gallery/fb_icon
gallery/book_logo
Радыё Свабода
Евангелие Дабравѐсьце, Дабравѐшчаньне
евнух лягча̀нец, {вала̀х}
еврей жыд, габрэ̀й
еврей-возчик балагол
еврейство жыдоўства, габрэ̀йства
Европа Эўропа
европейский эўрапѐйскі
Европейский Союз Эўрапэѐйскі Зьвяз
егерь лоўчы, падлоўчы
Египет Эгі̀пѐт
египетский эгі̀пѐцкі
его (не взяли в армию) яго
его (нос) ягоны
его милость ягамосьць
его хватил удар яго спаралізава̀ла
егоза бязу̀ля, гарэ̀за, дзы̀га, [ѐнза]
егозить бязу̀ліць, гарэ̀зіць, [ѐнзаць]
еда (пища, провизия) ѐжа, стра̀ва, [едзь], [ѐдзіва], [ѐм'е]
еда (сытная) наѐдак
еда (невкусная) нѐсмач
еда (недоваренная) нѐдавар
еда (недосолёная) нѐдасаль
еда (пресная) прэ̀сна
еда (из мяса и молока) скорам, скароміна
еда (из сухих продуктов) сухоўрыца
еда (из сырых продуктов) сыромля
еда (жирная) сы̀тае
еда (постная) посьніна, посьніца, нішчы̀мніца
едва ледзь, лѐдзьве, траха̀
едва не за малы̀м не, траха̀ не, ледзь не
едва (еле, чуть) держаться ліпѐць, варня̀цца, цевялѐць
едва не целиком траха̀ ня ца̀лкам
едим ямо
единение ядна̀ньне
единица адзі̀нка
единичный адзі̀нкавы
единовременное (событие) адначасовае
единовременное (пособие) аднаразовае
единодушие згода
единодушно згодна
единокровный крэўны
единомышленник аднамы̀сьнік. аднаду̀мнік
единообразие аднолькавасьць, аднаста̀йнасьць
единоплеменник спакрэ̀віч
единственное число адзіночны лік
единственный адзі̀ны
единство (партии) ѐднасьць
единство (Бога) адзіноцтва
единый (Бог) адзі̀ны
едите ясьцё, ясьцѐ
едкий ёлкі
едок яду̀н
её (не приняли в институт) яѐ
её (поведение) ѐйнае
её милость і̀масьць
ежевечерний штовечаровы
ежевика ажы̀ны, [жаві̀ны], [сурмалі̀ны] 
ежевичник ажы̀ньнік
ежегодно штогод
ежегодник штогоднік
ежегодный штогадовы
ежедневно штодзѐнь, штодзённа, паштадзѐнь
ежедневный штодзённы, абыдзѐнны
ежеголовник (бот.) плюшча̀й
ежемесячно штомѐсяц
еженедельно штоты̀дня
еженедельник штотыднёвік
еженощно ноч пры̀нач, абы̀нач, штоночы
еженощный абыночны
ежечасно штогадзі̀нна, штогадзі̀ны
ежовый вожыкавы
ездок язду̀н
езжу ѐжджу
ей богу! далібог! дальбог! даліпа̀н! дадушы̀!
еле (едва, чуть) держаться (дышать) ліпѐць, варня̀цца, цевялѐць, кѐўляць
еле-еле душа в теле зямлёю па̀хне, галасок хоць у пясок, у вы̀рай зьбіра̀ецца
елозить (ёрзать) ѐнзаць, круці̀цца
ель елка
ель (одиночная) ялі̀на
ему-то дык-жа яму̀
ендова яндоўка
епископ (катол.) бі̀скуп
ералаш гармі̀дар, бязла̀дзіца, блытані̀на
еретик кацэ̀р, ка̀цар
ересь герэ̀зія, кацэ̀рства
ерошить (лохматить) шыршы̀ць, кудла̀ціць
ерошить (топорщить) тапы̀рыць
ерунда лухта̀, гламазда̀, гула̀, ка̀верць, несянѐціца, скаланда̀, кѐпства, бязглу̀зьдзіца
ершиться шашэ̀рыцца, шарахорыцца, [ю̀дзіцца]
если калі̀
если б калі̀-б
естественно натура̀льна
естественность натура̀льнасьць
естественный (в поведении) натура̀льны
естественный (о науках) прыродазна̀ўчы
естественный (об ископаемых) прыродны
естество нату̀ра, [прыражэ̀ньне]
естествознание прыродазна̀ўства
есть (имеется) ёсьць
есть (пищу) ѐсьці, сталава̀цца
есть (быстро) церабі̀ць
есть (мало) расі̀цца
есть (с хрустом) хру̀мстаць, хромкаць, хрупацѐць
есть (натощак) на̀шчыцца
есть (медленно) па̀пліць
есть (о детях) шашоліць
есть (экспр.) борсаць, наву̀рваць, кашамя̀каць, пунды̀рыць, пѐрці, сёрбаць, жмі̀ндзіць, хлы̀скаць,
  жалупа̀ць
есть! рэй!
есть как не в себя ѐсьці як не ў сваё; не ў сваю̀ моц ѐсьці; ѐсьці як у разорву
есть поедом ѐжма ѐсьці; жыўцом ѐсьці
ехать в ригу (блевать) казлы̀ драць
ехать на трамвае, на поезде… ехаць трамваем, цягніком…
ехидничать падкалу̀пваць, злоўмільнічаць
ехидный падкалу̀пны, злоўмі̀льны
ешь? ясі̀?
ешь! еш!
ещё яшчэ̀
ещё бы! (стоит ли сомневаться) чаму̀ не!
ещё бы! (иначе и быть не может) дзі̀ва што! ото дзіва! ато-ж!