gallery/fb_icon
gallery/book_logo
Радыё Свабода
да (утвердительная част.) так, алѐ, ага̀, а то-ж, а ўжо-ж, [алѐбра]
да? так? пра̀ўда? няўжо? хіба̀? га?
да (усилительная част.) няха̀й, хай
да (вводное слово) так, сапраўды̀, ага̀, дарэ̀чы
да (соединительный союз) ды
да (противительный союз) ды, дый, алѐ, алѐ-ж
да будет! ста̀нься! няха̀й бу̀дзе!
да будет так, как Богу угодно! няха̀й так бу̀дзе, як Богу падаба̀ецца!
да вот (с недоверием) ужо-ж
да здравствует! няха̀й жывѐ!
да здравствует Беларусь! жывѐ Белару̀сь!
да и баста! дый годзе!
да и то правда то бо и то
да и только! дый годзе!
да нет же! дзе там! што ты!
да ну! ай-я! ду̀жаткі!
да разве хіба̀-ж, аза̀ж, няўжо-ж, альбо-ж, ці-ж
да уже ужо-ж
дабы каб
даватель (давалец) дава̀льнік, давѐц, да̀ўца
давать дава̀ць
давать в долг пазыча̀ць
давать в нос насача̀ дава̀ць
давать взаймы пазыча̀ць
давать взятку ха̀бар дава̀ць, падкупля̀ць
давать возможность выспеть сьпялі̀ць
давать голову на отсечение галаву̀ на стра̀ценьне дава̀ць
давать делу движение дава̀ць спра̀ве ход
давать делу другой оборот пераварочваць спра̀ву
давать дороже перадава̀ць
давать дрозда жа̀ру дава̀ць
давать залп выпа̀льваць
давать затрещину поўху (паўхѐніча) дава̀ць
давать знать вѐдамасьць (га̀сла) дава̀ць; паведамля̀ць; нака̀зваць
давать клятву запрысяга̀ць
давть крюку кру̀гу дава̀ць
давать маху пу̀дла дава̀ць; хі̀біць; пудлава̀ць
давать на чай гасьці̀нца дава̀ць
давать нагоняй ча̀паласу (прачуханку) дава̀ць; прышчуня̀ць
давать обед (ужин, банкет) спраўля̀ць абѐд (вячэ̀ру, банкѐт)
давать обет учыня̀ць прырачэ̀ньне; кля̀сьціся; зарака̀цца
давать отступного адчэ̀пнага дава̀ць
давать отчёт спра̀ву (лі̀чбу) здава̀ць
давать оценку дава̀ць (вызнача̀ць) цану̀; цані̀ць; ацэ̀ньваць
давать очную ставку звадзі̀ць вочы-на-вочы
давать перевести дух дава̀ць дыхну̀ць
давать перцу чосу (лазы̀) дава̀ць
давать пинка вы̀сьпятка (высьпя̀чча) дава̀ць
давать по шеи па шы̀і наклада̀ць; у ка̀рак дава̀ць
давать повод дава̀ць падста̀ву
давать поесть кармі̀ць
давать пощёчину ляшча̀ дава̀ць
давать привилегии прывілѐй дава̀ць
давать присягу запрысяга̀ць
давать приют прыту̀лак дава̀ць; прытулі̀ць
давать промах пу̀дла даваць; хі̀біць; пудлава̀ць
давать себе труд турбава̀цца, клапаці̀цца, ру̀піцца, дбаць
давать себя в обиду папуска̀цца
давать себя знать (дать почувствовать) у зна̀кі дава̀цца; адчува̀цца
давать себя знать (проявляться со временем) адгука̀цца
давать (задавать) стрекача (ходу, тягу) лататы̀ (хадала̀, дзерака̀, драпака̀, дра̀ла, ця̀гу) дава̀ць; пусьці̀цца наўцёкі
давать таску прачуханку (нагонку) дава̀ць; ча̀паласу (ды̀хту, чосу) дава̀ць
давать тумака штурханца̀ дава̀ць
давеча надоечы, надовесь, анагды̀сь, аномадні
давешний надовешні, няда̀ўні
Давид Давы̀д
давило (техн.) цісло, на̀цісь
давило (для придавливания льна в воде) пама̀к
давильный ці̀скальны
давит ботинок кама̀ш му̀ляе
давит грудь сэ̀рца сьціска̀е
давить (на педали) ці̀снуць
давить (мять, разминать) ці̀снуць, жмаць, расьціскаць, шчамі̀ць
давить (ногой скорпиона) расьціска̀ць, чаві̀ць
давить (притеснять) гнѐсьці, прыгнята̀ць, зду̀шваць, душы̀ць
давить (душить) зду̀шваць, душы̀ць
давить (о чувствах) гнѐсьці
давить (принуждать) прымуша̀ць, патрабава̀ць
давить (об обуве, воротнике, хомуте и под.) му̀ліць
давиться (от застрявшего в горле) даві̀цца
давиться (от смеха, кашля, рыданий) душы̀цца
давка ціскані̀на, таўкатня̀, таўпарня̀, талачня̀
давкий (о вкусе) са̀дкі
давление ціск
давление (перен.) на̀ціск
давненько даўню̀тка, даўню̀ська, даўню̀сенька
давний да̀ўні, да̀ўны
давнишний даўнѐйшы
давно даўно, да̀ўна
давно это было гэта̀ было, калі̀ яшчэ̀ швэд босы хадзі̀ў
давновато подаўна
давность да̀ўнасьць, даўніна̀
давным-давно даўно-даўно
дадим! дамо!
дадите дасьцё
даёт себя знать дава̀цца ў зна̀кі
даже (усилительная част.) на̀ват, нат’
даже (в знач. присоединительного союза) на̀ват, нат’, аж, ажно
даже до аж (ажно) да; што да
дай бог здаровье! наздароў божа!
даканье та̀каньне, ага̀каньне
дакапо (муз.) дакапо, пачына̀й ізноў
далее далѐй, нада̀лей, да̀лі, адылі̀
далековато подалекава̀та
далёкий далёкі, адлѐглы
далёконько подалека, надалѐка
даль да̀леч, далечыня̀, даль
дальнейший далѐйшы, напатомны
дальний да̀льны, далёкі, да̀льшы
дальний предок пра̀шчур
дальний путь вялі̀кая дарога
дальновидный (прозорливый) празорлівы
дальновидный (предусмотрительный) прадба̀чівы, аба̀члівы
дальнозоркий далёказрочны
дальнозоркость далёказы̀ркасьць
дальномер [далямѐр]
дальномерщик далямѐрнік
дальность далёкасьць
дальше (нар.) далѐй
дальше (прил.) далѐйшы
дальше некуда як досыць; як больш і ня трэ̀ба
дама да̀ма, па̀ня
дама (в карточной игре) кра̀ля
дамба да̀мба, грэ̀бля, гаць
дамский да̀мскі, жаночы
Даниил Дані̀ла
даннический да̀ньніцкі
дано да̀дзена
данность да̀дзенасьць
данный да̀дзены
дантист данты̀ст(ы), зубны̀ лѐкар, [зубаса̀д], зубадзёр (жарт.)
дань дані̀на
дань времени дані̀на часу
дань за проезд вазовае
дань зерном асяні̀на
даньщик даньні̀чы
дар дару̀нак, дар
дар (подарок) падару̀нак
дар (дарование) та̀лент, здольнасьць
дар на память па̀мятка
дарёный дораны, падораны
дарить дары̀ць
дармоед захрыбѐтнік, дармазьѐда
дарование здольнасьць, та̀лент
даровитый здольны, таленаві̀ты
даровой дармавы̀, дармовы, дарэ̀мны
даровщина дармаўшчы̀на, дарэ̀мшчына
даром (бесплатно) дарма̀, зада̀рма
даром (напрасно) дарэ̀мна, ма̀рна
дарственный дароўны, да̀рчы
дарственная грамота дароўны (да̀рчы) ліст
Дарья Ада̀р'я, Да̀р'я, Да̀рка, Дарота
дательный падеж (грамм.) дава̀льны склон
датировать азнача̀ць да̀ту, датава̀ць
датский да̀ньскі
датчанин даньча̀нін
дать даць
дать в долг пазы̀чыць
дать в нос насача̀ даць
дать в руку ха̀бар даць; падаткну̀ць; падкупі̀ць
дать взаймы пазы̀чыць
дать взбучку лу̀пня даць; у косьці даць
дать взятку ха̀бар даць, падкупі̀ць, падаткну̀ць
дать голову на отсечение галаву̀ на стра̀ценьне даць
дать делу движение даць спра̀ве ход
дать делу другой оборот перавярну̀ць спра̀ву
давать дороже перада̀ць
дать дрозда жа̀ру даць
дать заимообразно пазы̀чыць (каму?)
дать залп вы̀паліць
дать затрещину поўху (паўхѐніча) даць
дать знать вѐдамасьць (га̀сла) даць; павѐдаміць; наказа̀ць
дать клятву запрысягну̀ць
дать крюку кру̀гу даць
дать маху пу̀дла даць; схі̀біць; спудлава̀ць
дать на чай гасьці̀нца даць
дать нагоняй ча̀паласу (прачуханку, нагонку) даць; прышчу̀нуць
дать обед (ужин, банкет) спра̀віць абѐд (вячэ̀ру, банкѐт)
дать обет учыні̀ць прырачэ̀ньне; пакля̀сьціся; зарачы̀ся
дать отступного адчэ̀пнага даць
дать отчёт лі̀чбу (спра̀ву) здаць
дать оценку даць (вы̀значыць) цану̀; ацані̀ць
(не) дать перевести дух (ня) даць дыхну̀ць
дать перцу чосу (лазы̀) даць
дать пинка вы̀сьпятка (высьпя̀чча, носца) даць
дать по шее па шы̀і накла̀сьці; у ка̀рак даць
дать повод даць падста̀ву
дать поесть накармі̀ць
дать пощёчину ляшча̀ даць
дать привилегии прывілѐй даць
дать присягу запрысягну̀ць
дать приют прыту̀лак даць; прытулі̀ць
дать себе труд патурбава̀цца, паклапаці̀цца, пару̀піцца, падба̀ць
дать себя в обиду папусьці̀цца
дать себя знать (дать почувствовать) у зна̀кі да̀цца; адчу̀ць
дать себя знать (проявиться со временем) адгукну̀цца
дать (задать) стрекача (ходу, тягу) лататы̀ (хадала̀, дзерака̀, драпака̀, др̀ала, ця̀гу) даць
дать таску прачуханку (нагонку) даць; ча̀паласу (ды̀хту, чосу) даць
дать тумака штурханца̀ даць
дать храпу (храпака) задаць храпаві̀цкага
даться в обман даць сябѐ ашука̀ць
дашь дасі̀
Даугавпилс Дзьвінск
даха (кожух шерстью наверх) бармя̀к
дача лѐцішча, лѐтніца
дача (лесная) дзяля̀нка
даяние дава̀ньне, падая̀нка, да̀ча, да̀так
даятель дава̀лец
два (три, четыре) высоких дома два (тры, чаты̀ры) высокія дамы̀
два года тому назад пазалѐтась
два сапога пара абое рабое, на адзі̀н капы̀л
два с половиной паўтраця̀
двадцатигранник дваццацісьцѐньнік, іска̀эдар
двадцатилетие дваццацігодзьдзе
дважды двойчы, падвакроць
дважды (два раза) два разы̀
дважды два два ў два
двенадцатиперстная кишка (анат.) дванаццацiпа̀лая кішка
дверка дзьвѐрцы
дверца дзьвѐрцы
дверца (у ворот) фортка
дверца револьвера за̀сланка рэвальвэ̀ру
дверь дзьвѐры
дверь (из двух створок) вярэ̀і
дверь одностворчатая дзьвѐры ардына̀рныя
дверь отошла на 3 см. дзьвѐры ад’ѐхалі на 3 см.
двигатель рухаві̀к, [рушту̀г (тэхн.)]
двигательный ру̀хальны, рухавы̀
двигать (перемещать) су̀нуць, соўваць, соўгаць
двигать (тащить) цягну̀ць
двигать (толкать) штурха̀ць, пхаць
двигать (приводить в движение) ру̀хаць
двигать (шевелить) варушы̀ць, кра̀таць
двигать (заставлять идти вперёд) ру̀хаць
двигать (перен.) ру̀хаць
двигать (побуждать) кіраваць (кім? чым?), накіроўваць (каго? што?)
двигать войска ру̀хаць войскі
двигать науку ру̀хаць наву̀ку
двигать пальцами варушы̀ць (кра̀таць) па̀льцамі
двигать столы соваць сталы̀
двигаться ру̀хацца
двигаться (идти) ісьці̀, ру̀шыць
двигаться (шевелиться) варушы̀цца, кра̀тацца
двигаться (по службе) прасоўвацца
движение рух
движение (побуждение) рух
движение (порыв) парыва̀ньне
движение (волнение) хвалява̀ньне
движение населения зьмѐна лю̀днасьці (насѐльніцтва)
движение умов хвалява̀ньне розумаў
движимая собственность рухомая маёмасьць; рухомасьць, [рухмацьцё]
движимость рухомая маёмасьць; рухомасьць, [рухмацьцё]
движимый ру̀ханы
движимый (охваченный) ахоплены, апанава̀ны
движимый (юр.) рухомы
движимый чувством сострадания ахоплены (апанава̀ны) пачуцьцём спага̀ды
движитель руха̀ч
движок рухавічок
движущий ру̀хаючы
движущийся рухомы
двинуть (переместить) пасу̀нуць
двинуть (толкнуть) штурхану̀ць, пнуць
двинуть (пошевелить) паварушы̀ць, варухну̀ць, крану̀ць
двинуть (заставить идти, направить) ру̀шыць
двинуть в зубы тры̀кнуць (сту̀кнуць, уда̀рыць, урэзаць) па зуба̀х
двинуть войска ру̀шыць войскі
двинуть стол пасу̀нуць стол
двинуться (пойти) ру̀шыцца
двинуться (с места) крану̀цца, зру̀шыцца
двинуться (пошевелиться) крану̀цца, паварушы̀цца
двое двое, двайга̀
двоебрачие дваяжэ̀нства, дваяшлю̀бнасьць
двоедушие двуду̀шнасьць
двоежёнство дваяжэ̀нства, дваяшлю̀бнасьць
двоекратны двухкра̀тны, двухразовы
двоемыслие двузначна̀сьць, ду̀маньне надвое
двоение дваѐньне
двоеточие двухкроп’е
двоиться двоіцца, [двая̀міцца], [двоміцца]
двоичный двайковы
двойной (вдвое больший) двайны̀
двойной (из двух частей) падвойны, дубальтовы
двойня двайня̀ты
двойняшки (близнецы) двайня̀ты, блізьнюкі̀, блізьня̀ты
двойственное число (грам.) па̀рны лік
двойственный дваі̀сты
двойчатка спары̀ш, двая̀н
двойчатка (о вилах) двурожнік
двор двор
двор (большой) дзядзі̀нец, дворышча
двор (возле дома) падворак, панадворак
двор (крытый) дарноль, даржні̀к
двор (царский) двор
двор (церковный) цьвінта̀р
дворец пала̀ц
дворецкий дамавѐр, дамара̀днік, аканом
дворик дварок, дварочак
дворня чэ̀лядзь
дворняга (собака) ку̀нда, ку̀ндаль, дварня̀к
дворовой дваровы
дворовой (ист.) дворскі
дворянин дварані̀н, шля̀хціц
двоюродные родственники збратдзѐці
двоюродный стрыѐчны, зродны, збратдзѐтны
двоякий двая̀кі
двуглавый дзьвюхгаловы
двуглазый двухвочны, двухвокі
двугласный двухгалосы
двугривенный саракоўка
двузначное число (мат.) двухзна̀кавы лік
двузначный двохзна̀чны
двуколка двуколка, чыхонка, бяда̀
двуконечный двухканцовы
двуконный параконны
двукратно два разы̀, двойчы, двакроць
двуличный крываду̀шны, двуду̀шны
двумя ногами (стоять) дзьвюмя̀ нага̀мі, абѐнаж
двуокись (хим.) двухтлѐньнік
двуполый [двухродавы]
двустволка дубальтоўка
двустворчатый (о двери, окнах) дзьвюхстворкавы, філінговы
двусторонний двухбаковы, абапольны
двуутробка (зоол.) тарбаноша
двух сортов двух гату̀нкаў, двуя̀кія
двухаршинный двухаршы̀навы
двухвёрстный двухвярстовы
двухдневный двухдзённы, двухднёвы
двухколёсный двухколавы, двухколы
двухкомнатный двухпакаёвы
двухосный дзьвюхвосевы
двухлетие двухгодзьдзе
двухрядный двайча̀сты
двухсложны двухскладовы
двухстворчатый (о дверях, окнах) дзьвюхстворкавы, філінговы
двухстепенный дзьвюхступенны, дзьвюхступянёвы
двухтомник двухтамовік
двухцветный двухколерны
двухэтажный двухпавярховы
двуязычие двухмоўе
де (част.) бо, маўля̀ў, ка̀жа, нібы̀
дебет дэбѐт, прыбы̀так
дебёлохудожник парта̀ч, [грубя̀н]
дебёлый тоўсты, гладкі, цу̀пкi, ла̀дны, гру̀бы
дебош буя̀нства
дебошир буя̀н, бусла̀й, ваёда
дебоширить буя̀ніць, бусава̀ць, бунава̀ць, ваёдаць
дебри нѐтры, нѐцераць, нѐмерач, мярэ̀ча, нѐпрахадзь [княя̀], [кнѐя]
Дева Па̀нна, Дзѐўна
деваться дзѐцца, падзѐцца
деверь (брат мужа) дзѐвер
девиз дэві̀з, [мянокліч]
девица дзѐўка, дзяўчы̀на
девица (грудастая) цыцоха
девический дзявоцкі, дзявочы, дзѐўчын
девичество дзявоцтва, дзявоччына
девичий дзявоцкі, дзявочы, дзѐўчын
девичник дзяві̀чкі, дзѐвіч-вѐчар
девичья фамилия дзявочае (дзявоцкае) прозьвішча
девочка дзяўчы̀нка, дзѐўчынка, дзяўчо
девочка (пятнадцатилетняя) пятнастоўка
девочкин дзяўчы̀нчын
девственная земля нѐруш, цаліна̀
девственная плева (анат.) дзявочая балонка
девственница праві̀чка, гожня, дзявоя
девственность (девичество) дзяву̀шчасьць, дзявоцкасьць, дзяві̀чнасьць, дзявочы стан
девственность (целомудрие) цнатлі̀васьць, няві̀ннасьць
девственность (нетронутость) некрану̀тасьць, нечапа̀насьць, першабы̀тнасьць
девственный (целомудренный) цнатлі̀вы, няві̀нны, дзявоцкі, дзяву̀шчы, дзяві̀чны
девственный (нетронутый) некрану̀ты, нечапа̀ны, першабы̀тны
девственный лес некрану̀ты (нечапа̀ны, першабы̀тны) лес
девушка дзяўчы̀на, дзѐўчына
девушки дзяўча̀ты
девушкин дзѐўчын
девчонка дзяўчо, дзеўчынё, дзеўчыня̀
девясил (бот.) дзівасі̀л
дегтярник дзягця̀р
дёготь дзёгаць
дёготь колёсный калані̀ца
дедина дзѐдаўшчына
дедка дзядок, дзѐдка, дзяду̀ля
дедовской дзѐдаўскі
дедуктивный дэдуктыўны, выводны
дедушка дзед, дзяду̀ля, дзяду̀лька, дзяду̀ня
дедушкин дзѐдаў, дзяду̀леў
деепричастие (грам.) дзеепрыслоўе
дееспособный дзеяздольны
дежурить (выжидать) пільнава̀ць, вычэ̀кваць
дежурить чаргава̀ць, чародаваць, пільнава̀ць пара̀дак, адка̀зваць за пара̀дак
дежурный чарговы, адка̀зны за пара̀дак, чароднік
дежурный вопрос гатовае (прынагоднае) пыта̀ньне
дежурство чарга̀, чарод
дезертир дэзэрты̀р, зьбег, уцяка̀ч
дезинфекцировать дэзынфэктава̀ць
дезорганизация разла̀д
действенный дзѐйсны
действие дзѐяньне
действие (в драм. произведениях) дзѐя
действие (воздействие, влияние) узьдзѐяньне, уплы̀ў
действие (поступок) учы̀нак
действие (мат.) дзѐяньне
действительная служба (воен.) абавязковая служба
действительно сапраўды̀, запраўды̀, дапра̀ўды, рэчаві̀ста
действительность (реальность) рэчаі̀снасьць, рэчаві̀стасьць
действительность (подлинность) сапра̀ўднасьць, дапра̀ўднасьць
действительный (реальный) рэчаі̀сны, рэчаві̀сты
действительный (подлинный) сапра̀ўдны, запра̀ўдны
действительный (действующий) дзѐйсны
действительный (законный) пра̀ўны, што ма̀е сі̀лу
действительный залог (грам.) дзѐйны (акты̀ўны) стан; незалѐжны залог
действительный член академии наук правадзѐйны ся̀бра (члонак) акадэ̀міі наву̀к
действовать дзѐйнічаць
действовать (воздействовать) дзѐйнічаць, узьдзѐйнічаць
действовать (руками) дзѐйнічаць, рабі̀ць, ру̀хаць
действовать (исправно работать) дзѐйнічаць, працава̀ць, рабі̀ць
действовать (о частях тела) служы̀ць, слугава̀ць, рабі̀ць
действовать вопреки рабі̀ць назло, ісьці̀ проці, дзѐйнічаць насу̀перак
действовать совместно (с кем?) удзѐльнічаць у хаўру̀се (з кім?)
действующая армия дзѐйная (чы̀нная) а̀рмія
действующие лица асобы дзѐi
действующий (прил.) дзѐйны, чы̀нны
дека (муз.) палі̀ца
декабрь сьнѐжань
декабрьский сьнѐжаньскі
декадент дэкадэ̀нт, заняпа̀днік
декларировать даклярава̀ць
декольте горс, растарма̀ха
декорировать дэкара̀ваць, аздабля̀ць
дел по горло работы па ву̀шы
дела не того спра̀вы ня вѐльмі
деланный шту̀чны
деланный (неестественный) ненатура̀льны
делатель спра̀ўца
делать рабі̀ць, чыні̀ць, дзѐяць, твары̀ць
делать (кое-как) галабу̀рдзіць, гѐрзаць, гламазьдзі̀ць, каўга̀ніць, гамзі̀ць
делать (медленно, нехотя) масоліць, марокаць, мару̀дзіць
делать аборт [зру̀шываць]
делать вид удава̀ць сябѐ (за каго?); рабі̀ць вы̀гляд
делать выговор рабі̀ць вымову; дамаўля̀ць
делать деньги грошы зарабля̀ць
делать завещание чыні̀ць тэста̀мэнт
делать замечание рабі̀ць заўва̀гу; заўважа̀ць
делать из мухи слона з блыхі̀ вала̀ рабі̀ць (штукава̀ць)
делать как попало (небрежно) галабу̀рдзіць, гѐрзаць, гламазьдзі̀ць, каўга̀ніць, гамзі̀ць
делать кротким рабі̀ць рахма̀ным; гамава̀ць
делать необходимым рабі̀ць канѐчным
делать непригодным рабі̀ць непрыда̀тным; нікчэ̀мніць
делать нечего ра̀ды няма̀, нічога ня зробіш
делать одолжение ла̀ску рабі̀ць
делать по-своему на сваё рабі̀ць
делать прививку (мед.) вакцынава̀ць
делать прививку (яблони) прышчапля̀ць, рабі̀ць прышчэ̀пку
делать приятное рабі̀ць прыѐмнасьць; дагаджа̀ць
делать свод (печи, погреба и под.) скляпѐньне рабі̀ць (звадзі̀ць); склепава̀ць
делать тоньше тані̀ць
делать уборку (помещения) агляда̀цца
делать ударение кла̀сьці на̀ціск
делать шероховатым шурпа̀ціць
делаться рабі̀ццца
делаться (происходить) рабі̀цца, дзѐецца, чыні̀цца, твары̀цца
делаться нежнее далікатнѐць
делаться похожим упадабня̀цца, удава̀цца
делаться шире шырачэ̀ць
делец дзялок, [вохар]
деление (раздел) паддзѐл
деление (арифм.) дзялѐньне
деление перекрёстное падзѐл крыжавы̀
делёж (добычи) дзяльба̀, дзялі̀цьба, дзѐльня
делёж (раздел) падзѐл
деликатный даліка̀тны
деликатный (вежливый) даліка̀тны, вѐтлівы
деликатный (хрупкий) даліка̀тны, кволы
делимое (мат.) дзѐліва
делимый (мат.) які (што) дзѐлецца, падзѐльны
делитель (мат.) дзѐльнік
делить дзялі̀ць
делить (разделять) дзялі̀ць, падзяля̀ць
делить пополам дзялі̀ць напала̀м (напапала̀м, напалы̀); палаві̀ніць
делишки справу̀нкі
дело спра̀ва
дело (работа) работа, пра̀ца, спра̀ва
дело (предприятие) прадпрыемства
дело (сражение) бой, бі̀тва
дело в том рэч (шту̀ка) у тым; ходзіць пра тое; гаворка пра тое
дело в шляпе усё ў пара̀дку
дело говорить слу̀шна (пра̀ўду) каза̀ць
дело идёт к свадьбе спра̀ва хі̀ліцца да вясѐльля
дело идёт о... гаворка пра…; ходзіць пра…
дело лежит без движения спра̀ва ня ру̀хае напѐрад
дело не терпит отлагательства адкла̀дваць спра̀вы нѐльга; спра̀ва не чака̀е
дело плохо спра̀ва дрэнь; кѐпская спра̀ва
дело табак спра̀ва дрэнь; кѐпская спра̀ва
дело сторона ха̀та з кра̀ю
дело труба (табак) спра̀ва дрэнь
дело хозяйское воля ва̀ша
деловитый справаві̀ты, спра̀ўны
делопроизводитель справавод
делопроизводство справаводзтва
дельно слу̀шна, дарэ̀чы
дельный (о человеке) справаві̀ты, спра̀ўны
дельный (совет) слу̀шны
делянка (участок земли) дзяля̀нка, дзя̀лка
делячество дзѐльніцтва
Дементий Дзямя̀н
дендрология дэндралёгія, дрэвазна̀ўства
денежка грош
денежный грашовы
денежный (о человеке) грашаві̀ты
денница зара̀нка, зарані̀ца
денно и нощно дзень і ноч, дзень-ноч
день дзень
день (вчерашний) учара̀шак
день (завтрашний) за̀ўтрак
день в день штодня̀
день за днём дзень па дню
день и ночь дзень і ноч, дзень-ноч
день-деньской дзѐнна-дзень, як доўг дзень, штодня̀
день ото дня што ні дзень; з кожным днём; штодня̀
деньга грош
деньги грошы
деньги (наличные) гатоўка
деньги вперёд згары̀-грошы
деньгами (т.) грашы̀ма
деньжата грашаня̀ты
дергач (коростель) дзярка̀ч, драч
деревенский вясковы
деревенский житель вясковы жыха̀р, вясковец, [вясьня̀к]
деревенщина (пренебр.) вяскоўшчына, прасьця̀к, {вескаўня̀}
деревня вёска
деревня (с церковью) сяло
дерево дрэ̀ва
дерево (вывернутое с корнем) вы̀варацень, вы̀вараціна, вы̀скадзь
дерево (гнилое) трухля̀к
дерево (кривое, суковатое, низкое) каркалі̀на, карамза̀ч, карамза̀
дерево (кряжистое) каржа̀к
дерево (на дне) ка̀мпа, пама̀к
дерево (непригодное для строительства) укрэ̀нь
дерево (с засохшей верхушкой) сухавѐрх
дерево (со сломанной верхушкой) старча̀к
дерево (сухостойное) сухадрэ̀віна
дерево (сухостойное, суковатое) хлабаза̀
деревце (деревцо) дрэ̀ўца
деревянный драўля̀ны
деревяшка дзеравя̀ка, дзеравя̀чына, дзераві̀на
деревяшка (деревянная нога) кавяла̀
держава дзяржа̀ва, гаспада̀рства
держатель (акций) трыма̀льнік
держатель (тех.) стры̀мнiк, трыма̀ч
держатель (рукоятка) дзяржа̀ньне, дзяржа̀к, дзяржно, цаўё
держать трыма̀ць
держать в ежовых рукавицах у абцуга̀х (кнэ̀блях) трыма̀ць
держать в памяти памята̀ць
держать в руках (управлять) кірава̀ць
держать в руках (ситуацию) валодаць
держать в секрете засакрэ̀ціць, у сакрэ̀це трыма̀ць
держать курс кіру̀нак трыма̀ць (браць)
держать на запоре трыма̀ць пад замком
держать на руках (ребёнка) трыма̀ць на абѐручках
держать пари (биться об заклад) у (аб) закла̀д ісьці̀; заклада̀цца
держать под контролем кантралява̀ць
держать путь кіру̀нак трыма̀ць (браць)
держать слово быць слоўным; пры слове стая̀ць
держаться (мысли, дома, дороги) пільнава̀цца
держи карман шире! падстаўля̀й кішэ̀нь!
держись! трыма̀йся! пільну̀йся! шану̀йся!
держитесь! пільну̀ймася!
дерзайте! дзѐйнічайце!
дерзать (осмеливаться на что-либо) ва̀жыцца, адва̀жвацца, асьмѐльвацца
дерзать (рисковать) ва̀жыцца, рызыкава̀ць
дерзать (смело стремиться к чему-либо) ва̀жыцца, сьмѐла імкну̀цца, рызыкава̀ць
дерзить грубія̀ніць
дерзкий паўзя̀ты, насты̀рлівы, зухва̀лы, зухва̀льны, нахра̀пісты, адва̀жны
дерзновение паўзя̀цьце, насты̀рлівасьць, зухва̀ласьць, зухва̀ла, адва̀га, сьмеласьць
дерзнуть пава̀жыцца, паўзя̀цца, зухну̀ць, рызыкну̀ць
дерзость ва̀жаньне, паўзя̀цьце, зухва̀ласьць, вохрап, насты̀рлівасьць
дерюга дзяру̀га, радно
дерьмо лайно, пасьлѐдкі
десерт дэсэ̀рт, заѐдак
дескать (мол) маўля̀ў, ка̀жа, нібы̀
десница правіца̀, пра̀вая рука̀
деспот дэ̀спат, [нарт], [самады̀йнік]
деспотизм дэспаты̀зм, самаўла̀дзтва, [самады̀я]
деструктивный дэструкты̀ўны, руйнава̀льны
десть (мера бумаги) лі̀бра
дзесятиугольник дзесяціку̀тнік
десятичная дробь дзесятковы дроб
десятичный (мат.) дзесятковы
десятка (в картах) ды̀ска
деталь (машины) дэта̀ль
деталь (подробность) драбностка, падрабя̀зак
детальный дэта̀льны
детальный (подробный) падрабя̀зны
детвора дзятва̀, дзяцьві̀шча, малѐча
детвора (экспр.) блазнота, нѐбалазь, ю̀рдыка, драбяза̀, жамярва̀, бахурня̀, мальгва̀
детёныш дзіцяня̀, дзіцянё
дети дзѐці
детина хлапчы̀на, дзяцю̀к
детище (перен.) стварэ̀ньне
детка дзѐтка
детоубийца дзетазабойца, дзетагу̀бец
деточка дзѐтухна, дзіця̀тка, дзѐтка
детсад дзіця̀чы садок, садок
детская (комната) дзіця̀чы пакой
детская простота дзяці̀ннасьць
детский дзіця̀чы, дзяці̀ны
детский возраст дзіця̀чыя гады̀
детство дзяці̀нства, малѐнства
детушки дзѐтачкі, дзѐтухны, дзѐткі
дефект дэфэ̀кт, хі̀ба, зага̀на
дефицит дэфіцы̀т, {пахапное}
дешевей таньнѐй
дешевейший таньнѐйшы
дешеветь таньнѐць
дешевизна таніна̀, та̀ннасьць
дешевить та̀ніць
дешёвка тандэ̀т, танёха
дешёвый та̀нны
деяние дзѐяньне
деяние (поступок) учы̀нак
деятель дзѐяч, чы̀ньнік
деятельница дзяя̀чка, чы̀ньніца
деятельность дзѐйнасьць, чы̀ннасьць
деятельный дзѐйны, чы̀нны, акты̀ўны
дёрг-дёрг тузѐль-тузѐль, шморг-шморг, торг-торг
дёргать (за что-либо) торгаць, ту̀заць, ту̀рзаць, шморгаць
дёргать (тянуть) цягну̀ць
дёргать (рвать) рваць
дёргать (гвоздь, зуб) рваць, вырыва̀ць
дёргать (сено) скубці̀, смы̀каць
дёргать (надоедать) ту̀заць, назаля̀ць, дакуча̀ць
дёргать (о боли) торгаць
дёргать (носом) торгаць
дёргать (о судорге и под.) ту̀заць, калаці̀ць, крыві̀ць, ку̀рчыць
дёргать за язык цягну̀ць за язы̀к
дёргать ногами дры̀гаць нага̀мі
дёрка лупцоўка, лупка, нагонка, ча̀палас, прачуха̀нка
дёрн (заросший травой верхний слой почвы) дзірва̀н
дёрн (вырезанный кусок этого слоя) дзёран, дзярно
дёрнуть (от кого-либо) плітану̀ць
дёрнуть водки хлістану̀ць гарэ̀лкі
дёсны (анат.) дзя̀сны, дзя̀слы
дёсны (у животных) па̀клы, я̀сны
Джек-потрошитель {Джэк-вантробнік}, {Джэк-трыбушонік}
дзынькать дзілі̀нкаць
диабет дыябэ̀т, цукроўніца
диагностика дыягностыка, распознаўка
диагональ дыягана̀ль, ускосіна
диаграмма дыягра̀ма, вырысоўка
диадема дыядэ̀ма, авянѐчнік
диалект дыялѐкт, гаворка
диалектика дыялѐктыка, [гутары̀стыка]
диаметр дыя̀мэтар, [прамѐр], [пярокруг]
диаметральный дыямэтральны, [прамѐрны], [пярокружны]
диарея дыарэ̀я, ля̀кса, мыту̀ха
диатез (мед.) дыятэ̀з, шкропель
диафрагма дыяфра̀гма, запоня, запѐра, плява̀, балона, перагародка
диверсия дывесія, [клюдзьга̀]
диван кана̀па
диван (раскладной) соўка
диета дыѐта, абярога
дизентерия (мед.) дызэнтэры̀я, крыва̀ўка
дикарский дзіку̀нскі
дикарь дзіку̀н
дикий дзі̀кі
дикий кабан дзік
дикобраз ігла̀к
диковатый дзіка̀вы, дзіклі̀вы
диковина (диковинка) дзівота, дзі̀ва, цуд, цікавостка, нѐвідаль
диковинный дзівотны, дзі̀ўны
дикообразный пачва̀рны
дикорастущий дзікарослы
дикость дзі̀касьць, дзіку̀нства
дилемма дылѐма, [двотрап]
дилетант дылета̀нт, ама̀тар, {верхахоп}
дилижанс дыліжа̀нс, балагола, балаголка
Диомид Дзямі̀д
Дионисий Дзяні̀с
дирижабль дырыжа̀баль
дирижёр дырыжэ̀р, дырыгѐнт
дирижировать дырыгава̀ць
диск дыск, кру̀жала
дискант дышка̀нт
дисконтировать дыскантава̀ць, адліча̀ць з вэ̀кселя
дискриминант (мат.) адрозьнік
дискуссия дыску̀сія, супярэ̀чка
дискутировать дыскутава̀ць, спрача̀цца
диссидент дысідэ̀нт, недавя̀рак, чужавѐрнік, чужавѐр
дисциплина дысцыплі̀на, [ка̀рнасьць]
дистиплинарный ка̀рны
дистиплинированный дыстыплінава̀ны
дистрофик дыстрофік, мудзя̀ўка
дифирамб дыфіра̀мб, выхвалѐньне
дифтерит (мед.) дзехцяры̀к
дифтонг (грам.) дыфтонг, двугу̀к
дифференциал (мат.) дыфэрэнцыя̀ль
дифференциация дыфэрэнцыя̀цыя, разрозьненьне
дихотомия дыхатамі̀я, двохчлѐнны падзѐл
дичать дзічэ̀ць
дичина дзічына̀, зьверына̀
дичиться (людей) дзічы̀цца, дзіка̀цца
дичок (сад.) дзі̀чка
дичь (дичина) дзічына̀, зьверына̀
дичь (вздор) лухта̀, бзду̀ра, глу̀пства, недарэ̀чнасьць, бязглу̀зьдзіца, бяссэ̀нсіца, [нісянѐціца]
длань далонь
длань (рука) рука̀
длина даўжыня̀, [длінь]
длина (продолжительность) праця̀гласьць
длина (долгота) даўжыня̀
длиннее (нареч.) даўжэ̀й
длиннее (прил.) даўжэ̀йшы
длинноватый даўгава̀ты, задоўгі
длинноногий цыба̀ты, ця̀хлы, цыгла̀ты, дыга̀ты, стрынгалява̀ты, падга̀лісты, даўгалы̀гі
длиннота даўжыня̀
длиннота (растянутость) расьця̀гнутасьць
длинноухий вухла̀сты, віславу̀хі
длинношеий даўгашы̀і
длинный доўгі
длиннющий даўжэ̀зны, даўжэ̀нны
длительность праця̀гласьць
длительный праця̀глы
длительный (долгий) доўгі
длиться да̀ўніцца, доўжыцца, цягну̀цца
для (кого? чего?) для
для (ради, по случаю, с целью) дзѐля
для (для указания на назначение предмета) для (каго? чаго?), на (што?), пад (што?), да (чаго?)
для вида дзѐля прылі̀ку; дзѐля гадзі̀ся; адно знак; наадчэ̀п
для видимости на пака̀з; дзѐля вока
для вящего успеха для большага посьпеху
для книг (полка) на кні̀гі
для мытья на мыцьцё
для него это непосильно яму̀ гэ̀та не пад сі̀лу
для отвода глаз дзѐля блізі̀ру, для непазна̀ку
для отмазки дзѐля прылі̀ку; дзѐля гадзі̀ся; адно знак; наадчэ̀п
для приличия дзѐля пры̀клепу
для продажи на продаж
для своих лет на сваѐ гады̀
для чего? нашто? навошта?
Дмитреевская суббота Тоўстая субота
Дмитрий Зьмі̀цер, Зьмітрок
дневальный паднёўны, чарговы
дневать днява̀ць
дневник штоднѐўнік, дзёньнік
дневник (школьный) дзёньнік
дневной дзённы
Днепр Дняпро
Днестр Днѐстар
днём удзѐнь
днище доньне, адоньне
дно дно, доньне
до безумия без па̀мяці
до востребования да запатраба̀ваньня
до глубокой ночи да познае начы̀
до гробовой доски да магі̀лы
до зарезу нужно пі̀льна патрэ̀бна
до коих пор даку̀ды, даку̀ль
до конца дарэ̀шты
до конца дней своих давѐку, павѐк
до краёв (наполнять, наливать) усчы̀рк, ушчэ̀рць, [збрэсь]
до красноты (нагреть) да чы̀рвані, даясна̀
до лоска нагля̀нц
до основания дашчэ̀нту, ушчэ̀нт, да пня
до остатка дарэ̀шты
до отвала у разорву, хоць расьперажы̀ся
до полусмерти да непрытомнасьці
до последнего вздоха да скону (сьмѐрці, скана̀ньня)
до рассвета надодні
до самой глубины да споду
до свадьбы заживёт! паку̀ль жані̀цца – загаі̀цца!
до свидания! заставайся (быва̀й) здароў! да паба̀чаньня! быва̀йце (застава̀йцеся) здаровы!
до сих пор дагэ̀туль, дацяпѐр, дасю̀ль
до следуещего года да налѐцьця
до смерти да сьмѐрці, давѐку
до тех пор дату̀ль, пату̀ль, датыхча̀с
до упада дапакату̀нку
до фени (по фигу) ні сеў ні ѐхаў
до холодов да халадоў, за̀цепла
до черта дахалѐры
добавить дада̀ць, надалу̀жыць
добавить (доложить) дакла̀сьці, надалу̀жыць
добавка дада̀тка
добавление (действие) дадава̀ньне
добавление (то, что добавляется) дада̀так
добавочный дадатковы
добить (человека, собаку) дабі̀ць
добить (дорогу, машину) дабі̀ць, дарэ̀шціць
добиться (чего-либо) дамагчы̀ся, дасягну̀ць, дапну̀ць
добиться своего паста̀віць на сваі̀м
добиться толку сырцу̀ вы̀мяць, розуму дабра̀ць
доблестный уда̀тны, можны, пату̀жны
доблесть можнасьць, уда̀тнасьць, патжу̀насьць, [бу̀йвазьнь], [вазьнь]
добр дабёр
добрасывание дакіда̀ньне, дакі̀дваньне, докідзь
добраться (до чего-либо) дабра̀цца, даста̀цца
добраться (до чужого добра) дапа̀сьці, дапну̀ць
добрейший вѐльмі добры, найдабрэ̀йшы
добрейший (обращение) найдабрэ̀йшы, найласкавѐйшы
добро (сущ.) дабро
добро (нареч.) добра
добро пожаловать! ласка̀ва запраша̀ем!
доброволец самахотнік, самаахвотнік
добровольно самохаць, дабрахоць, самахоць, самахоцьцю, дабрахоцьцю
добровольческий самаахвотніцкі
добродетель дабрачы̀ннасьць, дабрадзѐйнасьць, цнота
добродетельный дабрачы̀нны, дабрадзѐйны, цнотны
добродушие дабраду̀шнасьць, дабратлі̀васьць, лагоднасьць
добродушный дабраду̀шны, дабратлі̀вы, лагодны
доброжелатель зычлі̀вец, дабрадзѐй, дабрачы̀нец, дабрахот
доброжелатель (сторонник) прыхі̀льнік
доброжелательный зычлі̀вы, прыхільны, спрыяльны, дабрахотны
доброе утро! дзень добры! добрага вам дня! дабры̀дзень!
доброй ночи! дабра̀нач!
доброкачественный дабрая̀касны
добронравный абыча̀йлівы, прыстойны, вы̀хаваны, усьці̀вы
добросердечный сардэ̀чны
добросовестный сумлѐнны
доброта дабрыня̀, добраць
добротный дыхтоўны, прызваі̀ты
добрый добры
добрый день! дзеньдобры! дабры̀дзень!
добываемый здабыва̀ны
добывающая промышленность здабыва̀льная прамысловасьць
добывающий здабы̀ўчы, здабыва̀льны
добытчик здабы̀тнік
добыть здабы̀ць
добыть (попрошайничеством) вы̀жабраваць, вы̀старцаваць
добыть на охоте упалява̀ць
добыча здабы̀ча, здобыч, дабы̀так, пажы̀ва
доверенное лицо камісіянэ̀р, пасярэ̀днік
доверенность (документ) здавѐрнасьць, даручэ̀ньне
доверенный (прил.) здавѐрны, дару̀чаны
доверенный (сущ.) здавѐрны, паўнамочнік
доверие давѐр, давѐр'е
доверитель здавѐрнік
доверительный здавѐрны
доверительный (секретный) сакрэ̀тны
доверительный (конфиденциальный) канфідынцы̀йны, [спавѐрчаны]
доверчивый давѐрлівы
доверять давяра̀ць, здавяра̀ць
доверять (поручать) даруча̀ць
довесить (на весах) дава̀жыць
довесок дава̀жка
довести до белизны убѐліць
довести до дома давѐсьці (даправадзі̀ць) да ха̀ты
довести до конца дакончыць, дарэ̀шціць
довести до нищеты абгалачы̀ць
довести до ручки да абуха̀ дабі̀ць
довести до сведения давѐсьці да вѐдама; павѐдаміць
довести до слёз давѐсьці да слёз
довести до ручки да абуха̀ дабі̀ць
довод доказ, довад
довозиться давозіцца
довозиться (шаля, играя) дасваволіцца, дадурэ̀цца, дагарэ̀зьнічаць, дагуля̀цца
довлеть (над кем? над чем?) вісець (над кім? над чым?), гнесьці (каго? што?)
доволочь давалачы̀, дацягну̀ць
довольно! даволі! досыць! годзе! хопіць! до!
довольно давно подаўна
довольно далеко подалека
довольно долго задоўга
довольно хорошо [нѐзла]
довольный задаволены, здаволены
довольствие (воен.) забеспячэ̀ньне
довольство (достаток) даста̀так, выгода, роскаш
довольство (зажиточность) заможнасьць
довольство (удовлетворение) здаволеньне
довольствоваться (быть на довольствии) забясьпѐчвацца
довольствоваться (быть довольным) здавольвацца, задавольвацца
догадаться здагада̀цца, даўмѐцца, дамы̀сьліцца, [дагану̀цца], [панаўмі̀ць], [суздры̀ць]
догадка здага̀дка, здогадзь, здага̀д, домысел, [доганка], [панаўмѐньне]
догадливый здага̀длівы, здага̀дны, суга̀дны, дамы̀сьлівы, дамы̀сны, ця̀млівы
договор дамова
договор (о документе) дамова, кантра̀кт
договор (условие) умова
договор (соглашение) пагадненьне, угода
договор (согласование) узгаднѐньне
договорённость дамоўленасьць
договориться (до чего?) дагавары̀цца
договориться (с кем?) дамовіцца
договориться (согласовать) узгадні̀ць
договориться (прийти к согласию) пагадзі̀цца
договориться (понять друг друга) паразумѐцца
догоняющий які даганя̀е, даганя̀ты
догореть дагарэ̀ць
догореть (тлея) сацьмѐць
доднесь дацяпѐр, дасёньня
додуматься даду̀мацца, даўмѐцца
дождевик (гриб) порхаўка
дождевой дажджавы̀
дождевой червяк вадзя̀к, макля̀к
дождливый дажджы̀сты, дажджлі̀вы
дождь дождж
дождь (мелкий) сі̀тнік
дождь (продолжительный и сильный) хля̀ба
дождь (зимой) абліва̀ха, аблівѐнь
дождь (грибной) грыбасѐй
дожджь (с ветром) ша̀рга
дождь перепадает дождж ідзѐ пераходзячы
дождь хлещет дождж сячэ̀
дожимать даціска̀ць, дагнята̀ць
дожитие дажывоцьце
дожить дажы̀ць, дажы̀ць вѐку
дожить до седых волос дажы̀ць да сівізны̀
дожиться до последнего дажы̀ліся паля̀кі: ні хлѐба, ні таба̀кі
дозваться дагука̀цца, даклі̀кацца
дозор дазор, абход
дозорный (прил.) дазорны
дозорный (сущ.) дазорца, дазорац
дозрелый дасьпѐлы
доигрывать дагу̀льваць
доигрывать (муз., тэатр.) дайграва̀ць
дойдёт дойдзе
дойница (дойник) даёнка, дайні̀нца
дойти дайсьці̀
дойти до бессилия зьнясі̀лець, зьнемагчы̀
дойти до истины дайсьці̀ пра̀ўды
дойти до нищеты згалѐць, зжы̀цца
дойти до ручки (точки) на нішто зьѐхаць
дойти умом здаўмѐцца
дойщица даѐньніца
дока мэт, док, дук, маста̀к, штука̀р, разу̀мнік
доказательно доказна, даводна, слу̀шна, перакана̀льна, перакана̀ўча
доказательство довад, доказ
доказательство от противного довад ад супраці̀ўнага
доказательный даводны, доказны, слу̀шны, перакана̀льны, перакана̀ўчы
доказчик (доносчик) удава̀ла, наводнік, падка̀зьнік
доказывание даводжваньне
доказывать даводзіць, дака̀зваць, дасьвядча̀ць
доказывать (доносить) удава̀ць, наводзіць, падка̀зваць
доказывать правоту правава̀цца
доклад спавѐшчаньне, азнаймо
докладка (стены) дакла̀дзіны
докладчик (лектор) лѐктар, спавяшча̀льнік
докладывать (добавлять) даклада̀ць, дакла̀дваць, дадава̀ць
докадывать (сообщать) спавяшча̀ць, азнаямля̀ць, дава̀ць азнаймо, [даспанава̀ць]
доколе (до каких пор) даку̀ль
доколе (до тех пор, пока) паку̀ль
доконать дакана̀ць
докончить (довести до конца) дакончыць, дарэ̀шціць
докончить (умертвить) дабі̀ць, дакана̀ць
докрасна да чырвонага
доктор доктар, лѐкар
докуда даку̀ль
докука даку̀ка, назола, дадзява̀ньне
документ даку̀мант
документально утверждённый пад моцаю лістоўнай
документальный лістоўны
докучать дакуча̀ць, назаля̀ць, дадзява̀ць
долбануть (ударить) гваздану̀ць
долбёжка (действие) длу̀банье дзяўба̀ньне
долбёжка (зубрёжка) заву̀чваньне напа̀мяць
долбить дзаўба̀ць, дзяўбці̀, длу̀баць
долбить (втолковывать) дзяўбці̀
долбить (зубрить) заву̀чваць напа̀мяць
долг (обязанность) абавя̀зак, паві̀ннасьць
долг (взятое взаймы) пазы̀ка, вінава̀тае
долг платежом красен што ві̀нен а паві̀нен
долго доўга
долго кричать папакрыча̀ць
долго объяснять папатлума̀чыць
долго просить папапрасі̀ць
долго ходить и т.д. папахадзі̀ць і г.д.
долговечный векавѐчны
долговой пазычковы
долговязый цыба̀ты, даўгалы̀гі, даўгапя̀лісты
долгоденствие доўгі век
долгожданный даўно чака̀ны
долгоживущий доўгажыцьцёвы
долгожитель даўгалѐтак
долгонько задоўга
долготерпение вялі̀кая цярплі̀васьць
долгота даўжыня̀
долгота (продолжительность) праця̀гласьць
долгота (геогр.) даўгата̀
долгоухий вухла̀сты, віславу̀хі, аблаву̀хі
долгохвостый хваста̀ты
долгоязычный языка̀ты
долдонить трындоліць
должен (иметь долг) ві̀нен, ві̀нават
должен (быть обязанным что-л. делать) паві̀нен
должен был быть мѐўся быць
должен вернуться ма̀е (паві̀нен) вярну̀цца
должен был возникнуть мѐўся (паві̀нен быў) паўста̀ць
должен был обязательно быть му̀сіў (паві̀нен быў) быць
долженствование неабходнасьць, паві̀ннасьць
должник вінава̀йца, пазыча̀льнік
должно (сказ.) трэ̀ба, патрэ̀бна
должно (необходимо) неабходна
должно (полагается) налѐжыць
должно (следует) паві̀нна
должно быть му̀сібыць
должно было быть мѐла (паві̀нна было) быць
должное (сущ.) налѐжнае
должностная особа урадовец
должностное преступление службовае злачы̀нства
должностной службовы, урадовы
должность паса̀да, [намѐсьце]
должность (служба) слу̀жба
должность (обязанность) абавя̀зкі
должны были встретиться мѐлі (паві̀нны былі̀) спатка̀цца
должный (подобающий) налѐжны
должный (обязательный) (з)абавя̀заны
должок пазы̀чка
долина далі̀на, лог
долина сквозная (геогр.) далі̀на скрозьгорная
долинный далі̀навы, логавы
доллар даля̀р
долой! прэч! далоў!
долька долька, ча̀стачка
дольний (долинный) далі̀навы
дольний (находящийся внизу) дольны
дольний (земной) зѐмскі, зѐмны
дольчатый долькавы
дольчатый (бот.) [глу̀зьдзікавы]
дольщик (издольщик) дольнік
доля (участь) доля, [дзель], [та̀лань]
доля (судьба) лёс
доля (предопределение) наканава̀ньне
доля (часть) доля, ча̀стка, дзяльні̀ца
доля (бот.) [глу̀зьдзік]
доля прибыли норма прыбы̀тку
дом (здание) дом
дом (домашний кров, жильё) дом, ха̀та
дом (семья) дом, сям'я̀
дом (хозяйство) гаспада̀рка, гаспода
дом (учреждение) дом
дом (кирпичный) мурава̀нка, камяні̀ца
дом (ксендза) пляба̀нія
дом (лесника) гаёўка, лесьнічоўка
дом (со строениями) двор, двары̀шча
дом отдыха дом адпачы̀нку
дом терпимости публі̀чны дом; дом распу̀сты
дома дома, удому, у дварэ̀, у ха̀це
домашнее изделие самамадзѐль
домашнее имущество ха̀тняя маёмасьць; мана̀ткі
домашнее производство ха̀тні вы̀раб
домашнее хозяйство гаспада̀рка
домашние животные свойскія жывёлы
домашний ха̀тні, дамовы, дворны
домашний (о животных) свойскі
домашний арест ха̀тні а̀рышт
домашний телефон дамовы тэлефон
домашняя хозяйка ха̀тняя гаспады̀ня
домик дамок, ха̀тка
домина дамі̀шча, хаці̀на
Доминикия Даміцэ̀ля
домишко дамѐйка, хаці̀нка
домовитый гаспада̀рлівы, гаспада̀рны
домовладелец домаўла̀сьнік, гаспада̀р
домовничать дамату̀рнічаць, сядзѐць у ха̀це
домовая книга дамава̀я кні̀га
Домовой (миф.) Дамаві̀к
домовый дамавы̀
домогательство дамага̀ньне
домогаться дамага̀цца
домой дамоў, дадому, двору, даха̀ты
домоправитель аканом, дамара̀днік, дамавѐр, дамавѐрнік
доморавительница аканомка, дамара̀дніца, дамавѐрка, ахмісты̀рня
домосед сяду̀ра, дамату̀р, заку̀тнік
домостроитель спра̀ўца дому, [шафа̀р]
домостроительство дамара̀д, [шафа̀рства]
домоуправление дамава̀я ўпра̀ва, домакіраўні̀цтва
домохозяин дамаўла̀сьнік, гаспа̀дар дому
домохозяйка дамавѐрка, ха̀тніца
домочадец дамаўні̀к
домыслы домыслы, здага̀дкі, [хандзѐі]
доначальный дапача̀тны, спаконвѐчны
дондеже даку̀ль, паку̀ль
донельзя да немагчы̀масьці, да нязмогі, данемагу̀
донесение службовае паведамлѐньне
донимать дадзява̀ць, дапяка̀ць, [ушкуля̀ць]
донная трава (бот.) барку̀н блакі̀тны
донос уда̀ньне, навод, вы̀казка
доносить (дрова в сарай) даносіць
доносить (костюм) данасі̀ць
доносить (ребёнка) данасі̀ць
доносить (на кого-либо) удава̀ць, наводзіць, падка̀зваць
доносить (сообщать) паведамля̀ць
доносчик удава̀ла, наводнік, падка̀зьнік
донце (донышко) дзѐнца, днячко
донце луковицы (бот.) пя̀тка цыбу̀ліны
доныне дагэ̀туль, дацяпѐр, дасю̀ль
дообеденный даабѐдні
допахать даара̀ць
допахивать даворваць
допекать (картошку) дапяка̀ць
допекать (перен.) дапяка̀ць, дайма̀ць, дадзява̀ць, [ушкуля̀ць]
доплата прыпла̀та
доплестись даплѐсьціся, дацягну̀цца, давалачы̀ся, дашкандыба̀ць
доподлинно дакла̀дна, напэ̀ўна, сапраўды̀
доподлинный дакла̀дны, напэ̀ўны, сапра̀ўдны, верагодны, [істапра̀ўдны]
дополнение (действие) дапаўнѐньне
дополнение (чего чем) дапаўнѐньне
дополнение (добавка) дада̀так, надда̀так
дополнение (грам.) дапаўнѐньне
дополнительное предложение дапаўня̀льны сказ
дополнительный дадатковы
дополнительный (грам.) дапаўня̀льны
дополнять дапаўня̀ць
дополнять (добавлять) дадава̀ць
допотопный дапатопны
допрашиваемый якога (каго) дапы̀тваюць
допрашиваемый (юр.) паддопытны, дапы̀тваны
допрашивание дапы̀тваньне, допыты
допрашивать дапы̀тваць
допрашивать (распрашивать) распы̀тваць
допрашивающий які̀ (хто) дапы̀твае, спы̀цень, дапы̀тнік
допрежь дату̀ль, сьпярша̀, найпѐрш
допрос вы̀пыты, дапы̀тка, допыт
допросчик спы̀цень, дапы̀тнік
допуск допуск, допуст
допуск (разрешение) дазвол
допускать дапуска̀ць
допускать (полагать) прыпушча̀ць, дапушча̀ць, данушча̀ць
допускать (позволять) дазваля̀ць
допускать просчёт (ошибку) абмы̀лку рабі̀ць; абмыля̀цца; памыля̀цца; хі̀біць
допустим прыпу̀сьцім
допустимо прыпушча̀льна, імавѐрна, магчы̀ма
допустимый прыпушча̀льны, імавѐрны, магчы̀мы
допущение (предположение) прыпушчэ̀ньне, дапушчэ̀ньне, данушчэ̀ньне
дорический дары̀йскі
доровая попойка манту̀лы
дорога дарога
дорога (асфальтированная) {асфальтава̀нка}
дорога (ближайшая) цянькі̀
дорога (большая) бальша̀к, шлях, гасьці̀нец
дорога (в ад) вядно
дорога (для езды зимой) зі̀мнік
дорога (для езды летом) лѐтнік
дорога (зимняя для вывоза леса) волак
дорога (каменистая) камяні̀к
дорога (лесная) тры̀ба
дорога (между пахотными полями) прасьцѐнак, сьцѐнка
дорога (неезженая) запу̀тная дарога
дорога (выезженная) тор
дорога (не используемая) стара̀я дарога
дорога (объездная) мановец
дорога (окольная) кружня̀
дорога (по замёрзшей земле без снега) чарноступ
дорога (полевая) пуцяві̀на
дорога (просёлочная) прасѐліца
дорога (прямая) прасьцѐнь
дорога (санная) палазьня̀
дорога (столбовая) шлях, гасьці̀нец, бальша̀к
дорога (торная) бі̀ты шлях
дорого ценить даражы̀цца
дороговизна дарагоўля, даражыня̀
дорогой (костюм) дарагі̀
дорогой (о любимом человеке) лю̀бы, мі̀лы, каха̀ны
дорогой (обращение) даражэ̀нькі
дородный уродны, уродлівы, мажны̀, гла̀дкі, [забурма̀шысты]
дорожить (высоко ценить) даражы̀ць
дорожить (беречь) шанава̀ць
дорожить здоровьем шанава̀ць здароўе
дорожка дарожка, пуці̀нка
дорожные люди падарожныя
дорожный знак дарожны знак
Дорофей Дарахвѐй
Дорофея Дарота
дортуар дартуа̀р, спа̀льны пакой
дорываться (от: рыть) дакопвацца, дарыва̀цца
дорываться (изнашиваться) дадзіра̀цца
дорываться (набрасываться на что-либо) дапада̀ць, прыхоплівацца
досада пры̀красьць
досада (зло) злосьць
досада (неприятность) непрыѐмнасьць
досадить (закончить посадку) дасадзі̀ць
досадить (причинить досаду) зрабіць пры̀красьць (непрыѐмнасьць), дапячы̀, дадзѐць
досадливый пры̀кры, зласьлі̀вы, нара̀зьлівы
досадный пры̀кры, непрыемны, дадзѐлы, назольны, непамы̀сны
досаждать назаля̀ць, дадзява̀ць, я̀трыць, нара̀жваць, дапяка̀ць, напры̀крываць
доселе дасю̀ль, дагэ̀туль
доска дошка
доска (в настиле пола) масьні̀ца, масьні̀чына
доска (дюймовая) цалёўка
доска (полторадюймовая) паўтара̀чка
доска (крайняя из бревна) аполак
доска (мемориальная) таблі̀ца
доска (разделочная) дну̀шка
доска (толстая) дылёўка, ды̀ля
доска (тонкая) шалёўка
доска (широкая) тарчы̀ца
доследовать (юр.) дадаткова рассьлѐдаваць
дословный даслоўны, літара̀льны
досматривать (фильм) дагляда̀ць
досматривать (ребёнка) дагляда̀ць
досматривать (производить осмотр) агляда̀ць
досматривать (на таможне) надгляда̀ць
досмотр (фильма) дагляда̀ньне
досмотр (ребёнка) догляд, дагля̀д
досмотр (производимый) агля̀д
досмотр (на таможне) нагля̀д
досмотрщик дагляда̀ч, нагля̀днік
доспехи па̀нцырнік, [карацы̀на]
доставка даста̀ва, паста̀ча
доставлять (препроводжать) дастаўля̀ць, [дастача̀ць]
доставлять (предоставлять, давать) дава̀ць
доставлять (причинять) прычыня̀ць, рабі̀ць, прыносіць
доставлять (удовольствие, возможность) дава̀ць
доставщик даста̀ўнік, паста̀чнік
достаток
достаточно досыць, досі, пад даста̀ткам, даволі
достаточно мирно досыць спакойна
достаточный дастатковы
достаточный (зажиточный) заможны
достать (книгу с полки) даста̀ць
достать (раздобыть) разжы̀цца (чаго?), прыстара̀цца (чаго?), раздабы̀ць (што?), даста̀ць (што?)
достать (быть достаточным) ста̀цца, хапі̀ць
достать (донять) дадзѐць, даѐсьць, дапя̀ць, дапячы̀
достать (о болезни) далѐгчы
достаться (перейти в распоряжение) даста̀цца
достаться (выпасть на долю) вы̀пасьці
достаться (о неприятностях) да̀цца
достигать (вершины) дасяга̀ць, дапіна̀ць, даходзіць
достигать (цели) дасяга̀ць, дапіна̀ць
достигать (доживать) дажыва̀ць
достигать сто метров длины даходзіць да ста мэ̀траў даўжыні̀
достигать старости дажыва̀ць да ста̀расьці
достигнутиый дасягну̀ты
достигший дася̀глы
достижение (д)асягнѐньне, дася̀г, досьціг
достижимый дася̀жны, дасяга̀льны
достирать дамы̀ць, дапра̀ць
достоверный (разл.) праўдзі̀вы, запра̀ўдны, даводны, пэ̀ўны, верагодны, годны вѐры, істапра̀ўдны, дакла̀дны
достоинство годнасьць, [маеста̀т]
достоинство (ценность) ва̀ртасьць
достоинство (положительное качество) добрая я̀касьць
достоинство (заслуга) заслу̀га
достоинство (стоимость) ва̀ртасьць
достойная оценка заслу̀жаная (налѐжная) ацэ̀нка
достойно з годнасьцю, годна, па заслу̀гах
достойно (надлежащем образом) налѐжна
достойно (как следует) як ма̀е быць
достойный годны
достойный (стоящий) ва̀рты
достойный (заслуженный) заслу̀жаны
достойный (надлежащий) налѐжны
достойный (почтенный) паважа̀ны
достойный веры годны веры̀
достойный внимания слу̀шны
достойный изумления які̀ зьдзіўля̀е
достойный подражания ва̀рты перайма̀ньня
достойный преемник годны спадкаѐмца
достойный уважения годны пава̀гі
достойный человек паважа̀ны чалавѐк
достопамятный істапомны, векапомны, незабы̀ўны
достопочтенный істапашаноўны, шанаблі̀вы, пачэ̀сны
достопримечательность славу̀тасьць, выда̀тнасьць, рэ̀дкасьць, асаблі̀вістасьць, вызна̀члівасьць
достопримечательный славу̀ты, выда̀тны, рэ̀дкасны, асаблі̀вісты, вызна̀члівы
достославный славу̀ты, слы̀нны
достохвальный вѐльмі хвалѐбны
достоуважаемый (досточтимый) істапашаноўны, шанаблі̀вы, пачэ̀сны
достояние набы̀так
достояние (имущество) маёмасьць, дабро
достояние (собственность) ула̀снасьць, собіна
досуг вольны (гуля̀шчы) час, спакволя, паквольле, адпачы̀нак, заба̀ва
досужие разговоры пусты̀я размовы, плёткі
досужий (своддный от дела, праздный) паквольны, гуля̀шчы, [су̀лезны]
досужий (пустой) пусты̀
досуха на̀суха
досчатый дашча̀ны
досыта дасы̀та, удосыць, уволю
досюда дасю̀ль, дагэ̀туль
досягаемый дасяга̀льны, дася̀жны
дотащить дацягну̀ць
дотащить (доволочь) давалачы̀
дотла дашчэ̀нту, ушчэ̀нт, да пня, уплень, да аста̀нку, наўспра̀х, [скрэтэ̀сам]
дотоле дату̀ль, да таго ча̀су
дотошный (во всё вникающий) уні̀клівы, дапы̀тлівы
дотошный (точный) дакла̀дны
дотошный (аккуратный) акура̀тны, ладаві̀ты
дотошный (пунктуальный) пунктуа̀льны
дотошный (скрупулёзный) скрупулёзны, прычэ̀пісты
дотронуться дакрану̀цца, датыкну̀цца
дотуда дату̀ль
дохлый здохлы
дохляк здохля, зды̀хля, мудзя̀ўка, [шпэт]
дохлятина здыхля̀ціна, па̀дла
дохнуть здыха̀ць, дохнуць
дохну̀ть дыхну̀ць, павѐяць, тхнуць
дохнуть в ладони ху̀кнуць
доход даход
доход (прибыль) прыбы̀так, [вы̀звалка], [зыск]
доходный даходны
доходный (прибыльный) прыбытковы, [зыскоўны]
доходчивый даходлівы, дапя̀тлівы, даводны
доходяга хударля̀к, хірля̀к, худабзѐй, вы̀лівак
доченька дачу̀хна
дочерний даччы̀н
дочерний (спец.) даччы̀ны
дочерняя фирма даччы̀ная фірма
дочиста на̀чыста, дазва̀ньня
дочурка доня, дачу̀шка, цу̀рка
дочь дачка̀
дочь (бочкаря) бандароўна
дочь (дьяка) дзякоўна
дочь (кузнеца) кавалёўна
дочь (писаря) пісароўна
дочь (ткача) ткачоўна
дошагать дасіга̀ць, дажырга̀ць, датупеня̀ць, дайсьці̀
дошлый дападкі̀, дасьці̀пны, спры̀тны, зда̀тны, хупа̀вы, ця̀мкі, спра̀ўны
дощатый дашча̀ны
доярка даярка, даѐньніца
драгоценность каштоўнасьць
драгоценные камни каштоўныя (шляхѐтныя) камяні̀; ла̀лы
драгоценный (высоко ценимый) каштоўны
драгоценный (перен.) дарагі̀
дражайший найдаражэ̀йшы
дразнить дражні̀ць, цьвялі̀ць
дражниться дражні̀цца, пацыка̀цца
драить шарава̀ць
драка бойка, калатня̀
дракон дракон, цмок
драконовский (закон) драконскі
драматизировать драматызава̀ць
драматический драматы̀чны
дранка (собир.) драні̀цы, дор, дран, гонта
драный (об одежде) дра̀ны, падра̀ны, падзёрты
драный (в изорванной одежде) абадра̀ны, абдзёрты
дрань (щепа) драні̀цы, гонта, дор, дран, лучы̀на
драпри драпры̀, заслона
драть (рвать, разрывать на части) дзѐрці, драць, рваць, разьдзіра̀ць, ша̀рпаць (пра адзѐньне)
драть (отделять, снимать) дзѐрці, драць
драть (вырывать) рваць, вырыва̀ць
драть (растерзывать) дзѐрці, драць, рваць, разьдзіра̀ць, душы̀ць
драть (лыко) дзѐрці, драць, лу̀таць
драть (кожу) лупі̀ць
драть (зубы) рваць, вырыва̀ць
драть (наказывать поркой) біць, лупцава̀ць
драть (за уши) круці̀ць
драть (за волосы) цяга̀ць, чуба̀сіць (за чуб, хохол)
драть (брать слишком дорого) дзѐрці, драць, лупі̀ць
драть (перья на подушку) скубсьці̀, скуба̀ць
драть (скоблить) дзѐрці, драць, шарава̀ць
драть (раздражать, царапать) драць, дзѐрці
драть (кричать, громк, фальшиво петь и под.) драць
драть (удирать) уцяка̀ць, дра̀паць, дра̀ла дава̀ць
драть в клочья дзѐрці на шматкі; шкумата̀ць; шкума̀ціць; шкума̀рдзіць
драть горло (глотку) драць горла; гарлаць;
драть зерно дзѐрці (драць) зѐрне
драть зубы рваць (вырыва̀ць) зу̀бы
драть кору дзѐрці (драць) кару̀
драть лыко драць (дзѐрці, лу̀таць) лы̀ка
драть пол голиком дзѐрці (драць, шарава̀ць) падлогу дзеркачом
драться (об одежде и под.) дзѐрціся, дра̀цца
драться (устраивать драку) бі̀цца, бухава̀цца, насы̀ дзялі̀ць
драться (сражаться) бі̀цца, ваява̀ць
драться (бороться за что-либо) змага̀цца
драчливость задзі̀рыстасьць, задзі̀рлівасьць
драчливый задзі̀рысты, задзі̀рлівы, дзярклі̀вы
драчун зачэ̀па, шкару̀да, шкрэ̀да, кару̀за, шка̀радзь, бузу̀н, задзі̀ра, задзіра̀ка, біту̀н
дребедень (вздор) лухта̀, бзду̀ра, глу̀пства, недарэ̀чнасьць, бязглу̀зьдзіца, бяссэ̀нсіца, баламу̀цтва, нісянѐціца, чаўпарня̀
дребедень (пустяковые, ненужные вещицы) ца̀пстрыкі, дробязь, [дубавѐцьце], [здубавѐцьця]
дребезжание бразджа̀ньне, бры̀нканьне, бразгата̀ньне, дры̀нканьне, ляската̀ньне, лёскат
дребезжать бразджа̀ць, бры̀нкаць, бразгата̀ць, дры̀нкаць, ляската̀ць
дребезжащий бразгатлі̀вы, брынклі̀вы
древесина драўні̀на, [кастрыга̀]
древесина (полусгнившая) пцель
древесина (клёна) кляні̀на
древесный дрэ̀ўны, драўня̀ны
древко (флага) цаўё, дзяржа̀ньне
древнегреческий старагрэ̀цкі
древнехранилище старасхоў
древние люди старажы̀тныя (даўнѐйшыя) людзі
древний старажы̀тны, стары̀
древний (старинный) старавѐчны, старада̀ўні, старасьвѐцкі
древний (очень старый) вѐльмі стары̀, старэ̀тны
древний мир старажы̀тны (стары̀) сьвет
древо дрэ̀ва
древоточец (зол.) ша̀шаль, шашолка
древонасаждение насаджэ̀ньне дрэ̀ваў
дрейф дрэйф, збачэ̀ньне, адхілѐньне
дреколье (собир.) друччо, кольле
дремать драма̀ць, дзяды̀ вадзі̀ць
дремучий дрыму̀чы, глухі̀, цёмны, [пагуда̀сты]
дремота дрымота, дрэ̀ма, дрэ̀мка, [сомжа], [мжы̀ца], [мжонка]
дрёма дрымота, дрэ̀ма, дрэ̀мка, [сомжа], [мжы̀ца], [мжонка]
дрёма (бот.) смолка
дрёма долит дрымота адольвае
дресва жарства̀
дресвяный жарсцьвя̀ны
дрессировать дрэсырава̀ць, цьвічы̀ць, школіць, дручкава̀ць
дрессировка дрэсу̀ра, цьві̀чаньне, шкалѐньне, дручкава̀ньне
дробина шраці̀на
дробить (измельчать) драбні̀ць
дробь (охотничья) шрот
дробь (крупная) дранку̀лі, люхткі̀, глётка
дробь (барабанная) дробат
дробь (трель) пошчак
дробь (мат.) дроб (м.)
дрова дровы, [ага̀ч]
дрова (сохшие всё лето) аблѐтнік
дровишки дроўцы
дровни розвальні, простыя са̀ні
дровозаготовки нарыхтоўка дроваў
дровонос дрэваноша
дровосек дрывасѐк
дровяник (торговец дровами) дрывя̀нік, драўні̀к, гандля̀р на дровы
дровяник (место для дров) дрывотнік
дровяной дрывяны̀
дроги (роспуски) ка̀ры, панара̀д, дра̀гі, дра̀бы
дрогнуть (зябнуть) мѐрзнуць, калѐць
дрогнуть (прийти в смятение) завага̀цца
дрогнуть (пошатнуться) пахісну̀цца
дрогнуть (податься) пада̀цца
дрогнуть (не выдержать) ня вы̀трымаць
дрогнуть (вздрогнуть) здрыгану̀цца, страсяну̀цца
дрогнуть (задрожать) задрыжэ̀ць
дрогнуть (пошевельнуться) зварухну̀цца
дрожать дрыжэ̀ць, трэ̀сьціся, калаці̀цца
дрожжевой дражджовы, дражджавы̀
дрождевой завод драждзёўня
дрождевой раствор рошчына
дрожжи дрожджы, [бругво], [брошча], [брошч]
дрожь дры̀жыкі, дрыготка, дрыжа̀ка, [лекату̀ха]
дрожь пронимает дры̀жыкі бяру̀ць
дрок (бот.) жаўтазѐль, чы̀сьцік, яновец
дрофа (зоол.) драхва̀, дроп, дуда̀к
друг ся̀бар, ся̀бра
друг (закадычный) дружба̀к, {кунпа̀н}
друг (коллега) калѐга
друг (которому можно довериться) та̀йнік
друг (приятель) пры̀яцель
друг (сообщник) хаўру̀сьнік
друг (товарищ) тава̀рыш
друг! дру̀жа! ся̀бра!
друг друга (для муж. рода) адзі̀н аднаго, адзі̀н другога
друг друга (для жен. рода) адна̀ адну̀, адна̀ другу̀ю
друг друга (для ср. рода и разных родов) адно аднаго, адно другога
друг за другом (для муж. рода) адзі̀н за адны̀м, адзі̀н за другім
друг за другом (для жен. рода) адна̀ за адной, адна̀ за другой
друг за другом (для ср. рода и разных родов) адно за адно, адно за другое
другобережный тамабочны
другое дело і̀ншая рэч; куды̀ ня тое
другожды спача̀тку, зноўку
другой (второй) другі̀
другой (иной) і̀ншы
дружба сяброўства
дружбан дружба̀к, дружба̀нт, {кунпа̀н}
дружелюбие прыя̀знасьць, тавары̀скасьць, зычлі̀васьць
дружелюбный прыя̀зны, тавары̀скі, зычлі̀вы, ласка̀вы
дружески па-сяброўску
дружеский сяброўскі, прыя̀тельскі, прыя̀зны
дружить сябрава̀ць, таварышава̀ць, хаўрусава̀ць, вадзі̀цца, зна̀цца, калегава̀ць
дружище! дру̀жа! ся̀бра!
дружка (в свадебном обряде) ша̀фер
дружно спорна, ра̀зам, згодна
дружный спорны, згодны
дружок! дру̀жа! сябручок!
друза (горн.) дру̀за, гранцы̀, гранѐц
Друскенинкай Друзгѐнікі
дрын (тяжёлая суковатая палка) друк
дрыхнуть дры̀хнуць, спаць бяз проспы
дряблый дру̀злы, трухля̀вы, трупѐхлы, [ахі̀злы]
дряблый (вялый) вя̀лы, плю̀хлы
дрязги звадкі, сваркі, пры̀крыя драбні̀цы
дрянной дрэ̀нны, пага̀ны, паску̀дны, ляда̀чы, ляда̀шчы
дрянь дрэнь, поскудзь, погань, плюга̀ўства, [скаланда̀]
дряхлеть (о человеке) старэць, грыбець,
дряхлеть (о предмете) друзьлѐць, парахнѐць, трупѐхнуць, трухлѐць
дряхлый (о человеке) стары̀, ляда̀чы, ляда̀шчы, згрыбѐлы
дряхлый (о предмете) трухля̀вы, спарахнѐлы, струпѐхлы, дру̀злы
дуализм дуалі̀зм, дзьвюхі̀снасьць
дубильное вещество га̀рбнік
дубильный гарбоўны
дубильня гарба̀рня
дубильщик гарба̀р
дубина дубі̀на
дубина (толстый кол, палка) кол, друк
дубина (о человеке) даўбѐнь
дубинка даўбѐшка, дубі̀нка
дубинка (полицейского) дручок
дублет дублі̀т, двайча̀к, ду̀бальт
дублёнка кажу̀х
дубликат дубліка̀т, падвойнік, ду̀бальт
дубрава дуброва
дубьё (собир.) друччо, кольле
дуга дуга̀
дудки! тра̀сцы!
дудник (бот.) дзя̀гель
дудочник дуда̀р
дуло ду̀ла
дуло (огнестрельного оружия) ру̀ля
дума ду̀ма
думать о судьбе государства ду̀маць пра лёс дзяржа̀вы
думу думать ра̀ду ра̀дзіць
дуновение (веяние) подых, подзьмух, павѐў, тхнѐньне
дунуть дзьму̀хнуць
дуплистый дуплава̀ты, дупляна̀ты, дупля̀вы, дупля̀сты, жаралі̀сты
дупляной дупляны̀
дура дурна̀я
дурак ду̀рань
дурака валять ду̀рня клѐіць
дуралей дуры̀ла, дурніла, дурдола, [абязга̀л]
дуранда жма̀кі, жамѐрыны, маку̀ха, клінцы̀
дурацкий (глупый) дурны̀
дурацкий (бессмыссленный) бязглу̀зды
дурачина дуры̀ла, дурніла, дурдола, [абязга̀л]
дурачить чмуры̀ць, дуры̀ць
дурачиться дурэ̀ць
дурачок дурнѐнькі, дуры̀лка
дурачьё ду̀рні
дурашка (м.) дурнѐнькі
дурашка (ж.) дурнѐнькая
дурень ду̀рань, дурні̀ла
дуреть (тупеть, глупеть) дурнѐць, тупѐць
дуреть (приходить в состояния одурения) дурнѐць, ачмура̀цца
дурёха дурні̀ца, дурні̀чка, дурну̀ля
дурить (голову) дуры̀ць, тлумі̀ць, чмуці̀ць, чмуры̀ць
дурить (упрямиться) нараві̀цца
дурить (шалить) дурэ̀ць, дурава̀ць, дурэ̀цца
дурить (делать глупости) рабі̀ць глупствы
дурища дурні̀ца
дурман (бот.) дурнап’я̀н, дурэ̀ц
дурман (перен.) чмур, чмут, зель, дурма̀н
дурманить чмуры̀ць; чмур (чмут) пуска̀ць; [зялі̀ць]
дурнеть блажэ̀ць, брыдчэ̀ць
дурно (тошно) моташна, млосна, нядобра, му̀тарна
дурно (плохо) дрэ̀нна, пага̀на, кѐпска, бла̀га
дурной (глупый) дурны̀, глу̀мны
дурной (некрасивый) бры̀дкі, непрыгожы
дурной (плохой) пага̀ны, дрэ̀нны, кѐпскі, благі̀
дурной глаз ляда̀шчыкава вока
дурной знак дрэ̀нная прыкмѐта
дурнота (тошнота) млосьць, ляда̀ік
дурнушка непрыгожая
дурные дела дрэ̀нныя ўчы̀нкі
дурость ліхоцьце
дурочка дурні̀ца, дурні̀чка, дурну̀ля
дурь дурнота, дура̀сьць, ду̀рыкі, чмура̀, дурні̀на, [самурда̀кі]
дутик (спец.) бульчок, бульча̀тка
дутый (пустой внутри) выдзіма̀ны, дзьму̀ты
дутый (преувеличенный) перабольшаны
дуть дзьмуць
дуть (от: дунуть) дзьму̀хаць
дуть (порывами) ша̀ргаць
дуть (сильно) шуга̀ць
дуть (быстро бежать, мчаться) пѐрці, смалі̀ць
дуть (пить) жлу̀кціць
дуть губы гу̀бы надзіма̀ць
дутьё (тех.) выдзіма̀ньне
дуться (на кого-либо) дзьму̀цца, пу̀шыцца, гмы̀рыцца, су̀піцца, кры̀ўдзіцца, быць злосным, злава̀ць
дух дух
дух (рел., миф.) дух
дух (о дыхании) дых
дух (о паре с запахом) дух, і̀мпат, па̀ра
дух (о настроении) гумор
дух захватывает дух займа̀е (заціна̀е)
духѝ парфу̀ма, {пахні̀длы}
духовная (завещание) запавѐчная, запавѐчная гра̀мата, тэста̀мэнт
духовная пища духовы пажы̀так
духовник (рел.) духоўнік
духовность духовасьць
духовный духовы
духовой (оркестр) духавы̀
духота заду̀ха, па̀рнасьць, духмѐнь
душ прыш, дожджык
душа душа̀
душа в душу як адна̀ душа̀
душа нараспашку сэ̀рца на далоні
душа не лежит душа̀ ня горнецца
душевная тревога узварушэ̀ньне
душевнобольной псыхічна хворы, вар'я̀т, [ланца̀х]
душевный душэ̀ўны
душевный (искренний) шчы̀ры, сардэ̀чны
душегрейка каба̀т, шнуроўка
душеимец душаѐмца
душенька (к душе) ду̀шачка
душенька (обращение) галу̀бка, я̀сачка, лю̀бачка, мілѐнькая
душеприказчик душапавѐрнік, выкана̀вец тэста̀мэнту
душеспасительный душазба̀ўны
душераздирающий (о крике и под.) нѐмы
душераздирающий (ужасающий) жахлі̀вы, страшэ̀нны
душечка гл.: душенька
душещипательность шчымлі̀васьць, шчыпатосьць
душещипательный шчымлі̀вы
души не чаять (в ком?) душы̀ ня чуць (у кім?)
душистый духмя̀ны, паху̀чы, [павохны]
душить (давить) душы̀ць, ча̀віць, [хлу̀піць]
душить (духами) парфу̀міць
душить (восстание) зду̀шваць
душиться (духами) парфу̀міцца
душка (о женщине) караду̀шка
душный заду̀шлівы, заду̀шны, па̀рны
душу отвести душою спачы̀ць
дуэль двубой, [палта̀цы]
дуэт дуэ̀т, двусьпеў
дыбом ду̀ба, дубка̀, старчаком
дым дым, куродым, ку̀рава, [сопат], [сомар]
дым коромыслом гармі̀дар, бязла̀дзіца, блытані̀на
дымить дымі̀ць, куродыміць, куры̀ць, чадзі̀ць, [сапорыць]
дымка смуга̀, за̀смуж, павалока, [парава̀н]
дымно ды̀мна, копатна, ча̀дна, [сопарна]
дымно ды̀мны, копатны, ча̀дны, [сопарны]
дымовая труба комін
дымовой дымавы̀
дымчатый дымава̀ты
дыня (бот.) ды̀ня, мэлён
дыра дзі̀ра, дзю̀ра
дырка дзі̀рка, дзю̀рка
дырчатый дзірка̀сты, дзірча̀сты, дзіркава̀ты
дырявить дзіра̀віць, дзі̀ркаваць
дырявый дзіра̀вы
дыхание дыха̀ньне, дых
дыхание (дуновение) подых, подзьмух, павѐў, тхнѐньне
дыхательная трубка (анат.) ды̀хаўка
дыхательное горло (анат.) ды̀шнік, ды̀хніца
дыхательный ды̀хальны
дышать ды̀хаць, тхаць
дышать (с хрипом) хірчэ̀ць
дышать (тяжело, раскрытым ртом) ха̀каць, ха̀ўкаць
дышать на ладан зямлёю па̀хнуць; галасок хоць у пясок; у вы̀рай зьбіра̀цца
дышло ды̀шаль
дьявол д’я̀бал, шайта̀н, [ме`рат], [анчу̀т]
дьявольски (повезло) па-чартоўску
дьяк дзя̀к
дьякон дзя̀кан
дюжий ду̀жы, мажны̀
дюжина ту̀зін
дюжинный звыча̀йны
дюжиной уту̀зін
дюйм ца̀ля
дюймовый цалёвы
дюна вы̀дма, качагор
дяденька дзя̀дзечка
дядин дзя̀дзькаў
дядя дзя̀дзька
дядя (по отцу) стрый