gallery/fb_icon
gallery/book_logo
Радыё Свабода
гадалка варажбі̀тка, [кіба̀льніца]
гадание варажба̀
гадать (кому-либо) варажы̀ць
гадать (о чём-либо) меркава̀ць, гада̀ць, гану̀ць
гадить (грязнить) бру̀дзіць, пэ̀цкаць
гадить (пакостить) гі̀дзіць, паску̀дзіць
гадкий гі̀дкі, бры̀дкі, плюга̀вы, агі̀дны, паску̀дны
гадость брыдота, брыда̀
гадюка га̀дзіна
гаечный га̀йкавы
газ газ
газ (ткань) мацілі̀ньне
газель газэ̀ля
газетчик газэ̀тнік
газопровод газавод
гайка га̀йка, [мітэ̀рка]
галдеть крычэ̀ць
галдёж га̀лас, гам, гамана̀, крык
галиматья бязглу̀зьдзіца, несянѐціца, бзду̀ра
галифѐ брыч
галка ка̀ўка
галлюцинация галюцына̀цыя, амарока, памжа̀, [тарапа̀ны]
галстук га̀льштук, {шыявя̀з}, [гага̀нец], [мата̀йза], [махта̀йка] 
галун шаўрон
гарантия гара̀нтыя, забясьпѐка
гардероб гардэроб, вопратня, ша̀тня
гаркнуть гы̀ркнуць, зы̀кнуць
гармоничность гармані̀чнасьць, сула̀днасьць, сузгоднасьць
гармония гармонія, сула̀дзьдзе
гарнизон [залога]
гарус (материя) шадрон
гарусный шадронавы
гарцевать дзогаць
гарь смаліна̀, смаль, за̀смаль, смоль
гвоздевой цьвіковы
гвоздика гвазьдзікі̀
гвоздь (металлический) цьвік
гвоздь (деревянный) гвозд
гвоздь (в подкове) вугна̀ль
гвоздь (программы) аснова, стры̀жань
где дзе
где попало (шляться) абы̀-дзѐ
где-то нѐдзе, дзѐсьці
где угодно дзе хоця
гей гей, {дзеўчачу̀р}
георгина вяргі̀ня
генерал генэра̀л
герб  герб
герб (со львом) лѐварт
гербарий быліна̀р, зѐльнік
Германия Нямѐччына
гермафродит гермафрады̀т, [абаму̀д], [курая̀], [кура̀ч]
гетры калачы̀
гешефт хаўру̀с
гибель згу̀ба, загу̀ба, згінота
гибка гба̀ньне
гибкий гбі̀сты, гну̀ткі, выгі̀ністы
гибнуть гі̀нуць
гибрид гібры̀д, мяша̀нец
гибщик гба̀ньнік
гигант гіга̀нт, волат
гигантский (исполинский) велізма̀нны
гигрофиты гіграфі̀ты, макралю̀бы
гильза (в ружье) ладу̀нак
гимн гімн, хваласьпѐў
гимназический гімназі̀чны, гімназія̀льны
гипотеза гіпотэза, домнеўка
гипотенуза проціпростаку̀тная
гиря гі̀ра, [цахна̀р]
глава (книги) разьдзѐл
глава (главная персона) галава̀, кіраўні̀к
глава (купол) ку̀мпал
главарь верхавода, завада̀тар
главенство вяршэ̀нства
главенствовать вяршэ̀нстваваць, панава̀ць, кірава̀ць
главное дело галоўны клопат, галоўная спра̀ва
главнокомандующий вайскавода
главный галоўны, падставовы
глагол (грам.) дзеяслоў
глаголить мовіць
гладильня прасава̀льня
гладить гла̀дзіць
гладить (утюгом) прасава̀ць
гладь роўнядзь
глаз вока
глаза вочы
глаза (экспр.) зі̀ркі, ві̀рлы, ба̀кі, ба̀кулы, бу̀ркалы, зѐнкі, зіркачы̀, бельканы̀, ба̀нькі, лупачы̀, 
  ба̀чаўкі, пазіра̀лкі, гузлы̀, зэ̀гры, зэграчы̀, шпонкі, бѐзікі
глаза (красивые) [жа̀бы-вочы]
глаза ввалились вочы пазапа̀далі; вочы яму̀ паўцяга̀ла
глазастый (пучеглазый) вірлавокі, валапокі, лупа̀ты
глазастый  (о зрении) зірка̀ты, цѐмкі
глазеть казѐрыць, казѐліць, вы̀рачкі прадава̀ць
глазированный паліва̀ны
глазница вачні̀ца
глазной вочны
глазные яблоки ві̀рлы
глазок вочка
глазок (дверной) сачок, [вокля]
глазурь палі̀ва
гланды (анат.) за̀валкі
гласность публі̀чнасьць
гласный (звук) галосны
глашатай скліка̀ч, кліку̀н
глист раба̀к
глицерин гліцэры̀на
глобус глёбус, [глёб]
глодать (кость) масоліць
глотать глыта̀ць, каўта̀ць
глоток глыток, глыт, глок, глык, каўток, [сёрб], [гаўст]
глохнуть глу̀хнуць, глушэ̀ць
глубже всего найглыбѐй
глубина глыбіня̀, глы̀беж
глубинный глыбі̀нны, наўзглы̀бны
глубокой осенью павосені
глубочайший найглыбѐйшы
глуп как пробка дурны̀ як пень (бот)
глуповатый анікава̀ты, дурнава̀ты
глупость глу̀пства, дурнота
глупый неразу̀мны, дурны̀, бязглу̀зды, глу̀мны
глухарь (птица) глушэ̀ц
глухарь (о человеке) глуша̀к, глушма̀нь
глухнуть (о растениях) цьві̀гнуць
глушитель глушы̀льнік
глушь глухмѐнь, глухі̀ куток, глушэ̀ча
глыба камлы̀жына, гуты̀ра, глы̀за, [цы̀га], [бры̀ла]
глядь-глядь зірк-зірк
гнать (кого-либо) гнаць, туры̀ць, [жану̀ць]
гнать во весь опор дава̀ць гон
гневливый гняўлі̀вы
гнѐвный злосны, разью̀шаны
гнедой (масть) мша̀ры, папяля̀сы
гнедо-седой ці̀савы
гнездо гняздо
гнездо (аиста) бусьля̀нка
гнездо (белки) хайлу̀к
гнездо (бобра) бабраві̀на
гнездо (осиное) ка̀пур
гнездовье гнѐзьдзішча, котлішча
гнёт прыгнёт, уці̀ск
гнилой гнілы̀
гнилушка гніля̀к, трухля̀к
гниль гнільлё, тру̀хлядзь
гном гном, хохлік, [красналю́дак]
гнус (мошкара) гнюс, за̀едзь, жомаць, здрок
гнусавый гугня́вы, гамза́ты, хахма́ты, недарэ́кі
гнусный гню̀сны, паску̀дны
гнуткий пру̀ткі, гбі̀сты, гну̀ткі, [дра̀глы]
гнуть своё сваё пра̀віць
гнуться в дугу кру̀кам гну̀цца
гнушаться грэ̀баваць
говеть поставаць
говор (разговор) гаворка, гамонка
говор (шум) гоман, [гавара̀]
говори! кажы̀!
говори да меру знай гавары̀ ды ня ўсё дагары̀
говоримый гавораны
говорить  гавары̀ць, каза̀ць, [жу̀піць]
говорить (кому?) гавары̀ць (на каго?), каза̀ць (каму?)
говорить (невнятно) ша̀мкаць, курдая̀чыць
говорить (негромко) дуду̀каць
говорить в точку слу̀шна каза̀ць
говорить вздор пляву̀згаць, чаўпсьці̀, вярзьці̀
говорить знаками гавары̀ць на мі̀гі
говорить обиняками бяня̀каць
говорить правду в глаза праўду ў вочы церабі̀ць (каза̀ць)
говорить с блеском бліску̀ча (красамоўна) гавары̀ць
говорун раздаба̀ра
говорящий (аппарат) гавары̀льны
говядина я̀лавічына 
гоготать (о гусях) га̀таць, га̀гаць, гергета̀ць
год год, [рок]
годик гадок
годиться (быть нужным) быць патрэ̀бным
годиться (подходит) пасу̀е
годичный гадавы̀
годный прыда̀тны
годный к употреблению прыда̀тны да ўжы̀тку, ужы̀тачны
годовалое животное пярэ̀зімак
годовалый аднагадовы
годовщина угодкі, гадаві̀на
годовые кольца (на срезе дерева) па̀скі
гол как сокол гол як кол
голавль (рыба) галавѐнь
голенастый падга̀лісты, падгалѐністы, цыба̀ты
голенище (сапога) халя̀ва
голень (анат.) галёнка
голик (веник) дзярка̀ч, гальні́к
голландский галя̀ндзкі, [галяндэ̀рскі]
голова галава̀, голаў
голова (экспр.) гі́ра, ду́малка, мазгаўня́, мазгаве́шка, чарапа́нка, ке́пала
голова кружиться галава̀ водзіць
голова работает галава капу́е
голова садовая галава̀ капусьця̀ная
головастик (зоол.) апалонік, [марха`ль], [крутагалоўка]
головешка (головня) галавѐшка, галаўня̀, [шу̀швалак], [карчу̀шка], [махны̀тка], [кацубѐшка], [галу̀за]
головки (сапог) пры̀швы
головная боль боль галавы̀
головокружение за̀марака
головоломка мазгатня̀, ламані̀на
головорез галавасѐк
головчатый галоўкавы
голод голад, галадава̀ньне, галаднѐча, нѐедзь
голод (массовый) галадамор
голодать галадава̀ць
голодовка галадоўка, галадоўля, галодніца
голодранец галашча̀п, абдзірош
голодуха галадоўля, галодніца
голое пространство га̀ла
гололедица галалёд, галашчока, [вобліў]
голопом наўска̀ч, наўскапыта̀, наўгру̀нь, грунём, [чва̀лам], [на̀вуж]
голос раздаётся голас галасу̀е
голосить (кричать) крычэ́ць, лямантава́ць
голосить (о ветре) скуголіць, скугорыць, выць
голосить (над покойником) галасі́ць, скугорыць
голословное заявление [голая павѐсьць]
голосовать галасаваць, [вотаваць]
голубизна блакі̀т
голубика буякі̀, дурні̀цы, [лахачы̀]
голубой блакі̀тны
голубчик (обращение) лябѐдзька, лабу̀дзька, голубе, даражэ̀нькі, нябож 
голубка галубі̀ца
голубушка (обращение) галу̀ба, жада̀начка
голубь голуб
голый голы
голый (обнажённый) аголены
голыми руками (взять кого-либо) галару̀ч
голыми руками не возьмёш голымі пя̀дзямі ня мѐрай
голытьба (голь) галота, галайстра́, [галатва́], [гале́нда]
гомельчанин гамяльчу̀к
гонения (преследование) перасьлѐд, уці̀ск
гонец кур’ѐр, пасыльны̀
гонимый гна̀ны
гонит слюну асца̀ завіла̀
гонки (спорт.) вы̀сьцігі
гонорар ганара̀р, [дзякло]
гоночный (спорт.) высьціговы
гончая (собака) ганча̀к
гоняемый ганя̀ны
гоняться за двумя зайцами два зайцы̀ гнаць
гоп! гоц!
гораздо зна̀чна
гораздо более куды̀ (далёка) больш
горб горб, ку̀рпа, ку̀пра
горбатинка гарбы̀лінка
горбун карпѐч, купра̀ч
горбушка (краюха) акра̀ец
горбыль аполак, гарбу̀ль
горделивый ганарлі̀вы
гордец ганарлі̀вец, [дзіва̀к самагодны]
гордиться ганары̀цца, гардава̀ць, фанабэ̀рыцца
гордость гонар, гордасьць, га̀рдасьць
гордый ганарлі̀вы, га̀рды, горды
горе гора
горе луковое гора чуба̀тае
горе мне! авохці мне!
горевать бедава̀ць
горелка пальні̀к
горемыка гарапа̀шнік, гаротнік
горемычный гарапа̀шны, гаротны
горесть гарота, нѐмарасьць
горестный гаротны, нѐмарасны, непамы̀сны
гореть гарэ̀ць
гореть (тускло) цьмець
гореть (вспыхивая) шуга̀ць, жухацѐць, палыска̀ць
горец (житель гор) гаравѐц, гара̀ль
горец (бот.) драсён
горечь (в еде) гарката̀, чэ̀мер, горкасьць, гаркаці̀ньне, [ѐлач]
горечь (печаль) горыч, горкасьць, гаркота
гори синим огнем! гары̀ яно га̀рам!
горизонт далягля̀д, відавок, небакра̀й, пазѐм, кругаві̀д, паднѐбесь
горизонталь пазѐмнік
горизонтальный пазѐмны
горицвет (бот.) сьвѐтнік
горкнуть гарка̀вець
горланить гарла̀ць, зяўла̀ць, зіпа̀ць
горластый гарла̀сты, зяўла̀сты
горлица (птица) ту̀ркаўка
горлопан гарла̀н, гарку̀н, зіпу̀н, зіпа̀ла
горлопанить гарла̀ць, зяўла̀ць, зіпа̀ць
горница сьвятлі̀ца, [сьвятолка]
горничная пакаёўка
городить чепуху кашалі̀ кярзоліць
город мѐста, горад
Городея  Гарадзѐй 
городки (игра) пі̀г(к)ар
городовой гарадаві̀к
городок мястэ̀чка
городская управа ра̀туша
городской голова бурмі̀стар, войт
городской гарадзкі̀, местачковы
горожанин гараджа̀нін, местачковец, мѐсьціч, мястовец
горошина гарашы̀на
горошник гарохавіньне
горсточка жменька
горсть жмѐня
гортанный гарля̀чны
гортанобесец (рел.) жарлок, ла̀катнік
гортань гарля̀к
горшечник гаршкалёп, ганча̀р
горшок гаршчок
горшок (большой) балоба̀н
горшок (небольшой, глиняный) махотка
горшок (ваза) вазоніца
горшок (для молока) гарну̀шак, каўбы̀р
горчит (мука̀) гарэ̀ніць
горюн гарунѐц, гару̀ля, гару̀н
горячка гару̀чка, агняві̀ца
горячиться гарачы̀цца, [шкіпіна̀рыцца]
горящие угли жар
госпиталь шпіта̀ль
господа! панове! спада̀рства!
господин! па̀не! спада̀ру!
господний госпадаў
господствовать (в стране) панава̀ць
господствовать (главенствовать) вяршэ̀нстваваць
господствовать (в мнении) пераважа̀ць
господь госпад
госпожа! па̀ні! спада̀рыня!
гостеприимный (радушный) гасьці̀нны
гостиная гасьцёўня
гостиница (отель) гасьці̀ніца, гатэ̀ль, [гры̀дніца]
гостить гасьцява̀ць
гость госьць, [чужні̀к]
гостьюшка госьцейка
гостюющий гасьцява̀ньнік
государственная измена [здра̀да гаспада̀рства]
государственник дзяржа̀ўца
государственничество этаты̀зм
государственный дзяржа̀ўны
государство дзяржа̀ва, [гаспада̀рства]
готов скрозь землю провалиться! хоць у зямлю̀ лезь!
готовить (создавать) рыхтава̀ць, дыхтава̀ць
готовить (еду) гатава̀ць
готовить (еду лишь бы как) куламѐсіць, вѐзаць
готовность (о стряпне) гатовасьць
грабастать гла̀баць
грабельщик грабѐльнік
грабёж рабу̀нак, лупѐжа
грабитель рабаўні̀к, лупѐжца
грабить рабава̀ць
гравейка жвіроўка
гравий жвір
гравюра гравю̀ра, [рыці̀на]
градобитие градабой
гражданин грамадзяні̀н
гражданский (брак) грамадзянскі
гражданский (не военный) цыві̀льны
гражданство грамадзя̀нства
грамматика грама̀тыка, лад мовы
граммофон грамафон, [богач]
грамотность пісьмѐннасьць
грамотный пісьмѐнны
граната грана̀та, [шыбѐнь], [шыба̀ла]
гранит грані̀т, зярня̀к
граница мяжа̀
граничить межава̀ць
гранка (тип.) шпа̀льта
грань (предел) мяжа̀
грань (куба) кант, плаз
графлённый лінава̀ны
грациозный грацыёзны, [хупа̀вы]
грач грак
гребануть (много взять) зашчарэ̀піць
гребень (волны) [бурва̀]
гребец вясьля̀р
гребешок (у петуха) грабянѐц, грабѐньчык
гребля веслава̀ньне
гребной (спорт) вясьля̀рны
греметь грымѐць, грымацѐць (моцна), грукацѐць, груката̀ць, грука̀ць
греметь (о телеге) тарахцѐць, туркацѐць
гремучий грымлі̀вы, грымоткі
гренадёр гарнадзѐрык
грести грэ̀бці
грести (веслом) веслава̀ць
грести (граблями) гра̀біць
грецкий орех валоскі (г)арэ̀х
греческий грэ̀цкі
гречиха грэ̀чка
грешным делом прызна̀цца, прызна̀юся
грёза мроя, ма̀ра, летуцѐньне, кроза
гриб  грыб
гриб (несъедобный) благу̀шка
гриб (трухлявый) шэ̀пшаль, пясьля̀к
грибозвон цы̀мбал, грыбзон
гримаса мі̀на, гімора
гримасничать гіморнічаць
гроб дамаві̀на, труна̀, дамоўка
гродненский гарадзѐнскі
гроднинчанин гарадзѐнец
Гродно Горадня
гроздь (кисть) гронка, кі̀тка
грозить (кому?) стра̀шыць (каго?)
грозить пальцем ківа̀ць па̀льцам
грозовой навальні̀чны
гром гром, пяру̀н 
громадина гарга̀ра
громадина (в строительстве) гмах
громадный веліза̀рны
громкий гу̀чны, голасны, зы̀чны
громкоговоритель гучнамовец, галасьні̀к
громовержец грамабой
громовой грамавы̀, перуновы, грамлі̀вы
громоздить грува̀сьціць, гламазьдзі̀ць 
громоздкий грува̀сткі, гламаздава̀ты
громкогласно голасна
громоотвод пяру̀ньнік
громыхать груката̀ць
грохот гру̀кат, грук
грохотание груката̀ньне
грохотать груката̀ць, грукацѐць
грохнуться (на землю) гру̀кнуцца, гры̀мнуцца
грош грош
грош (монета) шаг
груда груд, кучмѐнь
груда камней кру̀шня
грудная впадина (анат.) хобачка
грудная клетка грудзі̀на
грудь гру̀дзі, [пѐлькі]
грудь (у лошади) пѐрсі
грудь с грудью угру̀дкі
груз цяжво, [ладво], [су̀гат]
груздь грузд
грузило (рыб.) патапѐц, патанок
грузить [га̀ціць], [ладава̀ць]
грузный мажны̀, [су̀гатны]
грузовик цяжа̀рнік
грузчик ладава̀ньнік
группа гру̀па, гурт 
группа в шесть человек гру̀па з шасьці̀ чалавѐк
группировка згуртава̀ньне, згрупава̀ньне
грустить сумава̀ць, смуткава̀ць, журы̀цца, маркоціцца
грустный су̀мны, журлі̀вы, журботны, сму̀тны, маркотны
грусть сум, журба̀, журбота, маркота, сму̀так
груша (плод) гру̀ша, ду̀ля
груша ігру̀ша
груша (садовая) ду̀ля
груша-дичка дзі̀чка, касьця̀нка
грыжа ку̀тніца, кіла̀, грызь
грыжник (бот.) гладу̀н
грызня (драка между животными) грызьня̀
грызьня (между людьми) сварба̀, чапушэ̀ньне, ва̀тарга
грядёт прыходзіць, ідзѐ
грядка гра̀дка, ляха̀
грядущее бу̀дучыня, пры̀шласьць
грядущий бу̀дучы, пры̀шлы
грязевой гра̀зевы
грязнить  бру̀дзіць, гразьні̀ць 
грязнить (пачкаць) пэ̀цкаць, вэ̀дзгаць, варзопаць, квэ̀цаць
грязнить (мусорить) сьмяці̀ць
грязнить (человека) зьневажа̀ць, нясла̀віць
грязнуля непамы̀цька, задры̀па, шмаравоз, карэ̀ла
грязный бру̀дны, гра̀зны
грязный (давно немывшийся) карэ̀лы
грязный (о дороге) гра̀зкі, [ка̀лны]
грязь бруд, гразь
грязь (жидкая) жу̀жала, ляпѐта
грязь (вязкая) калату̀ша
грязь (смёрзшаяся) хра̀па
грянуть гры̀мнуць
губа (для огнива) жа̀гва
губерния губэ̀рня
губитель згу̀бца, згу̀бнік, стра̀тца
губительный згу̀бны
губошлёп разгры̀ба
губчатый губкава̀ты
губы ву̀сны, гу̀бы
губы (груб.) гві̀нты, грыбы̀, чыпѐльнікі, му̀лы, лу̀пы (тоўстыя), зя̀ўры
гудеть гусьці̀
гудящий які̀ гудзі̀ць, гудлі̀вы
гуляка гулько, гулёба
гулять (прохаживаться) прахаджа̀цца, шпацырава̀ць
гулять на стороне улѐгца мець
гулять на ярмарке кірмашава̀ць
гулять напропалую гу̀льма гуля̀ць
гулящая прасталы̀тка, блядэ̀ра, бадзя̀ўка, дэвотка, валя̀ўка
гуляющий гуля̀ньнік
гуманист гумані̀ст(ы), {дабрэ̀ц}
гуманитарий гуманіта̀р
гундосить гугня̀віць, гамза̀ць, гугна̀ць
гундосый хахма̀ты, гугня̀вы, гамза̀ты
гусеница (зоол.) ву̀сень
гусиная кожа цѐркі
густера (рыба) густэ̀рка
гуськом гу̀жам, цу̀гам
гуща (в вареве) густы̀ш, гусьцё, гусьцёж, гусьця̀к, гусьцяёк
гуща (леса) гу̀шча, гушча̀р, гушча̀к