gallery/fb_icon
gallery/book_logo
Радыё Свабода
ба! аба̀ч! або! а во!
баба ба̀ба
Баба-Яга Каргота
бабёнка маладзі̀ца
бабий ба̀бін, жаночы
бабка (в игре) цы̀рка, каста̀, па̀ца
бабка (в снопах) мэ̀ндлік, ба̀бка
бабник лабошчык, хайлу̀к, бабзды̀р
бабочка (насекомое) матылёк, маты̀ль, мя̀тлік, мя̀тлушка
бабочка (ласк.) цярэ̀шка
бабочки (маленькие, мошки) мітульга̀
бабушка бабу̀ля, ба̀бця, бабу̀ня
бабье лето ба̀біна лѐта
бабьё ба̀бства, бабзно
багаж бага̀ж, паку̀нкі, рэ̀чы
багажное отделение бага̀жня
багор буса̀к
багрец ба̀рва
багровый барвовы, барві̀сты
багрянец бярвя̀нец, ба̀рвянец
багряница шарла̀т
багульник (бот.) багу̀н
бадья балѐя
база (разл.) аснова, апора, грунт, падста̀ва, падва̀ліна, спод, [астоя]
базальт (геол.) слупаві̀к
базар ры̀нак
базилиск базылі̀шак
базовый (разл.) апорны, падставовы, грунтоўны, асноўны
байка (материал) кучба̀й
байковый кучба̀евы
бак чоп, цэ̀бар
баклага бікла̀га
бакалавр бакаля̀р
бакалейщик бакалѐйнік
балаган [лубня̀нка]
балаганщик [кулдыя̀ш], камэдыя̀нт
балаганщина баламутня̀
балагур прастарэ̀ка, чмуры̀ла, бала̀ка
балагурить прастарэ̀каць, ганду̀рыць, бала̀каць, тарокаць
балалайка балаба̀йка, [калінок]
баламут чмут
баламутить чму̀ціць
баланс балянс, раўнава̀га
балансёр раўнава̀жнік
балахон кастала̀н
балбес боўдзіла, даўбѐнь, доўбня
балбешка даўбѐшка
балда (молот) доўбня
балда (болван) доўбня, даўбѐнь, ёлупень, ёлуп
балдахин полаг
балдеть чмурэ̀ць
балка (в строении) бэ̀лька, ма̀ціца
балка (опорная) тра̀ма
балка (потолочная) цары̀к
балка (прир.) яр, лагчы̀на
балкон гаўбѐц, балькон
балласт баля̀ст, цяжво
баллотирование балатава̀ньне, галасава̀ньне, лесава̀ньне
баллюстрада баля̀сы
балованный расьпѐшчаны, разьбязу̀раны, дуроны, [абані̀ты]
баловаться (разл.) сваволіць, гарэ̀зіць, дурэ̀ць, бязу̀ліць, забаўля̀цца, пѐсьціцца, вырабля̀цца, галу̀заваць
баловень (изнеженный) пясту̀н
баловень (любимец) улюбёнец
баловень судьбы улюбёнец лёсу, [лёсік]
баловник дурасьлі̀вец, дуронік, свавольнік, гарэ̀зьнік, гарэ̀за, галу̀за
баловство дуронства, свавольства
балтийский балты̀цкі
балясина баля̀са
банальный будзённы
банан бана̀н, [райская хві̀га]
банда [шуя̀], [аргада̀]
бандероль бандэроля, апая̀ска, перавя̀зка
бандерольное отправление пасы̀лка пад бандэрольлю
банка (консервная) бляша̀нка
банка (стеклянная) слоік, слой
банкет банкѐт, бясѐда
банки (мед.) ба̀нькі
банкрот банкру̀т
банный ла̀зенны, лазьнёвы
баньщик ла̀зеннік, лазьнёвы
баня ла̀зьня
бар бар, {шынок}
барабан бу̀бен, [тараба̀н]
барабанить бубні̀ць, [тараба̀ніць]
барабанная перепонка балонка бубѐнная
барабанный бой бубѐнны дробат
барабанщик бубна̀ч, бубяні̀сты, [добыш]
барак бара̀к, [чварта̀к], {курэ̀нь}
баран бара̀н
баран-производитель марка̀ч
бараний барановы
баранок (кул.) абара̀нак, [вѐрчык]
барахло тра̀нты, хаўбосьце, бэ̀бахі
барахтание балохтаньне, цялёпканье, капашэ̀ньне, валтузьня̀
барахтаться балохтацца, чабохтацца, цялёпкацца, капашы̀цца, валту̀зіцца, [шалпата̀цца]
барашек бара̀нчык
барашек (о шкуре) смуша̀к
барда саладзі̀ны
баржа ба̀ржа, барлі̀на, [струг]
барин пан
барка ла̀йба, барлі̀на, ба̀йда
бармен бармэ̀н, {шынка̀р}
барометр баромэтр, ціскамѐр
баронесса [баранова]
барочник байда̀чнік, асна̀ч
барс барс, па̀рдус
барсетка {шабэ̀тка}
барсеточник {шабэ̀тнік}
барский па̀нскі
барсучий барсучы̀ны
бархан {вы̀дма}
бархат аксамі̀т
бархатистый аксамі̀цісты
бархатный аксамі̀тны
барчёнок пані̀ч
барщина па̀ншчына, прыгон
барынька па̀нечка, па̀нначка
барыня па̀ні
барыш прынажы̀так, магары̀ч, зыск
барышник пераку̀пнік, гандля̀р, [фа̀ктар]
барышня панѐнка, па̀нна
барьер за̀стаўня, рага̀тка, [шранок]
басить (петь, говорить басом) басава̀ць, петь ба̀са
басенный ба̀ечны
баснописец ба̀ечнік, байкапі̀сец
баснослов ба̀ечнік
баснословие нікчэ̀мная мова
баснословить ба̀йкі распавяда̀ць, ба̀яць
баснословный ба̀ечны, ка̀зачны, нечува̀ны
басня ба̀йка, [пага̀данка]
бассейн басэ̀йн, вадазбор
баста! годзе! даволі! до! досыць!
бастовать страйкава̀ць
батарейка батарэ̀йка, {жывѐлька}
батог бізу̀н, гара̀пнік
батон (хлеба) [кулі̀дка]
батрак па̀рабак, чаля̀днік
батрак (на лето) палѐтнік
батрачить па̀рабкаваць, за па̀рабка працава̀ць
батрачка парабча̀нка, чаля̀дка, чаля̀дніца, маладча̀нка
батюшка ба̀цюхна
батюшка (церк.) войчанька
батя та̀та
бахвал зухва̀л, выхваля̀ка, хвалько
бахвалиться зухва̀ліцца, выхваля̀цца
бахвальный зухва̀лы
бахрома ф(б)рэ̀нзьлі, махры̀, кутасы̀
бац-бац! бах-бах! бух-бух! лясь-лясь! трэсь-трэсь!
бацилла бацы̀ля
баш на баш кві̀та за кві̀та
башенный вѐжавы
башка гі́ра, ду́малка, мазгаўня́, мазгаве́шка, чарапа́нка, ке́пала
башмаки чараві̀кі, хадакі̀, пасталы̀ (самаробныя, з аборкамі)
башмаки (деревянные) клю̀мбы, шлэ̀бы
башмачник шавѐц
башня вѐжа, [ба̀кшта]
баюкать люля̀ць, калыха̀ць, баю̀каць
бдение чува̀ньне, чука̀васьць, дба̀ньне
бдеть (бодрствовать ) ня спаць, быць на ва̀рце, чукава̀ць
бдеть (заботиться) дбаць
бдеть (неусыпно следить) пільнава̀ць, цікава̀ць, зорыць
бдительный чука̀вы, дба̀йны, пі̀льны, чу̀йны
бегать (без необходимости) ла̀хаць
бегать в запуски бѐгаць навы̀перадкі (наўза̀вады)
беглец уцяка̀ч, уціканѐр, бягля̀к, [цікунѐц]
бегло (взглянуть) зналу̀сна, пабѐжна
бегло (читать) пабѐжна
беглый (убежавший) уцѐклы, зьбѐглы
беглый (быстрый) зналу̀сны, пабѐжны
беглый звук выпадны̀ гук
бегом бѐгма, бѐжкі, уподбег, подбегам, [угру̀нь]
беготня бегані̀на
бегство уцёкі
беда бяда̀
беда (бедствие) бядота, лі̀ха, злы̀дні, [пля̀га]
беда (неожиданная) нячы̀віль, безгалоўе
беда (страшная) злы̀бяда, злы̀бедзь
бедлам вэрхал, гармі̀дар, гвалт
бедность галѐча, нэ̀ндза, босішча, няста̀ча, бѐднасьць
беднота галота, бяднота, басота
бедняга бяда̀к, небара̀ка
бедняк бядня̀к, бяда̀к, галы`ш, худа̀к, бяду̀ля
бедняк (хронический) злы̀дзень, злы̀днік, злы̀дар
бедовый рызыкоўны, адва̀жны, даходны, гарэ̀зны
бедокур праку̀да, чвара̀, зброднік
бедокурить праку̀дзіць, збродзіць
бедолага небара̀ка, недалэ̀нга
бедренная кость (анат.) бядровая (ку̀льшавая) костка
бедро ку̀льша, бядры̀ца, сьцягно, клуб
бедственное положение нэ̀ндза
бедственный бядотны, нэ̀ндзны
бедствие бядота, лі̀ха, ліха̀я гадзі̀на, злы̀дні, [пля̀га]
бедствовать бедкава̀ць, гарава̀ць
беды не избежишь ад лі̀ха не ўцячэ̀ш
бежать бѐгчы, уцяка̀ць
бежать бегом бѐжма бѐгчы; [юкацѐць]
бежать впереди перадкава̀ць
беженец уцяка̀ч
бежим! уцяка̀йма!
без без, бяз
без года неделя пят не абагрэ̀ў
без дыхания бяз ду̀ху
без задних мыслей ня ў той ду̀ме; пэ̀ўны сабѐ
без задних ног як пшані̀цу (пяньку̀) прада̀ўшы; хоць зу̀бы вы̀беры
без зазрения совести без усяля̀кага сораму; бессаромна
без замедления без затры̀мкі
без замедления (неотложно) неадкла̀дна
без исключения бяз вы̀нятку
без малого блі̀зка што; траха̀ што; ма̀ла не; за ма̀лым; бѐзмаль
без облегчения безатхла̀нна
без оглядки нявогледзьдзю, [нѐзір]
без памяти у непрытомнасьці
без поры одинокий лёзны
без присмотра без дагля̀ду, [бѐзсебя]
без промедления без аба̀вы (мару̀джаньня)
без просыпа бяз проспы, бяз прочыну
без седла (ехать верхом) [вокліп]
без спросу без пыта̀ньня
без толку бяз глу̀зду (ла̀ду, сэ̀нсу)
без труда без вялі̀кіх намага̀ньняў; лёгка
без удержу без упы̀ну (упы̀нку)
без ума без па̀мяці
без устали нястомна
без царя в голове няма клёку ў галавѐ
безалаберный (беспорядочный) бязла̀дны
безалаберный (бестолковый) бязглу̀зды, гламаздкі̀
безбедно (жить) заможна, з даста̀ткам
безбожие нязбожнасьць, нязбожжа
безбожник нязбожнік, лю̀тар
безболезненный безбалѐсны, бязбольны
безболезненный (перен.) лёгкі
безбоязненный бязбоязны, бязбоязкі, неўляклі̀вы, непалохлівы, сьмѐлы
безбрачно бяз шлю̀бу
безбрачный нежана̀ты, бязжэ̀нны
безбрежный бязьмѐжны, бяскра̀йны
безбровый галабровы
безведрие (непогода) нѐзгаль, нѐпагадзь, нѐгадзь, плю̀та
безверие нявѐрства, нявѐра
безвестие бязьвѐмніца, нѐведзь, бѐзьвесьць
безвестно бязь вѐстак, невядома
безвестно отсутствующий нябы̀тны бязь вѐстак
безветрие бязьвѐтрань, ціхмѐнь
безвинный невінава̀ты
безвкусие (безобразность) безгустоўнасьць
безвкусие (о еде) нѐсмач, нѐсмак, нясма̀чнасьць
безвкусный (безобразный) безгустоўны
безвкусный (о еде) нясма̀чны, бяз сма̀ку
безвозбранно без перашкоды, без забароны, вольна
безвозвратно незваротна, беспаваротна, без звароту, бяззы̀скна
безвозмездный бязвы̀платны, бязна̀ўдны, дармовы
безводность бязводзьдзе
безвредный няшкодны, незава̀дны
безвременный заўча̀сны, няўча̀сны
безвременный (преждевременный) дача̀сны
безвременье нѐчас, ліхалѐцьце, ліха̀я гадзі̀на, часы̀ нягоды
безвыгодно невыгодна
безвыходное положение бязвы̀йснае становішча; нявы̀крутка
безграмотный неадукава̀ны, непісьмѐнны, нягра̀матны
безграничный бязьмѐжны, неабся̀жны, бяскра̀йны
безграничный простор бе́зьмеж, бязьме́жжа
бездарный нязда̀рны, няздольны
бездействие нячы̀ннасьць, бязьдзѐйнасьць
бездействовать ня дзеяць, не чыні̀ць, нiчога не чыні̀ць, паражнява̀ць
безделица пусьцяковіна, драбні̀ца, дробязь
безделушка за̀баўка, ца̀цка, [ца̀пстрык]
безделье безрабоцьце, нячы̀ннасьць, гу̀лі, гульта̀йства
бездельник гульта̀й, лайда̀к, нядба̀йнік, абібок, лотар, латру̀га, дзяньгу̀б
бездельничать гуля̀ць, латрава̀ць, бры̀нды бiць, лайдакава̀ць, гультаява̀ць
бездетная женщина бязьдзѐтуха
бездна бѐздань, бяздоньне, бязодня, продня, прадоньне, скрозьдонная
бездождие бездажджоўе, бяздожджыца
бездоказательный бяздовадны, недаводны
бездолье нядоля, бяздольле
бездольный бестала̀нны, гаротны, бяздольны
бездомник бесхаці̀мец, бяздомак, туля̀га
бездонный бязэ̀дны, прадонны
бездорожье бѐздараж, нѐпуць, растароп, ха̀лепа, разводзьдзе
бездыханный бязду̀хі, нежывы̀
безе марэ̀нга
безжалостный (ветер) лю̀ты, сібѐрны
безжалостный (о человеке) лю̀ты, жорсткі, бязьлі̀тасны, нелітасьці̀вы, немілажа̀льны
безжизненный (без признаков жизни) нежыцьцёвы, нѐжытны, зьмярцьвѐлы, нежывы̀, пазбы̀ты жы̀цьця, нячу̀лы
безжизненный (мертвенный, омертвелый) мёртвый, нежывы̀
безжизненный (застывший) мля̀вы, засты̀глы
беззаботный бестурботны, бесклапотны, безрупотны, нядба̀лы
беззаветно самаадда̀на, самаахвя̀рна, шчы̀ра, з цэ̀лаю душою
беззаконие няпра̀васьць, няпра̀ўнасьць
беззапретный незабаронены
беззастечивый бессаромны, наха̀бны
беззащитный безабаронны
беззвёздный нязорны
беззлобие незласьлі̀васьць, незасѐрдлівасьць, [шчы̀рая даброць]
беззубка (зоол.) каралю̀шка
безлесье бязьлѐсіца, галалѐсіца
безличный (грам.) безасабовы
безличный (о человеке) безаблі̀чны
безлуние вѐтах
безлюдить бязьлю̀дзіць, вылюдня̀ць
безлюдье бязьлю̀дзьдзе, бѐзьлюдзь
безмездие нѐплат
безмен бязьмѐн
безмен (с подвижной гирей) ка̀нтар
безмерный непамѐрны, нязьмѐрны
безмозглый бяз мозгаў, бязглу̀зды, дурны̀
безмолвие бязмоўнасьць, нѐмань, маўкліня̀, цішыня̀, [бязгу̀тарнасьць], [негуча̀ньне]
безмолвная тишина няма̀я цішыня̀ (ці̀ша)
безмолвный маўклі̀вы, нямы̀
безмятежный ціхамі̀рны, супакойны, несумятлі̀вы
безнадёжный безнадзѐйны
безнадобный непатрэ̀бны
безнаказанный беспакара̀ны, бяска̀рны
безналичный (расчёт) безная̀ўны
безначалие бязла̀дзьдзе, безура̀дзьдзе, бяззьвѐрхнасьць, безгалоўе
безнравственность немара̀льнасьць, амара̀льнасьць, несумлѐннасьць, неабыча̀йнасьць, распу̀снасьць
безнравственный немара̀льны, амара̀льны, несумлѐнны, неабыча̀йлівы, распу̀сны, няпры̀кладны
безобидный някры̀ўдны, бяскры̀ўдны, безура̀зны
безоблачный бясхма̀рны, я̀сны, пагодны
безобразие (беспорядок) непара̀дак, бязла̀дзьдзе, нѐлад, нѐлады
безобразие (бесчинство) непрыстойнасьць, брыдота, бры̀дасьць
безобразие (о внешности) гідота, агі̀днасьць
безобразие (уродство) пачва̀рнасьць, звыродлівасьць
безобразить (портить вид) псава̀ць вы̀гляд, бры̀дзіць
безобразить (искажать) ка̀зіць, выкрыўля̀ць, перакру̀чваць
безобразник бязу̀ля, брыда̀, агі̀днік, гарэ̀за
безобразничать паводзіць сябе непрыстойна, твары̀ць агі̀днасьці, рабіць брыдасьці
безобразничать (буйствовать) буя̀ніць, бунава̀ць, бусава̀ць, шалѐць
безобразничать (озорничать) бязу̀ліць, дурэ̀ць, гарэ̀зіць, сваволіць
безобразный (возмутительный) абура̀льны
безобразный (неприличный) непрыстойны
безобразный (отвратительный) агі̀дны
безобразный (о внешности) бры̀дкі, шпэ̀тны, бязвы̀глядны
безобразный (уродливый) пачва̀рны
безоговорочный безумоўны, безь нiя̀кiх умоваў, беззасьцярожлівы
безопасность бясьпѐка
безопасный бясьпѐчны
безоружный няўзброены, бяззбройны
безосновательный безпадста̀ўны, безгрунтоўны, [безнадбѐйны]
безостановочный несупы̀нны, няспы̀нны, няўпы̀нны
безостый безасьцюковы
безотбойный неадчэ̀пны, неадкара̀сьлівы
безответный (вопрос) пакі̀нуты без адка̀зу, безадка̀зны, безадпавѐдны
безответный (покорный) пакорлівы
безответный (простор) бязмоўны, маўклі̀вы
безответственный неадка̀зны, [нешчыгу̀льны]
безотвязный неадчэ̀пны, неадкара̀сьлівы
безотговорочный неадмоўны
безотлагательный неадвалочны, неадкла̀дны, канѐчна патрэ̀бны, пі̀льны
безотлучный неадлу̀чны, безадходны, неадсту̀пны
безотносительный недаты̀чны, няўзгля̀дны, недачы̀нны, безумоўны, самаі̀сты, незалѐжны
безоплатный нявы̀платны
безотрадное чувство нѐмарасьць
безотрадный няра̀дасны, безадхла̀нны, бессуцѐшны, беспатольны, сму̀тны, пры̀кры
безотчётный (период) бескантрольны, безсправазда̀тны, безраху̀бны
безотчётный (страх) падсьвядомы, несьвядомы, неўсьвядомлены, безуя̀ўны
безочерёдный нечарговы
безошибочный неабмы̀льны, непамы̀льны, непахі̀бны, беспамылковы, неаблу̀дны
безработица беспрацоўе
безрадостный няра̀дасны, су̀мны, горкі, змрочны
безразборчивый непераборлівы, неразборысты
безраздельный непадзѐльны
безразличный (равнодушный) абыя̀кавы, абыя̀кі, адна̀кавы, безразрожлівы
безразличный (нейтральный) нэўтра̀льны
безрассудный неразва̀жны, неразважлівы
безрассудный (противоречащий здравому неразу̀мны, бязглу̀зды
смыслу
безрезультатный безвыніковы
безрогая (о корове) шу̀тая
безрогий бязрогі, [мугла̀ты]
безропотный () пакорлівы, ненароклівы
безропотный (терпеливый) цярплі̀вы
безропотный (безмолвный) маўклі̀вы, нямы̀
безрукавка каба̀т
безубыточный бясстра̀тны, безупа̀дный
безугарный няўча̀дны
безударный звук гук бяз на̀ціску; ненаціскны̀ гук
безудержный нястры̀мны, няўпы̀нны, нестрыма̀ны
безукоризненный беззага̀нны
безукоризненный (безупречный) бездакорны
безумец шалѐнец, вар’я̀т
безумие (сумасшествие) вар’я̀цтва
безумие (безрассудство) вар’я̀цтва, шалѐнства, неразва̀жнасьць, утрапёнасьць
безумный вар'я̀цкі, шалёны, кру̀чаны
безумный (безрассудный) неразва̀жны, неразу̀мны
безумный (чрезвычайный) надзвыча̀йны, страшэ̀нны
безумный (сильный) вѐльмі моцны
безумолчный безусьці̀шны, несьціха̀ны
безупречный бездакорны, [беззава̀дны]
безупречный (безукоризненный) беззага̀нны
безурядица бязла̀дзіца, нѐлад, нѐлады
безусловный безумоўны, [беззасьцярэ̀жны]
безуспешный няспоры, непасьпяховы, [безусьці̀жны]
безуспешный (напрасный) дарэ̀мны, ма̀рны
безусый бязву̀сы, галаву̀сы
безутешный няўцѐшны
безучастие безуважнасьць, неспага̀длівасьць, нечульлі̀васьць
безучастие (равнодушие) абыя̀кавасьць, абыя̀касьць
безучастный безуважны, неспага̀длівы, нечульлі̀вы
безучастный (равнодушный) абыя̀кавы, абыя̀кі, адна̀кавы, безразрожлівы
безыскусный няшту̀чны, просты, натура̀льны, няхі̀тры, немудрагѐлісты
безысходность бязвы̀хаднасьць, нѐмарасьць, бязвы̀йснасьць
безысходность (безутешность) няўцѐшнасьць
безысходный бязвы̀хадны, нѐмарасны, бязвы̀йсны
безысходный (безутешный) няўцѐшны
бей! бі!
бекас (птица) чэ̀пік, бара̀н, баранок, пѐкар
бекеша чына̀рка, казачы̀на, казакі̀н
белемнит (минер.) чортаў па̀лец, перуновы стрэ̀лы
белена (бот.) блёкат, дурнап’я̀н
белеть (белеться) бялѐць, беляхцѐць
белиберда бязглу̀зьдзіца, галабурда́, лухта́
белизна бель, бѐласьць, белата́, беліня̀
белила (мн.) пабѐла, бялі̀ла (адз.)
белильщик бяля̀р
белить пабяля̀ць, бялі̀ць
беличий вавёрчын, вавёрачы
белка вавёрка, [вѐкша]
белка-летяга вавёрка-паляту̀ха
белковые семена белевае насѐньне
беллетристика белетрыстыка, кра̀снае (прыгожае) пісьмѐнства
белобокий (о воле) падла̀сы
белобородый сівабароды
белобрюхий падла̀сы
беловатый бяля̀вы
белоглазый белазоры
белок (в глазу) ві̀рлык
белокурый (белёсый) бяля̀вы
белорус белару̀c, [крыві̀ч], [крывіча̀нін]
Белоруссия Белару̀cь, Бѐлая Русь, [Кры̀вія]
белорусскость белару̀шчына
белоручка пяшчотка, гуля̀шчыя ру̀кі
белотелый зь бѐлым цѐлам
белоусый сіваву̀сы
бело̀чный бялковы
белый гриб бараві̀к, праўдзі̀вік, добрык, шчыра̀к, праўдзі̀вы грыб
белым бело бель бельлю
бельевой магазин кра̀ма бялі̀зны
бельё бялі̀зна, ху̀сьце, пла̀цьце
бельё (нательное) нацѐліва
бельмо (в глазу) ска̀зік
бередить (рану, болячку) вярадзі̀ць, цьвялі̀ць, уража̀ць, трывожыць, [я̀трыць]
бережёный сьцеражоны
бережком (идти) крайком
бережливость ашча̀днасьць, запа̀сьлівасьць, эканомнасьць
бережливый ашча̀дны, ашча̀длівы, запа̀сьлівы, эканомны, неспажы̀тачны
бережный сьцярожкі, асьцярожны
бережный (заботливый) клапатлі̀вы
Березина (река) Бяроза
березняк бярэ̀зьнік, бераза̀к
беременеть цяжа̀раць, зацяжа̀рваць, чарава̀цець
беременная (о женщине) цяжа̀рная, чарава̀тая (разм), тоўстая (разм.)
беременная (о кобыле) жарэ̀бная
беременная (о корове) цѐльная
беременная (о свинье) паросная
беременная (об овце) котная
беременность цяжа̀рнасьць, чарава̀тасьць, [паноша]
бересклет (бот.) брызглі̀на
берестяной берасьця̀ны
беречь (государственную тайну) захоўваць, хава̀ць
беречь (время, деньги) ашчаджа̀ць
беречь (одежду, здоровье) шанава̀ць
беречь как зеницу ока пільнава̀ць як вока сваё
берёза бяроза
берёза (карельская) чачотка
берёт охота ахвота (хісь, хоць) бярэ̀
берёте берацѐ, берацё
бери! на!
берите! на̀це!
берлога бѐрлаг, бярлог
берлога (логовище) мярлог, лагво
берцовый (анат.) галёнкавы
бес чорт, д’я̀бал, шайта̀н, нячы̀сты, [га̀галь]
беседа гу̀тарка, гамонка, размова
беседка альта̀нка, лѐтамка
бесёнок чарцяня̀, чарцянё, нячы̀сьцік, віхра̀нец
бесить вар’ява̀ць, прыводзіць у шалѐнства, разью̀шваць, злава̀цька
беситься шалѐць, вар’ява̀цца, разью̀швацца, злава̀цца
беситься (резвиться без удержу) дурэць, галу̀заваць
беситься с жиру з раскошы шалѐць
бескозырка {безбрылёўка}
бесконечно бясконца, без канца̀, бяз кра̀ю, век вяком
бесконечный бясконцы, несканчоны
бескорыстный некары̀сьлiвы, бескарыстоўны
бескостный бескасьцёвы, бяскосты
бескрайний неабся̀жны, бязьмѐжны
беснование шалѐнства, вар’ява̀ньне
бесноватый ашалѐлы, шалёны, звар’яцѐлы, апанта̀ны
бесноваться шалѐць, вар’ява̀цца
бесовка чартоўка
беспамятный няпомны, запамята̀лы, непрытомны
беспамятство няпа̀мяць, няпомнасьць, запамята̀ньне, непрытомнасьць, [нячы̀віль]
беспардонный наха̀бны, нерацымонны, безагля̀дны
беспечный бестурботны, бесклапотны
беспечный (нерадивый) безрупотны, нядба̀лы, нядба̀йны
бесплатно да̀рма, зада̀рма
бесплатный дармовы, дармавы̀, бяспла̀тны
бесплодная (о корове) я̀лая
бесплодный няплодны, бясплодны
бесплодный (о почве) неўрадлі̀вы, неўраджа̀йны
бесплодный (тщетный) ма̀рны, дарэ̀мны
бесплотный бязьцѐлавы, бесцялѐсны, субтэ̀льны
бесподобный (несравненный) незраўна̀ны, непараўна̀ны, бяспры̀кладны
бесподобный (отличный) выда̀тны
бесподобный (чудесный) цудоўны
беспокоить непакоіць, турбава̀ць, [фатыгава̀ць], [дрэ̀нчыць]
беспокоить (тревожить) трывожыць
беспокоить (волновать) хвалява̀ць
беспокойный неспакойны
беспокойный (тревожный) трывожны
беспокойный (о поведении) неўгамонны, ры̀мсьлівы
беспокойный (причиняющий беспокойство) турботны, клопатны
беспокойство (озабоченность) турбота, клопат [заскѐма]
беспокойство (нарушение покоя) неспакой, [мітрэ̀нга], [фаты̀га], [амбара̀с]
беспокойство (тревожное состояние) хвалява̀ньне, трывога, [мітрэ̀нга], [фаты̀га], [амбара̀с]
бесполезный бескары̀сны, няплённы, непажы̀тачны
бесполезный (напрасный) ма̀рны, дарэ̀мны
беспоместный безмаѐнтны
беспомощный бездапаможны, бязра̀дны, непара̀дны
беспорочница (праведница) беззага̀нка
беспорочный беззага̀нны, бясска̀зны, бязва̀дны
беспорочный (безукоризненный) бездакорны
беспорочный (честный) сумлѐнны
беспорядок непара̀дак, нѐлад, гармі̀дар, [парадаўня̀], [разгардзія̀ш], [ройла], [рагаза̀]
беспорядочный (хаотический) бязла̀дны, хааты̀чны
беспорядочный (неаккуратный) неаха̀йны, неакура̀тны
беспорядочный (об образе жизни) бязла̀дны
беспочвенный безгрунтоўны, безпадста̀ўны, неабгрунтава̀ны
беспошлинный бязмы̀тны
беспощадный бязьлі̀тасны, нелітасьці̀вы, немілажа̀льны, бязжа̀ласьлівы
бесправие бяспра̀ўе, няпра̀ўства
беспредел (анархия) ана̀рхія
беспредел (бескрайность) бязьмѐжжа, бѐзьмеж, бяскра̀йнасьць
беспредельный бяскрэ̀сны, бяскра̀йны, бязьмѐжны, бясконцы
беспрекословно без пярэ̀чаньня (спрэ̀чкі), бесьпярэ̀чна, бесьпярэ̀чліва, безадгаворна, безадмоўна
беспрепятственно без перашкоды, бесперашкодна, вольна, свабодна
беспрерывно безь пярэ̀рвы, няспы̀нна, безупы̀нна
беспрерывно (работать) [абарта̀сам]
бесприбыльный беспрыбытковы, беззыскоўны, непажы̀тачны
беспризорник беспрыту̀льнік, безназорнік, бездагля̀днік
беспримерный бяспры̀кладны, небыва̀лы, нечува̀ны
беспристрастно бесстаронна, справядлі̀ва
беспристрастный бесстаронны, справядлі̀вы
беспритворный неўдава̀ны, шчы̀ры
беспритязательный непатрабава̀льны, бяспры̀тасны, сьці̀плы
беспричинно беспрычы̀нна, без прычы̀ны, без дай прычы̀ны, няслу̀шна, ні за што, безпадста̀ўна
бесприютный беспрыту̀льны, бяску̀тны
беспробудно бяз просыпу (проспы), неабу̀дна
беспутица бѐздараж, бездарожжа, нѐпуць
беспутный шалапу̀тны, ляда̀чы, бязу̀льны
беспутный (развратный) распу̀сны, аблу̀дны
беспутство шалапу̀цтва, ляда̀часьць, бязу̀льства
беспутство (разврат) распу̀ста, аблу̀да
бессвязный няскла̀дны, нязьвя̀злы, бяз су̀вязі
бессердечный неміласэ̀рны, немілажа̀льны, непамілу̀йны, нелітасьці̀вы, лю̀ты, жорсткі, бязьлі̀тасны
бессилие зьнясіленасьць, зьнясільле, няўзмога, зьнямога, няўздужжа, бязмоцтва
бесславие нясла̀ва, га̀ньба
бессластие нясма̀чнасьць, нѐсмач
бессловесный бязмоўны
бессловесный (молчаливый) маўклі̀вы
бессловесный (не выраженный словами) бязслоўны
бессменный нязьмѐнны
бессмертие несьмяротнасьць, несьмяротлівасьць, неўміру̀часьць, неўміру̀шчасьць
бессмертник (бот.) сухавѐйка, сухацьвѐт
бессмертный неўміру̀чы, несьмяротны
бессмысленный (лишённый смысла) бессэнсоўны, бяссэ̀нсавы, бяссэ̀нсны
бессмысленный (абсурдный) недарэ̀чны, абсу̀рдны
бессмысленный (неразумный) неразу̀мны
бессмысленный (не соображающий) няця̀мны
бессмысленный (глупый) бязглу̀зды
бессмысленный (бездумный) бязду̀мны, нѐдумны
бессмысленный (неосмысленный) неасэнсава̀ны
бессмыслие бессэнсоўнасьць, бяссэ̀нсавасьць, [нѐдум], [нѐсмысел], [нѐкмень]
бессмыслица бяссэ̀нсіца, недарэ̀чнасьць, бязглу̀зьдзіца, нісянѐціца, [ка̀верць]
бессовестный несумлѐнны, бессаромны
бессовестный (наглый) наха̀бны, нерацымонны, безагля̀дны
бессодержательный беззьмястоўны
бессознательность непрытомнасьць, [чы̀вель]
бессознательный несьвядомы, бязьвѐдны
бессознательный (неосознанный) неўсьвядомлены
бессознательный (с потерей сознания) непрытомны
бессонница бѐссань, бяссоньне, няспа̀ньне, начні̀цы
бессонный няспа̀ны, бяссонны
бессословный бясста̀навы
бесспорный неаспрэ̀чны, незапярэ̀чны, бясспэ̀чны, пэ̀ўны
бессрочно бяз тэ̀рміну, на неазна̀чаны час
бессточный бяссьцёкавы
бесстрастный нежарсьцьлі̀вы, няпа̀лкі, незапа̀льчывы
бесстрастный (равнодушный) абыя̀кавы, абыя̀кі, адна̀кавы, безразрожлівы, нячу̀лы
бесстрашный неўстрашлі̀вы, няўпу̀длівы, непалахлі̀вы, безбоязны, бязбоязкі, адва̀жны, сьмѐлы
бесстыдный (бесcтыжий) бессаромны, несумлѐнны, [бязочлівы]
бессчётное количество бѐзьліч
бессчётное число бѐзьліч разоў
бессчётный незьлічоны, нялі̀чаны
бестактный нетактоўны
бесталанный (обездоленный) бяздольны, няўдольны
бесталанный (бездарный) нязда̀рны, няздольны, нязда̀тны
бесталанный (несчастный) няшча̀сны, нешчасьлі̀вы
бестелесный бязьцѐлавы, субтэ̀льны
бестия [бы̀для]
бестолковщина бязглу̀зьдзіца, гламазда̀
бестолковый бязглу̀зды, тлу̀мны, гламаздкі̀, гламаздава̀ты
бестрепетный неўстрашлі̀вы, няўпу̀длівы, непалахлі̀вы, безбоязны, бязбоязкі, адва̀жны, сьмѐлы
бесхвостый галагу̀зы, курта̀ты, курду̀пы, карна̀ты
бесхитростный няхі̀тры, шчы̀ры, просты, адкры̀ты
бесхлебица нішчы̀мніца, нішчы̀м
бесцельный бязмэ̀тны
бесценок бѐсцань
бесценная посылка пасы̀лка (пачок) без цаны̀
бесценный (большой ценности) вѐльмі каштоўны, вѐльмі дарагі̀
бесценный (неоценимый) неацэ̀нны
бесценный (ничего не стоящий) нічога ня ва̀рты, без цаны̀
бесценный (о любимом человеке) каха̀ны, лю̀бы
бесцеремонный немалімонны, нерацымонны, нахра̀пісты, наха̀бны
бесчеловечно не па-людзку, лю̀та
бесчеловечность нялю̀дзкасьць, лю̀тасьць
бесчеловечный нялю̀дзкі, лю̀ты
бесчестность непачэ̀снасьць, ганѐбнасьць, нязбожнасьць
бесчестность (нечестность) несумлѐннасьць
бесчестить бэ̀сьціць, нясла̀віць, га̀ньбіць, [гу̀дзіць]
бесчестить (оскорблять) зьневажа̀ць
бесчестный непачэ̀сны, ганѐбны
бесчестный (нечестный) несумлѐнны
бесчестье нясла̀ва, га̀ньба
бесчестье (оскорбление) зьнява̀га
бесчинство глумлѐньне, бусава̀ньне, бунава̀ньне
бесчинствовать глумі̀цца, бусава̀ць, бунава̀ць
бесчисленное количество (множество) бѐзьліч
бесчисленность незьлічонасьць
бесчисленный незьлічоны, нялі̀чаны
бесчувственное состояние непрытомнасьць, [чы̀вель]
бесчувственный (лишённый чувствительн.) неадчувальны
бесчувственный (бессознательный) несьвядомы, бязьвѐдны, непрытомны
бесчувственный (бездушный) нячу̀лы, неміласэ̀рны, немілажа̀льны, непамілу̀йны, нелітасьці̀вы
бесштаник беспарточнік
бесшумный ці̀хі̀, нягу̀чны
бечева лі̀на, гру̀бая вяроўка, вярчопка, біча̀к
бечёвка лі̀нка, вяровачка, аборка, паўроз, шворка, матуз, шнур
бешенство шал, шалѐнства, [за̀крут]
бешенство (неистовство) разью̀шанасьць
бешеный ша̀лы, шалёны, кру̀чаны
бешеный (очень сильный) разью̀шаны
бёдра клу̀бы, сьцёгны
библейский біблі̀йны
библиограф кнігапі̀сец
библиографический кнігапі̀сны
библиография кні̀гапіс(ь)
библиотека бібліятэ̀ка, кні̀жня, кні̀жніца
библиотекарь бібліятэ̀кар, кніга̀р
библиофил бібліяфі̀л, кнігавѐд
бивень ікол
бидон баня̀к, кан, ка̀на
бизнесмен бізнэсовец
билет (проездной) квіток
било (язык колокола) бі̀ла
бинокль бінокаль
бином (мат.) біном, двохчлѐн
бинт бінт, {павіва̀ч}
биограф жыцьцяпі̀сец
биография жыцьцяпі̀с
биолог біёляг
биржа біржа
биржа (лесная) рум
бирка [бру̀нтка]
бирюза турку̀с
бирюк (о волке) [сірама̀ха]
бирюк (о человеке) сугнѐй, мармоль, чуры̀ла, [сірама̀ха]
бисер па̀церкі, шкляны̀я пѐрлы
биссектриса (геом.) раўнасѐчная
бита бі̀та, {кію̀га}
битва бі̀тва, бой, бойка
битком бі̀тма, піхом
бить біць
бить (батагом) пелесава̀ть
бить (завязками фартука) мату̀зіць
бить (в бок) кухта̀ць
бить (в колокол) бомкаць
бить (в лихорадке) трэ̀сьці, калаці̀ць
бить (верёвкой) гуза̀ць
бить (внезапно) бабоўчыць, бабэ̀нчыць
бить (до крови) кавѐзіць, мазголіць, крыві̀нку пуска̀ць
бить (до синяков) сіня̀чыць
бить (капытами) стугнѐць
бить (кистью руки) тропаць
бить (колотить) лупі̀ць, лупцава̀ць, пойсаць, пра̀таць
бить (кулаками) ку̀ксiць
бить (мясить) мяжджу̀ліць, таўчы̀
бить (несильно, без злости) кулѐшкаць, пэ̀каць
бить (плетью, хлыстом) цьві̀чыць, сьцяба̀ць, паласава̀ць, бізу̀ніць
бить (по жидкому) цопаць
бить (по затылку) рамантыля̀ць
бить (по зубам) марза̀ць
бить (по ушам) поўшыць, трыву̀шыць
бить (ремнём) дзя̀жыць
бить (с треском) тры̀сьцiць
бить (сильно) палянтава̀ць, шараба̀ніць, шпандорыць
бить (тумаками) ку̀ксiць, камсі̀ць
бить (хрупкое) хропаць
бить (чем-либо длинным, твёрдым) пялѐжыць, пласта̀ць, лупцава̀ць, дуба̀сіць
бить баклуши лы̀нды (бі̀бiкi, бі̀нды, бры̀нды) бiць
бить в глаза (слепить) вочы адбіра̀ць
бить в колокола бомкаць, ба̀ўкаць
бить в ладоши пля̀скаць (трэ̀шчыць) у ла̀дкі
бить ключом вірава̀ць, крыні̀чыць
бить (давать, трубить) отбой {клі̀каць на ўля̀гі}
бить поклоны чыні̀ць паклоны
бить челом чаломкаць
бить чем попадя на абара̀нкі ўскі̀дваць
биться (о сердце) та̀хкаць, тухацѐць
биться лбами бу̀кацца
биться об заклад у (аб) закла̀д ісьці̀, заклада̀цца
битюг (конь) аграма̀к
бич канчу̀к, бізу̀н
бич (божий) ка̀ра
благим матом (кричать) нѐмым голасам
благо (добро) даброць
благо (материальное благополучие) даброты, выгоды
благо (хорошо что) балазѐ, добра што
благо (счастье) шча̀сьце
благобоязние багабойнасьць
благоверие праўдзі̀вая вѐра, прававѐрнасьць
благоверная жанчы̀на, жонка, мая̀
Благовест Кра̀сны звон, Прозьвесьць
благовестие добрая вѐстка
благоветливый дабратлі̀вы
Благовещение Зьвестава̀ньне
благовидный (с виду) пазорны, прыстойны
благовидный предлог зру̀чны пры̀клеп
благоволение упадаба̀ньне, добрая воля, дабратлі̀васьць, ла̀ска, спрыя̀ньне, прыхі̀льнасьць
благоволить любава̀ць, мець ла̀ску, ра̀чыць, спрыя̀ць, мець прыхі̀льнасьць
благовонный вохны, вотхнеўны
благовоспитанность вы̀хаванасьць, добрае выхаваньне
благовоспитанный добра вы̀хаваны
благовременно у час, у добры час, у пару̀
благовременный уча̀сны, своечасовы
благогласный сьпѐўны
благоглупость глу̀пства, недарэ̀чнасьць
благоговение багавѐйнасьць, лабгавѐньне, глыбокая паша̀на
благоговенный багавѐйны, лабгавѐйны, поўны глыбокай паша̀ны
благоговеть багавѐць, лабгавѐць
благодарение дзя̀каваньне, падзя̀ка, удзя̀чаньне
благодарить дзя̀каваць
благодарность (чувство) удзя̀чнасьць
благодарность (изъявление благодарности) падзя̀ка
благодарный заўдзя̀чны
благодарственное письмо падзя̀чны ліст, ліст з падзя̀каю
благодарственный падзя̀чны, з падзя̀кай
благодаря бога дзя̀каваць богу
благодатель да̀ўца, добрага да̀ўца
благодатный (край) бага̀ты
благодатный (наполненый благодатью) прасьвя̀дны, ласка̀вы, поўны ла̀скі
благодать прасьвя̀да, боская ла̀ска, {багада̀ць}
благоденствие дабрадзённасьць, шча̀сьце, памы̀снасьць, добрае паваджэ̀ньне
благоденствовать красава̀цца, жыць шчасьлі̀ва (здавольна, у дабрабы̀це)
благодетель дабрадзѐй
благодетельный дабрадзѐйны, дабрачы̀нны, дабратлі̀вы, дабратворны
благодетельствовать дзѐяць дабро
благодеяние дабрадзѐйства, дабратлі̀васьць, добры ўчы̀нак
благодушие лагоднасьць, дабраду̀шнасьць
благожелание дабрахотлівасьць, зычлі̀васьць
благожелатель дабрахот, зычлі̀вец
благожелательный дабрахотлівы, памяркоўны, зычлі̀вы, спрыя̀льны
благожребие (участь) доля
благозаконие пра̀ўнасьць, дабрапра̀ўства
благозвучность мілагу̀чнасьць, дабрагалосьсе
благозвучный мілагу̀чны, дабрагалосы
благознаменательный дабравѐсьлівы
благознаменитый дабрасла̀ўны
благой добры
благоизбранный выборны
благоизволение прызвалѐньне
благоизвольный прызвольны
благоимство дабраздра̀ў, добрае здароўе
благоискусный дабраўмѐйны
благоключимый пагодны
благокоренной добра аснованы
благолепие пазор, дабраві̀днасьць, аздоба, хараство, укра̀са
благолепный (благозрачный) пазорны, дабраві̀дны, аздобны
благоличие прыстойнасьць
благолюбец дабралю̀б
благолюбие дабралю̀бнасьць
благомилостивый ласка̀вы
благомощие ла̀твасьць
благомужество уда̀тнасьць
благомыслие разва̀жнасьць, дабрамы̀снасьць
благомыслящий разва̀жны, дабрамы̀сны
благонадёжный надзѐйны, адда̀ны, пэ̀ўны
благонамеренный дабрага̀дны, дабрахотны
благонарочитый за̀цны, шляхѐтны
благонравие абыча̀йлівасьць, прыстойнасьць, вы̀хаванасьць, усьці̀васьць
благонравный абыча̀йлівы, прыстойны, вы̀хаваны, усьці̀вы
благообразный самаві̀ты, пава̀жны, гожы, добрай уроды
благоплеменный шляхѐтнага (за̀цнага) роду
благоподатель дабрада̀вец
благополезный пара̀дны
благополучение зажы̀так, дабрабы̀т, добры стан, шча̀снасьць
благополучный зажы̀лы, памы̀сны, у добрым ста̀не, шча̀сны, пасьпяховы, [жы̀зны]
благопосьпешествовать спамага̀ць, спрыя̀ць
благопотреблять карыстава̀ць
благопотребность кары̀сьць, пажы̀так
благопотребный кары̀сны, пажы̀тны, пажы̀тачны
благопреклонный прыхі̀льны
благоприветствие дабравѐтласьць
благоприемлить прыма̀ць з падзя̀каю
благоприлежный улѐглівы
благоприличие абыча̀йлівасьць
благоприобретённое имущество нажы̀так, набы̀так
благоприобретённый нажыва̀ны, нажы̀ты, набы̀ты
благоприседительный ста̀лы, пі̀льны, уставі̀чны
благопристойный дачэ̀сны, прыстойны
благоприятель спры̀яйнік
благоприятный прыя̀йны, памы̀сны, спрыя̀льны, дагодны
благоприятствовать спрыя̀ць, гадзі̀ць
благоразумие аба̀члівасьць, разва̀жлівасьць, разва̀жнасьць
благоразумный аба̀члівы, разва̀жлівы, разва̀жны, му̀дры
благорасположение спага̀длівасьць, прыя̀знасьць, прыхі̀льнасьць
благорассмотрение правасу̀дзтва
благорассмотрение правасу̀дзтва, пра̀ўнасьць
благорассудный дабрамы̀сны
благорастворение возду̀хов пагода
благорастворять адабратля̀ць
благоречивый вымоўны
благоречие вымоўнасьць, я̀снасьць вымовы
благородный (металл) каштоўны
благородный (олень) высакародны
благородный (по происхождению) шляхѐтны, пасьці̀вы, за̀цны, дабрародны
благородный (по характеру) прыстойны
благородство дабрародзтва, шляхѐтнасьць, за̀цнасьць, высокародзтва
благосердечный добрага сэ̀рца
благосердый добрага сэ̀рца, зычлі̀вы, ласка̀вы
благосклонный прыхі̀льны, хотлівы, пабла̀жлівы, зычлі̀вы
благославить багаславі̀ць, абаславі̀ць, перажагна̀ць, дабрамовіць
благосовеcтливый ра̀дны, пара̀дны
благосостояние дабрабы̀т , даста̀так, бага̀цьце
благостное вещание голас удзя̀чны
благостный дабратлі̀вы, шчадраблі̀вы, дабратворны, шчодры
благостройный дабрала̀дны
благостыня дабратлі̀васьць, шчадраблі̀васьць, мі̀ласьцівасьць
благость даброць, шчадроць, мі̀ласьць
благотворение дабрачы̀ннасьць
благотворительность дабрачы̀ннасьць
благотворительный дабрачы̀нны
благотворный жыватворны, спажы̀тачны
благоуветливый вясёлы
благоуветливый вясёлы, прыхі̀льны, ахвотны
благоугодительный пакорны, ці̀хі, дагодлівы
благоугодный лю̀бы, да спадобы
благоугождать нараві̀ць, дагаджа̀ць, гадзі̀ць, падла̀шчвацца
благоумие досьціп
благоусмотрение меркава̀ньне, воля, ласка̀вы погляд
благоустроенность дабрала̀днасьць, добраўпара̀дкаванасьць
благоустроенный добраўпара̀дкаваны, добра зла̀джаны, дабрала̀дны
благоустройство пара̀дкаваньне, спара̀дкаванасьць
благоутробие субожнасьць, міласэ̀рнасьць
благоухание вохнасьць, водар, па̀хашчы
благоуханный водарны, вохны, з прыѐмным пахам
благоухать водарыць, вохнуць, добра па̀хнуць
благоухищрение аба̀члівасьць, выста̀ўнасьць, досьціп
благочествовать адпраўля̀ць набажэ̀нства
благочествовать адпраўля̀ць набажэ̀нства, хвалі̀ць
благочестивый багабойны, пабожны, дабратлі̀вы
благочестие багабойнасьць, пабожнасьць, дабратлі̀васьць, добрая вѐра
благочинный ду̀мны, учы̀нны
благоязычие вымоўнасьць
благоязычный вымоўны
блаженный дабрашча̀сны, урачоны, ушанава̀ны, шчасьлі̀вы
блаженство дабрашча̀снасьць, урачонасьць, раява̀ньне, шчасьлі̀васьць
блаженствовать ужыва̀ць слодыч, раява̀ць, раскашава̀ць
блажить дурава̀ць, бажаволіць
блажь ду̀рыкі, блазь, блазѐнства, пры̀хамаць, кѐпства, [гілос]
бланк блянк
блевать ван(м)ітава̀ць, [вараца̀ць]
блевотина вані̀ты, воміт, [варацакі̀], [блювярза̀], [рва̀кі]
бледность блѐдасьць
бледный бля̀ды, блѐды, блѐдны
блеклый бля̀клы
блеск бляск, бліск
блеск (перен.) бляск, бліскучасьць
блесна (рыб.) блісьня̀, аблітня̀
блестеть (издавать беск) блішчэ̀ць
блестеть (время от времени) блі̀скаць, зіха̀ць, мігцѐць, палыска̀ць
блестеть (сверкать) зіхцѐць, зіхацѐць
блестеть (сиять) зьзяць
блестеть умом вызнача̀цца розумам
блёстка блішчы̀нка, блі̀скаўка
блестящий бліску̀чы
блеять блеката̀ць, мэ̀каць, бэ̀каць, мекета̀ць, марката̀ць
ближайший найбліжэ̀йшы
ближе всего найблі̀жай
близ (чего?) воблізь, на̀ўзблізь, паблі̀зу, вобак, вобач, каля̀
близёхонько найблізю̀тка, блі̀зенька
близиться набліжа̀цца
близкость блізіня̀
близнец блізьню̀к, блізьня̀к
близлежащий бліжэ̀йшы
близлежащий (смежный) сумѐжны
Близнецы (астр.) Блізьнюкі̀, Карона
близорукий паніклі̀вы, нізкавокі, [драчава̀ты]
близорукость пані̀кніца, нізкавокасьць, нізкосьць на вочы, недаба̀члівасьць, [дра̀ча]
близость блі̀зкасьць
блик блі̀скаўка, бліса̀, ясва̀, ясвіна̀
бликовать адсьвѐчваць
блин блін
блин (из гречневой муки) грача̀нік
блин (из мятого картофеля) таўчонік
блин (из овсяного цежа) цэ̀давік, цэдавѐнь
блин (из пшеничной муки на яичной пенке) грыбок
блин (картофельный) дра̀нік, [дзерыба̀нік], [дзѐрнік]
блин (кислый, толстый) перапѐчка
блин (на маковым или конопляном молоке) сачэ̀нь
блин (пресный, толстый) прасна̀к
блин (толстый и сухой) корж
блин (тонкий, пшеничный) налі̀сьнік
блинный бліновы
блинчик блінѐц
блинчик (с маком) маковічак
блистательный бліску̀чы
блистательный (праздник, наряд) пышны
блистательный (рассказ) бліску̀чы, сьвѐтны
блокада бляка̀да, [за̀мык]
блокнот ната̀тнік
блондинка бяля̀нка
блоха блыха̀, скочка
блуд распу̀ста, аблу̀д
блудить (блуждать) блука̀ць
блудить (плутать) блудзі̀ць
блудить (развратничать) распу̀сьнічаць, аблу̀днічаць, [бахурава̀ць]
блудливый распу̀сны, юрлі̀вы, аблу̀длівы, блудадзѐйны
блудливый (проказливый) памаўзьлі̀вы, збродлівы, збродны, шкадлі̀вы
блудник юрлі̀вец, распу̀сьнік, пахаці̀нец, юры̀га, бязу̀ля, баху̀р, бардахлы̀ст, рэ̀спут, ха̀баль
блудница распу̀сьніца, баху̀рка, бардахлы̀стка, [няра̀дніца]
блудный распу̀сны
блуждать блука̀ць
блуждать (плутать) блудзі̀ць
блуждающий блука̀льны
блюдечко сподачак
блюдо (кушание) стра̀ва, страву̀нак
блюдо (посуда) талѐрка, паўмі̀сак, [гла̀тка], [цына̀тка]
блюдолиз місалі̀з, місалі̀зьнік
блюдце (і)сподак
блюсти (оберегать) захоўваць, ахоўваць, пільнава̀ць
блюсти (порядок) падтры̀мліваць
блюститель ахоўнік, захоўнік, дагляда̀льнік, дагляда̀ч, дазорац, [надзорнік]
бобр бабёр
бобыль бабы̀ль, ку̀тнік, бесхаці̀нец, бяздомак
бог в помощь! памажы̀ божа!
бог голода Сярба̀й
бог забыл бог адвярну̀ўся
бог знает кого (кто) ня бог ведай каго (хто)
бог любви Лю̀мбал
бог огня Жы̀жыль
бог ума лишил бог розуму ня даў
бога благодаря дзя̀каваць богу
богадельня прыту̀лак для стары̀х, убожніца
богатая свадьба гу̀чнае вясѐльле
богатей багацѐй, багаты̀р, заможнік, [ту̀марнік], [ту̀мар]
богатеть мажнѐць, багацѐць
богатые природные условия прыдоба
богатый бага̀ты, заможны
богатый на урожай [вядроны]
богатырский эпос гераі̀чны эпас
богатырь асі̀лак, волат, [моцар], [магу̀т], [харобр], [палянѐц]
богач багаты̀р, багацѐй, [ту̀марнік], [ту̀мар]
богиня багаві̀ца
богобоязненный збожны, богабойлівы, багабойны, богабая̀зны
боговдохновенный натхнёны Богам
Богоматерь Багародзіца, Ма̀тка Боская
богоненавистник багла̀й, багла̀йнік
Богородица Багародзіца, Ма̀тка Боская
богородская трава (бот.) чабор
богослужебный набажэ̀нскі
богослужение набажэ̀нства
боготворение убасьцьвѐньне, абагаўлѐньне, багомленьне
боготворить абагаўля̀ць, багоміць
богоугодный богаўгодны, мі̀лы Богу
богохулить блюзьнѐрыць, зьневажа̀ць Бога
богохульник блюзьнѐр, багла̀й, богазьневажа̀льнік
богохульствовать блюзьнѐрыць, зьневажа̀ць Бога
Богоявление Вадохрышча, Кшчэ̀ньне
Богуслав Богуш
бодастый бадлі̀вы, барлі̀вы
бодать басьці̀, бароць, браць на рогі, калоць рага̀мі
бодливая корова збройная карова
бодрить сьмѐліць, ду̀ху дадава̀ць, [кразьві̀ць]
бодрость няспа̀ньне, зухлі̀васьць, [крэ̀звасьць], [неаспа̀ласьць]
бодрствование няспа̀ньне, чука̀васьць, чуйнава̀ньне, нядрэ̀мнасьць
бодрствовать ня спаць, не драма̀ць, быць пі̀льным, чу̀цца, мець чука̀васьць, чуйнава̀ць
бодрый бадзёры, зухлі̀вы, [крэ̀звы], [неаспа̀лы], [джуга̀вы]
бодяк (бот.) чартапалох
боевая личинка (у ружья) баявічок
боевая пружина (тех.) і̀глічная спружы̀на
боевой баявы̀, баёвы, бойны, бі̀тны
боевой порядок баявы̀ пара̀дак
боеприпасы баявы̀я прыпа̀сы
боеспособность баява̀я здольнасьць
боёк ударника (тех.) галоўка і̀гліцы
боец вая̀р, ваѐц, вая̀ка
божба бажэ̀ньне, кляношаньне
боже божа, божухна
боже правый! божухна-ба̀цюхна!
боже сохрани! крый (хава̀й, ухава̀й) божа!
боже упаси! крый (хава̀й, ухава̀й) божа!
боженька божачка, божанька
божеский божы
божеский (о цене и под.) сходны, пабожны
божественный боскі
божественный (божеский) божы
божественный (религиозный) набожны
божественный (бесподобный) надзвыча̀йны, чароўны, цудоўны
божество божышча, баство
божий божы
божиться божкацца, прысяга̀цца, кляношыць
божья коровка жук-пятру̀к, вѐдрык, чыбру̀шка, барбу̀ха, кандра̀цька, андрэ̀йка-бажок
бой бой, бойка, бі̀тва
бой-баба козыр-ба̀ба, гром-ба̀ба
бойкий (в движениях) жва̀вы, порсткі
бойкий (в работе) спра̀ўны, уві̀шны
бойкий (людный) лю̀дны, [заходны]
бойкий (проворный) борзды, жва̀вы
бойница (для убоя скота) доўбня
бойня (скота) рэ̀зьніца
бок о бок плячо ў плячо, поплеч, побач
бокал (для вина) кѐліх
бокал (для пива) ку̀халь
боковая линия (родства) стрэ̀чная лі̀нія
боковая улица узбочная ву̀ліца
боковой бочны, узбочны, прыбочны, наўзбочны, субочны
боковой карман бочная кішэ̀нь
боковушка бакоўка
боком выйти вомегам вы̀лезьці
болван (бран.) боўдзіла, даўбѐнь, доўбня, ёлуп, ёлупень, галга̀н
болван (идол) балва̀н, стод, стаўбѐнь, ста̀туй
болван (чурбан) цурба̀н
болванка цельпушок
Болгария Баўга̀рыя
более болш, болей, звыш, зьверх, над
более всего больш за ўсё, больш усяго, над усё, найбольш, насамбольш
более выгодный больш выгодны, схаднѐйшы
более десяти сколькана̀ццаць
более или менее ма̀ла-многа, больш-менш
более недели , месяца… больш за ты̀дзень, мѐсяц…
более новый ноўшы
более половины (участников) больш за палову; больш як палова; больш чым (чы̀мся) палова
более того больш за тое, яшчэ̀ больш
более чем нужно праз лад
болезненный (вопрос) балю̀чы, балѐсны
болезненный (о человеке) хвараві̀ты, збалѐлы, болесны, нездароўчы, запа́длівы, нездаля̀чы, хваравѐкі, недалу̀жны, недалэ̀нгі
болезнь хвароба
болезнь (лёгкая) хваратня̀
болезнь (которая “съедает”) зьедзь
болезнь (неизлечимая) нѐзбуць
болезнь (неожиданная) пры̀чча
болезнь (повальная) паля̀ндра
болезнь от испуга пярэ̀палахі
болезнь прошла хвароба адступі̀лася
болельщик заўзя̀тар
болеть хварэ̀ць, [дрэ̀нчыць]
болеть (спорт.) заўзѐць
болеть долгое время кавэ̀ндзіць
боли при родах пярэ̀ймы
болотистый балоцісты, багні̀сты
болотный балотны, ба̀гнавы
болото балота
болото (без кустов) лу̀міна
болото (бездонное) бязодніца
болото (в лесу, продолговатое) верацѐя, вярэ̀ціга
болото (в поле) купёла
болото (заросшее ельником и кустами) ялю̀га
болото (кочковатое) ку̀пнік
болото (моховое) імша̀рына, імша̀ра, плава̀
болото (непроходимое в лесу) тугошына
болото (округлое) круговіна
болото (смежное) су̀балатак
болото (топкое) лёхавіна, ні̀ква, крокаць, жымѐрва
болотце (среди леса) пѐлька
болт (тех.) ніт
болт (для запирания ставен) просва
болтанка гайда̀нка
болтать (смешивать) боўтаць
болтать (языком) балбата̀ць, майна̀чыць, вары̀згаць, хлабасьці̀ць, ла̀хаць, рэ̀йдаць, сэ̀ндзіць, грыбазвоніць, талала̀каць, тала̀мкаць, джвэ̀нгаць, бравэ̀рыць, біліндра̀сіць, брындоліць, трылу̀зіць
болтаться (где попало) шлы̀ндаць, лы̀ндаць, швэ̀ндацца, валы̀ндацца, [шала̀цца], [блуканя̀цца]
болтаться (на ком? на чём?) целяпа̀цца (на кім? на чым?)
болтаться по закоулкам па завугольлі бѐгаць
болтун балбату̀н, шаварда̀, грыбазвон, болмат, пустабѐка, пустазвон, пустамалот, пустабрэ̀х, гламазьдзѐнь, глузьдзѐнь, бату̀ра, талалу̀й, лапату̀н, лопацень, паскату̀н, гамалу̀да, хала̀йдра, халтама̀, тара̀нда, тры̀нда, трылу̀за, балясѐнь, райда̀к, пустамлён
болтунья балбату̀ха, мална̀, лапату̀ха, трамза̀, трайда̀
боль (ж.) боль (м.)
боль под ложечкой (мед.) запа̀рце
больница больніца, ляка̀рня
больничный больнічны
больной (подверженный болезни) хворы
больной (связанный с ощущением боли) балю̀чы, балѐсны
больной (уязвимый) балю̀чы, ура̀зьлівы
больной (белой горячой) валянтовы
больной (слабый) слабы̀, няду̀жы
больной вопрос вострае (пры̀крае) пыта̀ньне
больной дизентерией хворы на дызэнтэры̀ю (крыва̀ўку)
большак (дорога) гасьці̀нец
большак (старший сын) першынѐц, пярва̀к
Большая Медведица Вялі̀кі Воз, Ільлёў Воз, Калёсы
больше всего над усё
больше тысячи больш за ты̀сячу, больш як ты̀сяча
большеглазый зякра̀ты
большей частью збольшага, у бальшыні̀ вы̀падкаў
больший большы, [балѐйшы]
большинство большасьць, бальшыня̀
большое внимание пі̀льная ўва̀га
большое дело! вялі̀кае сьвя̀та!
большое спасибо! вялі̀кі дзя̀куй!
большой вялі̀кі, ла̀дны
большущий велічэ̀зны, вялі̀зны, вялі̀зазны, веліза̀рны
болячка болька
бомбардировщик бамбаві̀к
бомбардировать бамбава̀ць, бамбардава̀ць
бомбардировка бамбоўка, бамбардава̀ньне
бомбоубежище бомбасховішча, схрон
бомж {сьцяга̀ч}, {туля̀га}
бордель (публичный дом) бардэ̀ль, [за̀мтуз]
бордюр кра̀йма, шляк
борение бораньне, барацьба̀, змага̀ньне, ходаньне
борец змага̀р, барацьбі̀т
борец (спорт.) дужбі̀т, ду̀жаньнік, ду̀жанец, барацьбі̀т
борзая (сучка) вы̀жла
борзой (о человеке) спра̀ўны, дзёрзкі
борзой (пёс) хорт, вы̀жал
борзописец піса̀ка
Борис Бары̀с, Бары̀ска
бормотать мармыта̀ць, бару̀зьдзіць, [кундыя̀чыць]
бормотун (о человеке) мармы̀ль
бормотун (голубь) ту̀рчык
бормотуха (сленг) {мармыту̀ха}
боров (кабан) вяпру̀к, парсю̀к
боровщик гаёўнік
бородавка бародаўка, [дзіч]
бородавник (бот.) рудзянѐц
бородавчатый бародаўчаты, [дзічкава̀ты]
борозда (складка земли) баразна̀
борозда (углубление) разора
бороздить баразьні̀ць, гнаць барозны
бороздка баразёнка, разорка
бороздка (углубление на чем-либо) раўчу̀к, кана̀ўка
борона барана̀, скарада̀
борона (дисковая) таляжоўка
борона (пружинная) спрунжыноўка
боронить (бороновать) баранава̀ць, скарадзі̀ць, скародзіць
бороновщик скарацьбі̀т, скародзька
бороться змага̀цца, ходацца, [доліцца]
бороться (спорт.) ду̀жацца, барука̀цца, борацца, у ду̀жкі бра̀цца, [тарокацца]
борщ (кул.) буракі̀, боршч
борьба змага̀ньне, барацьба̀, ходаньне
борьба (спорт.) бораньне, боркі, долькі, ду̀жаньне
босиком басанож, босьсю
босой босы
босяк бася̀к, басалы̀га, галця̀й
босяки (мн.) басота
ботало (бубенец у коровы) балабон
ботаника бата̀ніка, расьліна̀знаўства
ботва наці̀ньне, цяўні̀к, бацьві̀ньне (буракоў), гарбу̀зьнік (ты̀квы), бульбоўнік (бу̀льбы), бульбя̀нік (бу̀льбы), [гічы̀]
ботинки чараві̀кі, кама̀шы
ботинки (резиновые) абліва̀нцы
ботинок чараві̀к, кама̀ш
бочар бондар
бочарный банда̀рны
бочениться (отклоняться в сторону) бочыцца
бочениться бра̀цца ў бокі, падцабэ̀рыцца
бочка бочка, бонда
бочка (большая для зерна) па̀са
бочка (выдолбанная из липы ) ліпоўка
бочка (высокая для зерна) паўрэ̀з
бочка (для квашенной капусты) стаўня̀
бочка (для сельди) селядзёўка
бочка (дубовая) шчань
бочка (из лозы, соломы) каназобка
бочка (маленькая) бодня, калдуба̀н, па̀сачка
бочка (маленькая, с двумя днами) двадзѐньнік
бочка (на три ведра, с дыркой в боку) бары̀ла
бочка (распиленая надвое) вакорак
бочковидный бачкава̀ты
бочком бачком, беражком
боязливость боязкасьць, боязнасьць, палахлі̀васьць, пужлі̀васьць, ляклі̀васьць
боязливый боязны, боязкі, палахлі̀вы, пужлі̀вы, ляклі̀вы
боязнь боязь, страхата̀
боярышник глог
бояться бая̀цца, палохацца, страшы̀цца, пужа̀цца, ляка̀цца
бравировать задава̀цца, хвалі̀цца, фанабэ̀рыцца, капуз̀іцца, пы̀шыцца, [вызы̀ліваць]
бравурный браву̀рны, сьмелагу̀чны
браво! бра̀ва! добра! сла̀ўна! фа̀йна!
бравый зухва̀лы, зухава̀ты
брага бра̀га
брага (сусло) вы̀вар
брадобрей цыру̀льнік, [галя̀р]
бражничать гуля̀ць, піць гарэ̀лку
бражный хмѐльны
бразды цу̀глі, сьця̀гры, склю̀гі
бразды правления стырно ўла̀ды
брак (супружество) шлюб
брак (дефект) дэфэ̀кт, хі̀ба
браконьер самапра̀ўны паляўні̀чы, браканьѐр
бракосочетание шлюб, шлюбаві̀ны, шлюбава̀ньне
брание брацьцё, браньнё
браниться свары̀цца, ла̀яцца, [хурдзі̀цца]
браниться (в драке) калаці̀цца
браниться (долго, надоедливо) зьвя̀гаць
бранное выражение непрыстойнае (бры̀дкае, зьневажа̀льнае) слова; ла̀янка
бранное поле поле бі̀твы, баёвішча
бранный (ругательский) ла̀янкавы
бранный (неприличный) непрыстойны
бранный (скверный) бры̀дкі
бранный (оскорбительный) зьневажа̀льны
бранный (воинский) ваѐнны
брань (ругань) ла̀янка, зьвя̀га, нага̀нка, грызьня̀, калатня̀, [скверата̀], [каўга̀]
брань (воен.) бі̀тва, ва̀лка
браслет бранзалѐт
браслетка бранзалѐтка
брат брат
брат (монах) бра̀тчык
брат (по дяде) дзядзьковіч
брат (сводный) брацѐнік
брат по несчастью [кана̀ш]
брататься бра̀тацца
братец бра̀тка, брату̀хна, бра̀цейка
братнин бра̀таў
братоубийственный братазабойчы, братазгу̀бны
братский братэ̀рскі
братство братэ̀рства
братство (сообщество) бра̀тчына
брать браць
брать (о чувствах) браць, агортваць, ахопліваць, апаноўваць
брать (о рыбе) браць, бра̀цца
брать (о грибах) браць, абіра̀ць
брать в заём (взаймы) пазыча̀ць; браць напавѐр
брать верх браць гору, перамага̀ць, аду̀жваць
брать в оборот у работу браць
брать в расчёт (учитывать) чотаваць, улі̀чваць
брать в свидетели за сьвѐдку брать
брать измором (на измор) брать сызморам (на сызмор)
брать во все тяжкие ротам і носам хапа̀цца
брать лишнее перабіра̀ць
брать на заметку занатоўваць
брать на испуг палохаць
брать на испытание выпрабоўваць
брать чью-либо сторону станаві̀цца чый-кольвек бок
брачащиеся малады̀я
браузер бра̀ўзэр, гарта̀ч
брачный шлю̀бны, вясѐльны
брачный розыск за̀паведзь
бревенчатый каладзяны̀, зь бярвѐньня, бярча̀сты, ру̀блены (у зру̀бе)
бревно бервяно, бярно
бревно (нижнее в срубе) падру̀ба
брёвны бярвёны, бёрны, бярвѐньне (зьбір.)
брёвнышко бярвѐнца
бред тры̀зьненьне, майна̀, майна̀чаньне, мітура̀сы, вяроза, ліхаслоўе, трылу̀джаньне
бред (бессмыслица) бязглу̀зьдзіца
бред (нелепость) недарэ̀чнасьць
бредень нѐрат, б(а)радні̀к
бредить тры̀зьніць, майна̀чыць, [вярозіць], [ліхасловіць], [трылу̀дзіць], [дры̀віць]
бредить (говорить глупости) блю̀зьніць, вярзьці̀
бредить (неотвязно мечтать) тры̀зьніць, крозіць, мроіць
бредовая идея [вяроза]
брезгать гі̀дзіцца, грэ̀баваць, гнусі̀цца, бры̀дзіцца
брезгливый гідлі̀вы, грэ̀блівы, брыдлі̀вы
брезжить (рассветать) залчэ̀ць, сьвіта̀ць, днець, займа̀цца на зару̀ (дзень)
брезжить (светиться) сьвяці̀цца, сьвіцѐцца
брезжить (мерцать) мігцѐць, блі̀скаць
брезжить (виднеться) віда̀ць, сьвіцѐцца
брелок біру̀лька, бры̀жык, дзы̀ндзік, падвѐсак
бремя ярмо, цяжа̀р, прыгнёт
бренный сьмяротны, тлѐнны, зьнікомы, нетрыва̀лы, ма̀рны
бренчать бры̀нкаць
бренчащий брынклі̀вы, бражджатлі̀вы
Брест Бѐрасьце
брести (тащиться) валачы̀ся, цягну̀цца
брести (плестись) плѐсьціся, канды̀баць
брести (идти) ісьці̀
брестчанин берасьцѐец
бретель шлѐйка
брехливый (о собаке) брахлі̀вы, гаўклі̀вы, зьвяглі̀вы
брешь пралом, прабоіна
бреющий полёт прыназѐмны лёт
бриз (ветер с моря) бры̀за, паўзьбярэ̀жны вѐцер
брикет цаглі̀на
бриллиант брылья̀нт
бритва галя̀к
бритвенный прибор прыла̀ды да галѐньня
бритый голены
бритьё галѐньне
бриться галі̀цца
бричка калама̀жка, коч
бровь брыво
брод брод
бродить (бродяжничать) бадзя̀цца, шлы̀ндаць, шалды̀гаць, бры̀ндаць
бродить (о жидкости) брузьнѐць, брузѐць, шумава̀ць
бродить (об улыбке) блука̀ць
бродить (по лесу) блука̀ць
бродить (странствовать) вандрава̀ць
бродяга бадзя̀га, шалды̀га, валацу̀га, шлы̀нда, бры̀нда, швэ̀нда, шала̀ньнік, пахадзя̀ка, блэ̀нда, блы̀нда, туля̀га, цяга̀йла, валацэ̀нь, сна̀ўдаль, маталы̀га, галця̀й, навалока, на̀брыд, на̀брыдзь
бродяжничать бадзя̀цца, шлы̀ндаць, шалды̀гаць, бры̀ндаць, валэ̀ндацца
брожение (в народе) хвалява̀ньне, неспакой, рымѐньне, рымава̀ньне
брожение (жидкости) брузьнѐньне, брузава̀ньне, шумава̀ньне
броневик па̀нцырнік
броневой броневы, па̀нцырны
бронежилет бронекамізэ̀лька
броненосец (зоол.) па̀нцырнік
Бронислав Бранісла̀ў, Бронька
бронза бронза, сьпіж
бронхи (анат.) гды̀рхі, ды̀хнікі
броня бронь, па̀нцыр
бросает в дрожь дрыготка бярэ̀, у сьцю̀жу кі̀дае
бросает и мечет кі̀дае
бросальщик кі̀даньнік
бросание кі̀даньне
бросать кі̀даць, рына̀ць
бросать в краску чырванѐць з тва̀ру
бросать в пот на поты шыба̀ць
бросать взгляды зі̀ркаць, зы̀ркаць, зыра̀ць
бросать швырком шпурля̀ць
бросить (со звуком от падения) чмя̀кнуць, бра̀знуць, гры̀мнуць, пля̀снуць
бросить беглый взгляд скі̀нуць вокам
бросить на произвол судьбы пакі̀нуць на самога сябѐ; кі̀нуць-ры̀нуць
бросить жребий кі̀нуць на жэ̀рабя
броситься бежать пусьці̀цца наўцёкі
броситься в ноги упа̀сьці ў ногі
броский (далеко бросаемый) кі̀дкі
броский (приметный) кі̀дкі, я̀ркі, яскра̀вы, выра̀зны, прыкмѐтны
броском (кинуться на врага) кідком, упопускі
бросовый (непригодный) непрыда̀тны
бросовый (нестоящий) нява̀ртасны
бросовый (плохой) благі̀, дрэ̀нны, кѐпскі, нядобры
бросовый (ничтожный) нікчэ̀мны, непатрэ̀бны
бросок кідок
брошенный кі̀нуты, пакі̀нуты, занядба̀ны
брошенный без присмотра без прыгля̀ду кі̀нуты; [бязьсѐбя]
брошюра публіка̀тка, сшы̀так
брошюровка сшыва̀ньне
брусника (ягоды) брусьні̀цы
бруствер [абла̀м]
брызгалка пы̀рскаўка
брызгать пы̀рскаць
брызги пы̀рскі
брюзга бурку̀н, мармы̀ль, мы̀мра, мурмѐль, мрук, свару̀га
брюзгливый бурклі̀вы
брюзгнуть бру̀знуць, азыза̀ць, зы̀знуць, пу̀хнуць, адува̀цца
брюква бру̀чка
брюквенный бру̀чкавы
брюки штаны̀, нагаві̀цы, порткі
брюки (обтрёпанные) калашма̀н
брюнетка брунэ̀лька, чарня̀ўка
брюхан трыбуха̀ч, трыбухлѐй, чарава̀ль, пуза̀ч, пузды̀р
брюхатая (беременная) чарава̀тая, груба̀я, тоўстая
брюхатый чарава̀ты, пуза̀ты
брюхо чэ̀рава, ланту̀х, кіндзю̀к, ю̀кла, трыбу̀х, пу̀за
брюшко чэ̀раўца, лантушок, пу̀зка
бряк-бряк! бразь-бразь!
брякать (ведром) бра̀згаць, бражджа̀ць, зьвя̀каць
брякать (языком) ля̀паць
брякнуться гры̀мнуцца, бра̀знуцца, чмя̀кнуцца
бубенцы бомы, бразготкі, шарг(х)уны̀, шамкі̀, балабоны, джы̀нджыкі
бублик абара̀начак
бубны (карточная масть) звонкі
бугор груд, пагорак, узгорак, лабы̀р
бугристый гру̀дзісты, грудкава̀ты, узгорысты
бугристый (лоб) гузава̀ты, гуздырава̀ты
будем вместе! бу̀дзьма ра̀зам!
будень паўсёдзень, бу̀дзень
будет! годзе! досыць! хопіць!
будет жить жы̀цьме
будет лить лі̀цьме
будет стояць стая̀цьме
будет ходить и т.д. хадзі̀цьме і г.д.
будешь сожалеть паты̀ліцу пашкрабѐш
будильник бу̀дзька, бу̀дзік, будзѐль
будитель абуджэ́нец
будить будзі̀ць
будить толчками ту̀ркаць
будка бу̀да
будка (сторожевая) вартоўня
будничный бу̀дны, будзённы, штодзённы
будоражить палашы̀ць, муці̀ць, непакоіць, узьніма̀ць, трывожыць, бунтава̀ць, каламѐсіць
будто бы̀ццам, бы, [бы̀тта]
будто (неужели) няўжо
будто (разве) хіба̀
будто (словно) нібы̀, нібы̀та, [мэ̀рам]
будут давать дава̀цьмуць
будучи новым (о вещах) знава̀
будущее бу̀дучыня, пры̀шласьць
будущий бу̀дучы, пры̀шлы
будущий (следующий) насту̀пны
будущий год налѐцьце
будущим годом на̀лета
будь (если бы) калі̀-б… быў (была̀, было)
будь добр будзь ласка̀вы; зрабі̀ ла̀ску
будь здоров! быва̀й здароў!
будь то (всё равно кто (что)) няха̀й гэ̀та бу̀дзе (бу̀дуць); ці гэ̀та бу̀дзе (бу̀дуць)
будь уверен! будзь пэ̀ўны!
будь что будет! а ўжо-ж што бу̀дзе!
будьте бдительны! бу̀дзьце пі̀льныя (чу̀йныя, чука̀выя)! чува̀йце! чуйну̀йцеся!
будьте любезны калі̀ ла̀ска
буерак роў, яр
буза (молодое пиво) брузло
бузить буя̀ніць, бун(с)ава̀ць, галу̀заваць, [шарабу̀ніць]
буйвол бу̀йла, ба̀вал
буйный (бурный) нава̀льны, гвалтоўны
буйный (порывистый) пары̀вісты
буйный (сокрушительный) гвалтоўны
буйный (о растительности) бучны̀, пы̀шны
буйный (своенравный) буя̀ны, нараві̀сты
буйный (сумасшедший) звар'яцѐлы, шалёны
буйный (помешанный) вар’я̀цкі
буйствовать буя̀ніць, бунава̀ць, бусава̀ць, шалѐць
бук (бот.) бук
бук (щёлок для стирки белья) луг
бук (кадка для бучения) жлу̀кта
бука (дет.) му̀ма, бэ̀ба
букашка казу̀рка, кузу̀рка, казю̀лька
буква лі̀тара
буквальный літара̀льны, даслоўны
букварь леманта̀р, гра̀матка
букет букѐт, пук, пучок, прасконак
букинист букiні̀ст(ы), старакні̀жнiк, гандля̀р стары̀мi кні̀гамi
буксир цягу̀н
булава ба̀лдава, мачу̀га, шля̀га
булавка шпі̀лька
булка (хлеба) бука̀та, кулі̀да
булочка бука̀тка, кулі̀дка
булочница [перапяча̀йка]
бултых! шчабоўк! шабоўсь! шабалдох! плюсь! чабабу̀х!
бултыхать (с шумом бросать в жидкость) бу̀хаць, шабаўта̀ць, пялёхаць, чабабу̀хаць, шабалдохаць
бултыхать (взбалтывать) боўтаць
бултыхать (падать, бросаться в воду и т.п.) бу̀хацца, шчабоўкацца, шабалдохацца
бултыхать (барахтаться в воде) боўтацца, цялёпкацца, пялёхацца
бултыхаться (падать, бросаться в воду и т.п.) бу̀хацца, шчабоўкацца, шабалдохацца
бултыхаться (барахтаться в воде) боўтацца, цялёпкацца, пялёхацца
бултыхаться (взбалтываться) боўтацца
бултыхнуть (в воду) шчабоўкнуць, шабалдохнуць, бу̀хнуць, боўтнуць, брохнуцца
бултыхнуть (воду) боўтнуць
булыжник брукавѐц, брукавы̀ камѐнь, глыж
булыжная мостовая брукава́нка
булькать плюхцѐць, бульката̀ць, бурболіць
бульон булён, ю̀шнік
бумага папѐра
бумагомаратель паперапсу̀й, пэ̀цкаль, піса̀ка
бумагопрядильный папярня̀ны
бумагопрядильня папѐрня
бумажная фабрика папѐрня
бумажник (для бумаг) гамэ̀тка, вайга̀к, пугіля̀рас
бумажник (рабочий) папѐрнік
бумажный папяровы
бумажный змей папяровы цмок, летавѐц
бумазейный мультановы
бумазея мульта̀н
бункер бу̀нкер, схрон
бунт (мятеж) бунт
бунтовской бунтоўны, бунта̀рны, бунта̀рскі
бунтовщик бунтаўні̀к
бунтовщический бунтаўні̀чы
бур (тех.) сьві̀дар, шты̀хель, бур
бур (большой) цынтабор
буравить сьвідрава̀ць
бурав (тех.) сьвѐрдел
буравчик сьвідэ̀рак, тэ̀бель, сьвярдзёлак
буран шугавѐя, віху̀ра, завіру̀ха, [ча̀та]
бургомистр бурмі̀стар
бурелом ветралом, пава̀л, вы̀варат, вы̀варацень, вы̀скідзь
бурда [гірос]
бурка (одежда) бурнос
бурлак асна̀ч
бурлить вірава̀ць, бруі̀цца, шлехата̀ць, клеката̀ць, [глюкчы̀ць]
бурливый (о потоке, море) бурхлі̀вы, бруі̀сты, шлехатлі̀вы, [клокны]
бурливый (шумный, неспокойный) бурхлі̀вы, шумны, шумлі̀вы, неспакойны
бурный (охваченный бурей) нава̀льны, навальні̀чны, гвалтоўны
бурный (стремительный, мощный) імклі̀вы, магу̀тны
бурный (страстный, неистовый, яростный) шалёны
бурт бурт, капѐц
бурчит в животе перабіра̀е
бурый руды̀, [бруна̀тны], [сапоры]
бурый (масть) ча̀лы
бурьян пустазѐльле
буря ху̀ртавіна, ху̀рта, ша̀рга
бусинка па̀церка
бусы па̀церкі, кара̀лі, [за̀нізь]
бутерброд кана̀пка, лу̀сьцік, абклада̀нік
бутоны (бот.) бу̀блікі, пу̀каўкі, пупы̀шкі, на̀квець, пужэ̀
бутсы бу̀цы
бутуз бэ̀йбус
бутылка бутэ̀лька, пля̀шка
бутылка (100 г., сотка) мярза̀ўчык
бутылка (125 г.) кручок
бутылка (250 г., четвертушка) ква̀рта, чвэ̀ртка, кваты̀рка
бутылка (0,75 л.) паўта̀рак, паўтара̀чка
бутылка (3 л.) журавѐль
бутыль бу̀тля, суляя̀
бутыль (жестяная) манѐрка
буфера (тех.) шчоглы
буфет буфэ̀т, шафа̀рня, [крэ̀данс]
буханка (булка) бохан, баха̀нка, бука̀тка, кулі̀дка
бухать ба̀хать
бухгалтер бухга̀льтар, кнігавод
бухгалтер бухгальтэ̀рыя, кнігаводзтва
бухнуть баба̀хнуць
бухта бу̀кта, за̀вань, затока
буча жлу̀кта
бучить (бельё) жлу̀кціць, жлу̀ктаць, залі̀ць
бушевать (о море) бушава̀ць, шумава̀ць, шумѐць, шалѐць
бушевать (о человеке) бушава̀ць, буя̀ніць, бунава̀ць, бусава̀ць, шалѐць
бушующий бушаўны̀
буянить буя̀ніць, бунава̀ць, бусава̀ць, шалѐць
бывает (всякое) быва̀е, здара̀ецца, выпада̀е
бывалец бу̀дзька, быва̀лец
бывалый (когда-то) калі̀шні, колішні, міну̀лы
бывалый (о человеке) хаджа̀лы, быва̀лы, віда̀лы
бывший былы̀, бы̀ты
бывший в употреблении ужыва̀ны
бык бык
бык (бледно-жёлтый) палавѐц
бык (невыхолощенный) буга̀й
бык (рыжий) красу̀к
бык (рябой) маргѐль
бык (светлый) чалѐй, дэ̀раш
бык (трёхгодичный) траця̀к
бык-производитель буга̀й
была не была ці пан, ці прапа̀ў
былина былі̀на
было, травой (быльём) поросло было, ды сплыло
былое былое, міну̀лае, міну̀ўшчына
быльё зѐльле
быль быль, былі̀ца, быцѐжа
быстрей хутчэ̀й, шпарчэ̀й, шыбчэ̀й, барзджэ̀й, ганчэ̀й
быстрина (на реке) [турэ̀ц]
быстродействующий хуткадзѐйны
быстроногий хутканогі, борзды
быстрорастущий хуткарослы, порсткі
быстрорасходящийся хуткаразьбѐжны
быстрота ху̀ткасьць, шпа̀ркасьць, шы̀бкасьць
быстротечный хуткаплы̀нны, шпаркаплы̀ўны
быстроумие кѐмлівасьць
быстрый ху̀ткі, бордзы, шпа̀ркі, шы̀бкі
быт побыт
бытие быцьцё
бытийный быцьцёвы
бытовой побытны, пабытовы
быть быць
быть (кем?) быць (за каго?)
быть без сознания быць непрытомным
быть беременной быць у цяжку̀, хадзі̀ць дзіцём
быть близоруким недаба̀чваць
быть больным няду̀жыць, хварэ̀ць
быть босым басі̀ны спраўля̀ць
быть буре будзе ху̀ртавіна (ху̀рта, ша̀рга)
быть в агонии кавѐнчыцца, ку̀рчыцца, кана̀ць
быть в дружбе сябрава̀ць, таварышава̀ць
быть в духе быць у гуморы
быть в жару пала̀ць агнём
быть в запустении пустава̀ць
быть в избытке зь лі̀шкам, з каптуром, бага̀та
быть в нерешительности вага̀цца
быть в нетях саба̀кам сѐна касі̀ць; у прочках быць
быть в обиходе быць ва ўжы̀тку; ужыва̀ць
быть в силах змогу мець; здолець; зду̀жаць
быть в тесной дружбе быць шчы̀рымі пры̀яцелямі
быть в хорошем настроении быць у гуморы; весялі̀цца
быть в чьём-либо ведении налѐжыць да (каго?); быць пад вѐдамам (каго?)
быть важным зна̀чыць
быть виноватым быць вінава̀тым; насьвяці̀цца вачы̀ма
быть внове быць новым
быть до капли похожим бу̀бкі падабра̀ць
быть должным му̀сіць
быть достойным уважения заслугоўваць пава̀гі
быть дьячком дзякава̀ць
быть жадным сква̀піцца
быть здоровым здолець
быть знакомым зна̀цца
быть на виду быць на вачох
быть на военной службе служы̀ць у войску
быть на исходе быць на згоне (схі̀ле), канча̀цца, міна̀ць
быть надменным фанабэ̀рыцца
быть налицо у ная̀ўнасьці быць
быть начеку пі̀льным быць
быть не в духе быць не ў гуморы
быть не у дел быць (стая̀ць) у баку̀; быць ні пры чым
быть несогласным не пагаджа̀цца, не згаджа̀цца, адрына̀ць, адкіда̀ць, адмаўля̀цца, адхіля̀цца
быть о двух головах не шкадава̀ць галавы
быть одной ногой в могиле зямлёй па̀хнуць
быть ответственным быць адка̀зным, адка̀зваць
быть откладываемым да̀ўніцца
быть по сему няха̀й бу̀дзе так; гэ̀так ма̀е быць
быть похожим (на кого? на что?) быць падобным (да каго? да чаго?); кропелькі падабра̀ць; дара̀ць
быть правым пра̀ўду каза̀ць; мець ра̀цыю
быть при деньгах мець грошы
быть причастным (замешанным) спрычыня̀цца
быть противником пярэ̀чыць, праці̀віцца
быть равноценным застойваць
быть с кем-либо на короткой ноге быць за па̀на бра̀та
быть способным быць зда̀тным, магчы̀
быть сродни даводзіцца родным (блі̀зкім)
быть так любезным ста̀віцца з прыхі̀льнасьцю, ласка̀ва пагадзі̀цца, быць ласка̀вым, рабі̀ць ла̀ску
быть твёрдым в вере стая̀ць за вѐру
быть уважаемым паважа̀цца
быть чреватым (чем-либо) таі̀ць (насі̀ць) у сабѐ (бага̀та што)
бычачий (бычий) бычы̀ны
бычок (окурок) канча̀р, абку̀рак, бычок
бюджет пользователя уліковы за̀піс
бюллетень бюлетэ̀нь, абвѐсьнік
бюст узгру̀д, паўгру̀дзьдзе
бюстгальтер ста̀нік