gallery/fb_icon
gallery/book_logo
Радыё Свабода
а, боже мой! а бо! а божачкі!
а в самом деле адылі̀-ж
а ведь адылі̀-ж
а вдруг а раптам; а што як
а далее адылі̀
а действительно а сапраўды̀, адылі̀-ж
а затем а потым, адылі̀
а именно а менаві̀та, [а ла̀сьне]
а как же? а няўжо-ж?
а мне что за дело? а мне што да таго?
а напрасно! а дармо!
а неужели иначе? а няўжо-ж як?
а по сему а таму̀
а разве нет а ці не-ж
а так а як што
а также а такса̀ма, а ці раз
а то ведь а то-ж
а то как же! а як жа! дзі̀ва што!
абажур за̀сьва, капту̀р
аббревиатура абрэвіяту̀ра, скарачэ̀ньне
абзац абза̀ц, новы радок
абонемент абанемэ̀нт, перадпла̀та
абонент абанэ̀нт, перадпла̀тнік
абонироваться абанава̀цца, перадпла̀чваць
абориген (автохтон) аўтахтон, тубы̀лец
аборт аборт, спарожа, спарон, [зранѐньне]
абрикос марэ̀ля
абрикосовый марэ̀лявы
абрис абры̀с, абвод, абводак, вы̀рас
абсолют (филос.) абсалю̀т
абсолютизм самаўла̀дзтва
абсолютная (монополия) неабмежава̀ная
абсолютно (совершенно) цалкаві̀та
абсолютно весь увѐсь чы̀ста, увесь дарэ̀шты, згола, да дна
абстрактный абстра̀ктны, адця̀гнены, адлу̀чаны
абсурд абсу̀рд, бяссэ̀нсіца, бязглу̀зьдзіца, недарэ̀чнасьць
абсурдный абсу̀рдны, бяссэнсоўны, бязглу̀зды, недарэ̀чны
абсцесс абсцэ̀с, ску̀ла
авангард  аванга̀рд, пярэ̀дняе войска
авангардный (возглавляющий) аванга̀рдны, чалавы̀, наўчольны
аванпост перадава̀я ва̀рта
авантюрист аванту̀рнік, прайдзісьвѐт
авансировать авансава̀ць
авансовая квитанция квіток на ава̀нс
авансцена перадсцэ̀на
авария ава̀рыя, няшча̀сны вы̀падак
аватажный кары̀сны, зыскоўны
Аввакум Абаку̀м
авгур аўгу̀р, прадказа̀льнік
август жні̀вень
августейший найясьнѐйшы
августовский жні̀веньскі
Авдотья Аўдоцьця, Аўду̀ля
авеню авэню̀, прашпэ̀кт
авиатор авія̀тар, лётнік
авиация авія̀цыя, лётніцтва
авизо аві̀зо, апавяшчэ̀ньне, паведамлѐньне
авиочасть лётная часьць
Авксентий Аксён
авось ану̀, а можа
авось да небось а можа ды няха̀й
Авраам Абра̀м
австриец аўстрыя̀к
автобиография аўтабіягра̀фія, уласнару̀чны жыцьцяпі̀с, самары̀с
автограф аўтограф, уласнапі̀с
автокефалия аўтакефа̀лія, царкоўная незалѐжнасьць
автократ аўтакра̀т, самаўла̀дца
автомат (механизм) аўтама̀т, {самару̀х}
автоматический аўтаматы̀чны, {самару̀шны}
автоматом (досрочно) самару̀кам
автоматчик аўтама̀тнік
автоматы на грудь! аўтама̀ты на фронт!
автомобиль cамаход, чартапха̀йка (жарт.)
автономия аўтаномія, самаўра̀д
автор а̀ўтар, творца
авторитетный аўтарытэ̀тны, (с)пава̀жны
авторучка самапі̀ска
автосервис аўтасэ̀рвіс, {стальма̀шня}
автостоп {аўтаспы̀н}
автотип аўтаты̀п, адбі̀тка
Агапит Ага̀п
агат гагаток
Агафия Ага̀та
Агафон Гапон
Аггей Агѐй
агент агѐнт, дару̀чнік
агентство агѐнцыя
агнец [аўча̀тка]
агонизировать аганізава̀ць, кавэ̀нчыцца
агония агонія, кавэ̀нчаньне, кана̀ньне
аграрий [абша̀рнік], [рольнік]
аграрный вопрос [ралѐйнае пыта̀ньне]
агрессивный агрэсы̀ўны, захопны, зачэ̀пны
агрикультура [рольніцтва]
Аграфена Грыпі̀на
ад пѐкла, скрозьдонная, апрамѐтная, апрамѐцьце
адамант дыямэ̀нт
адамово яблоко (анат.) коўцік, гарля̀к
адаптация адапта̀цыя, прызвыча̀енасьць, прыстасава̀ньне, дапасава̀ньне
адвокат адвака̀т, правазасту̀пнік
адекватный адэква̀тны, адпавѐдны
Аделаида Адэ̀ля
административный адміністрацы̀йны, урадовы
администратор адміністра̀тар, упра̀ўнік
адово отродье чортава кодла
адский пякѐльны
адское жилище пякѐльня
адъюнкт ад'ю̀нкт, памочнік
адъютант ад'юта̀нт, падру̀чны
аж за ушами трещит аж нос у пры̀сядкі йдзе
ажурный кару̀нкавы, мярэ̀жысты, вымеражкава̀ны, празорысты, дзірча̀сты, [анталя̀жны]
ажурный узор мярэ̀жа
азарт газа̀рд, заўзя̀цьце
азартный газа̀рдны, газардоўны, заўзя̀ты
азбука альфабэ̀т, абэцэ̀да
азбучный альфабэ̀тны, абэцэ̀длавы
азотистый азатнава̀ты
азотный азотавы
азы пярвѐстак
аир (бот.) аѐр
аирный аѐрный
аист бу̀сел, баця̀н
аист (чёрный) га̀йстар
ай! ай! ат!
ай да! вось дык!
айда! гайда!
айсберг а̀йсбэрг, {лёдагор}
акация гарошкавае дрэ̀ва, гарошнік
акведук аквэду̀к, вадавод
акколада ду̀жка
аккомодация акамада̀цыя, прыстаса̀ваньне, дапасава̀ньне
аккомпанировать акампанава̀ць, утурава̀ць
аккорд акорд, сугалосьсе, сугу̀чча
аккредитив акрэдыты̀ў, паўнамоцтва
аккумулировать акумулява̀ць, зграмаджа̀ць, назапа̀шваць, зьбіра̀ць
аккумулятор акумуля̀тар, зграмаджа̀льнік
акробат акраба̀т, [лазма̀к]
акрополь акраполь, вы̀шгарад
аксельбанты сту̀гры
аксиома аксыёма, пэ̀ўнік
акт акт, дзѐя, дзѐяньне, спра̀ва
актёр актор, [відачы̀нец]
активный акты̀ўны, дзѐйны, чы̀нны
актовый актовы
актуальный актуа̀льны, здольнадзѐйны
Акулина Кулі̀на
акушэрка акушэ̀рка, ба̀ба
акушерство акушэ̀рства, ба̀біньне
акцент (на слове) акцэ̀нт, на̀ціск
акцент (о языке) вымова, {пагалосак}
акцентировать  акцэнтава̀ць, вылуча̀ць голасам, кла̀сьці на̀ціск, вымаўля̀ць з на̀ціскам
акциденция здарэ̀ньне, няшча̀сны вы̀падак
акционер  акцыянэ̀р, супольнік
акционерный акцы̀йны
албанец альба̀нец
алгебра а̀льгебра
алебарда галяба̀рда, рага̀ціна
алебастр аляба̀стар
Александр  Алякса̀ндар, Алѐсь 
Александра  Алякса̀ндра, Алѐся
александрийская бумага дакумэнтовая папѐра
алеть пунсавѐць
алигарх аліга̀рх, {ту̀марнік}
алкаголь алькаголь, [алкогал]
алкать пра̀гнуць, лакну̀ць
Аллах Ала̀х, Алла̀г
аллегория алегорыя, іншаска̀з
аллея прыса̀ды
аллилуя! хвала̀ (жывому) Богу!
аллитерация алітэра̀цыя, сугу̀чнасьць
аллограф алограф, чужапі̀с
аллювий наплы̀ў
аллюзия алю̀зія, намянѐньне
аллюр крок, гон, хада̀
аллюром наўза̀вады
алмаз дыямэ̀нт
алоэ (бот.) алья̀с, альва̀с
алтарь аўта̀р, ахвя̀рнік 
алтын шаста̀к, тры капѐйкі
алхимик альхэ̀мік
алчность лакнѐньне, сква̀па, сква̀пнасьць, хці̀васьць
алчный сква̀пны, хці̀вы, хаплі̀вы
алый пунсовы
алюминий алюмі̀нь, [гліня̀к]
альбука (бот.) вальбу̀ка, уя̀па, я̀па
альвеола (анат.) місачка (зубная), пухірок (плюцавы)
альков алькі̀рык, бакоўка
альпийский альпѐйски
аляповатость лапѐзнасьць
аляповатый лапѐзны, нехлямя̀жы
амальгама амальга̀ма, сьлі̀ба
амба! гамон!
амбар сьві̀ран, клець
амбарный сьві̀рнавы, клецяны̀
амбарчик сьвіронак
амбициозный амбі̀тны, пыхлі̀вы
амвон амбона, каза̀льніца
амёба амэ̀ба
аминь! амі̀н! а̀ман!
аммиак аманя̀к
аммиачный аманяковы
аморальный немара̀льны, неабыча̀йлівы
аморфный аморфны, дру̀злы, бясформны, некрышталёвы
амплитуда ампліту̀да, разма̀х
ампула а̀мпула, ду̀цік, гарла̀чык
ампутация ампута̀цыя, адці̀н, урэ̀з
ампутировать ампутава̀ць, адця̀ць, урэ̀заць
амулет (науз) за̀чур, кудмѐнь, амулѐт
амуниция асна̀да
ан! аж!
анализ (ситуации) ана̀ліз, продум, разбор
анализ (мед.) ана̀ліз
анархия ана̀рхія, безура̀дзьдзе, безула̀дзьдзе
Анастасия На̀ста, Насту̀ля
Анатолий Анатоль
анафема праклён
анахорет пустэ̀льнік, вы̀людак
ангажемент запрашэ̀ньне ў скокі
ангажировать ангажава̀ць, зака̀зваць
ангел анёл
ангелочек анёлак
“ангелочек” “невінёнтачка”
ангельский анёльскі
ангидрид (хим.) бязводнік
ангина (мед.) ангі̀на, жа̀бка
английский ангѐльскі
англичанин ангѐлец
Англия Ангѐльшчына
Андрей Андру̀сь
анемия анэмі̀я, недакровіца
анекдот показка
анимизм анімі̀зм, удухаўлѐньне
анис аны̀ж
анкета анкѐта, апыта̀льны ліст
Анна Га̀нна, Гану̀ля
аноним анані̀м, няпознаўка
ансамбль (муз.) гурт
Антарктида {Паўдзѐньне}
антеридий (хим.) антыры̀д, заплодня
антикварный антыква̀рны, старавѐтны, старада̀ўні
антипатия антыпа̀та, адра̀за
антипод антыпод, {проціножка}, {абарацѐнь}
Антон  Антон, Антось
Антон Антані̀на, Антося
антонов огонь чорная сьнедзь, вогнік, агнѐвіца
антраша антраша̀, падскок, шчакаўзѐнь (жарт.)
анулировать анулява̀ць, касава̀ць
анютины глазки (бот.) бра̀ткі, залату̀ха
аорта (анат.) аорта, ту̀тніца
апартаменты пакоі
апатичный апаты̀чны, апяша̀лы
апатия апа̀тыя, апяша̀ласьць, нячу̀ласьць, абыя̀касьць, мля̀васьць
апаш апа̀ш, бадзёла
апеллятор апэля̀тар, адзыўні̀к
апелляция апэля̀цыя, адзоў
апельсин памяра̀нец, ара̀нжык
апельсинная настойка памеранцоўка
аплодировать пля̀скаць у далоні
аплодисменты (рукоплескания) воплескі
апогей апагѐй, сам-пры̀цінь, пункт адзѐмны
аппендицит апэндыцы̀т, кабыля̀нец, завой
аппетит жадаѐдзь, смач
аппетитно са сма̀кам
апрель красаві̀к
апрельский красаві̀цкі, красавіковы
аптека аптэ̀ка, зѐльня, зялѐйня
арабика ара̀біца
Аравия Ара̀бія
арап муры̀н
арапник бізу̀н
арба бѐдка
арбуз каву̀н
арбузный кавуновы
аргумент аргумэ̀нт, довад
арена арэ̀на, {бѐгавішча}
арендатор (а)ранда̀тар, [пасэ̀сар]
арендовать арэндава̀ць, браць у пасэ̀сію
арендуемый арандава̀ны
арест а̀рышт
арестантская арыштоўня
арестовать заарыштава̀ць
аристократ арыстакра̀т, магна̀т
аристократический арыстакраты̀чны, магна̀тны
аристократия арыстакра̀тыя, можнаўла̀дзтва
арифметика арытмэ̀тыка
Аркадий Арка̀дзь
аркан восіл, за̀хлыстка
Арктика Арктыка, {Паўночча}
арлекин  арлякі̀н, {сьмѐшнік}
армейский вайсковы
армия войска
армяк бравэ̀рка
аромат водар
ароматный водарны, духмя̀ны, [навохны]
ароматические вещества пахні̀длы
арсенал арсэна̀л, збройня, збраёўня
Арсений Арсѐн
артачиться аскірза̀цца, упіра̀цца, нараві̀цца
артиллерист артылеры̀ст(ы), гарма̀тнік
артист арты̀ст(ы), [кудзѐйнік]
архаровец шы̀беньнік, ві̀сус
архивариус архі̀ўнік
аскеза аскѐза, [паскрамлѐньне]
аскет аскѐт, пустэ̀льнік, {жа̀рбіт}, {зная̀р}
аскетизм аскеты̀зм, {жарба̀}
аспид цмок, злосьнік
аспирин аспіры̀на
ассенизатор асэніза̀тар, [каўшу̀р], {брудавозьнік}
ассимиляцыя асыміля̀цыя, прыпадаблѐньне
ассонанс асана̀нс, сугалосьсе
ассортимент асартымѐнт, {разнабор}
астма санаві̀ца, ды̀хавіца
астролог астроляг, гвязда̀р, зорнік
асфальт асфа̀льт, зѐмская смала̀
ась? га? што?
атавизм атаві̀зм, зваротная спа̀дчыннасьць
атавистический атавiсты̀чны, зваротнаспа̀дчынны
атака напа̀д
атмосферное давление атмасфэ̀рны ціск
атмосферные осадки атмасфэ̀рныя апа̀дкі (вопадзі)
атолл атоль
атрофированный адумѐрлы
аттестация атэста̀цыя, апраба̀цыя
аттрибуты власти кляйноды
ату! туй-га̀! ацю! ага-ту-га!
атукать цкава̀ць
аудиенция (приём) аўдыѐнцыя, прыймо, паслу̀ханьне
аудитория аўдыторыя, слуха̀льня
аукать галёкаць, гука̀ць, гойкаць
аукцион аўкцыён, [ліцыта̀цыя], публі̀чны продаж
аутентичный (подлинный) аўтэнты̀чны, [апрычоны]
Афанасий  Апана̀с, Пана̀с
афера афёра
Афины Атэ̀ны
афинский атэ̀нскі
афиша абвѐстка
афишировать абвяшча̀ць, прагалаша̀ць
афоризм афары̀зм, выслоўе
афористический афарысты̀чны, выслоўны
афронт зьнява̀га
ах! ах! вох! авой! авохці!
ахать вохкаць, бедава̀ць, ска̀рдзіцца
аэродром аэрадром, {лётнішча}, {лятні̀чыя каша̀ры}
аэролит павѐтраны камѐнь
аэронавт {лётнік}
аэроплан {самалёт}