gallery/fb_icon
gallery/book_logo
Радыё Свабода
да так, алѐ, ага̀, [алѐбра]
да будет! ста̀нься! няха̀й бу̀дзе!
да будет так, как Богу угодно! няха̀й так бу̀дзе, як Богу падаба̀ецца!
да вот (с недоверием) ужо-ж
Да здравствует Беларусь! Жывѐ Белару̀сь!
да и баста! дый годзе!
да и только! дый годзе!
да нет же! дзе там! што ты!
да ну! ай-я! ду̀жаткі!
да разве хіба̀-ж, аза̀ж, няўжо-ж, альбо-ж
давать дава̀ць
давать взаймы пазыча̀ць
давать взятку ха̀бар дава̀ць, падкупля̀ць
давать возможность выспеть сьпялі̀ць
давать голову на отсечение галаву̀ на стра̀ценьне дава̀ць
давать на чай гасьці̀нца дава̀ць
давать маху пу̀дла дава̀ць
давать оценку (разл.) цані̀ць, ацэ̀ньваць, дава̀ць (вызнача̀ць) цану̀
давать пинка дава̀ць вы̀сьпятка (высьпя̀чча)
давать привилегии даваць прывілѐй
давать себя знать (дать почувствовать) у зна̀кі дава̀цца, адчува̀цца
давать себя знать (проявиться со временем) адгука̀цца
давать (задавать) стрекача лататы̀ (хадала̀, дзерака̀, драпака̀, дра̀ла, ця̀гу) дава̀ць
давеча надоечы, надовесь, анагды̀сь
давешний надовешні
давить (на педали) ці̀снуць
давить (мять, разминать) ці̀снуць, жмаць, расьціскаць, шчамі̀ць
давить (ногой скорпиона) расьціска̀ць, чаві̀ць
давить (притеснять) гнѐсьці, прыгнята̀ць, зду̀шваць, душы̀ць
давка ціскані̀на
давкий (о вкусе) са̀дкі
давление ціск
давнишний даўнѐйшы
давно даўно, да̀ўна
давновато подаўна
давным-давно пада̀ўней
дадим дамо
дадите дасьцё
даже на̀ват, нат’
далее далѐй, адылі̀
далековато подалекавата
далёкий далёкі, адлѐглы
далёконько подалека
дальнейший далѐйшы
дальний да̀льны, далёкі, да̀льшы
дальний предок пра̀шчур
дальновидный празорлівы
дальнозоркий далёказрочны
дальнозоркость далёказы̀ркасьць
дальномер [далямѐр]
дальность далёкасьць
дальше далѐй
дальше некуда як досыць, як больш і ня трэ̀ба
дама (в карточной игре) кра̀ля
дано да̀дзена
данность да̀дзенасьць
дантист данты̀ст(ы), [зубаса̀д]
дань дані̀на
даньщик даньні̀чы
дар дарунак, дарэ̀ньне
дар (подарок) падару̀нак
дар (дарование) та̀лент, здольнасьць
дармоед захрыбѐтнік, дармазьѐда
дарование здольнасьць, та̀лент
даровитый здольны, таленаві̀ты
даровой дармавы̀, дармовы
даровщина дармаўшчы̀на, дарэ̀мшчына
даром (бесплатно) дарма̀, зада̀рма
даром (напрасно) дарэ̀мна, ма̀рна
дарственный дароўны, да̀рчы
дарственная грамота дароўны (да̀рчы) ліст
дать даць
дать в нос насача̀ даць
дать в руку падаткну̀ць, ха̀бар даць, падкупі̀ць
дать взаймы пазы̀чыць
дать взбучку лу̀пня даць; у косьці даць
дать взятку ха̀бар даць, падкупі̀ць, падаткну̀ць
дать голову на отсечение галаву̀ на стра̀ценьне даць
дать дрозда жа̀ру даць
дать затрещину поўху даць
дать знать вѐдамасьць (га̀сла) даць
дать крюку кру̀гу даць
дать маху пу̀дла даць
дать на чай  гасьці̀нца даць
дать нагоняй ча̀паласу (прачуханку) даць; прышчу̀нуць
дать обет пакля̀сьціся, зарачы̀ся, учыні̀ць прырачэ̀ньне
дать отчёт лі̀чбу здаць
дать оценку  ацані̀ць, даць (вы̀значыць) цану̀
(не) дать перевести дух (ня) даць дыхну̀ць
дать перцу чосу (лазы̀) даць
дать пинка вы̀сьпятка (высьпя̀чча, носца) даць
дать повод даць падста̀ву
дать поесть накармі̀ць
дать по шее па шы̀і накла̀сьці; у ка̀рак даць
дать пощёчину ляшча̀ даць
дать привилегии прывілѐй даць
дать присягу запрысягну̀ць
дать себя в обиду папусьці̀цца
дать себя знать (дать почувствовать) у зна̀кі да̀цца; адчу̀ць
дать себя знать (проявиться со временем) адгукну̀цца
дать (задать) стрекача (ходу) лататы̀ (хадала̀, дзерака̀, драпака̀, др̀ала, ця̀гу) даць
дать храпу (храпака) задаць храпаві̀цкага
даться в обман даць сябѐ ашука̀ць
дашь дасі̀
Даугавпилс Дзьвінск
дача лѐцішча
даяние дава̀ньне, падая̀нка, да̀ча
даятель дава̀лец
два (три, четыре) высоких дома два (тры, чаты̀ры) высокія дамы̀
два года тому назад пазалѐтась
два сапога пара абое рабое, на адзі̀н капы̀л
два с половиной паўтраця̀
двадцатилетие дваццацігодзьдзе
дважды двойчы, падвакроць
двенадцатиперстная дванаццацiпа̀лая
дверь дзьвѐры
дверь отошла на 3 см. дзьвѐры ад’ѐхалі на 3 см.
двигатель рухаві̀к
двигательный ру̀хальны
двигать (предметы) соўгаць, руха̀ць
двигаться ру̀хацца
движение рух
движимая собственность рухомасьць
движимый ру̀ханы
движитель руха̀ч
движущийся рухомы
двинуть (что-либо) пасу̀нуць
двинуть (в зубы) тры̀кнуць
двинуться (пойти) ру̀шыць
двинуться (с места) зру̀шыцца
двое двое, двайга̀
двоеточие двухкроп’е
двоиться [двая̀міцца]
двоичный двайковы
двойной (из двух частей) падвойны
двойняшки (близнецы) двайня̀ты
двойственность двоiстасьць
двойственный (союз) дваі̀сты
двойчатка спары̀ш, двая̀н
двор двор, гаспода, дворышча
двор (возле дома) падворак, панадворак
двор (церковный) цьвінта̀р
дворец пала̀ц
дворик дварок, дварочак
дворня чэ̀лядзь
дворняга (собака) ку̀нда, дварня̀к
дворовой дворскі
двоюродные братья, сёстры збратдзѐці
двоюродный (брат) стрыѐчны
двуглавый дзьвюхгаловы
двуглазый двохвочны
двугривенный саракоўка
двузначный двохзна̀чны
двуколка чыхонка
двуконный параконны
двуличный крываду̀шны
двумя ногами (стоять) дзьвюмя̀ нага̀мі, абѐнаж
двуполый [двохродавы]
двустволка дубальтоўка
двустворчатый дзьвюхстворкавы
двусторонний двухбаковы
двух сортов двух гату̀нкаў, двуя̀кія
двухдневный двохдзённы, двохднёвы
двухкомнатный двухпакаёвы
двухосный дзьвюхвосевы
двухлетие двухгодзьдзе
двухрядный двайча̀сты
двухстворчатый (о дверях, окнах) філінговы
двухтомник двухтамовік
двухэтажный двухпавярховы
двуязычие двухмоўе
дебёлохудожник парта̀ч, [грубя̀н]
дебелый тоўсты, гладкі, цу̀пкi, ла̀дны, гру̀бы
дебошир  бусла̀й, ваёда
дебоширить бусава̀ць, бунава̀ць, буя̀ніць, ваёдаць
дебри нѐтры, нѐцераць, нѐмерач, мярэ̀ча, нѐпрахадзь [княя̀], [кнѐя]
Дева Па̀нна, Дзѐўна 
дзеверь (брат мужа) дзѐвер
девица дзѐўка
девица (грудастая) цыцоха
девический дзявоцкі
девичья фамилия дзявочае (дзявоцкае) прозьвішча
девичество дзявоцтва, дзявоччына
девичий дзявочы
девичник дзяві̀чкі, дзѐвіч-вѐчар
девочка дзяўчы̀нка, дзѐўчынка, дзяўчо
девочка (пятнадцатилетняя) пятнастоўка
девственница праві̀чка, гожня, дзявоя
девственность дзяву̀шчасьць
девственный (лес) нечапа̀ны, некрану̀ты, векама̀нь
девушка дзяўчы̀на, дзѐўчына
девушки дзяўча̀ты
дегтярник дзягця̀р
дедка дзядок
дедушка дзяду̀ля, дзяду̀лька, дзяду̀ня
деепричастие (грам.) дзеепрыслоўе
дежурить (выжидать) пільнава̀ць, вычэ̀кваць
дежурить (в классе) пільнава̀ць пара̀дак, адка̀зваць за пара̀дак
дежурный (в классе) адка̀зны за пара̀дак, [чароднік]
дежурный (вопрос) гатовы, прынагодны
дежурство [чарод]
дезорганизация разла̀д
действенный дзѐйсны
действие дзѐя, дзѐяньне
действительная служба (воен.) абавязковая служба
действительно з(с)апраўды̀
действительность (окружающая) рэчаі̀снасьць
действительность (настоящее) сапра̀ўднасьць
действительный (мат.) рэчаі̀сны
действительный (настоящий) сапра̀ўдны
действительный (член академии) правадзѐйны
действительный (действующий) дзѐйсны
действительный (законный) пра̀ўны, што ма̀е сі̀лу
действительный залог (грам.) дзѐйны стан
действовать  дзѐйнічаць
действовать (воздействовать) узьдзѐйнічаць
действовать (руками) дзѐйнічаць, рабі̀ць, ру̀хаць
действовать (исправно работать) дзѐйнічаць, працава̀ць, рабі̀ць
действовать (о частях тела) дзѐйнічаць, слугава̀ць, рабі̀ць
действовать вопреки рабі̀ць назло, ісьці̀ проці, дзѐйнічаць насу̀перак
действовать совместно (с кем?) удзѐльнічаць у хаўру̀се (з кім?)
действующие лица асобы дзѐi
действующий дзѐйны
декабрь сьнѐжань
декабрьский сьнѐжаньскі
декларировать даклярава̀ць
декольте горс
дел по горло работы па ву̀шы
деланность шту̀чнасьць, ненатура̀льнасьць
делатель спра̀ўца
делать рабі̀ць, чыні̀ць
делать (медленно, нехотя) масоліць, марокаць
делать аборт [зру̀шываць]
делать вид удава̀ць сябѐ (за каго?); рабі̀ць вы̀гляд
делать деньги грошы зарабля̀ць
делать завещание чыні̀ць тэста̀мэнт
делать из мухи слона з блыхі̀ вала̀ рабі̀ць (штукава̀ць)
делать как попало (небрежно) галабу̀рдзіць, гѐрзаць, гламазьдзі̀ць
делать необходимым рабі̀ць канѐчным
делать нечего ра̀ды няма̀, нічога ня зробіш
делать одолжение ла̀ску рабі̀ць
делать по-своему на сваё рабі̀ць
делать прививку (мед.) вакцынава̀ць
делать прививку (яблони) прышчапля̀ць, рабі̀ць прышчэ̀пку
делать свод (печи, погреба и под.) скляпеньне рабі̀ць (звадзі̀ць); склепава̀ць
делать уборку (помещения) агляда̀цца
делать шероховатым шурпа̀ціць
делаться рабі̀ццца
делаться (происходить) рабі̀цца, дзѐецца, чыні̀цца, твары̀цца
делец дзялок, охар
делёж (добычи) дзяльба̀, дзялі̀цьба, дзѐльня
делёж (раздел) падзѐл
деликатный даліка̀тны
делимое (мат.) дзѐліва
делимый (мат.) падзѐльны
делитель (мат.) дзѐльнік
делить пополам палаві̀ніць
делишки справу̀нкі
дело спра̀ва
дело в том рэч (шту̀ка) у тым, ходзіць пра тое, гаворка пра тое
дело в шляпе усё ў пара̀дку
дело говорить слу̀шна (пра̀ўду) каза̀ць
дело сторона ха̀та з кра̀ю
дело труба (табак) спра̀ва дрэнь
дело хозяйское воля ва̀ша
делопроизводитель справавод
дельно слу̀шна
дельный (о человеке) [справаві̀ты]
дельный (ответ) слу̀шны
делянка (участок земли) дзяля̀нка, дзя̀лка
делячество дзѐльніцтва
денежный грашовы
день дзень
день (вчерашний) учара̀шак
день (завтрашний) за̀ўтрак
день и ночь дзень-ноч
деньги грошы
деньги вперёд згары̀-грошы
деньгами грашы̀ма
день-деньской дзѐнна-дзень, як доўг дзень, штодня̀
день ото дня што ні дзень, з кожным днём, штодня̀
дергач (коростель) дзярка̀ч, драч
деревенский вясковы
деревенщина {вескаўня̀}
деревня вёска
деревня (с церковью) сяло
дерево дрэ̀ва
дерево (вывернутое с корнем) вы̀варацень, вы̀вараціна, вы̀скадзь
дерево (гнилое) трухля̀к
дерево (кривое, суковатое, низкое) каркалі̀на, карамза̀ч, карамза̀
дерево (кряжистое) каржа̀к
дерево (на дне) ка̀мпа, пама̀к
дерево (непригодное для строительства) укрэ̀нь
дерево (с засохшей верхушкой) сухавѐрх
дерево (со сломанной верхушкой) старча̀к
дерево (сухостойное) сухадрэ̀віна
дерево (сухостойное, суковатое) хлабаза̀
деревце дрэ̀ўца
деревянный драўля̀ны
деревяшка дзеравя̀ка, дзеравя̀чына, дзераві̀на
деревяшка (деревянная нога) кавяла̀
держава гаспада̀рства
держатель (акции) трыма̀льнік
держатель (тех.) стры̀мнiк
держать трыма̀ць
держать в ежовых рукавицах у абцуга̀х (кнэ̀блях) трыма̀ць
держать в руках (управлять) кірава̀ць
держать в руках (ситуацию) валодаць
держать в секрете засакрэ̀ціць, у сакрэ̀це трыма̀ць
держать на руках (ребёнка) трыма̀ць на абѐручках
держать пари (биться об заклад) у (аб) закла̀д ісьці̀, заклада̀цца
держать под контролем кантралява̀ць
держать путь кіру̀нак трыма̀ць (браць)
держать слово быць слоўным; пры слове стая̀ць
держаться (мысли, дома, дороги) пільнава̀цца
держись! трыма̀йся! пільну̀йся! шану̀йся!
держитесь! пільну̀ймася!
дерзать (осмеливаться на что-либо) ва̀жыцца, адва̀жвацца, асьмѐльвацца
дерзать (рисковать) ва̀жыцца, рызыкава̀ць
дерзать (смело стремиться к чему-либо) ва̀жыцца, сьмѐла імкну̀цца, рызыкава̀ць
дерзкий паўзя̀ты, насты̀рлівы, зухва̀лы, зухва̀льны, нахра̀пісты
дерзнуть пава̀жыцца
дерзость ва̀жаньне, паўзя̀цьце, зухва̀ласьць, вохрап, насты̀рлівасьць
дерюга дзяру̀га
дерьмо лайно
десерт дэсэ̀рт, заѐдак
дескать (мол) маўля̀ў
десница правіца̀, пра̀вая рука̀
деспот дэ̀спат, [нарт], [самады̀йнік]
деспотизм дэспаты̀зм, самаўла̀дзтва, [самады̀я]
десятичный (мат.) дзесятковы
десятка (в картах) ды̀ска
деталь (машины) дэта̀ль
деталь (подробность) драбностка, падрабя̀зак
детвора дзяцьві̀шча, дзятва̀, малѐча
детвора (экспр.) блазнота, нѐбалазь, ю̀рдыка, драбяза̀, жамярва̀, бахурня̀
детёныш дзіцяня̀, дзіцянё
дети дзѐці
детина хлапчы̀на, дзяцю̀к
детище стварэ̀ньне
детоубийца дзетагу̀б
деточка дзѐтухна, дзіця̀тка
детсад дзіця̀чы садок, садок
детская простота дзяці̀ннасьць
детский дзіця̀чы, дзяці̀нны
детство дзяці̀нства, малѐнства
дефект  дэфэ̀кт, хі̀ба
дефицит дэфіцыт, {пахапное}
дешевей таньнѐй
дешевейший таньнѐйшы
дешевець таньнѐць
дешевизна таніна̀, та̀ннасьць
дешевить та̀ніць
дешёвка тандэ̀т, танёха
дешёвый та̀нны
деятель дзѐяч, чы̀ньнік
деятельность дзѐйнасьць, чы̀ннасьць
деятельный дзѐйны, чы̀нны
дёргать (за что-либо) торгаць, ту̀заць, ту̀рзаць, шморгаць
дёргать (тянуть) цягну̀ць
дёргать (рвать) рваць
дёргать (гвоздь, зуб) рваць, вырыва̀ць
дёргать (сено) скубці̀, смы̀каць
дёргать (надоедать) ту̀заць, назаля̀ць, дакуча̀ць
дёргать (о боли) торгаць
дёргать (носом) торгаць
дёргать (о судорге и под.) ту̀заць, калаці̀ць, крыві̀ць, ку̀рчыць
дёргать за язык цягну̀ць за язы̀к
дёрнуть (от кого-либо) плітану̀ць
дёрн дзірва̀н, дзёран, дзярно
дёсны дзя̀сны
дёсны (у животных) па̀клы, я̀сны
Джек-потрошитель {Джэк-вантробнік}, {Джэк-трыбушонік}
дзынькать дзілі̀нкаць
диабет дыябэ̀т, цукроўніца
диагональ дыягана̀ль, ускосіна
диадема дыядэ̀ма, авянѐчнік
диатез дыятэ̀з, шкропель
диафрагма дыяфра̀гма, запоня, запѐра
диван кана̀па
диван (раскладной) соўка
диета дыѐта, абярога
дизентерия дызэнтэры̀я, крыва̀ўка
дикарский дзіку̀нскі
дикарь дзіку̀н
дикий дзі̀кі
дикий кабан дзік
дикобраз ігла̀к
диковатый дзіка̀вы, дзіклі̀вы
диковина дзі̀ўнасьць, цікавостка
дикость дзіку̀нства
дилижанс дыліжа̀нс, [балагол]
дирежировать дырыгава̀ць
дирижабль дырыжа̀баль
диск [кружа̀ла]
дисконтировать дыскантава̀ць, адліча̀ць
дискутировать дыскутава̀ць
дисциплина дысцыплі̀на, [ка̀рнасьць]
дичать дзічэ̀ць
дичиться (людей) дзіка̀цца
дичь дзічына̀
длина даўжыня̀, длінь
длинноногий цыба̀ты, ця̀хлы, цыгла̀ты, дыга̀ты, стрынгалява̀ты
длинноухий вухла̀сты
длинношеий даўгашы̀і
длинный доўгі
длиннющий даўжэ̀зны
длительность праця̀гласьць
длительный праця̀глы
длиться да̀ўніцца, доўжыцца, цягну̀цца
для для, дзѐля
для вида дзѐля прылі̀ку, дзѐля гадзі̀ся, адно знак
для видимости на пака̀з, дзѐля вока
для книг (полка) на кні̀гі
для мытья на мыцьцё
для отвода глаз дзѐля блізі̀ру, для непазна̀ку
для приличия дзѐля пры̀клепу
для чего? на што?
Дмитреевская суббота Тоўстая субота
дневать днява̀ць
дневник (школьный) дзёньнік
дневной дзённы
днём удзѐнь
днище доньне, адоньне
до безумия без па̀мяці
до востребования да запатраба̀ваньня
до зарезу на гвалт
до коих пор даку̀ды
до конца дарэ̀шты
до конца дней своих давѐку, павѐк
до краёв (наполнять, наливать) усчы̀рк, ушчэ̀рць, [збрэсь]
до красноты (нагреть) да чы̀рвані, даясна̀
до лоска нагля̀нц
до основания дашчэ̀нту, ушчэ̀нт, да пня
до остатка дарэ̀шты
до отвала у разорву, хоць расьперажы̀ся
до последнего вздоха да скону (сьмѐрці, скана̀ньня)
до рассвета надодні
до свадьбы заживёт! паку̀ль жані̀цца – загаі̀цца!
до свидания! заставайся (быва̀й) здароў! да паба̀чаньня! быва̀йце (застава̀йцеся) здаровы!
до следуещего года да налѐцьця
до смерти да сьмѐрці, давѐку
до тех пор дату̀ль, пату̀ль, датыхча̀с
до упада дапакату̀нку
до фени (по фигу) ні сеў ні ѐхаў
до холодов да халадоў, за̀цепла
до черта дахалѐры
добавить дада̀ць, надалу̀жыць
добавить (доложить) дакла̀сьці, надалу̀жыць
добавка дада̀тка
добить (человека, собаку) дабі̀ць
добить (дорогу, машину) дабі̀ць, дарэ̀шціць
добиться (чего-либо) дамагчы̀ся, дасягну̀ць, дапну̀ць
добиться своего паста̀віць на сваі̀м
добиться толку сырцу̀ вы̀мяць, розуму дабра̀ць
доблестный уда̀тны
доблесть можнасьць, уда̀тнасьць, патжу̀насьць
добраться (до чего-либо) дабра̀цца, даста̀цца
добраться (до чужого добра) дапа̀сьці, дапну̀ць
добро пожаловать! ласка̀ва запраша̀ем!
добровольно самохаць, дабрахоць, самахоць, самахоцьцю, дабрахоцьцю
добродетель цнота
добродетельный цнотны
доброе утро! дзень добры! добрага вам дня! дабры̀дзень!
доброжелатель зычлі̀вец
доброжелательный памяркоўны, зычлі̀вы
добросовестный сумлѐнны
доброта дабрыня̀
добротный дыхтоўны, прызваі̀ты
добывающий здабы̀ўчы
добытчик здабы̀тнік
добыть здабы̀ць
добыть (попрошайничеством) вы̀жабраваць, вы̀старцаваць
добыть на охоте упалява̀ць
добыча здабы̀ча, здобыч, дабы̀так
доверенное лицо камісіянэ̀р, пасярэ̀днік
доверие давѐр
доверитель давѐрнік
доверительный давѐрны
доверительный (секретный) сакрэ̀тны
доверительный (конфиденциальный) канфідынцы̀йны, [спавѐрчаны]
доверчивый давѐрлівы
довесок дава̀жка
довести (до дома) давѐсьці
довести (до слёз) давѐсьці
довести до ручки да абуха̀ дабі̀ць
довод довад
доволочь давалачы̀, дацягну̀ць
довольно! даволі! досыць! до!
довольно хорошо [нѐзла]
довольный задаволены
довольствие (воен.) забеспячэ̀ньне
довольство (достаток) даста̀так, заможнасьць
довольство (удовлетворение) здавальнѐньне
довольствоваться здавальня̀цца
догадаться здагада̀цца, даўмѐцца, [панаўмі̀ць], [суздры̀ць]
догадка здага̀дка, здогадзь, здогад, [панаўмѐньне]
договариваться дамаўля̀цца
договор дамова, кантра̀кт
договорённость дамоўленасьць
договориться дамовіцца
договориться (согласовать) узгадні̀ць
договориться (прийти к согласию) пагадзі̀цца
договориться (понять друг друга) паразумѐцца
догоняющий які даганя̀е, даганя̀ты
догореть дагарэ̀ць
догореть (тлея) сацьмѐць
додуматься даду̀мацца, даўмѐцца
дождевик (гриб) порхаўка
дождевой червяк вадзя̀к, макля̀к
дождливый дажджы̀сты
дождь дождж
дождь (мелкий) сі̀тнік
дождь (продолжительный и сильный) хля̀ба
дождь (зимой) абліва̀ха, аблівѐнь
дождь (грибной) грыбасѐй
дожджь (с ветром) ша̀рга
дождь перепадает дождж ідзѐ пераходзячы
дожимать даціска̀ць
дозорный дазорца
доигрывать дагу̀льваць
доигрывать (муз.) дайграва̀ць
дойдёт дойдзе
дойти до ручки (точки) на нішто зьѐхаць
дойти умом здаўмѐцца
дойщица даѐньніца
дока мэт, док, дук
доказательно даводна
доказательство довад, даводжваньне, даводзіны
доказчик даводца
доказывать даводзіць
доказывать правоту правава̀цца
доклад спавѐшчаньне
докладка (стены) дакла̀дзіны
докладчик (лектор) лѐктар, спавяшча̀льнік
докадывать (сообщать) спавяшча̀ць, [даспанава̀ць]
доколе (докуда) даку̀ль
докончить дакончыць, дарэ̀шціць
документ даку̀мант
документально утверждённый пад моцаю лістоўнай
документальный лістоўны
долбить длу̀баць
долг (перед кем-либо) абавя̀зак
долг (денежный) пазы̀ка
долг платежом красен што ві̀нен а паві̀нен
долго доўга
долго кричать папакрыча̀ць
долго объяснять папатлума̀чыць
долго просить папапрасі̀ць
долго ходить и т.д. папахадзі̀ць і г.д.
долговязый цыба̀ты, даўгалы̀гі, даўгапя̀лісты
долгоденствие доўгі век
долгожданный даўно чака̀ны
долгоживущий доўгажыцьцёвы
долгожитель даўгалѐтак
долготерпение вялі̀кая цярплі̀васьць
долгота даўгата̀
долдонить трындоліць
должен паві̀нен
должен был быть мѐўся быць
должен был возникнуть мѐўся паўста̀ць
должен был обязательно быть му̀сіў быць
должник вінава̀йца
должно (следует) паві̀нна
должно было быть паві̀нна было быть; мѐла быць
должностной службовы
должность паса̀да
должны были встретиться мѐлі спатка̀цца
должный налѐжны
долина далі̀на, лагчы̀на, лог
долото долата
долой! прэч! далоў!
дольчатый (плод) долькавы
дольщик (издольщик) дольнік
доля (часть) дзяльні̀ца
доля прибыли норма прыбы̀тку
дом дом
дом (кирпичный) мурава̀нка, камяні̀ца
дом (ксендза) пляба̀нія
дом (лесника) гаёўка, лесьнічоўка
домашние животные свойскія жывёлы
домашний ха̀тні, дамовы
домашний (о животных) свойскі
домик дамок
домишко дамѐйка
домогательство дамага̀ньне
домой дамоў, дадому, двору
домосед сяду̀ра, дамату̀р, заку̀тнік, дамаўні̀к
домостроитель спра̀ўца дому, [шафа̀р]
домостроительство дамара̀д, [шафа̀рства]
домохозяйка дамавѐрка, ха̀тніца
домочадец дамаўні̀к
домыслы [хандзѐі]
донимать дайма̀ць, дапяка̀ць
донос уда̀ньне, навод, вы̀казка
доносить (дрова в сарай) данасі̀ць
доносить (костюм) данасі̀ць
доносить (на кого-либо) удава̀ць, навадзі̀ць, дака̀зваць
доносить (ребёнка) данасі̀ць
доносчик удава̀ла, наводнік, падка̀зьнік
донце (донышко) дзѐнца, днячко
доныне пагэ̀туль
доподлинно (известно) дакла̀дна, пэ̀ўна
доподлинный праўдзі̀вы, сапра̀ўдны, верагодны, дакла̀дны, напэ̀ўны, [істапра̀ўдны]
дополнение дада̀так
дополнительный дадатковы
дополнять дапаўня̀ць, дадава̀ць
допрашиваемый паддопытны
допрашивающий спы̀цень, дапытні̀к
допрежь дату̀ль
допрос вы̀пыты, дапы̀тка, допыт
допрос (строгий) рэ̀мус
допуск (к чему?) дазвол (на што?)
допускать (что?) прыпушча̀ць (што?)
допускать (к чему?) дазваляць (што?)
допустим прыпу̀сьцім
допустимый прыпушча̀льны, імавѐрны
допустить просчёт (ошибку) абмы̀лку зрабі̀ць, абмылі̀цца, схі̀біць
допущение прыпушчэ̀ньне
дорваться (до чего-либо) дапа̀сьці, прыхапі̀цца
доровая попойка манту̀лы
дорога дарога
дорога (асфальтированная) {асфальтава̀нка}
дорога (ближайшая) цянькі̀
дорога (в ад) вядно
дорога (для езды зимой) зі̀мнік
дорога (для езды летом) лѐтнік
дорога (каменистая) камяні̀к
дорога (лесная) тры̀ба
дорога (между пахотными полями) прасьцѐнак, сьцѐнка
дорога (неезженая) запу̀тная дарога
дорога (выезженная) тор
дорога (не используемая) стара̀я дарога
дорога (по замёрзшей земле без снега) чарноступ
дорога (полевая) пуцяві̀на
дорога (просёлочная) прасѐліца
дорога (прямая) прасьцѐнь
дорога (объездная) мановец
дорога (окольная) кружня̀
дорога (санная) палазьня̀
дороговизна дарагоўля, даражыня̀
дорогой (обращение) даражэ̀нькі
дородный мажны̀, гла̀дкі, [забурма̀шысты]
досада пры̀красьць, даку̀ка
досадить (грядку) дасадзі̀ць
досадница назола, [яру̀ха]
досадный дадзѐлы, пры̀кры, нара̀зьлівы, назольны, непамы̀сны
досаждать назаля̀ць, дадзява̀ць, я̀трыць, нара̀жваць, дапяка̀ць, напры̀крываць  
доска дошка
доска (дюймовая) цалёўка
доска (разделочная) дну̀шка
доска (толстая) дылёўка, ды̀ля
доска (крайняя из бревна) аполак
доска (мемориальная) таблі̀ца
досмотрщик дагляда̀ч
доспехи [карацы̀на]
доставать (за живое) дайма̀ць, дапяка̀ць
доставка даста̀ва
доставлять (препроводжать) дастаўля̀ць, [дастача̀ць]
доставлять (неприятности, боль) прычыня̀ць, рабі̀ць, прыносіць
доставлять (удовольствие, возможность) дава̀ць
достаточно досыць, пад даста̀ткам, даволі
достаточно мирно досыць спакойна
достаточный дастатковы
достать (книгу с полки) даста̀ць
достать (быть достаточным) ста̀цца, хапі̀ць
достать (надоесть) дадзѐць, даѐсьць, дапя̀ць, дапячы̀
достать (о болезни) далѐгчы
достаться (перейти в распоряжение) даста̀цца
достаться (выпасть на долю) вы̀пасьці
достаться (о неприятностях) да̀цца
достигать (вершины) дасяга̀ць, дапіна̀ць, даходзіць
достигать (цели) дасяга̀ць, дапіна̀ць
достигать сто метров длины даходзіць да ста мэ̀траў даўжыні̀
достигать старости дажываць да старасьці
достижение асягнѐньне, дася̀г
достоверный  праўдзі̀вы, запра̀ўдны, даводны, пэ̀ўны, верагодны, годны вѐры, істапра̀ўдны, 
  дакла̀дны
достоинство годнасьць, [маеста̀т]
достоинство (цена) ва̀ртасьць
достойно з годнасьцю, налѐжна
достойный годны
достойный (стоящий) ва̀рты
достойный веры годны веры̀
достойный преемник годны спадкаѐмца
достойный уважения годны пава̀гі
достославный славу̀ты
досуг вольны час, спакволя, адпачы̀нак, заба̀ва
досужий паквольны
досчатый дашча̀ны
дотащить давалачы̀, дацягну̀ць
дотошный (во всё вникающий) уні̀клівы, дапы̀тлівы
дотошный (точный) дакла̀дны
дотошный (аккуратный) акура̀тны, ладаві̀ты
дотошный (пунктуальный) пунктуа̀льны
дотошный (скрупулёзный) скрупулёзны, прычэ̀пісты
дотла дашчэ̀нту
дотоле дату̀ль
дотронуться дакрану̀цца, датыкну̀цца
дохлый здохлы
дохляк здохля, зды̀хля, [шпэт]
дохну̀ть дыхну̀ць, павѐяць, тхнуць
дохнуть в ладони ху̀кнуць
доход прыбытак
доходный прыбытковы
доходчивый дапя̀тлівы, даводны
доходяга хударля̀к, хірля̀к, худабзѐй, вы̀лівак
доченька дачу̀хна
дочиста дазва̀ньня
дочурка доня, дачу̀шка, цу̀рка
дочь дачка̀
дочь (бочкаря) бандароўна
дочь (кузнеца) кавалёўна
дочь (писаря) пісароўна
дочь (ткача) ткачоўна
дошлый дападкі̀
дощатый дашча̀ны
доярка даярка, даѐньніца
драгоценные камни каштоўныя камяні̀, ла̀лы
драгоценный (камень) каштоўны
драгоценность каштоўнасьць
дразнить цьвялі̀ць
драить шарава̀ць
драка бойка
дракон дракон, цмок
драконовский (закон) драконскі
дранка дор, драні̀ца
драный падра̀ны, абадра̀ны, падзѐрты
дрань (щепа) дра̀нка, гонта, дор
драть (на части) дзѐрці, драць, рваць, разьдзіра̀ць
драть (растерзывать)  дзѐрці, драць, рваць, разьдзіра̀ць, душы̀ць
драть (лыко)  дзѐрці, драць
драть (зубы)  рваць, вырыва̀ць
драть (наказывать)  біць, лупцава̀ць, круці̀ць (за вушы), цяга̀ць (за валасы̀), чуба̀сіць (за хохол)
драть (брать слишком дорого)  дзѐрці, драць, лупі̀ць
драть (перья на подушку) скубсьці̀, скуба̀ць
драть (скоблить)  дзѐрці, шарава̀ць
драть (раздражать)  дзѐрці
драть (горло, кричать)  дзѐрці
драть (удирать)  уцяка̀ць
драться (с кем-либо) бі̀цца, бухава̀цца, насы̀ дзялі̀ць
драчливость задзі̀рыстасьць
драчливый задзі̀рысты, дзярклі̀вы
драчун задзі̀ра, біту̀н
дребедень ца̀пстрыкі, [дубавѐцьце], [здубавѐцьця]
дребезг бражджа̀ньне
дребезжать бражджа̀ць
древесина драўні̀на
древесина (полусгнившая) пцель
древесина (клёна) кляні̀на
древесный дрэ̀ўны, драўня̀ны
древнехранилище старасхоў
древний старажы̀тны, старавѐчны, старада̀ўні, старэ̀тны
древние (люди) даўнѐйшыя
древность старажы̀тнасьць, старавѐчнасьць, старавѐччына, старада̀ўнасьць
дремать драма̀ць, дзяды̀ вадзі̀ць
дресва жарства̀
дрессировать дрэсырава̀ць, цьвічы̀ць, школіць, дручкава̀ць
дрессировка дрэсу̀ра, цьві̀чаньне, шкалѐньне, дручкава̀ньне
дрёма дрымота, дрэ̀ма, дрэ̀мка, [сомжа]
дрёма (бот.) смолкі
дробить драбні̀ць
дробь (охотничья) шрот
дробь (крупная) дранку̀лі, люхткі̀
дробь (барабанная) дробат
дрова дровы, [ага̀ч]
дрова (сохшие всё лето) аблѐтнік
дровонос дрэваноша
дровосек драўні̀к
дроги (роспуски) ка̀ры, панара̀д, дра̀гі
дрогнуть (зябнуть) мѐрзнуць, калѐць
дрогнуть (под напором неприятеля) пахісну̀цца
дрогнуть (от страха) здрыгану̀цца, задрыжэ̀ць
дрожать дрыжэ̀ць, трымцѐць
дрождевой дражджовы
дрождевой завод драждзёўня
дрожди дрожджы, [бругво], [брошча], [брошч]
дрожь дры̀жыкі, дрыготка, дрыжа̀ка, [лекату̀ха]
дрок (бот.) жаўтазѐль, чы̀сьцік
дрофа (зоол.) дроп
друг ся̀бар, ся̀бра
друг (закадычный) дружба̀к, {кунпа̀н}
друг! дру̀жа! сябра!
друг-друга адзі̀н-аднаго
друг за другом адзі̀н за адны̀м
друг при друге за̀саб
другобережный тамабочны
другое дело і̀ншая рэч, куды̀ ня тое
другожды спача̀тку, зноўку
другой (иной) і̀ншы, іна̀кшы
дружба сяброўства
дружбан дружба̀к, дружбант, {кунпа̀н}
дружелюбие прыя̀знасьць, тавары̀скасьць
дружелюбный прыя̀зны, тавары̀скі
дружеский сяброўскі
дружить сябрава̀ць, таварышава̀ць
дружно спорна
дружный спорны
Друскенинкай Друзгѐнікі
дрын (тяжёлая суковатая палка) друк
дряблый дру̀злы
дрянной благі̀, ляда̀чы, ляда̀шчы
дрянь дрэнь, плюга̀ўства, [скаланда̀]
дряхлый (о человеке) стары̀, ляда̀чы, ляда̀шчы, згрыбѐлы
дряхлый (о предмете) трухля̀вы, спарахнѐлы, дру̀злы
дубильное вещество га̀рбнік
дубина доўбня, шля̀га
дубина (о человеке) даўбѐнь
дубинка даўбѐшка
дубинка (полицейского) дручок
дублёнка кажу̀х
дубликат ду̀бальт
дубрава дуброва
дудки! тра̀сцы!
дудник (бот.) дзя̀гель
думать о судьбе государства ду̀маць пра лёс дзяржа̀вы
думу думать ра̀ду ра̀дзіць
дуновение (веяние) подых, подзьмух, павѐў
дунуть дзьму̀хнуць
дурак ду̀рань
дурака валять ду̀рня клѐіць
дуралей чмур, дурдола, [абязга̀л]
дура̀нда маку̀ха
дурачина дуры̀ла
дурачить чмуры̀ць, дуры̀ць
дурачиться дурэ̀ць
дурачок дуры̀лка
дурень дурні̀ла
дуреть чмурэ̀ць, дурэ̀ць
дурить (голову) дуры̀ць, тлумі̀ць, чмуці̀ць, чмуры̀ць
дурман (бот.) дурнап’я̀н, дурэ̀ц
дурман (перен.) чмур, чмут, зель, дурма̀н
дурманить  чмуры̀ць, чмур (чмут) пуска̀ць, [зялі`ць]
дурнеть брыдчэ̀ць
дурно (тошно) моташна, млосна, нядобра, му̀тарна
дурно (плохо) дрэ̀нна, пага̀на, кѐпска, бла̀га
дурной (глупый) дурны̀, глу̀мны
дурной (некрасивый) бры̀дкі, непрыгожы
дурной (плохой) пага̀ны, дрэ̀нны, кѐпскі, благі̀
дурной глаз ляда̀шчыкава вока
дурость ліхоцьце
дурочка дурні̀ца
дурь ду̀рыкі, чмура̀, дурні̀на, [самурда̀кі]
дуть дзьмуць, дзьму̀хаць
дуть (порывами) ша̀ргаць
дуть (сильно) шуга̀ць
дуться (на кого-либо) дзьму̀цца, пу̀шыцца
дух (рел., миф.) дух
дух (о дыхании) дых
дух (о паре с запахом) дух, і̀мпат, па̀ра
дух (о настроении) гумор
дух захватывает дух займа̀е (заціна̀е)
духѝ парфу̀ма, {пахні̀длы}
духовная (завещание) запавѐчная, запавѐчная гра̀мата, тэста̀мэнт
духовная пища духовы пажы̀так
духовник (рел.) духоўнік
духовность духовасьць
духовный духовы
духовой (оркестр) духавы̀
духота заду̀ха, па̀рнасьць, духмѐнь
душ прыш, дожджык
душа душа̀
душа в душу як адна̀ душа̀
душа нараспашку сэ̀рца на далоні
душа не лежит душа̀ ня горнецца
душевнобольной псыхічнахворы, вар'я̀т, [ланца̀х]
душегрейка каба̀т, шнуроўка
душеимец душаѐмца
душещипательность шчымлі̀васьць, шчыпатосьць
душещипательный шчымлівы
души не чаять душы̀ ня чуць
душистый духмя̀ны, [навохны]
душить (за горло) душы̀ць, ча̀віць, [хлу̀піць]
душить (восстание) зду̀шваць
душиться (духами) парфу̀міцца
душка (о женщине) караду̀шка
душный заду̀шлівы, заду̀шны
душу отвести душою спачы̀ць
дуэль двубой, [палца̀ты]
дуэт дуэ̀т, двусьпеў
дыбом ду̀ба, дубка̀
дымка смуга̀, за̀смуж, павалока, [парава̀н]
дымно ды̀мна, копатна
дыра дзі̀рка, дзю̀рка, дзюра̀
дырчатый дзірка̀сты
дырявый дзіра̀вы
дыхание дых
дыхательный ды̀хальны
дышать ды̀хаць
дышать (с хрипом) хірчэ̀ць
дышать (тяжело, раскрытым ртом) ха̀каць, ха̀ўкаць
дышать на ладан зямлёю па̀хнуць, галасок хоць у пясок, у вы̀рай зьбіра̀цца
дышло ды̀шаль
дьявол д’я̀бал, шайта̀н, [ме`̀рат], [анчу̀т]
дьявольски (повезло) па-чартоўску
дьякон дзя̀кан
дюжий ду̀жы
дюжина ту̀зін
дюжиной уту̀зін
дюйм ца̀ля
дюна вы̀дма, качагор
дядин дзядзькаў
дядя дзя̀дзька
дядя (по отцу) стрый