gallery/fb_icon
gallery/book_logo
Радыё Свабода
гавань за̀вань
Гавриил Гаўры̀ла, Габру̀сь, Га̀ўрык
гадалка варажбі̀тка, варожка, [кіба̀льніца]
гадание варажба̀, варажэ̀ньне
гадательно здагадна̀, наўздага̀,дна, няпэ̀ўна
гадать (кому-либо) варажы̀ць
гадать (о чём-либо) меркава̀ць, гада̀ць, гану̀ць
гадёныш гадзяня̀, гадзянё
гадить (грязнить) бру̀дзіць, пэ̀цкаць
гадить (пакостить) гі̀дзіць, паску̀дзіць, касьці̀ць
гадкий гі̀дкі, бры̀дкі, плюга̀вы, агі̀дны, паску̀дны, пага̀ны
гадость гі̀дасьць, гідота, брыдота, брыда̀, паску̀дзтва, погань
гадюка (зоол.) гадзю̀ка
гадюка (бранн.) га̀дзіна
гаер кулдыя̀ш, Антон кароткі
гаечный га̀йкавы
газ газ, [жокаць]
газ (ткань) мацілі̀ньне
газель газэ̀ля
газетчик газэ̀тнік
газовидный газава̀ты
газоосвещение га̀завае асьвятлѐньне
газопровод газавод
газопроводчик газаправоднік
газохранилище газоўня
гайка га̀йка, [мутэ̀рка]
галантный гала̀нтны, даліка̀тны
галдеть крычэ̀ць, гала̀каць, гарла̀ць, гамані̀ць
галдёж га̀лас, гоман, крык, гарла̀ньне
галиматья бязглу̀зьдзіца, несянѐціца, бзду̀ра, чаўпяжня̀, лухта̀
галифе брыч
Галиция Галі̀ччына, Чырвонару̀сь
галка ка̀ўка
галлюцинация галюцына̀цыя, амарока, памжа̀, [тарапа̀ны]
галопировать гарцава̀ць
галопом наўска̀ч, на̀ўскачкі
галоша калёша
галстук га̀льштук, {шыявя̀з}, [гага̀нец], [мата̀йза], [махта̀йка], [стужа̀к]
галун шаўрон
галька [аточак]
гам гоман, гамана̀, [гавара̀], [галакня̀]
гамаши кама̀шы, гасі̀нкі
гамаши (из толстой кожи) барля̀ты
гангрена гангрэ̀на, агняві̀ца, чорнае трупяхлё
гарантия гара̀нтыя, забясьпѐка, пару̀ка
гардероб гардэроб, вопратня, ша̀тня
гардина заслона, запавѐса, фіра̀нка
гаркнуть гы̀ркнуць, зы̀кнуць
гармонизировать гарманізава̀ць, настройваць на лад
гармоничность гармані̀чнасьць, сула̀днасьць, сузгоднасьць
гармония гармонія, сула̀дзьдзе, сугалосьсе, сузгода
гарнизон [залога]
гарус шадрон, гуры̀ня, кужля̀
гарусный шадронавы
гарцевать дзогаць
гарь смаліна̀, смаль, за̀смаль, смоль
гастроль гастроля
гать грэ̀бля
гашёная известь распу̀шчаная ва̀пна
гвоздарь цьвіка̀р
гвоздевой цьвіковы
гвоздика гвазьдзікі̀
гвоздить гвазда̀ць
гвоздь цьвік
гвоздь (гонтовый) ганта̀ль
гвоздь (деревянный) гвозд
гвоздь (костыльковый) штыдэ̀т
гвоздь (с ушками) вугна̀ль
гвоздь (программы) аснова, стры̀жань
где дзе
где-бы дзе-б
где-бы то не было дзе хоця
где-либо колечы-дзе
где-нибудь колечы-дзе
где попало абы̀-дзѐ
где-то нѐдзе, дзѐсьці, дзесь
где угодно дзе хоця
где уж тебе! куды̀ табѐ!
гегемония гегемонія, першава̀ньне, верхаводзтва
геенна пѐкла, апрамѐтная
гей гей, {дзеўчачу̀р}
гелиография геліягра̀фія, сонцапіс
гелиоскоп геліяскоп, сонцагля̀д
геморрой (мед.) гемарой, ля̀стыр
георгина вяргі̀ня
генеалогия генэалёгія, радаводзтва, родапіс
генерал генэра̀л
генеральное сражение вызнача̀льная бойка
Геннадий Гена̀дзь
Георгий Юры, Юра̀сь, Юрка
Герасим Гара̀сь, Гара̀ська
герб герб
герб (со львом) лѐварт
гербарий быліна̀р, зѐльнік
гербовая бумага дакумэнтовая папѐра
германец нѐмец
Германия Нямѐччына
гермафродит гермафрады̀т, [абаму̀д], [курая̀], [кура̀ч]
гетерогенный гетэрагѐнны, іншародны
гетры калычы̀
гешефт гешэфт, хаўру̀с
Гиады (астр.) Дажджавікі̀
гибель гі̀бель, пагі̀бель, згу̀ба, загу̀ба, пагу̀ба, згінота, садухі̀
гибель (несметное множество) гі̀бель, бѐзьліч, пройма, процьма, плойма, сьці̀жма, мноства
гибель ему! хай ён згі̀не!
гибка (техн.) гба̀ньне
гибкий гбі̀сты, гну̀ткі, выгі̀ністы
гибнуть гі̀нуць
гибрид гібры̀д, мяша̀нец
гибщик гба̀ньнік
гигант гіга̀н, волат
гигантский (исполинский) гіга̀нцкі, велізма̀нны
гигиена гігіѐна, здароўнасць
гигрометр гігромэтар, вільгацьмѐр
гигрофиты гіграфі̀ты, макралю̀бы
гидрология гілралёгія, вадазна̀ўства
гидрометр вадамѐр
гидропатия гідрапа̀тыя, водалячэ̀ньне
гик (гиканье) зык, гойканьне
гикать зы̀каць, гойкаць
гильза гі̀льза, понаўка, понавень
гильза (в ружье) ладу̀нак
гимн гімн, хваласьпѐў
гимназист гімназі̀ст(ы)
гимназический гімназі̀чны, гімназія̀льны
гипотеза гіпотэза, дкапушчэ̀ньне, домнеўка
гипотенуза проціпростаку̀тная, укосьніца
гипподром гіпадром, бѐгавішча
Гиппократовы луночки (мат.) Гіпа̀кратавы сяпочкі̀
гиппопотам гіпапата̀м, рачны̀ конь
гиря гі̀ра, вага̀, [цахна̀р]
глава (старосл.) галава̀, голаў
глава (книги) разьдзѐл
глава (главное лицо) галава̀
глава (председатель) старшыня̀
глава (руководитель) кіраўні̀к
глава (вождь) правады̀р
глава (церкви) ма̀каўка
главарь верхавода, завада̀тар
главенство вяршэ̀нства, верхаводзтва
главенство (господство) панава̀ньне
главенство (руководство) узнача̀льваньне
главное дело галоўны клопат; галоўная спра̀ва
главнокомандующий вайскавода
главный галоўны, падставовы
глагол (грам.) дзеяслоў, [словачы̀н]
глаголить мовіць
гладильня прасава̀льня
гладить гла̀дзіць
гладить (утюгом) прасава̀ць, [пѐгліць]
гладь гладзь, роўнядзь
гладь (род вышивки) лос
глаз вока
глаз нельзя оторвать аж вочы адбіра̀е
глаза вочы
глаза (экспр.) зі̀ркі, ві̀рлы, ба̀кі, ба̀кулы, бу̀ркалы, зѐнкі, зіркачы̀, бельканы̀, ба̀нькі, лупачы̀, ба̀чаўкі, пазіра̀лкі, гузлы̀, зэ̀гры, зэграчы̀, шпонкі, бѐзікі, ка̀цалы
глаза (красивые) [жа̀бы-вочы]
глаза ввалились вочы пазапа̀далі; вочы яму̀ паўцяга̀ла
глаза на выкате ві̀рлы
глаза разбежались вочы забѐгалі
глазастый (пучеглазый) вірлавокі, валапокі
глазастый (о зрении) зірка̀ты, цѐмкі
глазеть казѐрыць, казѐліць, вы̀рачкі прадава̀ць, дзівава̀цца
глазированный паліва̀ны
глазница вачні̀ца, вакаві̀ца
глазничный (анат.) вакаві̀чны
глазной вочны
глазные яблоки ві̀рлы
глазок вочка
глазок (дверной) сачок, [вокля]
глазурь палі̀ва
гланды (анат.) за̀валкі
гласить (возвещать) дава̀ць вѐдамасьць, азнаймава̀ць, апавяшча̀ць, праклямава̀ць
гласить (говорить) гавары̀ць, каза̀ць, сцьвярджа̀ць
гласность публі̀чнасьць
гласно публі̀чна, на лю̀дзях
гласный публі̀чны
гласный (грам.) галосны
гласный (городской думы) ла̀ўнік
глашатай скліка̀ч, кліку̀н, зьвясту̀н, спавѐсьнік
глетчер (геол.) ледаві̀к, ледавѐнь
Гликерия Ліцэ̀ра, Луку̀та
глист гліст, раба̀к
глицерин гліцэры̀на
глобус глёбус, [глёб]
глодать (кость) гры̀зьці, масоліць
глодать (перен.) гры̀зьці
глотать глыта̀ць, глына̀ць, каўта̀ць, лыка̀ць
глотка глотка
глотка (горло) горла
глоток глыток, глыт, глок, глык, каўток, [сёрб], [гаўст]
глохнуть глу̀хнуць, глушэ̀ць
глохнуть (о растениях) цьві̀гнуць
глубже глыбѐй
глубже всего найглыбѐй
глубина глыбіня̀, глы̀беж, глыбѐжа
глубинный глыбі̀нны, наўзглы̀бны
глубиною углы̀бкі
глубище глыбачыня̀
глубокая печаль засмучэ́ньне
глубокая тишина надзвыча̀йная ці̀ша
глубокий глыбокі
глубокий траур вялі̀кая жалоба
глубокой осенью павосені
глубокоуважаемый вѐльмі паважа̀ны, шаноўны
глубочайшее уважение шчы̀рая паша̀на
глубочайший найглыбйшы, найглы̀бшы
глумиться (над кем?) зьдзѐквацца (з каго?), збыткава̀цца (з каго?), кпіць (з каго?), глумі̀цца (з каго?)
глуп как пробка дурны̀ як пень (бот)
глуповатый анікава̀ты, дурнава̀ты
глупость (качество) дурнота, ду̀расьць
глупость (бессмысленность) бязглу̀здасьць, несянѐціца
глупость (нелепость) недарэ̀чнасьць
глупость (глупый поступок, глупое слово) глу̀пства
глупый неразу̀мны, дурны̀
глупый (бессмысленный) бязглу̀зды
глупый (нелепый) недарэ̀чны
глупышка дурні̀чка
глухарь (птица) глушэ̀ц
глухарь (о человеке) глуша̀к, глушма̀н, глушмѐнь, ту̀кала, мамон
глуховатый глухава̀ты, недачу̀тлівы
глушитель глушы̀льнік
глушь глухмѐнь, глушыня̀, глухі̀ куток, глушэ̀ча
глыба камлы̀га, камлы̀жына, гуты̀ра, глы̀за, [лабы̀р], [цы̀га], [бры̀ла]
глядь-глядь зірк-зірк
глядеть (смотреть) глядзѐць
глядеть (досматривать) дагляда̀ць
глядеть (иметь вид) выгляда̀ць
глядеть героем выгляда̀ць героем
глядя глѐдзячы
глянь! глянь! зірні̀!
гнать (кого-либо) гнаць, туры̀ць, [жану̀ць]
гнать (изготовлять перегонкой) гнаць
гнать взашей гнаць у ка̀рак
гнать во весь опор дава̀ць гон
гнев гнеў, гнѐваньне, сердава̀ньне
гневаться гнѐвацца, серда̀вацца, злава̀цца
гневливый гняўлі̀вы
гневный гнѐўны, сярдзі̀ты, злосны, разью̀шаны
гнедко гнѐды
гнедой (масть) гнѐды, мша̀ры, папяля̀сы
гнедо-седой ці̀савы
гнездиться гнязьдзі̀цца, гнездава̀цца, кублі̀цца
гнездо гняздо, гнездаві̀на, кубло
гнездо (аиста) бусьля̀нка
гнездо (белки) хайлу̀к
гнездо (бобра) бабраві̀на
гнездо (осиное) ка̀пур
гнездовье гнѐзьдзішча, котлішча
гнёздышко гнязьдзѐчка, кубѐльца
гнёт (тяжесть) цяжа̀р
гнёт (притеснение) прыгнёт, уці̀ск
гнёт (жердь для поднимания сена, снопов) рубѐль
гнилой гнілы̀
гнилушка гніля̀к
гнилушка (светящаяся в темноте) мышы̀нае цяпло
гниль гніль гнілі̀зна, гнілата̀, гніліна̀
гнильё гнільлё
гнить гні̀сьці, гніць
гном гном, хохлік, [красналю́дак]
гнус (мошкара) гнюс, за̀едзь, жомаць, здрок
гнусавить гугня́віць, гугня́ць, гамза́ць
гнусавый гугня́вы, гамза̀ты, хахма̀ты, недарэ́кі
гнусный гню̀сны, паску̀дны, агі̀дны
гнуткий пру̀ткі, гбі̀сты, гну̀ткі, [дра̀глы]
гнуть гнуць, гбаць
гнуть своё сваё пра̀віць
гнуться в дугу кру̀кам гну̀цца
гнушаться грэ̀баваць (кім? чым?), цура̀цца (каго? чаго?)
говеть поставаць
говор (разговор) гаворка, гамонка, гу̀тарка
говор (шум) гоман, [гавара̀]
говор (диалект) гаворка
говори! кажы̀!
говори да меру знай гавары̀ ды ня ўсё дагары̀
говоримый гавораны
говорить (с кем?) гавары̀ць (з кім?), размаўля̀ць (з кім?)
говорить (кому?) гавары̀ць (на каго?), каза̀ць (каму̀?), мовіць (каму̀?)
говорить (беседовать) гу̀тарыць, гавары̀ць, размаўля̀ць
говорить (громким, свистящим шёпотом) зю̀каць, зюзю̀каць
говорить (крикливо и без смысла) зя̀паць
говорить (кричать) гала̀каць
говорить (кричать во весь голос) галёкаць
говорить (невнятно) ша̀мкаць, кулдыя̀чыць
говорить (незерьёзно, калякать) гандзю̀рыць, дуду̀каць, бала̀каць
говорить (поучительным тоном) вя̀ркаць
говорить (приподнятым голосом, шумно) гамані̀ць
говорить (тихо) жу̀піць
говорить в точку слу̀шна каза̀ць
говорить в шутку гавары̀ць на жарт
говорить вздор пляву̀згаць, чаўпсьці̀, вярзьці̀
говорить дерзости грубія̀ніць
говорить дело гаварыць да рэ̀чы
говорить знаками гавары̀ць на мі̀гі
говорить обиняками бяня̀каць
говорить правду в глаза пра̀ўду ў вочы церабі̀ць (каза̀ць)
говорить с блеском бліску̀ча (красамоўна) гавары̀ць
говорить с жёлчью гавары̀ць са злосьцю
говорить скороговоркой як гарохам сы̀паць
говорить толком гавары̀ць да ла̀ду (з сэ̀нсам)
говорливый гаваркі̀
говорливый (перен.) гаманкі̀, гаманлі̀вы
говорун гавару̀н, гаварок, раздаба̀ра
говоря по истине пра̀ўду ка̀жучы
говорящий (аппарат) гавары̀льны
говядина я̀лавічына
говяжий я̀лавічны
гоголь (птица) гогаль
гоготать (о гусях) га̀таць, га̀гаць, гэ̀гаць, гергета̀ць
гоготать (кричать) гойкаць, галёкаць
гоготать (смеяться) рагата̀ць
год год, лѐта, [рок]
годик гадок
година часі̀на
година бедствий часі̀на бѐдства
годиться (быть нужным) быць патрэ̀бным
годиться (подходит) пасу̀е
годичный гадавы̀, рочны
годность прыдатнасьць, ужы̀тнасьць, ужы̀тачнасьць
годный прыда̀тны, ужы̀тны, ужы̀тачны, гожы
годный к употреблению прыда̀тны да ўжы̀тку; ужы̀тачны
годовой гадавы̀, рочны
годовалое животное пярэ̀зімак
годовалый аднагадовы
годовалый жеребёнок стрыгу̀н, пярэ̀зімак, леташок, пералѐтак
годовалый телёнок вы̀пустак, пярэ̀зімак
годовщина гадаві̀на, угодкі (з дня сьмѐрці)
годовые кольца (на срезе дерева) па̀скі
гол как сокол гол як кол (бізу́н, бу́бен)
голавль (рыба) галавѐнь
голенастый падга̀лісты, падгалѐністы, цыба̀ты
голенище (сапога) халя̀ва
голеностопная кость (анат.) цэ̀ўка
голень (анат.) галёнка, лы̀тка
голенький галю̀сенькі
голик (веник) дзярка̀ч, гальні̀к, галонь
голландский галя̀ндзкі, [галяндэ̀рскі]
голова галава̀, голаў
голова (экспр.) гі̀ра, ду̀малка, мазгаўня̀, мазгавѐшка, чарапа̀нка, кѐпала
голова кружиться (идёт кругом) галава̀ водзіць
голова не в порядке клёпак у галавѐ не стаѐ
голова работает галава̀ капу̀е
голова садовая галава̀ капусьця̀ная
голову на отсечение отдать галаву̀ на стра̀ценьне адда̀ць
головастик (о человеке) галава̀н, галава̀ч
головастик (зоол.) апалонік, [марха̀ль], [крутагалоўка]
головастый галава̀ты
головешка (головня) галавѐшка, [шу̀швалак], [карчу̀шка], [махны̀тка], [кацубѐшка], [галу̀за]
головки (сапог) пры̀швы
головная боль боль галавы̀
головной платок ху̀стка
головокружение за̀марака, запамарока
головоломка мазгатня̀, ламані̀на
головомойка нагонка
головорез галавасѐк, шы̀бенік, ві̀сус, вы̀рвас
головушка галовачка
головчатый галоўкавы
голод голад, галаднѐча, нѐедзь
голод (массовый) галадамор
голодание галадава̀ньне
голодать галадава̀ць
голодный год няхлѐбны год, бясхлѐбіца, галодніца, галадоўля
голодовка галадоўка, галадоўля
голодранец галашча̀п, абдзірош
голое пространство га̀ла
гололедица галалёд, галашчока, [вобліў]
голопом наўска̀ч, наўскапыта̀, наўгру̀нь, грунём, пярэ̀валам, чва̀лам, на̀вуж
голорукий з голымі рука́мі
голос голас
голос раздаётся голас галасу̀е
голосистый галасьлі̀вы, галасі̀сты
голосить (кричать) крычэ́ць, лямантава́ць
голосить (о ветре) скуголіць, скугорыць, выць
голосить (над покойником) галасі́ць, скугорыць
голословное заявление [голая павѐсьць]
голословный бяздовадны, безпадста́ўны, бяздоказны, безгрунтоўны
голосовать галасаваць, [вотаваць]
голосовая связка (анат.) галосьніца
голоштанник беспарточнік
голубизна блакі̀т
голубика буякі̀, дурні̀цы, п'я̀ніцы, лахачы̀
голубиный галубя̀чы, галубі̀ны
голубить пеставаць, мі̀лаваць, кукобіць
голубой блакі̀тны
голубчик (обращение) лябѐдзька, лабу̀дзька, голубе, даражэ̀нькі, нябож
голубка галубі̀ца
голубушка (обращение) галу̀ба, галу̀бка, галу̀бачка, жада̀начка, мая̀ каха̀ная
голубь голуб
голубь каменный дзі̀кі голуб, клі̀ндух
голубь-воркун ту̀рчык
голый голы
голыми руками (взять кого-либо) галару̀ч
голыми руками не возьмёш голымі пя̀дзямі ня мѐрай
голая правда шчы̀рая пра̀ўда
голытьба (голь) галота, галайстра̀, [галатва̀], [галѐнда]
гомельчанин гамяльчу̀к
гомерический гамэры̀чны, заходзісты
гомерический смех гамэрычны (заходзісты) смех
гон (охотн.) гон
гон (отрезок полосы пашни) гоні
гонение ганѐньне, гнацьцё, [ганѐжа], [сьцігава̀нье]
гонец ганѐц, пасланѐц, кур’ѐр, пасыльны̀
гонимый гна̀ны
гонит слюну асца̀ завіла̀
гонитель напа̀сьнік, сьціга̀ч, вораг
гонки (спорт.) сугонкі, вы̀сьцігі
гонорар ганара̀р, аўта̀рская пла̀та, [дзякло]
гонорея (мед.) ганарэ̀я, ву̀рзпель
гоночный (спорт.) высьціговы
гончарничать ганчарава̀ць
гончарный промысел ганча̀рніцтва
гончая собака ганча̀к
гонщик плотов плы̀тнік
гоняемый ганя̀ны
гоняться за двумя зайцами два зайцы̀ гнаць
гоп! гоц!
гора гара̀
гора денег! сі̀ла (бѐзьліч, пройма) грошай!
горазд зда̀тны
гораздо зна̀чна, куды̀, далёка, шмат
гораздо более куды̀ (далёка, значна, шмат) больш
горб горб, ку̀рпа, ку̀пра
горбатинка гарбы̀лінка
гобатого могила исправит малѐнькі сабачка да вѐку шчаня̀
горбик гарбок
горбить горбіць, гарба̀ціць
горбоносый клепаносы
горбун карпѐч, купра̀ч, гарба̀ч
горбушка (краюха) акра̀ец, акра̀йчык, [капырок]
горбыль аполак, гарбу̀ль
горделивый ганарлі̀вы
гордец ганарлі̀вец, гарду̀н, [дзіва̀к самагодны]
гордиться ганары̀цца, гардава̀ць
гордость гордасьць, га̀рдасьць
гордый ганарлі̀вы, га̀рды, горды
гордячка ганарлі̀ўка, гардуні̀ца
горе гора
горе (несчасте) бяда̀
горе луковое гора чуба̀тае
горе мне! авохці мне!
горе мыкать гарава̀ць, пя̀каць
горевать (о ком? о чём?) сумава̀ць, тужы̀ць, бедава̀ць
горевать (жить в бедности) гарава̀ць
горелка пальні̀к
горелка (в лампе) калпы̀к
горемыка гарапа̀шнік, гаротнік
горемычный гарапа̀шны, гаротны
горенка сьвятлі̀чка, сьвятолка, пакойчык
горести няшча̀сьці, нягоды, гора, нѐмарасьць
горестная жизнь гаротнае жыцьцё; злы̀дні
горестный (полный горя) гаротны, горкі, нѐмарасны, непамы̀сны
горестный (выражающий скорбь) скру̀шны, жальлі̀вы, тужлі̀вы
горесть скру̀ха, сму̀так, гарота, жаль, гора, нѐмарасьць
гореть гарэ̀ць
гореть (о жжении) пячы̀
гореть (тускло) цьмець
гореть (вспыхивая) шуга̀ць, жухацѐць, палыска̀ць
гореть нетерпением прагчы̀ся
горец (житель гор) гаравѐц, гара̀ль, гара̀нін
горец (бот.) драсён
горечь (в еде) гарката̀, гаркота, гарчыня, чэ̀мер, горкасьць, гаркаці̀ньне, ёлкасьць, [ѐлач]
горечь (печаль) горыч, горкасьць, гаркота
горечью отдаёт гарэ̀ніць
гори синим огнем! гары̀ яно га̀рам!
горизонт далягля̀д, відавок, небакра̀й, пазѐм, кругаві̀д, паднѐбесь
горизонталь пазѐмнік
горизонтальный пазѐмны, падольны
горилла (зоол.) гары̀ля
гористый гары̀сты, гараві̀сты
горихвостка (зоол.) чарнагру̀дка
горицвет (бот.) сьвѐтнік
горит во рту пячэ̀ ў роце
горкнуть гарка̀вець, горкнуць, ялчэ̀ць
горланить гарла̀ць, зяўла̀ць, зіпа̀ць
горластый гарла̀сты, зяўла̀сты
горлица (птица) ту̀ркаўка
горло горла
горло (бутылки) ры̀ла
горлышко горлечка
горлодёр гарла̀н, гарку̀н, зіпу̀н, зіпа̀ла
горлопан гарла̀н, гарку̀н, зіпу̀н, зіпа̀ла
горлопанить гарла̀ць, зяўла̀ць, зіпа̀ць
горлышко горлачка
горлышко (бутылки) ры̀льца
горн (кузнечный) горан
горн (пионерский) горн
горний вы̀шні, наўзгорны
горнило горан, гарно
горница сьвятлі̀ца, сьвятолка, пакой
горничная пакаёўка
горнозаводской [гісэ̀рневы]
горнорабочий гарня̀к
горнопромышленник нетракапа̀льнік
горный горны, гаравы̀
город мѐста, горад
городить (пороть, нести) околесицу (ахинею, лухту̀ плѐсьці (малоць, вярзьці̀); боб з гарохам мяша̀ць; пляву̀згаць; дзічы̀ць;
чепуху, чушь, вздор, дичь, ерунду, галиматью) чаўпці; трэ̀ліць; кашалі̀ бяз ду̀жак (зду̀бавѐцце) плѐсьці; рабой кабы̀ле сон раска̀зваць, кашалі̀ кярзоліць
Городея Гарадзѐй
городище гарадѐц
городки (игра) пі̀г(к)ар
городовой гарадаві̀к
городок мястэ̀чка, гарадок
городская управа ра̀туша
городской голова бурмі̀стар, войт
городской гарадзкі̀, мѐскі
горожанин гарадча̀нін, мѐсьціч, мястовец
горох (дет.) бу̀ба
горошек посевной (бот.) ві̀ка сѐўная
горошина гарашы̀на
горошник гарохавіньне
горсточка жменька
горсть жмѐня
горсть (льна) мы̀чка
гортанный гарля̀чны
гортанобесец (рел.) жарлок, ла̀катнік
гортань (анат.) гарля̀к, гарля̀нка, дыхні̀ца
горчейший найгарчэ̀йшы
горшечник гаршкалёп, гаршка̀ль
горшок (для варки) гаршчок, гарну̀ль
горшок (большой) балобан
горшок (небольшой для еды) махотка
горшок (ваза) вазоніца, вазон
горшок (для молока) каўбы̀р, збан, глады̀ш
горшок (с узким горлом) гляк
горшочек гаршчэчак, гарну̀шак
горчит (мука̀) гарэ̀ніць
горький горкі, ёлкі
горюн гарунѐц, гару̀ля, гару̀н
горючие слёзы горкія сьлёзы
горючий гару̀чы
горючий материал па̀ліва
горюшко горейка, горачка
горя не знает жывѐ аніга̀дкі
горячечный (прил.) гара̀чкавы
горячечный (сущ.) хворы на гару̀чку (агняві̀цу)
горячка (мед.) гару̀чка, агняві̀ца
горячительный напиток гарачомлівы (моцны) тру̀нак
горячиться гарачы̀цца, [шкіпіна̀рыцца]
горящие угли жар
госпиталь шпіта̀ль
господа! панове! спада̀рства!
господин! па̀не! спада̀ру!
господний госпадаў
господствовать (в стране) панава̀ць
господствовать (главенствовать) вяршэ̀нстваваць
господствовать (в мнении) пераважа̀ць
Господь Госпад, Пан Бог
госпожа! па̀ні! спада̀рыня!
гостеприимный гасьці̀нны
гостиная гасьцёўня
гостиница (отель) гасьці̀ніца, гатэ̀ль, [гры̀дніца]
гостить гасьцява̀ць
гость госьць, [чужні̀к]
гостьюшка госьцейка
гостюющий гасьцява̀ньнік
государственная измена [здра̀да гаспада̀рства]
государственник дзяржа̀ўца
государственничество этаты̀зм
государственный дзяржа̀ўны
государство дзяржа̀ва, [гаспада̀рства], [па̀нства]
государыня (в обращении) васпа̀ні
государь (в обращении) васпа̀н
готов скрозь землю провалиться! хоць у зямлю̀ лезь!
готовить рыхтава̀ць, дыхтава̀ць, ла̀дзіць
готовить (стряпать) гатава̀ць, вары̀ць
готовить (стряпать лишь бы как) куламѐсіць, вѐрзаць
готовно ахвотна
готовность (о стряпне) гатовасьць
грабастать гла̀баць, хапа̀ць, ла̀паць
грабельщик грабѐльнік
грабёж рабу̀нак, лупѐжа
грабитель рабаўні̀к, лупѐжца
грабить рабава̀ць
гравейка жвіроўка
гравий жвір
гравёр гравѐр, [рыта̀р]
гравировать гравава̀ць, [рыць]
гравюра гравю̀ра, [рыці̀на]
градация града̀цыя, ступенява̀ньне
градобитие градабой
градоначальник бурмі̀стар
градуирование падзѐл на гра̀дусы
градус гра̀дус, ступѐнь
гражданин грамадзяні̀н
гражданский (долг) грамадзя̀нскі
гражданский (не военный) цыві̀льны
гражданство грамадзя̀нства
грамматика грама̀тыка, лад мовы
граммофон грамафон, [богач]
грамота гра̀мата
грамота (письмо) пісьмо
грамота (документ) гра̀мата, ліст, прывілѐй, унівэрса̀л, дэкрэ̀т
грамотей грамацѐй
грамотность пісьмѐннасьць
грамотный пісьмѐнны, гра̀матны
граната грана̀та, {шыбѐнь}, {шыба̀ла}
грандиозный веліза̀рны, велічэ̀зны, вялі̀зазны
гранит грані̀т, зярня̀к
гранит гнилой грані̀т вы̀петралы
граница мяжа̀
граничить межава̀ць, межава̀цца
гранка (тип.) шпа̀льта
грань (предел) мяжа̀
грань (геометр.) кант, плаз, брыж, руб, сьцѐнка
графа графа̀, шпа̀льта
графин кара̀фа, гусѐц, бука̀ч
графить лінава̀ць
графический графі̀чны, пісоўны
графлённый лінава̀ны
грациозный грацыёзны, згра̀бны, [хупа̀вы]
грач грак
грачёнок грачаня̀, грачанё
гребануть (много взять) зашчарэ̀піць
гребень грэ̀бень
гребень (волны) [бурва̀]
гребец (на лодке) вясьля̀р
гребец (на сенокосе) грабѐц
гребешок грабянѐц, грабѐньчык, грабянёк
гребля (спорт.) веслава̀ньне
гребной (спорт.) вясьля̀рны, вясловы, веславы
грезить мроіць, летуцѐніць, вярозіць
греметь грымѐць
греметь (о громе) перунава̀ць
греметь (грохотать) грымацѐць, грукацѐць, груката̀ць
греметь (звякать) бра̀згаць, бразгацѐць
греметь (о телеге) тарахцѐць, туркацѐць
гремучая змея (зоол.) бражджоўніца
гремучий грымлі̀вы, грымоткі
гренадёр гарнадзѐрык
гренок (кул.) грэ̀нка
грести (сено и т.п.) грэ̀бці, гарну̀ць
грести (веслом) веслава̀ць
грести (граблями) гра̀біць
грецкий орех валоскі (г)арэ̀х
греческий грэ̀цкі
гречиха грэ̀чка
гречневая крупа грэ̀цкія кру̀пы
гречневый грэ̀цкі
грешным делом прызна̀цца, прызна̀юся
грёза мроя, летуцѐньне, кроза, вяроза
гриб грыб
гриб (несъедобный) благу̀шка
гриб (пластинчатый) пружа̀к
гриб (трухлявый) шэ̀пшаль, пясьля̀к
гриб (трубчатый) струтча̀к
грибозвон цы̀мбал, грыбзон
гривенник гры̀ўня
Григорий Рыгор, Грыгор
гримаса крыва̀я мі̀на, гімора
гримасничать рабі̀ць гіморы, гіморнічаць
гриф (муз.) цэ̀ўка, ла̀даўка
гроб дамаві̀на, труна̀, дамоўка
гроб (из колоды) корст, карста̀га
гробить губі̀ць, ні̀шчыць
гробница нагробак, магі̀льня
гробовая доска вѐчка
гробовой тру̀нны, дамаві̀нны, магі̀льны
гробовой голос магі̀льны голас
гробовщик труна̀р
гробокопатель граба̀р
грог грог, гарна̀к
гродненский гарадзѐнскі
гроднинчанин гарадзѐнец
Гродно Горадня, Горадзен
гроза навальні̀ца
гроздь (кисть) гронка, кі̀тка
грозить (угрожать) пагража̀ць
грозить (делать угрожающий жест) гразі̀ць, стра̀шыць
грозить пальцем ківа̀ць па̀льцам
грозный грозны, страшэ̀нны, жахлі̀вы
грозовой навальні̀чны
гром гром
громада вѐліч
громадина вѐліч, гмах, гарга̀ра
громадный веліза̀рны, велічэ̀зны, вялі̀зазны
громить руйнава̀ць, бу̀рыць, разбу̀рваць, пустошыць, пля̀жыць, ні̀шчыць
громкая слава шырокая сла̀ва
громкий гу̀чны, голасны, зы̀чны
громкоговоритель гучнамовец, галасьні̀к
громовержец грамабой, грамаві̀к
громовой грамавы̀, перуновы, грамлі̀вы
громовой (перен.) гу̀чны, голасны, зы̀чны
громогласный гу̀чны, голасны, зы̀чны
громоздить грува̀сьціць, нагрува̀шчваць, гламазьдзі̀ць
громоздить (накладывать) наклада̀ць
громоздить (наваливать) нава̀льваць
громоздкий грува̀сткі, гламаздава̀ты, няўкла̀дзісты
громоотвод пяру̀ньнік
громыхать груката̀ць
громыхнуться гру̀кнуцца, гры̀мнуцца, бра̀знуцца
грохот гру̀кат, грук
грохотанье груката̀ньне
грохотать груката̀ць, грукацѐць, гру̀каць
грохнуться (на землю) гру̀кнуцца, гры̀мнуцца, бра̀знуцца
грош грош, шаг, шэ̀лег
грошовый грашовы, капѐечны, шаговы
грошовый (перен.) капѐечны, дробязны, нікчэ̀мны
грубый гру̀бы, брута̀льны
грубеть грубѐць, гру̀бнуць
грубить грубі̀ць
груда груд, кучмѐнь, ку̀ча, ку̀па
груда камней кру̀шня
грудастый грудзі̀сты
грудная впадина (анат.) хобачка
грудная клетка (анат.) агру̀дзьдзе
грудь гру̀дзі, цы̀цкі (груб.), [пѐлькі]
грудь (у лошади) пѐрсі
грудь с грудью угру̀дкі
груз груз, [цяжво], [ладво], [су̀гат]
груздь грузд
грузило (рыб.) патапѐц, патанок
грузить грузі̀ць, [абцяжа̀ць], [га̀ціць], [ладава̀ць], [пакава̀ць]
грузнуть гру̀знуць, гра̀знуць, хра̀снуць
грузный гру̀зны, цяжкі̀, ва̀жкі
грузный (о человеке) мажны̀, [су̀гатны]
грузовик {цяжа̀рнік}
грузовой грузавы̀, [цяжаровы]
грузчик гру̀зчык, [ладава̀ньнік], [пакоўнік]
группа гру̀па, гурт, ку̀па
группа в шесть человек гру̀па з шасьці̀ чалавѐк
группировка згуртава̀ньне, згрупава̀ньне
грустить сумава̀ць, смуткава̀ць, журы̀цца, маркоціцца
грустный су̀мны, журлі̀вы, журботны, сму̀тны, маркотны
грусть сум, журба̀, журбота, маркота, сму̀так
груша (плод) гру̀ша, ду̀ля
груша ігру̀ша
груша (садовая) ду̀ля
груша-дичка дзі̀чка, касьця̀нка
грушёвый ігру̀шавы
грыжа (мед.) ку̀тніца, кіла̀, грызь, папу̀ла
грыжник (бот.) гладу̀н
грызня (драка между животными) грызьня̀
грызня (между людьми) згрызота, згры̀за, сварба̀, чапушэ̀ньне, ва̀тарга
грызть гры̀зьці
грызть (семечки, орехи) лузу̀ць, лу̀шчыць
грядёт прыходзіць, ідзѐ
грядиль (с.-х.) ды̀шаль
грядка гра̀дка, ляха̀
грядущее бу̀дучыня, пры̀шласьць
грядущий бу̀дучы, пры̀шлы, насту̀пны
грязевой гра̀зевы
грязнить бру̀дзіць, гразьні̀ць
грязнить (пачкаць) пэ̀цкаць, вэ̀дзгаць, варзопаць, квэ̀цаць
грязнить (мусорить) сьмяці̀ць
грязнить (человека) зьневажа̀ць, нясла̀віць, бэ̀сьціць
грязнуля непамы̀цька, задры̀па, карэ̀ла, му̀рза, мазэ̀па, плю̀ндра, пэ̀цкаль, няхлю̀й, чуры̀лка, шмаравоз
грязный бру̀дны, гра̀зны
грязный (давно немывшийся) карэ̀лы
грязный (о дороге) гра̀зкі, [ка̀лны]
грязь гразь
грязь (нечистота) бруд
грязь (мусор) сьмѐцьце, шумѐцьце
грязь (жидкая) жу̀жала, ляпѐта
грязь (вязкая) калату̀ша
грязь (смёрзшаяся) хра̀па
грянуть гры̀мнуць
грянуться гру̀кнуцца, гры̀мнуцца, бра̀знуцца
губа (анат.) губа̀, ву̀сьніна
губа (залив) затон, затока, за̀вадзь
губа (гриб) губа̀, блі̀ца, мума̀шка
губа (для огнива) трут, жа̀гва, гару̀н, цэр
губерния губэ̀рня
губитель згу̀бца, згу̀бнік, стра̀тца
губительный згу̀бны
губить губі̀ць, ні̀шчыць, зводзіць
губошлёп разгры̀ба
губчатый губкава̀ты
губы ву̀сны, гу̀бы
губы (экспр.) гві̀нты, грыбы̀, чыпѐльнікі, му̀лы, лу̀пы (тоўстыя), зя̀ўры, тпру̀ньні
гудеть гусьці̀, гудзѐць, [гімѐць]
гудящий які̀ гудзі̀ць, гудлі̀вы
гужом гу̀жам, цу̀гам
гуляка (гулёна) гулько, гулёба, гуля̀ка
гулять гуля̀ць
гулять (прохаживаться) прахаджа̀цца, шпацырава̀ць
гулять на стороне улѐгца мець
гулять на ярморке кірмашава̀ць
гулять напропалую гу̀льма гуля̀ць
гулящая девка ку̀рва
гуляющий гуля̀ньнік
гуманист гумані̀ст(ы), {дабрэ̀ц}
гуманный гума̀нны, лю̀дзкі
гуманитарий гуманіта̀р
гумно (постройка) гу̀мно, клу̀ня
гумно (плошадка для молотьбы) ток
гумус гу̀мус, перагной
гундосить гугня̀віць, гамза̀ць, гугня̀ць
гундосый гугня̀вы, гамза̀ты, хахма̀ты, недарэ́кі
Гурий Гу̀рын
гурт (стадо) гурт, ста̀так, чарада̀, гурмо
гуртом гу̀ртам, агу̀лам
гурыя гу̀рыя, ра̀йская дзяўчы̀на
гурьба гу̀рма, гурба̀, чарада̀
гурьбою гу̀рмам, гурбою, грамадою, гу̀ртам
гусеница (зоол.) ву̀сень
гусеница (тех.) трак
гусёнок гусяня̀, гусянё
гусиная кожа цѐркі
гусиный гусі̀ны, гуся̀чы
гусиный жир шма̀лец
густера (рыба) густэ̀рка, цяроха
густота гушчыня̀, густата̀
густошерстный руні̀сты
гусыня гусь, гу̀ска
гусь гусь
гусь (самец) гуса̀к
гуськом гу̀жам
гуськом (об упряжке) цу̀гам, наўсьця̀ж
гуттаперча [гуміля̀стыка]
гуща (в вареве) густы̀ш, гусьцё, гусьцёж, гусьця̀к, гусьцяёк
гуща (леса) гу̀шча, гушча̀р, гушча̀к, гусьцѐль
гуща (остатки на дне) фуз