀чыць, зазна̀чыць
заметка (примечание) за̀цемка, заўва̀га
заметка (в газете) ната̀тка
заметка (в газету) допіс
заметный (глазами) прыкмѐтны
заметный (о человеке) зна̀чны, заўва̀жны
замечание (человеку) заўва̀га
замечательный цудоўны, выда̀тны
замешательство замя̀тня , замяша̀ньне, разгу̀бленасьць
замешкаться  замару̀дзіць, [задля̀кацца]
замещать (кого-либо) заступа̀ць
замкнутый замкнёны
заморить червячка ка̀ліва зьѐсьці
заморозки пры̀маразкі
заморосить замжэ̀ць
замороченный затлу̀млены, заду̀раны, заду̀рбаны, [азѐлены]
заморочить (голову) затлумі̀ць, задуры̀ць, заду̀рбаць, [азялі̀ць]
заморочка затлу̀ма
заморыш заморак, кару̀зьлік
замочный замковы
замужество заму̀ства
замужняя женщина заму̀жка, кабѐта
замусоленный зашмальцава̀ны, зацухмолены 
замусолить зацу̀хліць, зашмальцава̀ць
замухрышка ашаву̀рак
замш і̀рха
замызгать завэ̀дзгаць
замыкающий апошні
замысел заду̀ма, заду̀м
замыслить заду̀маць
замысловатый (мудрёный) мудрагѐлісты, заця̀місты, вы̀мудраваны, выштукава̀ны
замычать замы̀каць
замышлять заду̀мваць
замяться сумѐцца, зьнячэ̀віцца, асалапѐць, зьбянтэ̀жыцца, разгубі̀цца, засароміцца
замяться (о речи) запну̀цца
замяться (остановиться) спыні̀цца
занавес заслона
занавеска фіра̀нка, запавѐска, за̀пінка
занавешивать запавѐшваць, запіна̀ць
занемочь заняду̀жыць, занемагчы̀, падупа̀сьці, набра̀цца хваробы, занездаравѐць,
  [занічогаць]
занижать зьні̀жваць
занимательный займа̀льны
занимательный факт цікавостка
занимать (дух) займа̀ць, заціна̀ць
занимать (забавлять) забаўля̀ць
занимать (деньги) пазыча̀ць
заниматься займа̀цца
заниматься вредительством чыні̀ць шкоду
заниматься резьбой (ваянием) разьбя̀рыць
занова на̀нава, наноў
заноза стрэ̀мка, ска̀бка, [шчамя̀к]
заноза (о человеке) назола
занозить застрамі̀ць
занос (снежный) на̀мець, за̀дзьма, замёт
заносчивый ганары̀сты, фанабэ̀рысты, фанабэ̀рлівы, уносьлівы
заночевать заначава̀ць, заночыць
зануздать закілза̀ць
заныкать запраторыць
занятие заня̀так
занятный заба̀ўны, ціка̀вы
занять должность (редактора) даста̀ць паса̀ду
заодно заразом, адны̀м заходам
заочно завочна, [уза̀чы], [уза̀ччы]
запад за̀хад
Западная Двина Дзьвіна̀
западный заходні
Западный Буг Буг
западня па̀стка
запаенный занітованы
запальчивый гара̀члівы
запанибрата за па̀на бра̀та
запариться (устать) затлумі̀цца 
запасать запа̀сіць, [кукобіць]
запах пах, [па̀нахт]
запах (сильный) пах, [па̀нахт]
запахнуть (пальто) захіну̀ць
запачкать запэ̀цкаць, [абварзопаць], [абкѐшкаць], [абшэ̀шкаць]
запашка за̀севак
запекать мясо пра̀жыць скароміну
запеленать спаві̀ць
запереть (дверь) зачыні̀ць
запереть (на засов) зашчапі̀ць
запереть (на замок) замкну̀ць
запестреть застракацѐць, запярэ̀сьціцца
запечатлеть (в памяти) захава̀ць
запечатлеть (в произведении) адлюстрава̀ць
запёкшийся запёклы
запивать кашу молоком праганя̀ць ка̀шу малаком
запинаться мі̀каць
запирать (на ключ) замыка̀ць
запирать (на крючок) зашчэ̀пліваць
запирать (затворять) зачыня̀ць, запіна̀ць
запирательство адрака̀ньне
запираться (упорствовать) заціна̀цца
записка цыду̀лка, квіток
записки ната̀ткі, за̀пісы
запись за̀піс
записывать (впечатления) занатоўваць
запить барыши паста̀віць магарыча̀
заплаканное лицо зару̀мзаны твар
заплата ла̀та, ла̀пік
заплатанный пала̀плены
заплесневеший зацьві̀лы, цьві̀лы, збрасьнѐлы
заплечных дел мастер [стака̀т]
запобегая наўза̀беж
заповедник зака̀зьнік, [зарочнік]
запоздалый прыпозьнены, запозьнены
запой [зага̀р]
заполнить (ёмкость) напоўніць
заполнить (бланк) апіса̀ць
заполыхать запала̀ць, запалымнѐць
запомнить запомніць, запамята̀ць
запонка за̀пінька
запор (засов) зава̀ла
запор (железный засов) штаба̀, кля̀мбра
запор (задвижка) за̀саўка
запорошенный зацяру̀шаны
запоясать падпераза̀ць
заправила верхавода
заправить (машину, баллон, каттридж) запра̀віць
заправить (край, конец чего-либо куда-либо) засу̀нуць, уста̀віць, укла̀сьці
заправить (снарядить) нала̀дзіць, прыла̀дзіць
заправить (приготовить) падрыхтава̀ць
заправить (рубашку в штаны) увабра̀ць
заправить (кул.) запра̀віць, закра̀сіць, заваложыць
заправить (сметаной, молоком) пабялі̀ць, падсіві̀ць
заправить (салом) засква̀рыць
заправить (нутряным жиром) затаўчы̀
заправить (мукой) падкалаці̀ць
заправлять (делом) вѐсьці рэй
запрет забарона, зака̀з
запретный забаронены, зака̀заны
запрещать забараня̀ць, зака̀зваць
запропаститься (запропасть) прапа̀сьці, загубі̀цца, дзѐцца
запрос за̀пыт
запросто папросту
запросы (духовные) запатрабава̀ньні
запруда гаць, стаў, за̀ставень
запряжка запрэ̀жка, калама̀жка
запрятать схаваць
запрячь запрэ̀гчы
запрячь лошадь в корень запрэ̀гчы каня̀ ў аглоблі
запугать запалохаць, запужа̀ць
запустить (болезнь) зада̀ўніць
запустить (космический корабль) запусьці̀ць
запустить (хозяйство) занядба̀ць, [затохліць]
запутанность заблы̀танасьць
запутанный заблы̀таны, заві̀лы
запутать заблы̀таць, склы̀чыць
запутать след сьлед змы̀ліць
запущенный (дом) заняха̀ны, занядба̀ны
запыхаться заха̀кацца
запястье прыдалоньне
запятая коска
запятнать запля̀міць
зарабатывать зарабля̀ць
заработать (денег) зарабі̀ць
заработать (о машине) пача̀ць працава̀ць
заработать (начать действовать) пача̀ць дзѐйнічаць
заработная плата (зарплата) заробак
заработный заробны
заработок заробак
заработок (на сплаве леса) [фракт]
заравнивать зароўніваць
зараза пошасьць
заразительный (смех) зара̀зьлівы
заразиться набра̀цца хваробы
заразная (болезнь) чаплі̀стая, ліпля̀вая, набіру̀шчая
заранее за̀гадзя, заранём, [здалягодзь]
заранее говорю тебе кажу̀ табѐ згары̀
зарасти зарасьці̀
зарасти травой зьдзірванѐць, утравѐць
зарево полынь, палані̀ца, палымні̀ца
зарешетить парамаці̀ць
зарисовка абразок
зариться (на чужое) ква̀піцца, га̀ліцца, хці̀віцца [я̀гліцца]
заробеть забая̀цца
зародыш зародак
зарождение зараджэ̀ньне
заронить (забросить) закі̀нуць
заронить (сомнение) вы̀клікаць, узбудзі̀ць
заронить семя (чего?) пасѐяць насѐньне, кі̀нуць зѐрне
зароптать пача̀ць нарака̀ць
заросли за̀расьнік
заросший зарослы, [заха̀шчаны]
заруб заці̀н
зарубить себе на носу запіса̀ць сабѐ на лобе, упрытоміць сабѐ
зарубок заці̀нак
заручиться поддержкой запамагчы̀ся
заря золак, зарані̀ца, зара̀нка
зарябить (в глазах) забры̀ніць
заряд (в ружье) ладу̀нак, набой
заряжай! набіва̀й!
заряжать (ружьё) запрыжа̀ць, ладункава̀ць, набіва̀ць
засада [сѐджа]
засаливать (сало) салі̀ць
засаливать (рукава) зашмальцоўва̀ць, засьлемаза̀рваць, зацухмольваць
засахаривать цукрава̀ць, саладзі̀ць
засветло повідну, за̀відна
засвидетельствовать засьвѐдчыць
засвидетельствовать почтение вы̀казаць пашану
засвидетельствованный засьвѐдчаны, высьвѐдчаны
заседание пасѐджаньне
заседатель ла̀ўнік, асэ̀сар
заселять (Марс) засяля̀ць, залюдня̀ць
засень за̀цень
заскорузлый скарэ̀лы
заскорузнуть скарэ̀ць
заслонить заза̀сьціць, заслані̀ць, затулі̀ць
заслонка за̀сланка
заслуживает внимания заслугоўвае на ўва̀гу
заслуживать (что?) заслугоўваць (на што?)
заслужить заслугава̀ць
заслюнивать засьлі̀ньваць
заснуть в сидячем положении засну̀ць сѐдзячы
засов зава̀ла, за̀саўка, ры̀гель (засов замка̀)
засохший засохлы, засьмя̀глы, закарэ̀лы, вы̀петраны
засохший (хлеб) каржа̀вы, закаржэ̀лы
заспанный (вид) прыспа̀ны
застава (пограничная) рага̀тка, залога
заставить (полку книгами) пазастаўляць
заставить (принудить) зму̀сіць, прыму̀сіць
застать (врасплох) засьпѐць
застегнуть зашпілі̀ць, заплікну̀ць
застеклить зашклі̀ць
застелить засла̀ць
застенок катава̀льня, катоўня
застенчивый сарамлі̀вы, сарамя̀жлівы
застёжка за̀пінька, за̀шпілка, за̀сьцібка, су̀шпілка, агра̀фа
застой стагна̀цыя
застолье застоліца
застреха застрэ̀шак, застрэ̀шша, дармавѐс
заструг шархѐбель
застрять захра̀снуць, засѐсьці
застрять (задержаться) затрыма̀цца, заба̀віцца
застрять (запропаститься) прапа̀сьці, загубі̀цца, дзѐцца
застрять (замешкаться) замару̀дзіць, [задля̀кацца]
застрять (оказаться в трудном положении) захра̀снуць
заступ жалязьня̀к, капа̀ч
заступаться (за кого-либо) заступа̀цца, [заўзіма̀цца]
застывший засты̀глы, закля̀клы, закаржэ̀лы
застыть  засты̀гнуць, закля̀кнуць, закаржэ̀ць
засуетиться замяту̀шыцца, замітусі̀цца
засунуть (неизвестно куда) запраторыць, закобаць
засуха за̀сха, за̀суш , сухмѐнь, сухмѐць 
засученный закаса̀ны, засука̀ны
засучить (рукав) закаса̀ць, засука̀ць
засыпа̀ть (сном) засына̀ць
засыпа̀ть (яму) засыпа̀ць, гаці̀ць
затаить злобу заця̀цца
затаить обиду кры̀ўду спраўля̀ць
затвердеть пакалянѐць, зацьвярдзѐць, сцаглѐць (моцна), сцындрэ̀ць (моцна)
затворить зачыні̀ць
затворник самотнік, пустэ̀льнік, адзінѐц
затевать (задумывать) заду̀мваць
затевать (дело) распачына̀ць
затейливый (вычурный) вы̀чварны
затейливый (замысловатый) мудрагѐлісты, заця̀місты, вы̀мудраваны, выштукава̀ны
затейливый (витееватый) напы̀шлівы
затейливый (забавный) сьмѐшны, камі̀чны, фацэ̀тны, займа̀льны
затейливый (остроумный) дасьці̀пны
затейливый (изобретательный) вынаходлівы
затейник ма̀йстра на заба̀вы, заба̀ўнік, штука̀р
затем потым, тады̀, адылі̀
затемнённый зацѐмнены
затемнить (пригасить) прыцьмі̀ць
затерянный (разл.) стра̀чаны, згу̀блены, кі̀нуты
затея (замысел) заду̀ма
затея (выдумка) вы̀думка, заба̀ва
затеять (ссору) усча̀ць
затеять (дело) распача̀ць
затёс зачос
затишье заці̀шша
заткнуть заткну̀ць, затыркну̀ць
затмение (затемнение) зацямнѐньне
затмение (солнца) за̀цьма, зацьменьне
затмение (умственное) [за̀мста]
затмить зацьмі̀ць, зацямні̀ць, заслані̀ць, за̀мсьціць
затон затока, за̀вань, завоіна, [заха̀бавіца], [атвой], [тоня], [вотлынь]
заторопить прысьпѐшыць
заточение (в тюрьму) зьняволеньне, вя̀зеньне
затребовать запатрабава̀ць
затрепать (одежду) задры̀паць
затруднение ця̀жкасьць, перашкода, ця̀жкае становішча, ату̀га, зава̀да
затруднять (положение) ця̀жыць, абця̀жваць, абцяжа̀рваць, ускладня̀ць
затхлость прытохласьць, тухлі̀на, тхлі̀на
затхлый прытохлы, пры̀тхлы
затылок паты̀ліца
затычка  за̀тычка
затычка (самодельная) за̀ткала, за̀тка
затычка от пустого двора ад пустой ха̀ты кля̀мка
затягиваться тучами хма̀рыцца, кунѐжыцца
затяжная болезнь абложная хвароба
затянуть (в кусты) зацягну̀ць, завалачы̀
затянуть (петлю) зашморгнуць, залыга̀ць
затянуть (дымкой) засму̀жыць, завалака̀ць
затянуть (на долгий срок) зада̀ўніць
затянуть (в дурную компанию) зацягну̀ць, зава̀біць, залыга̀ць
затянутый проволокой задратава̀ны
затянуться на все пуговицы усьці̀пнуцца
зауздать закілза̀ць, [засклю̀жыць]
заумь мудрагѐльства
заунывный тужлі̀вы, нудлі̀вы
заупокойный заду̀шны
заупрямиться заўпа̀рціцца, [закапы̀рсьціцца]
заурядный звыча̀йны, пасярэ̀дны, серадовы
заусенец (на пальце) жы̀віца, заногціца, лушча̀віна
заусенец (на предмете) задзі̀рына, жы̀галь
заутреня (церк.) ю̀трань
захват (города) захоп
захват (серпа, косы) за̀йма
захватнический захопніцкі
захватчик захопнік
захватывать дух дух займа̀ць
захворать захварэ̀ць, заняду̀жыць
захирелый змарнѐлы, заняпа̀лы, счаўрэ̀лы
захиреть (о человеке) змарнѐць, зача̀ўрыць
захиреть (о хозяйстве) заняпа̀сьці
захлебнуться захлыну̀цца, захліпну̀цца
захлестнуть (водой) захлісну̀ць
захлестнуть (верёвкой за шею, рога) залыга̀ць
заход за̀йсьце
заходи! заходзься!
захождение за̀йсьце, заходжаньне
захожий захаджа̀лы
захолустье глухмѐнь, глухі̀ куток
захотелось (очень сильно) закарцѐла, заману̀лася
захотеть захацѐць, зажада̀ць
захудалый падупа̀лы
зацвести (заплесневеть) забросьнець
зацепка (в расследовании) зачэ̀пка
зацепка (приспособление) почапка, гак
зачастую часьцяком, почасту
зачатие [панос]
зачать (ребёнка) займѐць
зачервиветь зачарві̀вець, урабачэ̀ць
зачахлый чэ̀злы, счаўрэ̀лы
зачем? навошта?
зачеркнуть закрэ̀сьліць, закасава̀ць
зачерпнуть зачарэ̀піць, зачэ̀рпнуць, засілі̀ць
зачесалось (сильно захотелось) закарцѐла, заману̀лася, зары̀мсьціла
зачесть залічы̀ць
зачёркивать закрэ̀сьліваць, закасоўваць
зачёт залі̀к
зачётный заліковы
зачинщик завада̀тар, завада̀тай
зашедший за̀йшлы
зашеек ка̀рак
зашибать деньгу грошы аграба̀ць
зашить (наскоро) забэ̀рсаць
зашитиься (в кусты) зашы̀цца, зашыпу̀ліцца
зашнуровывать заба̀рсваць
заштопать зацырава̀ць
заштукатурить затынкава̀ць
защёлка за̀шчапка
защёлкнуть (на защёлку) зашчапі̀ць
защита абарона
защитник абаронца, абароньнік
защитный (комплекс) абаронны
защитный (лес) заслонны
защитный (цвет) табачковы, зелянковы, зелянцовы
защититься абарані̀цца
защищаемый (город) абараня̀ны
защищаемый (юр.) падабаронны
защищать барані̀ць, абараня̀ць
защищать патентом патэнтава̀ць
заявитель заяўні̀к
заявление зая̀ва
заяц за̀яц, пілі̀п
заяц (белый) бяля̀к
заяц -русак шара̀к
звательный падеж клі̀чны склон
звать клі̀каць, гука̀ць
звать (называть) зваць
звезда зорка
звезда (утренняя) зарані̀ца, зара̀нка
звездопад зарапа̀д
звездчатка (бот.) зоркаўка
звено зьвяно, вязьмо, вянцо, злучво, колца, [агніво]
звено (забора) пра̀сла
звено (нижнее в срубе) падва̀ліна
звено (пионерское) зьвяно
звено (плота) клѐйна
зверобой (бот.) сьвятая̀ньнік
зверёныш зьвераня̀, зьверанё
звериный зьвѐравы, зьвяры̀ны
зверь зьвер
звёздно  зорна
звёздно и ясно вѐдрана
звёздчатый зорчаты
звон дзвон, балабон
звон (самый большой) бурло
звонить (в колокол) бомкаць
звонить (по телефону) тэлефанава̀ць
звонить (в колокольчик) дзылі̀нкаць
звук гук, зык
звучание гуча̀ньне
звучный (громкий) зы̀чны
звякание бразгата̀ньне, бра̀згат
звякать бра̀згаць
здание буды̀нак
здание (отдельно стоящее) буды̀ніна
здесь тут, ту̀тай, ту̀така, ту̀тка
здешний тутэ̀йшы, на̀скі
здороваться віта̀цца, здароўкацца
здороваться за руку ру̀кацца
здоров как бык здаровы як ры̀жкі баровы; здаровы як тур
здо̀рово! выда̀тна! фа̀йна!
здоровяк здаравѐц, здаравя̀ка, здараўча̀к, крагѐль, маца̀к
здоровяк-лентяй басі̀ла
здравия желаем! віта̀ем!
здравница здароўніца
здравомыслие разва̀жнасьць
здравомыслящий разва̀жны, разу̀мны
здравоохранение ахова здароўя
здравствовать быць здаровым
здравствуй! добры дзень! дабры̀дзень! здароў! віта̀ю! дабраслаў!
здравствуйте! добры дзень! дабры̀дзень! здароўцейка! дабраслаў!
здравый смысл клёк, здаровы розум
зебра зэ̀бра
зев (пасть) зя̀па
зевака (ротозей, разиня) загава̀йла, салапя̀ка, разява̀ка
зевать (ртом) пазяха̀ць
зевок позех
зеленеть (об озимых) рунѐць
зеленеющий абзелянѐлы, які̀ зелянѐе
зеленчук (бот.) дабраполь
зелень зеляні̀на
зелень (огородная) зялѐніва
зеленя рунь
зельц (кул.) вантрабя̀нка, каўбу̀х
земелька зѐмка
земледелие рольніцтва
земледелец рольнік
землекоп граба̀р, [хорык]
землемер каморнік
землемерная цепь ланцу̀г каморніцкі
землемерное дело каморніцтва
землемерный каморніцкі
землепашец (земледелец) ара̀ты, ара̀ч, [рольнік]
землетрясение землятру̀с
земли (церковные) уру̀га
земляника суні̀цы
земноводные вадазѐмнікі
земной зѐмскі, зѐмны
земной шар зѐмская ку̀ля
зенит зэні̀т, прыці̀н
зеница зрэ̀нка, зѐнка
зеркало лю̀стра, люстэ̀рка, [зьвярца̀дла]
зеркальный люстра̀ны
зерно зѐрне
зерно (некачественное) шу̀шамець
зерно (хлеб) збожжа
зёрна зѐрне
зёрнышко зѐрнетка, зѐрнейка
зёрнышко (маковое) маку̀лінка
зигзагом (зигзагообразно) улу̀каткі, укрыву̀лькі, умі̀туські, напярэ̀хрыст
зиждить твары̀ць, ствара̀ць, будава̀ць
зиждиться грунтава̀цца, абапіра̀цца, асноўвацца, паляга̀ць
зимний зімовы
зимняя спячка зімовы сон
зимовка зімоўе
зимовье зімовішча
зимогор абадра̀нец, абшарпа̀нец
зимой узі̀мку
зимушка зі̀мка
зияние розьзяў
зиять зѐўраць, [зѐціць]
злак каласьні̀к
злаковые каласьні̀чныя
златоцвет (бот.) грымотнік
злачное место пажыўное мѐсца
злиться злава̀ць, [хулюры̀цца]
зло зло
зло насмеяться вы̀кпіцца
злоба злосьць, злава̀ньне, верадава̀ньне, злаба̀
злоба дня надзённая тэ̀ма
злобный злосны, зласьлі̀вы
злободневный надзённы, пяку̀чы
злобствовать злава̀цца, верадава̀ць, злосьнічаць
зловещий злавѐсны
зловоние смурод
зловредный злакама̀нны
злодей злы̀дзень, ліхадзѐй, злакама̀н
злодеяние (злодейство) ліхадзѐйства, злачы̀нства
зложелатель ліхаду̀мнік, злосьнік
зложелательство ліхаду̀мства
злой злы, злосны, нядобры, ліхі̀, пага̀ны
злой дух злыду̀х
злокачественный няя̀касны
злоключение ліхту̀га, ліха̀я прыгода, няшча̀сьце
злонамеренность зламы̀снасьць
злонамеренный зламы̀сны
злонравный злога нораву (абыча̀ю, прыражэ̀ньня)
злопамятный уры̀сьлівы
злопыхатель зламы̀сьнік
злорадность злаўмі̀льнасьць, злацѐшнасьць
злорадный злацѐшны, злаўмі̀льны
злословить га̀ньбіць, га̀ніць, гу̀дзіць, нясла̀віць
злосчастие нѐмач, нѐмарасьць, няшча̀сьце
злосчастный нѐмачны, нѐмарасны, няшча̀сны
злоумышленник зламы̀сьнік
злоумышленный зламы̀сны, злачы̀нны
злоупотребление надужы̀цьце
змей цмок, [хут]
Змей-Горыныч Трыгалоў-Базылі̀шак
змеюка зьмяю̀га, зьмяю̀жына
змея гадзю̀ка, вужа̀ка
знак знак
знаки препинания зна̀кі прыпы̀нку
знакомиться знаёміцца, запазнава̀цца
знакомый (о человеке) знаёмы, знаёмца
знакомая (о человеке) знаёмая, знакомка
знаменатель (дроби) назоўнік
знаменательный зна̀кавы, знакамѐтны, ва̀жны, вялі̀кi
знаменатель отношения прогрессии множнік стасу̀нку прагрэ̀сіі
знамение знак, [знацьба̀]
знаменитость славу̀тасьць, знакамі̀тасьць
знаменитый славу̀ты, знакамі̀ты, слы̀нны
знаменщик штанда̀рнік
знамя штанда̀р
знание вѐды, вѐда, [знацьба̀]
знатный (родовитый) за̀цны, шляхѐтны
знатный (известный) зна̀ны, слы̀нны, вядомы
знаток зна̀вец, зна̀ўца
знать (человека) знаць
знать (математику) вѐдаць
знать (сословие) шля̀хта
знать с детства зна̀цца з малѐнства
знахарь замаўні̀к, шапту̀н, [знанѐц]
значение значэ̀ньне
значимость зна̀чнасьць
значит зна̀кам тым
значительный (о человеке) зна̀чны, пава̀жны
значительный (взгляд) шматзна̀чны, выра̀зны
значок (нагрудный) зна̀чак
знобить зя̀біць
зной вад, сквар
знойный ва̀дны, сква̀рны
зоб вальлё, вальля̀к
зов кліч, покліч
зодчий дойлід
зола попел
зола (горячая) пры̀сак
золовка (сестра мужа) залві̀ца, бра̀тавая
золотарь злотнік
золотой (цвет) залаты̀
золотой (монета) злоты
золототысячник (бот.) цьвінтарэ̀й
золотуха (болезнь) верадовец
золотушный верадава̀ты
золотые руки ру̀кі на ўсе шту̀у̀кі
Золушка Папялу̀шка
зонт парасон
зонтик парасонік
зоопарк зьвяры̀нец
зоркий гля̀дкі, зірка̀ты
зрачок зѐнка, зрэ̀нка
зрелище відовішча, [ла̀дзішча]
зрелый (о человеке) ста̀лы, дарослы
зрелый (плод) сьпѐлы, сасьпѐлы
зрение зрок, зор
зреть (о плодах) сьпець
зримо відочна
зритель гляда̀ч, {відоўца}
зрительный (образ) зрокавы
зрительный зал гляда̀цкая за̀ля, {глядзѐльня}, {відоўня}
зрительский (интерес) гляда̀цкі
зря дарэ̀мна, ма̀рна, бескары̀сна
зрячий віду̀чы
зуб зуб
зуб (в бороне) клец
зуб (напротив глаза) цѐмны зуб, падвочнік
зуб (коренной) ку̀тнік
зуб мудрости позьні зуб, красьля̀к
зубастый зуба̀ты
зубной венец (анат.) вярхоўка зу̀ба
зубной врач данты̀сты, [зубаса̀д]
зубоскал выскаля̀ка, скалазу̀б, зубашчэ̀р
зубоскалить выскаля̀цца, зу̀бы галі̀ць
зубочистка калыпок
зубчатый зубкава̀ты, зубча̀сты, дзюбча̀сты
зубы (груб.) баля̀скі, вѐсьніцы
зубянка (бот.) зубні̀ца
зуд  сьверб, сьвярбота
зудеть (чесаться) сьвярбѐць
зудеть (о насекомых) зу̀мкаць
зыбь калыба̀
зяблик берасьця̀нка
зябнуть (коченеть) калѐць, карчанѐць, мёрзнуць, залѐць
зябь зя̀бліва