gallery/fb_icon
gallery/book_logo
Радыё Свабода
за (стеной, лесом, кустами…) за
за бесценок за бѐсцань
за глаза (достаточно) аж зана̀дта; за̀ачы
за дело (поделом) нездарма̀, па заслу̀гах
за день абдзѐнь, абы̀дзень
за детьми (смотреть, ухаживать) дзяцѐй (глядзѐць, дагляда̀ць)
за душой пры душы̀
за здорово живёшь без дайпрычы̀ны; займаздароў; за нішто; ні зь сяго, ні з таго
за исключением за вы̀няткам
за компанию у паляру̀ша
за милую душу з ахвотай
за мной – марш! за мной – руш!
за мной, шагом – марш! за мной, крокам – руш!
за мной очередь мая чарга
за неимением ня ма̀ючы
за недостатком времени праз недахоп часу; з прычы̀ны недахопу ча̀су
за ним водится грех ён ма̀е грэх
за ним есть эта привычка у яго ёсьць гэ̀тая звы̀чка
за обе щеки (есть) аж нос гнѐцца
за отсутствием сведений праз нябы̀тнасьць зьвѐстак
за помощью (бежать) па дапамогу
за свой счёт сваі̀м коштам
за свою жизнь за свайго жыцьця̀
за сеном (ехать) на сѐна
за справкой (обратиться) па давѐдку
за столом (сидеть) пры стале
за счёт за кошт
за что? завошта? праз што?
за ягодами (идти) па я̀гады, у я̀гады
забава за̀баўка, баві̀дла, ба̀ва
забавный заба̀ўны
забаллотировать не абра̀ць
забастовка страйк, прыстой-работа
забастовщик страйковец
забвение забыцьцё, за̀будзь, за̀памкі, няпомін
забегавшийся які̀ забѐгаўся, забѐганы
забегайловка [гандэ̀лаўка]
забегать вперёд запабяга̀ць, папераджа̀ць, папярэ̀джваць
забегая вперёд наўза̀беж
забелевший які̀ забялѐў, забялѐлы
забереги (полоса льда у берега) закра̀йкі
забереги (проталины на реке, озере) прата̀ліны
забережный забярэ̀жны, тагабочны
забережье за̀беражжа
забеременеть зацяжа̀рыць, зачарава̀цець, зацяжэ̀ць, панѐсьці
забивать забіва̀ть
забивать (вгонять) уточваць, упі̀хваць
забивать (резать на мясо) рэ̀заць
забивать бочку затыка̀ць (зашпунтоўваць) бочку
забивать свиней калоць сьвінѐй
забиваться в угол (кусты и под.) зашыва̀цца ў кут (кусты й пад.)
забирает охота бярэ̀ ахвота, карці̀ць
забирать забіра̀ць
забирать (браць) браць
забирать (набирать, покупать) набіра̀ць
забирать (получать, преобретать) браць, набіра̀цца
забирать (порт.) заклада̀ць, закладва̀ць
забирать (заделывать, заколачивать) забіва̀ць
забирать (загораживать) загароджваць
забирать окно досками забіва̀ць акно дошкамі
забирать силу браць сі̀лу; набіра̀цца сі̀лы
забирать шов заклада̀ць (закладва̀ць) шво
забираться (куда-либо) зала̀зіць, заскраба̀цца, закара̀сквацца
забияка задзіра̀ка, буя̀н, калатні̀к, зачэ̀па, шкару̀да, шкрэ̀да, кару̀за, шка̀радзь, бузу̀н, біту̀н
заблаговременно (заранее) за̀гадзя, заранём, [задалягодзь]
заблаговременно (своевременно) своечасова, уча̀с
заблаговременный зроблены за̀гадзя (заранём)
заблаговременный (своевременный) своечасовы, уча̀сны
ваблагорассудиться (сильно захотеться) заману̀цца, забажа̀цца
ваблагорассудиться (вздуматься) наду̀мацца, уважа̀ць за патрэ̀бнае
заблестеть забліскацѐць, заблішчэ̀ць
заблудившийся які̀ заблудзі̀ўся (заблукаў), заблу̀дны, заблука̀ны
заблудшая овца аблу̀дная авѐчка
заблудший аблу̀дны
заблудший сын аблу̀дны сын
заблуждаться памыля̀цца, абмыля̀цца
заблуждающийся які̀ памыля̀ецца, аблу̀дны, [адсу̀тны]
заблуждение (ошибка) памы̀лка, абмы̀лка, улу̀да
заблуждение (ложное мнение) памылковая думка, памылковы погляд
заблуждение (порок) аблу̀днасьць, аблу̀да, за̀блудзь, заблука̀ньне
забодать забасьці̀, забароць
забожиться забожкацца
заболевание захворваньне
заболеть (о человеке) захварэ̀ць
заболеть (об органе) забалѐць, пачаць балѐць
заболеть чахоткой упа̀сьці на сухоты
забор (ограда) агароджа, абгарода
забор (из жердей) плот, жардзя̀нік
забор (из брёвен) парка̀н, замёт
забор (из досок) штыкѐтнік
забор (из кольев) частакол
забор (тын) тын
забор (закупка) набор
забор (воды) забор
заборонить (поле) забаранава̀ць
заборонить (незасеянное поле) заскародзіць
забористый (крепкий) моцны
забористый (острый) востры, гостры, рэ̀зкі
забористый (едкий) ѐдкі, ёлкі
забористый (перен.) задзёрысты, ѐдкі, зьѐдлівы
забота клопат, дба̀ньне, [заскѐма]
забота (беспокойство) турбота, [амбара̀с]
заботиться клапаці̀цца, дбаць
заботиться (беспокоиться) турбава̀цца
заботиться очести шанава̀цца
заботливый клапатлі̀вы, дба̀лы, дба̀йны
забрало (шлема рыцаря) [пры̀лбіца], [парка̀н], [вастракол]
забрать последнее кій адабра̀ць
забраться (куда-либо) зашы̀цца, улѐзьці, зану̀рыцца, заскра̀бацца, закара̀скацца
забрезжить заднѐць, заня̀цца на сьвятло, пачаць сьвіта̀ць
забрезжить (засветиться) засьвяці̀цца
забрезжить (замерцать) замігцѐць
забродший за̀шлы
забронировать забранава̀ць, замацава̀ць
забросать камнями [закаменава̀ць]
забросить (камень, мяч) закі̀нуць
забросить (завести, доставить) закі̀нуць
забросить (оставить без присмотра) акі̀нуць, занядба̀ць
заброшенность акі̀нутасьць, занядба̀насьць
забрызгать абпы̀рскаць, абпля̀скаць
забрызгаться грязью абдры̀пацца
забубённая головушка ві̀сус, вы̀рвас
забубённый рызыкоўны, шалёны
забубённый (беззаботный) бестурботны, бесклапотны, разгу̀льны, гуля̀шчы
забулдыга гуля̀ка, п'янчу̀га, нядба̀ліца
забывать (что?) забыва̀цца (на што?), запамятава̀ць (што?)
забывчивость забы̀ўчасьць, забы̀ўлівасьць, забу̀дчывасьць, няпа̀мятлівасьць, няпомнасьць
забывчивый забы̀ўчы, забы̀ўлівы, забы̀тлівы, няпа̀мятлівы
забытьё забыцьцё, за̀будзь, за̀памкі, няпомін
заважничать заважнѐць, зафанабэ̀рыцца, узя̀ць на пы̀хі
завалинка пры̀зба, загава̀льня
завалиться (лечь спать) лѐгчы спаць
заварить завары̀ць
заварить (запарить) запа̀рыць
заварить (техн.) завары̀ць
заварить (перен.) завары̀ць
заварить бельё запа̀рыць бялі̀зну
заварить кашу навары̀ць пі̀ва
заварить трубу завары̀ць трубу̀ (ру̀ру)
заварить чай запа̀рыць гарба̀ту
заварка (чая, трав) запа̀ра
заведение (учреждение) установа
заведение (предприятие) прадпрыѐмства
заведение (фирма) фі̀рма
заведение (мастерская) майстэ̀рня, дом
заведение (обыкновение, обычай) завядзёнка, звы̀чай
заведение (действие) завядзѐньне, завод
заведённый завѐдзены
заведовать зага̀дваць, кірава̀ць
заведомая ложь безумоўная (я̀ўная) хлусьня̀ (няпра̀ўда)
заведомо завѐдама, напѐрад вядома
заведомо (сознательно) сьвядома
заведома (явно) я̀ўна
заведомый (известный) вядомы
заведомый (несомненный) безумоўны, я̀ўны
заведующий зага̀днік, кіраўні̀к
завербовать уцягну̀ць, залучы̀ць, залы̀гаць, [скаптава̀ць]
заверение (уверение) запэ̀ўненьне
заверение (неоконч. действ.) запэ̀ўніваньне
заверение (удостоверение) засьвѐдчаньне
заверить (уверить) запэ̀ўніць
заверить (удостоверить) засьвѐдчыць, пасьвѐдчыць
завернуть (винт) закруці̀ць, зашрубавць
завернуть (штанину) падкаса̀ць
завернуть (рукава, подол) закаса̀ць
завернуть (полы польто) захіну̀ць
завернуть (во что-либо) загарну̀ць, закруці̀ць, запакава̀ць, завіну̀ць
завернуть (угол платка) загну̀ць
завернуть (свернуть в сторону) завярну̀ць, павярну̀ць
завернуть (куда-либо) зайсьці̀, заѐхаць, загляну̀ць, завіта̀ць
завершение (дела) завѐршаньне, разьвя̀зка, заканчэ̀ньне
завершить завяршы̀ць, дарэшцціць, закончыць, [заскляпі̀ць]
завеса (дыма и под.) заслона, парава̀н, за̀вісь
завести знакомство зазнаёміцца
завет запавѐт, закон, тэста̀мэнт
заветный запавѐтны
заветрие заці̀шак
завешивать (окно занавеской) запавѐшваць, запіна̀ць
завещание тэста̀мэнт, адпі̀с
завещание (духовное) духоўніца
завещание (завет) запавѐт
завещатель адказа̀льнік
завещать адпіса̀ць, адказа̀ць спа̀дчыну
завёртка (у саней) за̀варацень
завивка (о волосах) заві̀̀ўка, [андуля̀цыя]
завидеть зглѐдзіць, углѐдзіць, уба̀чыць
завидки берут за̀йздрасьць бярэ̀
завидный зайздросны
завидовать зайздросьціць
завидуший зайздросьлівы, паві̀длівы, зазроны, паква̀пны, хці̀вы, злы̀нны, запѐсьлівы, хоўчлівы, крывотлівы
завизжать завіжжэ̀ць, завіската̀ць
завизжать (запищать) запішчэ̀ць
завизжать (заскулить) заскуголіць, засквілѐць, заскавыта̀ць
завинтить зашрубава̀ць, закруці̀ць
завираться хлусі̀ць, мані̀ць
зависеть залѐжаць, [падляга̀ць]
зависимость залѐжнасьць, [падлѐгласьць]
зависимый залѐжны, [падлѐглы]
завистливый (завидущий) зайздросьлівы, паві̀длівы, зазроны, паква̀пны, хці̀вы, злы̀нны, запѐсьлівы, хоўчлівы, крывотлівы
завистник зайздросьнік, зазронік, хці̀ўца, [заглоба]
зависть за̀йздрасьць, паві̀длівасьць, сква̀пнасьць, хці̀васьць
зависший заві̀слы
завитой заві̀ты
завитой (заплеценный) заплѐцены
завитой (закрученный) закру̀чаны
завиток спавіток, за̀вітка
завиток (в животе) падчарэ̀віна
завитушки (шерсти) су̀кры
завладеть завалодаць, заўлада̀ць
завлекательный пава̀блівы, спаку̀сьлівы
завлечь (в секту и под.) уцягну̀ць, завѐсьці
завлечь (заманить) зава̀біць, прыва̀біць, прына̀дзіць
завлечь (соблазнить) спакусі̀ць
завод завод
завод (в механизме) завод
завод (развод - о животных) завод
завод винокуренный бровар, ві̀ньніца
завод восковый васкабойня
завод дрожжевой дражджоўня
завод железоплавильный ру̀дня
завод жестяной бляша̀рня
завод кирпичный цагѐльня
завод кожевенный гарба̀рня
завод крахмальный крухма̀льня
завод лесопильный лесапі̀льня, пі̀льня, тарта̀к
завод литейный гісэ̀рня
завод маслобойный алѐйня
завод медеплавильный катля̀рня
завод металлоплавильный гамэ̀рня
завод мукомольный паравы̀ млын
завод мыловаренный мылава̀рня
завод орудийный гарма̀тня
завод оружейный збройня
завод пивоваренный бровар
завод пороховой парахоўня
завод сахарный цукрава̀рня
завод смолокуренный смаля̀рня, смалаку̀рня
завод стекольный гу̀та
завод сухарный суха̀рня
завод типографический накла̀д
заводила завада̀тар, завада̀тай, верхавода
заводить дело пачына̀ць (распачына̀ць) спра̀ву
заводить знакомство запазнава̀цца
заводить предприятие заклада̀ць прадпрыѐмства
заводить часы накру̀чваць гадзі̀ньнік
заводить шуры-муры халя̀ўкі сма̀ліць
заводной (ключик) завадны̀
заводовладелец ула̀сьнік заводу
заводоуправление кіраўні̀цтва завода
заводской заводзкі
заводь затока, за̀вань, завоіна, [заха̀бавіца], [атвой]
завоевание (действие) заваява̀ньне, заваёваньне
завоевание (то, что завоёвано) заваёва
завоеватель заваёўнік
завоевательный заваява̀льны, заваёўны
завоевательский заваёўніцкі
завоевать зваява̀ць
завоевать (перен.) зваява̀ць, здабы̀ць
завоёванный зваява̀ны
завозжить заляйца̀ць
завозить (достовлять, увозить) завозіць
завозить (начать двигать) зашарава̀ць, засоўгаць
завозить (загрязнить) закоўзаць, заму̀рзаць
завозить (засалить) зашмальцава̀ць, засьлемаза̀рыць
завозной завозны
заволакивать (закрывать - о небе, глазах) заця̀гваць, засьціла̀ць
заволакивать (затаскивать) завала̀кваць, заця̀гваць
заволакивать (о ране) загойвацца
заволакивать тучами захма̀рваць
заволакивать облаками забалоньваць
завонять засьмярдзѐць
завонять (наполнить вонью) засмуродзіць
завонять воздух запавѐтрыць
завопить залямантава̀ць, закрычэ̀ць
заворачивать см.: завернуть
заворожить зачарава̀ць
за̀ворот кишок (мед.) [ванца̀ч]
завсегда заўсёды
завсегдатай заўсёднік, заўзя̀тар, ста̀лы навѐднік, {быва̀ч}
завсегдашний заўсёдны
завтрак сьнѐданьне, сьняда̀нак
завтракать сьнѐдаць
завшиветь завашы̀вець
завывание завыва̀ньне
завывание (скуление) скавыта̀ньне, скуголеньне
завывать завыва̀ць
завывать (скулить) скуголіць, скавыта̀ць
завьюженный завіру̀шны
завядший завя̀лы
завядший (перен.) завя̀лы, змарнѐлы
завязать (узлом) завяза̀ць
завязать (петлёй) зашмаргну̀ць, залыга̀ць
завязать (перен.) завяза̀ць, распача̀ць, нала̀дзіць
завязать знакомство пазнаёміцца, запазна̀цца
завязать сношения увайсьці̀ ў стасу̀нкі
завязка (действие) завя̀званьне, завя̀зка, зашморгваньне
завязка (из обрезка верёвки, тесьмы и т.п.) завя̀зка, мотуз, мату̀з
завязка (у фартука) паўрозы
завязка (в произведении) завя̀зка, інтры̀га
завязнуть (в грязи и т.п.) угру̀знуць, загру̀знуць, захра̀снуць, застра̀гнуць
завязнуть (в зубах) засѐсьці
завязнуть (перен.) захра̀снуць, застра̀гнуць
завязнуть в долгах захра̀снуць (застра̀гнуць) у пазы̀ках
загадать вперёд загану̀ць
загадить запаску̀дзіць, зага̀дзіць
загадка зага̀дка, зага̀нка
загадочность зага̀дкавасьць
загадочный зага̀дкавы
загвоздка за̀гваздка
загиб загі̀н
загибать загіна̀ць
заглавие загаловак
заглавная буква вялі̀кая лі̀тара
заглавный загалоўны
загладить грех адпаку̀таваць
заглубляться (в текст) заглыбля̀цца, уру̀плівацца
заглазно завочна, [уза̀чы], [уза̀ччы]
заглазный завочны
заглохнуть заглу̀хнуць
захлохший які̀ заглу̀х, заглу̀хлы
заглушаемый глу̀шаны
заглушенный заглушоны
загляденье задзіўлѐньне, дзі̀ва, цуд
заглядывать загля̀дваць, загляда̀ць, зазіра̀ць
заглядывать в бутылку у ча̀рку загляда̀ць
загнанный (конь) загна̀ны
загнанный (затурканный) зату̀каны
загнетка (в печи) загнѐт
загнивший які̀ загні̀ў, загні̀лы
загнуть (за угол) завярну̀ць
загнуть (лишнее) ля̀пнуць
загнуться загну̀цца
загнуться (умереть) зды̀рдзіцца, здохнуць, гѐгнуць
заговаривать зубы ба̀кі забіва̀ць
Заговение За̀пусты, За̀гавіны
за̀говор (сговор) змова, [спрыся̀га]
загово̀р замова
заговорить (рану) замовіць
заговорный замоўны
заговорщик змоўца, змоўнік
заголовочный загалоўкавы
заголосить закрычэ̀ць
заголосить (запричитать) загаласі̀ць
загон (для скота) пастаўні̀к, за̀града
загонщик (на охоте) запу̀днік, заганя̀ты, кліку̀н
загорбок ка̀рак, каршэ̀нь
загоревать забедава̀ць
загоревший які̀ загарэ̀ў, загарэ̀лы
загореться загарэ̀цца, запалі̀цца
загородка за̀гарадзь, за̀гарадка, сьцѐнка
загородный за̀гарадны, замѐскі
загоститься загасьцява̀цца
заготавливать сено сенава̀ць
заготовить (запасти) загатава̀ць, нарыхтава̀ць, [засобіць]
заготовить (подготовить) падрыхтава̀ць
заготовщик загатава̀льнік
заготовщик (сапожн.) штэ̀пар
заготовка сена сенава̀ньне
заготовочная мастерская штапа̀рня
заградительный (огонь) заслонны
заграждать загароджваць
заграждать (путь, проход) загароджваць (заступа̀ць)
заграждение загарода, за̀гарад
заграница замѐжжа, заграні̀ца
заграничный замѐжны, закардонны, заграні̀чны
загребастый заграба̀сты, хаплі̀вы
загребущий хаплі̀вы, заграбу̀шчы
загромождать загрува̀шчваць
загребала хапу̀н
загребастые глаза зямля̀ ненаѐдная (ненаѐжная)
загребать заграба̀ць
загребать (вёслами) веслава̀ць
загребать (хватать) гла̀баць, хапа̀ць
загреметь загрымѐць
загреметь (о телеге) затарахцѐць, затуркацѐць
загреметь (зазвякаць) забразгацѐць, забражджа̀ць
загреметь (загрохотать) загрукацѐць
загреметь (упасть) гры̀мнуць, гры̀мнуцца, ля̀снуцца, бра̀знуцца
загривок ка̀рак
загривок (у животных) га̀гавіца
загробная жизнь тагасьвѐтннае жыцьцё
загробный тагасьвѐтны, (па)замагі̀льны
загробный мир (па)замагі̀льны сьвет, тагасьвѐт, той сьвет
загромождать загрува̀шчваць
загрохотать загруката̀ць, загрукацѐць, загру̀каць
загрубелы загрубѐлы
загрубевший загру̀блы
загрустить засумава̀ць, зажуры̀цца, замаркоціцца
загрязнение забру̀джваньне, забруднѐньне
загрязнить (разл.) забру̀дзіць, загразьні̀ць, забрудзяніць, зьнячы̀сьціць, запэ̀цкаць, завэ̀дзгаць, зацухмоліць, уквакну̀ць, заварзёкаць, уворзаць, уцопаць, затаўморыць, задры̀паць, замарзёпаць, зарэ̀йпаць, захлю̀ндрыць, засьлемаза̀рыць, зашмарава̀ць, запля̀міць, заквэ̀цаць, абрамі̀зіць, увазголіць, увазгра̀йліць, увазгра̀чыць, угвэ̀здаць, угамзі̀ць, угалу̀зіць, зашмальцава̀ць, зала̀шчаніць, зацу̀хліць, абварзопаць, абкѐшкаць, абшэ̀шкаць, уквэ̀цаць, заю̀дзгаць
загрязнуть угру̀знуць, загру̀знуць, захра̀снуць, застра̀гнуць
загудеть загусьці̀, загудзѐць
загустеть загусьцѐць, загу̀снуць
загуститель (тех.) загушча̀льнік
зад аза̀дак, агу̀зак, гузно
задавака хвалько, бадры̀ла, хлю̀сьцік, фанабэ̀р, капу̀за
задавать задава̀ць, дава̀ць
задавать жару ла̀зьню спраўля̀ць
задавать перца ды̀хту дава̀ць
задавать тон рэй вѐсьці
задать трёпку чосу (ча̀лапасу) зада̀ць
задавать храпака (храповицкого) тхары̀ капа̀ць (дзѐрці); у сапунцы̀ пайсьці̀
задаваться (зазнаваться) хвалі̀цца, фанабэ̀рыцца, капуз̀іцца, пы̀шыцца, [вызы̀ліваць], [вышакоміцца]
задаваться вопросом ста̀віць пыта̀ньне
задаваться целью браць у галаву̀
задавить задушы̀ць
задавиться засі̀ліцца
задавленность прыгнѐчанасьць
задавленный з(а)ду̀шаны
задавленный (петлёй) засі̀лены
задавленный (угнетённый) прыгнѐчаны
задавленный (забитый) забі̀ты, зацю̀каны
задалбливать задзёўбваць
задалбливать (зазубривать) заву̀чваць напа̀мяць
задание зада̀ньне
заданный зада̀дзены
задаром зада̀рма, задарма̀
задаточная квитанция квіт на зада̀так
задача зада̀ньне
задача (в школьном учебнике) зада̀ча
задачник зада̀чнік
задвѝгать засоўгаць, пача̀ць ру̀хаць, зару̀хаць
задвѝгать (зашевелить)̀ заварушы̀ць, закра̀таць
задвига̀ть засоўваць
задвижка за̀саўка
задвижка (оконная) за̀шчапка
задвижка (тех.) ры̀гель
задвижной засовачны, засоўны
задвинуть засу̀нуць
задворки задворак, пазадворак, завугольле, загумѐньне, вы̀селкі
задевать (цепляться за что-либо) чапля̀цца, зачапля̀цца
задевать (зацеплять что-либо) зачапля̀ць
задевать (касаться чего-либо) дакрана̀цца (да чаго?), кра̀таць (што?)
задевать (трогать что-либо, кого-либо) чапа̀ць, крана̀ць
задевать (волновать) хвалява̀ць, крана̀ць, кра̀таць
задевать (сердить) злава̀ць, гнѐваць
задевать (оскорблять) абража̀ць
задевать за живое за жывое закалупі̀ць; ушку̀ліць; дадзѐць; дапячы̀
заделать зала̀дзіць, заштукава̀ць
заделать (заплатать) зала̀піць
заделать (забить) забі̀ць
заделать (заложить) закла̀сьці
заделать (замазать) зама̀заць
заделать (запаковать) заладава̀ць
заделать (заровнять) зараўнава̀ць
заделать кирпичём, камнями замурава̀ць
заделать мхом заімшы̀ць
заделать семена урабі̀ць (забаранава̀ць) насѐньне
задержание затрыма̀ньне
задержать затрыма̀ць
задержаться запазьні̀цца, затрыма̀цца, заба̀віцца, [задля̀кацца]
задержаться на ходу прыстоіць
задерживаться затры̀млівацца, ба̀віцца, пазьні̀цца, [для̀кацца]
задерживаться (в дороге) запыня̀цца
задержка (разл.) затры̀мка, адкла̀д, адтэрміноўка, запавольваньне, замі̀нка
задержка за деньгами затры̀мка ў грашох
задёргать ногами задры̀гаць нага̀мі
задёрнуть зашмаргну̀ць
задёрнуть (завесить) завѐсіць, запавѐсіць
задёрнуть (дымкой и т.п.) засла̀ць, закры̀ць
задира задзіра̀ка, буя̀н, калатні̀к, зачэ̀па, шкару̀да, шкрэ̀да, кару̀за, шка̀радзь, бузу̀н, біту̀н, напасьні̀к
задиристый задзі̀рлівы, зачэ̀пны, напасьлі̀вы
задник (сапожн.) ты̀лак
задник (театр.) за̀днік
задний за̀дні, адза̀дні, паза̀дны
задний проход (анат.) кѐзаўка
задним умом крепок разу̀мны па ча̀се
задница забѐдрыца, кутэ̀шніца, ка̀каўка, аза̀дзьдзе, за̀даўка, ду̀па
задобрить задобрыць, залагодзіць, загадзі̀ць
задолго за̀даўга
задолжать завінава̀ціцца, запазы̀чыцца
задолженность запазы̀чанасьць, завінава̀чанасьць
задор (пыл) запа̀л, заўзя̀тасьць, імпэ̀т
задор (вызывающий тон, запальчивость) задзі̀рлівасьць, задзёр
задорина задзі̀рына, закалу̀біна, ска̀за
задорный заўзя̀ты, па̀лкі, імпэ̀тны
задорный (задиристый) задзі̀рлівы, зачэ̀пны, напасьлі̀вы
задохнуться задыхну̀цца, затхну̀цца, затохнуцца, затохліцца
задрать задра̀ць
задрать (умертвить) задра̀ць, задзѐрці, задушы̀ць
задрать (запороть, избить розгами) засячы̀, захваста̀ць
задрать нос нос закапы̀ліць; хві̀гаю носа не даста̀ць
задувать (гасить) тушы̀ць, задзіма̀ць, задзьму̀хваць
задувать (заносить снегом и т.п.) задзіма̀ць, завѐйваць
задумать здумѐцца, заману̀ць, зду̀маць
задумчивость заду̀млівасьць, задумѐннасьць, [натха̀ньне]
задумчивый заду̀млівы, задумѐнны, заду̀мны
задурачиться пача̀ць дурэць, задурэ̀ць, задурава̀ць
задурить задуры̀ць, затлумі̀ць, заду̀рбаць
задурить голову задуры̀ць (затлумі̀ць) галаву̀; ву̀шы аб'ѐсьці
задушевный сардэ̀чны, шчы̀ры
задушиться задушы̀цца
задушиться (повеситься) засі̀ліцца
задымить (напустить дыма) задымі̀ць
задымить (покрыть копотью) закуродыміць, закуры̀ць
задымить (начать испускать лым) задымѐць
задыхаться зады̀хвацца, задыха̀цца, душы̀цца
задыхаться (от любви) захлына̀цца
задышка дыхаві̀ца
заегозить закруі̀цца, заёрзаць, забязу̀ліць, заѐнзаць
заегозить (начать угодничать) пача̀ць выдыга̀ць, завыдыга̀ць
заезжий (артист) заѐжджы
заезжий (дом, двор) заѐзны
заезжий дом аўстэ̀рыя
заёмный банк пазычковы (пазыковы) банк
заём пазы̀ка, позыч
заёмщик пазыча̀льнік
зажаривать мясо сма̀жыць скароміну
зажать (взять) в тиски у клю̀бы (шчымёты) ўзяць
заждаться (слишком) здоўжыцца
зажечь запалі̀ць
зажечь (воодушевить) натхні̀ць
зажечься запалі̀цца, загарэ̀цца
зажечься (воодушевиться) натхні̀цца
заживить (мед.) загаі̀ць, зажыві̀ць
заживлять гаі̀ць, загойваць, зажыўля̀ць
заживо жыўцом, за жыцьця̀, жывы̀м (жывою, жывы̀мі)
зажигалка запальні̀ца, запальні̀чка
зажигатель (техн.) запа̀льнік
зажигательный (о веществе) запа̀льны
зажигательный (возбуждающий) гара̀чы, палымя̀ны
зажилить прысвойтаць, прысабѐчыць
зажим (дейсивие) за̀ціск
зажим (техн.) заціска̀чка, кля̀мар
зажимать (сдавливать) заціска̀ць, сьціска̀ць
зажимать (защемлять) зашчэ̀мліваць
зажимать (закрывать) затыка̀ць, зату̀льваць
зажимать (перен.) заціска̀ць
зажимать критику заціска̀ць кры̀тыку
зажимать нос зату̀льваць нос
зажимать уши затыка̀ць ву̀шы
зажимный заціскны̀
зажирелый растлусьцѐлы
зажиточность заможнасьць, даста̀тнасьць
зажиточный заможны, станаві̀ты, панава̀ты, даста̀тны
зажиточный человек заможнік
зажить (зарубцеваться) загаі̀цца, спагаі̀цца, зажы̀ць
зажить (начать жыть) пача̀ць жыць, зажы̀ць
зажмурить зажму̀рыць
зажор зажор, зажора, [на̀стлыш]
зажурчать зацурчэ̀ць
зазаборье заплоцьце
заздравный заздароўны
заздравный тост тост за здароўе
зазеленеть (о всходах) зарунѐць
зазеркалье залюстроўе
зазнаваться зазнава̀цца, заносіцца, хвалі̀цца, фанабэ̀рыцца, капуз̀іцца, пы̀шыцца, развашэ̀ньвацца (экспр..), [вызы̀ліваць], хварэ̀ць на па̀на
зазнайка зазна̀йка, фанабэ̀р, капу̀за
зазноба (любовь) каха̀ньне
зазноба (возлюбленная) каха̀ная, каха̀нка, лю̀бая, [загагу̀ньня]
зазноба (воздюбленный) каха̀ны, каха̀нак, лю̀бы
зазнобить пача̀ць трэ̀сьці (калаці̀ць), затрэ̀сьці, закалаці̀ць
зазнобить (заморозить) замарозіць, застудзі̀ць, зазя̀біць
зазнобить (влюбить в себя кого-либо) запалі̀ць, каха̀ньнем, прычарава̀ць, [заскамі̀ць]
зазор (стыд) сорам, га̀ньба
зазор (техн.) люз, празор
зазор (щель) шчы̀ліна
зазорный ганѐбны, непрыстойны
зазубривать (нож) зубі̀ць, вызу̀бліваць, вышчэ̀рбліваць, вышчарбля̀ць, выскѐпваць
зазубривать (урок) {зазу̀брываць}
зазубрина за̀зубень, вы̀скепка, шчарбі̀на, шчэ̀рба, за̀шчарбка, зазу̀біна
зазывала закліка̀ч, кліку̀н
зазывать (призывать) закліка̀ць
зазывать (приглшать) запраша̀ць
заигрывание запабяга̀ньне, падла̀джваньне, забѐгі, уляга̀ньне, паддобраваньне, заха̀джваньне, флірт, жа̀рты, заляца̀ньні, жаніха̀ньне, [за̀ласткі]
заика пы̀(п)кала
заикаться пы̀(п)каць, запіна̀цца
заилиться заглѐіцца
заиметь плохую привычку спана̀трыць
заимодавец пазыча̀льнік, пазычковец
заимообразно у пазы̀ку
заимообразный пазы(ч)ковы
заимообразный (взятый в долг) пазы̀чаны (у каго?)
заимообразный (данный в долг) пазы̀чаны (каму?)
заимствование запазы̀чаньне
заимствовать (одалживать) пазыча̀ць
заимствовать (лучшее) браць, перайма̀ць, запазы̀чваць
заиндевелый (заиндевевший) заінѐлы, зашарэ̀лы, [зашацьвѐлы]
заиндеветь заі̀нець, зашаранѐць, [зашацьвѐць]
заинтересованность заціка̀ўленасьць
заинтересовать заціка̀віць
заискивание запабяга̀ньне, падла̀джваньне, забѐгі, уляга̀ньне, паддобраваньне, заха̀джваньне, [за̀ласткі]
заискивать запабяга̀ць, паддобрывацца, заха̀джваць
зайдите за мной зайдзі̀це па мянѐ
займовый пазыковы
зайти в гости завіта̀ць
зайтись от смеха уза̀хады рагата̀ць
зайчатина за̀ечына, заѐчына
зайчик за̀йка
зайчонок зайчаня̀, зайчанё
закабалённый заняволены
закабалить заняволіць
закавыка закабу̀ня, закалу̀ба
закадычный друг шчы̀ры (сардэ̀чны, неразлу̀чны) ся̀бар (ся̀бра)
заказ заказ
заказать заказа̀ць
заказная обедня закуплёная абѐдня
заказное письмо упі̀сны ліст
заказчик зака̀зца
закал (действие) гартава̀ньне
закал (состояние) гарт
закалённый загартава̀ны, гартоўны
закаливание гартава̀ньне, загартоўка
закаливать гартава̀ць, загартоўваць
закалина (на хлебе) зака̀лец
закалка (действие) гартава̀ньне, загартоўка
закалка (состояние) гарт, загартоўка
закалывать заколваць, калоць
закальщик гартаўні̀к
заканчивать (работу) закончваць, даканцоўваць, канча̀ць, давадзі̀ць канцы̀
закапывание (воском) зака̀пваньне
закапывание (в землю) закопваньне
закапризить закапры̀сіць, занату̀рыцца
закат (солнца) за̀хад, [суклон]
закат (упадок) заняпа̀д
закат (перен.) скон, канѐц, схіл
закат (гибель) пагі̀бель
закатать (штанину) падкаса̀ць, закаса̀ць
закатать (во что-либо) загарну̀ць, закруці̀ць
закатать (катком) зараўнава̀ць
закатить глаза (с удивлением) заказѐрыць, заказѐліць
закатный (луч) згаса̀льны
закатный (вечерний) вечаровы
закатывать закочваць
закатывать (завёртывать во что-либо) укру̀чваць, закру̀чваць, загортваць
закатывать (подворачивать, засучивать) падка̀сваць, зака̀сваць
закатывать (ровнять катком) зараўноўваць
закатывать (отправлять в тюрьму и т.п.) заса̀джваць, запраторваць
закатывать (утомлять катанием) стамля̀ць (зморваць) важэ̀ньнем
закатываться закочвацца
закатываться (миновать) га̀снуць, міна̀ць
закатываться (о светилах) заходзіць
закатываться (смехом, кашлем и т.п.) заходзіцца
закачать (воду) запампава̀ць
закачать (ребёнка) закалыха̀ць, залюля̀ць
закачать (дерево) захіста̀ць, загайда̀ць, закалыва̀ць
закачать (головой) заківа̀ць
закашивать (траву) закошваць
закашляться закѐрхацца, закі̀хацца
закваска за̀квась, заква̀ска
закваска (для хлеба) рошчына
заквашивать (тесто) расчыня̀ць
закипятиться (начать горячиться) загарачы̀цца
закиснуть закі̀снуць, укі̀снуць, заквасьнѐць
закиснуть (прокиснуть) скі̀снуць, сквасьнѐць
закиснуть (о молоке) скі̀снуцца
закисший скі̀слы, сквасьнѐлы
закись за̀кісь, падтлѐньнік
заклад закла̀д, заста̀ва, зару̀ка
закладка (действие) закла̀дваньне
закладка (в книге) закла̀дка
закладка (здания, сооружения) закла̀дзіны
закладка (лошадей) запрэ̀жка, запрага̀ньне
закладная запись акт аб заста̀ве
закладывать (отдавать в залог) застаўля̀ць, дава̀ць у заста̀ву
закладчик заста̀ўнік
заклинание закліна̀ньне, заклён, за̀клін
заклинатель закліна̀льнік, заклiна̀ч
заклинить уклінава̀ць, заклінава̀ць
заключать (в тюрьму) саджа̀ць, зьнявольваць, вя̀зьніць
заключать (делать выводы) высноўваць, рабіць выснову (вы̀снаў)
заключать (оканчивать) канча̀ць, закончваць, завярша̀ць
заключать (содержать в себе) зьмяшча̀ць
заключать брак браць шлюб, шлюбава̀цца
заключать в объятия абдыма̀ць, абніма̀ць, абыйма̀ць
заключать в себе зьмяшча̀ць у сабѐ
заключать в скобки (кавычки) браць у ду̀жкі (двукосьсе)
заключать договор падпі̀сваць дамову
заключать мир замі̀рвацца
заключать под стражу браць пад ва̀рту (запѐр)
заключаться (содержаться) зьмяшча̀цца, мѐсьціцца
заключаться (сводиться к чему-либо) паляга̀ць (на чым?), замыка̀цца (на чым?)
заключаться (находиться) знаходзіцца
заключение (статьи) замкнѐньне
заключение (заточение в тюрьму) зьняволеньне, увязьнѐньне
заключение (вывод) выснова, вы̀снаў
заключение (конец) заканчэ̀ньне, дакончаньне, завяршэ̀ньне
заключение (договора) падпіса̀ньне
заключение (статьи) замыка̀ньне
заключённый (в тюрьму) паса̀джаны, зьняволены, увязьнёны
заключительтный канчатковы, замыка̀льны
заклятие закля̀цьце, заклён
закованный заку̀ты
заковать заку̀ць
заковыка закаклю̀ка, закалу̀біна закабу̀нька
заколачивать (двери, окно) забіва̀ць
заколачивать (бочку) шпунтава̀ць, зашпунтоўваць
заколебать (достать) дадзѐць
заколдованный зачарава̀ны
заколка (для волос) тарканок
заколотить (гвоздь) забі̀ць
закон пра̀ва
законный пра̀ўны
законник пра̀ўнік
законность пра̀ўнасьць
законно згодна з пра̀вам
законовед правазна̀вец, правазна̀ўца
законодатель правада̀вец, правада̀тнік
законодательство правадзѐйства, правада̀ўства
закономерность пасьлядоўнасьць
законопатить запаклява̀ць
законополагать станаві̀ць пра̀ва
законоположник праваасноўнік
законопреступник правазломнік, злачы̀нца, злачы̀нец
законопреступный правазломны, злачы̀нны
законоучитель (церк.) наста̀ўнік закону (веры)
закончить закончыць, кончыць, дарэ̀шціць, завяршы̀ць
закопанный закапа̀ны
закопошиться заварушы̀цца, закішэ̀ць
закопёрщик (спец.) закапёрнік
закопёрщик (зачинщик) завада̀тар, завада̀тай
закопёрщик (верховод) верхавода
закоптевший (закоптелый) заку̀раны, закуродымлены, закурады̀млены
закоптить (мясо, рыбу и т.п.) завэ̀ндзіць
закоптить (покрыть копотью) закурады̀міць, закуры̀ць
закоптить (начать испускать копоть) закурэць, закуродымець, закурады̀мець
закорки гѐршкі
закормить сладостями зла̀саваць
закорючка кручок, закару̀ка, закарлю̀га
закорючка (заковыка) закаклю̀ка, закалу̀біна
закорячиться закарэ̀жыцца
закоснелость закасьцянѐласьць, закамянѐласьць, закаржэ̀ласьць, заскробласьць, касты̀рства
закоснелый закасьцянѐлы, закамянѐлы, закаржэ̀лы, заскроблы
закоулок заку̀так, завор, завор’е, закабѐнь, закама̀рак, завугольле
закоченеть закалѐць, задубѐць, закарчанѐць, замёрзнуць,
закоченелый задубѐлы, закарчанѐлы, зьмёрзлы, скалѐлы, [закля̀клы]
закрадываться в душу запада̀ць у сэ̀рца
закраивать закройваць, кроіць
закраины (у корыта) пѐлюсьці
закрепитель (спец.) замацава̀льнік
закреплять замацоўваць
закрепостить запрыгоніць
закрепостить (закабалить) заняволіць
закрой рот! падперажы̀ язы̀к!
закройщик закройнік, закройчы
закром засѐк, сусѐк, ару̀д, пасьвіронак
закручиниться зажуры̀цца
закручиниться (запечалиться) засмуці̀цца, засмуткава̀ць, замаркоціцца
закручиниться (затосковать) затужы̀ць
закрытая позиция (воен.) засланёная пазы̀цыя
закрыть (крышкой) закры̀ць
закрыть (занавеской) заслані̀ць, запавѐсіць
закрыть (дверь, ящик) зачыні̀ць
закрыть (глаза) заплю̀шчыць
закрыть (зонт) скла̀сьці, згарну̀ць
закрыть (собрание) закры̀ць
закрыть (дело) закры̀ць
закрыть трубу (в печи) зачыніць ю̀шку
закряхтеть закохкаць, закрахта̀ць
закудрявиться закучара̀віцца
закуковать закува̀ць
закупка за̀куп
закупщик заку̀пнік
закупорить заткну̀ць
закупорить (пробкой) закаркава̀ць
закупорить (бочку) зашпунтава̀ць
закупщик заку̀пнік
закусить (захватить крепко зубами) закусі̀ць, прыкусі̀ць
закусить (поесть немного, наскоро) перакусі̀ць, пад'ѐсьці
закусить (заесть выпитое, съеденое) закусі̀ць
закусить (перед ужином) падвячоркаваць
закусить губы замы̀ліцца
закусить удила закусі̀ць цу̀глі, зацу̀гліцца
закусить язык прыкусі̀ць язы̀к
закуска заку̀ска, пярэ̀куска
закуска (перед ужином) падвячорак
закуска (холодная) за̀едкі
закусочная [захадна̀я], [гандэ̀лаўка (пагард.)]
закутить загуля̀ць
зал за̀ля
зал ожидания пачака̀льня
заладить (повторять одно и тоже) зала̀дзіць, задзяўбці̀
заладить (повадиться) уна̀дзіцца
заладить (зачастить) зачасьці̀ць
залащивать (спец.) заглянцоўваць,
залатанный зала̀плены
залебезить залі̀сіць, залісьлі̀вець
залеленелый залядоўлены
заледенить залядовіць
за̀лежная (целинная) земля абложная зямля̀; я̀лавіна
за̀лежный (с/х) абложны
залежь (залежавшийся товар) за̀валь
залежь (геол.) пакла̀д, адлог
залежь (месторождение) радовішча
залежь (с/х) аблога, я̀лавіна, папа̀р
залечить залячы̀ць
залечить (рану, язву) загаі̀ць
залечь залѐгчы
залив затока, затон
заливаться слезами умыва̀цца сьлязьмі̀
заливной луг поплаў
залихватский зухава̀ты, зухаўскі̀
залог закла̀д, заста̀ва, зару̀ка
залог (задаток) зада̀так
залог (грам.) стан
залог (давно непаханная земля) аблога, я̀лавіна
залоговое свидетельство застаўны̀ ліст
залогодатель застаўні̀к
заложенный (оставленный под залог) заста̀ўлены, закла̀дзены
заложить (дыру кирпичём) закла̀сьці, замурава̀ць
заложить (оставить в залог) закла̀сьці, заста̀віць
заложить (запрячь) запрэ̀гчы
заложить за воротник закі̀нуць у шулумѐйку
заложить основы закла̀сьці падва̀ліны
заложник закла̀днік
залом (место надлома) залом, за̀ламка
заломить заламі̀ць
заломить (цену) залама̀ць, загарадзі̀ць, запрасі̀ць
залосниться (заблестеть) заільсьні̀цца, заблішчэ̀ць
залосниться (засалиться) зашмальцава̀цца, засьлемаза̀рыцца
залощить заглянцава̀ць
залп вы̀пал, [ра̀птуг]
залупить цену задра̀ць цану̀
заляпать (одежду) абрында̀ць
замазка (оконная) кіта̀, кіт
замазать зама̀заць
замазать (запачкать) запэ̀цкаць, [загва̀зграць]
замазать (оконной замазкой) закітава̀ць
замазать глаза вочы замы̀ліць
замалчивать замоўчваць
заманить зава̀біць, зана̀дзіць
заманчивый пава̀бны, прыва̀бны, зва̀блівы, ва̀блівы, прына̀дны
заманчивый (соблазнительный) спаку̀сьлівы, спаку̀сны
замарать (загрязнить) запэ̀цкаць, заму̀рзаць, завэ̀дзгаць, загва̀здаць
замарать (опозорить) запля̀міць, зга̀ньбіць, зьнясла̀віць, згу̀дзіць
замарашка непамы̀цька, задры̀па, карэ̀ла, му̀рза, мазэ̀па, плю̀ндра, пэ̀цкаль, няхлю̀й, чуры̀лка, шмаравоз
замаскированый замаскава̀ны
замасливать (пропитывать маслом) зама̀сьліваць, ма̀сьліць, заалѐіваць, алѐіць
замасливать (рукава) засьлемза̀рваць, зашмальцоўва̀ць, вы̀шмальцоўваць, зацухмольваць
замасливать (дело) залагоджваць
замасливать (давая взятку) падма̀зваць
замасливаться (о глазах) блішчэ̀ць
заматерелый узмужнѐлы, ста̀лы
заматерелый (закоренелый) закаранѐлы
заматерелый (закоснелый) закасьцянѐлы, закамянѐлы, закаржэ̀лы, заскроблы, закасты̀раны
заматерелый (застарелый) застарэ̀лы
замашка (манера, повадка) уна̀да, навы̀чка, звы̀чка
замедление (действие) запаволваньне, замару̀джваньне, прыці̀шваньне
замедление (состояние) запаволеньне, замару̀джаньне, прыцішэ̀ньне
замедление (задержка) затры̀мка, заба̀ўленьне, [задля̀каньне]
замедление (запоздание) запазьнѐньне
замедленный запаволены, замару̀джаны, прыці̀шаны
замедленный (задержанный) затры̀маны
замедлитель (спец.) запавольнік
замедлить (что-либо) запаволіць, замару̀дзіць, прыці̀шыць
замедлить (задержать что-либо) затрыма̀ць
замедлить (проявить неторопливость ) замару̀дзіць
замедлить (опоздать) запазьні̀цца
замедлить (задержаться) затрыма̀цца, заба̀віцца, [задляка̀цца]
замерзший зьмерзлы, закля̀клы, скалѐлы, азалѐлы
замертво як мёртвы, як нежывы̀
замерцать замігцѐць, замігацѐць, замірга̀ць
замесить (тесто) рашчы̀ніць
заместитель засту̀пнік, засту̀пца, намѐсьнік
заметать жар загортваць (заграба̀ць) жар
заметить (обратить внимание) зацѐміць, заўва̀жыць, прыкмѐціць, [звочыць], [закмѐць]
заметить (увидеть) уба̀чыць
заметить (запомнить) запомніць, запамята̀ць
заметить (вставить в разговор замечание) заўва̀жыць, зацѐміць, зазна̀чыць
заметить (поставить на вид) заўва̀жыць, зрабі̀ць заўва̀гу
заметить (сделать метку) зазна̀чыць
заметка за̀цемка, ната̀тка
заметка (знак) знак, адзна̀ка
заметный прыкмѐтны, відочны, прыця̀мны
заметный (значительный) зна̀чны, заўва̀жны
заметный (выдающийся) выда̀тны
замечание заўва̀га
замечательный надзвыча̀йны, надзвы̀чай добры, вызна̀члівы, цудоўны, выда̀тны
замечательный (заслуживающий внимания) ва̀рты ўва̀гі
замешательство замяша̀ньне, замя̀тня
замешательство (растерянность, смущение) разгу̀бленасьць, зьбянтэ̀жанасьць
замешать (тесто) расчыні̀ць
замешаться замяша̀цца
замешаться (впутаться) ублы̀тацца
замешкаться замару̀дзіць, заба̀віцца, [задля̀кацца]
замещать (кого-либо) заступа̀ць
замещать (что-либо) замяшча̀ць
замётка фастыгава̀ньне
замигать (глазами) замірга̀ць
замигать (о свете) замігцѐць, замігацѐць, замірга̀ць
заминаться (смущаться) бянтэ̀жыцца, сумява̀цца
заминаться (запинаться) мі̀каць
заминаться (останавливаться) спыня̀цца
замкнутый замкнёны, замкну̀ты
замок (висячий) каполка
замокший замоклы
замолвить словечко (за кого-либо) закі̀нуць слоўца
замолчи! змоўкні!
замораживать замарожваць
заморить голод угамава̀ць голад, перакусі̀ць
заморить червячка ка̀ліва зьѐсьці
заморозки пры̀маразкі
заморосить пачаць імжэ̀ць (церусіць), замжэ̀ць
замороченный затлу̀млены, заду̀раны, заду̀рбаны, [азѐлены]
заморочить (голову) затлумі̀ць, задуры̀ць, заду̀рбаць, [азялі̀ць]
заморочка затлу̀ма
заморыш заморак, кару̀зьлік
замостить (камнем) забрукава̀ць
замочиться росой зарасі̀цца
замочный замковы
замужество заму̀ства, заму̀жжа
замужняя женщина заму̀жка, кабѐта
замуравленный (о глиняной посуде) паліва̀ны
замурлыкать заму̀ркаць, заварката̀ць
замусоленный зашмальцава̀ны, зацухмолены, засьлемаза̀раны
замусоленный (о слюне) засьлі̀нены
замусолить зацу̀хліць, зашмальцава̀ць, засьлемаза̀рыць
замухрышка ашаву̀рак, му̀рза
замучить заму̀чыць
замучить (истязаниями) закатава̀ць, замардава̀ць
замша і̀рха
замызгать завэ̀дзгаць
замызгать (запачкать) запэ̀цкаць
замыкающий замыка̀льны, апошні
замысел заду̀ма, заду̀м
замысел (проект) праѐкт
замысел (идея) ідэ̀я
замысел (намерение) замѐр
замыслить заду̀маць, наду̀маць
замысловатый мудрагѐлісты, заця̀місты, вы̀мудраваны, выштукава̀ны
замычать замы̀каць, заму̀каць, зарыка̀ць
замяться (смутиться) сумѐцца, зьнячэ̀віцца, асалапѐць, зьбянтэ̀жыцца, разгубі̀цца, засароміцца
замяться (запнуться) замі̀каць
замяться (остановиться) спыні̀цца
занавес заслона, запавѐса
занавеска фіра̀нка, запавѐска, за̀пінка, апона, полаг
занавеска (над колыской) атола, атолка
занавешивать запавѐшваць, завѐшваць, запіна̀ць
занемочь заняду̀жыць, занемагчы̀, падупа̀сьці, набра̀цца хваробы, занездаравѐць, [занічогаць]
занижать зьні̀жваць
занимательный займа̀льны, ціка̀вы, ба̀ўны
занимательный факт цікавостка
занимать (город, место, должность) займа̀ць
занимать (интересовать) ціка̀віць
занимать (развлекать) забаўля̀ць
занимать (деньги) пазыча̀ць
занимать должность займа̀ць паса̀ду
занимать дух займа̀ць (заціна̀ць) дух
заниматься вредительством чыні̀ць шкоду
заниматься резьбой (ваянием) разьбя̀рыць
заново на̀нава, наноў, нанова
заноза стрэ̀мка, за̀страмка, за̀скамка, ска̀бка, [шчамя̀к]
заноза (о человеке) назола
занозистый задзі̀рлівы, назольны
занозить застрамі̀ць, заскабі̀ць
занос (снежный) на̀мець, за̀дзьма, замёт
заносить (дрова в дом) заносіць
заносить (песком) заносіць, засыпаць
заносить (снегом) заносіць, замята̀ць, задзіма̀ць
заносить (вносить, вписывать) заносіць, упі̀сваць
заносить (замахиваться) узьніма̀ць, зама̀хвацца, намѐрвацца
заносить (загрязнить долгой ноской) занасі̀ць
заносить ногу намѐрвацца ступі̀ць
заносить топор узьніма̀ць сякѐру
заноситься (гордиться) ганары̀цца, фанабэ̀рыцца, пы̀шыцца, высока нѐсьціся
заноситься (слишком увлекаться) захапля̀цца
заноситься (истрепаться, загрязниться) занасі̀цца
заносчивый ганары̀сты, фанабэ̀рысты, пыхлі̀вы
заночевать заначава̀ць, заночыць, абна̀чыцца
зануздать закілза̀ць, зацугля̀ць, забрыта̀ць, [засклю̀жыць]
заныкать запраторыць
занятие (города, места, должности) займа̀ньне
занятие заня̀так
занятный заба̀ўны, ціка̀вы
занятой заня̀ты
занятый (кем-либо, чем-либо) заня̀ты
занятый (взятый в долг) пазы̀чаны
занять должность заня̀ць (даста̀ць) паса̀ду
заодно заадно
заодно (вместе) ра̀зам
заодно (сообща) супольна
заодно (попутно) заразом, за адны̀м за̀хадам (ма̀хам)
заозёрный завазёрны
заохать завохкаць, завойкаць
заочно завочна, [уза̀чы], [уза̀ччы]
запад за̀хад, [сутон]
Западная Двина Дзьвіна̀
западник заходнік
западный заходні
Западный Буг Буг
западня па̀стка
запаздывать спазьня̀цца, апазьня̀цца, запазьня̀цца, пазьні̀цца
запакостить запаскудзіць, [зака̀сьціць]
запал (конская болезнь) ды̀хавіца
запальчивый гара̀члівы, запа̀льчывы, [апры̀склівы]
запанибрата за па̀на бра̀та
запас запа̀с, за̀саб
запасать запа̀сіць, засабля̀ць, [кукобіць], [спаромліваць], [ашчаджаць]
запах пах
запах (гоячего пара в бане) дух, і̀мпат
запах (крепкий) [па̀нахт]
запах (скверный) смурод, тухляцьцё, [чвэнт], [тропт]
запахивать (поле) заворваць
запахивать (одежду) захіна̀ць
запахивать (дверь) зачыня̀ць
запаянный залітава̀ны
запаять залітава̀ць
запекать мясо пра̀жыць скароміну
запеленать спаві̀ць
запениться запѐніцца, зашумава̀ць
запереть (затворить) зачыні̀ць
запереть (на засов) зашчапі̀ць
запереть (на замок) замкну̀ць
запестреть застракацѐць, запярэ̀сьціцца
запестреть (замелькать) замільга̀ць
запечатлеть (в памяти, сердце) захава̀ць
запечатлеть (запомнить) запомніць, запамята̀ць
запечатлеть (отразить) адлюстрава̀ць, адбі̀ць
запечатлеть (воплотить) увасобіць
запечь запячы̀
запечься (о губах) пасьмя̀гнуць, пасма̀гнуць, засьмя̀гнуць, засма̀гнуць, сасьмя̀гнуць, сасма̀гнуць
запёкшийся запёклы
запивать кашу молоком праганя̀ць ка̀шу малаком
 
запинаться (зацепляться ногой) зачапля̀цца, зачэ̀плівацца
запинаться (спотыкаться) спатыка̀цца
запинаться (о речи) мі̀каць, пы̀каць, запіна̀цца
запирать (на ключ) замыка̀ць
запирать (на крючок) зашчэ̀пліваць
запирать (затворять) зачыня̀ць, запіна̀ць
запираться (отрицать провинности) заціна̀цца, не прызнава̀цца, адпіна̀цца
запировать загуля̀ць, забалява̀ць, забанкетава̀ць
записать запіса̀ць, занатава̀ць
записка цыду̀лка, запі̀ска, квіток, пісу̀лька, ка̀ртка
записки ната̀ткі, за̀пісы
записной (для записи) запісны̀
записной (ръяный) заўзя̀ты
записной игрок заўзя̀ты гулѐц
запись за̀піс
запить барыши паста̀віць магарыча̀
заплаканное лицо зару̀мзаны твар
заплата ла̀та, ла̀піна
заплатанный зала̀таны, зала̀плены
заплатка ла̀тка, ла̀пік
заплесневелый цьвілы̀, зацьві̀лы, заплесьнѐлы, сплясьнѐлы, заплясьнѐлы
заплесневелый (о жидкости) забросьнелы, збрасьнѐлы
заплечных дел мастер [стака̀т]
запломбированный заплямбава̀ны
заплутать заблудзі̀ць, заблука̀ць
заплывать жиром тлусьцѐць
заповедник зака̀зьнік, [зарочнік]
заповедь запавѐт, нака̀з
запоздалый прыпозьнены, запозьнены, запозны
запоздалый (поздний) позьні
запой [зага̀р]
заполнить (ёмкость) напоўніць
заполнить (бланк) апіса̀ць
заполучить даста̀ць
заполучить (раздобыть) разжы̀цца (чаго?), прыстара̀цца (чаго?), раздабы̀ць (чаго?)
заполучить (получить) атрыма̀ць
заполыхать запала̀ць, запалымнѐць, загарэ̀цца, зашуга̀ць
запоминающее устройство запаміна̀льная снадзь (прыла̀да)
запомнить запомніць, запамята̀ць
запонка за̀пін(ь)ка
запор (засов) зава̀ла
запор (железный засов) штаба̀, кля̀мбра
запор (задвижка) за̀саўка, ры̀гель
запор (желудка) затрыма̀ньне, за̀цьвердзь
Запоррожская Сечь Запароская Сѐча
запорожский запароскі
запорошенный зацяру̀шаны
запорошенный (засорённый) запару̀шаны
запоясать падпераза̀ць
заправила верхавод(а)
заправить (машину, баллон, каттридж) запра̀віць
заправить (край, конец чего-либо куда-либо) засу̀нуць, уста̀віць, укла̀сьці
заправить (снарядить) нала̀дзіць, прыла̀дзіць
заправить (приготовить) падрыхтава̀ць
заправить (рубашку в штаны) увабра̀ць
заправить (кул.) запра̀віць, закра̀сіць, заваложыць
заправить (сметаной, молоком) пабялі̀ць, падсіві̀ць
заправить (салом) засква̀рыць
заправить (кашу маслом) зацѐрці
заправить (нутряным салом) затаўчы̀
заправить (мукой) падкалаці̀ць
заправлять делом верхаводзіць; вѐсьці рэй
заправка (свиным, нутряным салом) за̀таўка
заправский сапра̀ўдны, запра̀ўдзкі
запрашивать (делать запрос) запы̀тваць
запрашивать (цену) запрошваць
запрет забарона, зака̀з
запретный забаронены, зака̀заны
запрещать забараня̀ць, зака̀зваць
заприметить запрыкмѐціць, заўва̀жыць, зацѐміць
запрокидывать закіда̀ць, адкі̀дваць
запрокидывать голову задзіра̀ць галаву̀ (голаў)
запропаститься (запропасть) прапа̀сьці, загубі̀цца, дзѐцца, [закуёўдзіцца]
запрос (требование разъяснения) за̀пыт
запрос (вопрос) запыта̀ньне
запросто папросту, проста, без рацымоніі
запросы (духовные) запатрабава̀ньні
запруда гаць, грэ̀бля, за̀ставень, та̀ма
запрудить загаці̀ць, затамава̀ць
запряжка (действие) запрага̀ньне
запряжка запрэ̀жка, калама̀жка
запряжка (упряжь) збру̀я
запрясть ушами (о лошади) застры̀гчы вуша̀мі
запрятать схава̀ць
запрячь запрэ̀гчы
запрячь лошадь в корень запрэ̀гчы каня̀ ў аглоблі
запугать запалохаць, запужа̀ць
запустеть запустава̀ць
запустить (болезнь) зада̀ўніць
запустить (космический корабль) запусьці̀ць
запустить (хозяйство) занядба̀ць, заняха̀ць, [затохліць]
запутанность заблы̀танасьць
запутанный заблы̀таны
запутать заблы̀таць
запутать след сьлед змы̀ліць
запушить запарашы̀ць
запущенный (заброшенный) заняха̀ны, занядба̀ны
запыхаться зады̀хацца, заха̀кацца, засапці̀ся
запястье (анат.) прыдалоньне, плюсна̀, прыцэ̀ўка
запятая коска
запятнать запля̀міць
зарабатывать зарабля̀ць
заработать (денег) зарабі̀ць
заработать (о машине) пача̀ць працава̀ць
заработать (начать действовать) пача̀ць дзѐйнічаць
заработная плата (зарплата) заробак
заработный заробны
заработок заробак
заработок (на сплаве леса) [фракт]
заравнивать зароўніваць, зараўноўваць
зараза зара̀за
зараза (перен.) зара̀за, пошасьць
заразительный зара̀зьлівы
заразиться заразі̀цца, набра̀цца хваробы
заразная болезнь зара̀зная (чаплі̀стая, ліпля̀вая, набіру̀шчая) хвароба
заранее за̀гадзя, заранём, напѐрад, [задалягодзь]
заранее говорю тебе кажу̀ табѐ згары̀
зарасти зарасьці̀
зарасти травой зьдзірванѐць, утравѐць
зарастить (растительностью) зарасьці̀ць
зарастить (заживить) загаі̀ць
зардеть зажаўрэ̀ць, зачырванѐць, зардзѐць
зарекаться зарака̀цца
зарево полынь, палані̀ца, палымні̀ца
зарешетить парамаці̀ць
зарисовка замалёўка
зарисовка (лит.) абразок
зариться (на чужое) ква̀піцца, га̀ліцца, хці̀віцца, на̀дзіцца, гна̀цца (за чым?), [я̀гліцца]
зарница бліскаві̀ца, зігаві̀ца, зарні̀ца
заробеть забая̀цца
зародыш зародак, заплодак
зародышевый заплодкавы, зародкавы
заронить (бросить) кі̀нуць
заронить (забросить) закі̀нуць
заронить (вызвать, возбудить) вы̀клікаць, узбудзі̀ць, пасѐяць
заронить сомнение вы̀клікаць (узбудзі̀ць) сумненьне, сумнѐў
заронить семя (перен.) пасѐяць насѐньне; кі̀нуць зѐрне
зароптать пача̀ць нарака̀ць
заросль за̀расьнік
заросший зарослы, [заха̀шчаны]
зарубежный замѐжны, закардонны
зарубить себе на носу запіса̀ць сабѐ на лобе; упрытоміць сабѐ
зарубка (выемка) засѐчка, заці̀нак, заці̀н, карб
заругать вы̀лаяць, зла̀яць
заручиться поддержкой запамагчы̀ся
заря (окраска горизонта) зара̀
заря (раннеее утро) золак, досьвітак
заря (перен.) зара̀нка, зара̀нак
зарябить зарабаці̀ць
зарябить (в глазах) замітусі̀цца, забры̀ніць
заряд зара̀д
заряд (для выстрела) ладу̀нак, набой
зарядить зарадзі̀ць
зарядить (ружьё) запры̀жыць, наладункава̀ць, набі̀ць
зарядить (о дожде и под.) пача̀ць заложна што-колечы рабі̀ць, узя̀цца, залажы̀цца
зарядный ящик набойная скры̀ня
заряжай! набіва̀й!
засада залога, [за̀сака], [сѐджа]
засаливать (сало) засольваць, салі̀ць
засаливать (рукава) зашмальцоўва̀ць, засьлемаза̀рваць, зацухмольваць
засахарить зацукрава̀ць, засаладзі̀ць
засверкать заблі̀скаць, забліскацѐць
засверкать (переливаясь) зазіхцѐць, зазіхацѐць, замігцѐць,замігацѐць
засверкать (заблестеть) заблішчэ̀ць
засветить (начать светить) засьвяці̀ць
засветить (фонарь, свечку) запалі̀ць
засветло повідну, за̀відна, за̀сьветла, да цёмнага
засвидетельствовать засьвѐдчыць
засвидетельствовать почтение вы̀казаць пашану
засвидетельствованный засьвѐдчаны, высьвѐдчаны
заседание пасѐджаньне
заседатель ла̀ўнік, асэ̀сар
заселять засяля̀ць, аса̀джваць, залюдня̀ць
засень за̀цень
засидеться в девках завекава̀ць
заскорузлый закарэ̀лы, закаржанѐлы, зашкару̀плы
заскрипеть заскрыпѐць, заскры̀паць, зарыпѐць, зары̀паць
заслащенный засалоджаны
заслонка за̀сланка
заслуживает внимания заслугоўвае на ўва̀гу; ва̀рты ўва̀гі
заслушание заслу̀хваньне
заслушать заслу̀хаць
заслушивание заслухоўваньне
заслышать счуць
заслышать (услышать) пачу̀ць, учу̀ць
заслушивать заслухоўваць
заслюнивать засьлі̀ньваць
засматриваться загляда̀цца
заснуть в сидячем положении засну̀ць сѐдзячы
засов зава̀ла, за̀саўка
засов (замка̀) ры̀гель
засовеститься засаромецца
засол (действие) засольваньне
засол (способ) засол
засопеть засапці̀
засорить засьмѐціць
засорить (загрязнить) забру̀дзіць
засорить (забить сором, грязью) забі̀ць
засорить (о глазах) запарушы̀ць
засосать (начать сосать) засмакта̀ць, засса̀ць
засосать (поглотить) засмакта̀ць, усмакта̀ць
засохший засохлы, засьмя̀глы, закарэ̀лы, вы̀петраны
засохший (хлеб) каржа̀вы, закаржэ̀лы
заспанный (вид) прыспа̀ны
заспать ребёнка прыспа̀ць дзіця̀
застава рага̀тка, заста̀ва
заставить (полку книгами) заста̀віць, пазастаўля̀ць
заставить (принудить) прыму̀сіць
застаиваться застойвацца
застать (врасплох) засьпѐць, заста̀ць
застегнуть зашпілі̀ць, заплікну̀ць, запіну̀ць, засьцібну̀ць
застеклить зашклі̀ць
застелить засла̀ць
застенок катава̀льня, катоўня
застенчивый сарамлі̀вы, сарамя̀жлівы
застёжка за̀пінька, за̀шпілка, за̀сьцібка, су̀шпілка, спона, агра̀фа
застить за̀ставаць, за̀сьціць
застичь заста̀ць, засьпѐць, заскочыць, [заскі̀чыць]
застичь (захватить) захапі̀ць
застлать засла̀ць
застой застой, прыпы̀н, стагна̀цыя
застолье застоліца
застонать застагна̀ць
застонать (жалобно) заѐнчыць
застонать (от боли) заеката̀ць
застращать застра̀шыць, запужа̀ць, запалохаць, загразі̀ць
застреха застрэ̀шак, застрэ̀шша, падстрэ̀шша, дармавѐс
застройка забудова, забудоўля, забудава̀ньне
заструг шархѐбель
застрять захра̀снуць, засѐсьці, загру̀знуць
застрять (задержаться) затрыма̀цца, заба̀віцца
застрять (запропаститься) прапа̀сьці, загубі̀цца, дзѐцца
застрять (замешкаться) замару̀дзіць, [задля̀кацца]
застрять (оказаться в трудном положении) захра̀снуць
заступ жалязьня̀к, капа̀ч, ры̀даль, грацоўка
заступать дорогу заступа̀ць (перайма̀ць) дарогу
заступаться [заўзіма̀цца (за каго?)], стая̀ць (за каго?), барані̀ць (каго?), дапамага̀ць (каму̀?)
застывший засты̀(г)лы, закля̀клы, закаржэ̀лы
застыдить засароміць, засарама̀ціць
застыть засты̀ць, засты̀гнуць, закля̀кнуць, закаржэ̀ць
засуетиться замяту̀шыцца, замітусі̀цца
засунуть засу̀нуць
засунуть (запихнуть) зап(і)хну̀ць
засунуть (неизвестно куда) запраторыць, закобаць
засусоленный засьлі̀нены, зацухмолены, зашмальцава̀ны, заьлемаза̀раны
засуха за̀суха, за̀сха, за̀суш
засучить засука̀ць
засучить (рукав) закаса̀ць
засучить (подвернуть) падкаса̀ць
засыпа̀ть (сном) засына̀ць
засыпа̀ть (яму) засыпа̀ць, гаці̀ць
затаить дыхание прытаі̀ць дух
затаить злобу заця̀цца
затаить обиду кры̀ўду спраўля̀ць
затаскивать (одежду) заношваць
затвердеть зацьвярдзѐць, закалянѐць
затвердеть (сильно) сцаглѐць, сцындрэ̀ць
затвердить (урок) завучы̀ць на па̀мяць
затвор (ружья) замок
затвор (двери и под.) за̀саўка, ры̀гель, за̀шчапка
затвор (церк.) пустэ̀льніцтва
затвор (келья) кѐльля
затворить зачыні̀ць, стыкну̀ць
затворник (церк.) пустэ̀льнік, [за̀чнік]
затворник (перен.) самотнік, пустэ̀льнік, адзінѐц
затворничество пустэ̀льніцтва, [за̀чнае жыцьцё]
затворяться зачыня̀цца, стыка̀цца
затворяться (церк.) адыходзіць (уходзіць) на самоту
затевать заду̀мваць, выду̀мваць, нава̀жваць
затевать (начинать) распачына̀ць, пачына̀ць, бра̀цца за спра̀ву
затевать (устраивать) ла̀дзіць, нала̀джваць
затейливый (вычурный) вы̀чварны
затейливый (замысловатый) мудрагѐлісты, заця̀місты, вы̀мудраваны, выштукава̀ны, выду̀мны
затейливый (витееватый) напы̀шлівы
затейливый (забавный) заба̀ўны, ціка̀вы
затейливый (остроумный) дасьці̀пны
затейливый (изобретательный) вынаходлівы
затейник (выдумщик) выдумля̀ч, прыду̀мнік, мудрагѐль
затейник (забавник) ма̀йстра на заба̀вы, заба̀ўнік, штука̀р
затекать зацяка̀ць
затекать (неметь) дранцьвѐць, шэ̀рхнуць
затем (потом) потым
затем (тогда) тады̀, адылі̀
затем (потому) таму̀
затем (с этой целью) заты̀м, для таго
затемнеться пача̀ць цямнѐць
затемнённый зацѐмнены
затемнить зацямні̀ць
затемнить (пригасить) прыцьмі̀ць
затерянность закі̀нутасьць
затеряться в толпе згубі̀цца (схава̀цца) ў натопе
затея (замысел) заду̀ма, [за̀чанка]
затея (забава) заба̀ва, [за̀чанка]
затея (выдумка) вы̀думка, [за̀чанка]
затеять ссору усча̀ць сва̀рку
затеять дело распача̀ць спра̀ву
затёс зачос
затёсанный зачаса̀ны
затишный уголок за̀цішак
затишье заці̀шша, за̀ціш
заткнуть заткну̀ць, затыркну̀ць
затмевать (заслонять) зацямняць, засланя̀ць
затмевать (превосходить) засланя̀ць
затмение (затемнение) зацямнѐньне
затмение (солнца, луны) зацьмѐньне, за̀цьма
затмение (умственное) затлумлѐньне, за̀тлум, [за̀мста]
заток (продольный край ткани) пруг, кра̀йка
затон затока, за̀вань, завоіна, [заха̀бавіца], [атвой], [тоня], [вотлынь], [закуба̀нь]
затор затор, [на̀таўп], [сьціск]
затормозить движение прыпыні̀ць рух
заторопить пача̀ць падганя̀ць, прысьпѐшыць
затопление затаплѐньне, затопа
заточение (в тюрьму) зьняволеньне, увязьнѐньне
заточить (подвергнуть заточению) зьняволіць, пасадзі̀ць, увязьні̀ць, сасла̀ць
заточить (заострить) завастры̀ць
заточить (на точиле) затачы̀ць
затошнить зану̀дзіць
затравка (горн.) запа̀л
затравка (приманка) прына̀да
затравочное отверстие агнява̀я шчы̀ліна
затрапезный (происходчщий за едой) застольны
затрапезный (будничный) бу̀дны, будзёны, штодзённы
затрапезный (поношенный) паношаны
затрапезный (грязный) зашмальцава̀ны, засьлемаза̀раны, зацухмолены
затрата затра̀та
затрата (издержка) выда̀так
затраченный затра̀чаны
затраченный (издержанный) выдаткава̀ны
затребованный запатрабава̀ны
затребовать запатрабава̀ць
затрепать (одежду и под.) зацяга̀ць, занасі̀ць, задры̀паць, збузава̀ць, забры̀ндаць
затрепать (измучить приставанием) зату̀заць, заму̀чыць
затрещина апляву̀ха, поўха, поўх, поўшына, паўхѐніч
затронуть закрану̀ць
затруднение (трудность) ця̀жкасьць, цягоба
затруднение (препятствие) перашкода, зава̀да
затруднение (помеха) замі̀нка
затруднение (задержка) затры̀мка
затруднительное положение ця̀жкае становішча; ату̀га
затруднительный цяжкава̀ты, заця̀жкі, ця̀жкі
затруднять (положение) ця̀жыць, абця̀жваць, абцяжа̀рваць, ускладня̀ць
затруднять (положение) ця̀жыць, абця̀жваць, абцяжа̀рваць, ускладня̀ць
затруднять (положение) ця̀жыць, абця̀жваць, абцяжа̀рваць, ускладня̀ць
затруднять (положение) ця̀жыць, абця̀жваць, абцяжа̀рваць, ускладня̀ць
затруднять (положение) ця̀жыць, абця̀жваць, абцяжа̀рваць, ускладня̀ць
затрусить (засыпать) зацерушы̀ць
затрусить (пойти рысцой) затру̀хаць, пабѐгчы трушком
затуманить затума̀ніць, заімглі̀ць
затуплять затупля̀ць, [масколіць]
затуркать зату̀заць, загна̀ць, зацю̀каць
затухать (угасать) загаса̀ць, га̀снуць
затухать (о радиоволнах) затуха̀ць
затхлость за̀тхласьць, за̀тха, прытохласьць
затхлый за̀тхлы, прытохлы, пры̀тхлы
затылок паты̀ліца
затычка за̀тычка
затычка (самодельная) за̀ткала, за̀тка
затычка от пустого двора ад пустой ха̀ты кля̀мка
затягиваться льдом сьціна̀цца
затягиваться тучами хма̀рыцца, кунѐжыцца
затяжка (у штанов) учку̀р
затяжная болезнь абложная хвароба
затянуть (в кусты) зацягну̀ць, завалачы̀
затянуть (петлю) зашморгнуць, залыга̀ць
затянуть (дымкой) засму̀жыць, завалака̀ць
затянуть (на долгий срок) зада̀ўніць
затянуть (в дурную компанию) зацягну̀ць, зава̀біць, залыга̀ць
затянуться на все пуговицы усьці̀пнуцца
затянуть проволокой задратава̀ць
зауздать закілза̀ць, зацугля̀ць, забрыта̀ць, [засклю̀жыць]
заумь мудрагѐльства
заунывный тужлі̀вы, нудлі̀вы
заупокойный заду̀шны, паміна̀льны, хаўту̀рны
заупрямиться заўпа̀рціцца, упѐрсьціся, занараві̀цца, занату̀рыцца, закапы̀рсьціцца, закапы̀ціцца, закабы̀зіцца
заурядный звыча̀йны, пасярэ̀дны, серадовы
заусенец(а) (на пальце) жы̀віца, заногціца, лушча̀віна
заусенец(а) (на предмете) задзі̀рына, жы̀галь, за̀ўшыца
заутреня (церк.) ю̀трань
заушать (давать пощёчину, бить по уху) апляву̀шваць, апляву̀ху (поўху, поўшыну, паўхѐніча) дава̀ць
заушать (оскорблять) абража̀ць
заушать (порочить) га̀ньбіць
зафрахтовать зафрактава̀ць, [засна̀чыць]
захаживать заходзіць, навѐдваць
Захарий Заха̀р
захват (города) захоп
захват (серпа, косы) за̀йма
захватанный зала̀паны, забру̀джаны
захватнический захопніцкі
захватчик захопнік
захватывать захопліваць
захватывать (быть увлекательным) захапля̀ць
захватывать (загрязнять) зала̀пваць, забру̀джваць
захватывать дух дух займа̀ць
захватывающий які захапля̀е, захапля̀льны, захапля̀ючы
захворать захварэ̀ць, заняду̀жыць
захирелый чэ̀злы, змарнѐлы, счаўрэ̀лы, сла̀бкі, [цьві̀глы], [зныдзѐлы]
захирелый (пришедший в упадок) заняпа̀лы, падупа̀лы
захлебнуться (водой) захлыну̀цца
захлебнуться (перен.) захліпну̀цца
захлестнуть (водой) захлісну̀ць, заплю̀хнуць, залі̀ць
захлестнуть (верёвкой и т.п.) зашморгнуць
захлестнуть (верёвкой за шею, рога) залыга̀ць
захлестнуть (перен.) захлісну̀ць, захапі̀ць
заход заход, за̀йсьце
заход (светила) за̀хад
заходи! заходзься! заходзь!
заходить заходзіць
заходить (начать ходить) захадзі̀ць
заходить далеко удава̀цца
заходить с поздравлением заві̀тваць
заходиться (устать от ходьбы) захадзі̀цца
заходиться смехом заходзіцца ад сьмѐху
захождение за̀йсьце, заходжаньне, заход
захожий захаджа̀лы, пры̀шлы, заходзень, за̀хадзень
захолустье глухмѐнь, глухі̀ куток, застароньне
захотелось (очень сильно) закарцѐла, заману̀лася, зары̀мсьціла, напёрла, пару̀піла, забажа̀лася
захотеть захацѐць
захотеть (непомерно) забажа̀ць
захотеть (немного) заману̀ць
захотеть (сильно) закарцѐць
захудалый заняпа̀лы, убогі, [на̀зны]
зацепка (действие) зачаплѐньне, зачэ̀пка
зацепка (в расследовании) зачэ̀пка
зацепка (приспособление) зачэ̀пка, почапка, гак, закаклю̀чка
зацепной зачэ̀пны
зачастую часьцяком, почасту
зачатие зача̀цьце, запача̀цьце
зачаток (биол.) зача̀так, [панос]
зачаток (перен.) пача̀так
зачать ребёнка панѐсьці
зачахлый чэ̀злы, счаўрэ̀лы
зачем чаго
зачем (для чего) навошта, нашто
зачем (почему) чаму̀
зачем тебе всё это нужно? навошта (нашто) табѐ ўсё гэ̀та патрэ̀бнае
зачем ты пришёл? чаго ты прыйшоў?
зачем я не поэт? чаму̀ я не паэ̀т?
зачервиветь зачарві̀вець, зарабачэ̀ць
зачеркнуть закрэ̀сьліць, закасава̀ць
зачерпнуть зачэ̀рпнуць, зачэ̀рпаць, зачарэ̀піць, засілі̀ць
зачесалось (сильно захотелось) закарцѐла, заману̀лася, зары̀мсьціла, напёрла, пару̀піла, забажа̀лася
зачесть залічы̀ць
зачёркнутый закрэ̀сьлены, закасава̀ны
зачёт (действие) залічэ̀ньне, залі̀к
зачёт (вид испытания) залі̀к
зачётка заліковая кні̀жка
зачётный заліковы
зачинатель зачына̀льнік
зачинатель (инициатор) пачына̀льнік, ініцыя̀тар
зачинщик завада̀тар, завада̀тай, звадыя̀ш
зачуять учу̀яць
зашеек (зашеина) ка̀рак, закаршэ̀ль, каршэ̀нь
зашибать (ударять) цяць, пѐрыць
зашибать (до смерти) забіва̀ць
зашибать копейку грошы аграба̀ць (гнаць, абрыва̀ць)
зашипеть (о гусях) засы̀каць
зашипеть (о гадюке) засіпѐць
зашипеть (о сале) засква̀рыцца
зашить (наскоро) забэ̀рсаць
зашиться (в кусты) зашы̀цца, зашыпу̀ліцца
зашлёпать (что-либо грязью) задры̀паць, заплю̀ндрыць
зашнуровывать заба̀рсваць
заштопать зацырава̀ць
заштукатурить затынкава̀ць
защёлка за̀шчапка
защёлка (прицела в ружье) заскочка
защита абарона
защита (предохранение) засьцярога
защита (охрана) ахова, зату̀ла, заслона
защита диссертации абарона дысэрта̀цыі
защита крепости абарона крэ̀пасьці (фартэ̀цы)
защитник абаронца, абаронец, абароньнік
защитная окраска ахоўная афарбоўка
защитные средства ахоўныя сродкі
защитный абаронны
защитный (предохранительный) засьцерага̀льны
защитный (охранный) ахоўны
защитный комплекс абаронны комплекс
защитный лес ахоўны (заслонны) лес
защитный цвет табачковы (зелянковы, зелянцовы) колер
защищаемый город абараня̀ны горад
защищаемый (юр.) падабаронны
защищать крепость абараня̀ць крэпасьць (фартэ̀цу)
защищать мать барані̀ць ма̀ці
защищать от заболевания засьцерага̀ць ад захворваньня
защищать проект абараня̀ць праѐкт (пражэ̀кт)
защищать патентом патэнтава̀ць
заявитель зая̀ўнік
заявление зая̀ва
заявочные знаки (юр.) капцы̀
заядлый заўзя̀ты
заяц за̀яц
заяц (белый) бяля̀к
заяц (ласк.) пілі̀п
заяц -русак шара̀к
заячий заѐчы
заячий жир скром
заячья капуста (бот.) расходнік вялі̀кі
звание годнаьць, стан
звательный падеж клі̀чны склон
звать (призывать) клі̀каць, гука̀ць, зваць
звать (приглашать) запраша̀ць, прасі̀ць
звать (именовать) зваць
звезда зорка
звезда (вечерняя) вечарні̀ца
звезда (падающая) зьні̀чка
звезда (утренняя) зарані̀ца, зара̀нка
звездануть агрэ̀ць, ба̀цнуць, заѐхаць, джву̀гнуць
звездопад зарапа̀д
звездочёт зьвязда̀р
звездчатка (бот.) зоркаўка, грызьня̀к, макры̀ца
звено зьвяно, вязьмо, вянцо, злучво, колца, калѐнца, агніво
звено (забора) пра̀сла
звено (нижнее в срубе) падва̀ліна
звено (пионерское) зьвяно
звено (плота) клѐйна, ла̀ўка
зверобой (бот.) сьвятая̀ньнік
зверёныш зьвераня̀, зьверанё
звериный зьвѐравы, зьвяры̀ны
зверовод зьвяроўнік
зверски па-зьвѐрску
зверски (свирепо) лю̀та
зверски (очень сильно) страшэ̀нна
зверствовать лю̀таваць
зверюшка зьвярок
зверь зьвер
звёздно зорна
звёздно и ясно вѐдрана
звёздный (относяшийся к звёздам) зорачны, зоркавы
звёздный (усеянный звёздами) зорны
звёздный дождь зоркавы дождж
звёздчатый зорчаты
звёзды считать (ротозейничать) варон страля̀ць
звон звон
звонить звані̀ць
звонить (в колокола) бомкаць, ба̀ўкаць, буні̀ць
звонить (по телефону) тэлефанава̀ць
звонить (в колокольчик) дзылі̀нкаць
звонкая манета мэталёвыя грошы
звук (з)гук
звук (пронзительный) голск, зык
звуковой (з)гукавы̀
звучание гуча̀ньне
звучащее тело гуча̀льнае цѐла
звучный гу̀чны, зы̀чны, голскі, [рэ̀сткі]
звяканье бразгата̀ньне, бра̀згат
звякать бра̀згаць, бражджа̀ць
здание буды̀нак
здание (отдельно стоящее) буды̀ніна
здание (строительная система) будова
здесь тут, ту̀тай, ту̀така, ту̀тка
здешний тутэ̀йшы, на̀скі
здороваться віта̀цца, здароўкацца, дава̀ць дзень
здороваться за руку ру̀кацца
здоров (на что?) ма̀йстра (маста̀к) (на што?)
здоров врать ма̀йстра (маста̀к) хлусьні̀
здоров как бык здаровы як ры̀жкі баровы; здаровы як тур
здоровенный здаравѐнны, вялі̀зазны
здоровенный (сильный) моцны, ду̀жы
здороветь здаравѐць
здороветь (выздоравливать, поправляться) ачуньваць, ду̀жаць, акры̀йваць, вычу̀хвацца, става̀ць на здароўі
здороветь (становиться сильнее) дужэ̀ць, мацнѐць
здоровила здаравѐц, здаравя̀ка, здараўча̀к, крагѐль, маца̀к
здоровила (ленивый) басі̀ла
здорово (полезно для здоровья) здорава
здорово (приветствие)! здароў! як маесься?
здорово (чокаясь)! будзьце (здаровы)!
здо̀рово! выда̀тна! фа̀йна!
здоровый здаровы
здоровый (сильный) ду̀жы, моцны
здоровый (большой) вялі̀кі, вялі̀зны
здоровье здароўе
здоровьице здаровейка
здоровяк здаравѐц, здаравя̀ка, здараўча̀к, крагѐль, маца̀к
здрав и невредим жывы й здаровы
здравие здароўе
здравия желаем! добрага здароўя! віта̀ем!
здравица заздароўніца
здравница здароўніца
здравомыслие цьвярозы розум
здравомыслие (рассудительность) разва̀жнасьць, разва̀жлівасьць
здравомыслие (трезвость) цьвярозасьць, [чы̀тасьць]
здравомыслящий разва̀жны, разу̀мны, зь цьвярозым розумам
здравоохранение ахова здароўя
здравствовать (быть здоровым) быць здаровым, быць у добрым здароўі, здолець
здравствовать (жить) жыць
здравствовать (процветать) квітнѐць
здравствуй! добры дзень! дабры̀дзень! здароў! віта̀ю! дабрасла̀ў!
здравствуйте! добры дзень! дабры̀дзень! здароўцейка! дабрасла̀ў!
здравый (разумный, правильный) здаровы
здравый ум (смысл) клёк; цьвярозы розум
зебра зэ̀бра
зев (пасть) зя̀па, па̀шча, ля̀па
зевака (ротозей, разиня) загава̀йла, салапя̀ка, разява̀ка
зевать пазяха̀ць
зевать (пропускать что-либо) правочваць, празя̀пваць, правароньваць, прага̀пваць, праштропваць
зевать (глазеть) казѐрыць, казѐліць, вы̀рачкі прадава̀ць, дзівава̀цца
зевать от скуки пазяха̀ць з нуды̀
зевать по сторонам варон страля̀ць
зевок позех
зевота пазяха̀ньне
зегзица зязю̀ля
зеленеть (об озимых) рунѐць
зеленеющий абзелянѐлы, які̀ зелянѐе
зеленоватый зялёністы, зеляня̀вы
зеленчук (бот.) дабраполь
зеленщик зеленя̀р, сьлѐтнік
зелень зеляні̀на
зелень (овощи) зялѐніва, сьлѐціва, гародніна
зелень (краска) зѐлень
зеленя рунь
зелёный зялёны, маёвы
зелье зѐльле
зелье (травы) зёлкі
зельц (кул.) вантрабя̀нка, каўбу̀х
земелька зямѐлька, зѐмка
земледелие земляробства, рольніцтва
земледелец земляроб, ара̀ты, ара̀ч, ратай, рольнік
землекоп граба̀р, [хорык]
землемер каморнік
землемерное дело каморніцтва
землемерный каморніцкі
землеописание земляпі̀с
землепашец земляроб, ара̀ты, ара̀ч, ра̀тай, рольнік
землетрясение землятру̀с
землеустройство землеўпара̀дкаваньне
земли (церковные) [уру̀га]
земляк зямля̀к, [крывѐц]
земляника суні̀цы
земноводные (зоол.) вадазѐмнікі
земной зямны̀, зѐмны
земной поклон дазѐмны паклон
земной шар зѐмная ку̀ля
зенит зэні̀т, пры̀цін
зеница зрэ̀нка, зѐнка
зеркало лю̀стра[зьвярца̀дла]
зеркальный люстра̀ны̀
зеркальце люстэ̀рка
зерно зѐрне
зерно (некачественное) шу̀шамець
зерно (хлеб) збожжа
зерновой зѐрневы
зерновой (хлебный) збожжавы
зерновые збожжа, збожжавыя
зерцало зьвярца̀дла
зёрна зѐрне
зёрнышко зярня̀тка, зѐрнетка, зѐрнейка
зёрнышко (маковое) маку̀лінка
зигзагом (зигзагообразно) улу̀каткі, укрыву̀лькі, умі̀туські, напярэ̀хрыст
зигзагообразный (зигзаговидный) лукава̀ты
зиждить твары̀ць, ствара̀ць
зиждить (строить) будава̀ць
зиждиться грунтава̀цца, абапіра̀цца, асноўвацца, паляга̀ць, трыма̀цца
зимний зімовы
зимняя спячка зімовы сон
зимовалый (о животных) пярэ̀зімак
зимогор абадра̀нец, абшарпа̀нец
зимой узі̀мку
зимушка зі̀мка
Зинаида Зяноўя, Зѐнка
Зиновий Зянон
зияние (действие) зѐўраньне
зияние (пустота, провал) розьзяў
зияние (линг.) розьзяў
зипун жупа̀н
зиять зѐўраць, [зѐціць]
зла не помнить (на ком?) не злава̀ць (на каго?)
злак каласьні̀к
злаковые каласьні̀чныя
златоглавый з залаты̀мі ма̀каўкамі
златокрылый з залаты̀мі кры̀ламі
златоцвет (бот.) грымотнік
злачное место пажыўное мѐсца
злая година ліха̀я часі̀на
злая доля ліха̀я (горкая) доля
злая сила лі̀ха
злиться злава̀ць, злава̀цца, [хулюры̀цца]
зло зло, лі̀ха, злы̀бяда
зло (беда) бяда̀
зло (досада, злость) злосьць
зло (нареч.) злосна
зло (сердито) сярдзі̀та
зло (жестоко) лю̀та
зло насмеяться (над кем?) злосна пажартава̀ць (з каго?), вы̀кпіцца (з каго?)
злоба злосьць, злаба̀
злоба дня надзённая тэ̀ма
злобиться злава̀ць, злава̀цца, мець злабу̀
злобно злосна, у злосьці, зласьлі̀ва
злобный злосны, зласьлі̀вы
злободневный надзённы, пяку̀чы
злобствовать злосьнічаць
злобствовать (злиться) злава̀цца, злава̀ць, верадава̀ць
злобствовать (проявлять жестокость) лю̀таваць
зловещий злавѐсны
зловоние смурод
зловонный смуродный, сьмярдзю̀чы
зловредный злакама̀нны, шкодны
злодей злы̀дзень, ліхадзѐй, злакама̀н, зброд
злодей (преступник) злачы̀нец
злодейство ліхадзѐйства
злодейство (преступление) злачы̀нства
злодеяние ліхадзѐйства, злачы̀нства
зложелатель ліхаду̀мнік, ліхаду̀м, злосьнік
зложелательство ліхаду̀мства, зласьлі̀васьць
злой (проникнутый злом) злы
злой (недобрый) ліхі̀
злой (злобный) злосны
злой (сердитый) сярдзі̀ты
злой (жестокий) лю̀ты
злой дух злыду̀х, нячы̀сьцік, [геб]
злой мороз лю̀ты мароз
злой характер злосны хара̀ктар
злой человек ліхі̀ чалавѐк
злоключение ліхту̀га, ліха̀я прыгода
злоключение (несчастье) няшча̀сьце
злокозненный падсту̀пны, ка̀ведны, зламы̀сны
злонамеренность зламы̀снасьць
злонамеренный зламы̀сны
злонравный злога нораву (абыча̀ю, прыражэ̀ньня)
злопамятный злапа̀мятлівы, злапомны, уры̀сьлівы
злопыхатель зласьлі̀вец
злополучие няшча̀сьце, бяда̀, злозда̀рнасьць
злорадность злаўмі̀льнасьць, злацѐшнасьць
злорадный злацѐшны, злаўмі̀льны
злоречивый зламоўны
злословить абгаворваць, гу̀дзіць
злостный злосны
злостный (злонамеренный) зламы̀сны
злость злосьць
злосчастие зла̀я доля, нѐмарасьць, няшча̀сьце
злосчастный бяздольны, нѐмарасны, няшча̀сны
злоумышленник зламы̀сьнік, злачы̀ннік, злакама̀н
злоумышленный зламы̀сны, злачы̀нны
злоупотребление надужы̀цьце, злоўжыва̀ньне
злочестивый бязбожны
злоязычие плятка̀рства
злюка злосьнік
злющий зьлю̀чы, вельмі злосны
змеевидный вужакава̀ты
змеёныш вужанё, вужаня̀
змей цмок, [хут]
Змей-Горыныч Трыгалоў-Базылі̀шак
змеиный вужа̀чы
змеиться ві̀цца, пятля̀ць
змейка вужа̀чка
змея (зоол.) вужа̀ка
змея (гремучая) бражджаўні̀ца
змея (очковая) акуля̀рніца
змея-медзянка сьлі̀вень
знаемый зна̀ны
знак знак
знак (признак) адзна̀ка
знак (примета) прыкмѐта
знаки препинания зна̀кі прыпы̀нку
знакомиться знаёміцца, запазнава̀цца
знакомый (о человеке) знаёмы, знаёмца
знакомая (о человеке) знаёмая, знакомка
знаменатель дроби (мат.) назоўнік дробу
знаменательный зна̀кавы, знакамѐтны, ва̀жны, вялі̀кi, паказа̀льны, характэ̀рны
знаменатель отношения прогрессии множнік стасу̀нку прагрэ̀сіі
знаменательное слово (грамм.) называ̀льнае слова
знамение знак, [зна̀тамка]
знамение (признак) а(д)зна̀ка, [накмѐтнік]
знамение (символ) сы̀мбаль
знаменитый славу̀ты, слы̀нны
знаменитый (выдающийся) выда̀тны
знаменитый (именитый) знакамі̀ты
знаменовать (з)азнача̀ць (што?), сьвѐдчыць (пра што?)
знаменосец (знаменщик) сьцяганосец, [штанда̀рнік], [хару̀жы], [хару̀нгавы]
знамо дело вядомая рэч
знамя сьцяг, [штанда̀р] [хару̀гва]
знание вѐды, вѐда, [знацьба̀]
знание (знакомство с чем-либо) вѐданьне
знатно! выдатна! файна! добра!
знатный (родовитый) за̀цны, шляхѐтны
знатный (известный) зна̀ны, слы̀нны, вядомы
знаток зна̀вец, зна̀ўца, [гэрц]
знать (человека) знаць
знать (математику) вѐдаць
знать (сословие) шля̀хта, ма̀гнацтва, па̀нства
знать (вводн. сл.) знаць, віда̀ць
знать (должно быть) ма̀быць, му̀сіць, му̀сібыць
знать (вероятно) напэ̀ўна
знать с детства зна̀цца з малѐнства
знать совесть мець сумлѐньне
знать толк (в чём?) разумѐцца (на чым?); мець густ (у чым?)
знахарь замаўні̀к, шапту̀н, [знанѐц]
значащие элементы речи зна̀чныя элемэ̀нты мовы
значение значэ̀ньне
значимость зна̀чнасьць
значимость (важность) ва̀жнасьць
значимость (значение) зна̀чнасьць
значимый зна̀чны
значимый (важный) ва̀жны
значит зна̀кам тым
значительный взгляд шматзна̀чны (выра̀зны) пагля̀д (позірк)
значительный кусок зна̀чны (вялікі) кавалак
значительный человек зна̀чны (пава̀жны, ва̀жны) чалавѐк
значит (вводн. сл.) зна̀чыцца, выходзіць
значить зна̀чыць, азнача̀ць, мець значэ̀ньне
значиться на счету лічы̀цца
значок (нагрудный) зна̀чак
знобит зя̀біць, трасѐ, калоціць
знобить (студить) студзі̀ць, халадзі̀ць
знобкий (боящийся холода) зя̀бкі, мярзьля̀вы
знобкий (причиняющий озноб) золкі, халодны, прані̀зьлівы
зной сьпёка, сьпякота, гарачыня̀, вад, сквар, упа̀л, пры̀пар
знойный сьпякотны, ва̀дны, сква̀рны, гара̀чы, пяку̀чы
знойный (пылкий) па̀лкі, гара̀чы
зоб вальлё, вальля̀к
зобная железа (анат.) вілаві̀ца, вілава̀тая залоза
зобный вальлёвы, вальляковы
зов кліч, покліч
зов (призывающий голос) гука̀ньне
зов (оклик) воклік
зов (приглашение) запрашэ̀ньне
Зодиак (астр.) Задыя̀к, Зьверакру̀г
зодчество дойлідзтва, архітэкту̀ра
зодчество (стро) будаўні̀цтва
зодчий дойлід, архітэ̀ктар
зодчий (строитель) будаўні̀к
зола попел
зола (горячая) пры̀сак
золить (бучить) жлу̀кціць, лугава̀ць
золовка (сестра мужа) залві̀ца, бра̀тавая
золотарь (ювелир) злотнік
золотарь (позолотчик) пазалотнік
золотильщик пазалотнік
золотить пазлача̀ць
золото золата
золото (сусальное) зухазлота
золотоискатель шука̀льнік золата
золотой (цвет) залаты̀
золотой (монета) злоты
золотой жук бедранѐц
золототысячник (бот.) цьвінтарэ̀й
золотуха (болезнь) верадовец, вярэ̀давец, шкрофул, нѐжыць
золотушный верадава̀ты
золотые руки ру̀кі на ўсе шту̀кі
золочённый залочаны
золочёный пазалочаны
золотошвейня гафта̀рня
Золушка Папялу̀шка
зонд зонд, праты̀чка
зонт парасон
зонтик парасонік
зоопарк зьвяры̀нец
зоркий зоркі, гля̀дкі, зірка̀ты
зоркий (проницательный) прані̀клівы
зоркий (пристальный) пі̀льны
зрачок зѐнка, зрэ̀нка
зрелая мысль ста̀лая ду̀мка
зрелище відовішча, [ла̀дзішча], [пазорышча]
зрелый (плод) сьпѐлы
зрелый (о возрасте) ста̀лы
зрение зрок, зор
зреть (созревать) сьпець
зреть (видеть) ба̀чыць
зреть (смотреть) глядзѐць
зримый ба̀чны, відочны, відомы
зритель гляда̀ч, {відоўца}
зрительный зал гляда̀цкая (відоўны) за̀ля, {глядзѐльня}, {відоўня}
зрительский интерес гляда̀цкі інтарэс
зрительный образ зрокавы вобраз
зря дарэ̀мна, ма̀рна, дарма̀, бескары̀сна
зрячий віду̀чы, віду̀шчы
зряшный (никчёмный) нікчэ̀мны
зряшный (бесполезный) бескары̀сны
зряшный (ненужный) непатрэ̀бны
зряшный (напрасный) дарэ̀мны, ма̀рны
зряшный человек нікчэ̀мны чалавѐк
зуб зуб
зуб (в бороне) клец
зуб (напротив глаза) цѐмны зуб, падвочнік
зуб (коренной) ку̀тні зуб, ку̀тнік
зуб (передний) разѐц
зуб мудрости позьні зуб, красьля̀к
зубастый зуба̀ты
зубной венец (анат.) вярхоўка зу̀ба
зубной врач зубны̀ лѐкар, данты̀ст(ы), [зубаса̀д]
зубоскал выскаля̀ка, вы̀шчарка, скалазу̀б, зубашчэ̀р
зубоскалить выскаля̀цца, вышчара̀цца, зу̀бы галі̀ць
зубочистка калыпок
зубр зу̀бар
зубрить (насекать зубья) зубі̀ць
зубрить (делать зазубрины) вышчэ̀рбліваць, вызу̀бліваць
зубрить (бессмысленно заучивать) зубры̀ць
зубчатый зубкава̀ты, зубча̀сты, дзюбча̀сты
зубы (экспр.) баля̀скі, вѐсьніцы
зубянка (бот.) зубні̀ца
зуд сьверб, сьвярбота, сьвярбя̀чка, сьвярбёж
зудеть (чесаться) сьвярбѐць
зудеть (о насекомых) зу̀мкаць
зудеть (докучать одним и тем же) дакуча̀ць, назаля̀ць
зыбкий зы̀бкі
зыбкий (неопределённый) невыра̀зны
зыбкий (колеблющийся, неустойчивый) хі̀сткі
зыбь зыб, зы̀баньне, калыба̀
зычный зы̀чны, гу̀чны, прарэ̀зьлівы
зяблик берасьця̀нка
зябнуть зя̀бнуць, калѐць, карчанѐць, мёрзнуць, залѐць
зябь зя̀бліва