gallery/fb_icon
gallery/book_logo
Радыё Свабода
жаба (земляная) рапу̀ха, ралѐйная жаба, ворапаўка, земляні̀ца 
жабий жа̀бін, жабі̀ны
жабры шчы̀бры, шчэ̀бры, шчэ̀лепы, жэ̀бры, зя̀бры
жаворонок жаваронак, жаўру̀к
жаворонок (лесной) янчу̀к
жаворонок (хохлатый) сьмяцю̀х
жадно сква̀пна, пра̀гна, хці̀ва
жадный пра̀гны, прагаві̀ты, сква̀пны, хці̀вы, [аскомлівы]
жадюга (жадина) хці̀вец, жмі̀нда, скна̀ра, скупяндзя̀й
жажда (победы) пра̀га
жажда (сильное желание пить) сма̀га
жаждать (сильно хотеть) пра̀гнуць, я̀гліць
жаждать (хотеть пить) сма̀гнуць, пра̀гнуць, хацѐць піць
жаждущий славы пра̀гны да сла̀вы
жалеть шкадава̀ць, [жалкава̀ць]
жалить жыга̀ць, джгаць, стрыка̀ць
жалкий (ничтожный) жалюва̀рты, нікчэ̀мны, на̀зны, [сьлемаза̀рны]
жалко шкада̀
жало жыга̀ла, джагло, джга̀ла
жалоба ска̀рга
жалобный ска̀ргавы
жалобный (жалостливый) жаласны
жалобщик ска̀ржнік, жальбі̀т
жаловаться ска̀рдзіцца, жа̀ліцца
жалость шкадава̀ньне, жаль
жалюзи рашацѐнь
жандарм жанда̀р
жанр жа̀нар
жара сквар, сьпёка, гарачыня̀, вад
жар-жаром вар-ва̀рам
жарить (вообще) сма̀жыць
жарить (на огне) сква̀рыць
жарить (бобы, семечки) пра̀жыць
жарить (рыбу) пячы̀
жарить (о солнце) пячы̀, палі̀ць
жарко горача, сьпякотна, сква̀рна
жарко̀е смажані̀на, пячэ̀ня, пражані̀на, пражэ̀ня
жаровня жараток
жасмин язьмі̀н
жатва жніво
жатвенный жні̀ўны
жатка жняя̀рка
жаться (в кучу) ці̀снуцца
жаться (в комок) ку̀рчыцца, сціска̀цца
жаться (к груди) тулі̀цца, прыціска̀цца, гарну̀цца
жахнуть жарну̀ць
жбан збан
жвакать жмя̀каць
жвачка жу̀йка, жва̀ка, жва̀чка
жвачный жу̀йкавы
жгут жгут
жгут (матерчатый) пы̀тка, жгур
жгут (из прутьев) ві̀тка
жгутик жгуток, жгурок, бізунок
жгутиковые (биол.) {жгурковыя}
жгучий пяку̀чы
ждать чака̀ць
ждать с минуты на минуту надчэ̀кваць
жевать жваць, жмя̀каць
жевать (с закрытым ртом) кѐўчыць, му̀мліць
жезл жазло
желание жада̀ньне, жадоба
желание (сильное) бажа̀ньне
желание (ненасытное) бажавольле
желательно пажада̀на
желатин клѐйчык
желать (кому-либо) зы̀чыць, [ра̀чыць]
желать (себе) жада̀ць
желать (лишнего) бажаволіць
желать (надоедая просьбами) я̀гліць
желающий ахвотны
желвак жаўла̀к
желе дрыжэ̀ль
железа залоза
железка жалѐзіна
железная дорога чыгу̀нка
железнодорожник чыгу̀начнік
железнодорожная ветка чыгу̀начнае адгалiнѐньне
железное здоровье (у него) сякѐру зьѐсьці (можа)
железные нервы (у него) адпорнае сэ̀рца (мае)
железный блеск (геол.) зялѐзны блішча̀к
железный лом жалѐзьзе
желна жаўна̀
желтеть жоўкнуць
желтеть (о злаковых) палавѐць
желтизна прожаўць, жаўціня̀, жаўцё
желток жаўток
желторотый птенец галапу̀пак
желтуха (мед.) жаўця̀ніца, жаўта̀чка
желудок стра̀ўнік, кіндзю̀к (разм.)
Жемайтия Жмудзь, Жамойць
жеманиться манѐжнічаць
жеманный манѐжны
жемчуг пѐрлы, [жомчуг]
жемчужина пѐрліна
жена жонка
жена (дяди) дзя̀дзіна
жена (кузнеца) кавалі̀ха
жена (маёра) маёрча
жена (портного) краўчы̀ха
женитьба жані̀мства, ажанѐньне, шлюб
жениться (на ком?) ажаніцца (з кім?), адружыцца (з кім?), пабрацца (з кім?)
жених малады̀
женский жаночы
женский пол жаночы стан
женственность жаноцкасьць
женственный жаноцкі
женщина жанчы̀на
женщина (без дела ходящая по избам) пасялу̀ха, пасёльніца, паха̀тніца, паха̀туха, халамэ̀йніца
женщина (бездетная) бязьдзѐтуха
женщина (брошенная) пакіда̀нка, пакі̀нда
женщина (ветреная) ханжава̀тка, легамэ̀нта, сьві̀ста
женщина (вспыльчивая) сі̀кша
женщина (вышедшая замуж без сватовства) набіва̀нка
женщина (глупая) рэ̀ся
женщина (голая) наготка
женщина (излишне любопытная) мы̀хля
женщина (долговязая) ды̀рда, ды̀лда, голда
женщина (замужняя) кабѐта, заму̀жка, заму̀жніца
женщина (ленивая) чыпчылі̀ндра, лапѐза
женщина (лёгкого поведения) палу̀дзеўка, выляжа̀нка, валя̀ўка, марцэ̀ля, на̀крутка, прасталы̀тка, прафу̀ра
женщина (ловкая) гру̀ня
женщина (молодая) маладзі̀ца, маладу̀ха
женщина (надменная) глёра
женщина (неряшливая, неаккуратная) хлю̀ндра, нязгра̀я, няхлю̀йка, ры̀нда, лаху̀дра, салоха, чулі̀ндра, чупера̀дла, па̀ца
  каўты̀га, каструба̀, хандэ̀бля, халайда̀, нѐгалда, клу̀ня, андрыхлю̀пка, задры̀па, ха̀зя
женщина (очень жадная) бірулі̀ха
женщина (полная, неуклюжая, неловкая, вярэ̀кша, таўпѐка-няўмѐка, лялёта, дулѐпа, голда, грохва, дзы̀га, драпѐня, кувёха,  
неповоротливая) ла̀бза, лакі̀за, лапѐза, цяцёха
женщина (полная) сапутэ̀рня
женщина (полная, тяжёлая в ходьбе) цёхця
женщина (полная, брюхатая) барабоха
женщина (работящая) шчыру̀ха
женщина (разведённая) развадня̀чка, разводка
женщина (сварливая) цы̀тра
женщина (сорокалетняя) саракоўка
женщина (трущая лён) тра̀ля
женщина (треплящая лён) трапа̀льніца
женщина (хитрая) хі̀трыца
женщина (угрюмая) пахму̀рніца
женщина (чужая) чужані̀ца
женщина-банкир банкі̀рка
женщина-врач лѐкарка
женщина-космонавт касмана̀ўтка
женщина-президент и т.д. прэзыдэ̀нтка й г.д.
женщины жанчы̀ны, жанкі̀, кабѐты
жердь жэ̀рдка
жердь (отдельная) жардзіна
жерди жэ̀рдкі, жардзё
жеребая (кобыла) жарэ̀бная
жеребёнок жарабя̀, жарабё
жерех (рыба) дзелясьпёр
жерла орудий смотрят на неприятеля жаролы гарма̀таў павѐрнутыя (наста̀ўленыя) на ворага
жерло жарало
жернова жорны
жерновщик жарнасѐк, жарнаклёў
жертва ахвя̀ра, [аброк]
жертвенник ахвя̀рны аўта̀р
жертвовать ахвярава̀ць, [абрака̀ць]
жертвоприношение ахвярава̀ньне, [абрака̀ньне]
жест гэст
жестокая сеча непамілу̀йная ва̀лка
жестокий жорсткі, лю̀ты, бязьлі̀тасны, нелітасьці̀вы, непамілу̀йны, [акру̀тны]
жестокосердый з камѐнным сэ̀рцам, закамянѐлага сэ̀рца
жестокость лю̀тасьць, жорсткасьць, [акру̀тнасьць]
жесты и мимика мі̀гі
жесть бля̀ха
жестяная мастерская  бляша̀рня, бляха̀рня
жестянка бляша̀нка
жестянщик бляха̀р
жестяный бляша̀ны
жетон жэтон, пазна̀мак
жечь (бумагу, дрова) палі̀ць
жечь (сильно припекать) пячы̀
жечь (крапивой) стрыка̀ць
жечь (саднить) смылѐць
жёлоб лата̀к
жёлчь жоўць
жёрнов жарон, жарно, жарна̀к
жёсткий (неэластичный) неэлясты̀чны, нягну̀ткі, цьвёрды, тугі̀, адубѐлы, каля̀ны
жёсткий (о волосах, ткани и под.)  шорсткі, калыва̀ты
жёсткий (о постели, хомуте и под.)  му̀лкі
жёсткий (жестокий)  жорсткі
жёсткий вагон цьвёрды вагон
жёстко (спать) му̀лка
жёстко (сказать) жорстка
жжёный па̀лены
жив не будеш! не жывата̀й!
живая вода жыву̀шчая вада
живительный ажы̀ўчы
живность [жывот]
живо (оживлённо) жва̀ва, ажы̀ўлена
живо (представить себе) выра̀зна
живо (кого-либо напоминать) вѐльмі
живо (бежать) ху̀тка
живодёр (собаколов) гі̀цаль
живое существо жыва̀я істота, жыві̀на
живой (неумерший) жывы̀
живой (деятельный) дзѐйны
живой (подвижный) руха̀вы, жва̀вы, борзды, порсткі
живой о живом думает жывому жывое наўмѐ
живописный (пейзаж) маляўні̀чы
живопись маля̀рства
животное (в стаде) жывёла
животное (годовалое)  пярэ̀зімак
животное (одиночное) жывёліна
животный (мир) жывёльны
животное (полугодовалое) пярэ̀летак
животное (приблудившееся) прыблу̀да
живот подвело ду̀хі падцягну̀ла
животрепещущий жыватрапѐтны
живучий жыву̀чы
живучка (бот.) гарля̀нка
живчик (о человеке, животном) жэ̀ўжык
живьём жыўцом
жидкий (газ) ва̀дкі
жидкий (суп) рэ̀дкі
жидкость ва̀дкасьць
жизнедеятельность жыцьцядзѐйнасьць
жизнелюб жыцьцялю̀б
жизненный жыцьцёвы
жизнеописание жыцьцяпі̀с
жизнестойкий вытрыва̀лы
жизнестойкость вытрыва̀ласьць
жизнь жыцьцё, жы̀тка (экспр.)
жизнь (долгая) пажы̀цьце
жизнь растений расьлі̀ннае жыцьцё
жилетка камiзэ̀лька
жили-были жылі̀ сабѐ
жильё (жилище) жытло
жимолость (бот.) бружмѐль
жир (вообще) тлушч
жир (заячий) скром
жир (нутряной: овечий, коровий) лой
жир (вытопленный из сала) шма̀лец
жир (морских животных) ворвань
жир (рыбий) тран
жир (свиной, нутряной) здор
жир (от сала на сковородке) вы̀скваркі
жир (растопленный) тук
жираф жыра̀фа, [камелапа̀рд]
жиреть тлусьцѐць, сыцѐць
жирный тлу̀сты, сы̀ты
жировик (мед.) тлушча̀к
жировой тлу̀шчавы
житейский (обычный) звыча̀йны, штодзённы
житейский (жизненный) жыцьцёвы
житель жыха̀р
житель деревни вясковец
житель местечка местачковец
житель посёлка пасялковец
житель уезда павятовец
жительство жыха̀рства
житуха жы̀тка
жить барином па-па̀нску жыць
жить в браке у па̀ры жыць
жить в своё удовольствие жыць як душа̀ жада̀е; жыць бяз клопату
жить в согласии ла̀дзіць
жить летом лѐтаваць
жить зимой зімава̀ць
жить на подселении на падсусѐдзях жыць
жить на широкую ногу бушнѐць
жить ни с чем жыць аб нічы̀м
жить по полной жыць напоўніцу
жить припеваючи сядзѐць як за пѐчай; жыць бяз клопату
житьё жы̀тка
жлоб (бран.) зьлёб, люх, хабло, цуна̀й
жмот жмі̀нда, скна̀ра, скарэ̀нда, [драбнасю̀р], [цуна̀й]
жмудин жмудзя̀к
жмых (жмыхи) жма̀кі, жамѐрыны, маку̀ха
жнейка жняя̀рка, лабагрэ̀йка
жнец жанѐц
жнецы жанцы̀
жнивьё іржы̀шча, іржэ̀ўнік, іржэ̀ўе, жнѐўнік
жница жняя̀
жрать жэ̀рці, жарля̀ць, кумсава̀ць
жребий кон, жэ̀рабя
жребий (судьба) лёс
жребия косьці лёсу
жрец [абрака̀р]
жужжание бзык, зык, бзы̀каньне, зы̀каньне
жужжать бзы̀каць, зы̀каць
жужелица (зоол.) жу̀жаль
жулик круцѐль, прайдзісьвѐт, шахра̀й, цмы̀га, працмы̀га, прахі̀рца, пададоньнік
жульничать круці̀ць
жульничество круцѐльства, шахра̀йства
журавль журавѐль, жораў
журавль (колодежный) асьвѐр, перасьві̀р, сьві̀ршня, пругло, шчагла̀ 
журить шчуня̀ць, ушчува̀ць, дакара̀ць
журнал ча̀сапісь, часопіс
журналист [часапі̀сец]
журналистика [часапісьмѐнства]
журчать цурча̀ць, бруі̀цца, цурбоніць
жуткий жудлі̀вы, жу̀дасны, ву̀сьцішны, [акропны]
жуть жуда̀, ву̀сьціш, жу̀дасьць
жухлый бля̀клы, сьвя̀ны