gallery/fb_icon
gallery/book_logo
Радыё Свабода
жаба рапу̀ха, ралѐйная жаба, ворапаўка, земляні̀ца
жабий жа̀бін, жабі̀ны
жабровый жэ̀бравы, зя̀бравы, шчэ̀лепавы
жабры шчы̀бры, шчэ̀бры, шчэ̀лепы, жэ̀бры, зя̀бры
жабья икра жабуры̀ньне
жабрей (бот.) зя̀бер
жаворонок жаваронак, жаўру̀к
жаворонок (лесной) янчу̀к
жаворонок (хохлатый) чуба̀рык, сьмяцю̀х
жадина хці̀вец, жмі̀нда, скна̀ра, скупяндзя̀й
жадничать хці̀вецца, скна̀рнічаць, ква̀піцца
жадно пра̀гна, хці̀ва, прагаві̀та, сква̀пна
жадный пра̀гны, прагаві̀ты, сква̀пны, хці̀вы, [аскомлівы]
жадюга хці̀вец, жмі̀нда, скна̀ра, скупяндзя̀й
жажда (победы) пра̀га, жадоба
жажда (сильное желание пить) сма̀га
жаждать (сильно хотеть) пра̀гнуць, жада̀ць, [я̀гліць]
жаждать (хотеть пить) сма̀гнуць, хацѐць піць
жаждущий (прил.) сасма̀глы
жаждущий (страсно желающий) пра̀гны, спра̀глы
жаждущий славы пра̀гны да сла̀вы
жалеть шкадава̀ць, [жалкава̀ць]
жалить джа̀ліць, жыга̀ць, джгаць, стрыка̀ць
жалить (перен.) джа̀ліць
жалкий (достойный жалости) жалюва̀рты
жалкий (вызывающий жалость) жа̀ласны
жалкий (несчастный) няшча̀сны
жалкий (беспомощный) бездапаможны
жалкий (ничтожный, убогий) мізэ̀рны, убогі, нікчэ̀мны, на̀зны, [сьлемаза̀рны]
жалко (нареч.) жа̀ласьліва
жалко шкада̀
жалко денег шкада̀ грошай
жало джа̀ла, жыга̀ла, джагло, джга̀ла
жало (остриё) лязо, вастрыё
жалоба ска̀рга
жалоба (выражение скорби) ска̀рга, жальба̀
жалобная книга кні̀га ска̀ргаў
жалобный ска̀ргавы
жалобный (выражающий скорбь) жа̀ласны, жалоблівы
жалобный (относящийся к жалобе, заявлен.) ска̀ргавы
жалобщик ска̀ржнік, жальбі̀т
жалование дарава̀ньне, [да̀жа]
жалованная грамота дарава̀льная гра̀мата
жаловать (награждать, дарить) дарава̀ць, абдорваць, (уз)нагароджваць
жаловать (о правах и т.п.) надава̀ць
жаловать (посещать) навѐдваць
жаловать (оказывать внимание) мі̀лаваць, любі̀ць, рабі̀ць ла̀ску, быць прыхі̀льным
жаловаться ска̀рдзіцца, жа̀ліцца
жаловаться (сетовать) нарака̀ць, маракава̀ць, бедкава̀цца
жаловаться (ябедничать) даносіць, уяда̀ць, паклёпнічаць, намаўля̀ць, нагаворваць
жалостливый жа̀ласьлівы
жалостник шкадава̀льнік
жалостный жа̀ласны
жалость (сострадание, соболезнование) жаль, лі̀тасьць
жаль шкада̀
жаль денег шкада̀ грошай
жалюзи рашацѐнь, рашатні̀, аслона
жандарм жанда̀р
Жаннета Анэ̀та
жанр жа̀нар
жар (жара) гарачыня̀
жар (зной) сквар, сьпёка, сьпякота, вад
жар (угли) жар, пры̀сак
жар (мед.) гара̀чка, гару̀чка
жар (пыл, рвение) запа̀л, імпэ̀т
жар-жаром вар-ва̀рам
жара гарачыня̀
жара (зной) сквар, сьпёка, сьпякота, вад
жаргон [горгат]
жарить (готовить для еды) пячы̀
жарить (мясо) сма̀жыць
жарить (сало) сква̀рыць
жарить (бобы, семечки) пра̀жыць, прэ̀гчы
жарить (жечь, палить) пячы̀, палі̀ць
жарить (азартно что-либо делать) смалі̀ць
жаркий гара̀чы
жаркий бой гарачы (заўзяты) бой
жаркий поцелуй гара̀чы (па)цалу̀нак
жарко горача
жарко̀е смажані̀на, смажонка, пячэ̀ня, пячы̀стае, пражані̀на, пражэ̀ня
жаровня жароўня, жараток, жарні̀ца
жасмин (бот.) язьмі̀н
жатва жніво
жатвенная машина жа̀тная машы̀на, жняя̀рка
жатвенный жні̀ўны
жатвенный (тех.) жа̀тны
жатка жняя̀рка
жать (давить) ці̀снуць, ці̀скаць
жать масло біць ма̀сла
жать (рожь и т.п.) жать
жаться (тесниться) ці̀снуцца
жаться (ёжиться) цюцю̀рыцца, цю̀піцца, сьціна̀цца, ку̀рчыцца, сціска̀цца
жаться (прижиматься, льнуць) тулі̀цца, прыціска̀цца, гарну̀цца
жаться (о ржи и т.п.) жа̀цца
жахнуть жарну̀ць
жбан збан
жвачка жу̀йка, жва̀ка, жва̀чка
жвачка (пережёванная масса) жованка
жвачные (зоол.) жу̀йкавыя
жгут (д)жгут
жгут (матерчатый) пы̀тка, (д)жгур
жгут (из прутьев) ві̀тка
жгут (из соломы для связки снопа) вязьмо, вясло, пярэвясла
жгутик (д)жгуток, (д)жгурок, бізунок
жгутиковые (биол.) (д)жгу̀тавыя, {(д)жгурковыя}
жгучая кровь гара̀чая кроў
жгучая боль пяку̀чы боль
жгучие слёзы пяку̀чыя сьлёзы
жгучий пяку̀чы
жгучий (горячий) гара̀чы
жгучий брюнет я̀ркі брунэ̀т
жгучий вопрос пі̀льнае (вострае) пыта̀ньне
жгучий мороз пяку̀чы (лю̀ты) мароз
ждал и не дождался чака̀ў дый чака̀нкі паѐў
жданный чака̀ны
ждать чака̀ць
ждать (долго) часава̀ць
ждать (надеяться) спадзява̀цца
ждать с минуты на минуту надчэ̀кваць
ждущий які̀ чака̀е, чака̀льнік, чака̀ньнік, чака̀ч
же ж, жа
жевать ж(а)ва̀ць, жмя̀каць, жма̀каць
жевать (с закрытым ртом) кѐўчыць, му̀мліць
жезл жазло, ля̀ска
желаемый жада̀ны, памы̀сны
желание жада̀ньне, [бажа̀ньне]
желание (сильное) жадоба, прагнѐньне
желание (непомерное) бажавольле
желательно пажада̀на
желатин клѐйчык
желать (кому-либо) зы̀чыць, [ра̀чыць]
желать (себе) жада̀ць, [бажа̀ць]
желать (лишнего) бажаволіць
желать (надоедая просьбами) я̀гліць
желаю здравствовать! добрага здароўя!
желаю здравствовать (приветствие)! добры дзень (вѐчар)!
желаю здравствовать (при прощании)! здаровы былі̀! быва̀йце здвровы! зы̀чу добрага здароўя!
желающий ахвотны, ахвочы
желвак жаўла̀к, валбу̀к
желваки фосфоритовые (горн.) га̀лкі фасфары̀тавыя
желе дрыжэ̀ль
железа (анат.) залоза, гручола
железка (кусок железа) зяля̀зка, зялѐзіна, зялязя̀ка, жалѐзіна, жалязя̀ка
железная дорога чыгу̀нка
железнодорожник чыгу̀начнік
железнодорожная ветка чыгу̀начнае адгалiнѐньне
железное здоровье (у него) сякѐру зьѐсьці (можа)
железные нервы (у него) адпорнае сэ̀рца (мае)
железный зялѐзны, жалѐзны
железный блеск (мин.) зялѐзны блішча̀к
железный болт ніт, проспа
железный лом зялѐзьзе, жалѐзьзе
железный рудник ру̀дня
железо зялѐза, жалѐза
желна (зоол.) жаўна̀
желтеть (выделяться желтизной) жаўцѐць
желтеть (становиться жёлтым) жаўцѐць, жоўкнуць
желтеть (о злаковых) палавѐць
желтизна прожаўць, жаўціня̀, жаўцізна̀, жаўцё
желток жаўток
желторотый птенец галапу̀пак
желточный жаўтковы
желтуха (мед.) жаўця̀ніца, жаўта̀чка
желудок (анат.) стра̀ўнік
желудок (экспр.) кіндзю̀к, кіндзю̀х, ланту̀х
желчный (анат.) жоўцевы, жаўцёвы
желчный (злобный) злосны, зласьлі̀вы
желчный пузырь (анат.) жаўцёвы пухі̀р, жаўця̀к
жемайтиец жмудзі̀н, жмудзя̀к
Жемайтия Жмудзь, Жамойць
жеманиться манѐжнічаць, манѐрнічаць, манѐрыцца, крыўля̀цца
жеманница манѐжніца, манѐрніца, крыўля̀ка
жеманный манѐжны, манѐрны
жемчуг пѐрлы, [жомчуг]
жемчужина пѐрліна
жемчужный пѐрлавы
жена жонка
жена (брата) бра̀тавая
жена (брата отца) дзя̀дзіна, дзя̀дна
жена (дьяка) дзячы̀ха
жена (жандарма) жанда̀рыха
жена (Ивана, Степана и т.д.) Янчыха, Сьцяпа̀ніха й г.д.
жена (кузнеца) кавалі̀ха
жена (маёра) маёрча
жена (портного) краўчы̀ха
жена (родных братьев одна для одной) ятроўка
женатый жана̀ты
женитьба жані̀цьба, жані̀мства, ажанѐньне, шлюб
жениться (на ком?) ажані̀цца (з кім?), адружы̀цца (з кім?), пабра̀цца (з кім?), узя̀ць сабѐ за жонку (каго?)
жених жані̀х, малады̀
женихаться жаніха̀цца, заляца̀цца
женолюбивый ахвочы да жонак
женский жаночы
женский пол жаночы стан
женская болезнь (физиол.) жаночае
женский род (грам.) жаночы род
женственность жаноцкасьць
женственный жаноцкі
женщина жанчы̀на
женщина (без дела ходящая по избам) пасялу̀ха, пасёльніца, паха̀тніца, паха̀туха, халамэ̀йніца
женщина (бездетная) бязьдзѐтуха
женщина (брошенная) пакіда̀нка, пакі̀нда
женщина (ветреная) ханжава̀тка, легамэ̀нта, сьві̀ста
женщина (вспыльчивая) сі̀кша
женщина (вышедшая замуж без сватовства) набіва̀нка
женщина (глупая) рэ̀ся
женщина (голая) наготка
женщина (излишне любопытная) мы̀хля
женщина (долговязая) ды̀рда, ды̀лда, голда
женщина (замужняя) кабѐта, заму̀жка, заму̀жніца
женщина (ленивая) чыпчылі̀ндра, лапѐза
женщина (лёгкого поведения) палу̀дзеўка, выляжа̀нка, валя̀ўка, марцэ̀ля, на̀крутка, прасталы̀тка, прафу̀ра
женщина (ловкая) гру̀ня
женщина (молодая) маладу̀ха
женщина (молодая, замужняя) маладзі̀ца
женщина (надменная) глёра
женщина (неряшливая, неаккуратная) хлю̀ндра, нязгра̀я, няхлю̀йка, ры̀нда, лаху̀дра, салоха, чулі̀ндра, чупера̀дла, па̀ца, каўты̀га, каструба̀, хандэ̀бля, халайда̀, нѐгалда, клу̀ня, андрыхлю̀пка, задры̀па, ха̀зя, рассахора, распусьцёха
женщина (очень жадная) бірулі̀ха
женщина (полная, неуклюжая, неловкая, неповоротливая) вярэ̀кша, таўпѐка-няўмѐка, лялёта, дулѐпа, голда, грохва, дзы̀га, драпѐня, кувёха, ла̀бза, лакі̀за, лапѐза, цяцёха
женщина (полная) сапутэ̀рня, ляпёха
женщина (полная, тяжёлая в ходьбе) цёхця
женщина (полная, брюхатая) барабоха
женщина (работящая) шчыру̀ха
женщина (разведённая) развадня̀чка, разводка
женщина (сварливая) цы̀тра
женщина (сорокалетняя) саракоўка
женщина (сытая, гладкая) ла̀нка
женщина (трущая лён) тра̀ля
женщина (треплящая лён) трапа̀льніца
женщина (хитрая) хі̀трыца
женщина (угрюмая) пахму̀рніца
женщина (чужая) чужані̀ца
женщина-банкир банкі̀рка
женщина-врач лѐкарка
женщина-космонавт касмана̀ўтка
женщина-президент и т.д. прэзыдэ̀нтка й г.д.
женщины жанчы̀ны, жанкі̀, кабѐты
жерди жэ̀рдкі, жардзё
жердь жардзі̀на, жэ̀рдка
жердь (для придавливания сена на возу) рубѐль
жердь (у колодца) асьвѐр
жеребая (кобыла) жарэ̀бная
жеребец жарабѐц, вогер
жеребец (молодой) жарэ̀бчык
жеребёнок жарабя̀, жарабё
жеребёнок (годовалый) стрыгунок, лѐташак
жеребьёвка лёсаваньне
жерех (рыба) дзелясьпёр
жерла орудий смотрят на неприятеля жаролы гарма̀таў павѐрнутыя (наста̀ўленыя) на ворага
жерло жарало
жернова жорны
жерновщик жарнасѐк, жарнаклёў
жертва ахвя̀ра, [аброк]
жертвенник ахвя̀рны аўта̀р, ахвя̀рнік
жертвовать ахвярава̀ць, [абрака̀ць]
жертвенный ахвя̀рны
жертвователь ахвярава̀льнік
жертвоприношение ахвярава̀ньне, [абрака̀ньне]
жест міг, гэст, спокіў, кіў
жестикулировать мігава̀ць
жестикуляция мігава̀ньне
жестокая ошибка страшэ̀нная памы̀лка (абмы̀лка)
жестокая сеча непамілу̀йная ва̀лка
жестокие условия жорсткія ўмовы
жестокий жорсткі, лю̀ты, бязьлі̀тасны, нелітасьці̀вы, непамілу̀йны, страшэ̀нны, [акру̀тны]
жестоконравный нялю̀дзкі
жестокосердый з камѐнным сэ̀рцам, закамянѐлага сэ̀рца
жестокость лю̀тасьць, жорсткасьць, [акру̀тнасьць]
жесты и мимика мі̀гі
жесть бля̀ха
жестяная мастерская бляша̀рня, бляха̀рня
жестянка бляша̀нка
жестяной бляша̀ны
жестянщик бляха̀р
жетон жэтон, пазна̀мак
жечь (бумагу, дрова) палі̀ць
жечь (сильно припекать) пячы̀, сква̀рыць
жечь (крапивой) стрыка̀ць
жечь (саднить) смылѐць
жечь кирпичи палі̀ць цэ̀глу
жёлоб лата̀к, жолаб, жалонка, жалу̀баўка
жёлудь жолуд
жёлчный жоўцевы
жёлчный (злобный) злосны, зласьлі̀вы
жёлчь жоўць
жёрнов жарон, жарно, жарна̀к, млы̀навы камѐнь
жёсткий (неэластичный) неэлясты̀чны, нягну̀ткі, цьвёрды, цу̀пкі, тугі̀, адубѐлы, каля̀ны, каструбава̀ты
жёсткий (о волосах, ткани и под.) шорсткі, калыва̀ты
жёсткий (о постели, хомуте и под.) му̀лкі
жёсткий (жестокий) жорсткі, лю̀ты, бязьлі̀тасны, нелітасьці̀вы, непамілу̀йны, страшэ̀нны, [акру̀тны]
жёсткий вагон цьвёрды вагон
жёстко (спать) му̀лка
жёстко (сказать) жорстка
жёсткокрылый цьвёрдакры̀лы
жжение (жар в теле) смылѐньне, пякота
жжение в груди смылѐньне (пякота) ў грудзёх
жжёная пробка па̀лены корак
жжёнка гарэ̀лка
жжёный па̀лены
жжёный кофе пра̀жаная (прэ̀жаная) ка̀ва
жжёт (безл.) пячэ̀, сква̀рыць
жив не будеш! не жывата̀й!
живая вода жыву̀шчая вада
живая изгородь жываплот
живая лошадь порсткі конь
живее (нареч.) жвавѐй, хутчэ̀й, баржджэ̀й
живее (прил.) жвавѐйшы, хутчэ̀йшы, баржджэ̀йшы
живее! хутчэ̀й!
живётся (безл.) паводзіцца, жывѐцца
живёхонек жывѐнькі
живёхонько ху̀ценька, борздзенька
живительный жыватворны, ажы̀ўчы
живить ажыўля̀ць, жыві̀ць
живность [жывот]
живо (оживлённо) жва̀ва, ажы̀ўлена
живо (представить себе) выра̀зна
живо (кого-либо напоминать) вѐльмі
живо (бежать) ху̀тка
живоглот жываѐд
живодёр скуралу̀п, лупѐка, гі̀цаль
живодёр (бранн.) [ра̀кар]
живодёрня скуралу̀пня, гіцлоўка
живое существо жыва̀я істота, жыві̀на
живой (неумерший) жывы̀
живой (деятельный) дзѐйны
живой (подвижный) руха̀вы, жва̀вы, борзды, порсткі
живой о живом думает жывому жывое наўмѐ
живокость (бот.) рагу̀лькі, казёлкі
живописец маля̀р
живописная мастерская маля̀рня
живописный маляўні̀чы
живопись маля̀рства
живот жывот
живот (жизнь) жыцьцё, жывот
живот (чрево) чэ̀рава
живот подвело ду̀хі падцягну̀ла
животворный жыватворны, жывадзѐйлівы, ажы̀ўчы
животина жывёліна
животное (в стаде) жывёла
животное (годовалое) пярэ̀зімак
животное (одиночное) жывёліна
животное (полугодовалое) пярэ̀летак
животное (приблудившееся) прыблу̀да
животный жывёльны
животный мир сьвет жывёлаў
животрепещущий жыватрапѐтны, жыватропны, актуа̀льны, поўны жыцьця̀
живучий жыву̀чы
живучка (бот.) гарля̀нка
живчик (бот.) жы̀ўчык, зароднік
живчик (о человеке, животном) жэ̀ўжык
живьём жыўцом
жидкий (газ) ва̀дкі, цякомы
жидкий (суп) рэ̀дкі
жидкий (чахлый, хилый) кволы
жидкий (не сильный) слабы̀
жидкость ва̀дкасьць, цякоміна
жижа жы̀жка
жизнедеятельность жыцьцядзѐйнасьць, жыцьцячы̀ннасьць
жизнедеятельный жыцьцядзѐйны, жыцьцячы̀нны
жизнелюб жыцьцялю̀б
жизненная сила клёк, жывѐц
жизненный жыцьцёвы
жизнеописание жыцьцяпі̀с
жизнестойкий вытрыва̀лы
жизнестойкость вытрыва̀ласьць
жизнь жыцьцё, жывот
жизнь (экспр.) жы̀тка, жы̀тымка
жизнь (долгая) пажы̀цьце
жизнь бьёт ключом жыцьцё кіпі̀ць (віру̀е, крыні̀чыць)
жизнь растений расьлі̀ннае жыцьцё
жила (анат.) жы̀ла
жила (минеральная) зложжа
жила (о человеке) скна̀ра
жилетка камiзэ̀лька
жилец жыха̀р
жилец (квартирант) квартыра̀нт
жили-были жылі̀ сабѐ
жилистый жы̀лісты, жылава̀ты
жилистый (скупой) скупы̀, скна̀рысты
жилиться пя̀цца, напру̀жвацца, нату̀жвацца
жилиться (скряжничать) скна̀рнічаць, скупі̀цца
жилище жытло, жыльлё, [пожыцьва]
жилищный жыльлёвы
жилой жылы̀
жильё жытло, жыльлё, [пожыцьва]
жимолость (бот.) бружмѐль, брызьлі̀на
жир тлушч
жир (бобровый) ту̀сьцень
жир (гусиный) шма̀лец
жир (заячий) скром
жир (нутряной: овечий, коровий) лой
жир (морских животных) ворвань
жир (рыбий) тран
жир (свиной, нутряной) здор
жир (от сала на сковородке) вы̀скваркі
жир (растопленный) тук
жираф жыра̀фа, [камелапа̀рд]
жиреть тлусьцѐць, сыцѐць, гладчэ̀ць
жирная капля на воде ска̀лка
жирный тлу̀сты, сы̀ты, гла̀дкі
жировать (тянуться вверх - о растениях) буя̀ць
жировать кожу тлу̀сьціць ску̀ру
жировик (мед.) тлушча̀к
жировой тлу̀шчавы
жиротопня салатопня
житейский жыцьцёвы
житейский (обыденный) звыча̀йны, штодзённы
житель жыха̀р, насѐльнік, [мяшка̀нец]
житель (деревни) вясковец
житель (исконный) тубы̀лец, тутэ̀йшы
житель (конца деревни) канча̀нін
житель (местечка) местачковец
житель (посёлка) пасялковец
житель (уезда) павятовец
жительство жыха̀рства
жительствовать жыць, пражыва̀ць
житие жыцьцё
житуха жы̀тка, жы̀тымка
жить жыць
жить (чем?) жыць (з чаго?)
жить барином па-па̀нску жыць
жить в браке у па̀ры жыць
жить в довольстве жыць на выгодзе; раскашава̀ць; жыць сабе аіга̀дкі
жить в загоне у зьнява̀зе жыць
жить в своё удовольствие жыць як душа̀ жада̀е (бажа̀е); жыць бяз клопату
жить в согласии ла̀дзіць
жить в соседстве сусѐдзіць
жить век векава̀ць
жить летом лѐтаваць
жить зимой зімава̀ць
жить кое-как мадзѐць
жить на подселении на падсусѐдзях жыць
жить на широкую ногу бушнѐць
жить ни с чем жыць аб нічы̀м
жить по-барски па-па̀нску жыць
жить по полной жыць напоўніцу
жить припеваючи сядзѐць як за пѐчай; жыць бяз клопату
жить роскошно раскашава̀ць
житьё жыцьцё, жы̀тка, жы̀тымка
жлоб (бран.) зьлёб, люх, хабло, цуна̀й
жмот жмі̀нда, скна̀ра, скарэ̀нда, [драбнасю̀р], [цуна̀й]
жмуриться жму̀рыцца, шчэ̀ліцца
жмых (жмыхи) жма̀кі, жамѐрыны, маку̀ха, клінцы̀, ашакі̀
жнейка (тех.) жняя̀рка, лабагрэ̀йка
жнец жанѐц
жнецы жанцы̀
жнивьё (і)ржы̀шча, (і)ржэ̀ўнік,(і)ржэ̀ўе, жнѐўнік
жнитво (хлеб на корню) збажына̀
жнитво (жатва) жніво
Жозефина Юзэ̀фа
жокей жакѐй, гайду̀к
жом (пресс) цісло, гнёт
жом (выжимка) жамѐрыны
жница жняя̀
жох (плут) махля̀р, круцѐль, шалбѐр, шахра̀й, шалы̀га, шалыга̀н, шалаплут, [цугу̀ндэр], [гэрц]
жох (пройдоха) прайдзісьвѐт, прашля̀к, прашлѐц, ца̀хна, пройда, ша̀хвараст, ша̀хір-ма̀хір
жох (ловкач) зух, вужля̀к, дзялок, фа̀лер
жрать жэ̀рці, жарля̀ць, кумсава̀ць
жребий жэ̀рабя
жребий (судьба) лёс, кон
жребий брошен вы̀бар зроблены
жребия косьці лёсу
жрец жрэц, {абрака̀р}
жужжание гудзѐньне, бзык, зык, бзы̀каньне, зы̀каньне
жужжать гудзѐць, гусьці̀, бзы̀каць, зы̀каць
жужелица (зоол.) жу̀жаль
жук жук
жук (древесный) ша̀шаль
жук (майский) хрушч, хрушчэ̀ль
жук (навозный) гнаяві̀к
жулик круцѐль, прайдзісьвѐт, шахра̀й, цмы̀га, працмы̀га, прахі̀рца, пададоньнік, стрыкулі̀ст, маталы̀га, лата̀
жульничать круці̀ць
жульничество круцѐльства, шахра̀йства
журавль (зоол.) журавѐль, жораў
журавль (колодезный) журавѐль, асьвѐр, перасьві̀р, сьві̀ршня, пругло, шчагла̀, каварот, вочап
журавль (техн.) ві̀нда, каварот
журить шчуня̀ць, ушчува̀ць, дакара̀ць
журнал ча̀сапісь, часопіс
журналист [часапі̀сец]
журналистика [часапісьмѐнства]
журчать цурча̀ць, бруі̀цца, цурбоніць
жуткий жудлі̀вы, жу̀дасны, ву̀сьцішны, страшэ̀нны, [акропны]
жуть жуда̀, ву̀сьціш, жу̀дасьць, страхата̀
жуть (очень много) страх колькі
жухлый бля̀клы, сьвя̀ны, жу̀хлы
жучить ла̀яць, прабіра̀ць, жуці̀ць