gallery/fb_icon
gallery/book_logo
Радыё Свабода
Ева Ѐва, Ѐўга, Ѐўка
Евангелие Дабравѐсьце, Дабравѐшчаньне, Ева̀нгельле
Евгений Аўгѐн, Аўгія̀ш
Евгения Аўгі̀ньня
Евграфий Аўгра̀п
Евдоким Аўдакі̀м
Евдокия Аўду̀ля, Аўдакѐя, Аўдоцьця, Удакѐя
Евлогий Аўлох
Евмений Яўмѐн
евнух лягча̀нец, {вала̀х}
Епраксида Праксэ̀да
еврей жыд, габрэ̀й
еврей-возчик балагол
еврейство жыдоўства, габрэ̀йства
Европа Эўропа
европейский эўрапэ̀йскі
Европейский Союз Эўрапэ̀йскі Зьвяз
Евсевий Аўсѐй, Яўсѐй, Аўсю̀к
Евстафий Аста̀п
Евтихий Аўту̀х
Евфимий Аўхі̀м, Яўхі̀м
Евфимия Хі̀ма
Е(в)фросиния Ефрасі̀ньня, Эўфрасі̀ня, Прузы̀на. Фру̀за, Прося
егерь лоўчы, падлоўчы, лавѐц, стралѐц
Египет Эгі̀пѐт
египетский эгі̀пѐцкі
его (не взяли в армию) яго
его (нос) ягоны
его милость ягамосьць
его хватил удар яго спаралізава̀ла
егоза ѐнза, ярзу̀н, непасѐда, бязу̀ля, гарэ̀за, дзы̀га
егозить ѐнзаць, бязу̀ліць, гарэ̀зіць
егозить (угодничать) выдыга̀ць
еда (действие) ядзѐньне
еда (пища, провизия) ѐжа, стра̀ва, [едзь], [ѐдзіва], [ѐм'е]
еда (сытная) наѐдак
еда (невкусная) нѐсмач
еда (недоваренная) нѐдавар
еда (недосолёная) нѐдасаль
еда (пресная) прэ̀сна
еда (из мяса и молока) скорам, скароміна
еда (из сухих продуктов) сухоўрыца
еда (из сырых продуктов) сыромля
еда (жирная) сы̀тае
еда (постная) посьніна, посьніца, нішчы̀мніца
едва (лишь только) як (ледзь) толькі
едва (только что) ледзь толькі, толькі што
едва (насилу, с трудом) ледзь, лѐдзьве, траха̀, чуць
едва-едва ледзь-ледзь, ледзь на ледзь, залѐдзьве
едва ли наўра̀д ці, наўра̀д, бада̀й ці
едва (еле, чуть) держаться ліпѐць, варня̀цца, цевялѐць
едва не за малы̀м не, траха̀ не, ледзь не
едва не целиком траха̀ ня ца̀лкам
едим ямо
единение ядна̀ньне, лу̀чнасьць, задночаньне
единение (сплочённость) згуртава̀насьць
единица адзі̀нка
единичный (при сущ. в ед.) адзі̀нкавы
единичный (при сущ. во мн.) паасобны
единичный (индивидуальный) адзіночны
единичный (единоличный) аднаасобны
единичный случай адзі̀нкавы вы̀падак
единобрачие аднажэ̀нства, аднашлю̀бнасьць
единоверец аднавѐр
единовластие адзінаўла̀дзьдзе, адзінаўла̀дзтва
единовременный (одновременный) адначасовы
единовременный (производимый один раз) аднаразовы
единогласие аднагалоснасьць
единодержавие адзінаўла̀дзьдзе, адзінаўла̀дзтва
единодушие аднамы̀снасьць, згода
единодушно згодна
единое целое адно цэ̀лае
единокровный адзінакроўны, крэ̀ўны
единоличный аднаасобны
единоличный (личный) асабі̀сты, індывідуа̀льны
единоличный почин асабі̀сты (індывідуа̀льны) зачы̀н (пача̀так)
единомышленник аднамы̀сьнік, аднаду̀мнік, аднаду̀мец
единомышленник (сообщник) хаўру̀сьнік, сумѐсьнiк, супольнiк
единообразие аднолькавасьць, аднаста̀йнасьць
единоплеменник спакрэ̀віч, рада̀к
единорог аднарог
единоутробный адной ма̀ці
единственное число (грамм.) адзіночны лік
единственный адзі̀ны
единство адзі̀ства
единство партии адзі̀ства (ѐднасьць) партыі
единый адзі̀ны
единый (то же, что один) адзі̀н, адна̀, адно
едите ясьцё, ясьцѐ
едкий ѐдкі, ёлкі
едкий (язвительный) зьѐдлівы, кусьлі̀вы, ушчы̀плівы
едок яду̀н
её (не приняли в институт) яѐ
её (поведение) ѐйнае
её милость і̀масьць
ежевечерний штовечаровы
ежевика ажы̀ны, [жаві̀ны], [сурмалі̀ны]
ежевичник ажы̀ньнік
ежегодно штогод
ежегодник штогоднік
ежегодный штогадовы
ежеголовник (бот.) плюшча̀й
ежедневно штодзѐнь, штодзённа, паштадзѐнь, абыдзѐнь
ежедневный штодзённы, абыдзѐнны, паштадзѐнны
ежели калі̀, ачкалі̀
ежемесячник штомѐсячнік
ежемесячно штомѐсяц, штомѐсячна
ежеминутный штохвілі̀нны
еженедельник тыднёвік, штотыднёвік
еженедельно штоты̀дня, штотыднёва, штоты̀дзень
еженедельный штотыднёвы
еженощно ноч пры ночы, ноч пры̀нач, абы̀нач, штоночы, штоноч
еженощный абыночны, штоночны
ежечасно штогадзі̀нна, штогадзі̀ны
ежовый вожыкавы
ежонок ежаня̀, ежанё
ездок язду̀н, яздок
езжу ѐжджу
ей ёй
ей к лицу красный цвет ёй пасу̀е (да тва̀ру) чырвоны колер
ей! гэй!
ей богу! далібог! дальбог! дальбо! даліпа̀н! дадушы̀!
ей-ей! далібог! дальбог! дальбо! даліпа̀н! дадушы̀! далібог пра̀ўда!
Екатерина Кацяры̀на
еле ледзь, лѐдзьве, траха̀, чуць
еле (едва, чуть) держаться (дышать) ліпѐць, варня̀цца, цевялѐць, кѐўляць
еле-еле ледзь-ледзь, лѐдзьве-лѐдзьве, чуць-чуць, насі̀лу
еле-еле душа в теле зямлёю па̀хне; галасок хоць у пясок; у вы̀рай зьбіра̀ецца
елей алѐй
елейный алѐйны
Елена Алѐна, Алёна, Гелѐна
Елизавета Лізавѐта, Альжбэ̀та
елико наколькі можна (магчы̀ма, мажлі̀ва)
Елисей Галья̀ш
елозить (ползать) поўзаць, ла̀зіць
елозить (вертеться, суетиться) ѐнзаць, круці̀цца, соўгацца, мітусі̀цца
елозить (тереть чем по чему) соўгаць
ель ѐлка
ель (одиночная) ялі̀на
Емельян Амяльля̀н, Міля̀н, Амѐлька
ему-то дык-жа яму̀
ендова яндоўка
епанча апанча̀
епископ (катол.) бі̀скуп
ералаш гармі̀дар, разгардзія̀ш, бязла̀дзіца, блытані̀на
ерепениться упіра̀цца, нату̀рыцца, фардыба̀чыцца, нараві̀цца, стабу̀рыцца, карагодзіцца
ересь герэ̀зія, кацэ̀рства
еретик гераты̀к, кацэ̀р, ка̀цар
ерошить (лохматить) шыршы̀ць, калма̀ціць, кудла̀ціць
ерошить (топорщить) тапы̀рыць, натапы̀рваць, настабу̀рваць
Ерофей Яраш
ерунда лухта̀, гламазда̀, гула̀, ка̀верць, несянѐціца, скаланда̀, кѐпства, бязглу̀зьдзіца
ершиться шашэ̀рыцца, шарахорыцца, [ю̀дзіцца]
если калі̀, як, раз
если б калі̀-б, каб
если бы да кабы каб ды калі̀-б
если бы знать, что.. каб-жа вѐдаць, што...
если даже калі̀ на̀ват
естественно (натурально, обычно) натура̀льна, звыча̀йна
естественно (вводн. сл.) натура̀льна, зразумѐла
естественное дело звыча̀йная рэч
естественность натура̀льнасьць
естественный (в поведении) натура̀льны
естественный (о науках) прыродазна̀ўчы
естественный (об ископаемых) прыродны
естество (основная сущность) і̀снасьць, і̀ста
естество (существо) су̀тнасьць, су̀тва
естество (природа, всё живое) нату̀ра, прырода
естествознание прыродазна̀ўства
естествоиспытатель дасьледнік прыроды, прыродазна̀ўца, прыродазна̀вец
есть (имеется) ёсьць, ёсьцека
есть (пищу) ѐсьці
есть (беззубым ртом) му̀мліць
есть (быстро) церабі̀ць, лы̀гаць
есть (мало) расі̀цца
есть (с хрустом) хру̀мстаць, хромкаць, хрупацѐць
есть (натощак) на̀шчыцца
есть (медленно) па̀пліць
есть (о детях) шашоліць
есть (экспр.) борсаць, наву̀рваць, кашамя̀каць, пунды̀рыць, пѐрці, сёрбаць, жмі̀ндзіць, хлы̀скаць, жалупа̀ць, уплята̀ць, упі̀сваваць, жэ̀рці, крумі̀ць
есть недовареное жываломам ѐсьці
есть! рэй!
есть как не в себя ѐсьці як не ў сваё; не ў сваю̀ моц ѐсьці; ѐсьці як у разорву
есть поедом ѐжма ѐсьці; жыўцом ѐсьці
Ефим Яўхі̀м
Ефимия Хі̀ма, Хі̀мка
Ефрем Ахрэ̀м
Е(в)фросиния Ефрасі̀ньня, Эўфрасі̀ня, Прузы̀на. Фру̀за
Ефстафий Аста̀п
ехать в ригу (блевать) казлы̀ драць
ехать на трамвае, на поезде… ѐхаць трамва̀ем, цягніком…
ехидничать падкалу̀пваць, злоўмі̀льнічаць, злосьнічаць
ехидный падкалу̀пны, злоўмі̀льны
ешь? ясі̀?
ешь! еш!
ещё яшчэ̀
ещё бы! (стоит ли сомневаться) чаму̀ не!
ещё бы! (иначе и быть не может) дзі̀ва што! ото дзі̀ва! ато-ж!